Anda di halaman 1dari 6

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Nama guru : Jenny Bailin


Tarikh / Hari : 11.2.2015
Tahun : 4 Bijak
Bil. Murid : 26 orang
Masa : 7.10-8.10 pagi
Tema : Amalan Kebersihan dan kesihatan
Tajuk : Cara-cara penjagaan kebersihan

Standard Kandungan
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran
3.3.4 Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan betul.

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
i.
ii.
iii.

Menyusun maklumat berdasarkan grafik dengan betul.


Menulis empat daripada lima ayat berdasarkan gambar dengan betul.
Menulis kerangan dengan menggunakan maklumat yang disusun dengan betul.

Sistem bahasa :

Wacana
Kosa kata : kuman, bersih, amalan kesihatan

EMK

Kreativiti dan inovasi (TMK)

Ilmu
Pendidikan Kesihatan

Pengisian kurikulum

Nilai murni : Kerjasama, kerajinan

Kepelbagaian kaedah dan teknik

KB :Menjana idea
KP: Verbal linguistik, Interpersonal
BCB: Memproses maklumat.
Pembelajaran kontekstual : Memindahkan

Bahan Bantu Mengajar


Bil.
1.
2.
3.
4.
5

Jenis
Pembesar suara
Komputer riba
Kad Manila
Kad Gambar
Lembaran kerja

Bilangan
1
1
1
6
26

Pengetahuan Sedia ada:

Langkah
/
Masa
Set
induksi
(5 minit )

Isi pelajaran

Soalan
1.Pernahkah
kamu mendengar
lagu
Bangun
Pagi?
2. Apakah amalan
yang
terdapat
dalam lirik lagu?
3. Adakah kamu
mengamalkan
amalan tersebut?

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

1.Guru bertanyakan khabar


dengan murid.
2.Guru memperdengarkan
lagu Bangun pagi kepada
murid-murid.
3.
Murid
diminta
menyanyikan lagu tersebut
sambil membuat perlakuan
yang terdapat dalam lirik
lagu.

Catatan

BBM

Pembesar suara
Komputer riba
Lirik Lagu

Pembelajaran kontekstual
Menghubungkaitkan
dengan pengalaman
kehidupan

Langkah
1
(10
minit)

Langkah
2
(15
minit)

4. Guru bersoal jawab


dengan murid tentang lirik
lagu tersebut.
5.
Guru
mengaitkan
jawapan murid dengan isi
pelajaran pada hari ini.
Pengenalan 1.Guru
menunjukkan
kerangka
kerangka karangan kepada
karangan
murid-murid.
2.
Guru
menerangkan
contoh karangan yang
baik.
3.
Guru
memberikan
contoh
penggunaan
penanda
wacana
dan
fungsinya dalam karangan.
4.
Guru
memberikan
contoh
penggunaan
penanda wacana dalam
petikan.
5. Beberapa orang murid
diminta untuk menyatakan
contoh
ayat
yang
menggunakan
penanda
wacana dalam ayat.
Menyusun
dan
melengkapkan
grafik
mengikut
maklumat.

1.Guru
membahagikan
murid kepada beberapa
kumpulan.
2.
Setiap
kumpulan
diedarkan sekeping sampul
surat.
3. Murid diminta menyusun
gambar
mengikut
maklumat yang diberikan.
4. Murid diminta menulis
jawapan mereka pada kad
manila.
5. Wakil setiap kumpulan
diminta
untuk
membentangkan
contoh
karangan mereka.
5.
Guru
membetulkan
kesilapan murid.

BBM

Kad manila

KB

Menjana idea

Verbal Linguistik

KP

BCB

Memproses maklumat

Teknik
Perbincangan
Nilai murni
Kerjasama

BBM
Kad manila

Pendekatan
-Komunikatif
KB
-Menjana Idea
KP

Verbal linguistik

BCB
Memproses Maklumat

Nilai murni

Langkah
3

Menulis karangan
berdasarkan
maklumat
yang
diberikan.

1.Guru
mengedarkan
lembaran kerja kepada
murid-murid.
2. Murid diminta menulis
karangan
menggunakan
maklumat yang diberikan.
3.
Guru
meninjau
perkembangan kerja murid.
4.
Guru
membetulkan
kesilapan murid.

-Kerjasama
BBM
Lembaran kerja

KP

Interpersonal

KB

Menjana idea

BCB
Memproses maklumat
Nilai murni
Kerajinan

Penutup
(5 minit)

Cari
Perkataan
Tersembunyi

Pengayaan
1.Murid
diminta
menyenaraikan perkataan
tersembunyi.
2. Murid diminta membina
ayat
menggunakan
perkataan tersebut.

Bina
ayat
berdasarkan
gambar.

Pemulihan

Kognitif
Rumusan tentang
isi pelajaran pada
hari ini.

Sosial
Pujian kepada

1.Murid
diminta
untuk
membina ayat berdasarkan
gambar.

Guru
meminta
seorang
murid
merumuskan
isi
pelajaran
dengan
tajuk pelajaran pada
hari ini.

Guru
memberikan
pujian
terhadap
sikap murid yang

BBM

Lirik lagu

BCB

Memproses maklumat

Nilai

Kerjasama
Kerajinan

murid

memberikan
kerjasama.

Guru meminta murid


menyanyikan
lagu
bangun pagi .

Pengukuhan :
Murid
diminta
untuk
mengaplikasikan apa yang
telah diajar pada hari ini
dengan
kehidupan
seharian.

REFLEKSI

Kekuatan :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kelemahan
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cadangan Penambahbaikan
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Pelatih ,


,

Tandatangan Guru
Pembimbing ,

Tandatangan Pensyarah
Pembimbing ,

______________________

______________________

______________________