Anda di halaman 1dari 9

KOD KURSUS : WAJ3073

TUGASAN PROJEK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
KENINGAU

TUGASAN
PROJEK
PROGRAM :
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

NAMA PELAJAR :

KOD DAN NAMA KURSUS :


WAJ3073 - SENI DALAM PENDIDIKAN

SEMESTER : 7

TARIKH MULA

19 Julai 2014

TARIKH HANTAR

20 September 2014

Hasil Pembelajaran Kursus


1. Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan dan menjelaskan konsep asas dalam seni visual, muzik dan
pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan
kepekaan deria kanak-kanak.
3.

Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain.

4.

Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni.

5.

Mempamerkan kemahiran insaniah melalui aktiviti amali yang dilaksanakan.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3, 4 dan 5

Objektif Projek
1. Menghasilkan rancangan pelajaran harian dengan pengintegrasian seni visual, muzik dan pergerakan dalam
pelbagai mata pelajaran yang lain.
2. Menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dan merakam video suasana PDP termasuk aktiviti-aktiviti yang
dilakukan.
3.

Menyediakan penulisan refleksi tentang pengalaman anda dalam melaksanakan SDP semasa menjalani aktiviti
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

4. Menghasilkan BBM dan BBB yang bermakna dengan menggabungjalinkan elemen SDP bagi menjayakan proses
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

Pengenalan Tugasan
Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan, pengetahuan dan kemahiran asas dalam
seni peringkat sekolah rendah, aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak
menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P),
melaksanakan aktiviti mengenal irama, warna dan ruang serta deria dan seni, menjalankan aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni, melaksana dan mengurus aktiviti kreatif yang mengintegrasikan
seni visual, muzik dan pergerakan dalam P&P pelbagai mata pelajaran.

Tugasan 1 (50%)
Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian mata pelajaran KBSR atau KSSR. Rancangan
pengajaran tersebut mestilah mengintegrasikan dan menghubungkaitkan aktiviti pembelajaran Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan dengan mata pelajaran pengkhususan anda.
Berpandukan RPH ini anda dikehendaki menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran dan merakam video suasana
pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Sesi pengajaran hendaklah dibuat di sekolah
tempat anda bertugas.

Tugasan 2 (30%)
Hasilkan BBM dan BBB dan satu atau lebih aktiviti yang melibatkan semua murid bagi sesi pengajaran dan
pembelajaran tersebut.

Tugasan 3 (20%)
Anda juga dikehendaki menyediakan penulisan refleksi tentang pengalaman anda dalam melaksanakan SDP semasa
menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Prosedur:
i.

Video rakaman hendaklah disimpan ke dalam DVD

ii.

Kulit/kotak DVD hendaklah dilengkapi dengan:


Nama Pelajar
Angka Giliran
No. Kad Pengenalan
Kumpulan/Unit
Kod dan Nama Kursus
Tajuk Tugasan Projek
Nama Pensyarah Akademik
Tarikh hantar

iii.

Format penulisan refleksi adalah seperti berikut:


Font Times New Roman
Saiz huruf ialah 11
Langkau satu setengah baris
Rujukan mengikut format dan gaya APA (American Psychological Association)
Panjang refleksi adalah 500 patah perkataan dan tidak melebehi 3 muka surat.

iv.

Refleksi harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu ilmiah.

v.

BBM dan BBB, penulisan refleksi hendaklah dihantar dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam
DVD yang sama.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

(AHMAD MOHD YASIN)


Penyelaras Kursus
Jabatan Seni Visual dan Muzik
IPG Kampus Keningau

(AMJAH BIN HAJI YUNUS)


Pakar Bidang Seni Dalam Pendidikan
Jabatan Seni Visual dan Muzik
IPG Kampus Keningau

Disahkan oleh:
(AMJAH BIN HAJI YUNUS)
Ketua Jabatan
Jabatan Seni Visual dan Muzik
IPG Kampus Keningau

RUBRIK
TAJUK PROGRAM
KOD DAN NAMA KURSUS

: PPG SEMESTER 7
: SENI DALAM PENDIDIKAN

Rubrik ini disediakan untuk menilai soalan 1:


Rakaman Video Sesi Pengajaran dan Pembelajaran berpandukan satu rancangan pengajaran harian mata pelajaran
KBSR atau KSSR. Rancangan pengajaran tersebut mestilah mengintegrasikan dan menghubungkaitkan aktiviti
pembelajaran Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dengan mata pelajaran pengkhususan anda (50%).

SKALA

WAJARAN
(50%)

Amat
Cemerlang
90-100

41-50%

KRITERIA
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara
harmoni dan bersepadu dan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang amat
menarik dan mengelakkan kebosanan.
Amat menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang,
harmonis dan bersepadu.
Dapat mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran
yang amat integratif dan menyeluruh.
Penggabungjalinan kemahiran melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran
yang amatberkesan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
Amat berupaya mempertingkatkan minat pelajar melalui integrasi Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan. Aktiviti pelbagai membantu proses pembelajaran yang dilaksanakannya dengan
amat lancar dan berkesan.

Cemerlang
80-89

31-40%

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara
harmoni dan bersepadu dan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang sangat
menarik dan mengelakkan kebosanan.
Sangat menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang,
harmonis dan bersepadu.
Dapat mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran
yang sangat integratif dan menyeluruh.
Penggabungjalinan kemahiran melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran
yang amatberkesan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
Sangat berupaya mempertingkatkan minat pelajar melalui integrasi Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan. Aktiviti pelbagai membantu proses pembelajaran yang dilaksanakannya dengan
sangat lancar dan berkesan.

Kepujian
65-79

21-30%

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara
harmoni dan bersepadu dan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik
dan mengelakkan kebosanan.
Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang, harmonis
dan bersepadu.
Dapat mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran
yang integratif dan menyeluruh.
Penggabungjalinan kemahiran melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
Berupaya mempertingkatkan minat pelajar melalui integrasi Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan. Aktiviti pelbagai membantu proses pembelajaran yang dilaksanakannya dengan
lancar dan berkesan.

SKALA
Lulus
50-64

WAJARAN
(50%)
11-20%

KRITERIA
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara
sederhana harmoni dan bersepadu dan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran
yang sederhana menarik dan mengelakkan kebosanan.
Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang, harmonis
dan bersepadu.
Dapat mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran
yang sederhana integratif dan menyeluruh.
Penggabungjalinan kemahiran melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
sederhana menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
Berupaya mempertingkatkan minat pelajar melalui integrasi Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan. Aktiviti pelbagai dan membantu proses pembelajaran yang dilaksanakannya
dengan sederhana lancar dan berkesan.

Gagal
0-49

10%

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Penggabungjalinan satu kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara tidak
harmoni dan bersepadu dan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang tidak
menarik dan membosankan.
Tidak enggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang,
harmonis dan bersepadu.
Tidak dapat mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu
pelajaran yang integratif dan menyeluruh.
Tiada penggabungjalinan kemahiran melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran
yang kurang berkesan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH
Tidak berupaya mempertingkatkan minat pelajar melalui integrasi Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan. Aktiviti pelbagai dan membantu proses pembelajaran yang dilaksanakannya
dengan tidak lancar dan tidak berkesan.

KOD KURSUS : WAJ3073

TUGASAN PROJEK

Rubrik ini disediakan untuk menilai soalan 2:


Hasilkan BBM dan BBB dan satu atau lebih aktiviti yang melibatkan semua murid bagi sesi pengajaran dan
pembelajaran tersebut. yang tersebut di atas (30%).

SKALA

WAJARAN
(30%)

Amat
Cemerlang
90-100

30 - 25%

KRITERIA
Rekabentuk dan kreativiti

Hasil kerja alat bantu mengajar yang amat menarik dari aspek pengunaan muka
taip, rajah / gambar diadakan amat sesuai dengan pengolahan, rekaletak atau susun
atur. Penggunaan warna yang mematuhi kriteria prinsip seni dan saiz keseluruhanya
amat sesuai dan amat jelas untuk murid menjalani aktiviti dapat menimbulkan
keseronokan.

Relevan

Hasil kerja alat bantu mengajar adalah amat sesuai dan amat menepati dengan topik
atau tajuk.Amat mudah difahami dan mempunyai perkaitan dari satu permasalahan
ke satu permasalahan.
Cemerlang
80-89

23 - 19%

Rekabentuk dan kreativiti

Hasil kerja alat bantu mengajar yang baik serta menarik dari aspek pengunaan muka
taip, rajah / gambar diadakan sesuai dengan pengolahan, rekaletak atau susun atur.
Penggunaan warna yang mematuhi kriteria prinsip seni dan saiz keseluruhanya sesuai
dan jelas untuk murid menjalani aktiviti dapat menimbulkan keseronokan.

Relevan

Hasil kerja alat bantu mengajar adalah sesuai dan menepati dengan topik atau tajuk.
Ia juga mudah difahami dan mempunyai perkaitan dari satu permasalahan ke satu
permasalahan.
Kepujian
65-79

18 - 13%

Rekabentuk dan kreativiti

Hasil kerja alat bantu mengajar yang sederhana menarik dari aspek pengunaan muka
taip,rajah / gambar diadakan adalah sederhana sesuai dengan pengolahan, rekaletak
atau susun atur. Penggunaan warna adalah sederhana bagi mematuhi kriteria
prinsip seni dan saiz keseluruhanya sederhana sesuai dan kejelasannya untuk murid
menjalani aktiviti bagi menimbulkan keseronokan.

Relevan

Hasil kerja alat bantu mengajar adalah sederhana sesuai dari aspek menepati dengan
topik atau tajuk. Keseluruhannya agak sederhana bagi murid memahami dan
perkaitannya dari satu permasalahan ke satu permasalahan.
Lulus
50-64

12- 7%

Rekabentuk dan kreativiti

Hasil kerja alat bantu mengajar yang agak lemah dari aspek pengunaan muka
taip,rajah / gambar diadakan kurang sesuai dengan pengolahan, rekaletak atau
susun atur. Penggunaan warna yang kurang mematuhi kriteria prinsip seni dan saiz
keseluruhanya amat sesuai dan kurang jelas untuk murid menjalani aktiviti dan
kurang menimbulkan keseronokan.

Relevan

Hasil kerja alat bantu mengajar adalah kurang sesuai dan kurang menepati dengan
topik atau tajuk. Agak sukar untuk difahami dan kurang perkaitan dari satu
permasalahan ke satu permasalahan.
Gagal
0-49

6%

Rekabentuk dan kreativiti

Hasil kerja alat bantu mengajar yang amat lemah dari aspek pengunaan muka
taip,rajah / gambar diadakan amat tidak sesuai dengan pengolahan, rekaletak atau
susun atur. Penggunaan warna yang tidak mematuhi kriteria prinsip seni dan saiz
keseluruhanya amat tidak sesuai dan tidak jelas untuk murid menjalani aktiviti dan
menimbulkan kekeliruan.

Relevan

Hasil kerja alat bantu mengajar adalah amat tidak sesuai dan tidak menepati dengan
topik atau tajuk. Tidak dapat difahami dan tidak ada perkaitan dari satu permasalahan
ke satu permasalahan.

KOD KURSUS : WAJ3073

TUGASAN PROJEK

Rubrik ini disediakan untuk menilai soalan 3:

Penulisan refleksi tentang pengalaman anda dalam melaksanakan SDP semasa menjalani aktiviti pengajaran
dan pembelajaran (500 patah perkataan) (20 %)
SKALA

WAJARAN
(20%)

Amat
Cemerlang
90-100

20-17%

KRITERIA
Liputan dan kandungan
Penulisan refleksi mengandungi liputan kandungan yang tepat, relevan dan terperinci. Skop
literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubungkait idea dengan fakta secara jelas.
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap
Menghurai dan menjelaskan penulisan berkaitan permasalahan secara matang dan analitikal
(reflektif)
Organisasi
Susun atur terbaik, logikal dan koheren, idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas
dengan contoh contoh sesuai, penerangan dan huraian tambahan. Pengolahan bahasa yang baik
dan lancar.
Ada urutan dan kesinambungan bagi setiap fakta yang terdapat pada setiap paragraf.
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik. Mempunyai pelbagai sumber utama
dan sekunder.

Cemerlang
80-89

16-13%

Liputan dan kandungan


Skop literatur adalah agak baik dan komprehensif. Hubungkait idea dengan fakta adalah baik.
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang baik
Analisis idea dan isu agak tepat, komprehensif dan lengkap.
Menghurai dan menjelaskan penulisan berkaitan permasalahan adalah agak baik
Organisasi
Susun atur terbaik, logikal dan koheren, idea dikembangkan adalah agak sempurna dan baik
disertakan dengan contoh yang sesuai, penerangan dan huraian juga diberi. Pengolahan bahasa
yang baik dan lancar.
Ada urutan dan kesinambungan yang agak baik bagi setiap fakta yang terdapat pada setiap
paragraf.
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi adalah baik. Mempunyai pelbagai sumber yang
mencukupi.

Kepujian
65-79

12 -9%

Liputan dan kandungan


Skop literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubungkait idea dengan fakta secara
jelas.
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap
Menghurai dan menjelaskan penulisan berkaitan permasalahan secara matang dan analitikal
(reflektif)
Organisasi
Susun atur terbaik, logikal dan koheren, idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas
dengan contoh contoh sesuai, penerangan dan huraian tambahan. Pengolahan bahasa yang baik
dan lancar.
Ada urutan dan kesinambungan bagi setiap fakta yang terdapat pada setiap paragraf.
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik. Mempunyai pelbagai sumber utama
dan sekunder

KOD KURSUS : WAJ3073

SKALA
Lulus
50-64

WAJARAN
(20%)
8 -5%

TUGASAN PROJEK

KRITERIA
Liputan dan kandungan
Liputan kandungan sederhana tepat,.
Skop literatur luas dan kurang komprehensif dan sesuai. Hubungkait idea dengan fakta agak
diolah secara sederhana.
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang agak sederhana.
Analisis idea dan isu juga sederhana.
Menghurai dan menjelaskan penulisan berkaitan permasalahan secara sederhana (reflektif)
Organisasi
Susun atur adalah sederhana, manakala logikal dan koheren, idea dikembangkan secara
sederhana dengan memberi sedikit contoh dan adakalanya kurang sesuai, penerangan dan
huraian tambahan tiada. Pengolahan bahasa agak sederhana.
Ada urutan dan kesinambungan bagi setiap fakta yang terdapat pada setiap paragraf.
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi adalah sederhana . Sumber utama dan sekunder
sederhana sahaja

Gagal
0-49

4%

Liputan dan kandungan


Liputan kandungan tidak tepat.
Skop literatur tidak meluas dan komprehensif. Hubungkait idea dengan fakta secara tidak jelas.
Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat lemah.
Tiada analisis idea dan isu secara tepat, komprehensif dan lengkap
Kurang penghuraian dan penjelas dalam penulisan berkaitan permasalahan secara matang dan
analitikal (reflektif)
Organisasi
Susun atur sangat lemah, logikal dan koheren, idea tidak memperlihatkan secara terdapat
dalam esei, dan pernyataan kurang jelas serta tidak disertakan dengan contoh. Pengolahan
bahasa yang lemah dan terdapat banyak kesalahan ejaan.
Ada urutan dan kesinambungan bagi setiap fakta yang terdapat pada setiap paragraf.
Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat lemah. Hampir kurang sumber rujukan.

KOD KURSUS : WAJ3073

TUGASAN PROJEK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU

Pentaksiran Kerja Kursus - Projek


(Jadual Spesifikasi Tugasan, soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)
Kod & Nama
Kursus

PSV3073
Seni Dalam Pendidikan

Tempoh :
6 Minggu
Semester

Program

PPG
(Program Pensiswaahan
Guru)

Tarikh Mula: 19 Julai 2014


Tarikh Hantar : 20
September 2014
2/2014

Ambilan

Jun 2011

Kumpulan

PPG Ambilan Jun 2011 - Semester 7

Disediakan oleh

Ahmad Mohd Yasin

Disahkan oleh

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan
Tarikh

19 Julai 2014

Tarikh

20 September 2014

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK


JABATAN
KOD & NAMA KURSUS
PROGRAM
SEMESTER/TAHUN

:
:
:
:

Jabatan Seni Visual dan Muzik


PSV3073 - Seni Dalam Pendidikan
PPG
2 / 2014

Tarikh

19 Julai 2014

Tarikh

20 September 2014

Hasil Pembelajaran Kursus


1. Menghuraikan peranan Seni Dalam Pendidikan dan menjelaskan konsep asas dalam seni visual, muzik dan
pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan
kepekaan deria kanak-kanak.
3.

Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain.

4.

Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni.

5.

Mempamerkan kemahiran insaniah melalui aktiviti amali yang dilaksanakan.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2, 3, 4 dan 5

Objektif Projek
1. Menghasilkan rancangan pelajaran harian dengan pengintegrasian seni visual, muzik dan pergerakan dalam
pelbagai mata pelajaran yang lain.
2. Menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dan merakam video suasana PDP termasuk aktiviti-aktiviti yang
dilakukan.
3.

Menyediakan penulisan refleksi tentang pengalaman anda dalam melaksanakan SDP semasa menjalani aktiviti
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

4. Menghasilkan BBM dan BBB yang bermakna dengan menggabungjalinkan elemen SDP bagi menjayakan proses
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

KOD KURSUS : WAJ3073

TUGASAN PROJEK

SPESIFIKASI
TUGASAN

TAJUK
1. Penghasilan rancangan 1.
pengajaran harian
dengan tpengintegrasian
dan penghubungkaitkan
SDP.
2. Teknik dan kaedah
pengajaran berasaskan
SDP.
3. Penghasilan BBM dan
BBB dan satu aktiviti
permainan melibatkan
semua murid
4. Penyediaan penulisan
refleksi.

RPH mata
pelajaran KBSR
atau KSSR. yang
mengintegrasikan dan
menghubungkaitkan
aktiviti pembelajaran
Seni Visual, Muzik
dan Pergerakan dengan
mata pelajaran lain

2.

Sesi amali pengajaran


dan pembelajaran yang
dirakam video.

3.

BBM dan BBB serta


satu atau lebih aktiviti
yang melibatkan
murid.

4.

Esei refleksi tentang


pengalaman anda
dalam melaksanakan
SDP semasa menjalani
aktiviti pengajaran
dan pembelajaran di
sekolah.

WAJARAN
50 %

CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran
dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara
harmoni dan bersepadu dan berkeupayaan
menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik
dan mengelakkan kebosanan.
Menggalakkan proses pertumbuhan dan
perkembangan pelajar secara seimbang, harmonis
dan bersepadu.

30 %

Dapat mengintegrasikan pelbagai bidang


kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran
yang integratif dan menyeluruh.
Penggabungjalinan kemahiran melahirkan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan
bermakna serta menimbulkan suasana proses
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
PENGURUSAN BILIK DARJAH

20%

Berupaya mempertingkatkan minat pelajar


melalui integrasi Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan. Aktiviti pelbagai dan membantu
proses pembelajaran yang dilaksanakannya
dengan lancar dan berkesan.