Anda di halaman 1dari 82

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013

BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN ENAM


MINGGU /
TARIKH
MINGGU
1

UNIT

UNIT 1

2- 11 JAN

OBJEKTIF

Di akhir unit ini,


murid dapat:

Tema:
Bergaya ke
Sekolah

1.Berbual tentang
sesuatu topik.

Bahagian A
Tajuk:
Semangat Yuk
Sing

2.Mencari makna
perkataan dan
sebutan dengan
merujuki kamus.

PKJR

3.Bercerita tentang
buku cerita yang
dibaca dengan
intonasi yang betul.

UNIT 1:
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 1:
Perjalanan
Selamat
ke
Sekolah

4 .Membaca
pelbagai jenis ayat
dalam petikan cerita
dengan intonasi yang
betul.
5 .Membuat sinopsis
daripada cerita yang
dibaca.
6. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk tentang
sesuatu tajuk.
7. Menyusun gambar
untuk membuat
ramalan.

ISI KANDUNGAN

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan
,ayat,sebutan,intonasi,dan nada yang
sesuai.
2.1

5.1

6.1

Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.
Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

6.6 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
8.1 Membina dan menulis perkataan,
ayat tunggal dan ayat majmuk.
9.2 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan didengar
atau

HASIL PEMBELAJARAN

1.1 ARAS 1(i) Berinteraksi


dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.
2.1 ARAS 1(i) Bercerita secara
spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada, intonasi
dan gaya yang sesuai.
5.1 ARAS 2(i) Membaca pelbagai
jenis ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.
6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus
untuk mencari makna, sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan perkataan yang
tepat.
6.6 ARAS 1 (i) Menyusun
maklumat daripada pelbagai
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.
8.1 ARAS1(i) Menulis pelbagai
jenis ayat.
9.2 ARAS 3 (i) Membuat
ringkasan berkaitan teks yang
dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa:
Kata nama am

Ilmu:
kemasyarakatan

Kosa Kata:
.bergaya
.azam
.gigih
.ruyung
.sagu

Nilai Murni:
Kesyukuran
Kesederhanaan

Sebutan dan intonasi


-laras dialog
-laras cerpen

KBT:
KB:
Membuat ramalan
Belajar cara belajar
TKP:
Interpersonal
MP
Gambar
Pengurusan grafik
MyCD
Galeri multimediaGurindam
Pengukuhan
-kata nama am
Pengayaan
-cara menyebut
perkataan

TARIKH
DISEMPURNAKAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Objektif PKJR:
-membaca kuat
petikan berita dgn
sebutan dan intonasi
yg betul.

- menyuarakan
pandangan ttg bahaya
yg wujud dpd aspek
social, persekitaran
dan kejuruteraan jln
berdasarkan petikan
dgn betul.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan


kepada pejalan kaki dan penunggang
basikal.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu


dan penunggang motosikal yang boleh
meletakkan pejalan kaki dan penunggang
basikla dalam bahaya.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang
berisiko.

-menyenaraikan
bahaya di jalan raya
dan
risiko
yang
dihadapi oleh pejalan
kaki dan penunggang
basikal.

Bahagian B
Navin Cergas
Dan Cerdas

1. Menggunakan
kata panggilan dan
gelaran yang sesuai
ketika berbual.
2. Mencatat isi
perbualan yang
didengar.
3 .Menyatakan
perkara yang
menarik dalam teks.
4 .Membaca ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.

1..1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata
ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada
yang sesuai
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan intonasi yang betul dan
lancar serta memahami perkara yang
dibaca.
7.3 Membaca dab menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera yang
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.

1.1 ARAS 2 (i) Menggunakan


gelaran atau kata panggilan yang
sesuai dalam perbualan.

Tatabahasa:
Kata nama khas
Penanda wacana

5.1 ARAS 1 (i) Membaca


perkataan, rangkai kata dan ayat
yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

Kosa Kata
.Cergas
.Cerdas
.Cemerlang
.Tokoh
.Olahragawan

5.2 ARAS 3 (i) Membaca teks


dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti
perkara yang menarik dalam teks
yang dibaca untuk emningkatkan
minat membaca.

Sebutan dan intonasi


-laras dialog
-skrip

Ilmu
PJK
Nilai Murni
- kebersihan
-kesyukuran
KBT
KB
Membuat kategori
pembelajaran
kontekstual
KP
Kinestetik
MP
-teks prosa
-bahan grafik

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
5.Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam
perenggan.
6 .Membina
perenggan dengan
menggunakan
penanda wacana
yang sesuai.
7..Membaca
perenggan dengan
sebutan dan intonasi
yang sesuai.

Bahagian C
Koreena Yang
Berdedikasi

Pada akhir unit ini,


murid dapat:
1 .Menerima teguran
secara terbuka secara
situasi.
2 .Mencatat
kesalahan bahasa
yang didengar.
3 .Melagukan syair
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
4 .Mencatat
maklumat dengan
berpandukan rajah.
5 .Menulis ayat
dengan peluasan
subjek dan predikat.
6. Menulis catatan
harian mengikut

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan
penanda wacana yang sesuai dalam satu
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.
9.2 Mengenal pasti maklumta dan
mencatat nota daripada bahan didengar
dan dibaca.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan
nada yang sesuai.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus terang dan menyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai


jenis ayat.

MyCD
Pengukuhan kata
nama khas.

8.5 ARAS 1 (i) Mengemukakan


isi mengikut urutan dengan
menggunakan penanda wacana
yang sesuai.
9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti
maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.

1.1 ARAS 3 (i) Menerima


teguran dengan hati yang terbuka
dalam perbualan.
1.4 ARAS 1 (ii) Mengemukakan
hasrat dengan memberikan
alasan yang kukuh.
5.1 ARAS 2 (i) Membaca bahan
sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat.

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti


maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah


maklumat dalam bentuk lakaran
kerangka.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi

9.3 ARAS 1 (i) Menulis dan

Tatabahasa
-Kata ganti nama diri

Ilmu:
Kesusasteraan

Kosa Kata
- pegangan
-berbudi
-berhemah
-keikhlasan
-keredaan
-teladan

Nilai:
Bertanggungjawab
Kesyukuran
Berhemah

Sebutan Dan Intonasi


-laras dialog
-laras puisi

KBT:
KB:
Membuat keputusan
TKP:
Intrapersonal
MP
Teks prosa dan puisi
Bahan dialog

MyCD
Pengukuhan
-kata ganti nama
diri

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
kronologi.

daripada nota atau catatan hasil daripada


bahan yang didengar atau dibaca.

menyusun maklumat mengikut


kronologi.

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan
,ayat,sebutan,intonasi,dan nada yang
sesuai.

1.1 ARAS 1(i) Berinteraksi


dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.

7 .Menyatakan
hasrat dengan alasan
yang kukuh.

MINGGU
2
2- 11 JAN

UNIT 1

Di akhir unit ini,


murid dapat:

Tema:
Bergaya ke
Sekolah

1.Berbual tentang
sesuatu topik.

Bahagian A
Tajuk:
Semangat Yuk
Sing

2.Mencari makna
perkataan dan
sebutan dengan
merujuki kamus.

PKJR

3.Bercerita tentang
buku cerita yang
dibaca dengan
intonasi yang betul.

UNIT 1:
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 1:
Perjalanan
Selamat
ke
Sekolah

4 .Membaca
pelbagai jenis ayat
dalam petikan cerita
dengan intonasi yang
betul.
5 .Membuat sinopsis
daripada cerita yang
dibaca.

2.2

5.2

6.2

Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.
Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

6.7 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
8.1 Membina dan menulis perkataan,
ayat tunggal dan ayat majmuk.

6. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk tentang
sesuatu tajuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan didengar
atau

7. Menyusun gambar

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan

2.1 ARAS 1(i) Bercerita secara


spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada, intonasi
dan gaya yang sesuai.
5.1 ARAS 2(i) Membaca pelbagai
jenis ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi
berdasarkan tanda baca.
6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus
untuk mencari makna, sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan perkataan yang
tepat.
6.6 ARAS 1 (i) Menyusun
maklumat daripada pelbagai
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.
8.1 ARAS1(i) Menulis pelbagai
jenis ayat.
9.2 ARAS 3 (i) Membuat
ringkasan berkaitan teks yang
dibaca.

Tatabahasa:
Kata nama am

Ilmu:
kemasyarakatan

Kosa Kata:
.bergaya
.azam
.gigih
.ruyung
.sagu

Nilai Murni:
Kesyukuran
Kesederhanaan

Sebutan dan intonasi


-laras dialog
-laras cerpen

KBT:
KB:
Membuat ramalan
Belajar cara belajar
TKP:
Interpersonal
MP
Gambar
Pengurusan grafik
MyCD
Galeri multimediaGurindam
Pengukuhan
-kata nama am
Pengayaan
-cara menyebut
perkataan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
untuk membuat
ramalan.
Objektif PKJR:
-membaca kuat
petikan berita dgn
sebutan dan intonasi
yg betul.
- menyuarakan
pandangan ttg bahaya
yg wujud dpd aspek
social, persekitaran
dan kejuruteraan jln
berdasarkan petikan
dgn betul.

kepada pejalan kaki dan penunggang


basikal.
7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu
dan penunggang motosikal yang boleh
meletakkan pejalan kaki dan penunggang
basikla dalam bahaya.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang
berisiko.

-menyenaraikan
bahaya di jalan raya
dan
risiko
yang
dihadapi oleh pejalan
kaki dan penunggang
basikal.

Bahagian B
Navin Cergas
Dan Cerdas

1. Menggunakan
kata panggilan dan
gelaran yang sesuai
ketika berbual.
2. Mencatat isi
perbualan yang
didengar.
3 .Menyatakan
perkara yang
menarik dalam teks.
4 .Membaca ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.

1..1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata
ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada
yang sesuai
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan intonasi yang betul dan
lancar serta memahami perkara yang
dibaca.
7.3 Membaca dab menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera yang
berkualiti untuk meningkatkan dan

1.1 ARAS 2 (i) Menggunakan


gelaran atau kata panggilan yang
sesuai dalam perbualan.

Tatabahasa:
Kata nama khas
Penanda wacana

5.1 ARAS 1 (i) Membaca


perkataan, rangkai kata dan ayat
yang mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

Kosa Kata
.Cergas
.Cerdas
.Cemerlang
.Tokoh
.Olahragawan

5.2 ARAS 3 (i) Membaca teks


dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti
perkara yang menarik dalam teks
yang dibaca untuk emningkatkan
minat membaca.

Sebutan dan intonasi


-laras dialog
-skrip

Ilmu
PJK
Nilai Murni
- kebersihan
-kesyukuran
KBT
KB
Membuat kategori
pembelajaran
kontekstual
KP
Kinestetik
MP
-teks prosa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
memperkukuh minat membaca.
5.Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam
perenggan.
6 .Membina
perenggan dengan
menggunakan
penanda wacana
yang sesuai.
7..Membaca
perenggan dengan
sebutan dan intonasi
yang sesuai.

Bahagian C
Koreena Yang
Berdedikasi

Pada akhir unit ini,


murid dapat:
1 .Menerima teguran
secara terbuka secara
situasi.
2 .Mencatat
kesalahan bahasa
yang didengar.
3 .Melagukan syair
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan
penanda wacana yang sesuai dalam satu
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.
9.2 Mengenal pasti maklumta dan
mencatat nota daripada bahan didengar
dan dibaca.

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan
nada yang sesuai.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus terang dan menyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.

-bahan grafik
8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai
jenis ayat.

MyCD
Pengukuhan kata
nama khas.

8.5 ARAS 1 (i) Mengemukakan


isi mengikut urutan dengan
menggunakan penanda wacana
yang sesuai.
9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti
maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.

1.1 ARAS 3 (i) Menerima


teguran dengan hati yang terbuka
dalam perbualan.
1.4 ARAS 1 (ii) Mengemukakan
hasrat dengan memberikan
alasan yang kukuh.
5.1 ARAS 2 (i) Membaca bahan
sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat.

4 .Mencatat
maklumat dengan
berpandukan rajah.

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti


maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.

5 .Menulis ayat
dengan peluasan
subjek dan predikat.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

9.2 ARAS 2 (i) Menterjemah


maklumat dalam bentuk lakaran
kerangka.

Tatabahasa
-Kata ganti nama diri

Ilmu:
Kesusasteraan

Kosa Kata
- pegangan
-berbudi
-berhemah
-keikhlasan
-keredaan
-teladan

Nilai:
Bertanggungjawab
Kesyukuran
Berhemah

Sebutan Dan Intonasi


-laras dialog
-laras puisi

KBT:
KB:
Membuat keputusan
TKP:
Intrapersonal
MP
Teks prosa dan puisi
Bahan dialog

MyCD
Pengukuhan
-kata ganti nama

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
6. Menulis catatan
harian mengikut
kronologi.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi


daripada nota atau catatan hasil daripada
bahan yang didengar atau dibaca.

9.3 ARAS 1 (i) Menulis dan


menyusun maklumat mengikut
kronologi.

diri

1.3 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan


soalan yang relevan tentang topik
yang dibincangkan.

Tatabahasa
-Kata kerja tak transitif

Ilmu
Kajian Tempatan

2.1

Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan
jelas.

2.1 ARAS 1 (ii) Menyatakan


pendapat tentang sesuatu
kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.

Nilai Murni
Bertanggungjawab
Bangga

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami
perkara yang dibaca.

5.1 ARAS 1 (ii) Memahami


perkataan, rangkai kata dan ayat
yang dibaca.

Peribahasa
-simpulan bahasa
- senang hati
- cepat tangan
- omong kosong

7 .Menyatakan
hasrat dengan alasan
yang kukuh.
MINGGU 3
14 18 Jan

UNIT 2
Tema
Sekolah
Selesa Murid
Ceria
Bahagian A
Indahnya
Sekolahku
PKJR
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 1:
Perjalanan
Selamat
ke
Sekolah
Objektif
PKJR:
-Cerita dgn
sebutan dan
intonasi yg
betul.
- menyuarakan
pandangan ttg
bahaya yg
wujud dpd
aspek sosial,
persekitaran

1 .Bercerita secara
spontan dengan nada
intonasi dan gaya
yang sesuai.
2 .Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan
gambar.
3 .Merujuki kamus
untuk mencari
makna perkataan.
4 .Mengemukakan
soalan berdasarkan
teks yang dibaca.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai


smber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.

5 .Menyatakan
pendapat tentang
bahan yang didengar
dengan bahasa yang
sesuai.

8.1 Membina dan menulis


perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

6 .Menulis ayat yang


dibaca oleh rakan
dengan ejaan dan
tanda baca yang
baca.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan


kepada pejalan kaki dan penunggang
basikal.

7 .Memberikan
makna perkataan dan
rangkai kata dengan

9.1 Mengambil imlak teks yang


diperdengarkan.

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus


untuk mencari makna, sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan perkataan yang
tepat.
8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai
jenis ayat.
9.1 ARAS 1 (i) Mengambil imlak
ayat dengan ejaan dan tanda
baca yang betul.

Kosa Kata
Bunga teratai
Bunga kekwa
Bunga mawar
Mural
Vandalisme
Pancuran
Bermotivasi
Sebutan dan Intonasi
Laras syarahan

KBT
KB
-menyelesaikan
masalah
-kajian masa depan
KP
Naturalis
MP
Kad Gambar
-tempat-tempat
kawasan sekolah
Kad ayat
Ayat Tunggal dan
Ayat Majmuk
MyCD
Galeri multimedia
-Audio syarahan

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu


dan penunggang motosikal yang boleh
meletakkan pejalan kaki dan penunggang
basikla dalam bahaya.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
dan
kejuruteraan
jln
berdasarkan
petikan dgn
betul.

betul.

berisiko.

Bahagian B
Berkebun di
Sekolah

1. Bercerita tentang
sesuatu peristiwa
dengan penuh
penghayatan.

2.1 Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan
jelas.

2. Menyusun
maklumat mengikut
kronologi .

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk maklumat
daripada internet.

3. Merujuki laman
web untuk
mendapatkan
maklumat.
4. Menulis teks
dengan tulisan
berangkai yang
kemas dan cantik.
5. Menulis pantun
yang dibaca dengan
ejaan dan tanda baca
yang betul.

Bahagian C

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan


tulisan berangkai yang kemas.
9.1 Mengambil imlak teks yang
diperdengarkan.
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil
daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.

6.Menulis
pengajaran yang
terdapat dalam
pantun.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah


secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak dan perwatakan
,nilai dan pengajaran,dan gaya
bahasa.

1. Mengulas
perbualan yang

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.1 ARAS 2 (i) Menceritakan


sesuatu peristiwa dengan penuh
penghayatan menggunakan
bahasa, gaya, dan intonasi yang
baik.
6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media
elektronik untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji.
8.3 ARAS 2 (i) Menulis ayat
dalam tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik.

Tatabahasa
-kata kerja transitif

Ilmu
Kajian Tempatan

Kosa kata
-batas
-khasiat
-srikandi
-serbat
Selasih

Nilai Murni
Kebersihan fizikal
dan mental
Kerjasama

Sebutan dan Intonasi


-laras pantun

KP
Naturalis

9.1ARAS 2 (i) Mengambil


imlak teks dengan ejaan dan
tanda baca yang betul.

MP
Kad perkataan
Cth cth kata kerja
transitif
-kad ayat
Cth tulisan
berangkai
-rakaman
pantun

9.3 ARAS 2 (i) Menulis dan


menyusun maklumat mengikut
kronologi.
11.3 ARAS 2 (i) Menghuraikan
nilai dan pengajaran yang
terdapat dalam sesuatu karya
sastera.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan


soalan yang relevan tentang topik

KBT
KB
Membanding dan
membezakan
Kemahiran TMK

Tatabahasa
. Kata bantu

ILMU
. Kajian Tempatan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Berbudi
kepada
Sekolah

didengar dengan
bahasa yang sesuai.

yang dibincangkan.
2.1

2. Membuat catatan
tentang maklumat
yang didengar.
.3.Mendapatkan
maklumat dengan
menemu bual guru.
4. Mengemukakan
soalan yang releven
tentang sesuatu
topik.
5. Menulis
pengumuman yang
dibaca dengan ejaan
dan tanda baca yang
betul.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.
9.1 Mengambil imlak teks yang
diperdengarkan.
9.2

6. Menghuraikan
maksud ayat yang
terdapat dalam
pengumuman.
MINGGU 4
21 25
JAN

UNIT 2
Tema
Sekolah
Selesa Murid
Ceria
Bahagian A
Indahnya
Sekolahku
PKJR
UNIT 1

1 .Bercerita secara
spontan dengan nada
intonasi dan gaya
yang sesuai.
2 .Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan
gambar.
3 .Merujuki kamus
untuk mencari
makna perkataan.

Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi
yang baik dan jelas.

Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar dan dibaca.

2.1 ARAS 3 (i) Mengulas


tentang sesuatu kejadian yang
didengar dengan menggunakan
bahasa yang betul.

Kosa kata
. cereka
. projektor
. penaja
. karya
. bersyukur

5.1 ARAS 3 (ii) Menghuraikan


maksud ayat yang dibaca.
6.1 ARAS 3 (i) Merujuk
personalia dan pelbagai sumber
untuk mendapatkan maklumat.

Nilai Murni
. Kerajinan
KBT
KB
. Membuat inferens
BCB

Sebutan dan intonasi


. Laras pengumuman

9.1 ARAS 3 (i) Mengambil


imlak teks pelbagai laras dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.

MP
. Kad ayat
-Cth-cth soalan
untuk temu bual
. Power point
- Cth sinopsis cerita

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti


maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.

. Rakaman
MyCD
. Pengukuhan
- Memberikan
ulasan
tajuk perbincangan

1.4 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan


soalan yang relevan tentang topik
yang dibincangkan.

Tatabahasa
-Kata kerja tak transitif

Ilmu
Kajian Tempatan

2.2

Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan
jelas.

2.1 ARAS 1 (ii) Menyatakan


pendapat tentang sesuatu
kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.

Nilai Murni
Bertanggungjawab
Bangga

5.2

Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami
perkara yang dibaca.

5.1 ARAS 1 (ii) Memahami


perkataan, rangkai kata dan ayat
yang dibaca.

Peribahasa
-simpulan bahasa
- senang hati
- cepat tangan
- omong kosong

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus


untuk mencari makna, sebutan
yang betul, ejaan dan

Kosa Kata
Bunga teratai
Bunga kekwa
Bunga mawar
Mural

KBT
KB
-menyelesaikan
masalah
-kajian masa depan
KP

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 1:
Perjalanan
Selamat
ke
Sekolah

4 .Mengemukakan
soalan berdasarkan
teks yang dibaca.

smber untuk mendapatkan maklumat


bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.

5 .Menyatakan
pendapat tentang
bahan yang didengar
dengan bahasa yang
sesuai.

8.1 Membina dan menulis


perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

6 .Menulis ayat yang


dibaca oleh rakan
dengan ejaan dan
tanda baca yang
baca.

2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan


kepada pejalan kaki dan penunggang
basikal.

7 .Memberikan
makna perkataan dan
rangkai kata dengan
betul.

9.1 Mengambil imlak teks yang


diperdengarkan.

penggunaan perkataan yang


tepat.
8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai
jenis ayat.
9.1 ARAS 1 (i) Mengambil imlak
ayat dengan ejaan dan tanda
baca yang betul.

Vandalisme
Pancuran
Bermotivasi
Sebutan dan Intonasi
Laras syarahan

Naturalis
MP
Kad Gambar
-tempat-tempat
kawasan sekolah
Kad ayat
Ayat Tunggal dan
Ayat Majmuk
MyCD
Galeri multimedia
-Audio syarahan

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu


dan penunggang motosikal yang boleh
meletakkan pejalan kaki dan penunggang
basikla dalam bahaya.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang
berisiko.

Objektif PKJR:
-Cerita dgn sebutan
dan intonasi yg betul.
- menyuarakan
pandangan ttg bahaya
yg wujud dpd aspek
sosial, persekitaran
dan kejuruteraan jln
berdasarkan petikan
dgn betul.

Bahagian B
Berkebun di
Sekolah

1. Bercerita tentang
sesuatu peristiwa
dengan penuh
penghayatan.

2.2 Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan
jelas.

2. Menyusun
maklumat mengikut
kronologi .

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang

2.1 ARAS 2 (i) Menceritakan


sesuatu peristiwa dengan penuh
penghayatan menggunakan
bahasa, gaya, dan intonasi yang
baik.
6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media
elektronik untuk mendapatkan

10

Tatabahasa
-kata kerja transitif

Ilmu
Kajian Tempatan

Kosa kata
-batas
-khasiat
-srikandi
-serbat

Nilai Murni
Kebersihan fizikal
dan mental
Kerjasama

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
3. Merujuki laman
web untuk
mendapatkan
maklumat.
4. Menulis teks
dengan tulisan
berangkai yang
kemas dan cantik.
5. Menulis pantun
yang dibaca dengan
ejaan dan tanda baca
yang betul.

Bahagian C
Berbudi
kepada
Sekolah

sedang dikaji termasuk maklumat


daripada internet.

maklumat bagi tajuk yang sedang


dikaji.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan


tulisan berangkai yang kemas.

8.3 ARAS 2 (i) Menulis ayat


dalam tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik.

9.1 Mengambil imlak teks yang


diperdengarkan.
9.4 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil
daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.

6.Menulis
pengajaran yang
terdapat dalam
pantun.

11.4 Mengulas karya sastera yang mudah


secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak dan perwatakan
,nilai dan pengajaran,dan gaya
bahasa.

1. Mengulas
perbualan yang
didengar dengan
bahasa yang sesuai.
2. Membuat catatan
tentang maklumat
yang didengar.
3.Mendapatkan
maklumat dengan
menemu bual guru.
4. Mengemukakan
soalan yang releven
tentang sesuatu
topik.
5. Menulis
pengumuman yang
dibaca dengan ejaan
dan tanda baca yang
betul.
6. Menghuraikan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
2.2

Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa,ayat serta sebutan dan
intonasi
yang baik dan jelas.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
6.2 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

Selasih
Sebutan dan Intonasi
-laras pantun

KP
Naturalis

9.1ARAS 2 (i) Mengambil


imlak teks dengan ejaan dan
tanda baca yang betul.

MP
Kad perkataan
Cth cth kata kerja
transitif
-kad ayat
Cth tulisan
berangkai
-rakaman
pantun

9.3 ARAS 2 (i) Menulis dan


menyusun maklumat mengikut
kronologi.
11.3 ARAS 2 (i) Menghuraikan
nilai dan pengajaran yang
terdapat dalam sesuatu karya
sastera.

1.2 ARAS 2 (i) Mengemukakan


soalan yang relevan tentang topik
yang dibincangkan.
2.1 ARAS 3 (i) Mengulas
tentang sesuatu kejadian yang
didengar dengan menggunakan
bahasa yang betul.
5.1 ARAS 3 (ii) Menghuraikan
maksud ayat yang dibaca.
6.1 ARAS 3 (i) Merujuk
personalia dan pelbagai sumber
untuk mendapatkan maklumat.
9.1 ARAS 3 (i) Mengambil
imlak teks pelbagai laras dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.

9.3 Mengambil imlak teks yang

11

KBT
KB
Membanding dan
membezakan
Kemahiran TMK

Tatabahasa
. Kata bantu
Kosa kata
. cereka
. projektor
. penaja
. karya
. bersyukur

ILMU
Kajian Tempatan
Nilai Murni
. Kerajinan
KBT
KB
Membuat inferens
BCB

Sebutan dan intonasi


. Laras pengumuman

MP
Kad ayat
-Cth-cth soalan
untuk temu bual
Power point
- Cth sinopsis cerita
Rakaman

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
maksud ayat yang
terdapat dalam
pengumuman.

5
28 JAN8 FEB

Unit 3
Tema
SERONOK
NYA
BELAJAR
Bahagian A
Sains dan
Kehidupan

1. Mengkategorikan
jenis hidupan dan
habitat dan
menyatakannya
dengan jelas.
2. Menjelaskan
maksud yang
tersurat dan yang
tersirat berdasarkan
gambar.

PKJR
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 1:
Perjalanan
Selamat
ke
Sekolah
Objektif
PKJR:
menyenaraika
n bahaya di
jalan raya dan
risiko yang
dihadapi oleh
pejalan kaki
dan
penunggang
basikal.

3 . Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
serta memahami
kandungannya.
4. Berbual tentang
ilham daripada alam
dengan
mengemukakan
soalan pelbagai aras.
5. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
gramatis.
6. Memberikan
arahan dengan jelas
untuk menjalankan

diperdengarkan.
9.4

Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar dan dibaca.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.3 Memberikan dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu
perkara.
3.1 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata,istilah,frasa, ayat
yang tepat,dan laras bahasa yang
sesuai.
5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan Intonasi yang
betul dan lancar serta memhami
perkara yang dibaca.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan
kepada pejalan kaki dan penunggang
basikal.
7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu
dan penunggang motosikal yang boleh

9.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti


maklumat yang diperdengarkan
dan membuat catatan.

1.2 ARAS 3 ( i ) Berbual secara


bertatasusila tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
soalan pelbagai aras.
1.3 ARAS 3 ( i) Memberi arahan
secara ringkas dan tepat.
ARAS 3 (ii ) Mendengar arahan
serta pesanan dengan teliti untuk
membuat tindakan yang tepat.
3.1 ARAS 1 ( i )
Mengkategorikan isi penting
berdasarkan topik.
ARAS 1 ( ii )
Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.
5.2 ARAS 1 ( i )
Membaca bahan berunsur ilmu
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
ARAS 1 ( ii )
Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.
7.1 ARAS 2 ( i)
Menjelaskan maksud tersurat
dan tersirat berdasarkan bahan
grafik dan bukan grafik.

12

MyCD
. Pengukuhan
- Memberikan
ulasan
tajuk perbincangan
Tatabahasa
* kata adjektif

Ilmu
Sains

Kosa kata
* slaid
- gerigi
- lampu suluh
-ekopelancongan
-perisai

Nilai Murni
Berdikari
KBT
KB
-mengkategorikan
-membandingkan
dan membezakan
-kinestetik
MP
Kad gambar
- lambang
My CD
Pengukuhan
- menjelaskan
maksud tersurat dan
tersirat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
ujikaji.

meletakkan pejalan kaki dan penunggang


basikla dalam bahaya.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang
berisiko.

Bahagian B
Fasih
Berbahasa
Malaysia

1. Menyampaikan
maklumat
berdasarkan data
yang telah dianalisis.
2. Membentangkan
maklumat yang telah
disusun dengan
menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
3. Menulis ayat
dalam perenggan
dengan tulisan
berangkai yang
cantik.
4. Membaca sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
5. Menyatakan
maklumat yang
terdapat dalam sajak.
6. Menjelaskan isiisi penting dan
perkara utama dalam
sajak.
7. Membina
perenggan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
8. Membaca ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam

3.1 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata,istilah, frasa, ayat
yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
Penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak dan perwatakan
,nilai dan pengajaran,dan gaya
bahasa.

8.2 ARAS 1 ( i )
Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk.

3.1 ARAS 2 (i)


Menganalisis data berdasarkan
sesuatu perkara.
ARAS 2 (ii)
Menyusun dan menyampaikan
maklumat dengan menggunakan
laras bahasa yang sesuai.
5.1 ARAS 1 (i)
Membaca perkataan,rangkai kata
dan ayat yang mengandungi ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
5.2 ARAS 2 (i)
Membaca bahan sastera dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
ARAS 2 (ii)
Menyatakan maklumat penting
dalam bahan yang dibaca.
8.2 ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
8.3 ARAS 3 (i)
Menulis ayat dalam perenggan
dengan menggunakan tulisan

13

Tatabahasa
. Kata penguat
Kosa Kata
. kalimat
. bicara
. darjat
. murni
. sengketa
Sebutan dan Intonasi
. Laras sajak

Ilmu
. Komunikasi
. Matematik
Nilai Murni
. Kesyukuran
. Kebanggaan
KBT
KB- Menganalisis
Pembelajaran
kontekstual
MP
.Kad ayat
Ayat tunggal dan
ayat majmuk
. Kad perkataan
- kata penguat
MyCD
-galeri multimediasajak
Pengayaan
-kata penguat
-

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
perenggan dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.

berangkai yang kemas dan


cantik.
11.3 ARAS 1 (i)
Menjelaskan tentang tema dan
persoalan yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.

Bahagian C
Pintar
Matematik

1. Membentangkan
analisis markah ujian
Kajian Tempatan.
2. Menulis langkah
menghias Sudut
Kajian Tempatan di
dalam kelas.
3. Membaca berita
dan iklan dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.
4. Menyatakan
persoalan yang
terdapat dalam teks
berita.
5. Menyambung
cerita dengan
menggunakan
pelbagai jenis ayat.
6. Menghuraikan
maksud ayat dengan
betul.

2.1 Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa ,ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan
jelas.
3.1 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata, istilah, frasa,
ayat yang tepat,dan laras bahasa
yang sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
8.2 Mebina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks berkaitan sesuatu
perkara.
9.5 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.

2.1 ARAS 2 ( i )
Menceritakan sesuatu peristiwa
dengan penuh penghayatan
menggunakan
bahasa, gaya, dan intonasi yang
baik.
3.1 ARAS 3 ( i )
Mensentesisi data yang diperoleh
berdasarkan sesuatu perkara.
ARAS 3 ( ii )
Membentangkan kesimpulan
berdasarkan perkara yang diteliti
dengan menggunakan laras
bahasa yang tepat dan padat.
5.1 ARAS 3 ( ii )
Menghuraikan maksud ayat yang
dibaca.
5.2 ARAS 3 ( i )
Membaca teks pelbagai laras
bahasa dengan lancar,sebutan
dan intonasi yang betul serta
gaya yang sesuai.
ARAS 3 (ii )
Menjelaskan persoalan
berdasarkan teks yang dibaca.
8.2 ARAS 3 ( i)
Menggunakan pelbagai jenis dan

14

Tatabahasa
-kata adjektif

Ilmu
Matematik

Kosa Kata
. dikendalikan
.sukatan
.mahasiswa
.genggaman
.cemerlang

Nilai Murni
Kerajinan

Sebutan dan intonasi


-laras berita

KP
Logik
Matematik
Ruang

KBT
KB
.mensintesis

MP
.kad ayat
- Cth soalan untuk
temu bual
-powerpoint
Cth sinopsis cerita
-rakaman
Teks pumuman

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
ragam ayat untuk membina teks
berkaitan
sesuatu tajuk.
9.3 ARAS 1 ( i)
Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.
MINGGU 6
CUTI TAHUN BARU CINA ( 10 15 FEBRUARI )
MINGGU 7
18 22 FEB

Unit 3
Tema
SERONOK
NYA
BELAJAR
Bahagian A
Sains dan
Kehidupan

1. Mengkategorikan
jenis hidupan dan
habitat dan
menyatakannya
dengan jelas.
2. Menjelaskan
maksud yang
tersurat dan yang
tersirat berdasarkan
gambar.

PKJR
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 1:
Perjalanan
Selamat
ke
Sekolah

3 . Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
serta memahami
kandungannya.
4. Berbual tentang
ilham daripada alam
dengan
mengemukakan
soalan pelbagai aras.
5. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
gramatis.

1.4 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.5 Memberikan dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu
perkara.
3.2 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata,istilah,frasa, ayat
yang tepat,dan laras bahasa yang
sesuai.
5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan Intonasi yang
betul dan lancar serta memhami
perkara yang dibaca.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
8.3 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
2.1.3 Menyenaraikan bahaya kenderaan
kepada pejalan kaki dan penunggang
basikal.

1.2 ARAS 3 ( i ) Berbual secara


bertatasusila tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
soalan pelbagai aras.
1.3 ARAS 3 ( i) Memberi arahan
secara ringkas dan tepat.
ARAS 3 (ii ) Mendengar arahan
serta pesanan dengan teliti untuk
membuat tindakan yang tepat.
3.1 ARAS 1 ( i )
Mengkategorikan isi penting
berdasarkan topik.
ARAS 1 ( ii )
Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.
5.2 ARAS 1 ( i )
Membaca bahan berunsur ilmu
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
ARAS 1 ( ii )
Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.
7.1 ARAS 2 ( i)
Menjelaskan maksud tersurat

15

Tatabahasa
* kata adjektif

Ilmu
Sains

Kosa kata
* slaid
- gerigi
- lampu suluh
-ekopelancongan
-perisai

Nilai Murni
Berdikari
KBT
KB
-mengkategorikan
-membandingkan
dan membezakan
-kinestetik
MP
Kad gambar
- lambang
My CD
Pengukuhan
- menjelaskan
maksud tersurat dan
tersirat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
6. Memberikan
arahan dengan jelas
untuk menjalankan
ujikaji.
Objektif PKJR:
-membaca kuat
petikan berita dgn
sebutan dan intonasi
yg betul.

7.4.2 Mengenal pasti keputusan pemandu


dan penunggang motosikal yang boleh
meletakkan pejalan kaki dan penunggang
basikla dalam bahaya.
10.1 Kesan daripada tingkah laku yang
berisiko.

dan tersirat berdasarkan bahan


grafik dan bukan grafik.
8.2 ARAS 1 ( i )
Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk.

- menyuarakan
pandangan ttg bahaya
yg wujud dpd aspek
social, persekitaran
dan kejuruteraan jln
berdasarkan petikan
dgn betul.
-menyenaraikan
bahaya di jalan raya
dan risiko yang
dihadapi oleh pejalan
kaki dan penunggang
basikal.

Bahagian B
Fasih
Berbahasa
Malaysia

1. Menyampaikan
maklumat
berdasarkan data
yang telah dianalisis.
2. Membentangkan
maklumat yang telah
disusun dengan
menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
3. Menulis ayat
dalam perenggan
dengan tulisan

3.1 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata,istilah, frasa, ayat
yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.
5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

3.1 ARAS 2 (i)


Menganalisis data berdasarkan
sesuatu perkara.
ARAS 2 (ii)
Menyusun dan menyampaikan
maklumat dengan menggunakan
laras bahasa yang sesuai.
5.1 ARAS 1 (i)
Membaca perkataan,rangkai kata
dan ayat yang mengandungi ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan dan intonasi

16

Tatabahasa
. Kata penguat
Kosa Kata
. kalimat
. bicara
. darjat
. murni
. sengketa
Sebutan dan Intonasi
. Laras sajak

Ilmu
. Komunikasi
. Matematik
Nilai Murni
. Kesyukuran
. Kebanggaan
KBT
KB- Menganalisis
Pembelajaran
kontekstual
MP
.Kad ayat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
berangkai yang
cantik.
4. Membaca sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
5. Menyatakan
maklumat yang
terdapat dalam sajak.
6. Menjelaskan isiisi penting dan
perkara utama dalam
sajak.

yang betul.
8.3 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
Penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
11.4 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak dan perwatakan
,nilai dan pengajaran,dan gaya
bahasa.

2. Menulis langkah
menghias Sudut
Kajian Tempatan di
dalam kelas.

MyCD
-galeri multimediasajak
Pengayaan
-kata penguat

ARAS 2 (ii)
Menyatakan maklumat penting
dalam bahan yang dibaca.
8.2 ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.

11.3 ARAS 1 (i)


Menjelaskan tentang tema dan
persoalan yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.

8. Membaca ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam
perenggan dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.

1. Membentangkan
analisis markah ujian
Kajian Tempatan.

5.2 ARAS 2 (i)


Membaca bahan sastera dengan
sebutan dan intonasi yang betul.

8.3 ARAS 3 (i)


Menulis ayat dalam perenggan
dengan menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan
cantik.

7. Membina
perenggan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Bahagian C
Pintar
Matematik

Ayat tunggal dan


ayat majmuk
. Kad perkataan
- kata penguat

2.1 Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa ,ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan
jelas.
3.2 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata, istilah, frasa,

2.1 ARAS 2 ( i )
Menceritakan sesuatu peristiwa
dengan penuh penghayatan
menggunakan
bahasa, gaya, dan intonasi yang
baik.
3.1 ARAS 3 ( i )

17

Tatabahasa
-kata adjektif

Ilmu
Matematik

Kosa Kata
. dikendalikan
.sukatan
.mahasiswa
.genggaman

Nilai Murni
Kerajinan
KBT
KB

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
3. Membaca berita
dan iklan dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.
4. Menyatakan
persoalan yang
terdapat dalam teks
berita.
5. Menyambung
cerita dengan
menggunakan
pelbagai jenis ayat.
6. Menghuraikan
maksud ayat dengan
betul.

ayat yang tepat,dan laras bahasa


yang sesuai.
5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
8.3 Mebina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks berkaitan sesuatu
perkara.
9.6 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.

Mensentesisi data yang diperoleh


berdasarkan sesuatu perkara.
ARAS 3 ( ii )
Membentangkan kesimpulan
berdasarkan perkara yang diteliti
dengan menggunakan laras
bahasa yang tepat dan padat.

.cemerlang

.mensintesis

Sebutan dan intonasi


-laras berita

KP
Logik
Matematik
Ruang
MP
.kad ayat
- Cth soalan untuk
temu bual
-powerpoint
Cth sinopsis cerita
-rakaman
Teks pumuman

5.1 ARAS 3 ( ii )
Menghuraikan maksud ayat yang
dibaca.
5.2 ARAS 3 ( i )
Membaca teks pelbagai laras
bahasa dengan lancar,sebutan
dan intonasi yang betul serta
gaya yang sesuai.
ARAS 3 (ii )
Menjelaskan persoalan
berdasarkan teks yang dibaca.
8.2 ARAS 3 ( i)
Menggunakan pelbagai jenis dan
ragam ayat untuk membina teks
berkaitan
sesuatu tajuk.
9.3 ARAS 1 ( i)
Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.

8
25 FEB
1 MAC

UNIT 4
KEMAHIRA
N DIRI

1. Menyuarakan
pandangan secara
sopan.

Bahagian A
Seni
Pertukangan

2. Mencatat
pandangan yang
dibentangkan.

1.2 Bertanya daaaan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan
pemerhatian,pengalaman
dan maklumat yang disampaikan

1.2 ARAS 2 ( i )
Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.
4.2 ARAS 1 ( i )
Mengemukakan pandangan sama

18

Tatabahasa
-peluasan subjek

Ilmu
Kemasyarakatan

Kosa kata
. menyumbangkan
. gerbang
. karya

Nilai Murni
Rasional
Kerajinan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
oleh pihak lain.
3. membaca isi-isi
penting yang
terdapat dalam
bahan yang dibaca.

PKJR:
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 2:
Laluan
Selamat
Sekolah

ke

4. Menulis soalan
yang berkaitan
dengan teks.
5. Mengasingkan isi
penting dan isi
sampinganyang
terdapat dalam teks.
6. Mengecam
perkataan atau
rangkai kata yang
memberikan kesan
yang terdapat dalam
teks.
Objektif PKJR:
- menyampaikan
kesimpulan maklumat
ttg perjln ke sekolah
menengah
berdasarkan peta
menggunakan laras
bhs yg jelas dan tepat.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampingan daripada teks.
7.2 Membaca dan mengenal pasti
perkataan,pelbagai jenis ayat dan
gaya bahasa
yang terdapat dalam teks sastera dan
bukan sastera yang dapat membawa
kesan tertentu kepada pembaca.
9.2

Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan


didengar dan dibaca.
1.1 Jenis-jenis jalan raya

ada menyokong atau


membangkang sesuatu
perkara berdasarkan maklumat
yang disampaikan oleh pihak lain
secara spontan.
6.3 ARAS 1 ( i )
Membaca dan mengecam isi-isi
penting daripada pelbagai bahan
bacaan.
7.2 ARAS 1 ( i)
Mengecam diksi,istilah dan ayat
yang memberikan kesan dengan
menyatakan sebab.
9.2 ARAS 1 ( i )
Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.
10.3 ARAS 1 (i)
Membezakan isi penting dengan
isi sampingan untuk membuat
ringkasan.

- menulis dan
melengkapkan
karangan
menggunakan ayat
dan bhs yang betul.
-menyatakan
persekitaran jalan
raya yang selamat
dan tidak selamat
berdasarkan peta
yang disediakan.

19

. pahat
.unik
. kikir
. koleksi
. pupus

KBT
KB
-mengecam
BCB
MP
. kad gambar
-alat pertukangan
. kad ayat
-subjek dan predikat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Bahagian B
Bakat
Terpendam

1. Menyampaikan
kritikan dengan
bertatasusila.
2. Menulis rumusan
berdasarkan maksud
pantun.
3. Menyatakan idea
yang terdapat dalam
teks.
4. Membetulkan
kesilapan
penggunaan kata dan
struktur ayat dalam
dialog.
5. Menulis ayat yang
mengandungi isi
penting ke dalam
bentuk yang lebih
ringkas.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai


berdasarkan pemerhatian,pengalaman,
dan meklumat yang disampaikan oleh
pihak lain.
5.5 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utama dan isi sampingan daripada teks.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
10.3 Membuat ringkasan daripada
bahan didengar dan dibaca.
11.1 Menyatakan pandangan tentang
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya secara kritis.

6. Menjawab soalan
pemahaman dengan
betul.

Bahagian C
Klik! Klik !
Klik!

1. Memberikan
komen dan cadangan
balas secara
bersopan.
2. Membuat
kesimpulan
berdasarkan
maklumat yang

4.2 ARAS 2 (i)


Memberikan kritikan yang positif
secara bertatasusila tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pemerhatian.
5.3 ARAS 1 (ii)
Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.
6.3 ARAS 2 (i)
Membaca dab nebgenal pasti
idea yang terdapat alam teks.

Tatabahasa
. Peluasan predikat

Ilmu
. Kemahiran Hidup

Kosa Kata
. menikmati
. bergegas
. terpinga-pinga
. bingung
.menghias

Nilai Murni
. kasih sayang

Sebutan dan Intonasi


. Laras pantun

10.2 ARAS 2 (i)


Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan stuktur
ayat.
10.3 ARAS 2 (i)
Menyatakan isi penting yang
telah diringkaskan daripada
bahan yang dibaca.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti terancang.

1.3 ARAS 3 (iii)


Melaksanakan arahan serta
pesanan dengan cepat dan
tersusun berpandukan peraturanperaturan tertentu.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai


berdasarkan
pemerhatian,pengalaman

3.3 ARAS 3 (i)


Melahirkan perasaan dengan
menggunakan diksi, ayat dan

20

KP
Verbal linguistik
MP
. kad ayat
-peluasan predikat
Power point
- langkah-langkah
menulis ringkasan
MyCD
. pengayaan
-membetulkan
kesilapan perkataan
dan ayat

11.1 ARAS 3 (i)


Merumus maklumat yang
menarik dalam sesebuah karya
secara kritis.
1.3 Memberikan dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu perkara.

KBT
KB
. merumuskan
. meringkaskan

Tatabahasa
.Peluasan subjek dan
predikat
Kosa Kata
. merungut-rungut
. lut cahaya
. jurugambar
. tercegat

Ilmu
.Kemahiran Hidup
Nilai Murni
. keberanian
KBT
KB
. meringkaskan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
dikumpulkan.
3. Menyatakan isi
utama dan isi
sampingan yang
terdapat dalam teks.
4. Melaksanakan
arahan dengan tepat
berdasarkan gambar.

dan maklumat yang disampaikan


oleh pihak lain.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utama dan isi sampingan daripada teks.
6.5 Membaca pantas secara imbasan
untuk mendapatkan maklumat khusus.
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan
yang didengar dan dibaca.

5. Menulis ringkasan
dalam bentuk prosa.
6. Melahirkan
perasaan tentang
sesuatu kejadian.

unsur paralinguistik secara


meyakinkan.

. digital

.BCB
KP
Kinestetik

4.2 ARAS 3 (i)


Memberi komen dan cadangan
balas yang membina tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pengalaman secara bersopan.

MP
.kad at
-peluasan subjek
dan predikat
-bahan bahan
untuk membuat
model asas kamera

6.3 ARAS 3 (i)


Menghuraikan isi utama dan isi
sampingan yang terdapat dalam
teks.

MyCD
. Galeri MultimediaAudio
Pengukuhan
-peluasan subjek

6.5 ARAS 3 (i)


Membaca dan mengumpul
maklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.
10.3 ARAS 3 (i)
Membuat ringkasan daripada
bahan prosa dalam bentuk
perenggan.

9
4 8 MAC

UNIT 4
KEMAHIRA
N DIRI

1. Menyuarakan
pandangan secara
sopan.

Bahagian A
Seni
Pertukangan

2. Mencatat
pandangan yang
dibentangkan.

PKJR:
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 2:

1.2 Bertanya daaaan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
4.3 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan
pemerhatian,pengalaman
dan maklumat yang disampaikan
oleh pihak lain.

3. membaca isi-isi
penting yang
terdapat dalam
bahan yang dibaca.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampingan daripada teks.

4. Menulis soalan
yang berkaitan
dengan teks.

7.3 Membaca dan mengenal pasti


perkataan,pelbagai jenis ayat dan
gaya bahasa
yang terdapat dalam teks sastera dan
bukan sastera yang dapat membawa

1.2 ARAS 2 ( i )
Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.
4.2 ARAS 1 ( i )
Mengemukakan pandangan sama
ada menyokong atau
membangkang sesuatu
perkara berdasarkan maklumat
yang disampaikan oleh pihak lain
secara spontan.
6.3 ARAS 1 ( i )
Membaca dan mengecam isi-isi
penting daripada pelbagai bahan
bacaan.

21

Tatabahasa
-peluasan subjek

Ilmu
Kemasyarakatan

Kosa kata
. menyumbangkan
. gerbang
. karya
. pahat
.unik
. kikir
. koleksi
. pupus

Nilai Murni
Rasional
Kerajinan
KBT
KB
-mengecam
BCB
MP
. kad gambar
-alat pertukangan
. kad ayat
-subjek dan predikat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Laluan
Selamat
Sekolah

ke

5. Mengasingkan isi
penting dan isi
sampinganyang
terdapat dalam teks.
6. Mengecam
perkataan atau
rangkai kata yang
memberikan kesan
yang terdapat dalam
teks.

kesan tertentu kepada pembaca.


9.3

Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan


didengar dan dibaca.
1.1 Jenis-jenis jalan raya

7.2 ARAS 1 ( i)
Mengecam diksi,istilah dan ayat
yang memberikan kesan dengan
menyatakan sebab.
9.2 ARAS 1 ( i )
Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.
10.3 ARAS 1 (i)
Membezakan isi penting dengan
isi sampingan untuk membuat
ringkasan.

Objektif PKJR:
- menyampaikan
kesimpulan maklumat
ttg perjln ke sekolah
menengah
berdasarkan peta
menggunakan laras
bhs yg jelas dan tepat.
- menulis dan
melengkapkan
karangan
menggunakan ayat
dan bhs yang betul.
-menyatakan
persekitaran jalan
raya yang selamat
dan tidak selamat
berdasarkan peta
yang disediakan.

Bahagian B
Bakat
Terpendam

1. Menyampaikan
kritikan dengan
bertatasusila.
2. Menulis rumusan
berdasarkan maksud
pantun.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai


berdasarkan pemerhatian,pengalaman,
dan meklumat yang disampaikan oleh
pihak lain.
5.6 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami

4.2 ARAS 2 (i)


Memberikan kritikan yang positif
secara bertatasusila tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pemerhatian.
5.3 ARAS 1 (ii)
Menjawab soalan pemahaman

22

Tatabahasa
. Peluasan predikat

Ilmu
. Kemahiran Hidup

Kosa Kata
. menikmati
. bergegas
. terpinga-pinga
. bingung

Nilai Murni
. kasih sayang
KBT
KB

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
3. Menyatakan idea
yang terdapat dalam
teks.
4. Membetulkan
kesilapan
penggunaan kata dan
struktur ayat dalam
dialog.
5. Menulis ayat yang
mengandungi isi
penting ke dalam
bentuk yang lebih
ringkas.

perkara yang dibaca.


6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utama dan isi sampingan daripada teks.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
10.3 Membuat ringkasan daripada
bahan didengar dan dibaca.
11.2 Menyatakan pandangan tentang
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya secara kritis.

6. Menjawab soalan
pemahaman dengan
betul.

Bahagian C
Klik! Klik !
Klik!

1. Memberikan
komen dan cadangan
balas secara
bersopan.
2. Membuat
kesimpulan
berdasarkan
maklumat yang
dikumpulkan.
3. Menyatakan isi
utama dan isi
sampingan yang
terdapat dalam teks.
4. Melaksanakan
arahan dengan tepat
berdasarkan gambar.

berdasarkan teks yang dibaca.

.menghias

6.3 ARAS 2 (i)


Membaca dab nebgenal pasti
idea yang terdapat alam teks.

Sebutan dan Intonasi


. Laras pantun

10.2 ARAS 2 (i)


Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan stuktur
ayat.
10.3 ARAS 2 (i)
Menyatakan isi penting yang
telah diringkaskan daripada
bahan yang dibaca.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti terancang.

1.3 ARAS 3 (iii)


Melaksanakan arahan serta
pesanan dengan cepat dan
tersusun berpandukan peraturanperaturan tertentu.

4.3 Mengemukakan komen yang sesuai


berdasarkan
pemerhatian,pengalaman
dan maklumat yang disampaikan
oleh pihak lain.

3.3 ARAS 3 (i)


Melahirkan perasaan dengan
menggunakan diksi, ayat dan
unsur paralinguistik secara
meyakinkan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampingan daripada teks.
6.5 Membaca pantas secara imbasan
untuk mendapatkan maklumat khusus.

4.2 ARAS 3 (i)


Memberi komen dan cadangan
balas yang membina tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pengalaman secara bersopan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan

6.3 ARAS 3 (i)

23

KP
Verbal linguistik
MP
. kad ayat
-peluasan predikat
Power point
- langkah-langkah
menulis ringkasan
MyCD
. pengayaan
-membetulkan
kesilapan perkataan
dan ayat

11.1 ARAS 3 (i)


Merumus maklumat yang
menarik dalam sesebuah karya
secara kritis.
1.3 Memberikan dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu perkara.

. merumuskan
. meringkaskan

Tatabahasa
.Peluasan subjek dan
predikat
Kosa Kata
. merungut-rungut
. lut cahaya
. jurugambar
. tercegat
. digital

Ilmu
.Kemahiran Hidup
Nilai Murni
. keberanian
KBT
KB
. meringkaskan
.BCB
KP
Kinestetik
MP
.kad at
-peluasan subjek
dan predikat
-bahan bahan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
yang didengar dan dibaca.
5. Menulis ringkasan
dalam bentuk prosa.
6. Melahirkan
perasaan tentang
sesuatu kejadian.

Menghuraikan isi utama dan isi


sampingan yang terdapat dalam
teks.

untuk membuat
model asas kamera
MyCD
. Galeri MultimediaAudio
Pengukuhan
-peluasan subjek

6.5 ARAS 3 (i)


Membaca dan mengumpul
maklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.
10.3 ARAS 3 (i)
Membuat ringkasan daripada
bahan prosa dalam bentuk
perenggan.

MINGGU 10

11 15
MAC

1. Memberikan
pandangan untuk
menerima atau
menolak pendapat.

UNIT 5
Tema:
MESRA
ALAM
HIDUP
BAHAGIA

2. Membuat andaian
tentang gambar dan
maklumat.

Bahagian A
Hidup Mesra
Alam

3. Membandingkan
penggunaan
kata,frasa dan ayat
dalam surat.

PKJR:
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 2:
Laluan
Selamat
Sekolah

ke

4. Mengenal pasti
dan membetulkan
kesilapan dan tanda
baca dalam
perenggan.
5. Memberikan
komen terhadap
pandangan pihak
lain.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan


alasan yang meyakinkan.
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pendapat dalam
perundingan untuk mencapai kata
sepakat.
6.2 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan.
6.6 Membaca dan membuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
11.5 Memberikan komen dan pandangan
tentang pendapat yang disampaikan
oleh pihak lain.
1.1 Jenis-jenis jalan raya

6. Menyatakan sebab
dan akibat dengan

3.2 ARAS 1 (i)


Menghubungkaitkan sebab dan
akibat dengan memberi alasan
yang rasional.
4.3 ARAS 1 (i)
Mengemukakan alasan untuk
menerima atau menolak sesuatu
pendapat.
6.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti penggunaan
kata,frasa,rangkai kata,
peribahasa dan ayat dalam
sesuatu genre.
6.6 ARAS 1 (ii)
Membuat andaian berdasarkan
fakta atau maklumat yang
diperoleh.
10.2 ARAs 1 (i)
Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan,perkataan, frasa dan tanda
baca dalam teks.

24

Tatabahasa
. kata ganda penuh
Kosa Kata
. mesra alam
. mencemarkan
. komposkan
. rekreasi
. solar
Sebutan Dan intonasi
.Laras surat
. Laras dialog

Ilmu
.Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
.Kebersihan fizikal
dan mental
KBT
KB
.menjana idea
. membanding dan
membezakan
. pembelajaran
kontekstual
.menghubung kait
MP
Kertas sebak
Borang pengurusan
grafik
My CD
Pengukuhan
Alasan
menerima /menolak
pdpt.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
memberikan alasan.

11.4 ARAS 1 (i)


Memberikan pandangan terhadap
pendapat pihak lain tentang
sesuatu bahan.

Objektif PKJR :
- menyampaikan
kesimpulan maklumat
ttg perjln ke sekolah
menengah
berdasarkan peta
menggunakan laras
bhs yg jelas dan tepat.
- menulis dan
melengkapkan
karangan
menggunakan ayat
dan bhs yang betul.
-menyatakan
persekitaran jalan
raya yang selamat
dan tidak selamat
berdasarkan peta
yang disediakan.

Bahagian B:
Kelab Briged
Penyelamat
Sungai

1. Menggunakan
bahasa yang sesuai
untuk memujuk
pihak lain.
2. Memberikan
komen terhadap
pendapat pihak lain
secara kreatif dan
kritis

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara secara
terperinci ,tepat dan tersusun.
4.5 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pendapat dalam
perundingan untuk mencapai kata
sepakat.
6.2 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan.

4.1 ARAS 2 (i)


Menyumbangkan idea yang
bernas dalam sesuatu diskusi
dengan terperinci.
4.4 ARAS 2 (i)
Mempengaruhi pihak lain untuk
menerima pandangan dengan
menggunakan
bahasa memujuk.

3. Menerangkan
laras bahasa iklan
dan laras bahasa
berita.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud


kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.

6.2 ARAS 2 (i)


Menyatakan perbezaan
penggunaan laras bahasa dalam
pelbagai genre.

4. Menyatakan idea

11.6 Memberikan komen dan pandangan

7.1 ARAS 2 (i)

25

Tatabahasa
.kata ganda berentak
Kosa Kata
. briged
. notis
. kerakusan
. semesta
. warisan
Sebutan Intonasi
.Laras iklan
. Laras berita
.Laras sajak

Ilmu
.Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
.Kebersihan fizikal
dan mental
KBT
KB
-mengenal pasti
sebab/akibat
- kreatif dan kritis
-membanding dan
membezakan
- menjana idea
.Kajian Masa Depan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
dalam perbincangan
tentang sesuatu
perkara.
5. emberikan
pendapat tentang
hasil perbincangan.

tentang pendapat yang disampaikan


oleh pihak lain.

Menjelaskan maksud tersurat dan


tersirat berdasarkan bahan grafik
dan bukan grafik.
11.5 ARAS 2 (i) Membahaskan
pendapat pihak lain tentang
sesebuah karya secara kritis
dan kreatif.

6. Memberikan
penerangan tentang
maklumat yang
tersurat dan tersirat
hasil pembentangan.

26

MP
. poster
.kertas sebak
. kad huruf
MyCD
. pengayaan
Kata ganda rentak

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
2.3
Bahagian C
Selamatkan
Bumi Kita

1. Memberikan
pandangan dengan
alasan yang rasional
dalam perundingan.
2. Mengambil
catatan teks yang
diperdengarkan.
3. Mencirikan
sesuatu teks
mengikut format.

Melaporkan sesuatu perkara dengan


menggunakan bahasa yang sesuai
dan tepat.

4.6 Menyatakan piliha untuk menerima


atau menolak pendapat dalam
Perundingan untuk mencapai kata
sepakat.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

4. Menjelaskan cara
menyelesaikan
sesuatu masalah.

6.2 Membaca dan mengenal pasti


pelbagai genre penulisan.

5. Merumus
pendapat pihak lain.

9. 1 Mengambil imlak teks yang


diperdengarkan.

6. Melayari internet
untuk mendapatkan
maklumat.

11.5 Memberikan komen dan pandangan


tentang pendapat yang disampaikan
oleh pihak lain.

2.2 ARAS 3 (i)


Membentangkan tindakan
susulan bagi menyelesaikan
sesuatu tugasan.
4.5 ARAS 3 (i)
Menerima atau menolak
pandangan dengan memberikan
alasan yang rasional dalam
sesuatu perundingan untuk
mendapatkan persetujuan.

Tatabahasa
.Kata ganda separa

Ilmu
Sains dan Teknologi

Kosa Kata
.global
. bahang
.ozon
. metana
. atmosfera

Nilai Murni
.Kebersihan fizikal
dan mental
.Kasih sayang

6.1 ARAS 2 (i)


Merujuk media elektronik untuk
mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji.

KBT
KB
-mengenal pasti
sebab/akibat
- kreatif dan kritis
Pmembanding dan
membezakan
-menjana idea

6.2 ARAS 3 (i)


Memberi pandangan tentang ciriciri penulisan genre.

MP
.kertas sebak
. komputer

9. 1 ARAS 2 (i)
Mengambil imlak teks dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.

MyCD
-Pengayaan
K.ganda separa

Sebutan Intonasi
.Laras Syarahan

11.4 ARAS 3 (i)


Merumus pandangan pelbagai
pihak tentang pendapat yang
disampaikan.

MINGGU 11
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 ( 18 22 MAC )
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 23 31 MAC 2013 )

27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
12
1 5 APRIL

UNIT 5
Tema:
MESRA
ALAM
HIDUP
BAHAGIA
Bahagian A
Hidup Mesra
Alam

1. Memberikan
pandangan untuk
menerima atau
menolak pendapat.
2. Membuat andaian
tentang gambar dan
maklumat.
3. Membandingkan
penggunaan
kata,frasa dan ayat
dalam surat.

PKJR:
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat
TAJUK 2:
Laluan
Selamat
ke
Sekolah
Objektif PKJR
:
menyampaikan
kesimpulan
maklumat ttg
perjln ke
sekolah
menengah
berdasarkan
peta
menggunakan
laras bhs yg
jelas dan tepat.
- menulis dan
melengkapkan
karangan

4. Mengenal pasti
dan membetulkan
kesilapan dan tanda
baca dalam
perenggan.
5. Memberikan
komen terhadap
pandangan pihak
lain.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan


alasan yang meyakinkan.
4.7 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pendapat dalam
perundingan untuk mencapai kata
sepakat.
6.2 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan.
6.7 Membaca dan membuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
11.7 Memberikan komen dan pandangan
tentang pendapat yang disampaikan
oleh pihak lain.
1.1 Jenis-jenis jalan raya

6. Menyatakan sebab
dan akibat dengan
memberikan alasan.
menggunakan ayat
dan bhs yang betul.

3.2 ARAS 1 (i)


Menghubungkaitkan sebab dan
akibat dengan memberi alasan
yang rasional.
4.3 ARAS 1 (i)
Mengemukakan alasan untuk
menerima atau menolak sesuatu
pendapat.
6.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti penggunaan
kata,frasa,rangkai kata,
peribahasa dan ayat dalam
sesuatu genre.
6.6 ARAS 1 (ii)
Membuat andaian berdasarkan
fakta atau maklumat yang
diperoleh.
10.2 ARAs 1 (i)
Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan,perkataan, frasa dan tanda
baca dalam teks.
11.4 ARAS 1 (i)
Memberikan pandangan terhadap
pendapat pihak lain tentang
sesuatu bahan.

-menyatakan
persekitaran jalan
raya yang selamat
dan tidak selamat
berdasarkan peta
yang disediakan.

28

Tatabahasa
. kata ganda penuh
Kosa Kata
. mesra alam
. mencemarkan
. komposkan
. rekreasi
. solar
Sebutan Dan intonasi
.Laras surat
. Laras dialog

Ilmu
.Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
.Kebersihan fizikal
dan mental
KBT
KB
.menjana idea
. membanding dan
membezakan
. pembelajaran
kontekstual
.menghubung kait
MP
Kertas sebak
Borang pengurusan
grafik
My CD
Pengukuhan
Alasan
menerima /menolak
pdpt.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Bahagian B:
Kelab Briged
Penyelamat
Sungai

1. Menggunakan
bahasa yang sesuai
untuk memujuk
pihak lain.
2. Memberikan
komen terhadap
pendapat pihak lain
secara kreatif dan
kritis
3. Menerangkan
laras bahasa iklan
dan laras bahasa
berita.
4. Menyatakan idea
dalam perbincangan
tentang sesuatu
perkara.
5. emberikan
pendapat tentang
hasil perbincangan.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara secara
terperinci ,tepat dan tersusun.
4.8 Menyatakan pilihan untuk menerima
atau menolak pendapat dalam
perundingan untuk mencapai kata
sepakat.
6.2 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan.
7.2 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.
11.8 Memberikan komen dan pandangan
tentang pendapat yang disampaikan
oleh pihak lain.

4.1 ARAS 2 (i)


Menyumbangkan idea yang
bernas dalam sesuatu diskusi
dengan terperinci.
4.4 ARAS 2 (i)
Mempengaruhi pihak lain untuk
menerima pandangan dengan
menggunakan
bahasa memujuk.
6.2 ARAS 2 (i)
Menyatakan perbezaan
penggunaan laras bahasa dalam
pelbagai genre.
7.1 ARAS 2 (i)
Menjelaskan maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan bahan grafik
dan bukan grafik.
11.5 ARAS 2 (i) Membahaskan
pendapat pihak lain tentang
sesebuah karya secara kritis
dan kreatif.

6. Memberikan
penerangan tentang
maklumat yang
tersurat dan tersirat
hasil pembentangan.

29

Tatabahasa
.kata ganda berentak
Kosa Kata
. briged
. notis
. kerakusan
. semesta
. warisan
Sebutan Intonasi
.Laras iklan
. Laras berita
.Laras sajak

Ilmu
.Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
.Kebersihan fizikal
dan mental
KBT
KB
-mengenal pasti
sebab/akibat
- kreatif dan kritis
-membanding dan
membezakan
- menjana idea
.Kajian Masa Depan
MP
. poster
.kertas sebak
. kad huruf
MyCD
. pengayaan
Kata ganda rentak

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
2.4
Bahagian C
Selamatkan
Bumi Kita

1. Memberikan
pandangan dengan
alasan yang rasional
dalam perundingan.
2. Mengambil
catatan teks yang
diperdengarkan.
3. Mencirikan
sesuatu teks
mengikut format.

Melaporkan sesuatu perkara dengan


menggunakan bahasa yang sesuai
dan tepat.

4.9 Menyatakan piliha untuk menerima


atau menolak pendapat dalam
Perundingan untuk mencapai kata
sepakat.
6.2 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

4. Menjelaskan cara
menyelesaikan
sesuatu masalah.

6.2 Membaca dan mengenal pasti


pelbagai genre penulisan.

5. Merumus
pendapat pihak lain.

9. 1 Mengambil imlak teks yang


diperdengarkan.

6. Melayari internet
untuk mendapatkan
maklumat.

11.6 Memberikan komen dan pandangan


tentang pendapat yang disampaikan
oleh pihak lain.

2.2 ARAS 3 (i)


Membentangkan tindakan
susulan bagi menyelesaikan
sesuatu tugasan.
4.5 ARAS 3 (i)
Menerima atau menolak
pandangan dengan memberikan
alasan yang rasional dalam
sesuatu perundingan untuk
mendapatkan persetujuan.

Tatabahasa
.Kata ganda separa

Ilmu
Sains dan Teknologi

Kosa Kata
.global
. bahang
.ozon
. metana
. atmosfera

Nilai Murni
.Kebersihan fizikal
dan mental
.Kasih sayang

6.1 ARAS 2 (i)


Merujuk media elektronik untuk
mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji.

KBT
KB
-mengenal pasti
sebab/akibat
- kreatif dan kritis
Pmembanding dan
membezakan
-menjana idea

6.2 ARAS 3 (i)


Memberi pandangan tentang ciriciri penulisan genre.

MP
.kertas sebak
. komputer

9. 1 ARAS 2 (i)
Mengambil imlak teks dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.

MyCD
-Pengayaan
K.ganda separa

Sebutan Intonasi
.Laras Syarahan

11.4 ARAS 3 (i)


Merumus pandangan pelbagai
pihak tentang pendapat yang
disampaikan.
13

UNIT 6

8 12
APRIL
-

Tema:
KAMI ANAK
MALAYSIA
Bahagian A:
Bahasa Jiwa
Bangsa

1.6 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan
tersirat dengan menggunakan kata,
ungkapan, dan ayat yang sesuai.

1.4 ARAS 2 (i)


Menjelaskan maksud
diksi,frasa,ungkapan dan ayat
dalam sesuatu pengucapan.

2. Menulis ayat
dengan lengkap.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan istilah,frasa, ayat yang
tepat dan laras bahasa yang sesuai.

3.1 Aras 1 (ii)


Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.

3. Menyatakan

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan

1. Menyatakan
pendapat yang
meyakinkan tentang
isi yang
dibincangkan.

4.1 ARAS 1 (ii)


Menyatakan pandangan tentang

30

Tatabahasa
.Kata sendi nama

Ilmu
.Kewarganegaraan

Kosa Kata
. menganjurkan
. jati diri
. menghayati
. melambangkan
. jiwa

Nilai Murni
.Patriotisme
KBT
KB
-membandingkan
dan membezakan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
andaian daripada
maksud yang
tersirat.

PKJR :
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat

4. Menjelaskan
maksud perkataan
yang terdapat dalam
teks.

TAJUK 2:
Laluan
Selamat
Sekolah

5. Mengemukakan
isi yang diperoleh
dengan jelas.

ke

6. Membina draf
karangan
berdasarkan isi yang
telah dikenal pasti.

pendapat tentang sesuatu perkara


secara terperinci ,tepat, dan tersusun.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.

sesuatu isi.
7.1 ARAS 1 (i)
Membaca dan membuat andaian
tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumat
yang tersurat.

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.
10.1 Menghasilkan pelbagai genre
( prosa dan puisi ) termasuk e-mel
yang mudah , menarik , dan
bermakna.
3.1 Mengetahui tentang peraturan dan
undang-undang jalan raya serta
menggunakannya.

8.1 ARAS 1 (i)


Menulis pelbagai jenis ayat.
10.1 ARAS 1 (ii)
Membina draf karangan yang
lengkap.

Objektif PKJR:
-membaca petikan
teks dgn sebutan dan
intonasi yg betul serta
dpt menjwb soalan
pemahaman dgn
tepat.
-membina ayat
majmuk
menggunakan kata
hubung yg terdpt dlm
petikan.
-menyatakan sebab
dan akibat jika tidak
mematuhi peraturan
dan undang-undang
jalan raya

31

Sebutan Intonasi
.Laras iklan
. Laras dialog

- menjelaskan
MP
Pita rakaman muzik
lagu
Brosur
Kad perkataan
-kata sendi nama

MyCD
Galeri Multimedia
-nyanyian Kami
Anak Malaysia
Pengayaan
-Kata sendi nama

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

Bahagian B:
Hayatilah
Rukun Negara

1.Menyatakan idea
yang bernas dalam
perbincangan.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci, tepat,dan tersusun.

2. Menulis dialog
mengikut format
yang betul.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.

3. Menjelaskan
maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan
gambar.
4. Membina ayat
aktif dan pasif
daripada perkataan
yang diberikan.
5.Memindahkan
surat kiriman tidak
rasmi dalam bentuk
catatan rasmi.

Bahagian C
Lagu
Kebangsaan

2. Membuat huraian
tentang maksud ayat
yang diberikan.
3. Membuat
kesimpulan tentang
maksud tersurat dan

5.1 ARAS 3(i)


Membaca teks dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

Tatabahasa
.Kata sendi nama

Ilmu
.Kewarganegaraan

Kosa Kata
.menghayati
. berikrar
. patuh
. lintasan
. berarak

Nilai Murni
.Patriotisme
KBT
KB
- memberi sebabsebab
- menyenaraikan
- mereka cipta

7.1 Membaca dan menerangkan maksud


kandungan tersurat dan tersirat.

7.1 ARAS 2 (i)


Menjelaskan maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan bahan grafik
dan bukan grafik.

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1 ARAS 1 (i)


Menulis pelbagai jenis ayat.

MP
.kad perkataan
-cth-cth kata sendi
nama

8.6 Membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.

8.6 Aras 1 (ii)


Menulis karangan yang lengkap
bersesuaian dengan format.

.Buku catatan harian

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa


dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah ,menarik dan bermakna.
.

6.Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
1. Menghuraikan
idea berdasarkan
persoalan yang
dikemukakan.

4.1 ARAs 2 (i)


Menyumbangkan idea yang
bernas dalam sesuatu diskusi
dengan terperinci.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci ,tepat dan tersusun.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

Sebutan Intonasi
.Laras surat

10.1 ARAS 2 (i)


Melakukan transformasi
maklumat dalam teks kepada
pelbagai genre.

41. ARAS 3 (ii) Menghuraikan


idea yang meyakinkan
dengan laras bahasa
yang betul.
5.1 ARAS 3 (ii)
Menghuraikan maksud ayat yang
dibaca.
5.2 ARAS 1 (ii)
Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.

32

Tatabahasa
.Kata sendi nama

Ilmu
.Kewarganegaraan

Kosa Kata
.memahat
. berkumandang
. pelosok
. podium
.hiasan
. menggalas
. menjunjung
. hinggap

Nilai Murni
.keberanian
KBT
KB
-membuat
kesimpulan
KP

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
tersirat.
4. Menjawab soalan
pemahaman
berdasarkan teks.
5. Menghasilkan
pembayang pantun
empat kerat yang
sesuai.
6 .merujuki kamus
untuk mencari
makna perkataan.

BCB
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa
dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah, menarik dan bermakna.

6.1 ARAS 1 (i)


Merujuk kamus untuk mencari
makna,sebutan yang betul,ejaan
dan
penggunaan perkataan yang
tepat.

Sebutan dan Intonasi


.Laras pantun
MP
Power point
-lirik lagu Negaraku
-Rakaman
Pantun

71. ARAS 3 (i)


Membuat kesimpulan tentang
maksud tersurat dan tersirat
berdasarka bahan grafik dan
bukan grafik.

10.1 ARAS 3 (i)


Menghasilkan prosa dan puisi
secara terancang ,tertib dan
kemas dengan menggunakan
bahasa yang tepat, indah, dan
menarik.
MINGGU
14

UNIT 6

15-19 APRIL

Tema:
KAMI ANAK
MALAYSIA

15 - 2615 - 191

Bahagian A:
Bahasa Jiwa
Bangsa
PKJR :
UNIT 1
TEMA:
Perjalanan
yang Selamat

1. Menyatakan
pendapat yang
meyakinkan tentang
isi yang
dibincangkan.
2. Menulis ayat
dengan lengkap.
3. Menyatakan
andaian daripada
maksud yang
tersirat.
4. Menjelaskan
maksud perkataan
yang terdapat dalam
teks.

1.7 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan
tersirat dengan menggunakan kata,
ungkapan, dan ayat yang sesuai.

1.4 ARAS 2 (i)


Menjelaskan maksud
diksi,frasa,ungkapan dan ayat
dalam sesuatu pengucapan.

3.2 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan istilah,frasa, ayat yang
tepat dan laras bahasa yang sesuai.

3.1 Aras 1 (ii)


Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.

4.2 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci ,tepat, dan tersusun.
7.2 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.

4.1 ARAS 1 (ii)


Menyatakan pandangan tentang
sesuatu isi.
7.1 ARAS 1 (i)
Membaca dan membuat andaian
tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumat
yang tersurat.

8.1 Membina dan menulis perkataan,

33

Tatabahasa
.Kata sendi nama

Ilmu
.Kewarganegaraan

Kosa Kata
. menganjurkan
. jati diri
. menghayati
. melambangkan
. jiwa

Nilai Murni
.Patriotisme

Sebutan Intonasi
.Laras iklan
. Laras dialog

KBT
KB
-membandingkan
dan membezakan
- menjelaskan
MP
Pita rakaman muzik
lagu
Brosur
Kad perkataan
-kata sendi nama

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
ayat tunggal dan ayat majmuk.
TAJUK 2:
Laluan
Selamat
Sekolah

ke

5. Mengemukakan
isi yang diperoleh
dengan jelas.
6. Membina draf
karangan
berdasarkan isi yang
telah dikenal pasti.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre


( prosa dan puisi ) termasuk e-mel
yang mudah , menarik , dan
bermakna.
3.1 Mengetahui tentang peraturan dan
undang-undang jalan raya serta
menggunakannya.

8.1 ARAS 1 (i)


Menulis pelbagai jenis ayat.

MyCD
Galeri Multimedia
-nyanyian Kami
Anak Malaysia
Pengayaan
-Kata sendi nama

10.1 ARAS 1 (ii)


Membina draf karangan yang
lengkap.

Objektif PKJR:
-membaca petikan
teks dgn sebutan dan
intonasi yg betul serta
dpt menjwb soalan
pemahaman dgn
tepat.
-membina ayat
majmuk
menggunakan kata
hubung yg terdpt dlm
petikan.
-menyatakan sebab
dan akibat jika tidak
mematuhi peraturan
dan undang-undang
jalan raya

Bahagian B:
Hayatilah
Rukun Negara

1.Menyatakan idea
yang bernas dalam
perbincangan.

4.2 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci, tepat,dan tersusun.

2. Menulis dialog
mengikut format
yang betul.

5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.

5.1 ARAS 3(i)


Membaca teks dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud

7.1 ARAS 2 (i)

3. Menjelaskan
maksud tersurat dan

4.1 ARAs 2 (i)


Menyumbangkan idea yang
bernas dalam sesuatu diskusi
dengan terperinci.

34

Tatabahasa
.Kata sendi nama

Ilmu
.Kewarganegaraan

Kosa Kata
.menghayati
. berikrar
. patuh
. lintasan
. berarak

Nilai Murni
.Patriotisme
KBT
KB
- memberi sebabsebab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
tersirat berdasarkan
gambar.

kandungan tersurat dan tersirat.

Menjelaskan maksud tersurat dan


tersirat berdasarkan bahan grafik
dan bukan grafik.

4. Membina ayat
aktif dan pasif
daripada perkataan
yang diberikan.

8.1 Membina dan menulis perkataan,


ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.1 ARAS 1 (i)


Menulis pelbagai jenis ayat.

MP
.kad perkataan
-cth-cth kata sendi
nama

8.6 Membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.

8.6 Aras 1 (ii)


Menulis karangan yang lengkap
bersesuaian dengan format.

.Buku catatan harian

5.Memindahkan
surat kiriman tidak
rasmi dalam bentuk
catatan rasmi.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa


dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah ,menarik dan bermakna.
.

6.Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

Bahagian C
Lagu
Kebangsaan

1. Menghuraikan
idea berdasarkan
persoalan yang
dikemukakan.
2. Membuat huraian
tentang maksud ayat
yang diberikan.
3. Membuat
kesimpulan tentang
maksud tersurat dan
tersirat.

4.2 Mengemukakan idea, pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci ,tepat dan tersusun.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.
5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

4. Menjawab soalan
pemahaman
berdasarkan teks.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.

5. Menghasilkan
pembayang pantun
empat kerat yang
sesuai.

7.2 Membaca dan menerangkan maksud


kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.
10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa

Sebutan Intonasi
.Laras surat

- menyenaraikan
- mereka cipta

10.1 ARAS 2 (i)


Melakukan transformasi
maklumat dalam teks kepada
pelbagai genre.

41. ARAS 3 (ii) Menghuraikan


idea yang meyakinkan
dengan laras bahasa
yang betul.
5.1 ARAS 3 (ii)
Menghuraikan maksud ayat yang
dibaca.
5.2 ARAS 1 (ii)
Menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks yang dibaca.
6.1 ARAS 1 (i)
Merujuk kamus untuk mencari
makna,sebutan yang betul,ejaan
dan
penggunaan perkataan yang
tepat.
71. ARAS 3 (i)
Membuat kesimpulan tentang
maksud tersurat dan tersirat

35

Tatabahasa
.Kata sendi nama

Ilmu
.Kewarganegaraan

Kosa Kata
.memahat
. berkumandang
. pelosok
. podium
.hiasan
. menggalas
. menjunjung
. hinggap

Nilai Murni
.keberanian
KBT
KB
-membuat
kesimpulan
KP
BCB

Sebutan dan Intonasi


.Laras pantun
MP
Power point
-lirik lagu Negaraku
-Rakaman
Pantun

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
6 .merujuki kamus
untuk mencari
makna perkataan.

dan puisi ) termasuk e-mel yang


mudah, menarik dan bermakna.

berdasarka bahan grafik dan


bukan grafik.

10.1 ARAS 3 (i)


Menghasilkan prosa dan puisi
secara terancang ,tertib dan
kemas dengan menggunakan
bahasa yang tepat, indah, dan
menarik.
MINGGU
16
29 APRIL
3 MEI

UNIT 7
Tema:
SENI
TRADISI
KEBANGGA
AN KITA
Bahagian A:
Indahnya Seni
Tari Kita
PKJR :
UNIT 2:
TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan raya
TAJUK 1:
Kepentingan
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya

1. Menerangkan
sesuatu perkara
dengan gaya bahasa
yang sesuai.
2. Mengemukakan
alasan menerima
atau menolak
sesuatu cadangan.
3. Mengenal pasti
penggunaanistilah
dan ayat yang
menarik yang
terdapat dalam teks.
4. Menulis ayat yang
mengandungi kata
hubung dalam
tulisan berangkai.
5. Menulis dan
menyusun maklumat
daripada grafik
mengikut kronologi.
6. Menulis kerangka
karangan
berdasarkan Jadual

1.4 Menyatakan permintaan secara


berterus terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.

1.4 ARAS 1(i)


Menggunakan perkataan, ayat
dan paralinguistik yang sesuai
untuk menyatakan sesuatu
permintaan.

4.2 Menyatakan pilihan untuk menerima


atau menolak pendapat dalam
Perundingan untuk
mencatat kata sepakat.

4.2 ARAS 1 (i) Mengemukakan


alasan untuk menerima atau
menolak sesuatu pendapat.

7.3 Membaca dan mengenal pasti


perkataan, pelbagai jenis ayat dan
gaya bahasa yang terdapat dalam
teks sastera dan bukan sastera yang
dapat membawa kesan tertentu
kepada pembaca.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
8.6 Membina wacana yang sempurna
bagai keseluruhan karangan.
9.4

Menyusun maklumat secara kohesi


daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.

7.2 ARAS 1 (i)


Mengecam diksi,istilah dan ayat
yamg memberikan kesan dengan
menyatakan sebab.
8.3 ARAS 2 (i)
Menulis ayat dalam tulisan
berangkai dengan kemas dan
cantik.
8.6 ARAS 1 (i)
Menggunakan pengurusan grafik
bagi mengenal pasti isi yang
sesuai untuk membuat kerangka
penulisan.
9.3 ARAS 1 (i)
Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.

36

Tatabahasa
.Kata hubung

Ilmu
. Kebudayaan

Kosa kata
.pemujaan
.iringan
. kepercayaan
. akrobatik
. upacara

Nilai Murni
.Rasional
. Bersyukur

Sebutan dan Intonasi


. Laras drama

KBT
KB
-membandingkan
dan membezakan
- Pembelajaran
kontekstual
-BCB
MP
.Gambar
. pengurusan Grafik
. MyCD
.teks prosa
. bahan grafik

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Persembahan Tarian
Tradisional.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan


undang-undang jalan raya serta
menggunakannya

Objektif PKJR:
-membaca petikan
teks dgn sebutan dan
intonasi yg betul serta
dpt menjwb soalan
pemahaman dgn
tepat.
-membina ayat
majmuk
menggunakan kata
hubung yg terdpt dlm
petikan.
-menyatakan sebab
dan akibat jika tidak
mematuhi peraturan
dan undang-undang
jalan raya

Bahagian B
Alat Muzik
Tradisonal
Kita

1. Memberikan
penjelasan tentang
sesuatu kehendak
dengan bahasa yang
sopan.
2. Meyakinkan pihak
lain tentang sesuatu
cadangan dengan
menggunakan
pujukan.
3. Memilih ayat
yang memberikan

1.8 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.

1.5 ARAS 1 (i)


Mendapatkan penjelasan tentang
sesuatu barang dan
perkhidmatan yang diperlukan.

4.3 Menyatakan pilihan untuk menerima


atau menolak pendapat dalam
perundingan
untuk mencapai kata sepakat.

4.3 ARAS 2 (i)


Mempengaruhi pihak lain untuk
menerima pandangan dengan
menggunakan
bahasa memujuk.

7.2 Membaca dan mengenal pasti


perkataan,pelbagai jenis ayat, dan gaya
bahasa yang terdapat dalam teks sastera
dan bukan sastera yang dapat membawa

7.2 ARAS 2 (i)


Memilih ayat yang memberikan
kesan dalam teks prosa dan puisi

37

Tatabahasa
.Kata tanya
. Ayat tanya
Kosa Kata
.asyik
. merdu
. menuai
. menuding
. kenangan
. keindahan
Sebutan dan Intonasi
.Ayat tanya

Ilmu
.Kebudayaan
Nilai Murni
.Kerjasama
. Baik hati
KBT
KB
.Kajian Masa Depan
. Pembelajaran
Kontekstual
. BCB
MP

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
kesan dengan
menyatakan alasan.
4. Menulis ayat
dalam perenggan
dengan
menggunakan tulisan
beangkai.
5. Mengklafikasikan
maklumat mengikut
keutamaan

kesan tertentu kepada pembaca.


8.4 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil daripada
bahan yang didengar atau dibaca.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

6. Mengedit
penulisan dan
membuat
pembetulan teks dari
segi kesalahan
tatabahasa.

Bahagian C
Seronoknya
Permainan
Tradisional
Kita

1. Membuat rayuan
dengan
menggunakan
bahasa yang sesuai.
2. Membuat andaian
tentang sesuatu yang
tersirat berdasarkan
maklumat yang
tersurat.

4. Membina ayat
tunggal dan at
majmuk berdasarkan

MyCD
.Galeri Multimedia
-video

8.3 ARAS 3 (i)


Menulis ayat dalam perenggan
dengan mengunakan tulisan
berangkai yang kemas dan
cantik.

.pengukuhan
-menyusun
maklumat

9.3 ARAS 2 (i)


Mengklasifikasikan maklumat
berdasarkan topik yang
dikemukakan engikut
keutamaan.
10.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan,perkataan, frasa dan tanda
baca dalam teks.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan
kata,ungkapan,ayat,sebutan,
Intonasi, dan nada yang sesuai.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
7.1

3. Mengelaskan ayat
yang memberikan
kesan dengan
menyatakan alasan.

dengan
menyatakan alasan.

7.2

Membaca dan menerangkan


maksud kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
Membaca dan mengenal pasti
perkataan, pelbagai jenis ayat, dan
gaya bahasa yang terdapat dalam
teks sastera dan bukan sastera yang
dapat membawa kesan tertentu

1.1 ARAS 1 (i)


Berinteraksi dengan pihak lain
berkaitan sesuatu topik.
1.4 ARAS 3 (i)
Merayu dengan menggunakan
strategi yang berkesan untuk
memujuk pihak lain.
7.1 ARAS 1 (i)
Membaca dan membuat andaian
tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumat
yang tersirat.
7.2 ARAS 3 (i)
Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang memberikan
kesan dengan
mengemukakan alasan.

38

Tatabahasa
.Kata seru

Ilmu
. Kebudayaan

Kosa Kata
. tradisonal
.kesenian
.kepercayaan
. pemujaan
.seruling
.serunai

Nilai Murni
. Hormatmenghormati
. Kesyukuran

Sebutan dan Intonasi


.Ayat seru

KBT
KB
-menyusun atur
MP
.teks prosa
. bahan dialog
.gambar/grafik
MyCD
. pengayaan
-kata seru

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
tajuk Permainan
yang Digemari

kepada pembaca.
8.2

5. Menyusun
maklumat mengikut
kesesuaian dengan
menyatakan alasan.
6. Menulis
perenggan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi


daripada nota atau catatan hasil daripada
bahan yang didengar atau dibaca.

8.2 ARAS 1 (i)


Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk.
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
9.3 ARAS 3 (i)
Menentukan kesesuain susunan
maklumat dengan
mengemukakan alasan.

7. Berbual dengan
rakan tentang
maklumat dalam
gambar.
MINGGU
17
6 10 MEI

UNIT 7
Tema:
SENI
TRADISI
KEBANGGA
AN KITA
Bahagian A:
Indahnya Seni
Tari Kita
PKJR :
UNIT 2:
TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan raya

1. Menerangkan
sesuatu perkara
dengan gaya bahasa
yang sesuai.
2. Mengemukakan
alasan menerima
atau menolak
sesuatu cadangan.
3. Mengenal pasti
penggunaanistilah
dan ayat yang
menarik yang
terdapat dalam teks.
4. Menulis ayat yang
mengandungi kata
hubung dalam
tulisan berangkai.
5. Menulis dan

1.4 Menyatakan permintaan secara


berterus terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.

1.4 ARAS 1(i)


Menggunakan perkataan, ayat
dan paralinguistik yang sesuai
untuk menyatakan sesuatu
permintaan.

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima


atau menolak pendapat dalam
Perundingan untuk
mencatat kata sepakat.

4.2 ARAS 1 (i) Mengemukakan


alasan untuk menerima atau
menolak sesuatu pendapat.

7.4 Membaca dan mengenal pasti


perkataan, pelbagai jenis ayat dan
gaya bahasa yang terdapat dalam
teks sastera dan bukan sastera yang
dapat membawa kesan tertentu
kepada pembaca.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
8.6 Membina wacana yang sempurna

7.2 ARAS 1 (i)


Mengecam diksi,istilah dan ayat
yamg memberikan kesan dengan
menyatakan sebab.
8.3 ARAS 2 (i)
Menulis ayat dalam tulisan
berangkai dengan kemas dan
cantik.
8.6 ARAS 1 (i)
Menggunakan pengurusan grafik

39

Tatabahasa
.Kata hubung

Ilmu
. Kebudayaan

Kosa kata
.pemujaan
.iringan
. kepercayaan
. akrobatik
. upacara

Nilai Murni
.Rasional
. Bersyukur

Sebutan dan Intonasi


. Laras drama

KBT
KB
-membandingkan
dan membezakan
- Pembelajaran
kontekstual
-BCB
MP
.Gambar
. pengurusan Grafik
. MyCD
.teks prosa
. bahan grafik

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
TAJUK 1:
Kepentingan
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya

menyusun maklumat
daripada grafik
mengikut kronologi.
6. Menulis kerangka
karangan
berdasarkan Jadual
Persembahan Tarian
Tradisional.

bagai keseluruhan karangan.


9.5

Menyusun maklumat secara kohesi


daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.

bagi mengenal pasti isi yang


sesuai untuk membuat kerangka
penulisan.
9.3 ARAS 1 (i)
Menulis dan menyusun
maklumat mengikut kronologi.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan


undang-undang jalan raya serta
menggunakannya

Objektif PKJR:
-membaca petikan
teks dgn sebutan dan
intonasi yg betul serta
dpt menjwb soalan
pemahaman dgn
tepat.
-membina ayat
majmuk
menggunakan kata
hubung yg terdpt dlm
petikan.
-menyatakan sebab
dan akibat jika tidak
mematuhi peraturan
dan undang-undang
jalan raya

Bahagian B
Alat Muzik
Tradisonal
Kita

1. Memberikan
penjelasan tentang
sesuatu kehendak
dengan bahasa yang
sopan.

1.9 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.

1.5 ARAS 1 (i)


Mendapatkan penjelasan tentang
sesuatu barang dan
perkhidmatan yang diperlukan.

2. Meyakinkan pihak

4.5 Menyatakan pilihan untuk menerima


atau menolak pendapat dalam

4.3 ARAS 2 (i)


Mempengaruhi pihak lain untuk

40

Tatabahasa
.Kata tanya
. Ayat tanya
Kosa Kata
.asyik
. merdu
. menuai

Ilmu
.Kebudayaan
Nilai Murni
.Kerjasama
. Baik hati
KBT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
lain tentang sesuatu
cadangan dengan
menggunakan
pujukan.
3. Memilih ayat
yang memberikan
kesan dengan
menyatakan alasan.
4. Menulis ayat
dalam perenggan
dengan
menggunakan tulisan
beangkai.
5. Mengklafikasikan
maklumat mengikut
keutamaan

perundingan
untuk mencapai kata sepakat.
7.2 Membaca dan mengenal pasti
perkataan,pelbagai jenis ayat, dan gaya
bahasa yang terdapat dalam teks sastera
dan bukan sastera yang dapat membawa
kesan tertentu kepada pembaca.
8.5 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil daripada
bahan yang didengar atau dibaca.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

6. Mengedit
penulisan dan
membuat
pembetulan teks dari
segi kesalahan
tatabahasa.

Bahagian C
Seronoknya
Permainan
Tradisional
Kita

1. Membuat rayuan
dengan
menggunakan
bahasa yang sesuai.
2. Membuat andaian
tentang sesuatu yang
tersirat berdasarkan
maklumat yang
tersurat.

. menuding
. kenangan
. keindahan

7.2 ARAS 2 (i)


Memilih ayat yang memberikan
kesan dalam teks prosa dan puisi
dengan
menyatakan alasan.

Sebutan dan Intonasi


.Ayat tanya

KB
.Kajian Masa Depan
. Pembelajaran
Kontekstual
. BCB
MP
MyCD
.Galeri Multimedia
-video

8.3 ARAS 3 (i)


Menulis ayat dalam perenggan
dengan mengunakan tulisan
berangkai yang kemas dan
cantik.

.pengukuhan
-menyusun
maklumat

9.3 ARAS 2 (i)


Mengklasifikasikan maklumat
berdasarkan topik yang
dikemukakan engikut
keutamaan.
10.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan,perkataan, frasa dan tanda
baca dalam teks.

1.2 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan
kata,ungkapan,ayat,sebutan,
Intonasi, dan nada yang sesuai.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
7.3

3. Mengelaskan ayat

menerima pandangan dengan


menggunakan
bahasa memujuk.

Membaca dan menerangkan


maksud kandungan teks yang

1.1 ARAS 1 (i)


Berinteraksi dengan pihak lain
berkaitan sesuatu topik.
1.4 ARAS 3 (i)
Merayu dengan menggunakan
strategi yang berkesan untuk
memujuk pihak lain.
7.1 ARAS 1 (i)
Membaca dan membuat andaian
tentang sesuatu perkara yang
tersirat berdasarkan maklumat
yang tersirat.

41

Tatabahasa
.Kata seru

Ilmu
. Kebudayaan

Kosa Kata
. tradisonal
.kesenian
.kepercayaan
. pemujaan
.seruling
.serunai

Nilai Murni
. Hormatmenghormati
. Kesyukuran

Sebutan dan Intonasi


.Ayat seru

KBT
KB
-menyusun atur
MP

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
yang memberikan
kesan dengan
menyatakan alasan.

tersurat dan tersirat.


7.4

4. Membina ayat
tunggal dan at
majmuk berdasarkan
tajuk Permainan
yang Digemari
8.3
5. Menyusun
maklumat mengikut
kesesuaian dengan
menyatakan alasan.
6. Menulis
perenggan yang
mengandungi ayat
tunggal dan ayat
majmuk.

Membaca dan mengenal pasti


perkataan, pelbagai jenis ayat, dan
gaya bahasa yang terdapat dalam
teks sastera dan bukan sastera yang
dapat membawa kesan tertentu
kepada pembaca.
Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi


daripada nota atau catatan hasil daripada
bahan yang didengar atau dibaca.

.teks prosa
. bahan dialog
.gambar/grafik

7.2 ARAS 3 (i)


Mengklasifikasikan pelbagai
jenis ayat yang memberikan
kesan dengan
mengemukakan alasan.

MyCD
. pengayaan
-kata seru

8.2 ARAS 1 (i)


Membina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk.
ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
9.3 ARAS 3 (i)
Menentukan kesesuain susunan
maklumat dengan
mengemukakan alasan.

7. Berbual dengan
rakan tentang
maklumat dalam
gambar.
18

13 17 MEI

UNIT 8
Tema:
PERUBATAN
TRADIONAL
Bahagian A:
Akupunktur
PKJR :
UNIT 2
TEMA:

1.Menyampaikan
arahan dan pesanan
dengan sopan.
2. Memberikan
pendapat dan
cadangan tentang
sesuatu lakonan.
3. Membaca
perenggan untuk
mendapatkan
maklumat.
4. Menulis teks

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur para
linguistik yang sesuia untuk menguatkan
permintaan.
4.3 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan
pemerhatian,pengalaman dan
maklumat yang disampaikan oleh
pihak lain.

1.3 ARAS 1 (i)


Memberikan araha serta
menyampaikan pesanan dengan
menggunakan intonasi yang
betul dan bersopan.
ARAS 1 (ii)
Membrikan arahan serta
menyampaikan pesanan
mengikut keutamaan.
1.4 ARAS 2 (ii)
Mengemukakan pendapat untuk
memujuk pihak tertentu dengan
menggunakan

42

Tatabahasa
.Kata majmuk

Ilmu
.Kesihatan

Kosa Kata
.akupunktur
. dicucuk
.murung
,menggeletar

Nilai Murni
.Hemah Tinggi
.Rasional

Sebutan Intonasi
.Laras pengumuman
.Laras dialog

KBT
KB
-meringkaskan
-menilai
KP
-verbal linguistik
-BCB

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya
TAJUK 2:
Mesej Dalam
Iklan

yang
diperdengarkan.
5. Menulis draf
karangan yang
lengkap dan
memurnikannya.
6. Menulis catatan
ringkas berdasarkan
maklumat.
7. Membentangkan
pernyataan yang
diberikan.
Objektif PKJR:
-mengemukakan
pandangan utk
menyokong atau
membangkang ttg
sesuatu perkara yg
dibincangkan.

Bahagian B
Ayurveda

6.4 Membaca pantas secara luncuran


untuk mendapatkan maklumat yang
menyeluruh.
9.1 Mengambil imlak teks yang
diperdengarkan.
9.2 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan
didengar atau dibaca.
10.1 Menghasilkan pelbagai genre
(prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah,menarik dan bermakna.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut
terhadap keselamatan.

kata,ungkapan,ayat,intonasi,dan
gaya yang sesuai.
4.2 ARAS 3 (i)
Memberi komen dan cadangan
balas yang membina tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pengalaman secara bersopan.

9.1 ARAS 2 (i)


Mengambil imlak teks dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.
9.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.
10.1 ARAS 1 (ii)
Membina draf karangan yang
lengkap.

-menyenaraikan
pesanan berkaitan
keselamatan jalan
raya daripada
paparan media

10.2 ARAS 3 (i)- Mengedit dan


membetulkan kesatuan idea
dalam penulisan.

2. Menyampaikan
arahan dan pesanan

1.3 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.4

Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu
perkara.

MyCD
Pengayaan
-mengenal pasti
maklumat yang
diperdengarkan dan
membuat catatan.

6.4 ARAS 1 (ii)


Membaca perenggan pertama
dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan
maklumat umum.

- menulis pandangan
terhda pihak lain ttg
sesuatu bahan dgn
bhs yang betul.

1. Bertindak
mengikut arahan
yang didengar
dengan teliti.

MP
-permainan
peralatan doktor
- radio
-pita rakaman

1.2 ARAS 2 (i)


Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.
1.3 ARAS 2 (i)

43

Tatabahasa
.Ayat majmuk

Ilmu
.Kesihatan

Kosa Kata
.tugasan
.panduan
.terapi

Nilai Murni
. Hemah tinggi
.Rasional

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
dengan teratur.
3. Membina ayat
berdasarkan
perkataan dan
rangkai kata.

5.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi


dengan sebutan dan Intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

4. Membaca prakata
untuk mendapatkan
maklumat penting.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi


dengan sebutan dan Intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.

5. Membina soalan
berdasarkan tajuk
perbincangan.

6.4 Membaca pantas secara luncuran


untuk mendapattkan maklumat yang
menyeluruh.

6. Menterjemahkan
maklumat dalam
bentuk grafik.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

7.Menyatakan isi
penting catatan yang
dibaca.

Bahagian C

1. Memberikan
arahan dengan tepat.

Refleksologi
2. Menulis ayat
dengan
menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
3. Membaca sinopsis
dan glosari untuk
mendapatkan
maklumat.
4. Memberikan
pendapat tentang

Mendengar arahan serta pesanan


dengan teliti untuk membuat
tindakan yang wajar.
ARAS 2 (ii)
Melaksanakan arahan serta
pesanan dengan cepat dan
terancang.

.rombongan
. mengurut
Sebutan dan Intonasi
. laras Catatan
. Laras dialog

5.1 ARAS 1 (ii)


Memahami perkataan, rangkai
kata ,dan ayat yang dibaca.

KBT
KB
.mentafsir
.BCB
MP
-borang pengurusan
Grafik
-kertas sebak
-kamus
MyCD
-mendengar arahab
serta pesanan
dengan teliti

5.2 ARAS 2 (ii)


Menyatakan maklumat penting
dalam bahan yang dibaca.
6.4 ARAS 2 (i)
Membaca bahagian pengenalan
atau prakata sesebuah buku.
9.2 ARAS 2 (i)
Mentejemah maklumat dalam
bentuk lakaran kerangka.

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.
4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan tersusun.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
6.4 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklumat yang
menyeluruh.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal

1.3 ARAS 3 (i)


Memberikan arahan secara
ringkas dan tepat.
4.1 ARAS 1 (ii)
Menyuarakan pandangan
tentang sesuatu isi.
5.2 ARAS 2 (ii)
Menyatakan maklumat penting
dalam bahan yang dibaca.
6.4 ARAS 3 (i)
Membaca sinopsis,
bibliografi,indeks dan glosari

44

Tatabahasa
. Imbuhan pinjaman

Ilmu
.Kesihatan

Kosa Kata
.urut
. menghidapi
. refleksologi
.refleksi
.bawasir

Nilai Murni
. Hemah tinggi
.rasional

Sebutan intonasi
.Laras Sinopsis
.Laras glosari
.Laras autobiografi

KBT
KB
-menjana idea
-meringkaskan
.BCB
MP
- kertas sebak
-

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
sesuatu tajuk.
5. Membuat
ringkasan teks.
6. Menyatakan isi
penting autobiografi
yang dibaca.

dan ayat majmuk dalam sesuatu


penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
9.2 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

sesebuah buku untuk


mendapatkan gambaran umum.

kayu,simen,pasir,bat
u, sungai dan pasu
bunga.
-kamus
- gambar

8.2 ARAS 2 (i)


Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.

MyCD
-Animasi
Aku Sebuah Mesin
Refleksologi

9.2 ARAS 3 (i)


Membuat ringkasan berkaitan
teks yang dibaca.
MINGGU 19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

MINGGU
20
10 14 JUN

UNIT 8
Tema:
PERUBATAN
TRADIONAL
Bahagian A:
Akupunktur
PKJR :
UNIT 2

1.Menyampaikan
arahan dan pesanan
dengan sopan.
2. Memberikan
pendapat dan
cadangan tentang
sesuatu lakonan.
3. Membaca
perenggan untuk
mendapatkan
maklumat.

TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya

4. Menulis teks
yang
diperdengarkan.

TAJUK 2:
Mesej Dalam
Iklan

5. Menulis draf
karangan yang
lengkap dan
memurnikannya.
6. Menulis catatan

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur para
linguistik yang sesuia untuk menguatkan
permintaan.
4.4 Mengemukakan komen yang sesuai
berdasarkan
pemerhatian,pengalaman dan
maklumat yang disampaikan oleh
pihak lain.
6.5 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklumat yang
menyeluruh.
9.1 Mengambil imlak teks yang
diperdengarkan.
9.3 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan

1.3 ARAS 1 (i)


Memberikan araha serta
menyampaikan pesanan dengan
menggunakan intonasi yang
betul dan bersopan.
ARAS 1 (ii)
Membrikan arahan serta
menyampaikan pesanan
mengikut keutamaan.
1.4 ARAS 2 (ii)
Mengemukakan pendapat untuk
memujuk pihak tertentu dengan
menggunakan
kata,ungkapan,ayat,intonasi,dan
gaya yang sesuai.
4.2 ARAS 3 (i)
Memberi komen dan cadangan
balas yang membina tentang
sesuatu perkara berdasarkan
pengalaman secara bersopan.

45

Tatabahasa
.Kata majmuk

Ilmu
.Kesihatan

Kosa Kata
.akupunktur
. dicucuk
.murung
,menggeletar

Nilai Murni
.Hemah Tinggi
.Rasional

Sebutan Intonasi
.Laras pengumuman
.Laras dialog

KBT
KB
-meringkaskan
-menilai
KP
-verbal linguistik
-BCB
MP
-permainan
peralatan doktor
- radio
-pita rakaman
MyCD
Pengayaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
ringkas berdasarkan
maklumat.
7. Membentangkan
pernyataan yang
diberikan.
Objektif PKJR:
-mengemukakan
pandangan utk
menyokong atau
membangkang ttg
sesuatu perkara yg
dibincangkan.

Bahagian B
Ayurveda

didengar atau dibaca.


10.1 Menghasilkan pelbagai genre
(prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah,menarik dan bermakna.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut
terhadap keselamatan.

6.4 ARAS 1 (ii)


Membaca perenggan pertama
dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan
maklumat umum.
9.1 ARAS 2 (i)
Mengambil imlak teks dengan
ejaan dan tanda baca yang betul.
9.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.

- menulis pandangan
terhda pihak lain ttg
sesuatu bahan dgn
bhs yang betul.

10.1 ARAS 1 (ii)


Membina draf karangan yang
lengkap.

-menyenaraikan
pesanan berkaitan
keselamatan jalan
raya daripada
paparan media

10.2 ARAS 3 (i)- Mengedit dan


membetulkan kesatuan idea
dalam penulisan.

1. Bertindak
mengikut arahan
yang didengar
dengan teliti.
2. Menyampaikan
arahan dan pesanan
dengan teratur.
3. Membina ayat
berdasarkan
perkataan dan
rangkai kata.
4. Membaca prakata
untuk mendapatkan

1.5 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.6

Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu
perkara.

5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi


dengan sebutan dan Intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan Intonasi yang
betul dan lancar serta memahami

-mengenal pasti
maklumat yang
diperdengarkan dan
membuat catatan.

1.2 ARAS 2 (i)


Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.
1.3 ARAS 2 (i)
Mendengar arahan serta pesanan
dengan teliti untuk membuat
tindakan yang wajar.
ARAS 2 (ii)
Melaksanakan arahan serta
pesanan dengan cepat dan
terancang.

46

Tatabahasa
.Ayat majmuk

Ilmu
.Kesihatan

Kosa Kata
.tugasan
.panduan
.terapi
.rombongan
. mengurut

Nilai Murni
. Hemah tinggi
.Rasional

Sebutan dan Intonasi


. laras Catatan
. Laras dialog

KBT
KB
.mentafsir
.BCB
MP
-borang pengurusan
Grafik
-kertas sebak

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
maklumat penting.

perkara yang dibaca.

5. Membina soalan
berdasarkan tajuk
perbincangan.

6.5 Membaca pantas secara luncuran


untuk mendapattkan maklumat yang
menyeluruh.

6. Menterjemahkan
maklumat dalam
bentuk grafik.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

7.Menyatakan isi
penting catatan yang
dibaca.

Bahagian C

1. Memberikan
arahan dengan tepat.

Refleksologi
2. Menulis ayat
dengan
menggunakan ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
3. Membaca sinopsis
dan glosari untuk
mendapatkan
maklumat.
4. Memberikan
pendapat tentang
sesuatu tajuk.
5. Membuat
ringkasan teks.
6. Menyatakan isi
penting autobiografi
yang dibaca.

5.1 ARAS 1 (ii)


Memahami perkataan, rangkai
kata ,dan ayat yang dibaca.

-kamus
MyCD
-mendengar arahab
serta pesanan
dengan teliti

5.2 ARAS 2 (ii)


Menyatakan maklumat penting
dalam bahan yang dibaca.
6.4 ARAS 2 (i)
Membaca bahagian pengenalan
atau prakata sesebuah buku.
9.2 ARAS 2 (i)
Mentejemah maklumat dalam
bentuk lakaran kerangka.

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.
4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan tersusun.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
6.4 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklumat yang
menyeluruh.
8.3 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
9.3 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

1.3 ARAS 3 (i)


Memberikan arahan secara
ringkas dan tepat.
4.1 ARAS 1 (ii)
Menyuarakan pandangan
tentang sesuatu isi.
5.2 ARAS 2 (ii)
Menyatakan maklumat penting
dalam bahan yang dibaca.
6.4 ARAS 3 (i)
Membaca sinopsis,
bibliografi,indeks dan glosari
sesebuah buku untuk
mendapatkan gambaran umum.
8.2 ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
9.2 ARAS 3 (i)

47

Tatabahasa
. Imbuhan pinjaman

Ilmu
.Kesihatan

Kosa Kata
.urut
. menghidapi
. refleksologi
.refleksi
.bawasir

Nilai Murni
. Hemah tinggi
.rasional

Sebutan intonasi
.Laras Sinopsis
.Laras glosari
.Laras autobiografi

KBT
KB
-menjana idea
-meringkaskan
.BCB
MP
- kertas sebak
kayu,simen,pasir,bat
u, sungai dan pasu
bunga.
-kamus
- gambar
MyCD
-Animasi
Aku Sebuah Mesin

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Membuat ringkasan berkaitan
teks yang dibaca.
MINGGU
21
17 21
JUN

UNIT 9
Tema:
MARI
BERCERITA

1. Menyatakan
maksud sesuatu
pernyhataan yang
tersurat dan tersirat
berdasarkan nada.

Bahagian A
Cerita Pendek

2.Menyatakan isi
daripada cerita.

PKJR
UNIT 2:
TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya
TAJUK 2:
Mesej Dalam
Iklan

3. Menyusun
maklumat daripada
cerita dan membuat
ramalan.
4. Menulis ayat
penyata dan ayat
tanya.
5.
Menghubungkaitkan
sebab dan akibat
dengan memberikan
alasan yang
munasabah.
6. Membaca teks
cerpen dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.
7.Menulis
pandangan tentang
frasa yang menarik
dalam karya.

1.5 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
dengan menggunakan
kata,ungkapan,danayat yang sesuai.

1.5 ARAS 1 (i)


Menyatakan maksud pernyataan
yang tersurat dan tersirat
berdasarkan Intonasi.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi


dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.

5.2 ARAS 2 (i) Membaca


bahan sastera dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

6.6 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat
yang diberikan.

6.6 ARAS 1 (i) Menyusun


maklumat daripada pelbagai
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai


bahan sastera dan bukan sastera yang
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.

7.3 ARAS 1 (i) Menyatakan isi


sesuatu teks yang dibaca
daripada pelbagai bahan untuk
meningkatkan minat membaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat


tunggal dan ayat majmuk.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis


pelbagai jenis ayat .

11.1 Menyatakan pandangan tentang


perkara yang menarik dalam sesebuah
karya.

11.1 ARAS 1 (i) Memberi


komen tentang perkara yang
menarik dalam sesebuah karya.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut


terhadap keselamatan.

Objektif PKJR:
-mengemukakan

48

Refleksologi

Tatabahasa
.kata perintah

Ilmu
.Sastera

Kosa kata
. meredah
. menghirup
.tersengih
.bersyarah
.berbekas

Nilai Murni
.Kerajinan
.Keyakinan

Sebutan Intonasi
-Laras sastera

KBT
KB
-membuat ramalan
MP
-teks prosa
-kad perkataan
.kata perintah
MyCD
Galeri Multimedia
-Usaha Tangga
Kejayaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
pandangan utk
menyokong atau
membangkang ttg
sesuatu perkara yg
dibincangkan.
- menulis pandangan
terhdap pihak lain
ttg sesuatu bahan dgn
bhs yang betul.
-menyenaraikan
pesanan
berkaitan
keselamatan
jalan
raya
daripada
paparan media

Bahagian B
Cerita
Lagenda

1. Memberikan
penjelasan terhadap
maksud
kata dan ungkapan
berdasarkan teks.
2. Mengenal pasti
dan membaca
maksud peribahasa
dalam cerita.
3. Membuat ramalan
terhadap sesuatu
cerita berdasarkan
perenggan awal.
4. Menulis dan
menyusun maklumat
secara urutan masa.
5. Menulis kekuatan
dan keistimewaan
watak dalam karya
yang dipilih.

1.5 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
dengan menggunakan kata,ungkapan,dan
ayat yang sesuai.
6.2 Membaca dan mengenal pasti genre
penulisan.
6.6 Membaca dan membuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat
yang diberikan.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan bukan sastera
yang berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.
9.4 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.
11.1 Menyatakan pandangan tentang
perkara yang menarik dalam

1.5 ARAS 2 (i) Menjelaskan


maksud diksi,frasa,ungkapan dan
ayat dalam sesuatu pengucapan.
6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti
penggunaan kata,frasa,rangkai
kata, peribahasa dan ayat dalam
genre.
6.6 ARAS 2 (i) Membuat
ramalan berdasarkan idea yang
berkaitan dengan cerita dan isu
yang diberi dalam perenggan
awal bahan yang dibaca.
7.3 ARAS 2 (i) Menyatakan
ringkasan atau sinopsis teks yang
dibaca daripada pelbagai bahan.
9.2 ARAS 1 (i) Menulis dan
menyusun maklumat mengikut
kronologi
11.1 ARAS 2(i) Membahaskan

49

Tatabahasa
.Partikel

Ilmu
.Kesusasteraan

Kosa Kata
. menyiasat
. terperangkap
.kedal
.menderita
.kehebatan

Nilai Murni
.Kerjasama
.keberanian
.baik hati

Sebutan Intonasi
.Laras cerita

KBK
KB
.meramal
Menganalisis
.meringkaskan
MP
.teks prosa
.bahan dialog
.kad perkataan
-partikel
MyCd
Menyatakan
sinopsisi cerita.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
sesebuah karya.
6. Menyatakan
ringkasan cerita
yang dibaca.
Bahagian C
Cerita Teladan

1. Menyatakan
pengajaran yang
terdapat dalam
bahan-bahan sastera.
2. Menyatakan isi
daripada cerita yang
dibaca.
3. Membuat analisis
dan kemudiannya
membuat ramalan
yang sewajarnya
terhadap sesuatu
maklumat dalam
teks.
4.Menulis pelbagai
perkataan-perkataan
tertentu.
5.Menulis rumusan
tentang nilai dalam
sesebuah karya.

1.5 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
dengan menggunakan kata,ungkapan
dan ayat yang sesuai.

6.4

Membaca dan membuat


ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera yang
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukh minat membaca.
8.1 Membina dan menulis perkataan
,ayat tunggal dan ayat majmuk.
11.1 Mnyatakan pandangan tentang
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.

6. Mengesan dan
mengenal pasti
perkara-perkara yang
menarik dalam
sesebuah karya.

MINGGU
22

UNIT 9
Tema:

1. Menyatakan
maksud sesuatu
pernyhataan yang

kekuatan yang terkandung dalam


sesebuah karya.

1.5 ARAS 3 (i) Menyatakan


pengajaran yang terdapat dalam
teks untuk mendapatkan
kewajaran
ramalan.
6.4 ARAS 3(i) Menyatakan
pengajaran yang terdapat dalam
bahan-bahan sastera secara
analitis.

Tatabahasa
.kata hubung
berpasangan
Kosa Kata
.kendi
.terpelanting
.mengayunkan
.amanat
.berkedut-kedut

7.3 ARAS 1 (i)


Menyatakan isi sesuatu teks yang
dibaca daripada pelbagai bahan
untuk meningkatkan minat
membaca.

Ilmu
.kesusasteraan
Nilai Murni
.kerjasama
.keberanian
KBT
KB
Meramal
.merumus
.menganalis
MP
Pengayaan
-kata hubung
berpasangan

7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti


perkara menarik dalam teks yang
dibaca untuk meningkatkan
minat membaca.
8.1 ARAS 1 (i) Menulis
pelbagai jenis ayat.
11.1 ARAS 3 (i) Merumus
maklumat yang menarik dalam
sesebuah karya secara kritis.

1.5 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

1.5 ARAS 1 (i)


Menyatakan maksud pernyataan

50

Tatabahasa
.kata perintah

Ilmu
.Sastera

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
24 -28
JUN

MARI
BERCERITA

tersurat dan tersirat


berdasarkan nada.

dengan menggunakan
kata,ungkapan,danayat yang sesuai.

yang tersurat dan tersirat


berdasarkan Intonasi.

Bahagian A
Cerita Pendek

2.Menyatakan isi
daripada cerita.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi


dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.

5.2 ARAS 2 (i) Membaca


bahan sastera dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

PKJR
UNIT 2:
TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya
TAJUK 2:
Mesej Dalam
Iklan

3. Menyusun
maklumat daripada
cerita dan membuat
ramalan.
4. Menulis ayat
penyata dan ayat
tanya.
5.
Menghubungkaitkan
sebab dan akibat
dengan memberikan
alasan yang
munasabah.
6. Membaca teks
cerpen dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.
7.Menulis
pandangan tentang
frasa yang menarik
dalam karya.

6.6 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat
yang diberikan.

6.6 ARAS 1 (i) Menyusun


maklumat daripada pelbagai
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai


bahan sastera dan bukan sastera yang
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.

7.3 ARAS 1 (i) Menyatakan isi


sesuatu teks yang dibaca
daripada pelbagai bahan untuk
meningkatkan minat membaca.

8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat


tunggal dan ayat majmuk.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis


pelbagai jenis ayat .

11.1 Menyatakan pandangan tentang


perkara yang menarik dalam sesebuah
karya.

11.1 ARAS 1 (i) Memberi


komen tentang perkara yang
menarik dalam sesebuah karya.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut


terhadap keselamatan.

Objektif PKJR:
-mengemukakan
pandangan utk
menyokong atau
membangkang ttg
sesuatu perkara yg
dibincangkan.
- menulis pandangan
terhdap pihak lain

51

Kosa kata
. meredah
. menghirup
.tersengih
.bersyarah
.berbekas
Sebutan Intonasi
-Laras sastera

Nilai Murni
.Kerajinan
.Keyakinan
KBT
KB
-membuat ramalan
MP
-teks prosa
-kad perkataan
.kata perintah
MyCD
Galeri Multimedia
-Usaha Tangga
Kejayaan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
ttg sesuatu bahan dgn
bhs yang betul.
-menyenaraikan
pesanan
berkaitan
keselamatan
jalan
raya
daripada
paparan media

Bahagian B
Cerita
Lagenda

1. Memberikan
penjelasan terhadap
maksud
kata dan ungkapan
berdasarkan teks.
2. Mengenal pasti
dan membaca
maksud peribahasa
dalam cerita.
3. Membuat ramalan
terhadap sesuatu
cerita berdasarkan
perenggan awal.
4. Menulis dan
menyusun maklumat
secara urutan masa.
5. Menulis kekuatan
dan keistimewaan
watak dalam karya
yang dipilih.

1.5 Memberikan penjelasan tentang


sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
dengan menggunakan kata,ungkapan,dan
ayat yang sesuai.
6.2 Membaca dan mengenal pasti genre
penulisan.
6.6 Membaca dan membuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat
yang diberikan.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan bukan sastera
yang berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.
9.5 Menyusun maklumat secara kohesi
daripada nota atau catatan hasil
daripada bahan yang didengar atau
dibaca.
11.2 Menyatakan pandangan tentang
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.

6. Menyatakan
ringkasan cerita
yang dibaca.
Bahagian C

1. Menyatakan

1.5 Memberikan penjelasan tentang

1.5 ARAS 2 (i) Menjelaskan


maksud diksi,frasa,ungkapan dan
ayat dalam sesuatu pengucapan.
6.2 ARAS 1 (i) Mengenal pasti
penggunaan kata,frasa,rangkai
kata, peribahasa dan ayat dalam
genre.
6.6 ARAS 2 (i) Membuat
ramalan berdasarkan idea yang
berkaitan dengan cerita dan isu
yang diberi dalam perenggan
awal bahan yang dibaca.

Tatabahasa
.Partikel

Ilmu
.Kesusasteraan

Kosa Kata
. menyiasat
. terperangkap
.kedal
.menderita
.kehebatan

Nilai Murni
.Kerjasama
.keberanian
.baik hati

Sebutan Intonasi
.Laras cerita

KBK
KB
.meramal
Menganalisis
.meringkaskan
MP
.teks prosa
.bahan dialog
.kad perkataan
-partikel

7.3 ARAS 2 (i) Menyatakan


ringkasan atau sinopsis teks yang
dibaca daripada pelbagai bahan.
9.2 ARAS 1 (i) Menulis dan
menyusun maklumat mengikut
kronologi

MyCd
Menyatakan
sinopsisi cerita.

11.1 ARAS 2(i) Membahaskan


kekuatan yang terkandung dalam
sesebuah karya.

1.5 ARAS 3 (i) Menyatakan

52

Tatabahasa

Ilmu

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Cerita Teladan

pengajaran yang
terdapat dalam
bahan-bahan sastera.
2. Menyatakan isi
daripada cerita yang
dibaca.
3. Membuat analisis
dan kemudiannya
membuat ramalan
yang sewajarnya
terhadap sesuatu
maklumat dalam
teks.
4.Menulis pelbagai
perkataan-perkataan
tertentu.
5.Menulis rumusan
tentang nilai dalam
sesebuah karya.

sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat


dengan menggunakan kata,ungkapan
dan ayat yang sesuai.

6.5

Membaca dan membuat


ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera yang
berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukh minat membaca.
8.1 Membina dan menulis perkataan
,ayat tunggal dan ayat majmuk.
11.2 Mnyatakan pandangan tentang
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.

6. Mengesan dan
mengenal pasti
perkara-perkara yang
menarik dalam
sesebuah karya.

MINGGU
23
15
JULAI

UNIT 10
Tema :
PERTANIAN
MODEN
Bahagian A:
Penternak
Jaya

pengajaran yang terdapat dalam


teks untuk mendapatkan
kewajaran
ramalan.
6.4 ARAS 3(i) Menyatakan
pengajaran yang terdapat dalam
bahan-bahan sastera secara
analitis.

.kata hubung
berpasangan
Kosa Kata
.kendi
.terpelanting
.mengayunkan
.amanat
.berkedut-kedut

7.3 ARAS 1 (i)


Menyatakan isi sesuatu teks yang
dibaca daripada pelbagai bahan
untuk meningkatkan minat
membaca.

.kesusasteraan
Nilai Murni
.kerjasama
.keberanian
KBT
KB
Meramal
.merumus
.menganalis
MP
Pengayaan
-kata hubung
berpasangan

7.3 ARAS 3 (i) Mengenal pasti


perkara menarik dalam teks yang
dibaca untuk meningkatkan
minat membaca.
8.1 ARAS 1 (i) Menulis
pelbagai jenis ayat.
11.1 ARAS 3 (i) Merumus
maklumat yang menarik dalam
sesebuah karya secara kritis.

1.Mengemukan
hujah tentang
sesuatu perkara.

2.1 Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa, ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dab jelas.

2.Menyatakan alasan
dengan sopan.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti terancang.

3. Merujuki kamus
untuk mendapatkan
maksud perkataan.

4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci ,tepat ,dan tersusun.

2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara


spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada ,intonasi
dan gaya yang sesuai.
3.3 ARAS 1 (i) Memilih dan
membentangkan hujah yang
bernas dengan intonasi ,sebutan
dan gaya bersahaja.

Tatabahasa
Kata arah

Ilmu
Sains Pertanian

Kosa Kata
menceburi
menempatkan
mengawal
dorongan
menternak

Nilai Murni
.ketabahan
.keberanian
.kerjasama
.kerajinan
KBT

53

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
PKJR :
UNIT 2:
TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya
TAJUK 2:
Mesej Dalam
Iklan

4.Berbincang untuk
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara.

6.1

Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan
maklumat daripada
internet.

5.Merangka isi
karangan
menggunakan peta
minda.

8.6 membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.
11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut
terhadap keselamatan.

6.Menulis surat
kiriman tidak rasmi.
7.Bercerita secara
spontan tentang
sesuatu perkara.

3.3 ARAS 1 (ii) Membidas


hujah dengan alasan yang kukuh
menggunakan kesantunan
bahasa.

Sebutan Intonasi
.Laras dialog

4.1 ARAS 1 (i) Mengamati inti


pati perbincangan untuk
menyuarakan pandangan yang
meyakinkan.

KB
-memberi sebabsebab
-menyenaraikan
BCB
MP
Kad perkataan
-cth kata arah
Brosur ladang
-infoternak
MyCD
--perbualan
-karangan berformat

6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus


untuk mencari makna,sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan
perkataan yang tepat.
8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan
pengurusan grafik bagi mengenal
pasti isi yang sesuai untuk
membuat kerangka penulisan.

Objektif PKJR:
-mengemukakan
pandangan utk
menyokong atau
membangkang ttg
sesuatu perkara yg
dibincangkan.

8.6 ARAS 1 (ii) Menulis


karangan yang lengkap
bersesuaian dengan format.

- menulis pandangan
terhdap pihak lain
ttg sesuatu bahan dgn
bhs yang betul.
-menyenaraikan
pesanan berkaitan
keselamatan jalan
raya daripada
paparan media

Bahagian B;
Alam Nan
Hijau

1. Menyampaikan
ucapan ringkas
tentang sesuatu tajuk
dengan baik.

3.3. Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti
terancang.
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan

3.3. ARAS 2 (i)


Menyampaikan
pengucapan umum
tentang sesuatu tajuk
dengan menggunakan

54

Tatabahasa
.Kata bilangan

Ilmu
.Kemahiran Hidup

Kosa Kata
.berkonsepkan

Nilai Murni
.berdikari

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
2 .Mengenal pasti isi
penting daripada
sesuatu teks.
3 .Merujuki laman
web untuk
mendapatkan
maklumat lanjut.

pendapat tentang sesuatu perkara secara


terperinci ,tepat,dan tersusun.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklmat daripada internet.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utama dan isi sampingan.

4 .Mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara.
5 .Menulis ayat
berpandukan
gambar.

8.6 Membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa
dan puisi) termasuk e-mel yang
mudah ,menarik dan bermakna.

6. Mengemukakan
isi penting daripada
teks yang dibaca.

Era
Bioteknologi

1. Berlakon dengan
sepenuh perasaan
berdasarkan gambar.
2 .Mengemukakan
maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan
bahan grafik.
3. Menemu bual
pihak tertentu untu
mendapatkan
maklumat.
4. Berbual tentang

4.1 ARAS 1(ii) Menyuarakan


pandangan tentang sesuatu isi.
6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media
elektronik untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang dikaji.

.menggalakkan
.landskap
.membiak
.mempopularkan
Sebutan Intonasi
.Laras iklan

6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan


mengecam isi-isi penting
daripada pelbagai bahan bacaan.

1.1
Berbual tentang sesuatu perkara
berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat,
sebutan,intonasi ,dan nada yang sesuai.

8.6 ARAS 2 (i) Menggunakan


kata ,frasa dan ayat yang menarik
untuk membina pelbagai jenis
perenggan isi.

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.
3.3 Menyampaikan maklumat kepada
pihak lain dalam aktiviti terancang.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada

1.1 ARAS 1 (i) Berinteraksi


dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.
1.3 ARAS 3(i) Memberikan
arahan secara ringkas dan tepat.
3.3 Aras 3 (i) Melahirkan
perasaan dengan menggunakan
diksi, ayat dan unsur para
linguistik yang meyakinkan.
6.1 ARAS 3 (i) Merujuk
personalia dan pelbagai sumber
untuk mendapatkan maklumat.

55

.kerajinan
.keberanian
.kerjasama
KBT
KB
-menganalisi
-mentafsirkan
KMT
-merujuk laman
web
MP
Kad perkataan
- cth kata bilangan

10.1 ARAS 2 (ii) Menulis


karangan menggunakan bahasa
yang kreatif.

7.menulis karangan
cerita.

Bahagian C

diksi, ayat, sebutan dan


intonasi yang sesuai.

Tatabahasa
.Akronim
Kosa Kata
.ragi
.bioteknologi
.kukus
.pengacukan
.resepi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
sesuatu perkara.
5. Menulis karangan
perbualan.

MINGGU
24
8 12
JULAI

UNIT 10
Tema :
PERTANIAN
MODEN
Bahagian A:
Penternak
Jaya

internet.
7.1 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.

6. Menyampaikan
arahan dengan cara
yang mudah
difahami.

8.6 Membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.

8.6 ARAS 3 (i) Menulis


karangan yang lengkap menepati
ciri-ciri wacana yang baik.

1.Mengemukan
hujah tentang
sesuatu perkara.

2.2 Bercerita dengan menggunakan


kata,frasa, ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dab jelas.

2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara


spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada ,intonasi
dan gaya yang sesuai.

2.Menyatakan alasan
dengan sopan.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti terancang.

3. Merujuki kamus
untuk mendapatkan
maksud perkataan.

4.2 Mengemukakan idea,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci ,tepat ,dan tersusun.

PKJR :
UNIT 2:
TEMA:
Undangundang dan
Peraturan
Jalan Raya
TAJUK 2:
Mesej Dalam
Iklan

7.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan


maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan grafik dan
bukan grafik.

4.Berbincang untuk
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara.

6.2

5.Merangka isi
karangan
menggunakan peta
minda.

8.6 membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.

6.Menulis surat
kiriman tidak rasmi.
7.Bercerita secara
spontan tentang
sesuatu perkara.
Objektif PKJR:
-mengemukakan

Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan
maklumat daripada
internet.

11.1 Memikirkan kesan pengaruh tersebut


terhadap keselamatan.

3.3 ARAS 1 (i) Memilih dan


membentangkan hujah yang
bernas dengan intonasi ,sebutan
dan gaya bersahaja.
3.3 ARAS 1 (ii) Membidas
hujah dengan alasan yang kukuh
menggunakan kesantunan
bahasa.
4.1 ARAS 1 (i) Mengamati inti
pati perbincangan untuk
menyuarakan pandangan yang
meyakinkan.
6.1 ARAS 1 (i) Merujuk kamus
untuk mencari makna,sebutan
yang betul, ejaan dan
penggunaan
perkataan yang tepat.
8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan
pengurusan grafik bagi mengenal
pasti isi yang sesuai untuk
membuat kerangka penulisan.

56

Tatabahasa
Kata arah

Ilmu
Sains Pertanian

Kosa Kata
menceburi
menempatkan
mengawal
dorongan
menternak

Nilai Murni
.ketabahan
.keberanian
.kerjasama
.kerajinan

Sebutan Intonasi
.Laras dialog

KBT
KB
-memberi sebabsebab
-menyenaraikan
BCB
MP
Kad perkataan
-cth kata arah
Brosur ladang
-infoternak
MyCD
--perbualan
-karangan berformat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
pandangan utk
menyokong atau
membangkang ttg
sesuatu perkara yg
dibincangkan.

8.6 ARAS 1 (ii) Menulis


karangan yang lengkap
bersesuaian dengan format.

- menulis pandangan
terhdap pihak lain
ttg sesuatu bahan dgn
bhs yang betul.
-menyenaraikan
pesanan berkaitan
keselamatan jalan
raya daripada
paparan media

Bahagian B;
Alam Nan
Hijau

1. Menyampaikan
ucapan ringkas
tentang sesuatu tajuk
dengan baik.
2 .Mengenal pasti isi
penting daripada
sesuatu teks.
3 .Merujuki laman
web untuk
mendapatkan
maklumat lanjut.
4 .Mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara.
5 .Menulis ayat
berpandukan
gambar.
6. Mengemukakan
isi penting daripada
teks yang dibaca.

3.3. Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti
terancang.
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan
pendapat tentang sesuatu perkara secara
terperinci ,tepat,dan tersusun.
6.2 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklmat daripada internet.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utama dan isi sampingan.
8.6 Membina wacana yang sempurna
bagi keseluruhan karangan.
10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa
dan puisi) termasuk e-mel yang
mudah ,menarik dan bermakna.

3.3. ARAS 2 (i)


Menyampaikan
pengucapan umum
tentang sesuatu tajuk
dengan menggunakan
diksi, ayat, sebutan dan
intonasi yang sesuai.
4.1 ARAS 1(ii) Menyuarakan
pandangan tentang sesuatu isi.
6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media
elektronik untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang dikaji.
6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan
mengecam isi-isi penting
daripada pelbagai bahan bacaan.
8.6 ARAS 2 (i) Menggunakan
kata ,frasa dan ayat yang menarik
untuk membina pelbagai jenis
perenggan isi.
10.1 ARAS 2 (ii) Menulis
karangan menggunakan bahasa

57

Tatabahasa
.Kata bilangan

Ilmu
.Kemahiran Hidup

Kosa Kata
.berkonsepkan
.menggalakkan
.landskap
.membiak
.mempopularkan

Nilai Murni
.berdikari
.kerajinan
.keberanian
.kerjasama

Sebutan Intonasi
.Laras iklan

KBT
KB
-menganalisi
-mentafsirkan
KMT
-merujuk laman
web
MP
Kad perkataan
- cth kata bilangan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
yang kreatif.
7.menulis karangan
cerita.

Bahagian C
Era
Bioteknologi

1. Berlakon dengan
sepenuh perasaan
berdasarkan gambar.
2 .Mengemukakan
maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan
bahan grafik.
3. Menemu bual
pihak tertentu untu
mendapatkan
maklumat.
4. Berbual tentang
sesuatu perkara.
5. Menulis karangan
perbualan.
6. Menyampaikan
arahan dengan cara
yang mudah
difahami.

MINGGU
25
15 -19
JULAI

UNIT 11
Tema;
PERINDUSTRIAN DI
MALAYSIA
Bahagian A
Wah,Enaknya

1. Berbual untuk
mendapatkan
maklumat.

1.2
Berbual tentang sesuatu perkara
berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat,
sebutan,intonasi ,dan nada yang sesuai.
1.3 Memberikan dan memahami arahan
serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.1 ARAS 1 (i) Berinteraksi


dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.
1.3 ARAS 3(i) Memberikan
arahan secara ringkas dan tepat.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada


pihak lain dalam aktiviti terancang.

3.3 Aras 3 (i) Melahirkan


perasaan dengan menggunakan
diksi, ayat dan unsur para
linguistik yang meyakinkan.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat daripada
internet.

6.1 ARAS 3 (i) Merujuk


personalia dan pelbagai sumber
untuk mendapatkan maklumat.

7.2 Membaca dan menerangkan maksud


kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.

8.6 ARAS 3 (i) Menulis


karangan yang lengkap menepati
ciri-ciri wacana yang baik.

1.3 Memberikan dan memahai arahaan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.3 ARAS 1 (ii)


Memberikan arahan serta
menyampaikan pesanan
mengikut keutamaan.

1.10 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.

3. Membuat ramalan

6.6 Membaca dan membuat ramalan

Kosa Kata
.ragi
.bioteknologi
.kukus
.pengacukan
.resepi

7.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan


maksud tersurat dan tersirat
berdasarkan bahan grafik dan
bukan grafik.

8.6 Membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.

2..Berbincang untuk
mendapatkan
persetujuan.

Tatabahasa
.Akronim

1.4 ARAS 1(i) Mendapatkan


penjelasan tentang sesuatu
barang dan perkhidmatan yang
diperlukan.

58

Tatabahasa
.Ayat tunggal
Kosa Kata
.pemprosesan
.kos
.tempatan
.mutu
.kedap

Ilmu
.Ekonomi
.Sains dan
Teknologi
Nilai Murni
.Kebersihan
.Hemah tinggi
.Rasional

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
!

berdasarkan
maklumat.

berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat


yang diberikan.

4. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam satu
perenggan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

5. Menulis isi
dengan penanda
wacana.

8.6 Mengenal pasti dan menggunakan


penanada wacana yang sesua dalam satu
perenggan bagi sesebuah karangan.

1.4 ARAS 1 (ii) Berbincang


untuk mendapatkan persetujuan
semasa berurusan.

Sebutan Intonasi
.Laras risalah

6.4 ARAS 1 (i) Menyusun


maklumat daripada pelbagai
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.
8.2 ARAS 2 (i) Membina
perenggan dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk.

6 .Menyampaikan
arahan serta pesanan
mengikut
keutamaan.

KP
-verbal linguistik
MP
.gambar
.kertas sebak

8.3 ARAS 1 (i)


Mengemukakan isi mengikut
urutan dengan menggunakan
penanda wacana yang sesuai.
Bahagian B
Amboi,Unikn
ya!

1.Membuat pujukan
dengan sopan dan
meyakinkan.
2.Melayaro laman
web untuk
mendapatkan
maklumat.
3.Meramalkan
sesuatu perkara
berdasarkan
perenggan.
4.Membuat rayuan
dengan
menggunakan
strategi yang sesuai.
5.Menggunakan

1.1
Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan
semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.
3.1 Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang
tepat dan laras bahasa yang sesuai.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.

.
1.1 ARAS 3 (i) Merayu dengan
menggunakan strategi yang
berkesan untuk memujuk pihak
lain.

Tatabahasa
.Ayat tanya biasa
.Ayat tanya songsang

1.6 ARAS 2 (i) Memujuk


dengan menggunakan ayat dan
intonasi yang sesuai untuk
menyakinkan sesuatu pihak
semasa berurusan.

Kosa Kata
.menjemur
.motif
.mencanting
.mengering
.mengecap
.tempahan

3.1 ARAS 1 (i)


Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.

Sebutan dan Intonasi


.Laras dialog

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media


elektronk untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji.

KBT
KB
-menjana idea
-membanding dan
membezakan
-meramal
-menyusun
mengikut
keutamaan

Ilmu
.Ekonomi
.Pendidikan Seni
Visual
Nilai Murni
.Hemah tinggi
.Rasional
.Kerajinan
.Berdikari
KBT
KB
-menjana idea
-meramal
KMT
Kajian Masa Depan
MP

59

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
penanda wacana
yang sesuai untuk
membina perengga.
6 .Menyatakan isi
berdasarkan gambar.

Bahagian C
Oh,Hebatnya!

1.Berbincang untuk
mencapai
persetujuan dalam
membuat perjanjian.

6.7 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat
yang diberikan.
8.5 Mengenal pasti dan mengunakan
penanda wacana yang sesuai dalam sau
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

2.Menulis pelbagai
jenis ayat.
3 .Meramal sesuatu
perkara berdasarkan
teks.

6.2 Membaca dan mengenal pasti


pelbagai genre penulisan.

4 .Bertindak
mengikut arahan
yang didengar
dengan teliti.
5 .Menulis karangan
surat kiriman rasmi.
6 .Menyatakan
format penulisan
surat kiriman rasmi.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalm satu
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

1.3 ARAS 3(ii) Mendengar


arahan serta pesanan dengan
teliti untuk membuat tindakan
yang tepat.
1.6 ARAS 3 (i) Berbincang
untuk menetapkan perjanjian
dalam sesuatu urusan.

MyCD
-cara-cara membuat
batik

Tatabahasa
.Ayat tanya
Kosa Kata
.import
.pakej
.kerangka
.kualiti
.penerangan

6.2 ARAS 3(i) Memberikan


pandangan tentang ciri-ciri
penulisan genre.

6.6 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerit atau maklumat
yang diberikan.
8.1 Membina dan menujlis
perkataan,ayat tunggal dan ayat
majmuk.

.gambar
.kertas sebak
.kad perkataan

8.5 ARAS 2 (i) Menyusun isi


dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
pemerengganan yang kohesi.

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan
semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.

6.5 ARAS 2 (i) Membuat


ramalan berdasarkan idea yang
berkaitan dengan cerita dan isu
yang diberi dalam perenggan
atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

6.6 ARAS 3(i)Menganalisis


maklumat yang terdapat dalam
teks untuk mendapatkan
kewajaran ramalan.
8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai
jenis ayat.
8.5 ARAS 3 (i)
Menghubungkaitkan isi utama
dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan
yang koheren dan kohesi.

PENILAIAN PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

60

Ilmu
.Ekonomi
.Pendidikan Seni
Visual
Nilai Murni
.Hemah tinggi
.rasional
KBT
KB
-menjana idea
-menganalisis
KMD
KP
.Logik Matematik
MP
.gambar
.carta graf
.carta format

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
MINGGU 26
MINGGU
27

UNIT 11

29 JULAI
6 OGOS

Tema;
PERINDUSTRIAN DI
MALAYSIA
Bahagian A
Wah,Enaknya
!

1. Berbual untuk
mendapatkan
maklumat.
2..Berbincang untuk
mendapatkan
persetujuan.

1.3 Memberikan dan memahai arahaan


serta pesanan tentang sesuatu perkara.
1.11 Menyatakan sesuatu kemahuan
semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.

3. Membuat ramalan
berdasarkan
maklumat.

6.8 Membaca dan membuat ramalan

4. Menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam satu
perenggan.

8.3 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

5. Menulis isi
dengan penanda
wacana.

berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat


yang diberikan.

8.7 Mengenal pasti dan menggunakan


penanada wacana yang sesua dalam satu
perenggan bagi sesebuah karangan.

6 .Menyampaikan
arahan serta pesanan
mengikut
keutamaan.

1.3 ARAS 1 (ii)


Memberikan arahan serta
menyampaikan pesanan
mengikut keutamaan.
1.4 ARAS 1(i) Mendapatkan
penjelasan tentang sesuatu
barang dan perkhidmatan yang
diperlukan.
1.4 ARAS 1 (ii) Berbincang
untuk mendapatkan persetujuan
semasa berurusan.

Tatabahasa
.Ayat tunggal
Kosa Kata
.pemprosesan
.kos
.tempatan
.mutu
.kedap
Sebutan Intonasi
.Laras risalah

6.4 ARAS 1 (i) Menyusun


maklumat daripada pelbagai
bahan yang dibaca untuk
membuat ramalan.
8.2 ARAS 2 (i) Membina
perenggan dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk.

1.Membuat pujukan
dengan sopan dan
meyakinkan.
2.Melayaro laman
web untuk
mendapatkan
maklumat.

1.2
Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan
semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan

.
1.1 ARAS 3 (i) Merayu dengan
menggunakan strategi yang
berkesan untuk memujuk pihak
lain.
1.6 ARAS 2 (i) Memujuk
dengan menggunakan ayat dan
intonasi yang sesuai untuk
menyakinkan sesuatu pihak

61

Nilai Murni
.Kebersihan
.Hemah tinggi
.Rasional
KBT
KB
-menjana idea
-membanding dan
membezakan
-meramal
-menyusun
mengikut
keutamaan
KP
-verbal linguistik
MP
.gambar
.kertas sebak

8.3 ARAS 1 (i)


Mengemukakan isi mengikut
urutan dengan menggunakan
penanda wacana yang sesuai.
Bahagian B
Amboi,Unikn
ya!

Ilmu
.Ekonomi
.Sains dan
Teknologi

Tatabahasa
.Ayat tanya biasa
.Ayat tanya songsang
Kosa Kata
.menjemur
.motif
.mencanting
.mengering

Ilmu
.Ekonomi
.Pendidikan Seni
Visual
Nilai Murni
.Hemah tinggi
.Rasional
.Kerajinan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
3.Meramalkan
sesuatu perkara
berdasarkan
perenggan.
4.Membuat rayuan
dengan
menggunakan
strategi yang sesuai.
5.Menggunakan
penanda wacana
yang sesuai untuk
membina perengga.
6 .Menyatakan isi
berdasarkan gambar.

Bahagian C
Oh,Hebatnya!

1.Berbincang untuk
mencapai
persetujuan dalam
membuat perjanjian.

perkhidmatan.

semasa berurusan.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang
tepat dan laras bahasa yang sesuai.

3.1 ARAS 1 (i)


Mengemukakan isi yang
diperoleh dengan jelas.

6.2 Membaca dan merujuk pelbagai


sumber untuk mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.
6.9 Membaca dan membuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat
yang diberikan.
8.5 Mengenal pasti dan mengunakan
penanda wacana yang sesuai dalam sau
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

1.3 Memberikan dan memahami arahan


serta pesanan tentang sesuatu perkara

2.Menulis pelbagai
jenis ayat.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan


semasa menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan.

3 .Meramal sesuatu
perkara berdasarkan
teks.

6.2 Membaca dan mengenal pasti


pelbagai genre penulisan.

4 .Bertindak
mengikut arahan
yang didengar
dengan teliti.
5 .Menulis karangan

6.6 Membaca dan membuat ramalan


berdasarkan sesuatu cerit atau maklumat
yang diberikan.
8.1 Membina dan menujlis
perkataan,ayat tunggal dan ayat

.mengecap
.tempahan
Sebutan dan Intonasi
.Laras dialog

6.1 ARAS 2 (i) Merujuk media


elektronk untuk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji.

.Berdikari
KBT
KB
-menjana idea
-meramal
KMT
Kajian Masa Depan
MP
.gambar
.kertas sebak
.kad perkataan

6.5 ARAS 2 (i) Membuat


ramalan berdasarkan idea yang
berkaitan dengan cerita dan isu
yang diberi dalam perenggan
atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

MyCD
-cara-cara membuat
batik

8.5 ARAS 2 (i) Menyusun isi


dan menggunakan penanda
wacana untuk menghasilkan
pemerengganan yang kohesi.
1.3 ARAS 3(ii) Mendengar
arahan serta pesanan dengan
teliti untuk membuat tindakan
yang tepat.
1.6 ARAS 3 (i) Berbincang
untuk menetapkan perjanjian
dalam sesuatu urusan.
6.2 ARAS 3(i) Memberikan
pandangan tentang ciri-ciri
penulisan genre.
6.6 ARAS 3(i)Menganalisis
maklumat yang terdapat dalam
teks untuk mendapatkan
kewajaran ramalan.

62

Tatabahasa
.Ayat tanya
Kosa Kata
.import
.pakej
.kerangka
.kualiti
.penerangan

Ilmu
.Ekonomi
.Pendidikan Seni
Visual
Nilai Murni
.Hemah tinggi
.rasional
KBT
KB
-menjana idea
-menganalisis
KMD
KP
.Logik Matematik

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK

MINGGU
28
19 23
OGOS

UNIT 12
Tema:
JASAMU
DIKENANG
Bahagian A
Sudirman
Hj.Arshad

PKJR
ULANGKAJI

surat kiriman rasmi.

majmuk.

6 .Menyatakan
format penulisan
surat kiriman rasmi.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalm satu
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

1. Mengemukakan
soalan dengan
menggunakan kata
tanya dan soalan
tanpa kata tanya.

1.1 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

2 .Memberikan
jawapan yang tepat.
3 .Membaca lirik
lagu dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.
4 .Menyatakan isi
penting daripada
teks.
5 .Membuat
kerangka karangan.
6 .Menuis dan
menghuraikan isi
utama.
7..Membincangkan
pendapat dengan
memberikan bukti.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan


alasan yang menyakinkan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utma dan isi sampingan daripada teks.
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan
ayat huraian berdasrkan sesuatu perkara.
8.6 Membina wacana yang sempurna
bagi keseluruhan karangan.

8.1 ARAS 1 (i) Menulis pelbagai


jenis ayat.

MP
.gambar
.carta graf
.carta format

8.5 ARAS 3 (i)


Menghubungkaitkan isi utama
dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan
yang koheren dan kohesi.
1.1 ARAS 1 (i) Mengemukakan
soalan tanpa kata
tanya.
1.1 ARAS 1 (ii)
Mengajukan soalan yang
menggunakan kata tanya dan
tanpa kata Tanya untuk
mendapatkan huraian dan
penerangan.
1.1 ARAS 1(iii) Memberikan
jawapan yang tepat dengan
alasan yang munasabah.
3.2 ARAS 2 (i)
Mengembangkan idea
berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.
5.1 ARAS 3 (i) Membaca teks
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan
mengecam isi-isi penting
daripada pelbagai bahan bacaan.
8.4 ARAS 1 (i)
Menyatakan isi utama dan
menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang

63

Tatabahasa
.Kata nama
berimbuhan

Ilmu
.Sejarah
.Muzik

Kosa kata
.pengajian
.sumbangan
.penghibur
.patriotik
.seniman
.kreativiti

Nilai Murni
.Patriotisme

Sebutan Intonasi
.Lagu
.Laras Ucapan

KBT
KB
-menjana idea
KP
-muzik
KMD
MP
.kaset
.radio
.kertas sebak
.gambar
My CD
Nyanyian Basikal
Tua

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
gramatis.
8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan
pengurusan grafik bagi mengenal
pasti isi yang sesuai untuk
membuat kerangka penulisan.
Bahagian B
Khatijah
Awang

1. Memberikan
penjelasan terhadap
jawapan yang
diberikan.
2. Membina ayat
berdasarkan biodata.
3 .Mengecam idea
utama dalam teks.
4. Memberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara
dengan sopan.
5.Menulis dan
menghuraikan isi
sampingan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
2.1 Bercerita dengan menggunakan
kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.

Marina Chin

1. Berbual tentang
sesuatu perkara
dengan bertatasusila.

Tatabahasa
.Kata kerja
berimbuhan

1.4 ARAS 2 (i)


Memberikan penjelasan tentang
sesuatu perkara yang diminta
dengan sopan.

Kosa Kata
.tetawak
.makyung
.memuja
.permaisuri
.pengembaraan

2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara


spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada,intonasi,
dan gaya yang sesuai.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampingan daripada teks.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

6 .Bercerita tentang
poster.

Bahagian C

1.2 ARAS 2 (ii)


Memberikan penjelasan terhadap
jawapan yang diberikan.

Nilai Murni
.Patriotisme
KBT
KB
-menjana idea
-mengecam

Sebutan dan Intonasi


.Laras biodata
.Laras iklan
.Laras dialog

MP
MyCD
-kata kerja
berimbuhan

Tatabahasa
.Kata adjektif
berimbuhan

Ilmu
.Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan

6.3 ARAS 2 (i) Membaca dan


mengenal pasti idea yang
terdapat dalam teks.
8.2 ARAS 1 (i) Membina ayat
tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

8.4 ARAS 2 (i)


Menyatakan isi sampingan dan
menghuraikan isi sampingannya
supaya
menjadi ayat yang gramatis.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 3 (i ) Berbual secara


bertatasusila tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
soalan pelbagai aras.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi

Ilmu
.Kajian Tempatan

64

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
2. Menulis ayat
dengan tulisan
berangkai.

utama dan isi sampingan daripada teks.


8.1 Membina dan menulis
perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.Menghuraikan isi
utama dan isi
sampingan.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan


tulisan berangkai yang kemas.

4.Meluaskan subjek
dan predikat ayat.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

5.Menulis isi utama


dan isi sampingan.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalam satu
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

.6 Menulis karangan
yang lengkap.

6.3 ARAS 3 (i) Menghuraikan


isi utama dan isi sampingan yang
terdapat dalam teks.
8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat
tunggal dan ayat majmuk
denganpeluasan subjek dan
predikat.
8.3 ARAS 3 (i) Menulis ayat
dalam perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai
yang kemas dan cantik.

Kosa Kata
.lari berpagar
.olahraga
.beregu
.merangkul
.setanding
.penganugerahan
.arena

Nilai Murni
.Patriotisme
KBT
KB
-menjana idea
-mengecam

Sebutan Intonasi
.Laras dialog

MP
MyCD
-kata adjektif
berimbuhan

Tatabahasa
.Kata nama
berimbuhan

Ilmu
.Sejarah
.Muzik

Kosa kata
.pengajian
.sumbangan
.penghibur
.patriotik
.seniman
.kreativiti

Nilai Murni
.Patriotisme

8.4 ARAS 3 (i) Membina isi


utama dan isi sampingan supaya
menjadi perenggan yang
koheren.
8.5 ARAS 3 (i)
Menghubungkaitkan isi utama
dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan
yang koheren dan kohesi.

MINGGU
29
26 30
OGOS

UNIT 12
Tema:
JASAMU
DIKENANG
Bahagian A
Sudirman
Hj.Arshad

PKJR

1. Mengemukakan
soalan dengan
menggunakan kata
tanya dan soalan
tanpa kata tanya.
2 .Memberikan
jawapan yang tepat.
3 .Membaca lirik
lagu dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.

1.1 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan
alasan yang menyakinkan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi
utma dan isi sampingan daripada teks.
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan
ayat huraian berdasrkan sesuatu perkara.

1.1 ARAS 1 (i) Mengemukakan


soalan tanpa kata
tanya.
1.1 ARAS 1 (ii)
Mengajukan soalan yang
menggunakan kata tanya dan
tanpa kata Tanya untuk
mendapatkan huraian dan
penerangan.
1.1 ARAS 1(iii) Memberikan
jawapan yang tepat dengan
alasan yang munasabah.

65

Sebutan Intonasi
.Lagu

KBT
KB
-menjana idea
KP
-muzik

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
ULANGKAJI

4 .Menyatakan isi
penting daripada
teks.

8.6 Membina wacana yang sempurna


bagi keseluruhan karangan.

5 .Membuat
kerangka karangan.

3.2 ARAS 2 (i)


Mengembangkan idea
berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.

.Laras Ucapan

MP
.kaset
.radio
.kertas sebak
.gambar

5.1 ARAS 3 (i) Membaca teks


dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

6 .Menuis dan
menghuraikan isi
utama.

My CD
Nyanyian Basikal
Tua

6.3 ARAS 1 (i) Membaca dan


mengecam isi-isi penting
daripada pelbagai bahan bacaan.

7..Membincangkan
pendapat dengan
memberikan bukti.

KMD

8.4 ARAS 1 (i)


Menyatakan isi utama dan
menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang
gramatis.
8.6 ARAS 1 (i) Menggunakan
pengurusan grafik bagi mengenal
pasti isi yang sesuai untuk
membuat kerangka penulisan.

Bahagian B
Khatijah
Awang

1. Memberikan
penjelasan terhadap
jawapan yang
diberikan.
2. Membina ayat
berdasarkan biodata.
3 .Mengecam idea
utama dalam teks.
4. Memberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara
dengan sopan.
5.Menulis dan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
1.4 Menyatakan permintaan secara
berterus-terang dan meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
2.1 Bercerita dengan menggunakan
kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.

1.2 ARAS 2 (ii)


Memberikan penjelasan terhadap
jawapan yang diberikan.

Tatabahasa
.Kata kerja
berimbuhan

1.4 ARAS 2 (i)


Memberikan penjelasan tentang
sesuatu perkara yang diminta
dengan sopan.

Kosa Kata
.tetawak
.makyung
.memuja
.permaisuri
.pengembaraan

2.1 ARAS 1 (i) Bercerita secara


spontan mengenai sesuatu
perkara dengan nada,intonasi,
dan gaya yang sesuai.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampingan daripada teks.
6.3 ARAS 2 (i) Membaca dan
mengenal pasti idea yang

66

Sebutan dan Intonasi


.Laras biodata
.Laras iklan
.Laras dialog

Ilmu
.Kajian Tempatan
Nilai Murni
.Patriotisme
KBT
KB
-menjana idea
-mengecam
MP
MyCD
-kata kerja
berimbuhan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
menghuraikan isi
sampingan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

terdapat dalam teks.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

8.4 ARAS 2 (i)


Menyatakan isi sampingan dan
menghuraikan isi sampingannya
supaya
menjadi ayat yang gramatis.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 3 (i ) Berbual secara


bertatasusila tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
soalan pelbagai aras.

6 .Bercerita tentang
poster.

Bahagian C
Marina Chin

1. Berbual tentang
sesuatu perkara
dengan bertatasusila.
2. Menulis ayat
dengan tulisan
berangkai.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampingan daripada teks.
8.1 Membina dan menulis
perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

3.Menghuraikan isi
utama dan isi
sampingan.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan


tulisan berangkai yang kemas.

4.Meluaskan subjek
dan predikat ayat.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

5.Menulis isi utama


dan isi sampingan.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalam satu
perenggan atau antara perenggan bagi
sesebuah karangan.

.6 Menulis karangan
yang lengkap.

8.2 ARAS 1 (i) Membina ayat


tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk.

6.3 ARAS 3 (i) Menghuraikan


isi utama dan isi sampingan yang
terdapat dalam teks.
8.1 ARAS 3 (i) Membina ayat
tunggal dan ayat majmuk
denganpeluasan subjek dan
predikat.
8.3 ARAS 3 (i) Menulis ayat
dalam perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai
yang kemas dan cantik.
8.4 ARAS 3 (i) Membina isi
utama dan isi sampingan supaya
menjadi perenggan yang
koheren.
8.5 ARAS 3 (i)
Menghubungkaitkan isi utama
dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda wacana
untuk menghasilkan perenggan

67

Tatabahasa
.Kata adjektif
berimbuhan

Ilmu
.Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan

Kosa Kata
.lari berpagar
.olahraga
.beregu
.merangkul
.setanding
.penganugerahan
.arena

Nilai Murni
.Patriotisme

Sebutan Intonasi
.Laras dialog

KBT
KB
-menjana idea
-mengecam
MP
MyCD
-kata adjektif
berimbuhan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
yang koheren dan kohesi.
MINGGU
30
2 6 SEP

UNIT 13
Tema:
CENDEKIA
WAN DUNIA
Bahagian A:
Ilmuan Agung

1. Memberikan
alasan yang rasional
berdasarkan sebab
dan akibat.
2. Menulis huraian
isi utama
berdasarkan gambar.
3.Menyatakan
gambaran umum
teks yang dibaca.
4.Mengemukakan
soalan yang
berkaitan dengan
tokoh.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan
alasan yang meyakinkan.
6.4 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklmat yang
menyeluruh.
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan
ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

1.2 ARAS 2 (i)


Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.
3.2 ARAS 1 (i)
Menghubungkaitkan sebab dan
akibat dengan memberikan
alasan yang rasional.
6.4 ARAS 1 (i)
Membaca tajuk-tajuk kecil
daripada teks untuk mendapatkan
gambaran umum.

Tatabahasa
.Kata pemeri

Ilmu
.Sejarah

Kosa kata
.astronomi
.seismograf
.graviti
.cendekiawan
.lampau
.algebra
.penganjur

Nilai Murni
.Rasional

MP
-poster promosi
jualan buku Ilmuan
Agung

ARAS 1 (ii)
Membaca perenggan pertama
dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan
maklumat umum.

5.Menulis ayat yang


telah dibetulkan.
6 .Menyatakan
gambaran umum
teks dengan
membaca perenggan
pertama dengan
perenggan terakhir.

KBT
KB
-menghubung kait
Pembelajaran
Konstruktivisme

Power point
-cth kesalahan kata
pemeri

8.4 ARAS 1 (i)


Menyatakan isi utama dan
menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat ayang
gramatis.

MyCD
-Audio
Ilmuan Agung

10.2 ARAS 1 (i)


Megenal pasti dan membetulkan
kesilapan ejaan,perkataan,frasa
dan
tanda baca dalam teks.
Bahagian B:
Perintis Dunia
Perubatan

1. Mengemukakan
bukti yang sahih
berdasarkan idea
yang dikembangkan
daripada dapatan.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan


alasan yang meyakinkan.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai

3.2 ARAS 2 (i)


Mengembangkan idea
berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.

68

Tatabahasa
.kata penegas
Kosa kata
.bakteria

Ilmu
.Sejarah
.Perubatan
Nilai Murni

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
PKJR

2.Melayari internet
untuk mendapatkan
maklumat lanjut.

ULANGKAJI
3.Membaca dan
memahami bahagian
pengenalan buku.
4.Menulis maklumat
dalam bentuk
lakaran kerangka.
5.Menulis perenggan
yang dibetulkan.
6. Membaca fakta
yang terdapat dalam
teks.

sumber untuk mendapatkan


maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji
termasuk maklumat daripada
internet.

6.1 ARAS 3 (ii)


Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat
berkaitan sesuatu topik.

.bendasing
.ensiklopedia
.agung
.pakar

.Keadilan
KBT
KB
-menyusun atur
TMK

6.4 Membaca pantas secara luncuran


untuk mendapatkan maklumat yang
menyeluruh.

6.4 ARAS 2 (i)


Membaca bahagian pengenalan
atau prakata sesebuah buku.

6.5 Membaca pantas secara imbasan


untuk mendapatkan maklumat khusus.

6.5 ARAS 1 (i)


Membaca dan mencari fakta
yang relevan dengan perkara
yang dikehendaki dalam teks.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan didengar
atau dibaca.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

MP
-kad perkataan
-lakaran kerangka
MyCD
-membina lakaran
kerangka

9.2 ARAS 2 (i)


Menterjemah maklumat dalam
bentuk lakaran kerangka.
10.2 ARAS 2 (i)
Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur
ayat.

Bahagian C
Pencipta
Berjasa

1. Mengulas
pernyataan dengan
mengemukakan
bukti yang wajar.
2. Menulis catatan
berdasarkan ulasan
yang didengar,
3. Menyatakan
gambaran tentang
bibliografi dan
indeks.
4. Bersoal jawab

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
2.1 Bercerita dengan menggunakan
kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan
alasan yang meyakinkan.
6.4 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklumat
yangmenyeluruh.
9.2 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan yang

1.2 ARAS 3 (i)


Berbual secara bertatasusila
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai
aras.
2.1 ARAS 1 (i)
Bercerita secara spontan
mengenai sesuatu perkara dengan
nada,intonasi,dan gaya yang
sesuai.
3.2 ARAS 3 (i)
Mengulas fakta tentang sesuatu
topik dengan mengemukakan

69

Tatabahasa
. Kata nafi
Kosa Kata
. sinopsis
. indeks
. biblografi
. perintis
. terhebat

Ilmu
. Sains dan
Teknologi
Nilai Murni
. Keberanian
KBT
KB
- Menghubung kait
. Pembentukan
kontekstual
MP
. Buku-buku yang

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
dengan rakan
menggunakan soalan
pelbagai aras.

didengar atau dibaca.


10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

5. Menulis karangan
yang telah diedit.
6. Bercerita secara
spontan dengan gaya
yang sesuai.

bukti yang wajar.

mengandungi
sinopsis,indeks,dan
bibliografi
. Rangka cerita
Kereta Idaman

6.4 ARAS 3 (i)


Membaca sinopsis, bibliografi
,indeks dan glosari sesebuah
buku untuk mendapatkan
gambaran umum.

MyCD
. Pengayaan
-Kata nafi

9.2 ARAS 1 (i)


Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.
10.2 ARAS 3 (i)
Mengedit dan membetulkan
kesatuan idea dalam penulisan.

MINGGU 31
9

13
SEP

UNIT 13
Tema:
CENDEKIA
WAN DUNIA
Bahagian A:
Ilmuan Agung

1. Memberikan
alasan yang rasional
berdasarkan sebab
dan akibat.
2. Menulis huraian
isi utama
berdasarkan gambar.
3.Menyatakan
gambaran umum
teks yang dibaca.
4.Mengemukakan
soalan yang
berkaitan dengan
tokoh.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan
alasan yang meyakinkan.
6.4 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklmat yang
menyeluruh.
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan
ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

1.2 ARAS 2 (i)


Mengemukakan soalan yang
relevan tentang topik yang
dibincangkan.
3.2 ARAS 1 (i)
Menghubungkaitkan sebab dan
akibat dengan memberikan
alasan yang rasional.
6.4 ARAS 1 (i)
Membaca tajuk-tajuk kecil
daripada teks untuk mendapatkan
gambaran umum.

5.Menulis ayat yang


telah dibetulkan.

ARAS 1 (ii)
Membaca perenggan pertama
dan perenggan akhir dalam
sesuatu teks bagi mendapatkan
maklumat umum.

6 .Menyatakan
gambaran umum
teks dengan

8.4 ARAS 1 (i)


Menyatakan isi utama dan
menghuraikan isi utama dengan

70

Tatabahasa
.Kata pemeri

Ilmu
.Sejarah

Kosa kata
.astronomi
.seismograf
.graviti
.cendekiawan
.lampau
.algebra
.penganjur

Nilai Murni
.Rasional
KBT
KB
-menghubung kait
Pembelajaran
Konstruktivisme
MP
-poster promosi
jualan buku Ilmuan
Agung
Power point
-cth kesalahan kata
pemeri
MyCD
-Audio
Ilmuan Agung

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
membaca perenggan
pertama dengan
perenggan terakhir.

menggunakan ayat ayang


gramatis.
10.2 ARAS 1 (i)
Megenal pasti dan membetulkan
kesilapan ejaan,perkataan,frasa
dan
tanda baca dalam teks.

Bahagian B:
Perintis Dunia
Perubatan

PKJR

1. Mengemukakan
bukti yang sahih
berdasarkan idea
yang dikembangkan
daripada dapatan.
2.Melayari internet
untuk mendapatkan
maklumat lanjut.

ULANGKAJI
3.Membaca dan
memahami bahagian
pengenalan buku.
4.Menulis maklumat
dalam bentuk
lakaran kerangka.
5.Menulis perenggan
yang dibetulkan.
6. Membaca fakta
yang terdapat dalam
teks.

3.3 Menghuraikan maklumat dengan


alasan yang meyakinkan.
6.2 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat
bagi tajuk yang sedang dikaji
termasuk maklumat daripada
internet.

3.2 ARAS 2 (i)


Mengembangkan idea
berdasarkan dapatan dengan
mengemukakan bukti yang sahih.
6.1 ARAS 3 (ii)
Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat
berkaitan sesuatu topik.

Tatabahasa
.kata penegas
Kosa kata
.bakteria
.bendasing
.ensiklopedia
.agung
.pakar

Ilmu
.Sejarah
.Perubatan
Nilai Murni
.Keadilan
KBT
KB
-menyusun atur
TMK

6.4 Membaca pantas secara luncuran


untuk mendapatkan maklumat yang
menyeluruh.

6.4 ARAS 2 (i)


Membaca bahagian pengenalan
atau prakata sesebuah buku.

6.5 Membaca pantas secara imbasan


untuk mendapatkan maklumat khusus.

6.5 ARAS 1 (i)


Membaca dan mencari fakta
yang relevan dengan perkara
yang dikehendaki dalam teks.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan didengar
atau dibaca.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

9.2 ARAS 2 (i)


Menterjemah maklumat dalam
bentuk lakaran kerangka.
10.2 ARAS 2 (i)
Mengenal pasti dan
membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur
ayat.

71

MP
-kad perkataan
-lakaran kerangka
MyCD
-membina lakaran
kerangka

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Bahagian C
Pencipta
Berjasa

1. Mengulas
pernyataan dengan
mengemukakan
bukti yang wajar.
2. Menulis catatan
berdasarkan ulasan
yang didengar,
3. Menyatakan
gambaran tentang
bibliografi dan
indeks.
4. Bersoal jawab
dengan rakan
menggunakan soalan
pelbagai aras.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.
2.1 Bercerita dengan menggunakan
kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.
3.2 Menghuraikan maklumat dengan
alasan yang meyakinkan.
6.5 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklumat
yangmenyeluruh.
9.3 Mengenal pasti maklumat dan
mencatat nota daripada bahan yang
didengar atau dibaca.
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.

5. Menulis karangan
yang telah diedit.
6. Bercerita secara
spontan dengan gaya
yang sesuai.

1.2 ARAS 3 (i)


Berbual secara bertatasusila
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai
aras.
2.1 ARAS 1 (i)
Bercerita secara spontan
mengenai sesuatu perkara dengan
nada,intonasi,dan gaya yang
sesuai.

Tatabahasa
. Kata nafi
Kosa Kata
. sinopsis
. indeks
. biblografi
. perintis
. terhebat

3.2 ARAS 3 (i)


Mengulas fakta tentang sesuatu
topik dengan mengemukakan
bukti yang wajar.

Ilmu
. Sains dan
Teknologi
Nilai Murni
. Keberanian
KBT
KB
- Menghubung kait
. Pembentukan
kontekstual
MP
. Buku-buku yang
mengandungi
sinopsis,indeks,dan
bibliografi
. Rangka cerita
Kereta Idaman

6.4 ARAS 3 (i)


Membaca sinopsis, bibliografi
,indeks dan glosari sesebuah
buku untuk mendapatkan
gambaran umum.

MyCD
. Pengayaan
-Kata nafi

9.2 ARAS 1 (i)


Mengenal pasti maklumat yang
diperdengarkan dan membuat
catatan.
10.2 ARAS 3 (i)
Mengedit dan membetulkan
kesatuan idea dalam penulisan.

MINGGU
32

17 - 20

UNIT 14
Tema;
ERA
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
DAN
KOMUNIKA
SI

1. Mengemukakan
hujah yang kukuh
dalam perbahasan.
2. Membuat andaian
tentang sesuatu
perkara secara
ringkas.

1.4 Menyatakan permintaan secara


berterus-terang dan menyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
4.3 Mengemukakan hujah untuk
menyokong atau menentang
pendirian dengan memberikan alasan

1.4 ARAS 3 (ii)


Melahirkan rasa hati dengan
berterus terang secara berhemah.
4.1 ARAS 1 (i)
Menyokong atau membangkang
sesuatu tajuk perbahasan dengan
mengemukakan hujah yang
rasional.

72

Tatabahasa
.Tanda baca

Ilmu
.Sains dan teknologi

Kosa Kata
.cekap
.berkesan
.munasabah
.elekronik
.canggih

Nilai Murni
.Kesyukuran
Baik Hati
KBT
KB

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Bahagian A;
Kamus
Elektronik

3.Menghuraikan
makna
perkataan,rangkai
kata dan ayat yang
dibaca.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan Intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca.

4. Menulis huraian
nilai dan pengajaran.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud


kandungan teks tersurat dan tersirat.

5 .Menghuraikan
perkataan,ayat dan
idea yang menarik
yang terdapat dalam
karya.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


ayat huraian berdasar kan sesuatu
perkara.

6 .Mengemukakan
sesuatu keinginan
secara berhemah.
7 .Menulis penanda
wacana untuk
melengkapkan
petikan.

yang sesuai secara spontan.

11.3 Mengulas karya bukan sastera dari


aspek penggunaan perkataan
,idea,ayat,wacana,nilai dan
pengajaran.
11.4 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
Persoalan ,watak dan
prwatakan,nilai dan pengajaran dan
gaya bahasa.

5.1 ARAS 1 (ii)


Memahami perkataan, rangkai
kata dan ayat yang dibaca.

PKJR
ULANGKAJI

-merumus
BCB
MP
-gambar
-pengurusan grafik

7.1 ARAA 1 (ii)


Menyatakan andaian yang dibuat
secara ringkas.

MyCD
-Kamus elekronik
-tanda baca

8.4 ARAS 3 (ii)


Menghuraikan penggunaan
penanda wacana yang sesuai
untuk menghubungkaitakan ayat
topik dengan ayat huraian.
11.1 ARAS 1 (i)
Menyenaraikan perkataan,
idea,ayat dan penanda wacana
yang menarik dalam karya yang
dibaca.
11.2 ARAS 2 (i)
Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya
sastera.

Bahagian B
Kad Pintar

Sebutan Dan intonasi


-Laras Cerpen

1. Menyatakan hujah
dalam perbahasan
dengan alasan yang
konkrit

4.1 Mengemukan idea ,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci , tepat dan tersusun.

4.1 ARAS 3 (i)


Menganalisis persoalan untuk
memberi maklum balas.

2. Memberikan
pendapat tentang
sesuatu tajuk.

4.3 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau menentang pendirian
dengan memberikan alasan yang sesuai
secara sopan.

3 .Menulis satu
perenggan hujah
dengan menggunkan
tulisan berangkai.

4.3 ARAS 2 (i)


Menegaskan hujah untuk
menyokong atau menentang
sesuatu tajuk perbahasan dengan
memberikan alasan yang konkrit.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.

5.1 ARAS 2 (i)


Membaca pelbagai jenis ayat
dengan memberikan penekanan

73

Tatabahasa
.Ayat pasif

Ilmu
Sains dan Teknologi

Kosa Kata
.maksimum
.saban
.perangkaan
.pasport
.pengambilan

Nilai Murni
.Rasional
.Bersyukur
.Bertanggungjwb.

Sebutan dan Intonasi


.Laras cerpen
.Laras dialog
.Laras perbahasan

KBT
KB
-mencirikan
BCB
MP

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
4 .Membaca
pelbagai jenis ayat
dengan intonasi yang
sesuai.
5 .Mengenal pasti
idea yang terdapat
dalam teks.
6 .Menghuraikan
perkara yang
menarik dalam
sesebuah karya
daripada segi nilai.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampinagn daripada teks.
6.5 Membaca pantas secara imbasan
untuk mendapatkan maklumat khusus.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
11.3 Mengulas karya bukan sastera dari
aspek penggunaan perkataan,idea,
ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

7. Mendapatkan
maklumat dalam
teks dengan pantas.

Bahagian C:
Telefon
Bimbit

1. Mengemukakann
soalan untuk
mematahkan hujah
lawan dengan sopan.
2.Membina satu
perenggan hujah
untuk menyokong
tajuk perbahasan.
3 .Menjelaskan
maksud ayat yang
dibaca.
4 .Menyatakan
gambaran umum
berdasarkan tajuk

4.2 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau menentang
pendirian
dengan memberikan alasan yang
sesuai secara sopan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat
Bagi tajuk yang sedang dikaji
termasuk maklumat daripada
intrernet.

pada intonasi berdasarkan tanda


baca.

.teks prosa
.bahan grafik

6.3 ARAS 2 (i)


Membaca dan mengenal pasti
idea yang terdapat dalam teks.

MyCD
-pengukuhan

6.5 ARAS 1 (i)


Membaca dan mencari fakta
yang relevan dengan perkara
yang dikehendaki dalam teks.
8.3 ARAS 3 (i)
Menulis ayat dalam perenggan
dengan menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan
cantik.
11.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya daripada aspek
penggunaan perkataan,ayat,
penanda wacana,nilai dan
pengajaran.

4.2 ARAS 3 (i)


Mengemukakan soalan untuk
mematahkan hujah lawan dengan
sopan.
5.1 ARAS 3 (ii )
Menghuraikan maksud ayat
yang dibaca.
6.1 ARAS 3 (ii)
Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat
berkaitan sesuatu topik.
6.4 Aras 1 (i)
Membaca tajuk-tajuk kecil

74

Tatabahasa
.Ayat aktif transitif
Kosa kata
.internet
.e-mel
.teknologi
.khalayak
Sebutan dan Intonasi
.laras rencana
.laras berita

Ilmu
.Teknologi
maklumat dan
Komunikasi
Nilai Murni
.kasih sayang
.Baik hati
KBT
KB
-merumus
KMT
MP
- teks prosa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
kecil yang dibaca.
5 .Menulis nilai
berdasarkan peta
minda.
6 .Menulis rumusan
berdasarkan peta
minda.
7 .Melayari intrnet
untuk mendapatkan
maklumat berkaitan
dengan sesuatu
perkara.
MINGGU
33
23 27
SEP

UNIT 14
Tema;
ERA
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
DAN
KOMUNIKA
SI
Bahagian A;
Kamus
Elektronik

1. Mengemukakan
hujah yang kukuh
dalam perbahasan.
2. Membuat andaian
tentang sesuatu
perkara secara
ringkas.
3.Menghuraikan
makna
perkataan,rangkai
kata dan ayat yang
dibaca.

6.4 Membaca pantas secara luncuran


untuk mendapatkan maklumat secara
menyeluruh.
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

11.2 ARAS 3 (i)


Merumus perkara yang menarik
serta nilai dan pengajaran yang
diperoleh daripada bacaan secara
kritis.

1.4 Menyatakan permintaan secara


berterus-terang dan menyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan unsur
paralinguistik yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.

1.4 ARAS 3 (ii)


Melahirkan rasa hati dengan
berterus terang secara berhemah.

4.4 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau menentang
pendirian dengan memberikan alasan
yang sesuai secara spontan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan Intonasi yang betul
dan memahami perkara yang dibaca.
7.2 Membaca dan menerangkan maksud
kandungan teks tersurat dan tersirat.

5 .Menghuraikan
perkataan,ayat dan
idea yang menarik
yang terdapat dalam
karya.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan


ayat huraian berdasar kan sesuatu
perkara.
11.5 Mengulas karya bukan sastera dari
aspek penggunaan perkataan
,idea,ayat,wacana,nilai dan

- bahan dialog

8.2 ARAS 2 (i)


Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk

11.4 Mengulas karya bukan sastera dari


aspek penggunaan perkataan, idea,
ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

4. Menulis huraian
nilai dan pengajaran.

6 .Mengemukakan

daripada teks untuk mendapatkan


gambaran
umum.

4.1 ARAS 1 (i)


Menyokong atau membangkang
sesuatu tajuk perbahasan dengan
mengemukakan hujah yang
rasional.
5.1 ARAS 1 (ii)
Memahami perkataan, rangkai
kata dan ayat yang dibaca.
7.1 ARAA 1 (ii)
Menyatakan andaian yang dibuat
secara ringkas.
8.4 ARAS 3 (ii)
Menghuraikan penggunaan
penanda wacana yang sesuai
untuk menghubungkaitakan ayat
topik dengan ayat huraian.
11.1 ARAS 1 (i)

75

Tatabahasa
.Tanda baca

Ilmu
.Sains dan teknologi

Kosa Kata
.cekap
.berkesan
.munasabah
.elekronik
.canggih

Nilai Murni
.Kesyukuran
Baik Hati

Sebutan Dan intonasi


-Laras Cerpen

KBT
KB
-merumus
BCB
MP
-gambar
-pengurusan grafik
MyCD
-Kamus elekronik
-tanda baca

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
sesuatu keinginan
secara berhemah.
7 .Menulis penanda
wacana untuk
melengkapkan
petikan.

pengajaran.
11.6 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
Persoalan ,watak dan
prwatakan,nilai dan pengajaran dan
gaya bahasa.

Menyenaraikan perkataan,
idea,ayat dan penanda wacana
yang menarik dalam karya yang
dibaca.
11.2 ARAS 2 (i)
Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya
sastera.

Bahagian B
Kad Pintar

PKJR
ULANGKAJI

1. Menyatakan hujah
dalam perbahasan
dengan alasan yang
konkrit

4.3 Mengemukan idea ,pandangan dan


pendapat tentang sesuatu perkara
secara terperinci , tepat dan tersusun.

4.1 ARAS 3 (i)


Menganalisis persoalan untuk
memberi maklum balas.

2. Memberikan
pendapat tentang
sesuatu tajuk.

4.3 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau menentang pendirian
dengan memberikan alasan yang sesuai
secara sopan.

3 .Menulis satu
perenggan hujah
dengan menggunkan
tulisan berangkai.

4.3 ARAS 2 (i)


Menegaskan hujah untuk
menyokong atau menentang
sesuatu tajuk perbahasan dengan
memberikan alasan yang konkrit.

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.

4 .Membaca
pelbagai jenis ayat
dengan intonasi yang
sesuai.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi


utama dan isi sampinagn daripada teks.

5 .Mengenal pasti
idea yang terdapat
dalam teks.
6 .Menghuraikan
perkara yang
menarik dalam
sesebuah karya
daripada segi nilai.

6.5 Membaca pantas secara imbasan


untuk mendapatkan maklumat khusus.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan
tulisan berangkai yang kemas.
11.5 Mengulas karya bukan sastera dari
aspek penggunaan perkataan,idea,
ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

5.1 ARAS 2 (i)


Membaca pelbagai jenis ayat
dengan memberikan penekanan
pada intonasi berdasarkan tanda
baca.
6.3 ARAS 2 (i)
Membaca dan mengenal pasti
idea yang terdapat dalam teks.
6.5 ARAS 1 (i)
Membaca dan mencari fakta
yang relevan dengan perkara
yang dikehendaki dalam teks.
8.3 ARAS 3 (i)
Menulis ayat dalam perenggan
dengan menggunakan tulisan
berangkai yang kemas dan

76

Tatabahasa
.Ayat pasif

Ilmu
Sains dan Teknologi

Kosa Kata
.maksimum
.saban
.perangkaan
.pasport
.pengambilan

Nilai Murni
.Rasional
.Bersyukur
.Bertanggungjwb.

Sebutan dan Intonasi


.Laras cerpen
.Laras dialog
.Laras perbahasan

KBT
KB
-mencirikan
BCB
MP
.teks prosa
.bahan grafik
MyCD
-pengukuhan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
7. Mendapatkan
maklumat dalam
teks dengan pantas.

Bahagian C:
Telefon
Bimbit

1. Mengemukakann
soalan untuk
mematahkan hujah
lawan dengan sopan.
2.Membina satu
perenggan hujah
untuk menyokong
tajuk perbahasan.
3 .Menjelaskan
maksud ayat yang
dibaca.
4 .Menyatakan
gambaran umum
berdasarkan tajuk
kecil yang dibaca.
5 .Menulis nilai
berdasarkan peta
minda.
6 .Menulis rumusan
berdasarkan peta
minda.
7 .Melayari intrnet
untuk mendapatkan
maklumat berkaitan
dengan sesuatu
perkara.

cantik.
11.1 ARAS 2 (i) Menjelaskan
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya daripada aspek
penggunaan perkataan,ayat,
penanda wacana,nilai dan
pengajaran.

4.4 Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau menentang
pendirian
dengan memberikan alasan yang
sesuai secara sopan.
5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang
dibaca.
6.2 Membaca dan merujuk pelbagai
sumber untuk mendapatkan
maklumat
Bagi tajuk yang sedang dikaji
termasuk maklumat daripada
intrernet.
6.5 Membaca pantas secara luncuran
untuk mendapatkan maklumat secara
menyeluruh.
8.3 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
11.6 Mengulas karya bukan sastera dari
aspek penggunaan perkataan, idea,
ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

4.2 ARAS 3 (i)


Mengemukakan soalan untuk
mematahkan hujah lawan dengan
sopan.
5.1 ARAS 3 (ii )
Menghuraikan maksud ayat
yang dibaca.
6.1 ARAS 3 (ii)
Melayari internet untuk
mendapatkan maklumat
berkaitan sesuatu topik.
6.4 Aras 1 (i)
Membaca tajuk-tajuk kecil
daripada teks untuk mendapatkan
gambaran
umum.
8.2 ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk
11.2 ARAS 3 (i)
Merumus perkara yang menarik
serta nilai dan pengajaran yang
diperoleh daripada bacaan secara
kritis.

77

Tatabahasa
.Ayat aktif transitif
Kosa kata
.internet
.e-mel
.teknologi
.khalayak
Sebutan dan Intonasi
.laras rencana
.laras berita

Ilmu
.Teknologi
maklumat dan
Komunikasi
Nilai Murni
.kasih sayang
.Baik hati
KBT
KB
-merumus
KMT
MP
- teks prosa
- bahan dialog

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
MINGGU
34
30 SEP
4 OKT

UNIT 15
Tema;
MALAYSIA
KU
GEMILANG
Bahagian A:
Malaysia di
Mata Dunia

1. Melaporkan hasil
perbincangan.
2 .membaca teks
secara imbasan
untuk menambahkan
maklumat.
3 .Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
4 .Menulis perkara
utama dalam teks.
5 .Menulis nilai dan
pengajaran daripada
sajak.
6 .Mengemukakan
pandangan tentang
sajak.

2.3 Melaporkan sesuatu perkara dengan


menggunakan bahasa yang sesuai
dan tepat.
4.1 Bertanya dan mejawab tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.
5.3 Membaca kuat teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
perkara yang dibaca.
6.5 Membaca pantas secara imbasan
untuk mendapatkan maklumat khusus.
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak,dan perwatakan,nilai
dan pengajaran dan gaya bahasa.

2.1 ARAS 2 (i)


Mempersembahkan hasil kerja
dengan jelas ,isi yang padat dan
laras bahasa yang sesuai.
4.1 ARAS 1 (ii)
Menyuarakan pandangan tentang
sesuatu isi.
5.2 ARAS 1 (i)
Membaca bahan berunsur ilmu
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

Tatabahasa
.Ayat susunan biasa
Kosa kata
.penglibatan
.anugera
.mortar
.sukarelawan
.melarat
.bersemangat
Sebutan intonasi
.laras cerpen
.laras puisi

6.5 ARAS 2 (i)


Membaca dan mengimbas fakta
yang relevan daripada pelbagai
baha untuk mengukuhkan
maklumat.

Ilmu
Pendidikan Sivik
dan
kewarganegaraan
Nilai Murni
.Pengorbanan
.Tolong-menolong
.Keikhlasan
KBT
KB
-membuat
kesimpulan
.Kontekstual
-menjelaskan
MP
.pita rakaman
-puisi
.gambar
.kertas sebak

11.3 ARAS 1 (i)


Menjelaskan tema dan persoalan
yang terdapat dalam sesebuah
karya.

MyCD
.bacaan puisi Di
wilayah Perang Ini

ARAS 2 (i)
Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.
Bahagian B:
Angkasawan
Negara
PKJR
ULANGKAJI

1. Melaporkan hasil
pemerhatian dengan
menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
2. Menulis karangan
dengan
menggunakan
penanda wacana.

2.5 Melaporkan sesuatu perkara dengan


menggunakan bahasa yang sesuai
dan tepat.
6.3 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan.
6.5 Membaca pantas secara imbasan
untuk mendapatkan maklumat

2.3 ARAS 1 (i)


Menyampaikan hasil
pemerhatian yang dilakukan
dengan menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
6.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti penggunaan
kata,frasa,rangkai kata,

78

Tatabahasa
. Ayat majmuk
gabungan

Ilmu
. Sains dan
Teknologi

Kosa Kata
. astronomi
. akademik
. topeng
. oksigen

Nilai Murni
. Patriotisme
. Keberanian
. Yakin diri

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
khusus.
3. Membaca teks
untuk membuat
kesimpulan.
4. Menulis satu
rumusan dalam satu
perenggan.
5. Mengulas gaya
bahasa cerita,
6. Mengenal pasti
penggunaan frasa
yang terdapat dalam
petikan cerpen.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal


dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalam
suatu perenggan atau antara
perenggan bagi sesebuah karangan.
11.7 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak dan perwatakan,
nilai dan pengajaran,dan gaya
bahasa.

peribahasa,dan ayat dalam


sesuatu genre.

. ekspedisi
. skrin

6.5 ARAS 3 (i)


Membaca dan mengumpul
maklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.

Sebutan Intonasi
. Laras rencana
. Laras cerpen

8.2 ARAS 2 (i)


Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.

KBT
KB
-Menyenaraikan
MP
.Gambar
angkasawan di
angkasa
.Gambar bakal
angkasawan di
angkasa

8.5 ARAS 2 (i)


Menyusun isi menggunakan
penanda wacana untuk
menghasilkan pemerengganan
yang kohesi.
11.3 ARAS 3 (i)
Mengulas gaya bahasa yang
terdapat dalam sesebuah karya.

Bahagian C
Kejayaan Kita
Kebanggaan
Kita

1.Mengemukakan
soalan tanpa kata
tanya untuk
mendapatkan
maklumat teks.
2 .Menulis ayat
dengan
menggunakan kata
hubung.
3.Membaca untuk
mengukuhkan
maklumat.
4 .Melayari laman

1.1
Berbual dengankeluarga ,rakan
sebaya dan puhak lain dalam situasi
formal dan tidak formal.

1.1ARAS 1 (i) Berinteraksi


dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 1 (i)


Mengemukakan soalan tanpa
kata tanya.

6.5 Membaca pantas secara imbasan


untuk mendapatkan maklumat khusus.
8.1 Membina dan menulis
perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

6.5 ARAS 2 (i) Membaca dan


mengimbas fakta yang relevan
daripada pelbagai bahan untuk
mengukuhkan maklumat.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa


dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah, menarik dan bermakna.

8.1 ARAS 2 (i) Membina ayat


majmuk dengan menggunakan
kata hubung.

79

Tatabahasa
Ayat susunan songsang
Kosa Kata
.pencapaian
.berusaha
.akademik
.canselor
.azam
Sebutan dan Intonasi
.Laras cerpen

Ilmu
.Sains dan
Teknologi
Nilai Murni
.Kasih sayang
.Baik hati
KBT
KB
-merumus
KTMK
MP
.teks prosa
.bahan dialog

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
web untuk
mendapatkan
maklumat.
5 .Menulis pendapat
dan pengajaran yang
diperolehi daripada
teks.
6 .Menulis tema dan
persoalan dalam
karya.
7 .Berbual dengan
rakan tentang
sesuatu perkara
yang menarik.

MINGGU
36
14 18 OKT

UNIT 15
Tema;
MALAYSIA
KU
GEMILANG
Bahagian A:
Malaysia di
Mata Dunia

1. Melaporkan hasil
perbincangan.
2 .membaca teks
secara imbasan
untuk menambahkan
maklumat.
3 .Membaca teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
4 .Menulis perkara
utama dalam teks.
5 .Menulis nilai dan
pengajaran daripada
sajak.
6 .Mengemukakan

11.3 Mengulas karya bukan saster dari


aspek penggunaan perkataan,idea,
ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

10.1 ARAS 2 (i) Mengenal pasti


isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.

11.4 Mengulas karya sastera yang mudah


secara umum dari aspek tema dan
prsoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam karya
yang dibaca.

11.1 Aras 1 (ii)


Menyatakan pendapat mengenai
penggunaan ayat yang menarik
serta nilai dan pengajaran yang
terdapat dalam karya yang
dibaca.
11.2 ARAS 3 (i)
Menjelaskan tentang tema dan
persoalan yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.

MINGGU 35
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER
2.4 Melaporkan sesuatu perkara dengan
2.1 ARAS 2 (i)
menggunakan bahasa yang sesuai
Mempersembahkan hasil kerja
dan tepat.
dengan jelas ,isi yang padat dan
laras bahasa yang sesuai.
4.1 Bertanya dan mejawab tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.
4.1 ARAS 1 (ii)
Menyuarakan pandangan tentang
5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi
sesuatu isi.
dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami
5.2 ARAS 1 (i)
perkara yang dibaca.
Membaca bahan berunsur ilmu
dengan sebutan dan intonasi
6.5 Membaca pantas secara imbasan
yang betul.
untuk mendapatkan maklumat khusus.
6.5 ARAS 2 (i)
Membaca dan mengimbas fakta
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah yang relevan daripada pelbagai
secara umum dari aspek tema dan
baha untuk mengukuhkan
persoalan ,watak,dan perwatakan,nilai
maklumat.
dan pengajaran dan gaya bahasa.
11.3 ARAS 1 (i)

80

Tatabahasa
.Ayat susunan biasa
Kosa kata
.penglibatan
.anugera
.mortar
.sukarelawan
.melarat
.bersemangat
Sebutan intonasi
.laras cerpen
.laras puisi

Ilmu
Pendidikan Sivik
dan
kewarganegaraan
Nilai Murni
.Pengorbanan
.Tolong-menolong
.Keikhlasan
KBT
KB
-membuat
kesimpulan
.Kontekstual
-menjelaskan
MP
.pita rakaman
-puisi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
pandangan tentang
sajak.

Bahagian B:
Angkasawan
Negara
PKJR
ULANGKAJI

1. Melaporkan hasil
pemerhatian dengan
menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
2. Menulis karangan
dengan
menggunakan
penanda wacana.
3. Membaca teks
untuk membuat
kesimpulan.
4. Menulis satu
rumusan dalam satu
perenggan.
5. Mengulas gaya
bahasa cerita,
6. Mengenal pasti
penggunaan frasa
yang terdapat dalam
petikan cerpen.

Menjelaskan tema dan persoalan


yang terdapat dalam sesebuah
karya.
ARAS 2 (i)
Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.
2.6 Melaporkan sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang sesuai
dan tepat.
6.4 Membaca dan mengenal pasti
pelbagai genre penulisan.
6.6 Membaca pantas secara imbasan
untuk mendapatkan maklumat
khusus.
8.3 Membina dan menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.6 Mengenal pasti dan menggunakan


penanda wacana yang sesuai dalam
suatu perenggan atau antara
perenggan bagi sesebuah karangan.
11.8 Mengulas karya sastera yang mudah
secara umum dari aspek tema dan
persoalan ,watak dan perwatakan,
nilai dan pengajaran,dan gaya
bahasa.

2.3 ARAS 1 (i)


Menyampaikan hasil
pemerhatian yang dilakukan
dengan menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
6.2 ARAS 1 (i)
Mengenal pasti penggunaan
kata,frasa,rangkai kata,
peribahasa,dan ayat dalam
sesuatu genre.
6.5 ARAS 3 (i)
Membaca dan mengumpul
maklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.
8.2 ARAS 2 (i)
Membina perenggan dengan
menggunakan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
8.5 ARAS 2 (i)
Menyusun isi menggunakan
penanda wacana untuk
menghasilkan pemerengganan
yang kohesi.
11.3 ARAS 3 (i)
Mengulas gaya bahasa yang
terdapat dalam sesebuah karya.

81

.gambar
.kertas sebak
MyCD
.bacaan puisi Di
wilayah Perang Ini

Tatabahasa
. Ayat majmuk
gabungan

Ilmu
. Sains dan
Teknologi

Kosa Kata
. astronomi
. akademik
. topeng
. oksigen
. ekspedisi
. skrin

Nilai Murni
. Patriotisme
. Keberanian
. Yakin diri

Sebutan Intonasi
. Laras rencana
. Laras cerpen

KBT
KB
-Menyenaraikan
MP
.Gambar
angkasawan di
angkasa
.Gambar bakal
angkasawan di
angkasa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013


BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SJK
Bahagian C
Kejayaan Kita
Kebanggaan
Kita

1.Mengemukakan
soalan tanpa kata
tanya untuk
mendapatkan
maklumat teks.
2 .Menulis ayat
dengan
menggunakan kata
hubung.
3.Membaca untuk
mengukuhkan
maklumat.
4 .Melayari laman
web untuk
mendapatkan
maklumat.
5 .Menulis pendapat
dan pengajaran yang
diperolehi daripada
teks.
6 .Menulis tema dan
persoalan dalam
karya.
7 .Berbual dengan
rakan tentang
sesuatu perkara
yang menarik.

1.3
Berbual dengankeluarga ,rakan
sebaya dan puhak lain dalam situasi
formal dan tidak formal.

1.1ARAS 1 (i) Berinteraksi


dengan pihak lain berkaitan
sesuatu topik.

1.4 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 ARAS 1 (i)


Mengemukakan soalan tanpa
kata tanya.

6.5 Membaca pantas secara imbasan


untuk mendapatkan maklumat khusus.
8.1 Membina dan menulis
perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk.

6.5 ARAS 2 (i) Membaca dan


mengimbas fakta yang relevan
daripada pelbagai bahan untuk
mengukuhkan maklumat.

10.2 Menghasilkan pelbagai genre (prosa


dan puisi ) termasuk e-mel yang
mudah, menarik dan bermakna.

8.1 ARAS 2 (i) Membina ayat


majmuk dengan menggunakan
kata hubung.

11.5 Mengulas karya bukan saster dari


aspek penggunaan perkataan,idea,
ayat,wacana,nilai dan pengajaran.

10.1 ARAS 2 (i) Mengenal pasti


isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.

11.6 Mengulas karya sastera yang mudah


secara umum dari aspek tema dan
prsoalan ,watak dan perwatakan ,nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam karya
yang dibaca.

11.1 Aras 1 (ii)


Menyatakan pendapat mengenai
penggunaan ayat yang menarik
serta nilai dan pengajaran yang
terdapat dalam karya yang
dibaca.
11.2 ARAS 3 (i)
Menjelaskan tentang tema dan
persoalan yang terdapat dalam
sesebuah karya sastera.

82

Tatabahasa
Ayat susunan songsang
Kosa Kata
.pencapaian
.berusaha
.akademik
.canselor
.azam
Sebutan dan Intonasi
.Laras cerpen

Ilmu
.Sains dan
Teknologi
Nilai Murni
.Kasih sayang
.Baik hati
KBT
KB
-merumus
KTMK
MP
.teks prosa
.bahan dialog