Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH

KOLEJ TUN DATU TUANKU HAJI BUJANG

TARIKH

25.06.2014

KELAS
WAKTU

BILANGAN PELAJAR
TEMPOH

30
40 MINIT

SUBJEK

MATEMATIK

TOPIK

RUMUS ALGEBRA

SUBTOPIK

1. Pemboleh ubah dan pemalar

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL
PEMBELAJARAN

1. Memahami konsep pemboleh ubah dan pemalar .

Pengetahuan
Lepas Murid
Nilai Murni
Bahan Bantu
Mengajar

Perkembanga

Murid dapat :
1. Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi yang diberi ialah pemboleh ubah atau pemalar.
2. Menentukan pemboleh ubah dalam situasi yang diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut dengan simbol huruf.
Persamaan Linear
Kerjasama
1. Buku Teks
2. Surat Khabar
3. Nota Berwarna

Kandungan/Konsep

Proses

Pengajaran

dan

Jangkaan Pemikiran Murid

Catatan

n Pengajaran
Fasa 1
Set Induksi
(5 minit)

Fasa 2
Perkembanga
n
(Penerokaan)
(20 minit)

Piala Dunia 2014

Pembolehubah
dan pemalar

Pembelajaran
1. Pelajar
bercerita
Piala Dunia 2014 .

tentang

1. Pelajar dapat memberi


respon terhadap jaringan
gol,
kumpulan
terlibat,bilangan
pemain
dan lain-lain.

1. Guru menanyakan tentang


perbezaan dan persamaan
dalam setiap perlawanan.
2. Guru mengaitkan set induksi
dengan subtopik yang akan
diajar.
3. Guru menerangkan tentang
pemboleh ubah dan pemalar.
4. Guru meminta pelajar
memberi satu contoh situasi
harian yang melibatkan
pemalar dan pemboleh ubah.
(KBAT)
5. Empat orang pelajar
mengenal pasti dua
pemboleh ubah dan dua
pemalar berdasarkan situasi
yang diberi.
6. Setiap pelajar diminta untuk
menulis contoh pemboleh
ubah atau pemalar di atas
kertas berwarna dan
ditampal di atas papan putih.
7. Guru menyemak jawapan

1. Pelajar dapat menyatakan


persamaan dan perbezaan
dalam setiap perlawanan
2. Pelajar dapat menyatakan
pemboleh
ubah
dan
pemalar.

Kefahaman
konseptual

Fasa 3
Perkembanga
n
(Penerangan)
(25 minit)

Mewakilkan
pemboleh
ubah
dengan
simbol
huruf.
Simbol
huruf
diwakili dari a
hingga z.
Latihan Kumpulan

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Fasa 4
Perkembanga
n
(Aplikasi)
( 25 minit)

Aktiviti Kumpulan
Latihan individu

pelajar dan membuat


pembetulan jika ada.
Pelajar dibahagikan kepada
lima kumpulan.
Guru menerangkan tentang
perwakilan pemboleh ubah
dengan simbol huruf melalui
contoh.
Setiap
kumpulan
diberi
beberapa keratan akhbar dan
pelajar perlu mengenal pasti
pemboleh ubah atau pemalar
dan seterusnya mewakilkan
pemboleh
ubah
dengan
simbol huruf.
Setiap
kumpulan
menulis
jawapan di atas kertas A4
yang disediakan.
Wakil
kumpulan
membentangkan jawapan.
Sesi soal jawab selepas
pembentangan.

1. Setiap kumpulan dibekalkan


dua keping kad bertanda
pemboleh ubah dan pemalar.
2. Wakil
kumpulan
diminta
mengangkat salah satu kad
berdasarkan
situasi
yang
diberi.
3. Mata
diberikan
kepada

1. Pelajar dapat mewakilkan


pemboleh ubah dengan
menggunakan
simbol
huruf.

1. Pelajar dapat mereka satu


situasi dan menyatakan
pemboleh
ubah
dan
pemalar.

Kefahaman
Konseptual
Pengunaan
visualizer
semasa
pembentanga
n

Soalan Utama

kumpulan yang mendapat


jawapan betul.
4. Pemenang akan diberikan
hadiah.
5. Latihan individu sabanyak
lima soalan.

Fasa 4
Penutup
(5 minit)

1. Rumusan
kembali)

(imbas

1. Guru membuat kesimpulan


dengan
pelajar
tentang
pembelajaran hari ini.
2. Guru memaklumkan tentang
subtopik untuk kelas yang
seterusnya.
3. Pelajar diminta bersedia.

Pengunaan iThink (double


bubble)
semasa
kesimpulan.

Refleksi :
Semua pelajar dapat menjawab soalan latihan individu dengan betul. Keratan akhbar membantu pelajar memahami konsep dengan lebih
jelas. Keadaan kelas agak bising ketika aktiviti berkumpulan. Ahli kumpulan boleh dikecilkan supaya semua pelajar mengambil bahagian.