Anda di halaman 1dari 55

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)


SK NANGA DAP

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

ANALISIS SWOT BIDANG HEM


KEKUATAN

KELEMAHAN

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

S1 Jaga sekolah sentiasa berada di sekolah

W1 5 % murid ponteng sekolah

S2 Pengurusan HEM yang agak berjaya

W2 Guru-guru baharu yg belum ada pengalaman.

S3 Semangat berpasukan yang tinggi

W3 Hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah tidak


begitu rapat.

S4 Mempunyai bilik PPM yang lengkap

W4 Ketidaksedaran murid dan ibu bapa tentang


penyakit berjangkitseperti kudis.

S5 Warden yang komited dan tinggal di sekolah

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PELUANG

CABARAN

O1 Sokongan padu daripada Polis dan PPD

T1 Sekolah dalam kawasan pedalaman.

O2 Sebahagian daripada ibu bapa prihatin tentang

T2 Latarbelakang pelajar yang pelbagai

disiplin dankemajuan anak mereka

T3 Sebahagian besar keluarga murid bertaraf sosio


ekonomi rendah.
6

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

O3 Sokongan daripada PIBG

T4 Segelintir ibu bapa bergantung penuh kepada 100%


kepada sekolah bagi pembentukan sahsiah murid

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK HEM


ISU

MASALAH

Peratusan kehadiran Peratusan tidak


murud- murid hadir hadir ke sekolah
ke sekolah kurang
bersebab adalah

MATLAMAT

STRATEGI

Menambahkan
peratusan pelajar
datang ke sekolah .

Mengadakan program
meningkatkan peratusan
murid yang datang ke

INDIKATOR PENCAPAIAN
Sifar gejala ponteng di
kalangan murid menjelang
2016

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

daripada 95%
Tahap pengurusan
asrama masih perlu
diperbaiki

tinggi
Prestasi pengurusan
asrama masih
rendah

Meningkatkan
prestasi pengurusan
asrama ke tahap
yang boleh
dibanggakan

sekolah.
Mengadakan program
dan aktiviti yang
menyeluruh bagi
meningkatkan
pengurusan asrama
(lawatan penanda aras
ke asrama yang
mendapat anugerah

Tahap pengurusan asrama di


tahap yang maksimum

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Penjagaan dan
penggunaan buku
teks kurang
memuaskan

5% buku teks yang


dipulangkan pada
akhir tahun rosak
atau hilang

Mengurangkan
peratusan
kerosakan dan
kehilangan buku
teks

10

ASAT)
1. Pemeriksaan
berkala oleh guru
kelas untuk
memastikan
bilangan buku teks
yang rosak atau
hilang dikurangkan.
2. Mewajibkan murid

Peratus kerosakan dan


kehilangan buku teks 0%

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

membalut buku teks


3. Mewajibkan murid
mengganti semula
buku teks yang
hilang
4. Menahan sijil
murid sehingga
bayaran buku teks
dilunaskan.
11

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Prestasi kepimpinan Pencapaian daya


pengawas kurang
kepimpinan
cemerlang
pengawas masih
rendah
Tahap pencapaian
Tahap kebersihan
kebersihan di
sekolah bawah 80%
sekolah kurang
cemerlang

Meningkatkan
Meningkatkan kualiti
prestasi kepimpinan kepimpinan pengawas
pengawas ke tahap sekolah
cemerlang
Meningkatkan
1. Mengadakan gotong
tahap kebersihan
royong
sekolah melebihi
2. Mengadakan
80%
ceramah kesihatan
12

100% pengawas menunjukkan


daya kepimpinan cemerlang
Mencapai tahap kebersihan
melebihi 80%

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Hubungan di antara
ibu bapa dan guru
kurang cemerlang

Peratusan ibu
bapa yang datang
ke sekolah semasa
aktiviti di bawah
80%

Meningkatkan
peratusan ibu
bapa datang ke
sesolah semasa
aktiviti

13

1. Hari Terbuka
Asrama

Lebih 80% ibu bapa datang


semasa aktiviti sekolah

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

14

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PELAN TAKTIKAL HEM


BIL

PROGR
AM

OBJEKTIF

TANGGUNG
JAWAB

T
E
15

KOS/
SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Kempen 1. Memperting
Sekolah
katkan
Destinasi
kesedaran
ku
murid dan
ibu bapa

Guru Besar,
Penolong Kanan
dan semua guru

M
P
O
H
Ja
n
u
ar
i
16

Sekolah

Murid
ponteng
secara
keseluruhan
melebihi

Gejala
Sifar peratusan ponteng
ponten di kalangan murid
g
kalanga
n murid

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

akan
kepentingan
pendidikan
2. Mendidik
murid untuk
menghargai
masa
persekolahan
3. Menyemai

N
o
v
e
m
b
er

17

2% setiap
hari

menuru
n
sehingg
a 0%

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Kempen
Asramak
u,
Syurgak
u

nilai nilai
murni
Menjadikan
asrama sebagai
rumah kedua
bagi penghuni
asrama

Guru Besar, PK Ja Sekola


HEM, Warden,
n h,
Penyelia Asrama u PIBG,
ar Ibu i Bapa
N
18

Tahap
pengurusan
asrama
adalah
cemerlang
mengikut
standard

Tahap
Tahap pengurusan
pengur asrama ditingkatkan
usan
kepada 100%
asrama
adalah
cemerla
ng

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Jom
Sayangi
Buku

1. Mengurangk
an kerosakan
dan

Guru Besar
PK HEM
Penyelaras

o
v
e
m
b
er
Ja
n
u
19

yang
ditetapkan

0% buku
teks rosak
atau hilang

mengik
ut
standar
d yang
ditetap
kan
0%
buku
teks

Peratus kerosakan dan


kehilangan buku teks
0%

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Teks

kehilangan
buku teks

SPBT sekolah

ar
i
O
kt
o
b
er

20

semasa
pemulangan
buku akhir
tahun

rosak
atau
hilang
semasa
pemula
ngan
buku
akhir
tahun

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Kursus
Kepimpi
nan
Pengawa
s

Melahirkan
pemimpin yang
mempunyai ciriciri kepimpinan
yang berkualiti

Guru Besar,
Semua Guru
penolong Kanan

Ja Sekola
n h
u
ar
i

Hidup

Mencapai tahap

Guru Besar, PK

M PIBG
21

80%
pengawas
belum
mempunyai
ciri-ciri
kepimpinan
yang
berkualiti
M urid yang

100%
pengaw
as
mempu
nyai
jati diri
berkual
iti
Tahap

100% pengawas boleh


menjalankan tugasan
dengan cekap dan yakin

Tahap kesihatan murid

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Sihat

kesihatan 80%

HEM, AJK
3K,Penyelia
Asrama,
Warden, Semua
guru

e
n
gi
k
ut
p
er
a
n
22

sihat
seramai
78%

kesihat
an
murid
mencap
ai 85%

pada tahap yang


maksimum

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Gotong Membersihkan
Royong
persekitaran
Perdana
sekolah dan

c
a
n
g
a
n
Guru Besar,
S
Semua Penolong e
kanan, Semua
p
23

PIBG

Tahap
kesedaran
murid

Tahap
kesedar
an

Kawasan sekolah dan


murid berbas daripada
sebarang penyakit

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PIBG

kawasan sekolah Guru, PIBG


yang berpotensi
menjadi tempat
pembiakan
nyamuk dan
vektor pembawa
penyakit

a
nj
a
n
g
ta
h
u
n
24

mencapai
80%

murid
mencap
ai 90%

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Hari
Terbuka
Asrama

1) Mengeratka
n tali
silaturahim
antara ibu
bapa
dengan
warga
sekolah

Guru Besar,
Semua Penolong
kanan, Semua
Guru, PIBG

M sekolah
e
n
gi
k
ut
p
er
a
25

Peratusan
ibu bapa
yang datang
ke sekolah
semasa
aktiviti 78%

Peratus
an ibu
bapa
yang
datang
ke
sekolah
semasa
aktiviti

100% ibu bapa datang


ke sekolah semasa
aktiviti

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

2) Memupuk
semangat
kerjasama
di kalangan
ibu bapa
dengan
pihak
pentadbiran

n
c
a
n
g
a
n

26

85%

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

sekolah.

27

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

28

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

29

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

PELAN OPERASI HEM


Nama Projek
Objektif

Kempen Sekolah Destinasiku


1. Mempertingkatkan kesedaran murid dan ibu bapa akan kepentingan pendidikan
2. Mendidik murid untuk menghargai masa persekolahan
3. Menyemai nilai nilai murni
30

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Penglibatan
Proses Kerja

Kekangan

Januari November
Semua Murid SK Nanga Dap
PK HEM, Semua AJK di bawah HEM
1. Taklimat Program Sekolah Destinasiku
Ucapan PK HEM
Pelantikan Penyelaras
2. Kenalpasti murid yang sering ponteng melalui rekod kedatangan murid
3. Perbincangan dan kaunseling
1. Status motivasi murid datang ke sekolah rendah
31

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

2. Pemantauan ibu bapa kurang


3. Tempat
Guru Besar, PK HEM dan Setiausaha AJK HEM
Dilakukan sekurang kurangnya sebulan sekali
Penambahbaikan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesanan program

32

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Nama Projek

Kempen Asramaku, Syurgaku

33

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Objektif

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Penglibatan
Proses Kerja

1. Mempertingkatkan kesedaran murid dan ibu bapa akan kepentingan pendidikan


2. Mendidik murid untuk menghargai masa persekolahan
3. Menyemai nilai nilai murni
Januari November
Semua Murid SK Nanga Dap
PK HEM, Semua AJK di bawah HEM
1. Taklimat Program Asramaku, Syurgaku
Kenalpasti murid Ucapan PK HEM
34

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Pelantikan Penyelaras
2. yang sering ponteng melalui rekod kedatangan murid
3. Perbincangan dan kaunseling
1. Status motivasi murid datang ke sekolah rendah
2. Pemantauan ibu bapa kurang
3. Tempat
Guru Besar, PK HEM dan Setiausaha AJK HEM
Dilakukan sekurang kurangnya sebulan sekali
Penambahbaikan dilakukan selepas penilaian dibuat untuk meningkatkan keberkesanan program
35

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

36

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Nama Projek
Objektif

Program Jom Sayangi Buku Teks


1. Mengurangkan kerosakan dan kehilangan buku teks
37

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Penglibatan
Proses Kerja

Januari Oktober
Semua Murid SK Nanga Dap
Penyelaras SPBT, Guru Kelas
1. Taklimat Program Jom Sayangi Buku Teks
Ucapan PK HEM
Penerangan tentang Program Jom Sayangi Buku Teks
Pelantikan AJK Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran
Semua murid SK Ulu Bawan
38

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

3. Perbincangan di kalangan AJK SPBT dan guru tentang pelaksanaan program


4. Program dijalankan secara berkala dari Januari hingga Oktober
5. Pelaksanaan aktiviti
Murid diberi taklimat oleh PK HEM semasa perhimpunan
Guru kelas memperingatkan murid dari semasa ke semasa tentang
penjagaan buku teks
Kekangan
Pemantauan

Kesedaran dan tanggungjawab menjaga buku teks di kalangan murid adalah rendah
Guru Besar, PK HEM, JK SPBT dan guru kelas
39

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Penilaian
Penambahbaikan

Penilaian dijalankan selepas pemulangan buku pada akhir tahun


Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan dari tahun ke tahun bagi
meningkatkan keberkesanan program

40

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Nama Projek
Objektif

Kursus Kepimpinan Pengawas


1. Melahirkan pemimpin yang mempunyai ciri ciri kepimpinan yang
41

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

berkualiti
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Penglibatan
Proses Kerja

Januari
Semua Pengawas Bagi tahun semasa
PK HEM, Warden
1. Buat kertas kerja
Penubuhan Ahli jawatankuasa
Hantar kelulusan kepada Guru Besar
Membuat surat kebenaran ibu bapa
42

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

2. Taklimat kursus kepada semua peserta


3. Pengesahan
4. Pelaksanaaan
Keselamatan pengawas sepanjang kursus
Aktiviti ikut jadual/pantauan daripada semua ahli jawatankuasa
Kos perbelanjaan
Guru Besar, PK HEM, Warden
Pemerhatian sepanjang tahun
Berdasarkan hasil pemerhatian yang dilakukan sepanjang masa
43

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

44

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Saya Sihat
MeMeningkatkan tahap kesihatan murid supaya berada pada tahap yang baik
Mengikut perancangan
Semua murid

45

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Penglibatan
Proses Kerja

Guru Besar, PK HEM, AJK Pengurusan Asrama, Semua guru, semua murid, Ibu
bapa, penceramah luar pegawai kesihatan
1. Taklimat Program Saya Sihat oleh PK HEM
Penubuhan Ahli jawatankuasa
Hantar kelulusan kepada Guru Besar
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Mengeluarkan surat jemputan kepada ibu bapa dan penceramah
4. Pelaksanaan Aktiviti
Murid dan ibu bapa diberikan penerangan tentang kepentingan
46

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

penjagaan kesihatan oleh pegawai kesihatan yang dijemput


5. Laporan Post-Mortem program dan penambahbaikan
Kos perbelanjaan
Guru Besar, PK HEM, Warden
Borang soal selidik tentang keberkesanan program
Mendedahkan murid dengan isu-isu kesihatan yang terkini

47

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

48

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Nama Projek

Gotong Royong Perdana PIBG

Objektif

Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk


dan vektor pembawa penyakit

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Penglibatan
Proses Kerja

Mengikut perancangan
Semua murid
Guru Besar, PK HEM, AJK Pengurusan Asrama, Semua guru, semua murid, Ibu bapa
1. Taklimat Oleh Guru Besar
49

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

2.
3.
4.
5.

Kekangan

Mesyuarat pembentukan AJK Kerja


Edaran surat jemputan / makluman kepada ibu - bapa
Mengenalpasti kawasan yang perlu dibersihkan
Pelaksanaan aktiviti
Agihan tugas mengikut kumpulan
Menjalankan aktiviti gotong royong
Jamuan setelah selesai aktiviti gotong - royong
6. Laporan Post-Mortem program dan penambahbaikan
Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan
50

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Guru Besar, PK HEM


Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala
Mengadakan aktiviti gotong royong dengan lebih kerap

51

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Nama Projek

Hari Terbuka Asrama

52

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Objektif

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Penglibatan
Proses Kerja

1) Mengeratkan tali silaturahim antara ibu bapa dengan warga sekolah


2) Memupuk semangat kerjasama di kalangan ibu bapa dengan pihak pentadbiran
sekolah.
Mengikut perancangan
Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6, Ibu bapa dan warga sekolah
Guru Besar, PK HEM, AJK Pengurusan Asrama, Semua guru, semua murid, Ibu bapa
1. Merancang aktiviti dan menulis kertas kerja untuk dibentangkan kepada Guru
Besar dan PK HEM untuk mendapat kelulusan
53

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

2.
3.
4.
5.
6.
Kekangan
Pemantauan

Menubuhkan jawatankuasa dan aturcara program


Mengadakan mesyuarat untuk perbincangan bersama dengan semua staf.
Mengeluarkan surat makluman kepada ibu bapa
Melaksanakan program
Laporan post mortem program serta cadangan penambahbaikan program

1) Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan


2) Tempat ceramah kurang sesuai
Guru Besar, PK HEM
54

PELAN STRATEGIK HEM[SK NANGA DAP]

Penilaian
Penambahbaikan

Bilangan peratusan ibu bapa yang melibatkan diri


Perjumpaan lebih kerap dengan ibu - bapa

55