Anda di halaman 1dari 4

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN

DI DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR


NO. GUAMAN SIVIL: 22NCVC-030-011-2015

ANTARA
NYIPA AK TINGANG
(NO. K/P: 651012-07-2345)
(Menyaman bagi pihak 63 penghuni
penempatan orang asli Kampung Mengkapur,
Pahang Darul Makmur)

PLAINTIF

DAN
1) HUNUD DEVELOPMENT SDN BHD
(NO. SYARIKAT: 237812-B)
2) KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
3) KERAJAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

DEFENDAN-DEFENDAN

WRIT SAMAN
YANG ARIF HAKIM BESAR MALAYA
ATAS NAMA YANG DI-PERTUAN AGONG

Kepada:

Hunud Development Sdn Bhd


No. 10, Jalan PJU 8/5G,
Bandar Damansara Perdana,
47820 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

dan
Setiausaha Kerajaan Pahang
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang,
Tingkat 2, Blok A Wisma Seri Pahang
25503 Kuantan,
Pahang Darul Makmur
dan

Peguam Negara
Pejabat Peguam Negara,
No. 45 Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan Putrajaya,
Malaysia.

Kami perintahkan kamu bahawa dalam empat belas hari selepas penyampaian writ ini
kepada kamu, termasuklah hari penyampaian itu, kamu hendaklah menyebabkan suatu kehadiran
dimasukkan untuk diri kamu dalam satu kausa atau guaman di atas dan ambil perhatian, bahawa
dalam keingkaran kamu berbuat demikian, Plainitif boleh meneruskan untuk mendapatkan
penghakiman dan pelaksanaan.
DISAKSIKAN OLEH Pendaftar Mahkamah Tinggi
Kuantan pada .... haribulan

. 2015.

..

Peguamcara Plainitif
[Messrs Fakhrul Abduh & Co.]

Pendaftar,
Mahkamah Tinggi,
Kuantan.

Memorandum yang hendak diturunkan pada Writ


Writ ini tidak boleh disampaikan lebih dari enam bulan kalendar selepas tarikh di atas melainkan
jika diperbaharui melalui perintah mahkamah.
Defendan (atau defendan-defendan) boleh hadir bersama dengan mencatatkan kehadiran (atau
kehadiran-kehadiran) sama ada sendiri atau melalui peguam di Pejabat Pendaftaran Mahkamah.
Seseorang defedan yang hadir sendiri boleh, jika dikehendakinya, memasukkan kehadirannya
melalui pos, dan borang-borang yang tertentu bolehlah didapati dengan menghantar kiriman pos

berharga RM. Beserta sampul surat beralamat sendiri kepada Pendaftar


mahkamah di
Pengendorsan hendaklah dibuat pada writ sebelum pengeluaran
Pengendorsan Tuntutan
Tuntutan plaintif-plaintif adalah untuk:
1. Deklarasi bahawa Kaum Semak Beri adalah pemilik-pemilik menurut adat dan
pemegang-pemegang hakmilik orang asli ke atas Kampung Mengkapur seluas lebih
kurang 7,000 ekar.
2. Ganti rugi sebanyak RM 6,500,000.00 bagi salah beri hakmilik tanah dan
penyalahgunaan tanah adat Kaum Semak Beri di Kampung Mengkapur.
3. Ganti rugi khas bagi pencerobohan tanah adat Kampung Mengkapur.
4. Ganti rugi khas bagi perlanggaran hak-hak orang asli di bawah Perlembagaan
Perseketuan, dan/atau tanggungjawab fidusiari dan statutori lain.
5. Kos.
6. Lain-lain relif yang Mahkamah Yang Mulia ini fikirkan suaimanfaat.
Dan RM. (atau sekian jumlah sebagaimana yang dibenarkan setelah
ditetapkan) untuk kos, dan juga,jika plaintif memperolehi perintah untuk penyampaian ganti,
jumlah wang selanjutnya sebanyak RM (atau sekian jumlah
sebagaimana yang dibenarkan setelah ditetapkan). Sekiranya amaun yang dituntut dan kos
dibayar kepada plaintif atau peguamnya dalam tempoh 8 hari selepas penyampaian writ ini
(termasuklah hari penyampaian) prosiding seterusnya akan ditangguhkan , tetapi jika ternyata
daripada pengindorsan pada writ itu bahawa Plaintif adalah bermastautin di luar Wilayah
terjadual, sebagaimana ditakrifkan dalam Akta Pertukaran Kawalan 1953, atau adalah bertindak
mengikut Perintah atau bagi pihak seseorang yang bermastautin sedemikian, prosiding akan
hanya ditangguhkan jika amaun yang dituntut dan kos dibayar ke dalam Mahkamah dalam masa
yang tersebut itu dan Notis Pembayaran itu diberi kepada plaintif-plaintif atau Peguamcaranya.

Pengendorsan Tentang Peguamcara dan Alamat

Writ

ini

telah

dikeluarkan

oleh.beralamat .......................................................
................................................................................................peguamcara bagi plaintif tersebut
yang alamatnya ialah....... (atau jika plaintif mendakwa
secara sendiri). Writ ini dikeluarkan oleh plaintif tersebut yang bermastautin di
dan dia seorang (nyatakan pekerjaannya) dan jika (plaintif tidak bermastautin dalam bidang
kuasa itu) alamat untuk penyampaian kepadanya ialah.).
Pengendorsan Tentang Penyampaian
Writ ini telah disampaikan oleh.dengan
cara penyampaian ke diri (atau sebagaimana yang berkenaan) (nyatakan cara penyampaian atau
mengikut terma-terma suatu perintah untuk penyampaian ganti) kepada defendan (yang saya
kenali) (atau yang telah ditunjukkan kepada saya oleh) (atau yang telah mengaku kepada saya
bahawa dia telah) di (tempat) padaharibulan2015.

Diendorskan pada..haribulan. 2015.

.
Penghantar Saman
Writ saman ini telah difailkan oleh Tetuan Fakhrul Abduh & Co. peguamcara plaintif yang
beralamat di Suite 32, Wisma BBSA, Petaling Jaya, Selangor, Tel: 03 87364 868, Fax: 03 87364
873, Email: rajaibrahimcokjg@gmail.com, Ref. No.: RICO/KJG/CIV/001/2015