Anda di halaman 1dari 15

Tema 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

B1D2
: Mengetahuilatarbelakangkeluarga
B1D2E1 : Menyatakanlatarbelakangahlikeluarg
Arahan:
Setiappelajardikehendakimembina
cartakeluargaasasmengikutbilanganahlikeluargamasing-masing.

Contoh: Ahlikeluargasayaterdiridaripada ayah, ibu,kakakdan 2 orang adik.


AYAH
Nama: radzi Bin Omar
Umur: 54 tahun
Pekerjaan: kontraktor

KAKAK
Nama: SitiZawani
Umur: 26 tahun
Pekerjaan:
pensyarah

SAYA
Nama:
NurFarzana
Umur: 25 tahun
Pekerjaan: guru

IBU
Nama:
HusniahBintiZakaria
Umur: 51 tahun
Pekerjaan: surirumah

ADIK 1
Nama:
SitiNabihah
Umur: 23 tahun
Pekerjaan:
pelajar

ADIK 2
Nama: NurBazilah
Umur: 15 tahun
Pekerjaan: pelajar

B2D3
:
Mengetahuidanmemahamitanggungjawabahlikeluarga
B2D3E1 : Menerangkantugas/perananahlikeluarga
Arahan: Nyatakanperanandantugas-tugassetiapahlikeluargaanda.
Contoh:
AnggotaKeluar
ga

Ayah

Ibu

Abang

Kakak

Adik

Tugas/Peranan

B3D3
: Bertanggungjawabterhadapahlikeluarga
B3D3E1 :
Mengamalkansikapsalingmembantuahlikeluarga
Arahan:
Bagaimanakahandamembantuanggotakeluargaandaberdasarkansituasiga
mbar di bawah?
Contoh:

Cara sayamembantu

Ayah

Ibu

Abang

Kakak

Adik

B4D3
: Mengamalkan adab dan tatasusila
B4D3E1 : Berkelakuan sopan dan mengamalkan sikap
menghormati
Arahan: Nyatakan adab dan tatasusila keluarga dalam peta minda dibawah.
guna
bahasa
yang
sopan
yang sopan

panggilan
istimewa
istimewa
kepada
kepada
anggota
anggota
keluarga

bertutur
dengan
dengan
nada
nada suara
suara
rendah
rendah

adab
dan
adab dan
tatasusil
a dalam
keluarga
keluarga

tidak
tidak
gelojoh
gelojoh
ketika
ketika
makan

ibu bapa
tidak
tidak
bergaduh
bergaduh
depan
depan anak
anak

Arahan: Nyatakan kesan sekiranya kita mengamalkan adab dan tatasusila


dalam keluarga.

saling
menghorm
ati

lambang
keluarga
berkualiti

kesan
amalkan
adab dan
tatasusila
dalam
keluarga

pupuk
kemesraa
n

memantapka
n pendidikan
akhlak

B5D3
: Menghargaiibubapadanahlikeluarga
B5D3E1 :
Menunjukkanperasaankasihsayangkepadaibuba
padanahlikeluarga
Arahan: Setiappelajardikehendakimenghasilkankaducapanhariibuataubapa
yang akanmenjelangtiba.

Surat Penghargaan
Saya ________________________ ibu / bapa / penjaga
kepada pelajar yang bernama _____________________
B6D3E1

dari Tingkatan ________dengan ini mengakui bahawa


beliau telah melakukan bakti seperti berikut:
1. ____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
Sekian, terima kasih.
___________________
(

__________________
()

Nama : ________________________________ Tingkatan : 1 ____

Tarikh : ___________

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT


B1D3E1
Arahan: Sila isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Sejarah SMK Putra


Perdana

SMK Putra Perdana ditubuhkan pada


___________________.
(i)
Nama SMK Putra Perdana diambil sempena
___________________

_______________________________________________________.
(ii)
Pada awal penubuhannya, sekolah ini hanya
mempunyai seramai
______ orang guru dan ______ orang murid sahaja.
Pengetua yang
(iii)
(iv)
mula-mula berkhidmat di sekolah ini adalah
___________________.
(v)
Sejarah tercipta di SMK Putra Perdana apabila ia
dirasmikan oleh
Perdana Menteri Malaysia,
_________________________________
(vi)
pada ___________________________.

B2D4E1
Arahan: Lengkapkan peta minda di bawah dengan jawapan yang betul
berkaitan peraturan sekolah.

K
E H A D IR A
KEHADIRA
N
KE
N KE
S
E KO L A H
SEKOLAH

K E T E PATA
KETEPATA
N
ASA
N M
MASA

P
A K A IA N
PAKAIAN
S ERAG A M
SERAGAM

P
E R AT U R A
PERATURA
N D
N
DII
K
A
N
T IN
KANTIN
K
E B E R S IH
KEBERSIH
A
N DAN
DAN
AN
K
E C E R IA A
KECERIAA
N
N

B2D4E2
Arahan: Nayatan tujuan peraturan sekolah berikut:

Datang awal ke sekolah


1. __________________________________________
2. ___________________________________________

Memakai pakaian seragam yang lengkap


1. __________________________________________
2. ___________________________________________

Menjaga kebersihan kantin sekolah


1. __________________________________________
2. ___________________________________________

Belajar dengan tekun di dalam kelas


1. __________________________________________
2. ___________________________________________

B3D4E1

Sila tandakan (/) pada pilihan jawapan yang menggambarkan


diri anak / jagaan anda berdasarkan skala berikut:
1 : Sangat tidak setuju

2
3
4
5

:
:
:
:

Tidak setuju
Kurang setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Bi
l

Item

Saya patuh pada setiap nasihat yang diberi


oleh guru kepada saya.
Saya tidak pernah sekalipun membantah
arahan ketua tingkatan yang bertujuan
untuk kebaikan.
Saya akan meminta maaf daripada guru
setiap kali melakukan kesalahan.
Saya sentiasa bekerjasama dengan ahli
kumpulan saya.
Saya tidak pernah lalai daripada melakukan
tugasan membersihkan kelas seperti
dijadualkan.
Jika pelajar yang bertugas tidak hadir, saya
akan menggantikannya.
Saya tidak pernah membuat kerosakan
terhadap harta benda sekolah.
Saya tidak pernah datang lewat ke sekolah.

3
4
5

6
7
8
9
10

Saya memakai pakaian seragam yang


lengkap setiap hari ke sekolah.
Saya hanya akan membuang sampah ke
dalam tong sampah semasa di sekolah.

B4D4E1
Aktiviti kumpulan:
1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. setiap kumpulan memilih 1 persembahan kumpulan yang mereka ingin
lakukan.
Pilihan persembahan: Lakonan, menyanyi, menari, berpidato, forum,
bermain
silap mata, dsb.
3. Buat pemerhatian sepanjang aktiviti itu berjalan.

Band
B4D4E
1

Perkara
1. Pelajar bertepuk tangan apabila pelajar lain
membuat persembahan.
2. Pelajar tidak mengeluarkan kata-kata yang
mempersendakan persembahan orang lain.
3. Pelajar memberikan perhatian apabila pelajar
membuat persembahan.

B4D4E
2

1. Pelajar menggunakan bahasa yang sopan apabila


tidak bersetuju dengan pendapat rakan.
2. Mengambil kira semua pendapat rakan-rakan.
3. Tidak mudah tersinggung apabila rakan tidak
bersetuju dengan pendapatnya.

Skala Rubrik:
B4D4E1
3
0-2

Cemerlang
Perbaiki lagi

Lulus B4D4E1
Gagal B4D4E1

Cemerlang
Perbaiki lagi

Lulus B4D4E1
Gagal B4D4E1

B4D4E2
3
0-2

B5D4E1

Pemerhatian melalui aktiviti membaiki kerusi yang rosak (semasa P&P):


1. Kenal pasti dan kumpulkan kerusi pelajar yang rosak, sediakan peralatanperalatan seperti penukul, paku, gergaji, dan pemutar skru.
2.Tanya pelajar yang mempunyai kemahiran bertukang.
3. Bentukkan beberapa kumpulan dan setiap kumpulan diketuai oleh seorang
murid
yang mahir bertukang kayu.
Kriteria
1. Pelajar secara sukarela menyatakan dia boleh
bertukang.
2. Pelajar bekerjasama dalam kumpulan.
3. Pelajar boleh menukul dengan betul.
4. Pelajar boleh memperbaiki kerusi tersebut
dengan betul.

Ya

Tidak

Skala Rubrik:
3-4
0-2

Cemerlang
Perlukan bimbingan

Lulus B5D4E1
Gagal B5D4E1

B5D4E2
Pemerhatian melalui aktiviti menceriakan dan mengindahkan kawasan sekolah
(pemerhatian selama seminggu):
1. Tanya pendapat pelajar kelas tentang pelajar yang paling rajin menjaga
kebersihan dan menghiaskan kelas.
2. Bentukkan pelajar kepada beberapa kumpulan dan bahagikan tugas menjaga
kebersihan dan menceriakan kelas / bertugas mengikut jadual kebersihan kelas.
3. Maklumkan kepada pelajar tentang tanggungjawab masing-masing.
4. Ketua Kumpulan membuat catatan tugas yang dilaksanakan oleh ahli
kumpulan setiap hari.
5. Guru memantau kebersihan dan keceriaan kelas setiap hari bagi memastikan
setiap pelajar melakukan tugasnya seperti yang dicatat dalam catatan tugasan
harian.

Bil.
1.
2.
3.
4.
40.

Nama Pelajar

Skala Rubrik:
4-5
0-3

Cemerlang
Perlukan bimbingan

Lulus B5D4E2
Gagal B5D4E2

B6D4E1
Soal Selidik dengan guru-guru tentang pelajar tersebut.
Bil. Nama Pelajar
1.
2.
3.
4.
40.
Tarikh:
Masa :
Ulasan:
-gambar boleh diletakkan jika ada.

Disahkan oleh;

________________

Catatan