Anda di halaman 1dari 33

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK

NANGA DAP]

BIDANG PENGURUSAN DAN


KEPIMPINAN ORGANISASI
1

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

ANALISIS PERSEKITARAN:

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PERINGKAT ORGANISASI
KEKUATAN

KELEMAHAN

S1 (Kuri) Gred purata sekolah di bawah 3.0

W1 Iklim organisasi belum mantap

S2 (koko) Pencapaian Kokurikulum meningkat


S3(HEM) Masalah disiplin murid di peringkat minima.

W2 Sistem kawalan belum mantap


W3 Sistem pemyampaian belum mantap.
W4 Peruntukan untuk pembangunan fizikal da
program tidak mencukupi.
W5 Penggunaan teknologi maklumat terkini

S4(P.Pej) Layanan kaunter yang mesra


S5(Fiz.) Kelengkapan dan kemudahan fizikal baik.
5

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

S8(P.L.) Hubungan baik dengan PIBG, YB


pemimpin masyarakat.

W6 Pengurusan pejabat masih tidak menyelur


W7 Tenaga kerja untuk proses penyelenggaraa
fizikal tidak mencukupi.
W8 Tugas guru yang banyak dan bersifat perke
membebankan guru
W9 Kekangan masa untuk mengadakan progra
W10.Tiada guru opsyen sains.

PELUANG

CABARAN /ANCAMAN

S6(S.M.) Tenaga pengajar adalah 80% guru siswazah

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

O1(Politik) ADUN yang sedia memberi sumbangan dan


sokongan.
O2(Ekonomi) Mendapat pembiayaan daripada PIBG .
O3(Sosial) Jalinan hubungan baik dengan sekolah berdekatan
O4(Teknologi) Mendapat kemudahan dan bantuan dalam
bidang ICT. (Komputer 1 Malaysia)

T1
T2
T3
T4
T5

Premis sekolah sering digunakan oleh pihak


Pembiayaan kewangan masih tidak mencuk
Terpengaruh dengan elemen persekitaran
Menyalahgunakan ICT
Harapan yang terlalu tinggi oleh ibubapa

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

IKLIM
ORGANISASI
yang positif dan
kondusif untuk staf
menjalankan tugas

Keupayaan, dan
kompetensi staf
untuk
melaksanakan
tugas serta

Peningkatan
keupayaan,
kompetensi dan
inovasi semua staf
dalam

Mengadakan khidmat
latihan1, mentoring /
coaching /kaunseling/
bimbingan / penanda
aras dan pemantauan

INDIKATOR PEN

Semua staf akan menjalanka


berkualiti dan berkesan di pe
masing

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

dengan berkualiti
tanggungjawab
dan bekesan belum masih lemah.
mantap

melaksanakan
tugas dan
tanggungjawab di
semua peringkat.
Sebilangan
Proses mengukur
kecil unit
kemajuan terhadap
kurang
prestasi
membuat
matlamat yang
kawalan dengan dirancang dan

Melaksanakan projek /
aktiviti inovasi.

SISTEM
KAWALAN yang
belum mencapai
100% berkesan

Awalan pastikan
arahtuju & sumber
input betul.
Semasa pastikan
proses berjalan

1
9

100% unit dapat membuat k


organisasi dapat bergerak ke

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

menyediakan
makenisma
memastikan
organisasi
bergerak
ke arah yang
betul.
SISTEM

Rangkaian

membuat
pembetulan jika
aktiviti/kemajuan
tidak
selaras/selari
dengan objektif
yang ditetapkan
Menyelaras dan
10

mengikut
Perancangan.
Selepas pastikan
hasil menepati
piawaian

1.Kursus/Motivasi

Semua warga sekolah

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PENYAMPAIAN
di semua peringkat
belum mantap.

sistem
memantau
penyampaian
sistem
dan pengurusan
pengurusan data
data dan
dan maklumat.
maklumat yang Mengamalkan
kurang mapan
prinsip kerja Xdan mesra
PLUS
pengguna.
Mematuhi
prosedur SOP
11

2. Bengkel
3.Taklimat
4..Prinsip kerja XPLUS

Peratus kesilapan berkurang


Tahun
S
2015
20
Sekolah
6
4
Rendah

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Menyediakan
rangkaian
fizikal dan
sumber manusia
yang cekap dan
mesra
pelanggan.
Melaksanakan
projek inovasi.
12

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

13

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

14

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PELAN TAKTIKAL
Program

Objektif

Tanggungjawab

15

Tem
poh

Kos/
Sumber

TOV

ETR

Indikator Penca

Lawatan Penanda
Aras

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Memupuk sikap
kompetensi staf
untuk melaksanakan
tugas serta
bertanggungjawab.

Guru
Besar,
Ma RM
GPK,
Semua c
3000
guru, dan AKP
PIBG/Ku
tipan

16

5% staf
menjalankan
tugas
belum
berkualiti dan
bekesan

95 %
staf akan
lebih
bertangg
ungjawa
b dalam
menjalan
kan
tugas .

Semua staf
menjalankan
dengan
ber
dan berkesan
peringkat
m
masing

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

KAWAL SELIA

Proses mengukur
kemajuan lebih
berkesan terhadap
prestasi matlamat
yang dirancang dan
membuat
pembetulan jika
aktiviti/kemajuan

Guru Besar,GPK Janu


Semua Guru dan ari
AKP
hing
ga
Nov
emb
er

17

RM 200 10%
PIBG
ketua/Unit
tidak membuat
kawalan
kepada aktiviti
yang
dijalankan

100%
unit
dapat
membuat
kawalan
dan
organisas
i dapat
bergerak

Semua ketua/U
menjalankan
kawalan dan
bergerak ke ara
yang betul

KURSUS/MOTIV
ASI

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

tidak
selaras/selari dengan
objektif yang
ditetapkan
(i) Meningkatkan
Rangkaian sistem
penyampaian dan
pengurusan data dan
maklumat supaya

kearah
yang
betul.
Guru Besar,GPK Janu
Semua Guru dan ari
AKP
hing
ga
Nov
18

RM 200
PIBG

5% sistem
penyampaia
n yang
belum cekap
dan mesra

100%
Sistem
pemyam
paian
cekap

Penurunan kesi
pada sistem
penyampaian.

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

lebih mapan dan


mesra pelanggan.

emb
er

19

pelanggan.

dan
mesra
pelangga
n.

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

20

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

21

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PELAN OPERASI (TAHUN 2015)


Lawatan Penanda Aras
Nama Projek :
22

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Meningkatkan keupayaan dan sikap kompetensi staf di setiap peringkat kepada 95%
Objektif :
Tempoh :
Kumpulan Sasaran :

Mac
Semua guru, dan AKP

23

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Terlibat :

Proses Kerja :

Semua Guru dan AKP


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taklimat mengenai Lawatan Penanda aras


Kenalpasti tujuan lawatan
Pelantikkan AJK
Kenalpasti Sekolah yang dilawati
Peruntukkan Lawatan
Tempoh/Masa lawatan
24

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Tambang Pengangkutan Naik


Kekangan
Pemantauan :
Penilaian :

Guru Besar, GPK melalui senarai semak lawatan


Program ini dinilai melalui perubahan prestasi kerja.

25

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Penambahbaikan :

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan (jika perlu)/Tugas yang


diamanahkan hendaklah dipantau.
PELAN OPERASI (TAHUN 2015)

Nama Projek :

KAWAL SELIA

Proses mengukur kemajuan lebih berkesan terhadap prestasi matlamat yang dirancang
26

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Objektif :

Pembetulan.

Tempoh :

Januari - November

Kumpulan Sasaran :

GPK, Semua guru, dan AKP


Semua Guru dan AKP

Terlibat :
27

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Proses Kerja :

Awalan pastikan arahtuju & sumber input betul.


Semasa pastikan proses berjalan mengikut Perancangan.
Selepas pastikan hasil menepati piawaian
Guru kurang pengetahuan dalam sistem kawalan.

Kekangan
Pemantauan :

Guru Besar, GPK dan penyelaras program


28

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Penilaian :

Penambahbaikan

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilakasanakan bagi


kawalan tersebut.

mengenalpasti ke

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan selepas setiap sesi prog
diadakan supaya mengikut piawaian yang dikehendaki.

29

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

PELAN OPERASI (TAHUN 2015)


Nama Projek :

Kursus/Motivasi

Objektif :

Meningkatkan Rangkaian sistem penyampaian dan pengurusan data dan maklumat su


dan mesra pelanggan.
Januari November (Apabila diperlukan)

Tempoh :
30

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Kumpulan Sasaran :
Terlibat :
Proses Kerja :

GPK, Semua guru, dan AKP


Semua Guru dan AKP
1.Mengadakn mesyuarat
2.Penerangan mengenai Program.
3. Perlantikkan AJK Program
31

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

4. Agihan Tugas
5. Menjemput penceramah dari Sekolah berdekatn/PPD/Jabatan lain

Kekangan
Pemantauan :

Status kesilapan masih banyak

Guru Besar, GPK dan penyelaras program/Aktiviti

32

PELAN STRATEGIK BIDANG PENGURUSAN DAN KEMPIMPINAN ORGANISASI [SK


NANGA DAP]

Penilaian :
Penambahbaikan

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program/Aktiviti dilakasanakan bagi


keberkesanan program tersebut

mengena

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan selepas mengenalpasti m


masih timbul.

33