Anda di halaman 1dari 16

KERUNTUHAN AKHLAK MASA KINI DAN CARA MENGATASINYA

1.0 PENDAHULUAN
Dewasa ini, isu-isu keruntuhan akhlak sering dipaparkan di dada-dada akhbar, di
corong-corong radio, di kaca televisyen-televisyen, malah di media elektronik juga turut
membincangkan tentang isu yang sama. Keruntuhan akhlak yang berlaku telah
mengundang pelbagai salah laku jenayah seperti zina, rogol, minum arak, mencuri dan
sebagainya. Sangat menyedihkan apabila kita dimaklumkan bahawa jenayah juvana
semakin meningkat, ada di antara pelajar yang masih belum menamatkan pengajian
telah pun menggugurkan anak luar nikah, gejala dadah yang semakin menjadi-jadi dan
lain-lain berita yang amat mendukacitakan dan menghiris jiwa. Masalah sosial ini
nampaknya semakin serius dari semasa ke semasa. Justeru, ia memerlukan perhatian
dan tindakan segera daripada pelbagai lapisan masyarakat sama ada individu,
keluarga, masyarakat dan negara bagi menangani masalah ini daripada terus merebak.
Sekiranya dibiarkan, ia akan memusnahkan seterusnya menghancurkan bangsa dan
negara. Sebenarnya tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan, sebaliknya semua
masalah ada jalan penyelesaiannya bergantung kepada cara kita menangani masalah
tersebut dengan serius.
Menangani masalah keruntuhan akhlak merupakan perkara yang seharusnya diberi
perhatian secara menyeluruh dan bersungguh-sungguh. Usaha perlu dilakukan agar
masyarakat kita kembali menghayati dan mempraktikkan akhlak yang mulia dalam
kehidupan seharian mereka. Semua pihak harus memainkan peranan masing-masing
supaya gejala ini tidak berterusan berleluasa seterusnya merosakkan bangsa dan
negara.

2.0 DEFINISI
2.1 Keruntuhan
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000: 1160), keruntuhan membawa maksud
perihal runtuh, kejatuhan, kerosakan, kerobohan dan kerosakan.
Kamus Za'ba (2000: 982) mendefinisikan keruntuhan sebagai kerosakan dan
kejatuhan. Definisi ini hampir sama dengan definisi Kamus Dewan di atas.
Keruntuhan yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah keruntuhan akhlak masa kini.
Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan juga meliputi rosaknya akhlak seseorang apabila
mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama
Islam dan budaya masyarakat Timur seperti terlibat dengan seks bebas,
berkhalwat,bersekududukan, lari dari rumah, penagihan dadah dan minum minuman

keras, melepak, lumba haram dan penglibatan individu dalam jenayah seperti mencuri,
merompak, merogol, meliwat dan membunuh.
2.2 Akhlak
Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat
semulajadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang.
Akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu 'khuluqun' yang bererti budi pekerti, perangai,
tingkah laku atau tabiat.
Definisi ilmu akhlak menurut Prof. Omar Al Toumy Al Syaibani, ilmu yang mengkaji
tentang hakikat perbuatan berakhlak, sifat kebaikan, kejahatan, kebenaran, kewajipan,
kebahagiaan, hukum dan tanggungjawab akhlak, motif kelakuan dan asas-asas teori
gagasan akhlak.
Prof. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Al- Akhlaq merumuskan pengertian akhlak
sebagai suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk, menerangkan apa yang
seharusnya dilakukan oleh sesetengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan
tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan
untuk melakukan apa yang harus diperbuat.
Manakala menurut Dr. Miqdad Yalchin pula akhlak ialah Prinsip-prinsip dan dasar atau
kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam
kehidupannya. Ia membentuk dan menentukan hubungan dengan orang lain agar misi
kehidupan manusia terlaksana dengan sempurna.
Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagai
keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran
penilitian.
Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam
di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa
memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan
terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia.
Sebaliknya, apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.
2.3 Akhlak Menurut Islam
Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan
dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua-dua sumber itu jugalah
yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam
semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca
timbangannya.

Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan
kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisi akhlak seperti
berikut: Satu ilmu yang membahaskan tata nilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip
tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan
mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa
berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah).
Secara keseluruhannya dapatlah kita rumuskan bahawa akhlak sebagai satu sifat atau
sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha
membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah
ditetapkan oleh Allah.
Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin
manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara
manusia dengan Allah manusia sesame manusia, manusia dengan haiwan, malaikat, jin
dan juga dengan alam semesta.
3.0 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK
Isu keruntuhan akhlak bukan lagi suatu yang asing untuk diperkatakan. Ia menular di
segenap lapisan masyarakat, tidak kira tua atau muda, beragama Islam atau bukan
Islam, lelaki atau perempuan, yang pasti ianya akan menjadi satu bencana yang amat
dahsyat jika tidak dibendung dengan segera.
Di antara gejala keruntuhan akhlak tersebut ialah perbuatan maksiat seperti khalwat,
zina dan sumbang mahram, minum arak, penggunaan pil khayal, judi, pembuangan
bayi, mat rempit dan penagihan dadah yang seperti tiada kesudahannya. Gejala
keruntuhan akhlak ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut di dalam ulasan yang
seterusnya.
3.1 Seks Bebas
Hubungan seks yang melibatkan pasangan yang tiada ikatan perkahwinan atau zina
tergolong di dalam perbuatan keji yang melanggar hukum agama. Malah, islam
memandang berat terhadap kesalahan zina kerana ianya bukan sahaja boleh
mendatangkan mudarat kepada pelakunya malah kepada masyarakat. Selain
perkataan seks bebas, sumbang mahram, zina dan liwat, semuanya membawa maksud
hubungan seksual yg ditegah oleh hukum syarak.
Pakar psikologi dan sosiologi berpendapat, punca keruntuhan nilai kehidupan manusia
berpunca daripada perlakuan seks bebas tanpa ikatan yang sah. Islam sendiri
melarang keras zina mahupun seks bebas berdasarkan firman Allah yang bermaksud:

"Wahai orang-orang Islam, takutilah zina, maka padanya ada 6 perkara buruk, 3 di
dunia dan 3 di akhirat. Adapun yang di dunia adalah: Hilang seri pada wajah, pendek
umur dan sentiasa miskin... Adapun di akhirat, mendapat kemurkaan Allah SWT, buruk
perkiraan di padang Mahsyar dan mendapat azab neraka"
Kita tidak boleh membenarkan masalah ini terus berleluasa. Semakin ramai pasangan
berani melakukn aksi yang terlampau malah menjijikkan di kawasan umum. Mereka
sudah berani bercumbu di taman-taman, di dalam kenderaan awam, di pawagam malah
di mana-mana sahaja yang mereka kehendaki tanpa perasaan segan dan silu. Muda
mudi kini juga semakin bebas bergaul tanpa menghiraukan teguran dan nasihat
daripada pelbagai pihak termasuk ibu dan bapa mereka sendiri.
3.2 Pembuangan Bayi
Fenomena pembuangan bayi yang melanda menjadi semakin membimbangkan. Isu ini
seolah-olah sudah menjadi trend atau ikutan di kalangan masyarakat, khususnya
golongan remaja. Acap kali isu ini kita lihat dan terpampang di dada-dada akhbar,
dihebahkan di corong-corong radio dan disiarkan di kaca televisyen.
Masalah pembuangan bayi bukanlah merupakan satu perkara yang baru berlaku di
negara ini. Sejak zaman Arab Jahiliyah lagi kita dapati gejala tidak beretika ini telah
dilakukan khususnya terhadap bayi serta kanak-kanak perempuan atas faktor
keagamaan masyarakat pada masa itu. Khalifah Umar Al-Khattab juga pernah
melakukannya semasa beliau masih belum menganut agama Islam. Akan tetapi, gejala
pembuangan bayi pada masa kini begitu berbeza senarionya memandangkan
pembuangan bayi ini dilakukan atas desakan hawa nafsu manusia itu sendiri yang
terlibat dengan aktiviti penzinaan hasil daripada pergaulan bebas masyarakat pada hari
ini. Perasaan malu, sedih, buntu setelah terlanjur dan mengandung anak di luar nikah,
maka pengguguran serta pembuangan bayi menjadi jalan pintas untuk menutup segala
keaiban yang telah dilakukan. Kini, gejala pembuangan bayi diperkatakan semula
berikutan semakin ramai bayi yang ditemui sama ada dalam keadaan hidup atau mati di
merata-rata tempat.
3.3 Rasuah
Rasuah dilihat semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat pada masa kini. Ia dilihat
sebagai masalah keruntuhan akhlak yang semakin hari semakin parah. Setiap hari ada
sahaja berita yang melaporkan tentang gejala rasuah ini.
Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu I-risywah. Di dalam Al-Quran,
rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perkataan jenayah lain

seperti merompak, menipu dan memeras ugut. Dalam Al-Quran sendiri telah
mendefinisikan perkataan rasuah ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik
dan dilaknat.
Secara amnya, rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh
seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah bagi
kepentingan dirinya sendiri. Ini kerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia
tidak akan memperolehi kehendaknya itu. Ini bermaksud, kuasa yang diberikan
kepadanya akan disalahgunakan untuk kebaikan dirinya sendiri. Mereka juga akan lebih
cenderung bersikap pilih kasih dan bermuka-muka dalam setiap tindakan bagi
mengelak daripada perbuatannya diketahui umum.
Dari segi undang-undang di Malaysia, segala perkataan yang membawa maksud
kepada memberi dan menerima suapan adalah sebahagian daripada perbuatan dan
kesalahan jenayah rasuah. Kes-kes rasuah biasanya membabitkan pihak-pihak yang
mempunyai kuasa untuk menentukan atau meluluskan sesuatu perkara. Masalah
rasuah pada masa kini sememangnya semakin menjadi-jadi. Banyak kes-kes yang
dilaporkan membabitkan rasuah. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera boleh
mendatangkan mudarat kepada bangsa dan negara.
3.4 Penagihan Dadah
Ancaman penagihan dadah masih kekal sebagai musuh utama pada masa kini. Gejala
penagihan dadah ini adalah antara gejala sosial yang semakin berleluasa dan
melibatkan ramai pihak terutamanya golongan remaja.
Dadah dapat diistilahkan sebagai sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan
kepada kesihatan seseorang dari segi rohani (mental), jasmani (fizikal) dan emosi serta
tingkah laku pengguna apabila menggunakannya. Antara jenis dadah yang dikenalpasti
ialah heroin, morfin, ganja, kokain, kanabis dan sebagainya.
3.5 Bunuh Diri
Bunuh diri secara umumnya merujuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
untuk melakukan sesuatu yang boleh menamatkan riwayat hidupnya. Antaranya
termasuklah perbuatan menikam diri sendiri dengan senjata tajam, menembak diri
sendiri menggunakan senjata api, menggantung diri, meminum racun, terjun dari
tempat yang tinggi dan sebagainya. Mereka yang bertindak membunuh diri lazimnya
berasa hidup mereka tidak berguna lagi sebaliknya lebih mendatangkan penderitaan.
Terdapat juga orang yang bertindak sedemikian merasa disisihkan, sunyi dan tidak
dipedulikan, serta berasa kecewa dan dirundung masalah kemurungan.

Sesungguhnya Allah SWT melarang manusia berbunuh-bunuhan sesama sendiri,


apatah lagi membunuh diri sendiri. Ini menunjukkan betapa Allah SWT menghargai jiwa
manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya:
Yang bermaksud: Janganlah kamu sekalian berbunuh-bunuhan sesama
sendiri. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mengasihani kamu.( S. An-Nisaa: 29).
Berdasarkan pengertian ayat tersebut, jelas menunjukkan bahawa perbuatan
membunuh jiwa termasuk dalam dosa besar yang bakal menerima azab yang dahsyat.
Ini sejajar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya:
Yang bermaksud: Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah SWT murka
kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. (S.
An-Nisaa: 93).3
Dalam erti kata yang lain, sama ada berbunuh-bunuhan sesama sendiri atau
membunuh diri sendiri seperti terjun dari tempat yang tinggi, menggantung diri,
meminum racun, mencederakan diri sendiri dengan senjata yang berbahaya dan
sebagainya adalah perbuatan mungkar yang menzalimi diri sendiri. Maka, walau apa
pun alasan dan cara seseorang itu membunuh diri adalah haram hukumnya, dan
pelakunya akan kekal di dalam neraka. Ini bertepatan dengan sebuah Hadith daripada
Abu Hurairah RA, daripada Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang membunuh
dirinya dengan besi, maka tangannya akan menusuk besi itu ke perutnya di neraka
jahanam dan kekal di dalamnya. Barang siapa yang meminum racun untuk membunuh
dirinya, maka dia meneguk racun itu di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Dan
barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya di neraka
jahanam dan kekal di dalamnya. (HR Bukhari dan Muslim).
Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sendiri pada suatu ketika enggan
menyembahyangkan jenazah seorang lelaki Muslim yang mati membunuh diri
menggunakan anak panah.
Daripada Jabir Bin SamurahRA, katanya: Didatangkan kepada Rasulullah SAW satu
jenazah seorang pemuda yang mati dengan cara memanahkan dirinya sendiri, lalu
Baginda tidak menyembahyangkan jenazah itu. (HR Muslim).
Ini menunjukkan betapa hinanya perbuatan bunuh diri itu di sisi Islam. Ini dengan
sendirinya mengisyaratkan bahawa perbuatan yang terkutuk itu perlu dibendung dan
dicegah dengan segala cara yang ada bagi mengelakkannya terus menular dalam
masyarakat.

4.0 FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK


Saban hari isu-isu keruntuhan akhlak terutamanya yang membabitkan gadis remaja
hangat diperkatakan. Secara tidak langsung, isu ini turut menggambarkan bahawa
gadis remaja kini semakin agresif, berani, dan liar. Banyak kajian akademik telah dibuat
oleh mereka yang pakar dan terlibat secara langsung dengan isu-isu remaja ini, secara
langsung dan tidak langsung seperti pihak kementerian, jabatan, agensi, persatuan dan
NGO, pihak cerdik pandai, orang perseorangan dan lain-lain. Daripada kajian yang
telah dijalankan didapati masalah remaja ini mempunyai hubungan kait yang luas
dengan masyarakat, keluarga, pengetahuan agama, tahap pendidikan, suasana rumah,
pengaruh luar, media, hiburan, jati diri, rakan-rakan dan lain-lain. Apabila masalah
keruntuhan remaja dibincangkan, soalan yang biasa ditanya ialah siapa yang harus
dipersalahkan dan mengapa perkara ini berlaku?
4.1 Perasaan Ingin Tahu dan Ingin Mencuba
Remaja ialah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Pada peringkat usia ini,
mereka mempunyai perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Justeru, apa-apa sahaja
perkara baru yang terjadi di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin tahu di
kalangan mereka, ianya secara tidak langsung akan membuatkan mereka terdorong
untuk mencuba dan melakukan perkara tersebut. Perasaan ingin tahu dan berani
mencuba sesuatu yang baru adalah baik untuk remaja, namun apa yang menimbulkan
masalah apabila mereka tiada guide line dari orang-orang yang sepatutnya, seperti
para ibu bapa, keluarga, jiran dan sebagainya. Jadi, perasaan ingin tahu remaja akan
mendorong mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa memikirkan baik
atau buruknya perkara tersebut.
4.2 Pengaruh Rakan Sebaya
Kawan-kawan menjadi orang yang paling rapat. Kawan yang baik boleh membimbing
kepada kebaikan, namun jika tersilap memilih kawan, akan mempengaruhi kepada
perkara-perkara yang buruk. Selain itu, sikap remaja turut menyumbang kepada gejala
sosial, kadangkala mereka ini terlalu mudah mempercayai orang lain. Umpamanya, jika
mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami, dengan
mudah mereka akan mengikut apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Pada usia
yang masih mentah mereka lupa bahawa kawan juga kadangkala boleh makan
kawan.

4.3 Pengaruh Media Massa


Media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya keruntuhan akhlak di
kalangan remaja pada hari ini. Tidak semua yang dipaparkan di media massa itu
memberikan kesan yang buruk. Namun, ada segelintir program-program dan dramadrama yang memaparkan pergaulan bebas di kalangan remaja, program-program realiti
televisyen, serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata-mata
mempengaruhi para remaja dengan perkara yang kurang baik. Umpamanya corak
pergaulan remaja yang jauh dari nilai-nilai ketimuran, cara berpakaian yang kurang
sopan dan gaya hidup yang mengikut cara budaya Barat. Terdapat juga unsur-unsur
lucah dan mengghairahkan yang boleh didapati dengan mudah di pasaran sama ada
dalam bentuk bercetak, CD, atau lain-lain.
Tambahan pula, di zaman dunia tanpa batasan ini segala informasi boleh didapati
dengan mudah hanya dengan melayari internet. Tidak dinafikan internet ini ada
kebaikannya tetapi tidak kurang juga banyak keburukannya. Aktiviti penggunaannya
tanpa pemantauan boleh mengundang padah.
4.4 Sikap Keluarga
Dalam hal ini keluarga juga ada kalanya menjadi pendorong bertambahnya keruntuhan
akhlak di kalangan remaja. Walaupun tidak berlaku kepada semua keluarga, tetapi
keluarga yang mengamalkan sikap terlalu mengongkong atau terlalu memberikan
kebebasan kepada para remaja boleh menjadi penyumpang kepada wujudnya masalah
ini. Mereka menjadi ahli keluarga yang hanya hidup tetapi tidak dipedulikan dan tidak
diberi input kerohanian, kesedaran, nilai-nilai mulia dan keagamaan yang cukup.
Keluarga yang terlalu mengongkong ialah keluarga yang mengamalkan sikap terlalu
tertutup. Maksudnya, keluarga itu seolah-olah telah menetapkan satu undang-undang
atau peraturan yang perlu diikuti oleh setiap ahli keluarga tanpa kompromi. Keadaan ini
boleh menyebabkan jiwa remaja memberontak dan jika mempunyai peluang untuk
keluar dari keadaan itu mereka akan melakukan apa sahaja yang terlintas di fikiran
mereka tanpa berfikir panjang.
Manakala keluarga yang terlalu memberikan kebebasan pula biasanya bersikap terbuka
yang keterlaluan. Di dalam keluarga sebegini, tiada satu peraturan pun atau ketetapan
khusus yang diamalkan. Keadaan ini juga tidak baik kerana para remaja perlukan
sesuatu yang boleh dijadikan panduan untuk menjalani kehidupan mereka. Tanpa
panduan, belum tentu mereka dapat melalui kehidupan ini dengan sebaik mungkin

seterusnya mengakibatkan mereka mudah terjerumus ke arah pelbagai keruntuhan


akhlak.
4.5 Kurang Didikan Agama
Iman dan takwa yang jitu itu adalah pengikat yang berfungsi bagi menghalang
seseorang daripada melakukan tingkah laku yang berlaku di luar batasan syarak.
Pendidikan agama mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pelindung diri
daripada terjerumus kepada pelbagai gejala keruntuhan akhlak. Ibu bapa sewajarnya
memberikan didikan agama yang sepenuhnya kepada anak-anak mereka sejak mereka
masih kecil. Ini bagi memberikan anak-anak mereka pengetahuan yang jelas tentang
hal-hal berkaitan agama, tentang halal dan haram. Bak kata pepatah melayu, melentur
buluh biarlah dari rebungnya.., maksudnya mendidik anak biarlah sejak mereka kecil
lagi.
4.6 Ekonomi
Ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada keruntuhan
akhlak. Manusia pada hari ini adalah manusia yang terlalu mengejar kebendaan di
dalam
arus
kepesatan
ekonomi
sehingga
melupakan
tanggungjawabtanggungjawabnya yang lain. Tangungjawab yang dimaksudkan adalah tanggungjawab
kepada Allah, tanggungjawab kepada keluarga, tanggungjawab kepada alam semesta
dan tanggungjawab kepada diri sendiri. Disebabkan faktor inilah terjadinya masalah
pengabaian kasih saying kepada anak, kepada ibu bapa, dan kepada masyarakat. Anak
yang terabai akan lebih mudah terjebak kepada pelbagai masalah keruntuhan akhlak
seperti penyalahgunaan dadah, minum arak, zina, merompak, berjudi, lumba haram
dan lain-lain lagi.

5.0 KESAN-KESAN KERUNTUHAN AKHLAK


Keruntuhan akhlak pada masa kini akan mendatangkan impak yang sangat besar
kepada masyarakat. Akhlak merupakan peribadi dan cermin diri bagi seseorang
individu. Sekiranya individu tersebut mempunyai akhlak yang buruk, secara otomatik
peribadi individu itu juga turut terjejas. Individu yang mempunyai akhlak yang buruk
boleh memberi kesan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.
5.1 Kesan Kepada Individu
Akhlak merupakan cermin dan peribadi seseorang individu. Oleh itu, akhlak sangat
penting dalam kehidupan seharian seseorang individu. Individu yang mempunyai akhlak
yang baik akan dipandang mulia dan tinggi, manakala individu yang tidak mempunyai
akhlak yang baik akan dipandang serong dan dicemuh oleh masyarakat sekeliling.
Akhlak yang baik seharusnya dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.
Namun begitu, kebanyakan remaja pada hari ini, terutamanya remaja muslim,
mempunyai akhlak yang begitu memalukan agama, bangsa dan negara. Banyak
kejadian seperti pembuangan bayi, zina, perjudian, budaya homoseksual, penagihan
dadah dan sebagainya dilakukan oleh remaja muslim pada hari ini yang
kebanyakannya berpaksikan dan bertunjangkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi
oleh budaya-budaya Barat dan asasnya mungkin berpunca daripada kurangnya
pegangan agama dalam diri mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa kesan keruntuhan
akhlak akan memberikan kesan yang mendalam pada diri individu.
5.2 Kesan Kepada Keluarga
Keluarga memainkan peranan yang penting kerana dari institusi kekeluargaanlah
kebahagian dan keharmonian sesuatu masyarakat itu bermula. Keruntuhan institusi
kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagian dan keharmonian dalam
sesuatu masyarakat. Akhlak yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi
kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Benarlah katakata hikmah yang menyatakan
bahawa rumah itu adalah akar segala-galanya Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak
akan menyebabkan dan memberikan kesan yang besar ke atas kebahagian dan
keharmonian sesuatu institusi kekeluargaan itu.
Antara kesan yang akan berlaku terhadap institusi kekeluargaan ialah:
Keruntuhan institusi kekeluargaan akan berlaku. Akhlak yang baik datangnya daripada
keluarga yang harmoni dan bahagia.

Akibat wujudnya ketidakharmonian dalam keluarga, mungkin akan mendorong kepada


wujudnya penceraian.
Masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara. Anak anak akan hilang
tempat bergantung dan bermanja.
Wujudnya masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan dadah,
pelacuran, perjudian, hubungan sesama jenis dan lain-lain lagi.
5.3 Kesan Kepada Masyarakat
Keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang amat besar dalam masyarakat. Jatuh
bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam
masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan akhlak remaja pada hari ini sangat
membimbangkan. Budaya kuning dan pengaruh budaya Barat mudah meresap masuk
dan menjadi ikutan para remaja hari ini. Seandainya masalah ini tidak dibendung
dengan segera oleh pihakpihak tertentu terutamanya pihak kerajaan dan juga pihak
pihak yang berwajib, maka tidak hairanlah pada masa akan datang masyarakat kita
akan hancur dan akhlak remajaremaja Islam terutamanya akan rosak dan binasa.
Oleh sebab itu, pihakpihak atau anasir luar akan cuba mengambil kesempatan di atas
kelemahan bangsa kita sendiri.
Namun begitu, kesan yang paling ketara yang dapat dilihat sekiranya akhlak remaja
pada hari ini tidak dikawal ialah:
Masyarakat di negara ini akan menjadi porak-peranda, berpecah-belah dan tidak
bersatu-padu.
Perasaan buruk dan prasangka pasti akan wujud dalam masyarakat. Sifat saling
curiga-mencurigai akan bertakhta di hati masyarakat.
Wujudnya pergaduhan dalam masyarakat. Isu-isu perkauman akan wujud seandainya
pergaduhan ini melibatkan antara dua kaum.
Kadar jenayah di kalangan masyarakat juga akan turut meningkat di mana masalah ini
akan menyebabkan kadar keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meningkat.
Keharmonian dalam masyarakat sukar untuk diwujudkan.
5.4 Kesan Kepada Negara
Tidak dapat dinafikan bahawa keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang sangat
besar kepada negara. Jatuh dan bangunnya sesebuah negara dan masyarakat itu
bergantung kepada akhlak remaja atau generasi pada waktu sekarang. Tidak dapat
dinafikan lagi, akhlak remaja pada waktu ini berada pada tahap yang membimbangkan.
Semua pihak terutamanya kerajaan, badan-badan NGO, dan juga masyarakat itu

sendiri harus berganding bahu untuk menangani gejala keruntuhan akhlak dalam
masyarakat.
Antara kesan yang akan berlaku ialah:
Negara akan kehilangan generasi dan kepimpinan pada masa hadapan.
Kerancakan pembangunan negara akan terbantut dan keadaan ekonomi negara juga
sukar untuk berkembang kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang
tinggi di kalangan masyarakat.
Kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala
sosial dan keruntuhan akhlak.
Perbelanjaan kerajaan juga akan turut meningkat akibat berlakunya peningkatan
kadar jenayah.
Anasir-anasir luar akan mudah meresap masuk ke dalam negara seandainya generasi
pada hari ini tidak tahu menjaga akhlak mereka.
Sekiranya akhlak remaja pada hari ini terutamanya akhlak remaja Islam hancur dan
rosak, maka bangsa lain akan memandang serong terhadap agama yang kita anuti.

6.0 LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KERUNTUHAN AKHLAK MASA KINI


Gejala keruntuhan akhlak pada masa kini berada pada tahap yang amat
membimbangkan. Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera akan mendatangkan
kemudaratan kepada individu, keluarga, bangsa dan negara. Menangani masalah
keruntuhan akhlak merupakan perkara yang seharusnya diberi perhatian secara
bersungguh-sungguh. Usaha perlu dilakukan agar masyarakat kita kembali menghayati
dan mempraktikkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian mereka.
Kita jangan mudah menuding jari ke arah sesiapa dengan menyalahkan pihak-pihak
tertentu sahaja dalam menangani masalah keruntuhan akhlak yang berlaku pada hari
ini. Sebaliknya, semua pihak bertanggungjawab untuk kembali kepada Islam dan
mencari penyelesaiannya kerana setiap orang akan dipersoalkan oleh Allah di Akhirat
kelak sama ada mereka telah menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan
kepada mereka atau pun tidak. Sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: Setiap daripada
kamu adalah pemimpin, dan kamu bertanggungjawab terhadap sesiapa yang berada di
bawah pimpinan kamu.
Tanggungjawab untuk menangani masalah keruntuhan akhlak ini adalah
tanggungjawab semua meliputi setiap individu, keluarga, masyarakat dan negara.
Individu yang mukallaf (akil baligh) mesti berusaha untuk mewujudkan akhlak mulia
dalam diri. Ini dapat dihasilkan sekiranya dia memahami tuntutan berakhlak mulia
dalam Islam.
6.1 Peranan Individu
Langkah yang paling penting dan paling utama ialah mendekatkan diri kepada Allah
SWT melalui perbanyakkan solat, berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan cara ini
individu akan merasa rendah diri dan menimbulkan keinsafan dalam diri individu
tersebut. Apabila individu merasa lebih dekat dengan Allah SWT, secara tidak langsung
mereka akan sentiasa cuba untuk mengelakkan diri daripada melakukan sebarang
kemungkaran.
Individu disarankan supaya tidak segan silu untuk berkongsi masalah dengan keluarga,
rakan-rakan dan pihak kaunseling. Dengan cara ini mungkin dapat meringankan
masalah atau beban yang mereka alami. Individu juga boleh meminta dorongan
daripada keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan mereka.
Pergaulan dengan masyarakat sekeliling boleh meningkatkan keyakinan diri individu di
samping merapatkan lagi hubungan antara satu sama lain. Ia juga boleh menimbulkan
rasa kasih sayang serta saling memahami perasaan sesama mereka.

Individu perlu menetapkan target atau membina azam untuk mencapai kehidupan yang
lebih berkualiti. Azam yang dibina dapat menguatkan semangat individu untuk terus
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Individu juga perlu sentiasa yakin
bahawa azam yang dibina itu akan tercapai dengan cemerlang ke arah pembentukan
diri yang lebih berdisiplin.
Amalan cara hidup yang sihat juga dapat menghindari diri daripada terjebak kepada
gejala keruntuhan akhlak. Lakukan aktiviti sihat seperti beriadah bersama keluarga dan
rakan-rakan. Lakukan senaman secara sistematik. Amalan pemakanan yang sihat
boleh menjamin fizikal dan mental yang berkualiti, seterusnya dapat menghindari diri
daripada gejala negative seperti penagihan dadah, minum arak, seks bebas dan
sebagainya.
6.2 Peranan Keluarga
Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik akhlak anak-anak. Anakanak perlu dididik sejak mereka kecil lagi. Bak kata pepatah melayu, melentur rebung
biarlah daripada rebungnya. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anakanak mereka. Ibu bapa juga perlu memberikan anak-anak mereka didikan agama yang
sempurna bagi mengelakkan mereka terjebak kepada gejala-gejala negatif seperti
pengaruh black metal, punk, penyalahgunaan dadah, pembuangan bayi dan lain-lain
lagi.
Ibu bapa berperanan untuk membentuk generasi muda sekarang supaya mereka tidak
terjebak kepada gejala negatif yang boleh mendatangkan kemudaratan yang serius
kepada mereka dan institusi kekeluargaan. Ibu bapa juga perlu menerapkan nilai-nilai
murni dan etika untuk menguruskan masa dengan baik. Mereka harus memberikan
perangsang dan galakan yang berterusan kepada anak-anak untuk berjaya.
Ibu bapa yang prihatin akan menyekat kebebasan anak-anak mereka dalam pergaulan,
dalam erti kata lain menetapkan batas-batas pergaulan untuk anak-anak mereka.
Namun demikian, perlu diselitkan toleransi supaya anak-anak tidak merasa tertekan
atau dikongkong. Ibu bapa perlu meluangkan banyak masa untuk anak-anak supaya
mereka rasa diambil berat dan disayangi di samping dapat merasai indahnya nikmat
berkeluarga. Ibu bapa harus sentiasa berada di sisi anak-anak apabila mereka berada
dalam kesusahan dan menjadi rakan pendengar yang setia dan sentiasa bersedia
untuk berkongsi masalah yang anak-anak hadapi.
6.3 Peranan Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai peranannya yang tersendiri dalam membendung


permasalahan akhlak di sesebuah negara. Sewajarnya masyarakat tidak bersikap
sambil lewa dan tidak ambil peduli dengan membiarkan pihak yang terlibat terus
terumbang-ambing sebaliknya berusaha untuk menangani masalah ini. Bantuan yang
perlu dihulurkan bukan setakat berbentuk material, tetapi lebih kepada spiritual dengan
memberi semangat dan tunjuk ajar yang terbaik bagi mereka yang bermasalah.
6.4 Institusi Pendidikan
Sekolah juga memainkan peranan yang tersendiri dalam membendung masalah
keruntuhan akhlak ini bermula dari peringkat pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah
menengah, dan pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta. Tanggungjawab
seorang pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pelajaran tetapi lebih
kepada menyemaikan nilai-nilai murni dan mendorong penghayatan kepada semangat
Islam dalam erti kata yang sebenar. Maka, sebagai langkah pertama, wajar dimulakan
dengan contoh dan teladan yang baik di kalangan para pemimpin masyarakat di negara
kita.

7.0 KESIMPULAN
Keruntuhan akhlak masa kini semakin membimbangkan, terutamanya apabila ianya banyak
melanda muda-mudi yang bakal menjadi pewaris dan harapan bangsa pada masa hadapan yang
boleh merencatkan kecemerlangan negara. Malahan, jika masalah ini tidak ditangani dengan segera
dan bijaksana beserta perancangan yang teliti pastinya akan mengancam keselamatan negara
kerana elemen-elemen keruntuhan akhlak ini boleh menjerumuskan seseorang itu ke lembah
kehancuran. Kecemerlangan yang dilaungkan dan digembar-gemburkan ketika ini tidak memberi
apa-apa makna sekiranya akhlak rakyat tidak seiring dengan agenda untuk mencemerlangkan
bangsa dan negara. Inilah antara yang menjadi isu dan cabaran pemimpin dan semua pihak yang
terbesar dalam menentukan negara dan rakyat benar-benar mencapai kecemerlangan.

Anda mungkin juga menyukai