Anda di halaman 1dari 11

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

PELAJARAN
PELAJARAN22: :ISLAM
ISLAMDAN
DANHAK
HAKMILIK
MILIK
KERTAS 1
BAHAGIAN A : Soalan Objektif
Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang
paling tepat.
1

Berikan pengertian hak milik dalam Islam


A
Memiliki sesuatu yang berharga
B
Hak milik mutlak seseorang yang tidak boleh diambil
C
Harta kurniaan Allah s.w.t untuk dimiliki dan dimanfaatkan
D
Harta yang dikurniakan Allah s.w.t kepada semua makhluknya

Berikut ialah peranan harta dalam hidup manusia kecuali


A
Alat untuk menikmati kehidupan mengikut cara yang diingini
B
Menimbulkan kasih sayang dalam masyarakat
C
Alat untuk merapatkan hubungan silaturrahim
D
Menikmati keselesaan hidup

Berikut merupakan peranan harta kecuali


A
Merapatkan hubungan sesama manusia
B
Sebagai alat untuk beribadat
C
Alat menikmati kehidupan
D
Memenuhi tuntutan nafsu

Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta kerana


I
Itulah fitrah manusia
II
Telah bersusah payah mencari harta
III
Harta perantaraan bagi kebahagiaan hidup
IV
Menggalakkan manusia bekerja bersungguh-sungguh
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Mengapakah manusia diberi kebebasan memiliki harta?


A
Supaya boleh berbangga dengan kemewahan
B
Kerana Allah s.w.t ciptakan fitrah manusia gemarkan harta
C
Agar manusia dapat mencari harta dengan apa cara sekalipun
D
Dapat menggunakan harta untuk keperluan dan keselesaan sematamata

Golongan yang tidak layak

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


1

Sebab

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam


menguruskan harta
X

Tidak mempunyai kemampuan untuk


membuat penilaian yang sempurna

X merujuk kepada
A
Orang gila
B
Anak yatim
C
Kanak-kanak
D
Orang terencat akal
7

Berikut ialah golongan yang tidak layak menguruskan hartanya sendiri


I
Orang miskin
II
Orang gila
III
Orang yang lemah akal
IV
Anak yatim yang masih kecil
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV
Mengambil harta orang lain tanpa
kebenaran

Pernyataan di atas merujuk kepada


A
Monopoli harta
B
Melaburkan harta
C
Merosakkan harta
D
Mencerobohi harta
9

Berikut adalah keburukan pencerobohan harta terhadap individu kecuali


A
Tersisih daripada masyarakat
B
Harta tidak diberkati Allah s.w.t
C
Masyarakat hidup dalam ketakutan
D
Menyuburkan sikap pentingkan diri sendiri

10

Hak yang wajib ditunaikan ke atas orang lain ialah


A
Derma
B
Cukai
C
Zakat
D
Keperluan keluarga

11

Pemilik harta secara individu dalam Islam ialah


A
Melalui harta yang dipindah secara percuma seperti hibah
B
Melalui harta yang menjadi hak milik awam
C
Melalui wang pertambahan loteri
D
Melalui wang zakat

12

Hak milik dalam Islam terbahagi kepada tiga


A
Hak milik peribadi, umum dan negara
B
Hak milik peribadi, keluarga dan negara

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


2

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam


C
D

Hak milik peribadi, umum dan rakyat


Hak milik peribadi, umum dan khusus

13

Perbuatan yang merosakkan harta ialah


A
Membayar saman had laju
B
Menjelaskan cukai pendapatan
C
Melabur dalam saham spekulasi
D
Membeli belah keperluan keluarga

1
4

En. X bekerja sebagai pemandu lori. Lori itu dipenuhi dengan barangan
seludup. Akibat mengejar masa beliau tidak sempat menunaikan solat pada
waktunya
Situasi
I
II
III
IV

pekerjaan di atas mempunyai unsur


Haram
Melalaikan
Manipulasi
Rasuah

A
B
C
D

I dan II
II dan III
III dan IV
II dan IV

BAHAGIAN B : Respon terhad.


Soalan 15 hingga 32

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


3

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam


Lengkapkan pernyataan berikut.
Lengkapkan jadual di bawah
Hak milik dalam
Islam

Hak milik individu

Contoh

Contoh

Y
Contoh

Kereta / rumah
Nyatakan jawapan bagi
1
5

: _____________

1
6

: _____________
Contoh X dan Y

1
7

_____________________

1
8

_____________________

Lengkapkan jadual di bawah


Cara pemilikan
harta oleh individu

Pekerjaan

Harta yang dipindah secara


percuma
Nyatakan jawapan bagi
1
9

: _________________

2 Y
: _________________
0
Carta di bawah adalah mengenai pengurusan harta

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


4

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

Golongan yang tidak


layak menguruskan
harta
P

Orang Gila

2
1

_____________________

2
2

_____________________

2
3

_____________________

Carta di bawah adalah mengenai bentuk pencerobohan harta


Bentuk pencerobohan harta

Mendapat harta
secara tidak sah

Mengabaikan hakhak yang wajib

Contoh

Salah guna kuasa / pecah


amanah / rasuah

2
4

Nyatakan bentuk pencerobohan


_____________________

2
5

Berikan contoh
_____________________

2
6

_____________________

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


5

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

Lengkapkan pernyataan di bawah


2
7

Islam mengiktiraf __________________ di kalangan umatnya.

2
8

______________ tidak layak menguruskan harta sehingga mencapai umur


dewasa.

2
9

____________ harta penting untuk mendorong manusia berusaha bersungguhsungguh untuk mencari harta.

3
0

Membayar cukai dan menyumbang ke arah pembangunan negara dikenali


sebagai ____________ ke atas negara.

3
1

Golongan _____________ tidak mampu mengurus harta kerana tidak mampu


menilai dengan sempurna.

3
2

____________ ialah bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik dan
memerlukan pertolongan bagi meneruskan kehidupan.

KERTAS 2
Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1

Apakah yang dimaksudkan dengan hak milik menurut Islam ?

Nyatakan alasan yang menunjukkan bahawa Islam menggalakkan


umatnya memiliki harta sebanyak mungkin.

Manusia tidak bebas sepenuhnya dalam memiliki harta.


Apakah yang dimaksudkan dengan Allah s.w.t. membataskan
manusia dalam memiliki harta?

Mengapakah Allah s.w.t membenarkan manusia memiliki harta?

Jelaskan konsep pemilikan harta menurut Islam.

Senaraikan peraturan yang perlu diikuti dalam pemilikan harta


dalam Islam.

Huraikan dua sebab Islam membataskan hak milik dalam pemilikan


harta.

Apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya Islam tidak


mengiktiraf hak pemilikan harta ?

Jelaskan bagaimanakah pemegang amanah boleh menguruskan


harta golongan yang tidak berkemampuan ?

Nyatakan contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


6

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam


0
1
1

Jelaskan dua perkara yang merosakkan harta.

1
2

Senaraikan keburukan pencerobohan harta terhadap individu


dan masyarakat.

1
3

Senaraikan punca manusia menceroboh harta.

1
4

Terangkan dua sebab Islam melarang menceroboh harta orang


lain.

1
5

Kemukakan dua langkah untuk membendung pencerobohan harta.

1
6

Jelaskan tiga kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat


sekiranya berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap harta.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


7

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

PELAJARAN
PELAJARAN22: :ISLAM
ISLAMDAN
DANHAK
HAKMILIK
MILIK
KERTAS 1
BAHAGIAN A
1.
6.
11.

C
D
A

2.
7.
12.

A
D
A

3.
8.
13.

D
D
C

4.
9
14.

C
C
A

5.
10.

B
C

BAHAGIAN B
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X : hak milik umum / hak milik negara


Y : hak milik negara / hak milik umum
Contoh X : Jalan raya, sungai, laut
Contoh Y : Sekolah, pejabat kerajaan, hospital
X : pemberian kerajaan kepada rakyat / melalui perwarisan
Y : pemberian kerajaan kepada rakyat / melalui perwarisan
P : Anak yatim / kanak-kanak / terencat akal
Q : Anak yatim / kanak-kanak / terencat akal
R : Anak yatim / kanak-kanak / terencat akal
P : Mendapat harta dengan cara pecah amanah
Q : Mencuri, menipu, merompak
R : Tidak mengeluarkan zakat
pemilikan harta
Kanak-kanak
Hak milik
hak
lemah akal
Sedekah

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


8

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

KERTAS 2
1

Maksudkan hak milik menurut Islam ialah


Hak milik sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s.w.t kepada
hamba-Nya untuk dimiliki dan dimanfaatkan

Alasan yang menunjukkan bahawa Islam menggalakkan umatnya


memiliki harta sebanyak mungkin
Ibadat zakat dan haji memerlukan harta yang banyak untuk
dilaksanakan
Untuk membantu golongan yang miskin
Islam mewajibkan ketua keluarga menyediakan kemudahan asas
kepada ahli keluarganya
Islam tidak menggalakkan umatnya bergantung kepada orang
lain

Maksud Allah s.w.t. membataskan manusia dalam memiliki harta


ialah
Maksud batasan dalam memiliki harta ialah menetapkan hadhad dan garis panduan tertentu kepada umat Islam dalam
mencari dan memiliki harta.

Allah s.w.t membenarkan manusia memiliki harta kerana


Dapat menunaikan zakat dan haji
Dapat membantu orang miskin
Memenuhi fitrah manusia
Membantu manusia mencapai kebahagiaan hidup

Konsep pemilikan harta menurut Islam


Mencari harta mestilah mengikut cara Islam
Sebahagian dari harta mestilah dikeluarkan zakat
Tidak mengganggu kepentingan orang lain
Digunakan untuk diri dan masyarakat

Peraturan yang perlu diikuti dalam pemilikan harta dalam Islam


Harta yang dimiliki hendaklah dibelanjakan dengan cara yang
berhemat dan tidak membazir
Menunaikan tuntutan dan kewajipan harta
Harta yang dimiliki dikembangkan dengan cara yang dibenarkan
syarak

Dua sebab Islam membataskan hak milik dalam pemilikan harta


Mengelakkan manusia sombong dan cintakan dunia
Kerana terdapat hak orang lain dalam harta tersebut
Agar manusia bersyukur dengan apa yang dimiliki
Supaya manusia sedar dengan apa yang dimiliki bukan milik
mutlak

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


9

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

Implikasi yang akan berlaku sekiranya Islam tidak mengiktiraf hak


pemilikan harta
Manusia menjadi malas untuk berusaha kerana merasakan
hartanya akan dirampas oleh pihak lain
Manusia tidak bebas untuk mengguna dan memanfaatkan harta
yang dimilikinya
Harta mereka tidak akan diwariskan kepada warisnya

Pemegang amanah boleh menguruskan harta golongan yang tidak


berkemampuan dengan cara
Boleh membelanjakan untuk keperluan asas
Tidak membazir
Menyerahkan pewarisan apabila mampu
Melaburkan harta tersebut untuk mendapat keuntungan

1
0

Contoh pemilikan harta yang dilarang oleh Islam

1
1

Dua perkara yang merosakkan harta ialah

1
2

Monopoli
Riba
Manipulasi
Mencuri
Rasuah
Salah guna kuasa

Membelanjakan harta secara boros


Kedekut untuk membelanjakan harta
Membelanjakan harta untuk tujuan maksiat
Merosakkan kemudahan awam

Keburukan pencerobohan harta terhadap individu dan masyarakat


Individu
Hartanya tidak diberkati oleh Allah s.w.t
Tersisih dalam masyarakat akibat perbuatan yang dilakukan
Menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri
Masyarakat
Menimbulkan perbalahan dan pergaduhan dalam masyarakat
Masyarakat hidup dalam ketakutan
Masyarakat menjadi malas untuk bekerja

1
3

Punca manusia menceroboh harta

Tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar


Terpengaruh dengan kemewahan dunia

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


10

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

1
4

Dua sebab Islam melarang menceroboh harta orang lain

1
5

Lahir individu yang malas bekerja


Berlaku perbuatan zalim
Tercetus huru-hara dalam masyarakat
Terhapus sikap tolong menolong

Dua langkah untuk membendung pencerobohan harta

1
6

Perasaan tamak dan ingin cepat kaya

Memberi didikan agama


Memberi penerangan / kempen berterusan
Menguatkuasakan undang-undang pencerobohan harta

Tiga kesan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekiranya


berlaku pengabaian tanggungjawab terhadap harta
Perasaan hasad dengki / iri hati akan timbul
Permusuhan akan berlaku
Golongan miskin dan berhajat akan terpinggir
Semangat tolong menolong boleh terhakis
Kehidupan hidup bermasyarakat tidak aman / tidak selesa

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral


11