Anda di halaman 1dari 21

Perbezaan Antara

KIA2M, LINUS dan


Penggayaan

Perbezaan dari segi:


Latar belakang
Matlamat
Strategi

Latar Belakang
KIA2M

Program Kelas
Intervensi Asas
Membaca dan
Menulis (KIA2M)
bertujuan untuk
membantu murid
yang belum
menguasai
kemahiran
membaca dan
menulis dalam
Bahasa Melayu
pada tahun satu.

LINUS

Penggayaan

Menjelang 2012,
Pengayaan
semua murid
merupakan aktiviti
berkeupayaan
tambahan kepada
menguasai asas
aktiviti asas
literasi dan
pembelajaran yang
numerasi selepas 3 dilakukan sama ada
tahun
semasa sesi
persekolahan.
persekolahan atau
di luar waktu
Di bawah
persekolahan.
pengawasan dan
pengurusan Sektor
Dasar dan
Pembangunan
Pendidikan

Matlamat
KIA2M

Fokus KIA2M adalah


untuk
membolehkan
murid menguasai
kemahiran asas
Bahasa Melayu
secara intensif.

LINUS

Program ini
dijalankan bagi
murid yang
menghadapi
masalah
menguasai
kemahiran asas
membaca, menulis
KIA2M ini akan
dan mengira.
dijalankan sepenuh
Pendekatan
masa oleh guru
bersepadu perlu
Bahasa Melayu
dilaksanakan bagi
tahun satu.
mengatasi masalah
literasi dan
numerasi seawal
Tahun 1.

Penggayaan

Tujuan program
pengayaan ialah
untuk meluaskan
pengetahuan dan
pengalaman di
samping
mengukuhkan
kemahiran yang
sedang dipelajari.

Strategi

KIA2M
a. Berpusatkan Guru
Guru merancang dan menjalankan tugas
secara individu dan murid akan belajar
berdasarkan apa yang disampaikan dan
diarahkan oleh guru sahaja.
b. Berpusatkan Murid
Murid diberi galakan untuk melibatkan diri
secara aktif dalam aktiviti yang
dirancangkan sama ada secara individu,
kumpulan kecil ataupun kelas.

c. Berpusatkan Bahan
Bahan-bahan pembelajaran yang
diperlukan telah disusun, sesuai
dengan perancangan yang dibuat.
Murid diberi penerangan yang jelas
tentang keperluan aktiviti yang akan
dijalankan.

LINUS
Status
Wajib dilaksanakan di semua
Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis
Bantuan Kerajaan (Cina dan Tamil)
dan Sekolah Agama Bantuan
Kerajaan

Jadual Waktu
Dilaksanakan dalam waktu Bahasa
Malaysia dan Matematik mengikut
peruntukan waktu sedia ada.
Boleh menggunakan budi bicara pentadbir
menjalankan program ini mengikut
kesesuaian waktu dan kemudahan sekolah
tanpa menjejaskan keberkesanan dan
pencapaian matlamat program ini.

Penentuan Murid
Murid Tahap 1 yang dikenalpasti sebagai
murid yang tiada masalah pembelajaran akan
menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk
dinilai tahap penguasaannya.
Setelah menduduki Ujian LINUS murid akan
dikategorikan dalam kelompok:

Mendapat markah 10 hingga 60 kategori

belum menguasai kemahiran asas


membaca, menulis dan mengira.
Mendapat markah 0 hingga 9 kategori
murid bermasalah (perlu pengesahan
Kementerian Kesihatan)

Guru
Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan
guru Matematik serta dibantu oleh Guru
Pemulihan.
Guru pemulihan khas perlu ditambah
mengikut nisbah murid. Nisbah gurumurid mestilah kecil supaya tumpuan
dapat diberikan kepada sasaran
(murid).

Guru yang sedia ada (Bahasa


Malaysia dan Matematik) yang akan
melaksanakan program ini perlu
diberikan latihan yang khusus dalam
teknik pemulihan dan bimbingan
bagi menangani masalah ini.

Penggayaan
1.Kumpulan Mengikut Kebolehan
Kelas dibahagikan kepada tiga
kumpulan: cerdas, sederhana dan
lambat.Setiap kumpulan menjalankan
aktiviti pengayaan dengan
menggunakan kemahiran yang sama
tetapi kadar kesukaran yangberbeza

2.Aktiviti Pengayaan berjalan


serentak dengan aktiviti
pemulihan.
Semasa murid-murid cerdas dan
sederhana menjalankan aktiviti
pengayaan, murid-murid lambat
menjalankan aktiviti pemulihan.

Arahan yang diberikan kepada


kumpulan cerdas dan sederhana
perlu jelas agar mereka dapat
menjalankan aktiviti pengayaan
secara individu tanpa bimbingan
guru. Guru boleh memberi perhatian
atau membantumurid-murid lambat
menjalani aktiviti pemulihan.

3.Aktiviti Pengayaan melalui


kumpulan pelbagai kebolehan
Murid-murid cerdas akan dilatih
membantu murid-murid lambat
menjalankanaktiviti pengayaan yang
disediakan.

Murid-murid cerdas dapat


menambahkan pengalaman
memimpin danmemupuk semangat
kerjasama antara murid dalam
kumpulanmasing-masing.

Cara ini amat sesuai untuk


menjalankan pelbagai aktiviti yang
berlainan dalam masayang
sama.Antara aktiviti yang boleh
dilaksanakan ialah: kerja projek,
permainan danrekreasi dan
sebagainya

Sekian, terima