Anda di halaman 1dari 26

(ESEI BERKAITAN BAHAN UNTUK EDU3083 UNTUK RUJUKAN

SEMUA. BAHAN INI DIPETIK SECARA LANGSUNG DARIPADA


BLOG WARGA PENDIDIK)

TAJUK 2 :KOD ETIKA PERGURUAN: ISU DAN CABARAN


1. Pengenalan
2. Definisi Etika
3.Tatasusila profesion perguruan
4.Etika Guru Muslim
5.Ciri-ciri guru yang berkesan
6.Program pendidikan guru
7.Isu-isu berbangkit
8.Cadangan
9.Penutup
PENGENALAN
Profesion guru dan pendidik terutamanya dalam zaman-zaman mencabar ini
bukanlah semudah yang disangka - kerjanya separuh hari dan cutinya panjang.
Sebagai arkiteksosial, guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar, bukan
sekadar member pendidikan dan menyampaikan ilmu. Gurulah insan yang
dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan transformasi pendidikan yang
dicita-citakan oleh negara. Justeru kegagalan sesebuah masyarakat untuk

berfungsi dengan sempurna kerap dikaitkan dengan kegagalan sistem


pendidikan sesebuah negara.Lebih daripada itu, guru juga perlu menjadi model
utama kepada anak didiknya. Oleh itu mereka perlu berjiwa besar. Bukan
sembarangan orang layak menjadi guru. Hanya mereka yang luhur jiwa dan
kental semangatnya yang sanggup mencurahkan bakti untuk menjadi guru.
Kecintaan terhadap profesion ini juga seharusnya bukan sekadar secara
luarannya sahaja, sebaliknya menyelinap ke dalam lubuk hatinya.Selain itu,
guru sering dikaitkan sebagai agen perubahan dalam agenda sosial, politik dan
ekonomi. Perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh kerajaan selalunya
disalurkan melalui falsafah dan matlamat ( juga merupakan input ) yang perlu
diterjemahkan oleh guru sekolah

dalam aktiviti

kurikulum dan ko

kurikulum.Falsafah Pendidikan Negara (PPN) pula memberikan matlamat yang


jelas mengenaijenis manusia yang ingin dilahirkan oleh sistem kita. Pendekatan
melahirkan insane harmoni dan seimbang perlu mendapat dukungan yang lebih
bermakna supaya faktor perubahan yang berlaku tidak menjejaskan matlamat
pendidikan itu sendiri. Bagi memberi tindak balas kepada faktor globalisasi,
sistem kita harus mampu mendepani cabaran zaman. Untuk menjadikan
pendidikan di Malaysia bertaraf dunia, ia tidak boleh terpencil dari arus
pendidikan dunia. Tapi keterbukaan kita terhadap pengaruh di luar lingkungan
jangan sampai menjadikan kita kehilangan jatidiri.Oleh yang demikian, bagi
memastikan jatidiri guru terus utuh, seseorang guru haruslah mematuhi Etika
Profesion Keguruan. Etika ini merupakan panduan tingkah laku yang menjadi
pegangan

guru

berlandaskan

nilai-nilai

akhlak

mulia.

Melalui

etika

inilahmasyarakat boleh menganilisis, menilai serta menentukan sama ada


tingkah laku guru telah mengikut peraturan yang ditetapkan atau sebaliknya.
Melalui etika ini juga dapatmembantu guru menangani cabaran dalam dunia
pendidikan yang begitu mencabar dewasa ini. DEFINISI ETIKA Etika berasal
dari

perkataan Greek iaitu ethos

dan ethikos. Ethos bererti

sifat,

watak,kebiasaan, tempat yang biasa, cara hidup atau budaya manakala ethikos

pula ialahtatasusila, beradab atau kelakuan atau perbuatan yang baik. Menurut
Thiroux (2001),etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah
dan tujuan yangmengarah kepada makna sesuatu tindakan. Ia bukan
bersangkutan dengan fakta atau fizikal manusia tetapi merupakan suatu falsafah
moral yang mengambil kira tindakan atau tingkahlaku manusia. Tumpuan etika
ialah terhadap tingkahlaku individu,bagaimana manusia bertingkahlaku dalam
sesuatu keadaan. Namun begitu, Ismail Ibrahim (1995) menyebut, etika ialah
sebagai proses pemikiran tentang baik dan buruk berkaitan perilaku seseorang.
Etika juga merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip
moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Oleh itu
etika memperkatakan tentang apa yang betul dan salah, perbuatan yang baik dan
buruk, perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang patut dan tidak patut
serta yang berkaitan dengan tanggungjawab. Tegasnya, etika adalah sains
perlakuan atau behavioral science yang mengkaji tentang perlakuan manuisa
dalam masyarakat, membuat tafsiran mengenai tingkahlaku mereka dan
memberi panduan cara-cara bertingkahlaku yang betul berdasarkan kepada
piawaian etika atau moral manusia serta masyarakatnya.Menurut Martin [1993],
etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as theperformance
index or reference for our control system". Oleh demikian, etika akan
memberikan batasan ataupun standard yang akan mengatur pergaulan manusia
didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus
dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam
bentuk aturan(code) tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsipprinsip moral yang ada, dan pada saat yang diperlukan akan berfungsi sebagai
alat untuk mengadili segalatindakan yang secara logika-rasional umum
(common sense) dinilai menyimpang dari kode etik Dengan demikian etika
adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "self control", kerana segalanya
dibuat dan diterapkan untuk kepentingan sosial (profesi) itu sendiri.Selain dari
itu, kerana kelompok profesional merupakan kelompok yang berkemahiran

yang diperolehi melalui proses pendidikan dan latihan yang berkualiti dan
mempunyai standard tinggi yang dalam menerapkan semua kemahirannya yang
tinggi itu hanya dapat dinilai dari dalam oleh rakan sejawat, sesama sendiri.
Kehadiran organisasi profesion dengan perangkat "built-in mechanism" berupa
kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat
serta kehormatan profesi, dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala
bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian (Wignjosoebroto,
1999).Oleh kerana itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat
memperoleh kepercayaan dari masyarakat, apabila dalam diri para elit
profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi bila
mereka ingin memberikan jasa kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa
etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat
akan jatuh menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikitpun
tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme danujung-ujungnya akan berakhir
dengan tidak-ada lagi respek maupun kepercayaan yangdiberikan kepada para
golongan profesional ini. Maka Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia
perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:-Niat yang
betul, Perlakuan yang baik, Pengerak ke arah Kebaikan,Memperkotakan apa
yang dikatakan,Berdisiplin dan beradab,Menghargai dan bertanggungjawab.
NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA(KPM) Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia, tetapi tujuh
nilai utama menjadi fokus EtikaKerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilainilai itu adalah: Amanah, Benar, Bijaksana, Bersyukur, Dedikasi, Ikhlas,
Penyayang
TATASUSILA PROFESION PERGURUAN
Tatasusila profesion perguruan merupakan suatu garis panduan atau kod-kod
tingkahlaku yang perlu dipatuhi oleh semua orang yang menggelar dirinya

sebagai pendidik dalam sistem pendidikan di Malaysia. Tatasusila tersebut


dibahagikan kepada empat bidang tanggungjawab termasuklah pelajar, ibubapa,
masyarakat dan Negara serta rakan sejawat dan profesionnya sendiri.
Tanggungjawab terhadap pelajar Lebih mengutamakan kebajikan dan
keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Bersikap adil terhadap setiap orang
pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani,mental, emosi, politik, ekonomi,
sosial, keturunan atau agama. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit
mengenai pelajar kecuali kepada merekayang berhak mengetahuinya.
Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam
matapelajaran-matapelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang
bayaran. Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang
dapatmemberikan contoh yang baik kepada pelajar. Memelihara dan
memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan,lawatan dan
menghadiri

kursus

supayapengajaran

ikhtisas,
kami

persidangan,

mencapai

mutu

mesyuarat
yang

atau

seminar

setinggi-tingginya.

Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab utama ibubapa


terhadap anak-anak mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan
kerjasama yang erat di antara institusipendidikan dengan rumahtangga.
Menganggap semua makumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan
rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan
membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan
anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu
bapa secara teliti dan bijaksana. Mengelakkan diri dari menggunakan atau
dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mengelakkan
diri

dari

mengeluarkan

kata-kata

atau

melakukan

sesuatu

yang

bolehmenjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.


Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Mengelakkan diri daripada
menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,

masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara.


Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing

mereka

untuk

menjadi

warganegara

yang

taat

setia,

bertanggungjawabdan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan


menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Menghormati
masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam
sebarang kegiatan masyarakat. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di
antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Memberi
sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendekiawanan masyarakat. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang
diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan
baik. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan
Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang
boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa,
atauberbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Tidak
melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai
guru. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami
dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan
kemajuan ikhtisas dansosial. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami
terutamanya mereka yang baharudalam profesion perguruan. Sentiasa
mengawasi

diri

kami

supaya

tidak

mencemarkan

nama

baik

profesionperguruan. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.Guru yang


dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan
pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan
tinggi,termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan
penyeliaan pendidikan
ETIKA GURU MUSLIM

Etika perguruan Islam belum dibuat secara khusus oleh kumpulan yang
dianggotai oleh berbagai kalangan yang profesional. Namun sebagai percubaan
awal hal ini boleh diusahakan secara perseorangan dan kemudiannya dapat
ditokok tambah oleh khalayak pendidik serta dihayati oleh mereka sebagai suatu
etika profesion keguruan .Antara yang boleh dirumuskan ialah: Tanggungjawab
Terhadap Allah Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan
keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang
berterusan denganNya. Sifat istiqamah, iltizam semangat berbakti dan beramal
soleh hendaklah menjadi amalan harian. Guru Muslim mustahak menghayati
rasa khusyuk, takut dan harap kepada Allah. Guru Muslim hendaklah prihatin
untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah
mendaulatkan syariat Islam. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban
agama, menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan
tanggungjawab yang berkaitan dengannya. Guru Muslim hendaklah bersyukur
kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNyadengan membaca ayat-ayat
Allah dan merendahkan diri ke hadratNya. Tanggungjawab Terhadap Diri
Guru muslim hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri, sama ada dari
aspek fizikal, emosional, mental mahupun moral. Prihatin terhadap kebersihan
diri, pakaian, perawakan dan tempat tinggal. Memahami kekuatan dan
kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap
aspek. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan
sebanyak mungkin kepada Allah, masyarakat dan negara. Melibatkan diri
dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai
seorang guru. Tanggungjawab Terhadap Ilmu Guru muslim hendaklah :
Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam.
Beriltizam

dengan

amanah

ilmiah.Prihatin

untuk

mengamalkan

dan

mengembangkan ilmu yang dipelajari. Sentiasa mengikuti perkembangan


teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yangberkaitan. Dari semasa ke semasa
guru Muslim hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam

pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan


kemanusiaan,

kesejahteraan

dan

keamananumat

manusia

sejagat.

Tanggungjawab terhadap Profesion Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku


begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana
menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.
Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada
jatuhnya

maruah

diri

dan

kehilangan

amanah

berhubung

dengan

kewangan.Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah


menjalankannya dengan jujur. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah
terhadap pelajarnya. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua
kepentingan lain seperti kepentinganmasyarakat, persatuan atau persendirian.
Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak
kirabangsa, agama atau kepercayaan. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti
ibu bapa dalam usaha membentuk tingkahlaku para pelajar ke arah matlamatmatlamat yang diterima oleh masyarakat. Dia haruslah menumpukan perhatian
terhadap keperluan setiap pelajarnya. Dia haruslah mendidik dan mengambil
tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa, warna, jantina,
bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal keluarga, intelek, akademik dan
status-status lain. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di
kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka
dari segi jasmani, intelek, dayacipta dan rohani. Dia harus menghormati hak
setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenaidiri para pelajar tidak
diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. Dia tidaklah
harus

bertingkah

laku

terhadap

para

pelajarnya

begitu

rupa

yang

bolehmembawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Dia tidaklah harus


mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,masyarakat awam
atau negara. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para
pelajarnya supaya merekadapat berkembang menjadi warga negara yang taat
setia dan beragama. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang

boleh mengurangkankeyakinan diri para pelajarnya dan ibubapanya. Dia


haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap
pelajar. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya
untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu
sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. Dia
tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran
persendirian. Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan, politik
persendirian terhadap para pelajarnya. Dia tidaklah harus meminta atau
menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atauahli-ahli masyarakat dalam
menjalankan tugas-tugas profesionnya. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama
baik guru-guru lain.Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia
haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan).
Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-membesarkan
namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan.
Tanggungjawab Terhadap Pelajar Guru muslim hendaklah lebih mengutamakan
kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain. Bersikap adil terhadap
setiap seorang tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental,emosi, politik,
ekonomi, sosial, keturunan dan agama. Menampilkan suatu cara pakaian,
pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikancontoh yang baik kepada
pelajar.. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau
dalam mata- mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran.
Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan
dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya
pengajaranmencapai mutu yang setinggi-tingginya Tanggungjawab Terhadap
Rakan Sejawat Guru muslim hendaklah mengelakkan diri daripada membuat
sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang
guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh
menjatuhkan maruah seseorang guru. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan
yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Berusaha dengan sepenuhnya

menunaikan

tanggungjawab

dengan

rajin

danbersungguh-sungguh

dan

mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial. Sentiasa bersedia membantu rakan


sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. Sentiasa
mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara Mengelakkan diri daripada
meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat atau negara, ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara.
Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia,
bertanggungjawabdan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan
menghormati

adanya

perbezaan

Menghormati

masyarakat

tempat

kebudayaan,
mereka

keturunan

berkhidmat

dan

dan

agama.

memenuhi

segalatanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup


mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Menggalakkan
kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi
pendidikan dengan masyarakat.Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan
tahap

kehidupan

morality,

kebudayaan

dan

kecendikiawanan

masyarakat.Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh


masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik. Tanggungjawab
Terhadap Ibu Bapa Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anakanak mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat
di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. Menganggap semua
maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau
anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa
kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Memberikan maklumat
kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan
maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial
dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-

kata atau melakukan sesuatu yangboleh menjejaskan kepercayaan pelajar


terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Kod etika keguruan Islam ini kalau
benar-benar dipatuhi dan diamalkan akan membantukeberkesanan pangajaran
guru. Perkataan keberkesanan pengajaran guru ini mungkin kabur pagi setengah
pihak. Oleh itu ada baiknya kita menjelaskan maksud perkataan tersebut.
Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak
matlamat yang digariskan. CIRI-CIRI
GURU YANG BERKESAN
Perbincangan mengenai ciri seseorang guru yang amat berkesan (highly
effective)boleh dikategorikan kepada tiga aspek iaitu: Ciri peribadi yang
menjelaskan perwatakan. i. Seorang yang bermatlamat (mission-driven) dan
juga seorang yang asyik dalam pekerjaannya. ii. Bersikap positif dan real yakni
yakin dalamapa pun yang dilakukan di samping sabar menerima kenyataan biar
pun pahit untuk ditelan. iii.Merupakan seorang guru-pemimpin; di samping
mengajar ia jugamembimbing dan menunjuk ajar bukan sahaja anak didik
malah rakan sejawat dansiapa sahaja Ciri mengajar yang memberikan hasil.
seorang yang memiliki dan sentiasa menerapkan aspek dengannya("with-itness") dalam apa jua yang dibuat atau apa jua yang murid-muridnya mestibuat.
Ia juga mempunyai stail yang tersendiri, sesuai dengan semua keadaan
danpersekitaran, nilai dan budaya, peraturan dan undang-undang. Ianya juga
memilikikepakaran memotivasi serta kebekesanan dalam pengajaran dan
pembelajaran. Ciri intelek yang menunjukkan ilmu, sedar-diri dan fahamkendiri. Seseorang yang suka membaca buku, dan mempunyai mental life yang
segar, berkembang dan bersifat self-actualization dengan minda yang sihat
danterbuka, melihat alam dan kehidupan di dalam ruang lingkup yang luas dan
menyeluruh(banyak) di samping melihat, menganalisis, mensintisis dan menilai
satu di dalam yangbanyak. Falsafah Pendidikan Negara (PPN) memberikan
matlamat yang jelas mengenai jenis manusia yang ingin dilahirkan oleh sistem

kita. Pendekatan melahirkan insan harmoni dan seimbang perlu mendapat


dukungan yang lebih bermakna supaya factor perubahan yang berlaku tidak
menjejaskan matlamat pendidikan itu sendiri. Bagi memberi tindak balas
kepada faktor globalisasi, sistem kita harus mampu mendepani cabaran zaman.
Untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia, ia tidak boleh
terpencil dari arus pendidikan dunia. Tapi keterbukaan kita terhadap pengaruh di
luarlingkungan jangan sampai menjadikan kita kehilangan jatidiri. PROGRAM
PENDIDIKAN GURU
Program pendidikan guru ialah satu program latihan praktik dan sistematik
berasaskan sekolah yang bersifat "developmental". Program ini membolehkan
guru pelatih membina, menguasai, dan mengukuhkan ilmu profesional keguruan
untuk menjadi guru permulaan yang berkesan.Namun begitu, kualiti pengajaran
dan pembelajaran sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kualiti gurunya.
Kelayakan dan keprofesionalan guru menentukan kualiti program. Mack (1975)
mengatakan ciri-ciri personaliti guru dan setakat mana latihan profesional yang
dimiliki adalah menyumbang kepada kebolehannya. Ciri-ciri personaliti guru
termasuklah: mempunyai kematangan, menghormati pelajar dan ibu bapa,
berkeyakinan,

fleksibel,

suka

belajar,

perawakan

baik,

fizikal

yang

sesuai,beretika dan mempunyai latihan yang cukup. Guru-guru perlu mendapat


latihan professional untuk memahami bagaimana murid-murid berkembang dan
belajar.Guru yang berkualiti dilihat dari segi hubungan erat yang berjaya
diwujudkan denganpelajar, kemampuannya mengembangkan program dan
merancang aktiviti,kejayaannya mewujudkan komunikasi yang baik dengan ibu
bapa dan rakan sejawatyang lain dan kemahirannya dalam pentadbiran dan
perkembangan professional.Guruyang baik ialah guru yang efektif iaitu guru
yang berkemahiran serta dapat meningkatkan hasil pembelajaran pelajar.
Kemahiran yang ada pada guru tidak lahir begitu sahaja. Ia perlu dipupuk dan
dibajai melalui latihan yang sistematik sebelum melibatkan diri di dalam

profesion perguruan. Latihan adalah penting bagi seseorang guru sekolah bagi
mencapai kemahiran, kecekapan serta keberkesanan didalam perlaksanaan
tugas. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Yu- Wei Lin dan Spodek (1992)
iaitu latihan berfungsi meningkatkan kualiti pengajaran guru sekolah.Walau
bagaimanapun selain latihan yang diikuti minat yang mendalam terhadap
kerjaya juga membantu keberkesanan pengajaran seseorang guru prasekolah.
Motivasi juga merupakan faktor penting yang boleh meningkatkan kualiti guruguru prasekolah kerana ia akan menaikkan semangat untuk berusaha dan
mencapai

matlamat

yang

hendak

dicapai.Penglibatan

sekolah

dalam

melaksanakan program ini dapat mewujudkan jalinan hubungan kerjasama


antara Universiti dan sekolah, memupuk rasa tanggungjawabbersama, rasa
kesepunyaan

(ownership)

dan

mengukuhkan

konsep

"partnership"

bagimembantu perkembangan profesionalisme. Dalam melaksanakan program


pendidikan guru ini, bimbingan dan latihan lebihdiutamakan daripada penilaian.
Jalinan kerjasama dan perkongsian pengalaman serta kepakaran antara
Universiti dan sekolah, yang menjadi teras pelaksanaan praktikum dapat
membantu

perkembangan

sekolah

terutamanya

dari

segi

peningkatan

ikhtisasguru pelatih.Komponen utama yang perlu ada dalam program


pendidikan guru ialah: (a) pengajaran dan pengalaman di bilik darjah, (b)
pengajaran dan pengalaman luar bilikdarjah, dan (c) pembentukan ciri sahsiah
yang sesuai dengan profesion keguruan. Objektif Program Pendidikan Guru
Program pendidikan guru memberi peluang kepada guru pelatih mengenal
secara lebih dekat peranan dan fungsi guru dan pengelolaan serta pengurusan
sebenar bilik darjah. Secara khusus, program ini memberi peluang kepada guru
pelatih belajar: tentang tugas dan tanggungjawab asas keguruan. mengenal
pasti dan memahami murid-murid yang mempunyai perbezaan individu dan
merancang persediaan pengajaran bagi memenuhi keperluan individu tersebut.
mengamal dan mencuba kaedah pengajaran mata pelajaran serta menilai kerja
murid seperti yang telah dipelajari di dalam kursus. menilai kelebihan dan

kelemahan kesan-kesan pengajaran dan pembelajaran. prosedur dan teknik


pengelolaan kurikulum dan kokurikulum mempraktikkan etika keguruan.
Sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah. mengamalkan, mengubah suai dan
mencuba teori-teori dan metodologi pengajaranberasaskan keseluruhan ilmu
keguruan dan disiplin pengkhususan. menganalisis perbezaan-perbezaan pelajar
dan menghubungkan isu-isu disiplin dan gerak laku serta berusaha mengatasi
masalah yang dihadapi. membina daya usaha, kreativiti, kepekaan dan
keyakinan diri serta sikap yang lebih positif dalam suasana pengajaran dan
pembelajaran yang berbeza. mengalami proses sosialisasi di dalam masyarakat
sekolah supaya dapat berfungsisecara positif dalam bidang perguruan.
melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan kokurikulum sekolah dan
mencubapendekatan-pendekatan yang sesuai dan inovatif. Guru Sebagai
Penyelidik Penyelidikan dalam konteks globalisasi ini menekankan kepada
pembentukan satu budaya kolaboratif, kerjasama, perkongsian dan penyayang
dalam masyarakat. Disamping itu, penglibatan yang meluas dalam proses
penyelidikan akan menimbulkansense of ownership di kalangan semua pihak
guru yang terlibat dalam penyelidikan tersebut. Setiap pihak yang terlibat akan
lebih terbuka dalam memberikan kerjasama dan maklumat yang diperlukan.
Pandangan di atas menunjukkan bahawa guru memerlukan trdisi penyelidikan
yang sesuai dengan teori dan amalan mereka yangdapat menyumbang terhadap
peningkatan

kepada

kemahiran

menyelesaikan

masalah.Satu

tradisi

penyelidikan yang berkembang dalam kemasyarakatan perlu di cuba dan di


bangunkan. Organisasi, firma dan kilang-kilang, tempat kerja, rumahtangga dan
sekolah adalah merupakan makmal yang ideal untuk menguji teori-teori sosial
dankemasyarakatan. Perwakilan seperti NGO, key personal, wakil dari
organisasi, surirumah, ketua tempat kediaman, adalah sebenarnya dikelilingi
oleh sumber-sumber dan bahan yang kaya yang boleh dijadikan bahan
penyelidikan.Stenhouse (1975) berpendapat bahawa jika guru hendaklah
merealisasikan aspirasi negara mereka, adalah perlu mereka menganggap

peranan mereka sebagai penyelidik.Penyelidikan perlu dijadikan sebagai salah


satu tugas utama masyarakat. Pendedahan untuk menjalankan penyelidikan
perlu diberi kapada guru supaya aspirasi negara untuk membina insan yang
mempunyai kemahiran meneroka jati diri terbina secara intrinsik.Donald Schon
(1983) yang menyarankan perubahan amalan gurudari berbentuktechnical
rationality kepada reflective rationality yang menekankan amalan refleksi
sebagai

asas

perkembangan

profesional.Schon

mengemukakan

konsep

reflection-in-action dan knowing-in-action sebagai proses penyelidikan yang


menjadi saluran untuk perkembangan ilmu profesional dan peningkatan
profesional. Konsep reflection-in-action dan knowing-in-action membawa
maksud refleksi yang dilakukan semasa seseorang itu melakukan sesuatu untuk
mempastikan apa yang dilakukan itu berkesan ataupun mungkin persepsi yang
baru diperolehi bagi membaiki amalan. Keadaan ini banyak berlaku semasa
guru mengajar misalnya guru sentiasa (sama ada secara sedaratau tidak)
membuat refleksi ke atas pengajaran yang sedang mereka jalankan. Proses ini
sebenarnya memerlukan seseorang itu mengesan maklumat dan menganalisis
maklumat bagi membuat keputusan yang pantas bagi membaiki amalannya
secara berterusan.Elliott (1993) menekankan betapa perlunya refleksi yang
sistematik sebagai cara untuk mempertingkatkan mutu keputusan dan tindakan
profesional yang dibuat oleh seorang pengkaji Elliott telah mengutarakan
paradigma sains praktikal yang merangkuami konsep guru sebagai penyelidik
dan pengamal refleksi. Proses ini melibatkan penyelidikan tindakan dan inkuiri
tindakan. Bagi Elliott, perubahan pendidikan perlu berlandaskan inkuiri yang
sistematik.Dari pandangan-pandangan di atas, jelaslah bahawa penglibatan guru
sebagai penyelidik ini perlu diperkembangkan. Penglibatan pakar-pakar
penyelidik dalam membimbing guru untuk melakukan penyelidikan secara
berterusan boleh membentuk budaya menyelidik dan reflektif. Budaya ini
memungkinkan suara dan pandangan wakil guru didengar dan diambil perhatian
oleh pihak pembuat dasar dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

pendidikan. Ini sekurang-kurangnya dapat meningkatkan keyakinan dan selfesteem guru. Budaya menyelidik juga didapati telah dapat menigkatkan
keberkesanan guru yang seterusnya dapat menyumbangkan kepada kualiti
pendidikan. Dalam konteks pendemokrasian pendidikan, konsep guru sebagai
penyelidik ini akan mula berakar umbi di kalangan guru di negara ini.
Penglibatan guru dalam penyelidikan terutama penyelidikan tindakan perlu
dijadikan amalan harian. Pembudayaan penyelidikan yang menyeluruh adalah
perlu supaya penyelidikan dapat dijadikan sebagai amalan yang boleh
membantu dalam membuat keputusan serta tindakan yang lebih baik.
Penyelidikan bukanlah cara yang boleh menyelesaikan sesuatu masalah, tetapi
penyelidikan dapat membantu dalam melihat masalah secara lebih terancang
dan sistematik supaya penyelesaian kepada masalah itu dapat dibuatdengan
lebih berkesnn. Untuk membolehkan penyelidikan memberi sumbangan yang
berkesan dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru di setiap peringkat,
metodologi,proses dan dapatan penyelidikan perlu dapat difahami dan
digunakan sebaik-baiknyaoleh pelbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan
ISU-ISU BERBANGKIT Sejauh manakah guru-guru di sekolah sedar akan
etika keguruan seperti yang tercetak di dalam Buku Rekod Pengajaran
(Tatasusila Profesion Perguruan, Malaysia)? Walaupun Pengetua/Guru Besar
dan guru memegang Buku Rekod Pengajaran dan merekodkan rancangan
pengajaran mereka tiap-tiap hari, tetapi adakah mereka membaca dengan teliti
dan memahami Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia yangmerupakan garis
panduan kod etika perguruan? Berapa peratuskah Pengetua/GuruBesar dan
guru-guru seluruh Malaysia yang memahami kod etika ini dan betul-betu
mengamalkannya? Menurut Dr. Mohammed Sani (2001) dalam menggariskan
sifat dan kualiti peribadi seseorang guru, di antaranya termasuklah sifat
bertanggungjawab, mempuyai keyakinan diri, mempuyai daya kepimpinan dan
menghayati nilai keagamaan dan nilai murni melalui program tarbiyah ruhiyyah
yang berterusan. Menurut Rohaty (2002), guru perlu memahami dan

menghayati etika dan profesion keguruan supaya dianggapprofessional.


Malangnya terdapat juga segolongan guru dan Pengetua/Guru Besaryang
seolah-olah telah terlupa tentang kewujudan kod etika keguruan, dan salah
satu faktor yang menyebabkan kejadian ini berlaku ialah faktor materialistik.
Menurut Dr.Tajul Ariffin (1997), tugas mendidik sekarang telah dicemari
dengan kegilaan guru untuk mencari kekayaan, kemegahan dan pangkat. Ini
menyebabkan guru menggunakanlebih banyak masa untuk kepentingan sendiri
ke arah perkara-perkara tesebut daripada memberi tumpuan kepada perkara
yang berkaitan dengan pendidikan. Ini jelas sekali menjejas etika dan profesion
keguruan. Sebagai kesan sampingannya, pada masa kini telah berlaku kes-kes
salah guna kuasa dan salah laku serta jenayah yang melibatkan pengurus
sekolah atau/dan guru-guru sekolah.Menurut Timbalan Pendakwa Raya Badan
Pencegah Rasuah, Zulqarnain Hassan dalam pembentangan kertas kerja yang
bertajuk Jenayah Rasuah Salah Guna Kuasa dan Penyelewengan Dalam
Pengurusan Sekolah pada Seminar Kepengetuaan Kebangsaan Ke-3 di Institut
Pengetua Universiti Malaya, Mac 2004, beliau telah mengatakan bahawa
pengurus

sekolah

menyedari

peruntukan

undang-undang

mengenai

penyalahgunaan kuasa itu, ``Tetapi mereka dengan sengaja melakukannya,.


Menurut beliau, kes-kes sedemikian didapati bertambah setiap tahun, dan ini
telahmenunjukkan peningkatan dalam kes penyalah gunaan kuasa oleh pihak
berkenaan.``Namun begitu ada juga pengurus sekolah yang tidak tahu perbuatan
mereka itu menyalahi peraturan, katanya.Dalam pembentangan kertas kerja
tersebut, belaiu telah memberi contoh kes-kes yangtidak beretika yang berlaku
di sekolah-sekolah di Malaysia seperti berikut: (1) Contoh Kes Suapan Guru
Jasmani menerima wang daripada kontraktor didorong bahawa beliau
meluluskan pembelian alat sukan. (2) Pengetua sekeluarga menerima tiket kapal
terbang secara percuma untuk melancung ke luar negeri dari syarikat buku yang
menjual buku di sekolah berkenaan. (3) Pengetua menerima wang bulanan
untuk dirinya daripada pengusaha kantin asramasekolah kerana telah berusaha

mendapatkan tender untuknya. (4) Pengurus sekolah meminta kontraktor


membaiki rumahnya secara percuma keranabeliau telah menganugerahkan
kontrak kepada kontraktor berkenaan. (5) Anak pengurus sekolah telah
diberikan pekerjaan sebagai kerani di pejabat kontraktor sebagai balasan kerana
mendapat kontrak. (6) Contoh penggunaan dokumen palsu untuk mengelirukan
majikana. Pengurus sekolah membuat tututan perjalanan kepada pihak atasan
kononnya perjalanan dibuat daripada tempat A ke C, tetapi sebenarnya
perjalanan adalah daripada A ke B (7) Pengetua berpakat dengan kontraktor
menuntut kos baik pulih perabot sekolah dengan menggunakan resit/invois
tetapi kerja baik pulih tidak dijalankan sebaliknyakerja lain dibuat. (8) Pengetua
meluluskan bayaran kepada kontraktor membekal makanan untuk pelajarpelajar asrama sekolahnya dalam keadaan beliau tahu bahawa tuntutan adalah
tidak betul iaitu 100 orang pelajar diberi makanan tetapi tuntutan daripada
kontraktor ialah 200 orang pelajar yang diberikan makanan. (9) Contoh kes
pengurus

sekolah

yang

mengambil

kesempatan

daripada

kedudukannya/jawatannya untuk kepentingan peribadi atau saudara. (10)


Seseorang pengurus sekolah mengeluarkan pesanan tempatan kepada syarakat
abangnya untuk mendapat bekalan kertas, kapur, pasu bunga dan peralatan
sukansekolah. (11) Pengurus sekolah membeli peralatan peti sejuk dan
televisyen bagi kegunaan bilikguru sekolah dengan mengeluarkan pesanan
tempatan kepada syarikat elektrik milik isteri/suaminya. (12) Pengetua
memberikan tender mengusahakan kantin sekolah kepada pengusaha kantin
yang ada hubungan persaudaraan iaitu adik ipar. (14) Contoh kes pecah
amanaha. Pengurus sekolah memberikan wang bantuan kerajaan kepada pelajar
berada, danbukannya pelajar miskin seperti dikehendaki oleh peraturan. (15)
Pengurus

sekolah

dikehendaki

membayar

sejumlah

wang

kepada

Perbendaharaan tetapi bayaran tidak dibuat kepada Perbendaharaan sebaliknya


dimasukkan ke dalam akaun sendiri maka beliau telah melakukan pecah
amanah.Selain daripada contoh kes-kes penyalah gunaan kuasa yang tersebut di

atas, dalam tahun 2004 ini telah pun berlaku beberapa kes yang tidak beretika di
kalangan guru kerana terlibat dalam penjenayahan dan salah tingkahlaku. Selain
daripada itu, satu kes yang berlaku di Sekolah Menengah Sains di
Kuantan,Pahang ialah ibubapa seorang pelajar telah mengadu bahawa anaknya
telah dirotan walaupun kesalahan yang dilakukannya terlalu kecil (Berita
Harian, 30/6/2004).Satu kes yang lain pula melibatkan penjenayahan yang telah
dilakukan oleh seorang guru lelaki di sebuah sekolah menengah di Kuala
Lumpur yang telah menculik seorang budak perempuan yang hanya berusia
empat tahun dan telah meminta wang tebusan sebanyak RM200,000 (Berita
Harian, 24/6/2004).Selain daripada kes-kes yang tersebut di atas, kita juga
sering dapati adanya kecenderungan pihak-pihak tertentu, khususnya syarikatsyarikat pengeluar, penguasa,penerbit, pengedar dan individu-individu yang
ingin membuat jualan terus kepada pelajar-pelajar dan guru-guru atau pun ingin
mengadakan promosi melalui pameran dan demonstrasi dengan tujuan yang
sama (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1988,Kementerian Pendidikan Malaysia).
Menurut pekeliling berkenaan, Pengetua dan GuruBesar diingatkan bahawa
kebenaran tidak boleh diberi kepada mana-mana syarikat atau mana-mana
individu... Walau bagaimanapun, kelonggaran kepada larangan ini boleh diberi
kepada pihak-pihak yang memohon untuk membuat jualan keadaan-keadaan
tertentu seperti perayaan Hari Ibubapa, Hari Guru, Hari Sukan [atau]
demonstrasi dan promosi hanya mendapat perhatian dan pertimbangan tanpa
melibatkan pelajar-pelajar danlain-lain guru. (Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.12/1988, Kementerian Pendidikan Malaysia) ISU SEMASA PROGRAM
LATIHAN GURU Isu profesion guru juga sering dikaitkan dengan latihan
mengajar. Persoalan seperti bagaimana pihak universiti, maktab, Kementerian
Pelajaran dapat menguruskan progam latihan mengajar bagi guru pelatih dengan
cara lebih berkesan? Latihan mengajar bagi bakal guru adalah pendidikan awal
dalam hidup pendidik. Pengetahuan akademik tidak cukup untuk menjadi
seorang guru, pengalaman dan amali praktikal menentukan kejayaan seseorang

guru. Keberkesanan penyampaian pengetahuan adalah hasil sebenar kerja


mereka. Keberkesanan pengajaran guru bergantung kepada konsep guru sebagai
berikut:

Agen mangkin dalam pertumbuhan dan perkembangan pelajar.

Fasilitator dalam pembelajaran pelajar.

pelajar.

Pembimbing dan model.

Penggerak kepada usaha


Pembuat keputusan dalam

penggunaan peluang ada untuk kebajikan pelajar. Latihan mengajar memberi


peluang bagi guru menggunakan teori dan prinsip-prinsip pendidikan dalam
situasi pengajaran dan pembelajaran sebenar di samping meningkatkan
keyakinan diri untuk mengurus bilik darjah. Keseluruhan jangka masa latihan
mengajar lebih kurang 12 minggu, waktu mengajar antara 8 hingga 10 waktu
seminggu. Tumpuan khusus kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik
darjah mengikut opsyen guru pelatih itu. Terdapat beberapa kelemahan dalam
program latihan pengajar:Kemahiran profesional belum mantap. Latihan
mengajar menekankan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran,sedangkan
tuntutan profesion perguruan lebih daripada itu kerana guru menghadapibanyak
tekanan sosial seperti masalah berkaitan dengan disiplin, tuntutan ibu bapa
danmasyarakat

yang

mementingkan

pencapaian

akademik

cemerlang.Kekurangan bimbingan dan tunjuk ajar Guru pelatih diselia antara 5


hingga 8 kali semasa latihan mengajar. Penyeliaan dibuat untuk menilai
kecekapan guru mengajar dan respons dari pelajar di dalam matapelajaran.
Sebagai perbandingan, latihan profesion kedoktoran, doktor perlu menjalani
housemanship selama setahun. Semasa menjalankan housemanship, doctor
pelatih adalah di bawah pegawasan doktor pakar. Selepas itu, doktor tersebut
perlu mendapat pengiktirafan dan mendaftar dengan persatuannya untuk latihan
dan seterusnya terikatdengan tatasusila profesion kedoktoran di bawah
pengawasan persatuan perubatan.Jangka masa latihan yang singkat Salah satu
ciri profesion ialah latihan ahli-ahlinya memakan masa panjang dan seragam di
semua institusi pengajian. Tempoh latihan perguruan berubah mengikut institusi
dan permintaan tenaga manusia. Misalnya, tempoh masa perguruan di maktab

berkurang dari tiga tahun ke dua setengah tahun. Program diploma pendidikan
di university mengambil masa 9 bulan termasuk latihan mengajar. Jangka masa
terlalu singkat menyebabkan calon tidak didedah kepada suasana sebenar di
sekolah dengan masa yang cukup. Kekurangan latihan pendidikan guru dalam
perkhidmatan adalah terancang dan berterusan untuk membantu guru yang
sedang berkhidmat bagi mengemaskini pengetahuan dan kemahiran profesional
mengenai pendekatan dan penemuan mutakhir untuk membolehkan mereka
menjalankan tugas dengan efektif.Pendidikan guru dalam perkhidmatan sentiasa
menekankan strategi pengajaran baru terutamanya apabila sesuatu kurikulum
baru diperkenalkan untuk dilaksanakan oleh guru. Program ini membantu guru
menjalankan tugas, mempertingkatkan kebolehan mengajar dan mendalami
pengetahuan dan pengalaman guru. Di samping itu, sijil atau diploma yang
dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan membantu para guru melanjutkan
pelajaran ke universiti, kenaikan pangkat atau gaji.Mengikut kajian Dr
Mohammed Sani Bin Ibrahim (1992), hanya seramai 1,485 orang guru iaitu
0.83 % daripada jumlah guru di Malaysia pada 30 Jun 1989 seramai 178,666
guru yang berpeluang mengikuti program pendidikan guru dalam perkhidmatan.
Punca-punca minoriti guru yang menghadiri program adalah bilangan kursus
yang ditawarkan dan bilangan peserta yang diambil adalah terhad. Sistem
pemilihan peserta kursus tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak
penganjur. Menurut pegawai kanan di Kementerian Pelajaran dan pengarah IPG
bahawa pengetua cenderung mencalonkan guru bermasalah manakala guru yang
berprestasi baik diminta terus mengajar di sekolah untuk memastikan proses
pengajaran dan pembelajaran pelajar tidak terjejas dan keputusan peperiksaan
sekolah dapat dikawal dan dipertingkatkan. Jabatan Pelajaran Negeri juga tidak
menyokong kebanyakan pemohonan guru yang dicalonkan oleh pengetua.
Masalah mendapat calon yang sesuai menyebabkan berlakunya guru-guru
pernah mengikuti kursus dipilihsemula untuk berkhusus.Maklumat mengenai

kursus tidak sampai ke pengetahuan guru dan ini menyebabkan ramai guru tidak
boleh memohon untuk mengikutinya
CALON GURU
Antara calon-calon yang menawarkan dirinya menjadi guru ada yang terdiri
daripada golongan tidak berminat terhadap profesion guru, oleh kerana
memerlukan pekerjaan dan merupakan pilihan terakhir mereka selepas gagal
memasuki program lain. Malaysia dilanda dengan banjir siswazah akibat
daripada dasar pendemokrasian pendidikan dibawa oleh Dasar Ekonomi Baru.
Peluang-peluang pekerjaan yang berkurangan akibat kemerosotan ekonomi
menyebabkan pengangguran segolongan besar siswazah, maka sebahagian
mereka telah diserapkan ke profesion perguruan.Kriteria bercorak akademik
digunakan dalam pemilihan calon perguruan tanpa menitikberatkan sikap,
aptitude atau kecenderungan dan personaliti disertai dengan iltizam untuk
berjaya merupakan faktor penentu sama ada seseorang itu menjadi guru baik
atau sebaliknya. Profesion perguruan dan skim perkhidmatan pendidikan masih
belum menandingi profesion-profesion lain seperti peguam, perniagaan,
perakuanan dan kedoktoran yang menarik pelajar terbaik. Misalnya, syarat
umum kemasukan universiti adalah lulus SPM dengan kepujian BM termasuk
lulus ujian lisan, mendapat sekurang-kurangnya gred E bagi Pengajian Am, gred
E bagi dua mata pelajaran lain bagi calon dari STPM.Isu tentang kelulusan
akademik guru bukan sahaja menarik minat orang ramai di Malaysia sahaja.
Laporan dari Amerika tentang keadaan kurang memuaskan bagi keupayaan
akademik (scholastic aptitude) di kalangan pelajar berminat menjadi
guru.Kebolehan intelektual bakal-bakal guru didapati jauh lebih rendah
daripada kebolehan kebanyakan pelajar yang mengkhusus dalam bidang lain
seperti kejuruteraan dan perubatan. Justeru itu, pendidikan hanya dapat menarik
pelajar-pelajar yang kurang kebolehan dalam bidang akademik. Untuk
menaikkan imej penguruan di AmerikaSyarikat, syarat kelulusan akademik

memasuki bidang perguruan dinaikkan dari CGPA2.00 ke 2.5 (Laman dan


Reeves, 1983). Kajian-kajian seterusnya menunjukkan latarbelakang akademik
pelajar pendidikan perguruan sama baik dengan latar belakang akademik pelajar
dalam bidang lain (Fisher dan Reldman, 1985; Book, Freeman danBrousseou,
1985).Gambaran yang jelas telah menunjukkan kelulusan akademik calon
pendidikan kurang daripada pelajar yang mengikuti pengajian perubatan,
kejuruteraan dan undang- undang. Walau bagaimanapun, untuk menjadi guru
baik, kelulusan akademik semata-mata tidak dapat dijadikan ukuran, banyak
sifat lain seperti dedikasi, sabar, akhlak baikadalah sangat penting.Perlukah
temuduga lebih ketat bagi pemilihan calon program pendidikan diadakan?
Keberkesanan guru bergantung kepada latihan yang diterima dan keperibadian.
Calon yang tidak berminat, dan menganggap guru sebagai satu pekerjaan tidak
dapat menjadiseorang guru yang baik. Kredibiliti guru bergantung kepada:Nilai
sikap motivasi faktor personalitifaktor aspirasi dedikasi, komitmen dan
kepuasan diperolehi.sikap penyayang terhadap kanak-kanak dan bercita-cita
mengeksploitasi potensi mereka sepenuhnya.
CADANGAN
Disarankan beberapa tindakan yang boleh diambil bagi meningkatkan nilai etika
dan kualiti profesion perguruan dalam sistem pendidikan di negara ini,
diantaranya seperti berikut : Topik Etika dan Profesion Keguruan dengan
berpandu kepada Tatasusila ProfesionPerguruan, Malaysia yang tercatat dalam
Buku Rekod Pengajaran, dimasukkan kedalam agenda Mesyuarat Pertama
Tahunan dan apabila adanya guru baru yang melapor ke sekolah untuk
mengingatkan guru-guru tentang kod etika perguruan yang harus dipatuhi.
Dengan membuat demikian, pengetua dan guru besar juga akansentiasa
mengingati wujudnya kod etika yang harus dipatuhi dalam pengurusan sekolah.
Selain daripada itu, juga pamerkan Tatasusila Profesion Perguruan dalam Bilik
Guru supaya ianya dapat dibaca oleh seluruh masyarakat sekolah agar guru

akan sentiasa sedar akan kod etika profesion keguruan. Laksanakan program
peningkatan profesionalisme guruMelalui program berkenaan membolehkan
guru sekolah terbabit bekerjasama dengan pensyarah IPG mengusahakan
program yang dikenal pasti berdasarkan keperluan masing-masing, seperti
membina bahan pengajaran dan pembelajaran(P&P), kursus padagogi dan
motivasi serta meningkatkan profesionalisme guru. Memberi bimbingan
profesional berterusan kepada guru, sekaligus menaikkan prestasi pelajar di
kawasan

pedalaman

dalam

pelbagai

aspek,

bertepatan

matlamat

mempertingkatkan akses, ekuiti serta kualiti pendidikan dan strategi


memperkasakan sekolah kebangsaan. Kualiti pengajaran dan pembelajaran guru
di padalaman perlu ditangani dengan melaksanakan strategi berbeza daripada
guru lain. Geografical isolation perlu dipecah bagi mengurangkan jurang
perbezaan pendidikan antara kawasan pedalaman, luarbandar dan bandar Guru
perlu menyusun dan menentukan keutamaan kerja mereka sendiri. Dalam hal ini
Omardin Ashaari (1996) menyatakan dalam teori moden, kaedah yang paling
berkesan untuk mencapai matlamat bukan dengan menggunakan kuasa
(autokratik)tetapi dengan memenuhi hasrat dan keperluan individu, di mana
pihak pentadbiransentiasa mengambil daya usaha untuk memotivasikan guru
dan kakitangan sekolah. Pembangunan Profesionalisme Melalui Pengurusan
IlmuSecara jelasnya, pengurusan ilmu sebenarnya mendorong kita untuk
meningkatkan profsionalisme dengan memberikan yang terbaik melalui konsep
pengurusan ilmudengan menekankn konsep perkongsian, mencari maklumat
yang baru. Maklumat ini seterusnya akan digunakan untuk perkembangan
profesionalisme pendidik. Fullan danHargreaves (1992) menjelaskan bahawa
konsep `collaberative di dalam pekerjaan akan memberikan lebih pendekatan
untuk menjadikan pendidik lebih profesionalisme terutama di kalangan mereka
yang baru berkhidmat serta langkah-langkah yang dijalankan oleh Fullan dan
Hargreaves merupakan cadangan yang sama dengan konsep pengurusan ilmu
ialah

Menggalakkan kerjasama di kalangan pendidik berkaitan dengan

projek dan pembangunan pelajar.

Sering bertukar pendapat,kerjasama di

dalam seminar, mesyuarat, atau perjumpaan yang diadakan oleh pihak sekolah
bagi tujuan pembangunan profesionalisme pendidik. Bermatlamatkan kejayaan.
Pendidik bekerjasama menjalankan idea yang diciptauntuk mencapai matlamat
mereka.

Menganjurkan perjumpaan secra tetap bertujuan berbincang

mengenai masalahpelajar. Mereka sentiasa bertukar pendapat, meneliti semula


penilaian dan pencapaianpelajar, dan menggunakan kesempatan untuk membina
alat bantu mengajar
PENUTUP
Kesederan kepada etika dalam memartabatkan profesion perguruan perlu datang
dari pengalaman guru-guru sebagai pendidik itu sendiri. Nilai etika dan gaya
professional keguruan perlu diterapkan dalam organisasi pengurusan guru dan
aspek pedagogi keguruan agar matlamat pengajaran dan pembelajaran (P&P)
dapat dimanfaatkan kepada pelajar. Nilai etika dan gaya ini haruslah di pupuk
dalam program pendidikan guru lagi agar mereka dapat mengetahui lebih
mendalam tentang objektif sebenar menjadi seorang pendidik. Guru perlu
memastikan pencapaian matlamat dan objektif dasar pendidikan, guru juga
perlu berdepan dengan tanggapan dan persepsi pelajar dan masyarakat yang
pelbagai terhadap etika dan profesion keguruan.

RUJUKAN Book, C.L, Freeman, D.J.& Brousseau B. 1985. Comparing


academic backgroundsand career aspirations of education and non-education
majors. Journal of TeacherEducation, vol.36(No.3): 27 30 Berita Harian
Online. http://202.184.94.19/bin/main.exe?f=doc&state=grsgrc.2.1 Berita
Harian Online. http://202.184.94.19/bin/main.exe?f=doc&state=grsgrc.3.23
Berita Harian Online. http://202.184.94.19/bin/main.exe?
f=doc&state=grsgrc.3.37 Berita Harian Online.
http://202.184.94.19/bin/main.exe?f=doc&state=grsgrc.3.57 Berita Harian
Online. http://202.184.94.19/bin/main.exe?f=doc&state=grsgrc.3.63 Donald

Schon (1983) A guide to innovation in education. Ann Arbor, ISR: University


ofMichigan. Fisher, R.E.and Feldman, M.E. 1985. Some answers about the
quality of teachereducation students. Journal of Teacher Education,
vol.36(No.3): 37-40. Fullan, M & Hargreaves, A. 1992. Whats Worth Fighting
for in your School? Together for Improvement. Buckingham : Open
University.Mack. (1975) Dalam Rohaty Mohd Majzub. 2003. Pendidikan
Prasekolah: Cabaran DanKualiti. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohammed Sani Bin Ibrahim. 1992. Satu penilaian terhadap pendidikan guru
dalam perkhidmatan di Malaysia dan implikasinya untuk masa depan. Tesis
Doktor Falsafah.Universiti Kebangsaan Malaysia. Robiah Sidin. 1998.
Pemikiran dalam pendidikan. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Rohaty
Mohd Majzub. 2003. Pendidikan Prasekolah: Cabaran Dan Kualiti.
PenerbitUniversiti Kebangsaan Malaysia. Stenhouse (1975) Professional Ethics
In Teaching: Towarda The Development Of ACode Of Practise. Journal of
Education, 0305764X, Jun 2000, Vol. 30, Issue 2.Academic Search Premier.
Suprihadi dan Soehartono (1982) Comparing academic backgrounds and
careeraspirations of education and non-education majors. Journal of Teacher
Education,vol.36(No.3): 27 30Thiroux J.P. 2001. Ethics, Theory and Practice
(7th Edition). New Jersey : Prentice Hall. Yu-Mei Lin dan Spodek. (1992). Early
Childhood Teacher Preparation In Taiwan. EarlyChild Development and Care
Journal, 78, 95-109.

Anda mungkin juga menyukai