Anda di halaman 1dari 9

BAKARAN TERBUKA YA

DI TAMAN DATO WAN

Oleh : Nur Afifah Bt Mohd Lazim


S. M. K. Seri Ampangan
Pra-U 2 Melati

OBJEKTIF KAJIAN
Mengenal pasti faktor-faktor aktiviti
pembakaran terbuka dilakukan oleh
penduduk Taman Dato Wan
Mengenal pasti kesan aktiviti
pembakaran terbuka terhadap
penduduk Taman Dato Wan dan
alam sekitar.

DAPATAN KAJIAN

Faktor
3untuk menghapuskan sisa-sisa komersial
Jalan mudah

Mudah dihapuskan
100
90
80
70
60
50

FAKTOR
3

PERATUS
40
30
20
10
0

0
93
SETUJU

TIDAK SETUJU

TIDAK PASTI

Faktor 7
Salah satu cara menghalau nyamuk

SETUJU
TIDAK
SETUJU

7% 3%

90%

TIDAK
PASTI

Faktor 8
Tiada kesedaran
Tiada

kesedaran tentang kesan pembakaran terbuka

100
90
80
70
60

PERATUS

Series
1

50
40

80

30
20
10
0
SETUJU

10

10

TIDAK SETUJU

TIDAK PASTI

Kesan 1
Gangguan kesihatan
SETUJU
TIDAK
SETUJU
TIDAK
PASTI
3% 3%

94%

Kesan 6
Penglihatan Terhad

Penglihatan menjadi terhad.

100
90
80
70

FAKT
OR 6

60

PERATUS

50
40
30
20
10
0

0
SETUJU
93

TIDAK 7
SETUJU

TIDAK PASTI

RUMUSAN

Aktiviti pembakaran terbuka di Taman


Dato Wan hanya dilakukan secara kecilkecilan.
Majoriti responden bersetuju dengan
faktor jalan mudah untuk
menghapuskan sisa komersial dan salah
satu cara menghalau nyamuk
Kesan yang dipersetujui oleh majoriti
responden ialah gangguan kesihatan
dan penglihatan menjadi terhad
Oleh itu, kajian ini dibuat untuk
membuka mata masyarakat dan pihak
berkuasa untuk segera mengambil

SEKIAN
TERIMA KASIH

HENTIKAN
PEMBAKARAN