Anda di halaman 1dari 4

Contoh Soalan dan Jawapan HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan

1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek


berikut:
(a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk
Kuantitatif
Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan.
Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan.
Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai.
Sampel Menggunakan sampel besar.
Kualitatif
Matlama Memahami fenomena sosial.
Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan.
Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka.
Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil.
2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan.
a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika
berkaitan);
b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk
menjawab soalan-soalan kajian;
c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan
d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya.
3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual?
Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan
kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output.
4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut:
(a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan
(b) perbezaan min untuk dua kumpulan

5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi.


a. Triangulasi data
Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara,
hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang
dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda.
b. Triangulasi Pengamat
Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.
Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat
(expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.
c. Triangulasi Teori
Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan sudah memasuki syarat.
d. Triangulasi metode
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara
dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara
yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.
BAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.
1. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu.
(a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains.
1. Autoriti - Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa, para guru dan pakar
serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul.
2. Tradisi - Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul
disebabkan ia telah melalui ujian masa, dan justeru boleh dipercayai.
3. Pengetahuan Umum - Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada
apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya
4. Media Massa - Siaran TV, filem, surat kabar, majalah dan media lain adalah
penting kepada kita sebagai sumber maklumat.
5. Pengalaman Peribadi - Sesuatu yang kita rasa benar, mungkin satu kesilapan
atau persepsi/keputusan yang terpesong.
(b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan.
- Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber kpd
kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini.
- Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian.

2. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Ini termasuklah


bahagian pengenalan, tinjauan literatur dan metodologi.
(a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji?
- pmahaman yg mdlm tntang konsep pnting (mneliti banyak definisi, & pjelasan
tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep)
- mmahami teori bkaitan secara mdlm
- mmahami prinsip ttentu yg boleh digunakn dlm kjian
(b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik.
a. Tujuan Kajian yang Jelas
Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk
mengelakkan kekeliruan. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis,
untuk menyelesaikan satu set masalah, atau untuk mencari prinsip-prinsip umum
atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan,
b. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian
Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan
disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. Sumber literatur dan data, dan juga
kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit,
c. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik
Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan
ralat (error). Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data), sampel kajian
perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk.
d. Piawai Etika yang Tinggi
Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta
kajian daripada prasangka atau bahaya. Pada masa yang sama dapat menghasilkan
keputusan berkualiti, akan diberi nilai yang tinggi.
e. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas
Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai, dan analisis
ini perlu dibuat secara terperinci. Selain itu, kebolehpercayaan dan kesahan data
perlu disemak dan disahkan;
f. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas
Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu, penyelidik perlu
menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian
dijalankan, yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian.

3. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu


kuantitatif dan kualitatif.
(a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis?
a. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik.
b. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format
jawapan.
c. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup.
d. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik.
e. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik.
f. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik.
g. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer.
h. Menyemak kejelasan aspek-aspek, arahan dan dan susun atur (layout) soal
selidik.
(b) Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang
tinggi.
Huraikan pernyataan tersebut.
4.
(a) Dengan besertakan contoh yang sesuai bagi setiap satu, jelaskan perkaraperkara berikut:
(i) soal-selidik
(ii) inventori
(iii) skala likert
(iv) placebo