Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

(PBPPP) INSTRUMEN GENERIK


KOD

D1
E1
A1.1

DIMENSI,
DESKRIPSI
ELEMEN &
ASPEK
PROFESIONALISME
NILAI PROFESIONAL
AMALAN
Keupayaan pegawai
PROFESIONA
untuk:
L
mengetahui, memahami,
menghayati dan
mempamerkan:
etika kerja penjawat awam
etika kerja keguruan
etika kaunseling
berdasarkan Akta 580 (GBKSM
dan Kaunselor)
Contohnya:
amanah
berketerampilan
kecintaan terhadap
profesion
teladan

A1.2

HUBUNGAN
DENGAN
PELANGGAN

Keupayaan pegawai untuk:


mewujudkan hubungan yang
positif dengan pelanggan.
Contohnya:
kesantunan
kemesraan
adil
hormat-menghormati
percaya-mempercayai
bertindak pantas

E2
A2.1

SAHSIAH
MENGUTAMAKA
N PENCAPAIAN

Keupayaan pegawai untuk:


menunjukkan kesungguhan
untuk mencapai matlamat dan
keprihatinan terhadap
kecekapan serta kecemerlangan
penyampaian perkhidmatan

KAEDAH PENILAIAN

PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
jujur dan boleh
dipertanggung-jawabkan
cara berpakaian
mengikut peraturan
semasa
tingkah laku boleh
diteladani seperti
menepati masa,
bertimbang rasa, beradab
dan mesra
menjaga nama baik
profesion
PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
memberi perhatian /
tumpuan tanpa
mendiskriminasi-kan
pelanggan
menerima pandangan
dan teguran pelanggan
secara berhemah
SEMAKAN BAHAN
Penilaian boleh dibuat
berdasarkan contohcontoh yang berikut:
surat arahan / memo
dokumen program /
latihan
kertas maklum balas
terhadap sesuatu arahan
PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:

komitmen
konsisten
bertanggung- jawab
prihatin
berusaha

A2.2

KEPANTASAN
BERTINDAK

Keupayaan pegawai untuk:


melaksanakan sesuatu arahan
atau program berdasarkan
tempoh dan sasaran kerja yang
ditetapkan

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
surat arahan / memo
jadual kerja / program
analisis data
post-mortem
laporan

A2.3

KEMATANGAN
EMOSI DAN
KEYAKINAN
DIRI

Keupayaan pegawai untuk:


memahami keadaan emosi
diri sendiri dan individu lain
serta menggunakan
pemahaman tersebut untuk
kebaikan organisasi

PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:

mempercayai kebolehan diri


sendiri untuk melaksanakan
tugas dan memilih tindakan
yang berkesan bagi sebarang
tugasan atau masalah
A2.4

BUDAYA KERJA
SEPASUKAN

Keupayaan pegawai untuk:


mewujudkan suasana kerja
sepasukan yang harmoni dan
mesra
menyesuaikan diri dalam
semua keadaan ke arah
mencapai kejayaan sesuatu
organisasi

A2.5

BERFOKUSKAN
PELANGGAN

Keupayaan pegawai untuk:


memberi tumpuan dan berusaha
untuk memahami serta
memenuhi kehendak dan
keperluan semasa atau jangka
panjang pelanggan

berfikiran terbuka apabila


berinteraksi
tenang
asertif
rasional
empat
SEMAKAN BAHAN
Penilaian boleh dibuat
berdasarkan contohcontoh yang berikut:
minit mesyuarat
buku program
laporan
post-mortem
PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
Pengendalian mesyuarat /
perjumpaan
komunikasi dua hala
terbuka kepada
perbincangan
menerima perbezaan
pendapat
membuat keputusan
secara kolektif
PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
memahami kehendak
pelanggan

memberi layanan kepada


pelanggan
memperuntuk-kan masa
melayan pelanggan
E3
A3.1

POTENSI
KEPIMPINAN
BERWAWASAN
DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN

A3.2

A3.3

Keupayaan pegawai untuk:


menetapkan hala tuju /
matlamat organisasi / sasaran
membangkitkan komitmen
pasukan
mempunyai keinginan untuk
memimpin yang lain dalam
usaha mencapai matlamat
organisasi / sasaran
membuat keputusan secara
berkesan

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
visi dan misi
Perancangan Strategik
minit mesyuarat
laporan tahunan
analisis data
Sasaran Kerja Tahunan
Mana-mana yang
berkaitan

PENYESUAIAN
PERUBAHAN

Keupayaan pegawai untuk:


menerima perubahan dan
menghadapi cabaran
menyesuaikan diri dengan
perubahan

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
minit mesyuarat
buku program
kertas kerja
laporan program

KEINGINAN
MENIMBA
PENGETAHUAN

Keupayaan pegawai untuk:


mempelajari perkara baharu
untuk mendapat maklumat
menggunakan pengetahuan
bagi menyelesaikan sesuatu
tugasan atau masalah

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
kertas kerja
dokumen pekeliling /
dasar
bahan ilmiah / bukan
ilmiah
latihan / LDP / seminar /
kursus / kejurulatihan
PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
Kualiti hasil kerja

A3.4

PEMIKIRAN
KREATIF DAN
INOVATIF

Keupayaan pegawai untuk:


Menghasilkan idea baharu,
memperkenalkan sesuatu yang
baharu atau menambah baik
keadaan sedia ada

E4
A4.1

KEILMUAN & PENGETAHUAN


DASAR-DASAR
Keupayaan pegawai untuk:
KERAJAAN
mengetahui, memahami dan
menghayati dasar utama KPM

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
minit mesyuarat
buku program
kertas kerja / cadangan
laporan program
TEMU BUAL
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang

berikut:
PPPM / DTP / 1M1S /
Transformasi Pendidikan /
LDP / RIMUP / MBMMBI /
PBS / PT3 / KSSR / KSSM /
NKEA / LINUS / KBAT / NKRA /
MMI dan dasar-dasar
berkaitan
A4.2

PERATURAN
DAN
PEKELILING

Keupayaan pegawai untuk:


mengetahui, memahami dan
menghayati pekeliling utama
mengikut bidang tugas yang
berkaitan

A4.3

PENGUASAAN
BIDANG TUGAS

Keupayaan pegawai untuk:


mengetahui dan menguasai
fungsi bidang tugas serta
menjadi sumber rujukan kepada
pelanggan dan organisasi

A4.4

TEKNOLOGI
MAKLUMAT
DAN
KOMUNIKASI
(TMK)

Keupayaan pegawai untuk:


menguasai TMK dalam bidang
tugas
mengintegrasikan pelbagai
komponen TMK dalam bidang
tugas
membudayakan peningkatan
keilmuan TMK

D2
E1
A1.1

TUGASAN TAMBAHAN
HUBUNGAN LUAR
JARINGAN DAN
Keupayaan pegawai untuk:
JALINAN
mewujudkan dan membina
(NETWORKING
hubungan secara kolaboratif,
AND
perkongsian pintar dan
LINKAGES)
seumpamanya dengan pihak
luar berkaitan bidang tugas

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh yang berikut:
pekeliling utama yang
berkaitan (SPI, SPP, Perintah
Am, SPK, dll.)
TEMU BUAL
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
Apakah yang anda faham
tentang kemudahan cuti?
SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
BRM
Fail Meja
Prosedur Kerja
Perancangan Tahunan
KPI
SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
laman web
portal rasmi
media sosial
e-mel
buku program
minit mesyuarat
aplikasi sistem

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
laporan aktiviti
buku program
minit mesyuarat
kertas kerja / cadangan
PEMERHATIAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:

Aktiviti kurikulum /
kokurikulum di sekolah
Kerjasama dengan
pelbagai pihak luar untuk
kebaikan sekolah (PIBG,
komuniti setempat, dll)
E2
A2.1

TUGASAN SAMPINGAN
TUGAS-TUGAS
Keupayaan pegawai untuk:
LAIN SELAIN
melaksanakan tugas yang
TUGAS HAKIKI
diarah oleh Ketua Jabatan dari
semasa ke semasa

D3
E1
A1.1

PENGLIBATAN
SUMBANGAN
BIMBINGAN
DAN MOTIVASI

A1.2

SUMBANGAN
PROFESIONAL
DAN SOSIAL

Keupayaan pegawai untuk:


berkongsi idea, memberi
bimbingan atau konsultasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran

Keupayaan pegawai untuk:


melibatkan diri dalam
sumbangan profesional dan
sosial selain tugasan hakiki dan
tugasan sampingan

SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
surat arahan
perancangan program
laporan
minit mesyuarat
SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
laporan program
kertas kerja / cadangan
minit mesyuarat
program mentor mentee
SEMAKAN BAHAN
Penilaian berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
surat penghargaan
sijil
buku program

Anda mungkin juga menyukai