Anda di halaman 1dari 11

LOGO

ISLAM sebagai Rahmatan Lil


Alamin
Kelompok 2 Kelas N Agroekoteknologi13

Bahasan
Perilaku Manusia Sebelum adanya Islam

Islam Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin

Pengaruh Rahmatan Lilalamin


Bagi Non Muslim

Perilaku Manusia Sebelum adanya


Islam
Zaman Jahiliyah
-

Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di


sekitar Mekah masih diwarnai dengan penyembahan berhala
sebagai Tuhan,(paganisme) dan adapula yang menyembah
agama Masehi (Nasrani).
Manusia yang hidup dimasa itu tidak lagi mempunyai rasa
kemanusiaan dan keadilan.
Kezaliman terjadi dimana-mana

Menegakkan tonggak ajaran agama


islam sebagai utusan Allah SWT

Islam Sebagai Agama Rahmatan


Lilalamin

Dan tiadalah Kami utus engkau (ya Muhammad) melainkan


sebagai rahmat bagi seluruh alam (TQS. AL Anbiya 107).

Rahmat Allah SWT ini bukanlah berkaitan dengan pribadi


Muhammad saw. sebagai manusia, tapi sebagai rasul yang
diutus untuk membawa syariat yang memang paling
unggul dibandingkan aturan-aturan atau agama yang ada
di dunia

Dalam tafsir Showatut Tafasir Juz II/253, Al Ustd Muhammad


Ali As Shobuni memberikan catatan,
Allah tidak berfirman: wama arsalnaka illa rahmatan

lilmukminin, tetapi lil alamin


Allah SWT menyayangi seluruh makhluk-Nya dengan
mengutus Muhammad. Karena, Rasulullah SAW
datang
kepada mereka dengan membawa kebahagian yang besar,
keselamatan dari kesengsaraan dan mereka mendapatkan
kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Nabi Muhammad
mengajarkan mereka setelah kebodohan mereka dan
memberikan petunjuk atas kesesatan mereka dan itulah
rahmat bagi seluruh alam.

Pengaruh Rahmatan
Lilalamin
Bagi Non Muslim

Perjanjian
dengan
masyarakat
Yahudi Madinah

Negara Islam
Menjamin
Kehidupan Non
Muslim

Implementasi
Islam Rahmatan
Lil Alamin dalam
Bidang Pertanian

Perjanjian dengan masyarakat


Yahudi Madinah

Piagam Madinah
- Setiap golongan dari ketiga
golongan penduduk Madinah
memiliki hak pribadi, keagamaan
dan politik.
- Setiap individu penduduk Madinah
mendapat jaminan kebebasan
beragama
- Seluruh penduduk kota Madinah
dari berbagai golongan hendaknya
saling membantu dalam bidang
moril dan materiil.
- Apabila Madinah diserang musuh,
maka seluruh penduduk Madinah

Negara Islam Menjamin Kehidupan


Non Muslim

Negara Islam yang dimulai sejak Rasulullah saw. mendirikan


negara Islam di kota Yatsrib (Madnah ar-Rasul atau al-Madnah alMunawwaroh) terbukti memberlakukan hukum secara sama
kepada semua warga negara, baik muslim maupun non-muslim.

Dalam memperlakukan non muslim (Ahli Dzimmah) mereka


mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum Muslimin,
kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan perkecualian.
Beberapa contoh sikap kaum muslimin terhadap ahli Dzimah yaitu
melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka,
menjaga kehormatan mereka, memberikan jaminan sosial ketika
dalam keadaan lemah, kebebasan beragama, dan kebebasan
bekerja.

Implementasi Islam Rahmatan Lil


Alamin dalam Bidang Pertanian

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang


ada di langit dan apa yang ada di bumi
semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.
Sesungguhnya pada demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kekuasaan
Allah) bagi kaum yang berfikir,
(QS Al-Jatsiyah [45}:13)
Landasan teologis pembenaran Pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan manusia

Islam tak merestui tindakan sewenang-wenang


dengan memperlakukan alam secara dzalim.
Beberapa anjuran Islam sebagai agama pembawa
rahmat bagi seluruh alam antara lain:
Melarang eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan
menghindari membuang kotoran di jalan dan di tempat orang berteduh
Melarang mengganggu proses yang dilakukan oleh makhluk sampai mencapai tujuan
penciptaannya selesai.

LOGO

Thank You !