Anda di halaman 1dari 4

Arahan: Jawab semua soalan

Bahagian A
1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis sel, iaitu X dan Y.

Rajah 1
(a) Kenal pasti sel X dan sel Y.
X: _____________________________________
Y: _____________________________________
[2 markah]
(b) Namakan bahagian-bahagian berikut:
i)

P: _______________________________________

ii)

R: _______________________________________

iii)

S: _______________________________________
[3 markah]

(c) Nyatakan fungsi R.


[1 markah]
________________________________________________________________________
_________________________
________________________________________________________________________
_________________________

(d) Ramalkan keadaan sel jika organel P tidak hadir.


[2 markah]
________________________________________________________________________
_________________________

__________________________________________________________________________________
_______________
________________________________________________________________________
_________________________

2. Rajah 2.1 dan Rajah 2.2 menunjukkan dua organism unisel.

Rajah 2.1
Rajah 2.2
(a) Namakan kedua-dua organisma ini.
i)

Rajah 2.1:

ii)

Rajah 2.2:

[2 markah]
(b) Namakan jenis pembiakan seks dan pembiakan aseks yang dilakukan oleh
organism yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1.
i)

Pembiakan seks
_______________________________________________
[1markah]

ii)

Pembiakan aseks
_______________________________________________
[1 markah]

(c) Namakan dan terangkan proses yang digunakan oleh organisma yang
ditunjukkan dalam Rajah 2.2 untuk mendapatkan makanan.
[4 markah]
___________________________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
6

___________________________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
(d) Terangkan bagaimana kedua-dua organisma tersebut menjalankan
respirasi.
___________________________________________________________________________
__________________________
___________________________________________________________________________
__________________________
[2 markah]
Bahagian B
1 (a) Lukis dan label rajah untuk menunjukkan struktur dalam sel tumbuhan dan
haiwan yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya.
[6 markah]

Sel Tumbuhan

Sel Haiwan

(b) Nyatakan satu persamaan dan empat perbezaan antara kedua-dua sel itu.
[6 markah]