Anda di halaman 1dari 28

IDAH, RUJUK DAN IHDAD

Dibentang oleh :
NOR FADZILAH BINTI MD EHWAN
NURUL FARHANAH BINTI OTHMAN
NORSHAHIDAH BINTI MUHAMAD ZIN

7.0 IDAH, RUJUK DAN


IHDAD
7.1 Konsep Idah
7.1.1 Menyatakan perngertian dan hukum idah
7.1.2 Menentukan bahagian dan tempoh idah
7.1.3 Mengira tempoh tamat idah.
7.1.4 Menerangkan hak-hak wanita semasa idah
7.1.5 Menjelaskan permasalahan idah.
7.1.6 Memberi contoh petikan Enakmen
Keluarga Islam mengenai idah
7.2 Konsep Rujuk
7.2.1 Mendifinisikan rujuk.
7.2.2 Menyatakan rukun dan syarat rujuk.
7.2.3 Menjelaskan hukum-hukum rujuk.
7.2.4 Menerangkan hikmah-hikmah rujuk.
7.3 Konsep Ihdad (berkabung)
7.3.1 Mentakrifkan ihdad.
7.3.2 Menjelaskan hukum dan cara ihdad.
7.3.3 Menyelesaikan permasalahan berkaitan ihdad.

Nor Fadzilah bt Md Ehwan

7.1 Konsep Iddah

7.1.1 Pengertian dan hukum idah


'Iddah dari segi bahasa ialah membilang atau

menghitung.
Maksud 'Iddah pada Syara' pula ialah seseorang
wanita yang telah diceraikan oleh suaminya
ataupun yang kematian suaminya, maka wanita
tersebut dilarang dari berkahwin dengan

lelaki lain untuk tempoh beberapa waktu


sehinggalah tempoh waktu itu berakhir.
Dengan cara ini dapatlah dipastikan kesucian wanita
tersebut, sama ada ia mengandung ataupun tidak.

Hukum 'Iddah pada syara' adalah wajib ke atas setiap

wanita yang diceraikan sama ada dengan sebab


'Talak' ataupun dengan sebab kematian suami.
Firman Allah, ' Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah
menunggu dengan menahan diri (dari berkahwin selama 3 kali
suci (dari haid)'. (Al-Baqarah : 228)
Firman Allah lagi, 'Dan orang-orang yang meninggal dunia di
antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri, maka
hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (dengan ber'iddah)
selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa
'iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu (para wali)
mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara
yang baik. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mengetahui dengan
mendalam akan apa juga yang kamu lakukan'. (Al-Baqarah : 234)

Jenis-Jenis Iddah
Ia terbahagi kepada 2 iaitu :
a) Iddah Rajie.
Iaitu iddah yang membolehkan bekas suami merujuk semula
isterinya. Ia hanya untuk talak satu dan talak dua sahaja.

b) Iddah Bain.
Iaitu iddah yang tidak membolehkan bekas suami merujuk semula
isterinya melainkan dengan akad nikah yang baru. Ia merangkumi :
1) Talak Tiga
2) Li`an
3) Fasakh
4) Khuluk (Tebus Talak)
5) Ila
6) Isteri yang belum disetubuhi oleh bekas suami barunya.

7.1.2 Bahagian dan tempoh idah


7.1.3 Mengira tempoh tamat idah

Bahagian 1 : Tiga kali suci.


Tempoh ini ialah untuk perempuan yang masih didatangi haid dan berpisah
melalui perceraian. Maksud tiga kali suci ini ialah, jika dia diceraikan, maka dia
perlu beriddah sehingga tiga kali suci daripada haid.

cara kiraan :
1. Jika dia diceraikan ketika suci dari haid, maka idahnya akan tamat sebaik
sahaja datang haid yang ketiga.
Contoh: Diceraikan dalam keadaan suci (Suci 1) > Haid 1 > Suci 2 >
Haid 2 > Suci 3 > Haid 3 iddah habis sebaik sahaja haid 3 bermula.
2. Jika dia diceraikan ketika haid, maka idahnya akan tamat sebaik sahaja
kedatangan haid yang keempat.
Contoh: Diceraikan ketika haid (Haid 1) > Suci 1 > Haid 2 > Suci 2 >
Haid 3 > Suci 3 > Haid 4 iddah habis sebaik sahaja haid 4 bermula.

Bahagian 2 : Tiga bulan

a)

Perempuan yang perlu beriddah selama 3 bulan ialah


perempuan yang belum pernah didatangi haid atau yang telah
berhenti haidnya.
Sekiranya dia diceraikan, maka dia perlu mengira iddah dari hari
perceraian hinggalh cukup tiga bulan Qamariyyah.
Perempuan yang tidak dikenakan iddah jenis ini ialah perempuan
yang kematian suami ataupun diceraikan ketika hamil.

b)
c)

Firman Allah s.w.t. (maksudnya):


Perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang
putus haid mereka, jika kamu ragui tentang
tempoh masa idah mereka, maka masa idah
mereka ialah selama tiga bulan. Begitulah juga
idah perempuan-perempuan yang belum datang
haid. (al-Talaq 65:4)

Bahagian 3 : Iddah bagi wanita yang kematian


suami.

1) BAGI WANITA/ISTERI YANG TIDAK MENGANDUNG


Tempohnya ialah 4 bulan 10 hari dari tarikh kematian. Perlu
diingatkan bahawa bulan di sini ialah bulan dalam kalender
Islam/ Hijrah bukannya kalender Masehi. Oleh itu, jumlah hari
yang dia kena beriddah ialah kira-kira 130 hari.
2)BAGI WANITA/ ISTERI YANG MENGANDUNG
Keadaan ini adalah contoh keadaan isteri yang kehilangan
suami tercinta ketika mengandung 8 bulan.
Untuk wanita seperti ini, secara ringkasnya iddahnya tamat
sebaik sahaja melahirkan anak (dan bukan 4 bulan 10 hari).
Malah, jika selang masa antara kematian suami dan juga
kelahiran anak itu sangat pendek, iddahnya tetap berakhir.

Bahagian 4 (Iddah Wanita Hamil)


Disebutkan dalam Surah al-Talaq ayat yang ke 4,
maksudnya:
Dan bagi wanita-wanita yang hamil, maka ajal
(tempoh iddah) mereka tamat apabila mereka
bersalin.

a) tempoh iddah bagi perempuan yang diceraikan ketika


sedang hamil akan berakhir apabila dia bersalin.
b) memastikan rahim wanita tersebut bersih daripada
percampuran benih lelaki. Jadi, apabila dia bersalin,
maka anak hasil percampuran dengan benih suami
telah keluar dan rahimnya telah bersih.

Bagi kes wanita yang tiada haid, tidak pernah haid


atau telah pun habis haid, jika:
1. kematian suami (dan tidak mengandung)- maka
iddahnya ialah 4 bulan 10 hari
2. mengandung semasa diceraikan atau kematian
suami- maka iddahnya ialah sehingga dia melahirkan
anak atau keguguran.
3. diceraikan iddahnya ialah 3 bulan dari perpisahan.
Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Talaq, ayat 4,
maksudnya:
Dan bagi yang telah yas (putus) dari haidh dari
kalangan wanita-wanita kamu jika karmu ragu, maka
iddahnya ialah tiga bulan, dan begitu juga bagi wanita
yang belum haidh

7.1.4 Hak-hak wanita semasa


iddah
a)

Isteri yang berada dalam iddah Rajie berhak mendapat nafkah dan
tempat tinggal selama tempoh iddah

b)

Isteri yang berada dalam iddah Bain adalah seperti berikut :

Isteri yang tidak hamil hanya berhak mendapat tempat tinggal


Isteri yang hamil berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah
Isteri yang kematian suami berhak mendapat tempat tinggal
sebagaimana semasa kematian suaminya.

)
)

c)

Perempuan yang nusyuz (derhaka) tidak layak mendapat nafkah


dan tempat tinggal

7.1.5 Permasalahan Iddah

Pertama, berkenaan dengan ketentuan-ketentuan masa menunggu


(berapa lamanya) apakah tiga kali quru, tiga bulan, empat buln sepuluh
hatri, sampai melahirkan, merupkan ketentuan yang sdah baku, yakni
bersifat normatif, artinya bagi perempuan yang bercerai dengan
suaminya diwajibkan untuk menahan dirinya agar agar tidak melakukan
kegiatan yang mengarah kepada pernikahan.hal ini dimaksudkan agar
perempuan dapat hikmah dari perceraianya dan berfikir lebih dalam
tntang pekawinan, atau berfikir dua kali sebelum memutuskan untuk
mencari pasangan hidup yang baru.
Kedua, berkenaan dengan hak-hak pribadinya dalam rentang nasa
iddah, terkait dengan kegiatanya yang diluar untuk pernikahan, tidak
ada halangan untuk melakukan aktifitas diluar rumah sekalipun. Selama
ia dapat menjaga dirinya dari fitnah. Hal ini mengingat hak individualnya
tetap melekat pada dirinya setelah ia lepas dari ikatan pernikahan, yang
menjadi manusia pribadi yang merdeka dan independen.

7.1.5 Petikan Enakmen Keluarga


Islam mengenai Iddah

Seksyen 128. Bersekedudukan semula dalam tempoh 'iddah raj'i.


(1) Seseorang lelaki yang, setelah menceraikan dengan sah isterinya, bersekedudukan
semula dengannya dalam tempoh 'iddah raj'i tanpa terlebih dahulu melafazkan ruju'
yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak
melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya
sekali.
(2) Jika isterinya itu tidak tahu pada masa persekedudukan semula itu tentang telah
berlakunya perceraian itu, maka suami itu adalah melakukan suatu kesalahan dan
hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi
enam bulan atau kedua-duanya sekali.
(3) Seseorang perempuan yang bersyubahat melakukan suatu kesalahan di bawah
subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda
tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya sekali.

Nurul Farhanah bt Othman.

7.2 KONSEP RUJUK

7.2.1 DEFINISI
RUJUK

Maksud "Rujuk" ialah mengembalikan


ikatan dan hukum perkawinan secara
penuh setelah terjadi talak raj'i, yang
dilakukan oleh mantan suami terhadap
mantan isterinya dalam masa
'iddah.Kebolehan bekas suami rujuk
kembali kepada bekas isterinya
tergantung pada niat atau maksudnya.

7.2.2 RUKUN DAN SYARAT


RUJUK
Suami boleh merujuk isteriyang
ditalakkannya dengan syarat-syarat berikut::
SUAMI

a.Hendalah seorang yang berakal.


b.Baligh.
c.Dengan kehendak dan kerelaan sendiri bukan
paksaan daripada sesiapa.
d.Tidak murtad.

SYARAT RUJUK

ISTERI

a. Hendaklah yang sudah dicampuri.


b. Mestilah yang diceraikan dengan talak
rajie. Bukan dengan perceraian secara
fasakh, khuluk dan juga talak tiga.
c. Hendaklah ditentukan orangnya jika suami
berkahwin lebih daripada satu dan telah
menceraikan beberapa orang isterinya.

Syarat-syarat sah kahwin


semula selepas talak tiga ialah:

~
~
~
~
~

Selesai idah dari suami pertama.


Bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain.
Suami kedua sudah melakukan persetubuhan dengannya.
Bercerai dengan suami kedua, fasakh, atau mati (habisidah).
Setelah tamat idahnya, suami pertama boleh kembali bekas
isterinya itu dengan akad nikah yang baru mengikut syarat
syarat dan rukun-rukun nikah yang ditetapkan.

RUKUN RUJUK
Rukun rujuk ada tiga perkara:
1. Sighah iaitu lafaz yang menunjukkan
kembali kepada isteri sama ada secara
sarih (terang) mahupun kinayah (kiasan).
2. Mutarji iaitu suami yang ingin merujuk
isteri yang diceraikannya dengan talak
bain.
3. Isteri iaitu perempuan yang telah
dinikahi dengan nikah yang sah.

7.2.3 HUKUM
RUJUK

Hukum Rujuk
Wajib ~ Suami yang menceraikan salah seorang
daripada isteri-isterinya dan dia belum
menyempurnakan pembahagian giliran terhadap isteri
yang diceraikan itu.
Haram ~ Apabila rujuk itu menjadi sebab
mendatangkan kemudaratan kepada isteri
tersebut.
Makruh ~Apabila perceraian itu lebih baik
diteruskan daripada rujuk.
Harus ~ Jika membawa kebahagiaan kepada ahli
keluanga kedua-dua belah pihak.
Sunat ~ Sekiranya mendatangkan kebaikan.

7.2.4 HIKMAH RUJUK

1.Bertetapan dengan fitrah manusia yang ingin kembali


ke pangkal jalan apabila melakukankesilapan.
2.Suami dan isteri diberi peluang untuk menyambung
semula hubungan mereka dengan keazamandan sikap
yang baru.
3.Suami dan isteri berkesempatan untuk memperbaiki
kelemahan dan kesilapan yang lalu.
4.Dapat memberi ketenteraman jiwa.
5.Dapat menyatukan semula keluarga

Norshahidah bt Muhamad Zin

7.3 Konsep Ihdad

7.3.1 MENTAKRIFKAN IHDAD

DEFINISI BERKABUNG :

Wanita tidak menghias dirinya dalam keadaan tertentu dan dalam tempoh tertentu.

DALIL :"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk
dia berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari melainkan kepada
suaminya. Dia perlu berkabung selama 4 bulan sepuluh hari." (Hr Bukhari - Sahih) .

7.3.2 MENJELASKAN HUKUM DAN CARA IHDAD

HUKUM BERKABUNG

Hukum berkabung selama 4 bulan 10 hari adalah wajib


(sepakat para ulama melainkan Hasan Basri)bagi
perempuan yang kematian suaminya dan sunat bagi
wanita yang berpisah dengan talak bain (yang mana
suaminya tidak boleh rujuk pada isterinya dengan
kehendaknya sahaja).

PERKARA YANG DILARANG DALAM TEMPOH IHDAD

Dalam mazhab syafie ada tiga perkara yang dilarang kepada wanita ini seperti
berikut:
1. Pakaian yang dicelup dengan warna untuk tujuan perhiasan. Mestilah pakaian
tadi menggunakan kain berwarna asal. Memakai apa jua jenis kain adalah
dibenarkan selagi tidak diwarnakan dengan warna yang lain. Kain yang dicelup
dengan warna lain bukan untuk tujuan perhiasan seperti warna hitam adalah
dibenarkan.
2. Haram memakai barang kemas seperti cincin dan sebagainya yang diperbuat
dari emas, perak dan permata.
3. Haram memakai wangian pada badan, pakaian, makanan dan celak.

Pengharaman pada perkara yang dianggap perhiasan dan bukannya pada


pembersihan. Adapun pembersihan seperti mandi, gosok gigi dan sebagainya
adalah dibenarkan.

TEMPAT TINGGAL WANITA


YANG BERKABUNG

Kebanyakan ulama termasuklah 4 mazhab berpendapat


bahawa wanita yang kematian suaminya ketika dalam tempoh
iddahnya (4 bulan 10 hari) wajib mendiami rumah yang dia
diami bersama suaminya ketika suaminya masih hidup.

Nabi saw bersabda kepada Furaiah bintu Malik ra yang baru


kematian suaminya:

"Duduklah di rumahmu (rumah yang telah didiaminya bersama
suaminya)
sehingga habis masa yang ditetapkan al-Quran (4 bulan 10
hari)." (Hr Malik)

7.3.3 - menyelesaikan masalah berkaitan ihdad

ADAKAH WANITA KEMATIAN SUAMI BOLEH KELUAR RUMAH DALAM TEMPOH INI?

Wanita ini boleh keluar rumah untuk tempoh ini pada siang hari untuk menunaikan
keperluannya. Ini berdasarkan hadis Jabir ra , beliau berkata:
: .

"Ibu saudaraku telah diceraikan talak 3. Semasa tempoh iddah, dia telah keluar untuk
mengait buah kurma. Di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang menegahnya
keluar (kerana dalam tempoh iddah). Lalu ibu saudaraku menceritakan perkara tersebut kepada
Rasulullah saw. Nabi pun bersabda : Kaitlah buah kurma mu. Mudah2an kamu dapat
bersedekah daripadanya atau dapat buat sesuatu yang baik. " (Hr Abu Daud dan Nasaie)
Daripada hadis ini, para Ulama mengharuskan wanita yang dalam iddah -samada diceraikan
atau kematian suami- untuk keluar rumah bagi menyelesaikan urusan mereka pada waktu
siang. Mereka tidak boleh keluar malam dan bermalam dirumah orang lain melainkan dalam
keadaan darurat.