Anda di halaman 1dari 7

SMK KELAPA SAWIT

PERANCANGAN STRATEGIK
(2011-2013)
BIDANG: SAINS DAN MATEMATIK
(BIOLOGI)

KEKUATAN

KELEMAHAN

S1. Guru berpengalaman dan penanda kertas 2 & 3 SPM

W1. Penguasaan bahasa Inggeris murid-murid lemah

S2. Koleksi soalan-soalan SPM tahun lepas

W2. Murid tidak memahami konsep biologi dengan baik

S3. Murid daripada kelas-kelas terpilih

W3. Murid tiada kemahiran mengaplikasi dan mengeksperimen

S4. Guru yang mengajar adalah mengikut opsyen

W4. Murid kurang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

PELUANG
O1. Penggunaan Laptop dan CD courseware yang dibekalkan
oleh KPM

ANCAMAN
T1. Tanggapan murid bahawa matapelajaran biologi adalah
matapelajaran yang susah.

O2. Program-program pemulihan dan pengayaan seperti kelas T2. Pengetahuan asas dalam subjek sains adalah lemah
tambahan dan latih tubi berfokus
O3. Modul-modul oleh Majlis Panel Perunding Negeri Johor

PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2011 HINGGA 2013)


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK
Isu

Masalah

Matlamat

Strategi
TOV

1. Murid lemah
menguasai
kemahiran
berfikir dan
kemahiran
menjawab
soalan

Murid lemah
menguasai
kemahiran
berfikir serta
mengingat dan
kemahiran
menjawab soalan
berformatkan
SPM

Murid dapat
meningkatkan
kemahiran
berfikir serta
mengingat dan
kemahiran
menjawab
soalan
berformatkan
SPM

1. Modul MAS
2. Latih Tubi
Berfokus
3. Teknik
menjawab
Kertas 2
dan 3 SPM

66.00

Sasaran Prestasi
OT1 OT2 OT3

ETR

Indikator
Pencapaian (KPI)

73.30 80.50 87.80 95.00 1. Sekurangkurangnya 90%


pelajar lulus
dalam Ujian dan
peperiksaan ahir
tahun dan
percubaan SPM
2. 100% pelajar
lulus dalam
peperiksaan SPM

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK
ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Bil
1.

2.

3.

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/Sumber

TOV

OTI

ETR

66.00

73.30

95.00

Modul
MAS
Biologi

Memastikan
silibus dapat
dihabiskan
sebelum bulan
September

Semua guru
Biologi Ting. 4
dan 5

JanuariOgos
2011

Peruntukan
Bidang Sains
& Matematik

Latih Tubi
Berfokus

Mengulangkaji
kembali pelajaran
tingkatan 4 & 5
secara topikal dan
memberi
penekanan kepada
tajuk tajuk
penting

Semua guru
Biologi Ting. 4
dan 5

Mac Oktober
2011

Peruntukan
Bidang Sains
& Matematik

66.00

73.30

95.00

Teknik
menjawab
Kertas 2
dan 3 SPM

Meningkatkan
kemahiran &
teknik
menjawab
soalan Kertas 2
& 3 mengikut
format SPM

Semua guru
Biologi Ting. 4
dan 5

April
2011

Peruntukan
Bidang Sains
& Matematik

66.00

73.30

95.00

Indikator
Pencapaian
(KPI)
Sekurangkurangnya 90%
pelajar lulus
dalam Ujian dan
Peperiksaan
Sekurangkurangnya 90%
pelajar lulus
dalam Ujian dan
Peperiksaan

100% lulus
dalam
peperiksaan

PELAN OPERASI 2011


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK
ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan sasaran
Guru terlibat
Proses kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Modul MAS Biologi


Murid dapat :
1. Menguasai sesuatu topik / bab dengan cepat dan tepat.
Januari hingga Ogos
Semua murid Tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Biologi
Semua guru Biologi
Menyediakan kertas cadangan
Mesyuarat
Pelaksanaan aktiviti
Penilaian dan maklum balas
Laporan program
Sumber kewangan
Ketua Bidang Sains dan Matematik/Ketua Panitia Sains Tulen
Ujian dan Peperiksaan

PELAN OPERASI 2011


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK
ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Nama Projek
Objektif

Latih Tubi Berfokus


Murid dapat :
1. Mengulangkaji kembali pelajaran tingkatan 4 & 5 secara topikal

Tempoh
Kumpulan sasaran
Guru terlibat

2. Mengingat tajuk tajuk yang penting sepanjang tahun


Mac hingga Oktober
Murid sederhana dan lemah
Semua guru Biologi tingkatan 4 dan 5

Proses kerja

Menyediakan kertas cadangan


Mesyuarat
Pelaksanaan aktiviti
Penilaian dan maklum balas

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Laporan program
Masa untuk membincangan semua jawapan bagi soalan latihan yang diberi adalah terhad
Ketua Bidang Sains dan Matematik/Ketua Panitia Sains Tulen
Ujian dan Peperiksaan

PELAN OPERASI 2011


BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK
ISU : Murid lemah menguasai kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Nama Projek

Teknik menjawab Kertas 2 dan 3 SPM

Objektif

Murid dapat :
1. Menguasai teknik menjawab soalan Kertas 2 & 3 SPM dengan lebih berkesan dan penuh

Tempoh
Kumpulan sasaran
Guru terlibat
Proses kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

keyakinan dalam menghadapi peperiksaan


Mei hingga Oktober
Semua murid
Semua guru Sains Tulen
Menyediakan kertas cadangan
Mesyuarat
Pelaksanaan aktiviti
Penilaian dan maklum balas
Laporan program
Kekurangan sumber kewangan
Ketua Bidang Sains dan Matematik/Ketua Panitia Sains Tulen
Ujian dan Peperiksaan