Anda di halaman 1dari 9

SULIT

55/1

Lekat logo
sekolah
di sini
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT


UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN
This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.

1 Which of the following statements is


not true about the structure of
human heart?

Diagram 2 Rajah 2
Which of the following statements is
not true about the blood vessel X?

II Left atrium and left ventricle is


separated by aorta.
Aurikel kiri dan ventrikel kiri dipisahkan
oleh aorta.

Antara pernyataan yang berikut, manakah


tidak benar tentang struktur jantung
manusia?

Antara pernyataan yang berikut, manakah


tidak benar tentang salur darah X?

III Aorta is the largest blood vessel


in the body.

A The heart has three valves.

A Its wall is very thin.

Aorta ialah saluran darah yang terbesar


di dalam badan.

Jantung mempunyai tiga injap.

B The heart has four chambers.

A I and II only

Jantung mempunyai empat ruangan.

I dan II sahaja

C The heart is separated into left


and right side by septum.
Jantung dipisahkan kepada bahagian kiri
dan bahagian kanan oleh septum.

D The heart is located in the


thoracic cavity between the lungs.

Ia mempunyai dinding yang sangat nipis.

B Its size of lumen is very small.

C II and III only

Saiz lumennya adalah sangat kecil.

II dan III sahaja

B I and III only

C It carries deoxygenated blood


only.

D I, II and III

I dan III sahaja

I, II, dan III

Ia mengangkut
sahaja.

4 The information below shows the


location of the heart valves.

P between the right atrium


and the right ventricle

2 Diagram 1 shows a cross section of


the human heart.

di antara aurikel kanan dengan


ventrikel kanan

Rajah 1 menunjukkan keratan rentas jantung


manusia.

Q between the left atrium and


the left ventricle

Ia mengangkut darah dari arteri ke vena.

6 Each chamber of the heart is


connected to a major blood vessel.
Which of the following pairs is
matched correctly?
Setiap ruangan dalam jantung disambungkan
ke satu salur darah utama. Antara pasangan
yang berikut, manakah dipadankan dengan
betul?

di antara aurikel kiri dengan


ventrikel kiri

R at the beginning of the


pulmonary artery and
aorta
pada permulaan arteri pulmonari
dan aorta

Apakah yang diwakili oleh K, L, dan M?

K
A

Aorta
Aorta

Aorta

Vena cava Pulmonary


Vena kava
artery
Arteri
pulmonari

Aorta
Aorta

Pulmonary Vena cava


Vena kava
artery
Arteri
pulmonari

Vena cava

Aorta

Vena kava

Aorta

P
A

Pulmonary
vein
Vena
pulmonari

3 Which of the following statements


are true about the aorta?

Tricuspid
valve
Injap
trikuspid

Aorta

Arteri
pulmonari

Apakah yang diwakili oleh P, Q, dan R?

Pulmonary Vena cava


Vena kava
artery

Heart chamber
Ruangan jantung

What are represented by P, Q and R?

Diagram 1 Rajah 1
What are represented by K, L and
M?

Injap sabit

Bicuspid
valve

Injap
trikuspid

Injab
bikuspid

Bicuspid
valve

Injab
bikuspid

Semiluna
r valves
Injap sabit

Tricuspid Semiluna
valve
r valves
Injap
trikuspid

Semilunar Bicuspid
valve
valves
Injap sabit

Semiluna Bicuspid
valve
r valves

Tricuspid
valve

Injab
bikuspid

Injab
bikuspid

Injap sabit

Tricuspid
valve
Injap
trikuspid

5 Diagram 2 shows the cross section


of two types of blood vessel.
Rajah 5 menunjukkan keratan rentas bagi dua
jenis salur darah.

B
C
D

Blood vessel
connected
Salur darah yang
disambung

Right atrium

Vena cava

Aurikel kanan

Vena kava

Right ventricle

Aorta

Ventrikel kanan

Aorta

Left atrium

Pulmonary artery

Aurikel kiri

Arteri pulmonari

Left ventricle

Pulmonary vein

Ventrikel kiri

Vena pulmonari

7 Which of the following statements


are true about the roles of human
blood circulatory system?
Antara pernyataan yang berikut, manakah
benar tentang peranan sistem peredaran
darah manusia?

I The system transports hormones


and antibodies.
Sistem ini mengangkut hormon dan
antibodi.

II The system transports oxygen


and nutrients to all parts of the
body.
Sistem ini mengangkut oksigen dan
nutrien ke seluruh badan.

III The system distributes heat


produced by organ to maintain
body temperature.

Antara pernyataan yang berikut, manakah


benar tentang aorta?

I The left ventricle is connected to


aorta.
Ventrikel kiri disambung dengan aorta.
Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

terdeoksigen

D It carries blood from artery to


vein.

Maklumat di bawah menunjukkan kedudukan


injap jantung.

Jantung terletak dalam rongga toraks


antara peparu.

darah

SULIT

SULIT

55/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT


UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN
This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
mengagihkan haba yang
A I and II only
C II and III only
II
Oxygen

55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

Sistem ini
terhasil
kepada
organ
mengekalkan suhu badan.

A I and II only

untuk

C II and III only

I dan II sahaja

II dan III sahaja

B I and III only

D I, II and III

I dan III sahaja

I, II, dan III

III

8 Diagram 3 shows the cross sections


of three types of blood vessels.

content

High

Low

Kandungan
oksigen

Tinggi

Rendah

Carbon
dioxide
content
Kandungan
karbon
dioksida

Rajah 3 menunjukkan keratan rentas tiga


jenis salur darah.

Low

High

Rendah

Tinggi

A I and II only

C II and III only

I dan II sahaja

II dan III sahaja

B I and III only

D I, II and III

I dan III sahaja

10 The left ventricle is thicker than


right ventricle because

Antara ciri-ciri yang berikut, manakah tidak


benar tentang salur darah itu?

A the right ventricle carries less


oxygenated blood.

Aspek

Blood
pressure

Jenis salur darah

High

Low

Tinggi

Rendah

Lower
than P

Lebih
rendah
daripada
P

Direction Towards Away From


of blood the heart from the veins to
Masuk ke
flow
heart arteries
Arah aliran
darah

Presence
of valves

jantung

Keluar
dari
jantung

Dari
vena ke
arteri

Nil

Present

Nil

Tiada

Ada

Tiada

Kehadiran
injap

Size of
lumen

Small

Big

Kecil

Besar

Saiz lumen

Very
small
Sangat
kecil

9 Which of the following are true about


the difference between oxygenated
blood and deoxygenated blood?
Antara yang berikut, manakah benar tentang
perbezaan antara darah beroksigen dan
darah terdeoksigen?

Oxygenated
blood

Deoxygenated
blood

Ciri

Darah
beroksigen

Darah
terdeoksigen

Colour

Bright red

Dark red

Warna

Merah cerah

Merah gelap

Characteristic

Ventrikel kiri adalah lebih tebal daripada


ventrikel kanan kerana

ventrikel kanan mengangkut kurang darah


terdeoksigen.

Type of blood vessels

Tekanan
darah

I, II, dan III

Diagram 3 Rajah 3
Which of the following characteristics
about the blood vessels is not true?

Aspect

TINGKATAN: ______________

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

B the left ventricle carries less


oxygenated blood.
ventrikel kiri mengangkut kurang darah
beroksigen.

C the right ventricle has to pump


blood to all parts of the body.
ventrikel kanan perlu mengepam darah ke
seluruh bahagian badan.

D the left ventricle needs to pump


blood to all parts of the body.
ventrikel kiri perlu mengepam darah ke
seluruh bahagian badan.

11 Which of the following valves and


functions are matched correctly?
Antara injap dan fungsi yang berikut,
manakah dipadankan dengan betul?

Valve

Function

Injap

Fungsi

Tricuspid
valve

Prevent backflow of
blood into the aorta

Injap
trikuspid

Mencegah darah
daripada mengalir
balik ke aorta

II Bicuspid
valve
Injap
bikuspid

III Semiluna
r valve
Injap sabit

Prevent backflow of
blood into atrium
Mencegah darah
daripada mengalir
balik ke aurikel

Prevent backflow of
blood into the
ventricles
Mencegah darah
daripada mengalir
balik ke ventrikel

I dan II sahaja

B I and III only

II dan III sahaja

D I, II and III

I dan III sahaja

I, II, dan III

12 Which of the following statements is


not true about the path of blood
circulatory system?
Antara pernyataan yang berikut, manakah
tidak benar tentang aliran dalam sistem
peredaran darah manusia?

A Blood needs to flow through the


heart twice to make one complete
circulation.
Darah perlu mengalir melalui jantung
dua kali untuk membuat satu edaran
lengkap.

B It consists of two separate


circulations known as pulmonary
circulation
and
systemic
circulation.
Ia terdiri daripada dua peredaran yang
dikenali sebagai peredaran pulmonari
dan peredaran sistemik.

C In pulmonary circulation, deoxygenated blood is pumped from


pulmonary vein of the heart to the
lungs.
Dalam peredaran pulmonari, darah
terdeoksigen dipamkan dari
vena
pulmonari dalam jatung ke peparu.

D In
systemic
circulation,
oxygenated blood is pumped from
left ventricle through aorta to all
parts of the body except the lungs.
Dalam peredaran sistemik, darah
beroksigen dipamkan dari ventrikel kiri
melalui aorta ke seluruh bahagian badan
kecuali peparu.

13 The list below shows four parts of


the human heart.
Senarai di bawah menunjukkan
bahagian dalam jantung manusia.

E : Aorta
Aorta

F : Left atrium
Aurikel kiri

G : Left ventricle
Ventrikel kiri

H : Pulmonary vein
Vena pulmonari

Which of the following shows the


correct path of the blood flow from
the heart throughout the body?
Antara yang berikut, manakah menunjukkan
laluan aliran darah yang betul dari jantung
ke seluruh badan?

A Heart, F, H, G, E, body
Jantung, F, H, G, E, badan

B Heart, H, F, G, E, body
Jantung, H, F, G, E, badan

10

empat

SULIT

SULIT

55/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT

UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN


This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
C Heart, E, H, F, G, body
I He donates his blood to someone
putih
Jantung, E, H, F, G, badan
with blood group B.
D Heart, G, H, F, E, body
Dia menderma kepada seseorang yang
White
Red blood
Jantung, G, H, F, E, badan
kumpulan darahnya B.
blood cells Platelets
cells
II He receives blood from a donor
Platlet
Sel darah
Sel darah
14 Which of the following pairs of the
with blood group O.
putih
merah
Dia menerima darah daripada penderma
donors and recipients blood will
yang kumpulan darahnya O.
cause agglutination if transfusion is
20 Which of the following substances
III He receives blood from a donor
carried out?
will dissolve in blood plasma?
with blood group AB.
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

Antara pasangan penderma darah dan


penerima darah yang berikut, manakah akan
mengakibatkan
penggumpalan
jika
pemindahan darah dijalankan?

A I and II only

C II and III only

I dan II sahaja

II dan III sahaja

B I and III only

D I, II and III

Donors blood
group

Recipients
blood group

Kumpulan darah
penderma

Kumpulan darah
penerima

18 Which of the following are produced


in bone marrow only?
Antara yang berikut, manakah dihasilkan
dalam sum-sum tulang sahaja?

AB

AB

Dia menerima darah daripada penderma


yang kumpulan darahnya AB.

15 Which blood group(s) can be


received by a universal donor during
transfusion?
Kumpulan darah yang berikut, manakah
boleh diterima oleh seorang penderma
universal semasa pemindahan darah?

A Blood group O only


Kumpulan darah O sahaja

B Blood groups O and A


Kumpulan darah O dan A

C Blood groups O, A and B

I dan III sahaja

I, II, dan III

I Platelets
Platlet
Sel darah merah

Siti yang kumpulan darahnya B

II Ismail with blood group AB


Ismail yang kumpulan darahnya AB

III Mei Yee with blood group O


Mei Yee yang kumpulan darahnya O

A I and II only
I dan II sahaja

B I and III only


I dan III sahaja

C II and III only


I, II, dan III

17 Helmis blood group is B. Which of


the following blood transfusions can
be carried out safely?
Helmi mempunyai darah kumpulan B. Antara
pemindahan darah yang berikut, manakah
boleh dilaksanakan dengan selamat?

C II and III only

I dan II sahaja

B I and III only

II dan III sahaja

D I, II and III

I dan III sahaja

I, II, dan III

C II and III only

I dan II sahaja

II dan III sahaja

B I and III only

D I, II and III

I dan III sahaja

I, II, dan III

19 Diagram 4 shows three types of


blood cells.
Rajah 4 menunjukkan tiga jenis sel darah.

Diagram 5 Rajah 5
Which of the following statements
are true about this type of blood
cell?
Antara pernyataan yang berikut, manakah
benar tentang jenis sel darah ini?

I Also known as leucocytes


Juga dikenali sebagai leukosit

Diagram 4 Rajah 4
What are represented by X, Y and Z?
Apakah yang diwakili oleh X, Y, dan Z?

Red blood
cells

White
blood
cells

Sel darah
merah

Red blood
cells

Sel darah
putih

Platelets
Platlet

Sel darah
merah

Platelets
Platlet

White
blood
cells
Sel darah

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

Karbon dioksida

A I and II only

Sel darah putih

A I and II only

II dan III sahaja

D I, II and III

Antibodi

Rajah 5 menunjukkan sejenis sel darah.

III White blood cells

Kumpulan darah O, A, B, dan AB

I Siti with blood group B

Nutrien

II Antibodies

21 Diagram 5 shows a type of blood


cell.

II Red blood cells

Kumpulan darah O, A, dan B

John dikenali sebagai penerima universal.


Antara pelajar yang berikut, manakah boleh
menderma darah kepada John?

I Nutrients

III Carbon dioxide

D Blood groups O, A, B and AB


16 John is known as universal recipient.
Which of the following students can
donate blood to John?

Antara bahan yang berikut, manakah akan


larut dalam plasma darah?

11

II Lifespan of about four months


Jangka hayat lebih kurang empat bulan

III Produced in the bone marrow


Dihasilkan di sum-sum tulang

A I and II only

C II and III only

I dan II sahaja

B I and III only

II dan III sahaja

D I, II and III

I dan III sahaja

Platelets
Platlet

White
blood
cells
Sel darah
putih

Red blood
cells
Sel darah
merah

I, II, dan III

22 The blood constituent that is


required to prevent excessive
bleeding is
Kandungan darah yang diperlukan untuk
mengelakkan pendarahan berlebihan ialah

A plasma
plasma

B platelets
platlet

C red blood cells


sel darah merah

D white blood cells


sel darah putih

SULIT

SULIT

55/1

NAMA: _______________________________________________

Lekat logo
sekolah
di sini

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT

UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN


This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
23 Which of the following statements
blood group
What are represented by P, Q and R?
Untuk menganalisis populasi bagi
Apakah yang diwakili oleh P, Q, dan R?
are true about plasma?
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

Antara pernyataan yang berikut, manakah


benar tentang plasma?

kumpulan darah yang sama

I Plasma is a main transport


medium in body.

26 Which of the following is not the


characteristic of white blood cells?

Plasma ialah medium pengangkutan


utama dalam badan.

Antara yang berikut, manakah bukan ciri


bagi sel darah putih?

II Plasma forms about 55% of total


blood volume.
Plasma membentuk lebih kurang 55%
daripada jumlah isi padu darah.

III Plasma is a yellow liquid in


blood which consists of 90%
water.
Plasma sejenis cecair kuning dalam
badan yang terdiri daripada 90% air.

A I and II only

C II and III only

I dan II sahaja

II dan III sahaja

B I and III only


I dan III sahaja

D I, II and III
I, II, dan III

24 Which of the following blood cells


and functions are matched correctly?
Antara sel darah dan fungsi yang berikut,
manakah dipadankan dengan betul?

Blood
cells

Function
Fungsi

Sel darah

Platelets For blood clotting


Platlet

II

Red
blood
cells
Sel darah
merah

III

White
blood
cells
Sel darah
putih

Untuk membekukan
darah

To transport oxygen
to all parts of body
Untuk mengangkut
oksigen ke seluruh
bahagian badan

To transport
deoxyge-nated blood
away from all parts
of body
Untuk mengangkut darah
terdeoksigen keluar
daripada seluruh
bahagian badan

A I and II only
I dan II sahaja

B I and III only


I dan III sahaja

C II and III only


II dan III sahaja

D I, II and III
I, II, dan III

25 What is the main purpose of blood


donation?

A No nucleus
Tiada nukleus

B Colourless
Tidak berwarna

C No definite shape
Tiada bentuk tetap

D Larger than red blood cells


Lebih besar daripada sel darah merah

27 A donor needs to be screened before


he or she can donate blood. Which
of the following are the purposes of
the screening?

I To identify the donors blood


group
Untuk mengenal pasti kumpulan darah
penderma

II To ensure the donor is free from


contagious disease
Untuk memastikan penderma
daripada penyakit berjangkit

bebas

III To prevent the donor from losing


too much blood
Untuk
mengelakkan
penderma
kehilangan terlampau banyak darah

A I and II only

C II and III only

I dan II sahaja

II dan III sahaja

B I and III only

D I, II and III

I dan III sahaja

I, II, dan III

28 The disease that might lead to death


due to lack of platelets in the body is
known as
Penyakit yang boleh membawa maut
disebabkan oleh kekurangan platlet dalam
badan dikenali sebagai

A hepatitis A

C thalassemia

hepatitis A

talasemia

B haemophilia

D pneumonia

hemofilia

Cambium

Xilem

Floem

Kambium

Cambium

Xylem

Phloem

Kambium

Xilem

Floem

Xylem

Cambium

Phloem

Xilem

Kambium

Floem

Phloem

Cambium

Xylem

Floem

Kambium

Xilem

30 Diagram 7 shows a cross section of


root.
Rajah 7 menunjukkan keratan rentas akar.

Diagram 7 Rajah 7
Which of the following is not the
function of P?
Antara yang berikut, manakah bukan fungsi
P?

A Transports water
Mengangkut air

B Transports glucose
Mengangkut glukosa

C Gives support to the plant


Memberi sokongan kepada tumbuhan

D Transports dissolved mineral


Mengangkut mineral terlarut

31 In Diagram 8, a balsam plant with its


roots intact is immersed into a
boiling tube containing red solution.
Dalam Rajah 8, sepohon pokok keembung
dengan akar yang elok direndam dalam satu
tabung didih yang mengandungi larutan
merah.

pneumonia

29 Diagram 6 shows a cross section of


stem.
Rajah 6 menunjukkan keratan rentas batang.

A To save lives
Untuk menyelamatkan nyawa

B To carry out scientific study

Diagram 8 Rajah 8
After several hours, which parts of
the stems labelled A, B, C or D will
be stained red?
Selepas beberapa jam, bahagian batang
tumbuhan berlabel A, B, C, dan D, manakah
diwarnakan merah?

Untuk menjalankan kajian saintifik

C To treat patients with fever


Untuk merawat pesakit yang demam

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

Phloem

Seseorang penderma mesti diperiksa sebelum


dia boleh menderma darah. Antara yang
berikut, manakah tujuan bagi pemeriksaan itu?

Apakah tujuan utama pendermaan darah?

D To analyse the population of same

Xylem

Diagram 6
12

Rajah 6

SULIT

SULIT

55/1

Lekat logo
sekolah
di sini

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT

UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN


This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
32 Diagram 9 shows an experiment
Questions 35 and 36 are based on the
A Humidity
C Light intensity
Kelembapan udara
Keamatan cahaya
carried out where a ring of bark is
Diagram 10.
B
Temperature
D
Air movement
cut and removed.
Soalan 35 dan 36 adalah berdasarkan Rajah 10.
Suhu
Pergerakan udara
Rajah 9 menunjukkan satu eksperimen yang
Diagram 10 shows an experiment carried
dijalankan di mana segelang kulit dipotong
out in two different environments to
dan dibuang.
38 Which of the following are the
determine the rate of transpiration
functions of stomata?
affected by light intensity.
Antara yang berikut, manakah fungsi stoma?
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

Rajah 10 menunjukkan satu eksperimen yang


dijalankan dalam dua situasi berlainan untuk
menentukan kadar transpirasi yang dipengaruhi
oleh keamatan cahaya.

Untuk mengeluarkan wap air dari


tumbuhan semasa transpirasi

boleh

III To draw water from the leaves to


the roots.

A The plant is wilted.

Untuk mengeluarkan air dari daun ke


akar

Tumbuhan itu telah layu.

B The part
shrivelled.

above

the

ring

Bahagian atas gelang kulit itu berkerepot.

C The part below the ring swollen.


Bahagian bawah
membengkak.

gelang

kulit

itu

D The part above the ring swollen.


Bahagian atas
membengkak.

gelang

kulit

itu

Diagram 10 Rajah 10
35 Which of the following should be set
as constant?
Antara yang berikut manakah patut dijadikan
malar?

I Humidity
Kelembapan udara

II Type of plant

33 The process of transpiration occurrs in


Proses transpirasi berlaku di

A I and II only

akar tumbuhan

C II and III only

I dan II sahaja

B the xylem of the leaf

II dan III sahaja

B I and III only

xilem daun

D I, II and III

I dan III sahaja

C the phloem of the stem


floem batang

D The stomatal pores at the leaf


liang-liang stoma daun

A I and II only
I dan II sahaja

B I and III only


I dan III sahaja

Untuk mengelakkan daripada cahaya


matahari secara terus

II To prevent excessive loss of water

I, II, dan III

36 What is the purpose of placing a


layer of oil on the surface of water in
the boiling tube?

Untuk mencegah kehilangan air yang


berlebihan

III To
enhance
the
exchange process

A To prevent transpiration from root

B I and III only

A To absorb and transport water

B To prevent evaporation of water


from the boiling tube

Untuk menghasilkan
fotosintesis

oksigen

during

Untuk mengelakkan transpirasi dari akar

Untuk mengelakkan
daripada tabung didih

penyejatan

air

semasa

C To absorb and transport dissolved


minerals
Untuk menyerap dan mengangkut mineral
terlarut

D To cool off the leaves of plant


when it is exposed to direct
sunlight
Untuk menyejukkan daun tumbuhan
apabila ia terdedah kepada cahaya
matahari secara terus

C To prevent carbon dioxide from


dissolving in water
Untuk mengelakkan karbon
daripada terlarut dalam air

dioksida

D To
prevent
oxygen
dissolving in the water

from

I dan II sahaja
I dan III sahaja

C II and III only


II dan III sahaja

D I, II and III
I, II, dan III

40 Which of the following will happen


when there is not enough water in
the cells of a plant?
Antara yang berikut, manakah akan berlaku
apabila sel dalam satu tumbuhan tidak
mempunyai air yang mencukupi?

I The plant will wilt.


Tumbuhan itu akan layu.

II The plant will lose its turgidity.


Tumbuhan
itu
kesegahannya.

akan

hilang

Untuk mengelakkan oksigen daripada


terlarut dalam air

III Transpiration will not occur in


the plant.

37 A decreasing in which factor will


increase the rate of transpiration?

Transpirasi tidak akan berlaku dalam


tumbuhan itu.

Pengurangan faktor yang manakah akan


menambahkan kadar transpirasi?
Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

gaseous

Untuk meningkatkan proses pertukaran


gas

Antara yang berikut, manakah bukan


peranan yang dimainkan oleh transpirasi?
Untuk menyerap dan mengangkut air

I, II, dan III

I To avoid direct sunlight

A I and II only

B To produce oxygen
photosynthesis

II dan III sahaja

D I, II and III

39 Why does the bottom surface of leaf


have more stomata than the upper
surface?

Apakah tujuan meletakkan satu lapisan


minyak di permukaan air dalam tabung
didih?

34 Which of the following is not the


role played by the transpiration?

C II and III only

Mengapakah permukaan bawah daun


mempunyai lebih stoma daripada permukaan
atas?

Jenis tumbuhan

III Air movement


Pergerakan udara

A the root of the plant

Untuk membolehkan pertukaran gas


berlaku

II To allow water vapour to be


released from the plant during
transpiration

Diagram 9 Rajah 9
Which of the following can be
observed after two weeks?
Antara yang berikut, manakah
diperhatikan selepas dua minggu?

I To enable the exchange of


gaseous to occur

13

A I and II only
I dan II sahaja

C II and III only


II dan III sahaja
SULIT

SULIT

55/1

Lekat logo
sekolah
di sini

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT

UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN


This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
I dan III sahaja
I, II, dan III
B I and III only D I, II and III

55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

55/2
SAINS
KERTAS 2
1 jam 30 minits

55/2

SECTION A [40 marks]


BAHAGIAN A [40 markah]

Answer all the questions in this section. The time suggested to complete this section is 60 minutes.
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk melengkapkan bahagian ini ialah 60 minit.
Lengkapkan laluan aliran darah di dalam sistem peredaran dengan
menggunakan petunjuk yang diberikan dan label peredaran pada
bahagian (a).

1 Diagram 1 shows the cross section of human heart.


Rajah1menunjukkankeratanrentasjantungmanusia.

Lungs
Peparu

Heart
Jantung

All parts of body

Diagram 1 Rajah 1
(a) Name the parts that labelled P, Q and R.

Bahagian badan yang lain

Namakan bahagian berlabel P, Q, dan R.

P:

Key:

Deoxygenated blood

Petunjuk:

Darah terdeoksigen

Oxygenated blood
Darah beroksigen

Q:

[4 marks / 4 markah]

R:

3 Diagram 2 shows three components of blood constituents.


Rajah 2 menunjukkan tiga komponen darah.

[3 marks / 3 markah]

(b) State the functions of P, Q and R.


Nyatakan fungsi bagi P, Q, dan R.

P:
Diagram 2
(a) Name P, Q and R.

Q:

Rajah 2

Namakan P, Q, dan R.

R:

P:
[3 marks / 3 markah]

Q:

2 (a) State the two circulations in the human blood circulatory


system.

R:

Nyatakan dua peredaran dalam sistem peredaran darah manusia.

[3 marks / 3 markah]

1.
______________________________________________

(b) State the functions of P, Q and R.


Nyatakan fungsi bagi P, Q, dan R.

2.
______________________________________________
[2 marks / 2 markah]

P:
Q:

(b) Complete the path of blood flow in the circulatory


system using the key given and label the circulations by
using answer in (a).
Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

14

SULIT

SULIT

55/1

Lekat logo
sekolah
di sini
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT


UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN
This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.

R:
[3 marks / 3 markah]
4 Diagram 3 shows a longitudinal section of the human heart.
Rajah 3 menunjukkan keratan membujur jantung manusia.

Diagram 4 Rajah 4
(i) Name the parts labelled X, Y and Z.
Namakan bahagian berlabel X, Y, dan Z.

X :_____________________________________
Y :_____________________________________
Z :_____________________________________
[3 marks / 3 markah]
(ii) State the functions of X and Z.

Diagram 3 Rajah 3
(a) Name the chambers of heart labelled S, T, U, and V.

Nyatakan fungsi bagi X dan Z.

Namakan ruang jantung berlabel S, T, U, dan V.

X :_____________________________________

S :

Z :_____________________________________
[2 marks / 2 markah]

T :

6 Diagram 5 shows cross sections of three types of blood


vessels.

U:

Rajah 5 menunjukkan keratan rentas tiga jenis salur darah.

V:
[4 marks / 4 markah]
(b) Each chamber of heart is connected to a major blood
vessel. State the blood vessel that connected to S, T, U
and V.

Diagram 5 Rajah 5
(a) State the types of blood that are carried by the blood
vessels P, Q and R.

Setiap ruangan jantung disambungkan kepada satu salur darah


utama. Namakan salur darah yang disambungkan kepada S, T, U, dan V.

Nyatakan jenis darah yang diangkut oleh salur darah P, Q, dan R.

(i) S is connected to:__________________________

P:

Sdihubungkanke:

(ii) T is connected to:__________________________

Q:

Tdihubungkanke:

(iii) U is connected to:_________________________

R:

Udihubungkanke:

(iv) V is connected to:__________________________

[3 marks / 3 markah]

Vdihubungkanke:

(b) Complete Table 1 to show the difference between


oxygenated blood and deoxygenated blood.

[4 marks / 4 markah]

Lengkapkan Jadual 1 untuk menunjukkan perbezaan antara darah


beroksigen dan darah terdeoksigen.

5 (a) State three important roles of transpiration on plant.


Nyatakan tiga peranan transpirasi pada tumbuhan.

1.____________________________________________

Characteristics

2.____________________________________________

Ciri-ciri

(i)

3.____________________________________________
[3 marks / 3 markah]

Deoxygenated
blood

Darah beroksigen

Darah terdeoksigen

Colour
Warna

(ii)

(b) Diagram 4 shows a cross section of stem.

Oxygen content
Kandungan oksigen

Rajah 4 menunjukkan keratan rentas batang.

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

Oxygenated
blood

15

SULIT

SULIT

55/1

Lekat logo
sekolah
di sini
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

(iii)

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT


UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN
This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
Table 1 Jadual 1
Carbon dioxide
[3 marks / 3 markah]
content
Kandungan karbon
dioksida

SECTION B [20 marks]


BAHAGIAN B [20 markah]
Answer all the questions in this section. The time suggested to complete this section is 30 minutes.
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk melengkapkan bahagian ini ialah 30 minit.
diletakkan di dalam makmal manakala set satu lagi diletakkan di bawah
matahari.

7 (a) Draw the cross section for each of the following blood
vessels.
Lukis keratan rentas bagi setiap salur darah yang berikut.

(i) Artery

(ii) Vein

Arteri

(iii) Capillary

Vena

Kapilari

[3 marks / 3 markah]
Diagram 6 Rajah 6
(a) What is the hypothesis of this experiment?

(b) Complete Table 2 to show the comparison between


artery and capilary.

Apakah hipotesis bagi eksperimen ini?

Lengkapkan Jadual 2 untuk menunjukkan perbandingan antara salursalur darah itu,

Characteristics

Artery

Capillary

Ciri-ciri

Arteri

Kapilari

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
[1 mark / 1 markah]

(i) Thickness of wall


Ketebalan dinding

(b) Name the apparatus used in this experiment.

(ii) Size of lumen

Namakan alat yang digunakan dalam eksperimen ini.

______________________________________________
______________________________________________
[1 mark / 1 markah]

Saiz lumen

(iii) Rate of blood flow


Kadar aliran darah

(c) State the manipulated variable in this experiment.


Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini.

(iv) Blood pressure

______________________________________________
______________________________________________
[1 mark / 1 markah]

Tekanan darah

(v) Presence of valve

(d) State the responding variable in this experiment.

Kehadiran injap

Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini.

Table 2

______________________________________________
______________________________________________
[1 mark / 1 markah]

Jadual 2

[5 marks / 5 markah]
8 Diagram 6 shows an experiment which is carried out in two
conditions with different temperature for a fixed period of
time. One set is put in the laboratory while another set is put
under the sun.

(e) State two constant variables in this experiment.


Nyatakan dua pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini.

1.
______________________________________________

Rajah 6 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan dalam dua


keadaan dengan suhu berlainan dalam satu tempoh tetap. Satu set
Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

16

SULIT

SULIT

55/1

Lekat logo
sekolah
di sini
55/1
SAINS
KERTAS 1
1 jam

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

TOPICAL TEST 2: BLOOD CIRCULATION AND TRANSPORT


UJIAN TOPIKAL 2: PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN
This question paper consists of 40 questions. Each question is followed by four options A, B, C and D.
Choose the correct answer for every question.
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C,
dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.

2.
______________________________________________
[2 marks / 2 markah]

(h) What conclusion can be made based on this


experiment?

(f) What can be observed under the two conditions?


Apakah yang boleh diperhatikan di bawah dua keadaan itu?

Apakah yang boleh disimpulkan berdasarkan eksperimen ini?

______________________________________________
______________________________________________
[1 mark / 1 markah]

(i) In the laboratory


Dalam makmal

________________________________________
________________________________________

(i) State another two factors that affect the rate of


transpiration which is not studied in this experiment.

(ii) Under the sun


Di bawah matahari

Nyatakan dua faktor lain yang mempengaruhi kadar transpirasi yang


tidak dikaji dalam eksperimen ini.

________________________________________
________________________________________
[2 marks / 2 markah]

1.
______________________________________________

(g) State one precaution step to be taken for this


experiment.

2.
______________________________________________
[2 marks / 2 markah]

Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil bagi


eksperimen ini.

______________________________________________
[1 mark / 1 markah]

Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P)

17

SULIT