Anda di halaman 1dari 37

PENTAKSIR

AN
BERASASKA
N SEKOLAH
1

Latar
Dalam Sistem Pentaksiran Pendidikan

Kebangsaan, kerajaan mula mengorak langkah ke


arah Pentaksiran Sekolah.
Hal ini bertitik tolak daripada saranan Tun Hussein
Onn, mantan Menteri Pelajaran Malaysia, yang
menyatakan bahawa sistem pendidikan tidak
sepatutnya terlalu berorentasikan peperiksaan
berpusat dan beliau mencadangkan LPM untuk
mengambil tindakan mengatasinya melalui sistem
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
(Utusan Malaysia , 22 Mac 2006)
2

Sebahagian daripada
peperiksaan secara berpusat
mungkin perlahan-lahan
digantikan dengan PBS seperti
yang telah dipraktikkan dalam
komponen beberapa mata
pelajaran seperti Kajian Geografi
Tempatan (KGT) di peringkat
PMR.
(Haslina, 2004)
3

Terdapat pelbagai istilah yang


merujuk pentaksiran jenis ini.
Antaranya;
1. Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah
(PKBS)

Iaitu satu sistem penilaian untuk


mengukur kebolehan dan prestasi
murid-murid di sekolah rendah.
(Mok Soon Sang, 1995,p. 146)
4

2. Pentaksiran Sekolah

Pentaksiran yang
dirancang, dibina,
ditadbir, diperiksa dan
dilapor oleh guru di
sekolah yang melibatkan
murid, ibu bapa dan
5

3. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

PBS merupakan suatu konsep


tentang perkaitan antara
pentaksiran di peringkat sekolah
dengan pentaksiran di peringkat
luar sekolah, khususnya oleh
Lembaga PeperiksaanMalaysia
(LPM)
(Mohtar Ismail,2009,p.371)
6

4. Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)

Iaitu ujian yang dibina


dan ditadir oleh guru
disekolah rendah.

KESIMPULANNYA
PBS ialah satu proses untuk memantau

pertumbuhan, kebolehan, kemajuan dan


pencapaian pelajar secara keseluruhan
berdasarkan objektif kurikulum baru yang
bersepadu dan juga berdasarkan falsafah
pendidikkan negara. Pentaksiran ini
dirancang dan diatur oleh guru untuk
semua mata pelajaran yang alat ujinya
dibina dan dikendalikan oleh mereka.

(Ibid,p.383)
8

RASIONAL PBS
1. Mengurangkan tekanan terhadap pelajar yang

2.

3.
4.
5.

selama ini belajar semata-mata untuk


mendapat gred yang baik dalam peperiksaan
di peringkat pusat.
Sesuai dengan amalan pendidikan bahawa
peperiksaan merupakan sebahagian daripada
proses pengajaran.
Murid boleh melakukan inovasi dan kreativiti
yang maksimum.
Boleh membina bakat, kebolehan dan potensi
mereka dalam jurusan yang diminati.
Mengurangkan tumpuan mengajar untuk
peperiksaan

CIRI-CIRI PBS
1. Pentaksiran dibuat dan diamil kira

2.
3.

4.
5.

berdasarkan prestasi sepanjang proses


pembelajaran.
Pelajar dinilai dalam konteks sebenar atau
disebut penilaian autentik.
Pelajar memberi respon melalui penghasilan
laporan,demonstrasi kemahiran atau
penghasilan barangan .
Paling sukar diselaraskan seluruh negara.
Guru akan memikul tugas yang berat lagi
percuma.
(Mohtar Ismail,2009,p.373)
10

Dari segi penekanan PBS


memperlihatkan ciri-ciri berikut;
1. Menekankan penilaian secara tak

formal daripada secara formal. Ini


bermakna guru menjalankan
penilaian dengan menggunakan alat
pengukuran yang sesuai seperti
pemerhatian, soal jawab secara lisan
dan ujian kertas-pensel untuk
mengesan peringkat penguasaan dan
kemajuan murid dalam bilik darjah.
11

2. Menekankan penilaian

formatif daripada sumatif. Ini


bermakna maklumat yang
diperoleh daripada PBS
digunakan untuk membantu
perkembangan murid dalam
semua bidang yang berkaitan
dengan pendidikan.
12

3. Menekankan tindakan

susulan daripada laporan


pencapaian atau
pensijilan. Tindakan
susulan ini akan
membantu murid
membaiki pembelajaran
seterusnya.
13

4. Menekankan penilaian secara

berterusan daripada penilaian


bulanan, penggal atau akhir tahun.
Ini bermakana PBS dijalankan
dalam setiap aktiviti pengajaran
dan pembelajaran. Penilaian secara
berterusan akan membolehkan
guru mengubah suai strategi dan
teknik pengajarannya mengikut
maklumat penilaian yang diperoleh
dari masa ke masa.
14

5. Menekankan penilaian

secara menyeluruh
daripada aspek kognitif
sahaja. Ini bermakna
segala potensi murid
seperti intelek, rohani,
jasmani, sosial dan emosi
juga dinilai di bawah PBS.
15

6. Menekankan penilaian

dalaman daripada penilaian


luar. Ini bermakana PBS
dijalankan oleh guru yang
mengajar murid itu sendiri
dan bukan diuruskan
secara berpusat.
(Mok Soon Sang,
1995,p. 148)
16

AMALI 1
Setakat ini anda diharapkan
sudah mengenali apa itu PBS dan
mungkin anda sendiri pernah
mengendalikan PBS ini di sekolah
semasa praktikum.
Bincangkan dalam kumpulan
anda apakah masalah-masalah
yang dihadapi dalam
pengendalian PBS ini secara
17

PRINSIP PBS
Seharusnya dijalankan mengikut matlamat dan

objektif pengajaran dan pembelajaran dalam bilik


darjah.
Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.
Maklumat yang diperoleh daripada aktiviti
pentaksiran hendaklah digunakan untuk mengesan
punca kelemahan peguasaan kemahiran yang telah
diajarkan dan seterusnya membantu murid
mengatasi kelemahan mereka.
Membina sikap positif terhadap pembelajaran dan
menggalakkan mereka berusaha mendapat
pencapaian yang cemerlang dalam kalangan pelajar.
18

KAEDAH MENGURUS PBS


1. UJIAN PENCAPAIAN
Mengukur pencapaian murid
dalam aspek pengetahuan dan
kefahaman bagi mata pelajaran
BahasaMelayu, Sains,
Matematik, dan Kajian
Tempatan.
19

2. UJIAN PRESTASI

Menilai kebolehan murid


dalam aspek lisan,
bacaan,kegiatan amali,
Pendididkan Jasmani , Muzik,
Kokurikulum dan Kemahiran
Manipulatif.
20

3. UJIAN SITUASI

Mengenalpasti sikap dan nilai murid


melalui situasi tertentu.
4. PEMERHATIAN

Mengenalpasti dan mencatat


perkembangan murid mengenai ciriciri afektif seperti dalam Agama
Islam, Pendidikan Moral dan
Kokurikulum.

21

5. PENTAKSIRAN HASIL KERJA

Menentukan mutu hasil


kerja yang dicapai dalam
Bahasa Melayu, Pendidikan
Seni dan Kemahiran
Manipulatif.

22

KAEDAH PENILAIAN DAN


JENIS REKOD
UTK. BAHASA MELAYU SR
BIDANG
JENIS
PENILAIAN PENGUKURAN
Lisan
Ujian Lisan
Bacaan
Ujian Bacaan
Tulisan
Karangan /
Kefahaman

REKOD
Gred
Gred
Gred

23

PROSEDUR
PELAKSANAAN

Pentaksiran ini dilaksanakan


dalam bentuk formatif
(Dilaksanakan seiring dengan
proses P&P) dan boleh juga
dalam bentuk sumatif (Dijalankan
pada akhir unit pembelajaran,
semester atau tahun).
24

PBS berfokus pada pendekatan

rujukan kriteria.
Pendekatan ini membawa
kepada pentaksiran autentik
seperti melalui penggunaan
pentaksiran portfolio, tugasan,
atau kerja kursus berjadual, kerja
lapangan, pemerhatian terus,
dan pemerhatian melalui senarai
semak.
25

TERDAPAT DUA MOD PELAKSANAAN


PBS;

1. PBS yang dilaksanakan oleh guru

tanpa kawalan standard oleh


pihak KPM. Lebih bercorak
konvensional yang biasa
dilaksanakan oleh guru sebagai
tugas hariannya.
26

2. PBS yang dilaksanakan oleh guru

berdasarkan arahan standard


daripada pihak KPM. Pihak
kementerian Pelajaran mengedarkan
peraturan melaksanakan
pentaksiran dan skema pemarkahan
kepada sekolah dengan harapan
guru di sekolah dapat
melaksanakannya secara tekal
untuk menjamain kebolehpercayaan
dan seterusnya kesahan ujian.
Contoh ujian lisan Bahasa Melayu
PMR, Penilaian Kemahiran Amali

27

AMALI 2
Berdasarkan mod 1, secara

berkumpulan anda
dikehendaki menyediakan Set
Instrumen PBS untuk
kemahiran-kemahiran bahasa
Melayu.
Instrumen anda perlu dibina
secara digital dan harus

28

MACAM MANA
NAK BUAT
???????
29

1. Pilih satu kemahiran bahasa yang pernah

diajar.
2. Tentukan Kaedah mengurus PBS.
3. Tentukan teknik pengesanan yang akan
digunakan
1. Ujian Kertas Pensel (Mengukur prestasi
dan kemajuan)
- Objektif
- Betul / Salah
- Melengkapkan Ayat
- Padanan
- Aneka Pilihan
- Subjektif
30

2. Ujian Lisan

- Perbincangan
- Temubual
- Tajuk dan tema hendaklah sesuai dengan
kebolehan , jantina dan latar murid dsn
bebas daripada isu-isu sensitif dari segai
agama, budaya dan sosial.
- Boleh menggunakan ilistrasi utuk
merangsangkan pemikiran murid
- Dicadangkan penumpuan kepada; Apa
Bagaimana dan Mengapa
31

3. Ujian Bacaan

- Sediakan satu petikan bacaan yang sesuai


dari segi isi dan jumlah perkataan.
- Aras kesukaran bahasa sepadan dengan
peringkat kefahaman murid
- Tema dan isinya berkaitan dengan
persekitaran.
- Tentukan aspek yang hendak dinilai
(makanis / kefahaman)
- Tentukan tumpuan setiap aspek yang
hendak dinilai (kelancaran, sebutan,dan
intonasi)
- Tentukan prosedur ujian membaca.
- Tentukan skim pemarkahan bagi setiap

32

4. Ujian Mendengar

- Sediakan satu rakaman yang sesuai dari segi isi


dan kepanjangannya.
- Aras kesukaran bahasa sepadan dengan
peringkat kefahaman murid
- Tema dan isinya berkaitan dengan persekitaran.
- Tentukan aspek yang hendak dinilai( kefahaman)
- Tentukan tumpuan setiap aspek yang hendak
dinilai (boleh menjawab soalan kefahaman, boleh
menulis perkataan seerti, mengisi tempat
kosong dsb.)
- Tentukan prosedur ujian mendengar.
- Tentukan skim pemarkahan bagi setiap aspek.
33

5. Ujian Menulis

- Sediakan satu tajuk / tema yang sesuai


dengan
peringkat murid.
- Tajuk / tema berkaitan dengan persekitaran
murid.
- Tentukan tumpuan setiap aspek yang
hendak dinilai (tulisan berangkai, pengunaan
tanda bacaan, pengunaan penanda
wacana, pemerengganan, penggunaan
ayat dsb. )
- Tentukan prosedur ujian menulis.
- Tentukan skim pemarkahan bagi setiap
aspek.
34

CONTOH SKIM PEMARKAHAN UJIAN MEMBACA


KONSTRU
K

KRITERIA
Cemerlang
(23 - 30)

Kelancaran

Sebutan

Intonasi

Sederhana
(16 - 22)

Memuaskan
(9 - 15)

-Bacaan sangat
lancar
-Tidak
melakukan
sebarang
kesilapan

-Sederhana
lancar
-Melakukan
beberapa
sekatan

-Bacaan
merangkak
-Mengeja
sebelum

-Sebutan
sangat
jelas

-Terdapat
beberapa
sebutan
yang tidak
jelas.

Pencapaia
n Tahap
minimum
(1 - 8)

membatang

-Sebuatan
tidak jelas
pada
kebanyakan
huruf.

35

Sekian, untuk
interaksi kali ini dan
jumpa lagi Jun nanti.
Salah silap harap
dimaafi.
36

REFELEKSI KULIAH 18.3.10


Peserta kursus tidak dapat menghasilkan instrumen

penilaian seperti diharapkan, kecuali satu kumpulan


(kumpulan 4) yang menampakkan instrumen
penilaian.
Mereka lebih kepada penyediakan nota penilaian
(PBS).
Dalam persembahan mereka lebih kepada mengajar
kemahiran bahasa bukan membuat aktiviti penilaian.
Penambahbaikan yang perlu;
Penerangan perlu lebih jelas.
Pemantauan perlu dibuat ketika peserta mejalankan

persediaan.
Contoh lengkap perlu ditunjukan.
37