Anda di halaman 1dari 79

GURU & CABARAN SEMASA

TAJUK 1 :
ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

PENGENALAN
usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan

dalam sebuah negara.


Penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian.
Pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya
dalam bidang pendidikan.
Pendidikan adalah kepentingan awam dan
mempunyai peranan yang sangat penting untuk
memupuk integrasi antara kaum.

INTEGRASI NASIONAL

CABARAN MEWUJUDKAN SATU SISTEM


SOSIAL
Agama dan kebudayaan
Dasar Penjajah British
Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang

berlainan
Amalan ekonomi yang berlainan
Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI


DASAR PELAJARAN

Sistem Pendidikan Kebangsaan


Agenda Memperkasakan SK
Penerapan Nilai
Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Konsep Sekolah Wawasan
Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum
Perkasakan bahasa Kebangsaan
Pemantapan Aktiviti
Pupuk Kefahaman
Dasar Pelajaran kebangsaan
Pakaian seragam
Bahasa penghantar yang sama

PUPUK INTEGRASI NASIONAL MELALUI


RIMUP
Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
Modul Aktiviti Kokurikulum
Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

TINDAKAN KPM UNTUK PUPUK INTEGRASI


NASIONAL
Sekolah sebagai alat perpaduan
Sistem persekolahan yang sama
Penggunaan Bahasa Melayu
Pendedahan kepada nilai
Seminar/forum

PENGENALAN
Semua dapat hak yang sama
Sekolah dapat kemudahan yang sama
Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan
Sekolah satu aliran
Peluang pendidikan yang sama
Persamaan hak

STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG


PENDIDIKAN
Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua

kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan


sumber yang ada.
Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan
formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada
setiap peringkat pendidikan.
Untuk meningkatkan produktiviti dan
memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan
perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina,
latar belakang etnik dan status sosioekonomi.

STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG


PENDIDIKAN
Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan

kecekapan dalaman dalam pengurusan.


pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada
untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.
Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja
dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan
kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan
kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi,
sosial dan lain-lain.

PENDIDIKAN NEGARA
Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
Pendidikan swasta
Pendidikan untuk semua

PENDIDIKAN NEGARA
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan sejagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Pendidikan Bertaraf Dunia
Pendidikan berterusan
Pendidikan berkualiti

TUNGGAK
PENDIDIKAN
UNESCO

Pengenalan UNESCO
UNESCO merupakan sebuah Pertubuhan

Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB.


Ia juga dikenali sebagai UN Educational,
Scientific and Cultural Organization dalam
Bahasa Inggeris.
Ia adalah sebuah agensi Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, PBB.
UNESCO telah ditubuhkan pada tahun 1945.
Tujuan penubuhannya adalah untuk:~ menyumbang ke arah kedamaian dan
keselamatan

~ mempromosikan kerjasama antarabangsa


melalui bidang pendidikan, sains dan
kebudayaan.
Sebanyak 191 buah negara telah menyertai
UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris,
dengan lebih 50 pejabat setempat dan
beberapa institusi diseluruh dunia.
Lima program utama UNESCO adalah:~ pendidikan
~ sains semula jadi
~ sains manusia dan sosial

~ kebudayaan
~ komunikasi dan maklumat
Projek yang menerima penajaan UNESCO
termasuklah:~ kemahiran menulis dan membaca
~ teknikal, dan program latihan kepada
guru-guru
~ program sains antarabangsa
~ promosi kebebasan bersuara
~ media yang bebas
~ projek sejarah kebudayaan setempat

Tonggak Pendidikan UNECSO


Sejak tahun 1996 UNESCO telah menetapkan

4 (empat) pilar pendidikan yang harus


diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh
pengelola dunia pendidikan.
Keempat-empat pilar pendidikan tersebut
adalah:~ Belajar untuk Menguasai Ilmu ( learning to
know )
~ Belajar untuk Menguasai Kemahiran
( learning to do )

~ Belajar untuk Menjadi Insan Berguna


( learning to be )
~ Belajar untuk Harmoni dan Bekerjasama
( learning to live together )
Ia dibentuk UNESCO pada tahun 1993, dengan
beranggotakan 14 orang dari berbagai belahan
Pendidikan formal kini seharusnya merancang
kurikulum yang memberi ruang dan masa untuk
pelajar melibatkan diri dalam projek kolaboratif
sama ada dalam aktiviti sukan atau budaya.

Sekolah dan guru-guru boleh merancang program

amal atau aktiviti dalam gerak kokurikulum


Pelajar menjalankan kerja-kerja amal atau komuniti di
luar bandar dan juga di kawasan orang asli untuk
memahami cara hidup mereka.

BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU


Merupakan faktor pembelajaran utama.
Manusia perlu belajar untuk memahami dunia

sekeliling mereka supaya dapat memperkembangkan


kemahiran kerjayanya serta berkomunikasi dengan
orang lain.
juga termasuk Belajar Cara Belajar
(Learning how to learn) dengan
memperkembangkan tumpuan, kemahiran ingatan dan
kebolehan untuk kanak-kanak.

Peranan guru
Cara penyampaian yang berkesan.

- penggunakan ICT dalam pengajaran.


- gambar.
- aktiviti pengajaran yang menarik. Contohnya, bercerita,
permainan, perbincangan dan lakonan.

Mengikut trend perubahan dalam dunia ledakan maklumat

dan mengemas kini pengetahuan.


- supaya murid menerima pengetahuan terkini untuk bersaing
setanding dengan orang lain dalam dunia yang berteknologi
tinggi.

Belajar Untuk Menguasai Kemahiran


Bermaksud pendidikan dapat melengkapkan pelajar

dengan kemahiran-kemahiran untuk diaplikasikan


dalam bidang pekerjaan.
Kemahiran interpersonal.
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran berpasukan
Kemahiran menyelesaikan masalah.

Peranan guru
Aktiviti Hands-On seperti membuat eksperimen,

membuat model dll.


Aktiviti Kokurikulum. (Kelab atau Persatuan)

-Contohnya, Kelab Memasak, Kelab Kemahiran


Hidup dan Persatuan Sains.
( Peranan guru sebagai Pembimbing sahaja)

Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan

insan menyeluruh dari segi fizikal, intelek, rohani,


emosi, kepekaan & penghargaan estetika.

Pembentukan modal insan berpandanan dengan

saranan yang diusulkan di dalam Falsafah


Pendidikan Kebangsaan mengenai gagasan
JERISE dalam melahirkan individu seimbang.
Kurikulum di Malaysia: membantu perkembangan

potensi murid secara seimbang dari segi jasmani,


emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS).

Setiap individu perlu menerima

didikan awal sejak kanak-kanak


sehinggalah dewasa dalam semua
aspek sehingga mereka boleh berfikir
secara kritis, berdikari dan berupaya
membuat keputusan.

Peranan Guru:
mempunyai kemahiran dan

ketrampilan mengaitkan domain


teori dengan praktis dan mesti
bijak membina pengetahuan dan
kemahiran secara development
mengikut kadar pembelajaran bagi
mencapai hasrat kritis, kreatif dan
inovatif.

Pendidikan berperanan penting dalam

menjalinkan hubungan baik antara


satu sama lain supaya rakyat dapat
hidup aman damai di dalam negara
berbilang kaum dan budaya.
Tonggak pendidikan di mana pelajar
belajar untuk bekerjasama dan hidup
secara harmoni tanpa mengira bangsa
dan latar belakang.

Apakah implikasi tonggak pendidikan ini


terhadap sistem pendidikan?
Beri peluang kepada murid meneroka dan memahami

orang lain diawal persekolahan.


didedahkan

kepada kepelbagaian budaya


rakyat negara & kesedaran tentang saling
memahami serta saling memerlukan antara
sama lain.

Pendidikan menjadi wadah untuk belajar tentang

budaya, agama dan tingkah laku setiap etnik.

Pendidikan Sivik &


Kewarganegaraan
memberi kesedaran kepada murid tentang

peranan, hak & tanggungjawab mereka dalam


masyarakat & negara.
melahirkan anggota masyarakat dan warganegara
yang bersatu padu, patriotik & boleh menyumbang
ke arah kesejahteraan masyarakat, negara & dunia.

Menjadikan ikatan dan nilai yang sama menerusi projek

seperti sukan.
Merancang kurikulum yang melibatkan murid di dalam
projek kolaboratif sama ada aktiviti sukan atau budaya.

Program 1 Murid 1 Sukan

Program Angkat Angkat

Melibatkan diri aktiviti untuk membantu


orang yang serba kekurang serta aktiviti
prikemanusiaan.

Program Perkhemahan Kem 1 Malaysia

Globalisasi
pendidikan

Globalisasi Pendidikan
MAKNA
GLOBALISASI

Merentasi sempadan dan


media

Adanya Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), ilmu dapat


diperoleh dengan tidak terbatas dalam bangku sekolah sahaja, tetapi
dapat berlaku pada peringkat antarabangsa melalui internet.
Perjanjian Perkhidmatan Pendidikan GATS (general Agreement on
Trade and Services : 1999) yang telah ditandatangani oleh
kebanyakan negara maju, bersetuju menghapuskan pendemokrasian
pendidikan dan
Membuka peluang untuk pertukaran pakar pendidikan, penubuhan
institusi pendidikan dan institusi pendidikan,serta..
Mengiktirafkan sijil-sijil dari semua peringkat persekolahan dan
institusi pendidikan tinggi di antara anggota-anggota.

Fungsi utama globalisasi pendidikan

Menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan untuk


pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Proses berterusan untuk meningkatkan tahap kemahiran dan
pengalaman seseorang.

Langkah POSITIF untuk menghadapi cabaran


globalisasi pendidikan:

Menubuhkan Multimedia Super Corridor(MSC).


Mengembangkan sekolah-sekolah bestari.
Mereformasikan kurikulum sekolah - menukar bahasa
pengantar kepada Bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan
pengajaran Matematik dan Sains.
Memberi peluang untuk penubuhan kolej-universiti swasta
dalam negeri (penswastaan pendidikan tinggi).

IMPLIKASI GLOBALISASI PENDIDIKAN


TERHADAP GURU

Dalam alaf baru, guru hendaklah bersifat

dinamik.
Guru dinamik adalah guru yang sentiasa
responsif dan berupaya menyesuaikan diri untuk
menghadapi perubahan dari masa ke masa.
Guru dinamik sahaja dapat mengatasi cabaran
baru yang sering timbul.

Hanya sekolah dinamik berkebolehan memainkan

peranannya dengan berkesan demi memenuhi aspirasi


dan kehendak individu, masyarakat dan negara.
Guru pada asasnya :
* Mempunyai pengetahuan yang mendalam
tentang mata pelajaran yang hendak diajarnya.
* Mengetahui dan menguasai kaedah dalam
pengajarannya.
* Mempunyai sahsiah yang baik dan dapat
dihormati serta dicontohi oleh pelajar.

Kebanyakan kualiti kecekapan dan sahsiah serta

kecerdasan emosi guru adalah hasil daripada latihan


yang membolehkan seseorang guru menguruskan
pengajarannya dengan berkesan.
Latihan ini termasuklah kefahaman terhadap sifat
kejasmanian dan sifat psikologi kanak-kanak serta
teori penyampaian pelajaran.

Peranan guru yang lain :

Diharapkan menjadi pengganti ibu bapa.


Penasihat dan pembimbing dalam pembentukan sahsiah
pelajar.
Menjadi kaunselor kepada mereka.
Menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang
elok seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik dalam
masyarakat.
Agen pembaharuan bagi masyarakatnya.
Guru sentiasa berusaha menanam sikap, nilai dan ilmu
pengetahuan kepada generasi baru mengikut matlamat
pendidikan negara serta nilai dan kehendak masyarakat.

CIRI CIRI GURU DALAM CABARAN


GLOBALISASI PENDIDIKAN
1.Seorang yang beriltizam

Keterlibatan diri secara bersungguh-sungguh serta penuh dengan


tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik di
sekolah.

2.Guru yang berorientasikan maklumat

Bersungguh-sungguh mengejar maklumat-maklumat baru yang


berkaitan dengan pendidikan melalui sebarang media.

3.Guru yang berwawasan

Berpandangan jauh dan mempunyai visi yang berkaitan dengan


perkembangan pendidikan, demi mencapai kecemerlangan
pendidikan negara dalam alaf baru.

4.Guru perlu berpandangan global

Melihat perspektif pendidikan bukan lagi terhad dalam


negeri tetapi juga secara global, agar berjaya menangkis
cabaran pendidikan yang berlaku dalam proses globalisasi
yang kian meningkat.

5.Guru yang berpandangan positif

Memperlihat reformasi dan inovasi pendidikan serta


perubahan kurikulum dalam perspektif positif atau yang
boleh mendatangkan manfaat kepada diri, pelajar,
masyarakat dan negara.

6. Berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan


diri dalam reformasi, inovasi dan perubahan
pendidikan.

Hendaklah menguasai kemahiran belajar untuk melengkapkan


diri dengan ilmu kemahiran dan ilmu pengetahuan.
Menyesuaikan diri dalam peranan dan tugas baru dari semasa ke
semasa serta dalam persekitaran sosial.

7. Mahir dalam teknologi pendidikan untuk pengajaran


dan pembelajaran (p&p) :

Membawa reformasi serta perkembangan baru dalam


pelbagai bidang pendidikan khasnya dalam teknologi
pendidikan, teori pendidikan, teori pengajaranpembelajaran, pengurusan sekolah, sistem pentabiran
pendidikan serta kemahiran dan latihan guru.

8. Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan

Amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan.


Guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran
untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran serta
pembelajaran lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan
kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah apabila menggunakan proses refleksi.

9. Merebut peluang pendidikan terbuka (open


education)

Pendidikan terbuka boleh diertikan sebagai pendidikan


masyarakat atau aktiviti pendidikan di luar sekolah.
Pendidikan jenis ini tidak perlu kelayakan akademik tinggi
untuk didaftarkan sebagai pelajar.
Segala aktiviti pendidikan boleh dijalankan di tempattempat bekerja atau dikelolakan oleh kerajaan, badan
badan berkanun atau pihak swasta di kebanyakan negaranegara maju.

10. Mewujudkan hubungan interpersonal secara


sarwajagat untuk menghadapi cabaran globalisasi
pendidikan

Perkembangan kemajuan serta pembangunan negara


Malaysia bergantung kepada kerjasama negara-negara
antarabangsa.
Malaysia sejak awal pembentukannya pernah memainkan
peranannya di arena antarabangsa dalam usaha menjamin
keamanan, keadilan dan kesejahteraan untuk negara sendiri
dan sejagat.

KEPELBAGA
IAN BUDAYA

Definisi
Kamus Dewan (2005) edisi keempat.
kepelbagaian : perihal berbagai-bagai jenis
merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau
konkrit yang boleh diperoleh di sesuatu tempat
atau kawasan yang sama.
Budaya : cara hidup manusia yang dibentuk supaya
dapat berinteraksi dan
menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar

Jenis Budaya
- Budaya kebendaan :
peralatan yang dapat memberi simbol dan makna
kepada orang lain dalam erti kata yang lain bersifat
konkrit.
- Budaya bukan kebendaan

kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang

Ciri-ciri Budaya
Boleh dipelajari
Boleh dikongsi
Bersifat sejagat
Boleh diwarisi
Sentiasa berubah
Simbolik
Pandangan semesta

Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya

Sekolah kebangsaan sebagai peneraju


Kelayakan pelajar jadi penentuan
Pindaan akta
Tingkatkan kemudahan
Tingkatkan mutu pendidikan guru
Peluang latihan
Biasiswa kepada yang berkelayakan
Kuasai pelbagai bahasa

Antara Cadangan Dalam Menangani Isu


Kepelbagaian Budaya
Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem

pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan


secara adil kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah
kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah
vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf
pendidikan negara.
Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan

sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan


analitikal dengan matlamat mencari kebenaran.
Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat

tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar


belakang.

Sambungan..

Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi


mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan
akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu
pendidikan setanding dengan negara-negara maju.

Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain-lain

penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan


kelulusan Majlis Senat.

Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di

pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.

Sambungan.
Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah

dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.


Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan

pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka


sentiasa selaras dengan perkembangan semasa.
Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim

rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.


Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan

kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada


pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman

Sambungan..
Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai

bahasa termasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina


sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa
ibunda.

Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran.


Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk

memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma dan


ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian
akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma
Muadalah (diploma berkembar)

IMPLIKASI
KEPELBAGAIAN
BUDAYA

GURU

MURID

CARA MENGATASI

IMPLIKASI GURU _KEPERCAYAAN


1. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan idea berkongsi tentang bagaimana dunia
beroperasi.
Ia merupakan kesimpulan dan tafsiran tentang masa lalu,
penjelasan tentang masa kini atau ramalan bagi masa depan. Ia
mungkin berdasarkan fikiran biasa, cerita rakyat agama atau sains
atau gabungan satu atau lebih daripada elemen.
Guru mengenali pelbagai kepercayaan
Guru menghormati kepercayaan masyarakat setempat walaupun

mempunyai kepercayaan yang berbeza

PENERAPAN NILAI
Nilai merupakan satu standard berkongsi tentang apa yang

betul, diingini dan dihormati.


POSITIF
Guru boleh mengaplikasikan serta memperkenalkan nilai-nilai

murni dalam budaya masyarakat tertentu kepada masyarakat


yang lain.
NEGATIF
Guru sukar untuk menerapkan nilai-nilai

murni kepada murid-murid akibat cara


hidup serta budaya yang diamalkan.

NORMA DAN SEKATAN


Norma merupakan peraturan tentang apa yang boleh atau tidak

boleh dilakukan.
Sekatan merupakan ganjaran dan hukuman yang menggalakan

manusia mematuhi norma


Guru mengetahui norma dan sekatan dalam budaya murid-

muridnya.

Guru perlu memikirkan aspek norma dan sekatan sewaktu


merancang pengajaran

IMPLIKASI KEPADA MURID


POSITIF
Berpeluang mempelajari kepelbagaian budaya
membentuk interaksi sosial yang baik
Memperkembangkan bakat
NEGATIF
Mempunyai masalah dalam kerja kumpulan
Masalah komunikasi dan bahasa
Sukar mewujudkan persefahaman
Wujud perasaan rendah diri dan tidak yakin pada diri sendiri

CARA MENGATASI

Guru mewujudkan interaksi yang baik antara guru

dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran


Guru hendaklah mengambil daya usaha untuk
menunjukkan kemesraan
Guru hendaklah bersedia melayani murid-murid
mengikut kebolehan dan sifat mereka yang berlainan.
Memberi pendedahan murid-murid terhadap
kepelbagaian sosio budaya

Mempelbagaikan kaedah pengajaran


Menggalakkan aktiviti yang melibatkan penglibatan

semua murid
Menghormati dan memahami keadaan sosial murid-murid
Guru hendaklah mengadakan suasana demokratik dalam
kelas

PENGARUH
PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

Pengaruh Perkembangan Teknologi


Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Suasana lebih kondusif


Mudah hasilkan bahan
Kepelbagaian media
Maklumat pelbagai

3 Asas Penting Dalam Penggunaan Teknologi


Maklumat
Untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk suntingan

dengan menggunakan teknologi.

Memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.


Proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana

teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi


mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima.

Perubahan Teknologi Maklumat;

Kuasa penggerak
Pelaksanaan
Pemudahan bertindak
Kaedah perubahan
Permulaan perubahan

Implikasi TMK dalam Pendidikan

Penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampu merubah cara


kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan.

Menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasimenjadi


lebih terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat
yang banyak dan terdapat perkara kerahsian.

Mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa
wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya.

Kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem


komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara
interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam
organisasi.

Komputer Dalam Pendidikan

Pendidikan jarak Jauh


Reformasi dalam pendidikan
Mudah beri maklumbalas
Sebagai bahan pengajaran
pembelajaran
Alat komunikasi
Memudahkan pemahaman

GEJALA
SOSIAL

3 Bahagian Gejala Sosial


Jenis kesalahan jenayah

seperti mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk sesama pelajar,


berjudi dan mencuri kertas soalan ujian.

Jenis kesalahan gengsterisme

menjadi ahli kumpulan geng, mengutip duit pau daripada pelajar lain,
mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan lain untuk
menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng.

Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab

Menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan,


melawan pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan
minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarkan kata-kata
lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-lain.

Punca Gejala Sosial


Globalisasi dan modenisasi
Keruntuhan institusi keluarga
Media-massa
ICT
Kelemahan undang-undang
Sikap remaja
Sikap ibu bapa

Kesan Negatif Gejala Sosial

Kepada individu sendiri


Menjejaskan negara
Keruntuhan nilai agama

Tangani Gejala Sosial

Peranan ibu bapa


Peruntukan undang-undang
Pendekatan akademik
Didikan agama
Peranan ahli masyarakat