Anda di halaman 1dari 30

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TUN HUSSIEN ONN


BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS (PROJEK / AMALI)
Nama : ZALILA BINTI KASMAN

Angka Giliran Pelajar :

TajukTugasan : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL


GURU
Pensyarah : EN AZLAN BIN LIN

Kursus / Mata Pelajaran : EDU 3083

Tarikh Hantar :

Tarikh Diterima ( Diisi oleh

12 OGOS 2014

pensyarah )

PengakuanPelajar
Saya mengaku bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan
dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :____________________________

Tarikh :

( ZALILA BINTI KASMAN )

Perincian Maklum Balas Tugasan


Pemeriksa

Moderator (jika berkaitan)

Kekuatan:

Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan:
Tarikh:

Tandatangan:
Tarikh:

Pengesahan Pelajar Terhadap Maklumbalas Yang Diberikan Pensyarah.


Saya mengesahkan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah
telah saya rujuk dan fahami.

Catatan (jika ada)

Tandatangan Pelajar :
Tarikh :

PRAKATA

Assalammualaikum w.b.t. Terlebih dahulu syukur kehadrat Ilahi kerana dengan


limpah kurniaNya dapat saya menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan.
Berkat usaha dan komitmen dari semua diharapkan agar tugasan ini dapat memenuhi
kehendak pensyarah pembimbing.
Diharapkan agar tugasan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang
membaca. Besarlah harapan saya agar setiap tugasan yang telah dilaksanakan ini
dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan serta kemahiran saya dalam usaha
mempertingkatkan profesion keguruan di kaca mata masyarakat.
Melalui tugasan ini juga diharapkan secara tidak langsung dapat memperbaiki
atupun meningkatkan mutu pengajaran saya di dalam bilik darjah disamping dapat
mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, berkesan dan kreatif sekaligus
mampu meningkatkan prestasi murid.
Secara keseluruhannya saya rasa amat berpuas hati dengan tugasan yang telah
saya sempurnakan. Namun jika terdapat sebarang kekurangan atau kelemahan ribuan
amfun dan maaf saya pohon. Akhirnya,jutaan terima kasih

khususnya kepada En.

Ismail bin Mansor, rakan-rakan kuliah serta kepada semua pihak yang banyak
membantu dalam usaha melaksanakan tugasan ini. Jasa kalian hanya Allah sahaja
membalasnya.
Sekian, terima kasih.

ISI KANDUNGAN

PERKARA

HALAMAN

Prakata

Biodata

Tugasan

Rancangan Pelajaran Harian ( RPH )

Bahan Bantu Mengajar

12

CD Bahan Bantu Mengajar

14

Cetakan Power Point ( Pandu Cermat Jiwa Selamat)

15

Refleksi

22
24

Bibliografi
25

Lampiran

BIODATA

NAMA

ZALILA BINTI KASMAN

KAD PENGENALAN

771009-01-6224

PROGRAM / UNIT

PPG / MT2

SEMESTER/TAHUN

SEM 7 / 2014

KURSUS

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN


PROFESIONAL GURU

KOD KURSUS

EDU 3083

NAMA PENSYARAH

EN. AZLAN BIN LIN

TARIKH SERAH

12 OGOS 2014
TUGASAN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN ( RPH )

BAHASA MELAYU TAHUN 6


PANDU CERMAT JIWA SELAMAT

Tarikh
Hari
Masa
Kelas
Bilangan murid
Mata Pelajaran
Tajuk
Sistem Bahasa

:
:
:
:
:
:
:
:

24 Jun 2014
Selasa
9.00 pagi -10.00 pagi ( 60 Minit )
6 Azam
31orang
Bahasa Melayu
Pandu Cermat Jiwa Selamat
Kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Memberi maksud kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif.
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kata kerja tidak
transitif
dan lima kata kerja transitif.
2. Membina tiga ayat menggunakan kata kerja tidak transitif dan

Pengetahuan Sedia Ada

kata kerja transitif


: Murid pernah menggunakan perkataan kata kerja dalam

Bahan Bantu Mengajar

: pertuturan seharian mereka.


: CD lagu Cepat Tiba Selamat , Power Point lembaran petikan,
lembaran permainan Carian Kata, nota , pelekat, kad

Pendekatan / Strategi

perkataan dan alat tulis dan Carta Minda


: Berpusatkan guru dan murid

Kaedah
Nilai

: Sumbang saran , perbincangan, pembentangan, main peranan


: Bekerjasama, kejujuran, hormat-menghormati ,

KBKK

keberanian dan berdikari


: Menjana idea, kemahiran menghubung kait, menyenarai,
menilai, mendefinisi
Kemahiran

Kemahiran

: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan


pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan

oleh pihak lain.


Aras 3 (i)
Memberikan komen dan cadangan balas yang membina
tentang sesuatuperkara berdasarkan pengalaman secara
bersopan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk.
Aras 1 (i)
Menulis pelbagai jenis ayat

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran&Pembelajaran

Catatan

Masa
Set

Nyanyian lagu

Induksi

Bila rasa

selamatdengan muzik Tepuk Amai-

Cepat tiba

(5 minit)

gembira

Amai

selamat

1. Guru memainkan lagu Cepat tiba

CD lagu

2. Murid menyanyi dan membuat


pergerakan dengan bimbingan guru.
3. Guru bersoal jawab secara lisan
dengan murid dan mengaitkan lagu
tersebut dengan tajuk yang ingin
diajar iaitu Pandu Cermat Jiwa
Langkah 1

Menyenaraikan

Selamat .
1. Guru menerangkan maksud kata kerja

Strategi

( 20 minit)

kata kerja

tidak transitif dan kata kerja transitif

Berpusatkan

tidak transitif

( power point)

murid

dan kata kerja


transitif
Kata kerja
tak transitif
- bergaduh

2. Murid memberi beberapa contoh kata


kerja tidak transitif dan kata kerja

Kaedah

transitif

Perbinca-

3. Guru mengedarkan petikan kepada

ngan

semua murid.
4. Murid membaca senyap dan

BBM

- berjalan

menyenaraikan kata kerja

Petikan,

- makan

yang terdapat dalam petikan tersebut

Carta Minda,

pada pelekat yang dibekalkan

Alat tulis,

Kata kerja

5.Guru meminta beberapa orang murid

Pelekat

transitif

menampal kata kerja tidak transitif dan

- menyeberang

kata kerja transitif yang diperoleh pada Carta

KBKK

- memimpin

Minda

Menjana idea

- menolong

5.Murid tampil ke hadapan kelas untuk

dan

menampal jawapan pada carta minda

menghubung

yang disediakan.

kait

4.Guru bersoal jawab tentang hasil kerja


murid.
Langkah 2
(15 Minit )

Nilai

.
1. Murid dibahagi kepada lima kumpulan

Menghormati
Strategi

Berkumpulan

yang terdiri daripada 5 orang murid.

Berpusatkan

(Power point )

2. Murid dikehendaki melantik seorang

1.Aktiviti

pencatat dan pembentang.

guru dan
murid

3. Guru memaparkan beberapa ayat


menggunakan power point.
4. Secara berkumpulan murid diminta
mengenal pasti kata kerja tak transitif

Kaedah
Perbincangan

dan kata kerja transitif bagi setiap ayat


yang disenaraikan.
5. Beberpa orang murid memilih

BBM
Power point,

jawapan yang terdapat pada paparan

Jadual Alat

power point yang dibuka.

tulis ,Nota

6. Guru bersoal jawab dengan murid


KBKK
Menjana idea
dan
menghubungkait
Nilai
:Kerjasama

Langkah3
(15 minit )

Membina ayat

1. Secara individu, murid diminta untuk

Strategi

membina ayat majmuk yang mengandungi

Berpusatkan

kata kerja yang telah disenaraikan. Iaitu

murid

a. Tiga ayat menggunakan kata kerja tidak

Kaedah

transitif.
b.Tiga ayat menggunakan kata kerja

Perbincangan

transitif.
2. Guru membimbing murid membina ayat
tersebut.
3. Beberapa orang murid menulis ayat
tersebut di papan putih.
4. Sesi perbincangan diadakan bagi mengenal

BBM
Kertas, Buku
tulis, Alat
tulis,papan
putih

pasti kesalahan yang ada dalam membina


ayat tersebut.

KBKK
Menjana idea
dan
menghubungkait

Nilai
1. Guru menampal dan mengedarkan

Keberanian
Strategi

Penutup

Permainan

(5 minit )

Carian Kata

lembaran permainan carian kata

Berpusatkan

dan nyanyian

kepada murid.

murid

2. Murid mencari jawapan berdasarkan


lembaran permainan carian kata

Kaedah

dengan membulatkan jawapan yang

Pertandingan

betul di hadapan kelas.


3. Guru memberi ganjaran kepada murid

BBM

pertama yang berjaya mencari jawapan

permainan

dengan tepat.

carian kata

4. Guru merumuskan isi pelajaran.

Sagu hati

5. Murid bersama-sama menyanyikan lagu


Cepat tiba selamat mengikut lirik dan
minus one yang disediakan.

Minus ine lagu


Cepat tiba
selamat

BAHAN BANTU MENGAJAR

POWER POINT
BAHASA MELAYU TAHUN 6
PANDU CERMAT JIWA SELAMAT

DOKUMENTASI SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LAPORAN REFLEKSI

Assalammualaikum W.B.T.Terlebih dahulu setinggi-tinggi kesyukuran ke


hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat saya menyempurnakan
tugasan ini. Sejujurnya saya begitu teruja apabila diberi tugasan ini kerana banyak
ilmu, kemahiran dan pengalaman yang saya perolehi sepanjang proses
menyelesaikan tugasan ini.
Terdapat beberapa tugasan yang diberi iaitu pertama sekali, saya ditugaskan
untuk menghasilkan sebuah Rancangan Pelajaran Harian mengikut format
kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) bagi kelas tahun 6. Dalam tugasan
ini saya tidak menghadapi banyak masalah kerana di sekolah sememangnya saya
mengajar Bahasa Melayu Tahun 6. Oleh itu berbekalkan sedikit pengalaman dan
beberapa sumber rujukan saya dapat menghasilkan sebuah Rancangan Pelajaran
Harian yang sangat mengikut format KBSR. Rakan-rakan di sekolah juga banyak
membantu dalam usaha ini. Saya juga dapat melaksanakan pengajaran tersebut di
dalam kelas yang saya ajar. Oleh itu saya dapat mengetahui keberkesanan
pengajaran tersebut. Ternyata pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan
begitu menarik serta dapat mencapai objektif yang disasarkan. Murid-murid juga
begitu teruja kerana terdapat pelbagai aspek seni yang diterapkan dalam
pengajaran tersebut.
Bagi tugasan kedua, saya telah diminta untuk menyediakan Bahan Bantu
Mengajar (BBM) berpandukan kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran
KBSR. BBM yang dihasilkan perlulah menepati beberapa aspek. Saya perlu
menyediakan CD pengajaran berunsurkan TMK dengan menggunakan perisian
Power Point. Oleh yang demikian sesuai dengan tajuk Pandu Cermat Jiwa
Selamat saya telah menyediakan sebuah lagu yang menggunakan muzik Tepuk
Amai - Amai tetapi menggunakan lirik baharu iaitu Cermat Tiba Selamat. Murid
sangat seronok apabila menggunakan lagu ini sebagai set induksi dan penutup.
Murid juga dapat membuat pelbagai pergerakan dan semestinya pengajaran dan
pembelajaran makin menyeronokan. Bagi memudahkan murid urntuk memahami
kemahiran sistem bahasa (kata kerja) saya telah mencipta CD pengajaran
menggunakan perisian Power Point. Ternyata dalam waktu yang singkat objektif

pengajaran dapat dicapai. Murid dapat memahami dan mengenal pasti kata kerja
tak transitif dan kata kerja Transitif.
Disamping itu juga, tugasan pada kali ini memerlukan saya untuk membina
bahan maujud berbentu 2D atau 3D dalam pengajaran yangakan dilaksanakan
menggunakan Rancangan Pelajaran Harian yang telah dihasilakan. Bagi tujuan itu
saya telah memilih untuk membina bahan berbentuk 2D iaitu sebuah banner
berukuran 2 X 2 yang mengandungi Carta Minda dan juga permainan Carian Kata.
Banner yang dibuat ini ditampalkan dihadapan kelas supaya dapat dilihat oleh
semua murid. Alhamdulillah penggunaan bahan maujud ini sememangnya dapat
membantu saya dalam menambahkan pengetahuan dan kemahiran kepada murid
terhadap topik yang diajar.
Secara Keseluruhannya, saya dapat menjangkakan bahawa Rancangan
Pelajaran Harian yang saya bina ini amat bersesuaian dengan format Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR ). Penggunaan pelbagai aspek seni juga dapat
diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dan hasilnya
sangat memberangsangkan. Selain itu bahan maujud yang disediakan juga turut
membantu. Penggunaan perisian Power Point juga secara tidak langsung
menjadikan pengajaran saya lebih menarik dan fleksibal. Terima kasih kepada
semua pihak yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugasan pada kali
ini. Saya mengharapkan agar tugasan ini mampu meningkatkan lagi tahap
profeionalisme saya sebagai seorang pendidik
Sekian,Terima kasih

BIBLIOGRAFI

Rujukan
Bahagian Pendidikan Guru (2005) Seni Dalam Pendidikan untuk LPBS, Putrajaya.
Institut Pendidikan Guru, KPM (2011). Modul Seni dalam Pendidikan, Cyberjaya
Salmah, Ayob (1998). Pergerakan Kreatif dan Pendidikan. P. J Flo
EnterpriseSdnBhd
Zainal Ariffin bin Ab. Ghani(1993). Panduan AsasTeori Muzik: SMC Servise (M)
SdnBhd
Malaysia, Open University ( 2007 ) HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur:
UNITEM Sdn Bhd.

Internet
blogspot.com/2013/07/modul-seni-dalam-pendidikan-waj-3107.html
http://www.slideshare.net/herneyaqilah/51589430 modul seni dalam
pendidikanjai1110917212748phpapp02

LAMPIRAN