Anda di halaman 1dari 45
RASM UTHMANI TAHAP 1,2 & 3 EDISI KE- 2 OLEH USTAZ DINO RIZAL SURATMAN BRC SRIR So Be) See) IS| KANDUNGAN Ke SAM Tajuk Muka Surat -Mutiara Kata -Mushaf Rasm Uthmani - Ringkasan Sejarah -Surah AlFatihah -Pengenalan Imu Tajwid -Horofhuruf Hijayyah - Alatalat Ucapan -Makhraj Huruf -Sifatsifat Huruf -Tandatanda Bacaan ALQuran Rasm Uthmani wou auavry Tahap 1 -Hukum Nun Mati & Tanwin -Hukum Mim Mati -Hukum Wajibalghunnah -Hukum Alif Lam -Hukum Qalgalah Tahap 2 -Hukum Mad -Hukum Ra? -Hukum Idgham -Hukum Izhar Tahap 3 -Hukum Alif Lam AbJalalah -Hukum Saktah -Kaedah Membaca Hamzah Wasal -Hukum Wakaf -Tandatanda Bacaan ALQuran Rasm Uthmani -Rujukan BBC ORE Reema Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah SWT atas segala nikmat yang di berikan kepada kita semua. Selawat dan salam buat junjungan besar Rasululullah SAW , abli keluarga serta para sahabat baginda, Semoga kita semua tergolong sebagai golongan hamba yang mendapat syafaat daticNya di Yaumil Mahsyar kelak. Syukur, dengan keizinan dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT maka dengan ini dapatlah saya menghasilkan sebuah buku Tajwid Al Quran Rasm Uthmani edisi ke-2. Sebenarnya edisi yang pertama saya hasilkan pada tahun 1996, Memandangkan sudah lebih 10 tahun buku Tajwid AlQuran edisi pertama di guna pakai maka tibalah saatnya untuk saya menghasilkan buku yang terbaru pula. Buku tajwid edisi ke- 2 ini mengandungi 3 tahap pengajian dan mempunyai sukatan pelajaran tajwid dan kaedah penyampaian yang lebih baik serta mudah di fahami. Setiap pelajar dikehendaki mengikuti tahap demi tahap dan digalakkan menduduki ujian bertulis dan bacaan. Pelajar yang ulus akan di anugerahkan Sijil Pengajian AlQuran & Tajwid mengikut tahap pengajian pada Majlis Konvokesyen IQT yang di adakan setiap tahun. Akhir bicara saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada abli keluarga khususnya ibu bapa, isteri dan anakanak yang banyak memberikan sokongan dalam menghasilkan buku ini. Tidak lupa juga kepada semua guru-guru , rakan-rakan seperjuangan serta pihak yang memberikan sokongan dan nasihat dalam pengajaran saya. Mudah-mudahan dengan terhasilnya buku ini dapatlah _memberi sedikit sebanyak panduan dalam kita mendalami ilmu tajwid Al-Quran. Sekiranya ada kekurangan dan kelemahan harap dapatlah diperbetulkan dan diperbaiki dari masa ke semasa, Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan yang tidak baik itu adalah kelemahan dan kekurangan pada diri saya sendiri. Moga Allah SWT memberikan ganjaran setimpal atas usaha kita ini. Insyaallah.....Wassalam Ustaz Dino Rizal Suratman Diploma Pengajian Al-Quran Institut Pengajian Umu-Timu Islam 1 DISEMBER 2006 / 10 ZULKAEDAH 1427H a 6 HES ERE e eee -“MUSHAF RESAM UTHMANI ‘| RINGKASAN SEJARAH e Susunan AFQuran di dalam satu mushaf hari ini adalah mengikut (4, susunan pada zaman Resulullah SAW. Sebelum Al-Quran dibukukan, para (se: sahabat telah menghafaznya. Dengan cara ini setiap ayat Al-Quran itu 4 dapat terpelihara dan tersebar luas, Memandangkan kebanyakkan para hafiz Al-Quran gugur dalam peperangan, Saidina Umar Al-Khattab: telah mencadangkan kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq supaya memberi penumpuan kepada pengumpulan dan penyalinan Al-Quran, Zaid B Thobit telah di arahkan untuk menghimpun, menyusun dan menulis ayat Al- Quran dari para hafiz Al-Quran. Pada ketika itu ayat-ayat suci Al- Quran di tulis di atas tulang, kulit binatang, kayu dan kepingan- kepingan batu. Dengan cara ini ayat Al-Quran terpelihara dari segi tulisannya. Mushaf Al-Quran yang dikumpulkan itu berada di bawah pengawasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Scidina Umar Al- Khattab dan seterusnya Saidina Uthman, . ne Pada zaman Saidina Uthman, beliau telah menubuhkan satu jawatankuasa khas mengumpul dan menyalin mushaf yang dianggotai oleh Zaid B Thabit, Abdullah B Zubir, Said B Al-As dan Abdul Rahman B Al-Harith, Para sahabat telah menyalin 6 nasakh mushaf dan di hantar ke Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Madinah dan satu nasckh untuk Saidina Uthman, Semua nasakh yang bertentangan dimusnahkan atas persetujuan Saidina Uthman, Saidina Ali dan para sahabat, Saidina Uthman juga telah menghantar guru-guru Al-Quran ke setiap kota yang terdiri dari para sahabat Rasulullah yang pernah menerima bacaan Al- Quran secara talagi dan musyafahah dari Rasulullah sendiri, Al-Quran yang ditulis itu dinamaken Al-Quran Resam Uthmani dan menjadi rujukan umat islam hari ini dan selamanya, SHO LAS aici OVAL @. Si OZ 5 aS Bh OLL Asis 22 5 ote ok CiK ve fe fhe CAN ONG goes =) Rey St Pe ea rj es gS ID » | PENGENALAN ILMU TAJWID ] PENGERTIAN TAJWID Dari, segi bahasa : Memperelokkan sesuatu Dari segi istilah : Suatu ilmu mengenai kaedah serta cara-cara mombaca ayat suci ALQuran dengan sebaik-baikaya. mengikut hukum tajwid yg telah ditetapkan, ADAB MEMBACA_AL-QURAN Benwuduk Suci daripada hadas kecil dan besa. . Suci daripada najis pada tubuh badan dan pakaian, |. Memulakan dengan Istiagah dan Bismillah Dudok dengan fetap Menutup aurat . Memandang Al-Quran dan khusyuk Membaca dengan suara yang elok dan betiajwid. RUKUN_ BACAAN AL-QURAN 1, Bacaan yang mempunyai sanad yang sahih, 2. -Bacaan. yang bertepatan dengan babasa Arab. 3. Bertepatan dengan menggunakan AL-Quran Rasm Uthmani KAEDAH PEMBELAJARAN 1. Guru membaca dihadopan pelajar dan pelajar meneliti bacaan guna, sclepas itu pelajar ‘mengikut dan menira bacaan guru. Cara ini adalah lebih divtamakan, SAA eee 2, Pelajar membaca dihadapan guru sambil gua mendengar dan menyemak bocatn pelajar.Guru akan menegur dan memperbetulka bacaan pelaja. 3. Guru memberi fatihan secara bertulis atau lisan kepada pelajar. 4. Pelajar akan diuji pengetahuan serta kefahamannya dengan menduduki ujian seeara lisan dan bertulis. eee eee ane ALAT-ALAT UCAPAN Bibir mutut Gusi gigi Langit-langit lembut Hujung lidah Pangkal lidah |. Saluran makan |. Dengung, 5. Biji halkum (Buku Ieher) . Saluran nafas Langit-langit keras. Anak lidah (Anak tekak) ‘Tengah lidah ). Bpiglotis .Rongga mulut |. Rongga kerongkong . Pita suara “ae nee: Coie Pengertian / makna MAKHRAJ HURUF ; : Tempat sebutan atau keluarnya bunyi sesuatu huruf Al-Quran itu. SUARA, 17 Makdhraj Khas Horaf | Praktikal is 1. Permakaan bibir bawah oi tokan ke hujung G ud ae tit kacip atas, : 9 Maropathn dua bie vara nga) é Fi Morapatkan dua bbi (eeara kunt) 2 ul Membulatkan daa bibir, 3 af glad ‘3. Hujang lidah dikelaarkan sedikit dan se | ede ag ditokan ko hujung git kacip atax. Bia [aia 4 Majong dah dtskan ko pang gicdiwei> | ey |S ‘5 Hujung lidah diletakkan i belakang gigi Fi sage lanpbaeah, eer | sue | ol Sud 6, Hujung dah divekan ke gust hadapan. a of 7. Belakang hujung lidoh dilenglamgkan ke J qusi hedapan, 2 &.Sisi (ep bahagian hadapan lideh (kiri atau 3 J Kanan) ditekan ke musi hadapen. 8, Sopanjang sii (top) dah (air atau kanan) 5 mr itokan ke sepanjang, tas, ue il 20, Tengah lidah ditekan ko langit-langit. ge] did ‘11, Pangkal lidah ditekan ke lengit-langit. J wll 12, Pangkal lidah ditekan ke anak tek. 3 as 3. 13, Dileken ouara pada permulaan kerongkong |. as Fie dae (hampir ke anak tekak), ce de 14, Ditekan auara pada Portongehan ote ‘kerongkong. ee eel 16. Ditekan suara hujung kerongkong (pada rE ‘pita suaralakar lida. a we a4 4 pot ; ; suarsdengons | @angkal 16, Ditekan suara ke pangkal hidung, man | BD hidung) [4 — 17 itepaakan sara ke Ruang kosong di meet ait onges) Clam hornghoog aa mut eel] ai __ SIFAT-SIFAT HURUF Pengertian / makna —_: ‘Ciri-ciri yang terdapat pada sesuatu huruf Al-Quran itu, agAN Gthe Ciri-ciri Huruf Sifat berlawanan Sifat tanpa lawan Terlepas udara o> Tertahan udara Pantulan Shun yada Atal (baki 18 huraf) eh Bs ols oS ya Tertahan suara X_ ) sederhana c Terlepas suara Siulan <8) bb af TY) ac of (baki 15 hurufy Siac? ‘Terangkat lidah a Merendah lidah Hamburan BB bias yas, (baki 21 huruf) at thi cla asi Mendempik tepilidah (“—"Y_— Merenggang tepi lidah Memanjang Bb yaya wv (baki 24 hurnf) on GY clined ine) Lanear sebutan Torsekat sebutan Lencungan tosh (baki 22 huruf) ad Getaran JS J Dengung 4 3d Lembut ca! SE gue 1G Tersembunyi «lis oo aese |] 8 Sewn TANDA-TANDA BACAAN ALQURAN RASM UTHMANI TANDA - TANDA CONTOH KALIMAH / AYAT Tanda bulat kecil BK 5 A ae Bove eat Volsscobvalllleeslyaale Tanda bulat bujur meninggi Tanda bersambung Tanda mati / sukun Huruf Nun /Mim mati tanpa tanda Tanwin Izhar Tanwin Idgham/Ikhfak/ Ghunnah Huruf Mim kecil Huruf-huruf kecil Huruf Sin kecil Huruf Sin kecil (Saktah ) Tanda intan ‘Tanda mad (pemanjang ) Huruf Wau / Ya kecil Tanda-tanda Wakaf Garisan melintang Tanda kubah Kalimah Allah RASM UTHMANI TAHAP 1 EDISI KE-2 OLEH USTAZ DINO RIZAL SURATMAN |; HUKUM NUN MATI & TANWIN Apabila nun mati / tanwin bertemu dengan semua huruf Hijayyah maka terhasillah § hukum tajwid. Terdapat 2 keadaan nun mati / tanwin dalam Al-Quran Rasm Uthmani iaitu : 2% = Hukum bacaan Idgham/ Ikhfak / Ghunnah & 4 o = Hukum bacaan Izhar HUKUM NUN MATI / TANWIN, ee IDGHAM IDGHAM MAALGHUNNAH BILAGHUNNAH 1. IDGHAM_MAALGHUNNAH. Pengertian /makna : Masuk serta dengung 2 F Cara mengenalinya : Pertemuan antara (1) / —g—~ dengan 4 huruf idgham maal-ghunnah dalam 2 kalimah shj. Huruf-hurufnya =: Ada 4 iaity =) po oy 4 Kaedah membaca : Masukkan huuf Cy / —7— ke dalam huruf idgham maalgunnah dan dibaca dengung 2 harakat. RAE Biawls | ees wish oF BEG RAS IB RB RE BE RESELL es Sy COS 2. IDGHAM BILAGHUNNAH Pengertian / makna Cara mengenalinya Huruf-hurafaya Kaedah membaca Contoh 3. IOLAB Pengertian / makna Cara mengenalinya Huruf Kaedah membaca Contoh + Masuk tanpa dengung Pertemuan antara Cy / —z-— dengan 2 huruf idgham bilaghunnah dalam 2 kalimah shj. + Ada 2 iaitu Jo > + Masukkan huruf ¢’y / 27% ke dalam huruf idgham bilaghunnah dan di baca tanpa dengung. : Menukarkan e e :Pertemuan antara C) / —~g-— dengan 1 huruf iglab dalam 1 atau 2 kalimah. & :Ada | iaitu =) “6 & % : Menyembunyikan () / —7— atau merenggangkan sedikit bibir dan di baca dengung 2 harakat. at 2 alt , 4 “| awd | Ger 4, IKHFAK HAQIOQIL Pengertian/makna —: Tersembunyi sebenar-benarnya. bf Cara mengenalinya : Pertemuan antara Cy / ——g— dengan 15 huruf ikhfak hagiqi dalam 1 atau 2 kalimah. Huruf-hurufnya : Ada 15 iaitu 3 3} D Zo cD SSBObbPLCOU Kaedah membaca — : Menyembunyikan (1) / kepada huruf ikhfak hagiqi dan di baca dengung 2 harakat. 77% 27S Contoh 4 3 Jo ee ylay ee sh . a - 5. IZHAR HALOI Pengertian / makna : Nyata/terang /jelas di halkum. Cara mengenalinya : Pertemuan antara Cy / —2;%— dengan 6 huruf izhar halgi dalam 1 atau”? kalimah. Huruf-hurufnya sAda Gini DE ge Ez i oe Kaedah membaca —; Menyatakan atau menjelaskan bunyi Cy /2-% dan di baca tanpa dengung. z Contoh 24 28 Be he 2 ea Jb BAHAGIAN 2___ HUKUM MIM MATI Apabila mim mati bertemu dengan semua huruf Hijayyah maka terhasillah 3 hukum tajwid. Terdapat 2 keadaan mim mati dalam Al- Quran Rasm Uthmani iaitu : 1 r /A = Hukum bacaan Idgham / Ikhfak / Ghunnah zi 0 = Hukum bacaan Izhar pl HUKUM MIM MATI IDGHAM MISLAIN IKHEAK SYAFAWL IZHAR SYAFAWL MAALGHUNNAH 1. IDGHAM_MISLAIN MAALGHUNNAH Pengertian / makna : Memasukkan 2 huruf yang serupa serta dengung Cara mengenalinya : Pertemuan antara f° dengan | huruf idgham mislain maalghunnah dalam 2 kalimah shj. Huruf : Ada 1 iaitu r Kaedah membaca : Masukkan ke dalam huruf idgham mislain maalghunnah dan di baca dengung 2. IKHFAK SYAFAWI Pengertian / makna : Tersembunyi di bibir. Cara mengenalinya : Pertemuan antara j° -dengan 1 huruf ikhfak syafawi dalam 2 kalimah shj. Huruf : Ada I iaitu (_) Kaedah membaca : Menyembunyikan huruf P atau merenggangkan sedikit bibir dan di baca dengung 2 harakat. Contoh : Pe Enables 3. IZHAR SYAFAWI Pengertian / makna : Nyata/terang/jelas di bibir. Cara mengenalinya ; Pertemuan antara f° dengan 26 huruf Tzhar syafawi dalam 1 atau 2 kalimah. sotceee| eer bee Grr Sr g0)9GR Kaedah membaca : Menyatakan atau menjelaskan huruf dan di baca tanpa dengung. Contoh r] 22 6{\e L | Huruf-hurufnya : Ada 26 iaitu PUB SO SOS Rea ELE 5) 2 BAHAGIAN 3 ; | HUKUM _WAJIBALGHUNNAH Apabila terdapat. C) / f° — dalam Al-Quran Rasm Uthmani maka ia menunjukkan bukum bacaan wajib didengungkan. Pengertian / makna : Wajib dengung Cara mengenalinya : Apabila terdapat_ Cy / P dalam 1 kalimah dan tidak berkaitan dengan hukum lain. ) Huruf : Ada 2 iaitu ("y r Keadah membaca : Huruf Cy / P — didengungkan bacaan 2 harakat. HUKUM_ALIF LAM Hokum alif lam terbahagi kepada 2 iaitu 1. ALIF_LAM_QAMARIAH Pengertian / makna : Merujuk kepada huruf ,J{ dan butan, Cara mengenalinya : Apabila dalam 1 kalimah terdapat huruf Ji diikuti salah satu dari 14 huruf qamariah yang berbaris 2% Huruf-hurufnya : Ada 14 iaitu « i - CCC EZ? sSPapP IGE Kaedah membaca : Menyatakan atau menjelaskan bunyi huruf _}| dan semua huruf Qamariah. Contoh 4, cat | s “* 2. ALIF_LAM_ SYAMSIAH Pengertian / makna : Merujuk kepada huruf J| dan matahari. Cara mengenalinya ; Apabila dalam 1 kalimah terdapat huruf Jt diikuti salah satu dari 14 huruf syamsiah yang bertanda “_ dan Lf Huruf-hurufnya : Ada 14 iaitu oD > SO eo oIbvVICOY Kaedah membaca + Memasukkan bunyi huruf J] ke dalam semua huruf Syamsiah, lit | Jb Contoh Ane eS Pengertian / makna Huruf-hurufaya Pengertian / makna Cara mengenalinya Keadah membaca Contoh HUKUM. Li 1, QALQALAH SUGRA : Melantun kecil / sederhana. A: + Melantun : Ada 5 iaitu oe 6 Dalam Al-Quran Rasm Uthmani hukum ini terbahagi kepada 2 iaitu : Apabila terdapat salah satu dari 5 huruf Qalqalah yang bertanda mati sama ada terletak di awal atau pertengahan kalimah. : Melantunkan semua huruf Qalgalah yang bertanda mati dengan kadar sederhana kuat. oor \ane Been) 77 Zee y geal} \ghiey gee sf Pengertian / makna Cara mengenalinya Kaedah membaca Contoh : Mewakafkan dan melantunkan semua huruf 2. QALOQALAH KUBRA : Melantun besar / kuat. Apabila terdapat salah satu dari 5 huruf Qalqalah terletak di akhir kalimah dan kalimah itu di wakafkan. galqalah dengan kadar kuat dan sangat kuat. : Terbahagi kepada 2 keadaan iaitu vee E Ke 5 gay Re RASM UTHMANI TAHAP 2 EDISI KE- 2 OLEH USTAZ DINO RIZAL SURATMAN || SISTEMATIK. , RINGKAS. & MUDAH DI FAHAMI BBE REGS ( BAHAGIAN 6 fe c & HUKUM MAD ( ue a & Pengertian / makna — ; Kaedah bacaan panjang : @ —— G Huruf-hurufnya Ada 3 sahaja jai S 9 \ 2) i = © Secara umumnya hukum mad terbahagi kepada 2 bahagian yang besar Ie ! iaitu : & G HUKUM MAD * (Bacaan_panjang ) a ( ) ; MAD ASLI / TABPE MAD FARET Rm q (Mad asal / semulajadi (Mad cabangan 4 ( ‘ t @ [BIL [NAMA MAD | CARA MENGENALINYA | HARAKAT |" CONTOH le : 70%, gi | 1. | MAD ASLI ‘Terdapat 3 kaedah : Gs os { \ Sebelumnya berbaris 2. 2 q Sebelumnya berbaris _?_ % Zs Sebelumnya berbaris 5 7 & -Berlaku_ketika wasal /wakaf g ork 2. |MAD LIN ‘Terdapat 2 syarat : 2 ‘ - a 4 - Apabila ada huruf mad ¢s/ 9 sebelumnya berbaris 7" 2/416 z ; = Berlakeu hanya ketika ‘Kalimah at te = diwakafkan. ot e MAD IWAD Terdapat 2 kaedah : ; AON» LARA GON) RA - Terdapat huruf mad | sebelumnya berbaris 7% - Terdapat huruf % Kalimah itu mesti diwakafkan Seek ee) To JE Yk & Z ii 3 6 oleh huruf i | e ( wakaf ) Ash & ~ Berlaku ketika wasal / wakaf a= 4 BLT + & 7, |MAD JAIZ Terdapat 3 syarat : ‘ed aged MUNFASIL, weet 6 - Kalimah pertama terdapat ' As ; ven huruf mad G 3 17 4/5 2 ser Ey. é ~ Di ikuti oleh huruf ¢ /f PP ON gtd 3 pada kalimah kedua Avie p Ay NK & = Berlaku ketika wasal shj oy z) 2 i 8. {MAD SILAH Terdapat 2 syarat : Seer G iB QASIRAH sa) q = Dalam. 1 kalimah terdapat 2 Be huruf 6/4 2 Pi di ikuti oleh huruf mad < / 5 ~ Berlaku ketika wasal shj oe DB OS. “Ge (°( ai NAMA MAD | CARA MENGENALINYA | HARAKAT ‘CONTOH a ¢ MAD SILAH | Terdapat 2 syarat : 42d 4 TOWILAH Ary OFA 8) ze ~ Dalam 1 kalimah terdapat 7 a) 4 hunt 6/4 4/5 Pi diikuti oleh huruf Z /> 9m ¢ 3 ae 4 me i = Berlaku ketika wasal shj soalel salle iG a G| 10 | MAD TAMKIN | Terdapat 2 syart: iq = Dalam 1 kalimah terdapat hua 5 dikuti oleh 2 ig huruf mad < / ¢s Zod = Berlaku ketika wasal shj. = MAD FARQ - Terdapat 3 contoh kalimah sahaja di dalam Quran. Br RE Gen i o\ eX INARA. a sie ar -Berlaku ketika wasal shj ale ¢ |! g os AB Gen | 12. | MAD TABRIAH | - Apabila terdapat hurof St / J { Riss ait a . ' Wydees'Y yang merujuk kepada kalimah 2 penafian. rae ~Berlaku ketika wasal shj 2) y ; 13. |MAD TAKZIM_ | - Apabila terdapat huruf J IS poe pw ne yang merujuk ayat 6 4) d) ULM: ‘memperagungkan kebesaran 2 F Allah, -Berlaku ketika wasal shj - ait So 14.1 [MAD LAZIM — |-Dalam 1 kalimah terdapat, sical 1, |2 ? KALIMI huruf mad 5/7 MUSAQQAL | diikuti-huraf bersabdo.- -Berlaku ketika wasal shj (Clay J REO OA BIL[ NAMA MAD | CARA MENGENALINYA HARAKAT CONTOH 14.2 |MAD LAZIM. -Terdapat 1 contoh kalimah KALIMI sahaja di dalam Quran. 6 “Ae MUKHAFFAF ook -Berlaku ketika wasal shj 14.3 |MAD LAZIM -Apabila berlaku bacaan Idgham ~t, HARFI dan Ghunnah dalam huruf-huruf 6 awl MUSAQQAL rahsia di awal surah ini, Berlaku ketika wasal shj Sab pall 144 {MAD LAZIM — |- Apabila tidak berlaku bacaan ae es : HARFL Idgham dan Ghunnah dalam 6 = MUKHAPEFAF huruf-huruf rahsia di awal surah ini. ~Berlaku ketika wasal shj ¥ can ‘SR PORE, BAHAGIAN 7 HUKUM RA’ Pengertian / makna —:_Kaedah bacaan huruf Ra’ Hukum bacaan Ra’ terbahagi kepada 3 iaitu : RA’ TAFKHIM ( ‘TEBAL & (a KAEDAH CONTOH 1. | Huruf Ra? yang berbaris 27 / ed burg D 4g in (ie gab Db SP Opies \S) GX | 2 [Hurur Ra? bertanda mati sebelumaya huruf aay berbaris 2 7 ZT 7 aca |B. & — / ae nls bgt ‘e = 5 2 Ge 3. | Huref Ra’ bertanda mati sebelumnya huruf | opee -j 2 of i a dan sebelumnya huruf berbaris 5 2 7 Ve 2 Bs Se 4. | Huruf Ra’ bertanda mati sebelumnya huruf berbaris ___ dan selepasnya ada huruf aed ren Istikla’. 7 o \b3o ale > all * wo 7 . ‘G c ia (BES vee t) a | - ard per <& | 5. | Huruf Ra’ terletak diakhir kalimah dan di > J UNG ee wakafkan sebelumnya ada huruf berbaris 2“ |Z fl 4.2 8% , eye yt ¢ e Boshi S52 | 6, | Muruf Ra’ terletak di akhir kalimah dan di 13% aa |i wakafkan sebelumnya ada huruf mad 9 / | sl 43 ae « 2 1, | Huruf Ra’ yang berbaris OSS PeATROOR 2. | Huruf Ra’ bertanda mati sebelumnya huruf yang | berbaris —— dan selepasnya bukan hunuf Istikla” NER oes . | Huruf Ra’ terletak di akhir kalimah dan di ex we =) wakafkan sebelumnya ada huruf berbaris. —~ * ko \b a ae 7 x aS S Huruf Ra’ terletak di akhir kalimah dan di wakafkan sebelumnya ada huruf mad «¢ IG z Bs aoe we es \ =e | + RSIS ‘SU te DEINE ’ TAFKHIM _/ TAROK NIP! BIL KAEDAH CONTOH SAR a Huruf Ra’ bertanda mati sebelumnya huruf berbaris — dan selepasnya huruf Istikla” me ie oe PARE: - ORY G Ne : SSS yang berbaris. —— o SG Renee -~BAHAGIAN 8 HUKUM IDGHAM Pada kali ini kita akan membincangkan 3 hukum idgham yang bara w a —_— a IDGHAM IDGHAM IDGHAM MUTAMASILAIN MUTAQARIBAIN \TAJANIS; 1. IDGHAM MUTAMASILAIN Pengertian / makna : Memasukkan 2 huruf yang serupa / sama. Cara mengenalinya : Pertemuan 2 huruf yang sama dari segi makhraj dan sift. Huruf yang pertama hakikatnya bertanda mati manakala huruf kedua bertanda sabdu. Kaedah membaca : Masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf kedua dan di baca tanpa dengung. &, Beret Contoh : ack Jealig— a, 23 Se rei abt 56 SER Sees: 2. IDGHAM MUTAQARIBAIN ‘ey & Pengertian / makna ©: Memasukkan , berhampiran makhraj dan + sifat a (GR) Cara mengenalinya __: Apabila terdapat pertemuan di antara eS ed 5ed Kaedah membaca : Masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan di baca tanpa dengung. ee Contoh G % a) sen 3. IDGHAM MUTAJANISAIN . @ Pengertian / makna : Memasukkan , sama makhraj tetapi lain & ; ve | sifat atau sebaliknya. a Cara mengenalinya : Apabila terdapat pertemuan di antara 3 © } -O ero bed Seu Oo+eb bes Kaedah membaca : Masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan di baca tanpa dengung. (Pengecualian pada 2 kalimah ) Contoh Rgeex yseak a Be _ BAHAGIAN 9 HUKUM IZHAR 1. IZHAR MUTLAK / WAJIB Pengertian / makna —:-Nyata / terang / jelas yang mutlak / wajib. > Cara mengenalinya —; Dalam 1 kalimah terdapat_ Cy _bertemu dengan salah satu huruf izhar mutlak. Huruf-hurufnya : Ada 2 iam 05 9 Kaedah membaca + Nyatakan atau jelaskan bunyi Cy dan dibaca tanpa dengung. DB S> yas wer.| Ber Contoh 2 Ga ‘i Ds RASM UTHMANI TAHAP 3 EDISI KE- 2 OLEH USTAZ DINO RIZAL SURATMAN |; SISTEMATIK. , RINGKAS & MUDAH DI FAHAMI On. UE * rs € ee BAHAGIAN 10 HUKUM _ALIF LAM _ALJALALAH Pengertian / makna : Kaedah bacaan alif lam pada kata nama Allah. Hukum ini terbahagi kepada 2 iaitu : 1. ALIF_ LAM_AL-JALALAH TAFKHIM (_TEBAL ) Cara mengenalinya : Apabila terdapat kata nama Allah sebelumnya ) ada huruf yang berbaris ——*- oa one Contoh : Sp Zui; be Ceaatghsts 2. ALIF LAM AL-JALALAH TARQIQ ( NIPIS ) Cara mengenalinya : Apabila terdapat kata nama Allah sebelumnya ada huruf yang berbaris —— Contoh ; & spall as MS ar atyer, Abe torr, ae > Men dos | WE Meds Perhatian : © Apabila kata nama Allah ini dibaca wasal maka hendaklah dipanjangkan bacaan dengan kadar 2 harakat. © Sekiranya di wakafkan maka bolehlah di baca dengan kadar 2.1416 harakat ( rujuk hukum mad arid lisukun ) BAHAGIAN 11 | HUKUM _SAKTAH Pengertian / makna :_Kaedah bacaan berhenti seketika. Cara mengenalinya : Apabila terdapat huruf u* kecil terletak di atas huruf akhir hanya pada 4 kalimah di dalam Al-Quran, Kaedah membaca : Menghentikan bacaan sekejap tanpa menarik nafas dengan kadar 2 harakat dan menyambungkan semula bacaan dengan nafas yang sama. Dalam Al-Quran Rasm Uthmani terdapat 4 tempat yang mengandungi saktah iaitu + 1, Surah _Al-Kahfi_ayat 1 - Saktah di atas Alif pada kalimah : OAS 2. Surah Yasin ayat 52 x - Saktah di atas Alif pada kalimah : CBRE eA 3. Surah_Al-Qiyamah ayat 27 Poe ae - Saktah di atas Nun pada kalimah : oh a “by 4. Surah Al-Muthaffin ayat 14 — = Bae ae = Saktah di atas Lam pada kalimah : |p s8.leohb 6 Perhatian : Surah Al-Haqqah ayat 28 : Terdapat 2 bentuk_bacaan. “er ae 1. Mengizharkannya serta saktah seperti :} s\\m as 2. Mengidghamkan tanpa saktah seperti Ee AT ale ade Namun begitu mengikut Riwayat Imam Hafs, bacaan pertama adalah lebih afdal / utama. ERA ARERATAREA” TAD > Ox RE XO SANASY Ps SS BAHAGIAN 12 KAEDAH MEMBACA HAMZAH WASAL ‘Terdapat 4 kaedah untuk membaca hamzah wasal iaitu : SSS AREAS Q) ok Rees, ay RIES GOV IAS TEaE ROS NEE RSS S SE AS ( YANG LAZIM ) (7) z berbaris 2. maka [ BIL_[_KATEGORI KATA | CARA MENGENALINYA CONTOR 1. | KATA NAMA AM |Semua hukum yg melibatkan | 473i. “230 ; eit c * . ~ ( j } - Jt Qamariah oe - Ji Syamsiah “ a-Si ~ f Alsalalah Jt cl 2. | KATA KERJA Sekiranya huruf ke—3 ita ree RET a | dal a berbaris maka 7 — (1) i] ss 2 | Apabila memulakan bacaan 4 doe pada f maka di baca (¢ doasi Zai een 3. | KATA NAMA Sekiranya huruf ke~3 itu Gabel gas TERBITAN . berbaris —- maka J a of o ( | ) Pengecualian : 7kata nama am 4. | KATA KERJA Sekiranya huruf ke~3 itu Apabila memulakan bacaan pada 7 maka dibaea g ops Pengecualian : Ra 6 kata kerja suruhan jamak EAU IS SF AYER HUKUM_WAKAF Pengertian wakaf ; Menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara di akhir kalimah / ayat sekejap untuk bernafas dengan niat menyambungkan semula bacaan. Pengertian Ibtida’ : Menyambungkan semula bacaan setelah menghentikan bacaan untuk bernafas. Pengertian Qat’u —-: Menghentikan bacaan dengan niat tidak ingin menyambungkan semula bacaan. Terdapat 6 jenis wakaf di dalam Al-Quran iaitu : HUKUM WAKAF + ¥ 3. WAKAF KAFI / AULA’ I 5. WAKAF QABIH 6; WAKAF-TA’ANUQ-/-MURAQABAH. eReemenereareEnery (4) * Menghentikan bacaan pada kalimah yang sempuma maknanyaJa juga dinamakan Waqaf Lazim. * Tanda berhenti (+ ) diberi untuk menunjukkan Wagaf Tam. Wagaf Tam _(Berhenti_Sempurna oe Vad doped Nese st8) Kita bolch menghentikan bacaan pada kalimah 7 aor Talo Zapper Zopire c 2 Bek yee ‘ontoh: Open add eal memulakan bacaan dari kalimah ely (2) Wagaf Jaiz (Berhenti Harus ) * Menghentikan bacaan pada kalimah yang tidak merosakkan maknanya, * Tanda berhenti ( & ) diberikan untuk menunjukkan Wagaf Jaiz. wa es aek Pehl euteoRbioe w Dat Contohi| ale canis ily ALES os 45 sah | 25 SUS Kita harus menghentikan bacaan pada kalimah Jalu harus memulakan bacaan pada tis (3) Wagaf Kafi ( Berhenti Memadai/ Lebih_ Utama) * Menghentikan bacaan pada kalimah yang sempuma dari segi, tafaz tetapi maknanya masih tergantung dengan kata-kata berikutnya. * Dalam Al-Quran Rasm Uthmani, tanda berhienti ( 4%) diberi untuk menunjukkan Waqaf Kafi. Co » 2g FHC APE Hie 3 ZS toh eae S No il pegs Hho ail aN Kita lebih utama berhenti pada kalimah oJ elu memulakan bacaan pada 4/7- — 5. ee (4) Wagaf Hasan ( Berhenti-Elok/ Baik * Menghentikan bacaan pada Kalimah yang sempurna tetapi masih tergantung dari segi makna dan lafaz dengan kata-kata berikutnya. ° Dalam Al-Quran Rasm Uthmani, ia diberi tanda berhenti( 22) untuk menunjukkan Waqaf Hasan dengan menyambung bacaan adalah lebih utama. Kita boleh menghentikan bacaan pada kalimah ada baiknya memulakan bacaan dari kalimah akhir ayat. (5) Waqaf Qabih ( Berhenti_ Tidak Elok) * Menghentikan bacaan pada kalimah yang tidak sempurna dari segi makna dan lafaznya, 3 * Tanda berhenti ( Y ) diberi untuk menunjukkan Wagaf Qabih. PoeBS, re te ck CNRS Abpehace Contoh| 213 only bya as hes abAlin EM, ZN 5 ¥ > Kita dilarang menghentikan bacaan pada kalimah Call kecuali tidak cukup nafas/ bersin. Apabila hendak memulakan bacaan hendaklah dari kalimah ate hingga akhir ayat. 4 (6) Wagaf_Ta’anug ( Berhenti_Berikat) * Menghentikan bacaan pada salah satu tempat sama ada pada tempat yang pertama atau kedua. * Wagaf ini di kenali juga sebagai Waqaf Muraqabah (Pemerhatian) * Wagaf Ta’anuq di tunjukkan dalam Al-Quran seperti Bi Geeta es SEE eR Se gw ee BAHAGIAN 14 TANDA-TANDA BACAAN ALQURAN RASM UTHMANI Sebanyak 14 tanda bacaan yang mesti di ambil perhatian oleh setiap pembaca Al-Quran Rasm Uthmani. 1, TANDA BULAT KECIL ( ° ) Tanda ini hanya terletak di atas huruf mad sahaja iaitu S ,.9 dan | Ia menunjukkan huruf berkenaan adalah huruf tambahan, tidak perlu di baca_sama ada ketika wasal_/ wakaf. 4 | savers | agereste VSI | saccaaly | se KIL | Segel | acs 2. TANDA BERSAMBUNG (~ ) Contoh| 2 Tanda ini hanya terletak di atas huruf | —sahaja. Ta dinamakan juga sebagai Hamzah / Alif Wasal dan hanya wujud di awal kalimah sahaja. Huruf Alif perlu di tiadakan / ditinggalkan dari bacaan ketika wasal. 7d Jota rate | dael a root 2 areal Contoh fp | SHU aE of Asc 3. TANDA BULATAN BUJUR MENINGGI ( ° ) ° Tanda ini hanya terletak di atas huruf mad | sahaja. Tidak perlu di baca ketika wasal dan di baca ketika wakaf ( di anggap sebagai huruf mad ). Hanya 6 kalimah / ayat sahaja di dalam Quran yang terdapat tanda bulatan bujur meninggi ini. comon {scatsaticd | ate sai Ios or DEEP EE: s) 4, TANDA MATI / SUKUN (> ) Tanda ini terhasil dari kepala huruf Kho’ tanpa titik dan terletak pada buruf-huruf Hijayyah yang menunjukkan huruf itu mesti di Izharkan / di jelaskan sebutan huruf mengikut makhraj dan sifatnya. Conioh :| p31 248 acsiggs | SoH | CST 5. TANDA_HURUF_ MIM _KECIL 5.1 ( p ) Hurof ini terdapat pada hukum Iqlab sahaja. Ja bagi menggantikan tanda mati pada (, dan baris yang kedua pada tanwin £2 __& £; 5.2 ( ® ) Huruf ini pula merujuk kepada tanda wakaf tam /lazim yang bermaksud wakaf yang sempurna / wajib. Contoh ee | as [sks | es | AM epad se) lpdganagers papihew Gane? Be mee Contoh (aealSy 6. TANDA_TANWIN 6.1 ( 22 7 _ ) Merujuk kepada tanwin Idgham / Ikhfak / 4 Ghunnah. Baris 2 di atas dan di bawahnya berselang / tidak selari manakala baris 2 di depannya selari. NERS wes 7) Merujuk kepada tanwin Izhar. Baris 2 di atas dan di bawahnya selari / sama manakala baris 2 di depannya berselang. pS cs 2 oa) Merujuk kepada tanwin Izhar bertemu dgn |. Maka wujudlah 4 sebelum atau pada ob ae 2a dibaca\~24 7. HURUF-HURUF_KECIL 7.1 (2 5 |) Meryjuk kepada huruf Alif, Wau dan Ya keeil. Dianggap sebagai huruf mad dan perlu di baca mengikut kaedah hukum mad.( rujuk hukum mad ) conn [5305 [age] Sal 72 ( ©) Merujuk kepada huruf Nun keeil. Hanya terdapat | tempat dalam Quran iaitu Surah Al-Anbiya’-88. Di baca mengikut kaedah Ikhfak Hagiqi. Merujuk kepada huruf Sin keeil, Terletak hanya pada 3 surah iaitu Surah Al-Bagarah — 245 dan surah Al-A’raf—69 ( Huruf Sin letak di atas Sod maka di baca huruf Sin), Manakala Surah At-Tur—37 ( Huruf Sin letak di bawah Sod maka di baca huruf Sod ) 4 oy ae ne Oaeeesl 2 2 e Zoe nis | Abas Contoh 8. TANDA MAD ( ~~) Tanda ini hanya terletak pada hukum mad tertentu sahaja. Ia menunjukkan bacaan hukum mad 4 / 5 / 6 harakat bergantung hukum madnya. Contoh 9, TANDA BULATAN BERHIAS Tanda ini merujuk kepada berakhimya atau penghujung sesuatu ayat itu. Terdapat nombor yang menunjukkan bilangan ayat dalam surahnya. 9 AGES © A NSASAG, Contoh 10. TANDA_BINTANG ‘Tanda ini biasanya terdapat selepas 2 atau 2 % helai mukasurat pada surah Al-Quran. Ja merujuk kepada permulaan atau kesudahan setiap juz. Contoh 1G), Fane er (yi sit & SRM 11, TANDA GARISAN MELINTANG & KUBAH Tanda ini terletak di atas / di bawah beberapa surah dalam Al-Quran. Ta merujuk kepada peringatan kepada pembaca dan pendengar ayat itu agar di sunatkan sujud. Sujud ini di namakan sujud tilawah dan dilakukan selepas selesai membaca ayat yang mempunyai garisan melintang serta di akhiri dengan tanda kubah. Terdapat 15 tempat yang ada tanda ini dalam Al-Quran. Contoh : ORL ALE 12. TANDA TITIK TUMPAT Tanda ini hanya terdapat pada Surah Fussilat—44 yang menunjukkan bacaan Tashil ( mudah ) dengan cara membunyikan satu bunyi antara huruf hamz lif. 13. TANDA HURUF SIN KECIL ( SAKTAH Huruf Sin kecil ini hanya terletak pada beberapa tempat dalam surah- surah tertentu. Ia menunjukkan bacaan saktah iaitu menghentikan bacaan sekejap tanpa memutuskan nafas sekadar 2 harakat dan menyambungkan semula bacaan dengan nafas yang sama. 14, TANDA BERUPA_INTAN Bacaan Imalah Kubra Tanda ini terletak di atas huruf Ra’ pada surah Hud~ 41. Ia di namakan bacaan Imalah Kubra iaitu dengan cara : - Imalah fathah kepada kasrah. ( Mencondongkan bacaan baris atas hampir kepada baris bawah ) - Imalah Alif kepada Ya. ( Mencondongkan bacaan huruf mad alif kepada huruf mad ya ) Bacaan Isymam Tanda ini juga terletak di atas antara huruf Mim dan Nun bersabdu pada surah Yusuf—11. Ia di namakan bacaan Isymam iaitu : ~ Memuncungkan kedua-dua bibir ke hadapan ( isyarat pada huraf Nun berbaris depan yang telah di tiadakan tanda baris hadapannya kemudian di idghamkan pada huruf sama jenis berikutnya di mana tidak menjelaskan bunyi bacaan tanda baris depannya. ) Contoh Rasululullah SAW bersabda maksudnya : * Orang yang membaca ALQuran lagi mahir kelak akan dapat bersama para Rasul yang mulia di syurga manakala orang yang membacanya tidak~mahir-hanya~mendapat-2~pahala:—” Hadis Riwayat Muslim [ RUJUKAN_ 1, AL-QURAN DAN TERJEMAHNYA. YAYASAN PENYELENGGARA , PENTERJEMAH / PENTAFSIR. AL-QURAN , JAKARTA 2. NOTA-NOTA KULIAH DIPLOMA PENGAJIAN AL-QURAN INSTITUT PENGAJIAN ILMU-ILMU ISLAM , ABIM 3. ILMU TAJWID MENURUT RIWAYAT HAFS AN ASIM SURUR SHIHABUDIN AN-NADAWI 4, TAIWID AL-QURAN RASM UTHMANI HAJI ABDUL KADIR LEONG 5, ILMU TAJWID AL-QURAN USTAZ HASAN MAHMUD AL-HAFIZ 6, ILMU TAJWID - PRAKTIKAL & BERKESAN DATUK ABU HASSAN DIN AL-HAFIZ, 7. KITAB PELAJARAN TAJWID AZAHARI IBRAHIM 8. PENGANTAR AL-QURAN USTAZ ISMAIL YUSOF , UKM 9. TAJWID AL-QURAN RASM UTHMANI USTAZ AHMAD BADAWI, UKM 10. MUQADDAM TAJWID AL-QURAN USTAZ AHMAD BADAWI, UKM