Anda di halaman 1dari 33

(BMK 3033)

KETRAMPILAN MEMBACA
TAJUK:
TEKNIK MENGAJAR PERBENDAHARAAN KATA

(PETA KATA

DAN STRATEGI PENGUMPULAN KOSA KATA)


KUMPULAN : A
ALICE

ANAK

MENGGA

MASDA BINTI ALWI

D2010103717
D20111047628

PENSYARAH
DR. DAHLIA BINTI JANAN
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
JABATAN BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
Semester 2
2012/2013

ISI KANDUNGAN
1.0
Pengenalan
1

2.0

Konsep

Peta

Kata
2-3
2.1

Pendekatan dalam Pengajaran Peta Ka

3-4
2.2

Teknik Pengajaran Peta Kata

4-7
2.3

Cadangan Aktiviti Pengajaran Peta Kata

8-10
3.0

Konsep

Kosa

Kata
11
3.1

Pendekatan dalam Pengajaran Kosa Kata

11-13
3.2

Kepentingan Pengajaran Kosa Kata

13-16
3.3

Cadangan Aktiviti Pengajaran Kosa Kata

17-18
4.0

Kesimpulan
18

Bibliograf

1.0

Pengenalan

Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang


bermakna ke atas lambang-lambang bercetak dan bertulis (Haris
dan Sipay, 1980). Bagi Smith dan Johnson (1980) pula, membaca
berteraskan keinginan mewujudkan interaksi penyampaian idea
penulis dengan tanggapan yang dibuat oleh pembaca. Di samping
itu, Goodman (1973) pula mengatakan membaca adalah proses

psikolinguistik

yang

bermula

daripada

pembaca

mengamati

perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah


terbentuk makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Hal ini
menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dan
dengan

pemikiran

kerana

hubungan

antara

bahasa

dengan

pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas.

Kennedy

(1981)

menyifatkan

proses

membaca

sebagai

keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual (lambanglambang)

grafik

yang

mewakili

bahasa

atau

perkataan,

menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah


diketahui dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu, memahami
dan mentafsirkan maksudnya. Proses membaca boleh disimpulkan
sebagai perlakuan yang kompleks kerana proses yang berlaku tidak
dapat diperhatikan dan hanya berlaku dalam minda kita. Seseorang
yang mempunyai kemahiran membaca yang baik, iaitu kemahiran
mengenal dan mengecam perkataan akan mampu memahami
bahan bacaan dengan baik. Durkin (1980) berpendapat bahawa
tanpa memahami bahan yang dibaca, seseorang itu tidak dapat
dianggap melakukan proses membaca tetapi melakukan proses
menyebut perkataan-perkataan sahaja. Mengikut beliau lagi, untuk
menjadi

pembaca

yang

berkesan

seseorang

itu

tidak

perlu

menyebut perkataan-perkataan dengan betul tetapi hanya tahu


makna-makna perkataan yang dibaca.
Salah satu faktor yang membantu pembaca memperolehi
bacaan yang berkesan ialah melalui perbendaharaan kata yang
dimiliki oleh mereka. Pengajaran perbendaharaan kata membantu
menolong murid memperoleh perbendaharaan kata yang lebih
banyak. Hal ini penting untuk menentukan murid tentang makna
sesuatu perkataan dan memahami mesej bahan bacaan. Pengajaran
perbendaharaan berkait rapat dengan kebolean memahami bahan
yang dibaca. Anderson dan Freebody (1981) menyatakan bahawa
seseorang

yang

tidak

mengetahui

makna

perkataan,

berkemungkinan besar merupakan pembaca yang lemah. Oleh hal


sedemikian, pengajaran perbendaharaan kata harus dititikberatkan
dalam pengajaran di sekolah, lebih-lebih lagi dalam pengajaran
bahasa.
2.0

Konsep Peta Kata

Pengajaran perbendaharaan kata berkait rapat dengan kebolehan


memahami bahan yang dibaca. Anderson dan Freebody (1981)
menyatakan bahawa seseorang yang tidak mengetahui makna
perkataan, berkemungkinan besar pembaca yang lemah. Thelen
(1986) menjelaskan bahawa memandangkan perbendaharaan kata
begitu berkait rapat dan penting kepada kefahaman bacaan maka
pengajaran perbendaharaan kata perlulah berkesan dan bermakna.
Peta perkataan adalah teknik pengajaran sistematik yang cuba
untuk

membangunkan

pengajaran

konsep

berdasarkan

latar

belakang konsep yang sedia ada. Hasilnya, konsep perkataan yang


diajar oleh tanggapan mengaitkan perkataan baru yang dikenali
lebih berkesan.
Thelen
menunjukkan

(1982)
murid

juga

telah

tentang

menyatakan

perkaitan

bahawa

sesuatu

dengan

konsep

yang

berkaitan secara hierarki menjadi satu langkah penting dalam


membantu mereka mempelajari konsep-konsep, yakni perkataanperkataan baru. Walau bagaimanpun, terdapat konsep-konsep
tertentu yang perlu dipelajari dengan lebih mendalam agar konsep
tersebut lebih mudah dan berkesan difahami oleh murid. Oleh itu,
kemungkinan

terdapat

diperjelaskan

dalam

sesuatu
bentuk

konsep

susunan

tidak
grafik

sesuai

untuk

kerana

murid

kemungkinan mempunyai pengetahuan latar yang kurang berkaitan


konsep tersebut. Jadi, Thelen menyifatkan bahawa peta perkataan
adalah salah satu alternatif yang berguna untuk mencapai maksud
konsep untuk memudahkan murid memahami isi bacaan yang ingin
disampaikan.

Peta perkataan merupakan satu teknik yang menjelaskan


bagaimana sesuatu konsep berkait rapat melalui hierarki sesuatu
perkataan tersebut. Dalam peta perkataan, terdapat pecahan
perkataan yang dibahagikan kepada supraordinat, koordinat dan
subordinat yang menekankan ciri-ciri sesuatu konsep tersebut.
Misalnya, dalam supraordinat haiwan terdapat koordinat haiwan
berdarah panas dan haiwan berdarah sejuk. Jadinya, dua golongan
tersebut boleh dipecahkan lagi kepada jenis-jenis binatang yang
berdarah panas (lembu, harimau,gajah) dan berdarah sejuk (cicak,
buaya, ular) yang disebut subordinat.
Dalam pengajaran pemahaman membaca lazimnya aspek
pengajaran perbendaharaan kata kurang diberi perhatian yang
serius walhal, pemahaman murid-murid terhadap bahan yang
dibaca sangat bergantung kepada koleksi perbendaharaan kata
murid. Pada amnya, bentuk kegiatan pengajaran perbendaharaan
kata adalah terpisah-pisah. Kegiatan pengajaran perbendaharaan
kata tidak menunjukkan perkaitan antara perkataan yang telah
diketahui maknanya (pengetahuan sedia ada) dengan perkataan
baharu yang diperkenalkan atau diajarkan. Seharusnya, perkaitan
tersebut perlu dilakukan dalam pengajaran untuk mengembangkan
lagi skemata yang sedia ada murid. Hal ini boleh dilakukan dalam
teknik peta kata untuk menambahkan kosa kata murid.
2.1

Pendekatan Pengajaran Peta Kata

Esther Thelen adalah seorang pakar dalam bidang Psikologi


Perkembangan. Penyelidikan beliau telah memberi tumpuan kepada
pembangunan manusia, terutama dalam bidang perkembangan
kanak-kanak. Beliau berpendapat pemikiran adalah sesuatu yang
sangat berkait rapat dengan fizikal dan pengalaman seseorang.
Thelen, Carr dan Wixson (1986) telah memberikan empat panduan
bagi pengajaran perbendaharaan kata yang bermakna. Panduanpanduan tersebut adalah seperti berikut:

1.

Pengajaran perbendaharaan kata perlu dapat membantu murid


mengaitkan

makna

perkataan

baharu

dengan

makna-makna

(pengetahuan dan pengalaman sedia ada) murid. Pengetahuan


sedia ada murid sangat penting untuk mengekalkan kefahaman
maksud perkataan yang dipelajari dengan lebih lama.
2.

Pengajaran perbendaharaan kata perlu dapat membantu murid


membina pengetahuan luas dan kukuh tentang makna perkataan.
Pengajaran tersebut mestilah melampaui peringkat mengingat
definisi atau mempelajari makna perkataan dalam satu konteks.
Murid perlu diberi peluang untuk mengkaji dan melihat persamaan
dan perbezaan yang wujud, menemui pertalian-pertalian yang ada,
dan juga melihat penggunaan perkataan dalam pelbagai konteks.

3.

Pengajaran perbendaharaan kata juga perlu dapat melahirkan


penglibatan yang aktif bagi pihak murid. Semakin aktif penglibatan
murid, semakin baik kefahaman mereka tentang makna perkataan
yang dipelajari. Oleh itu, murid akan lebih lama mengingati

4.

maknanya.
Pengajaran perbendaharaan kata juga perlu dapat membantu
murid membina strategi pembelajaran perkataan dan konsep baru
secara bebas. Pembaca yang matang adalah pembaca yang
mempunyai saiz perbendaharaan kata yang luas.
Panduan tersebut dapat digunakan oleh guru menggunakan
teknik peta kata dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknik peta
kata dapat diterapkan dalam teknik analisis konteks, petaan
semantik, ciri-ciri matriks dan senarai-kumpul-namakan. Guru perlu
mengetahui

pelbagai

cara

untuk

memperkenalkan

perkataan

baharu dan memberi peluang yang banyak bagi murid berlatih


menggunakannya (Cunningham dan Arthur, 1981).
2.2

Kepentingan Teknik Peta Kata

Peta kata merupakan satu teknik dalam meningkatkan


perbendaharaan kata murid-murid. Teknik ini mempunyai banyak
kelebihan, di mana teknik peta perkataan dapat membawa murid
dalam satu pengajaran yang bertujuan untuk menambahkan
skemata perkataan murid selain menekankan kefahaman murid.
Dalam teknik ini, makna sesuatu perkataan baharu atau sukar,
diperolehi melalui penggunaannya (dari segi semantik dan sintaksis)
dalam ayat. Apabila menggunakan konteks atau analisis konteks
untuk mendapatkan makna sesuatu perkataan sukar atau baharu,
perkataan, frasa, dan juga ayat yang didapati di sekeliling perkataan
tersebut akan digunakan.
Penggunaan konteks memerlukan murid atau pembaca membuat
inferens untuk melihat atau membentuk hubungan tersurat atau
tersirat antara perkataan baharu dengan konteks penggunaannya.
Teknik ini juga berkait rapat dengan kefahaman bacaan dan disukai
oleh para pembaca dewasa. Namun begitu, penggunaan analisis
konteks ini terbatas kepada kesesuaian bahan yang dipilih untuk
murid dari segi tahap kebolehbacaannya dan sejauh mana murid itu
tahu atau biasa dengan bahan tersebut.
Teknik peta kata juga dapat membantu murid untuk memperluas
saiz perbendaharaan kata. Bagi murid yang mengetahui dan
memahami perkataan atau konsep yang dibincangkan, teknik ini
mendedahkan kepada makna perkataan atau konsep dan perkataan
yang

berhubungan.

Bagi

murid

yang

telah

mengetahui

dan

memahami makna perkataan atau konsep yang dibincangkan,


kaedah menggunakan peta kata ini akan dapat mendalamkan dan
meluaskan pemahaman murid serta memperlihatkan hhubungan
baharu yang mungkin wujud.
Teknik peta kata ini juga dapat mengesan kelemahan dan
kekuatan perbendaharaan murid. Melalui penggunaan teknik ini,

guru dapat memperhatikan jenis perkataan atau konsep penting


yang tidak dapat difahami oleh murid. Selain itu juga, peta kata
melihat kepada ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu konsep untuk
membuat pengelasan terhadap sesuatu perkataan tersebut. Teknik
ini dapat menolong membina kebolehan mengelaskan perkataan
dalam kategori tertentu berdasarkan ciri yang dimiliki atau yang
tidak dimiliki bersama perkataan tersebut. Perkataan mempunyai
banyak ciri. Ciri-ciri yang dimiliki itu mungkin merupakan ciri unik
bagi perkataan itu sahaja. Pada masa yang sama perkataan itu
mungkin mempunyai ciri lain yang dimiliki bersama dengan
perkataan lain, contohnya haiwan berdarah panas terdiri daripada
ikan paus, kucing, kuda dan gajah. Maksudnya, haiwan-haiwan
seperti kucing, ikan paus, kuda dan gajah merupakan perkataan
yang mempunyai ciri yang sama di bawah kumpulan haiwan
berdarah panas.
Bagi meluaskan saiz perbendaharaan kata murid dan
membolehkan murid memahami makna sesuatu perkataan atau
konsep dengan lebih berkesan, guru perlu memberi kesedaran
tentang hubungan dari segi makna yang terdapat antara perkataan
dan keunikkannya. Maksud keunikkan di sini ialah ciri-ciri yang
dimiliki sesuatu perkataan tersebut agar murid lebih jelas dan
memahami dengan baik bukan sahaja makna perkataan yang
diketengahkan bahkan konsep perkataan tersebut.
Teknik peta kata ini boleh dikatakan sebagai suatu teknik
yang

baik

untuk

dilaksanakan

pada

peringkat

rendah

dan

menengah. Hal ini kerana pada peringkat mnengah, boleh dikatakan


saiz perbendaharaan kata murid sudah agak luas. Pada peringkat
menengah juga, murid sering berhadapan dengan bahan bacaan
yang mengandungi banyak konsep dan perkataan-perkataan yang
sukar.

Melalui

teknik

peta

kata,

murid-murid

dapat

melihat

hubungan atau cir-ciri sesuatu konsep secara hierarki dan jelas

dengan definisi yang didukung oleh perkataan tersebut. Hal ini


kerana peta kata memecahkan sesuatu konsep atau perkataan
mengikut ciri-ciri yang dimiliki oleh konsep tersebut.
Kunci kepada kejayaan peta perkataan adalah penglibatan
pelajar dan pembelajaran penemuan. Melalui penglibatan murid dan
keinginan untuk menerokai maksud yang tersurat mahupun tersirat
dalam sesuatu konsep perkataan, mereka akan lebih memahami
konsep perkataan tersebut dengan baik. Melalui penerokaan dan
kehendak murid mencari makna sesuatu perkataan tersebutlah
yang

membantu

murid

membina

konsep

umum

untuk

menggunakan konsep itu dalam sesuatu situasi yang lain yang


bersesuaian dengan konsep perkataan tersebut. Dalam kajian yang
lepas,

peta

perkataan

telah

digunakan

sebagai

asas

untuk

membangunkan teks. Dalam kajian oleh Peters (1979) dan oleh


Moes, Foertsch, Stewert, Dunning, Rogers, Seda Santana, Benjamin
dan Pearson (1983), teks itu telah didapati lebih mudah difahami
daripada teks kekurangan kerangka itu.
Satu masalah dengan peta perkataan mungkin istilah yang
digunakan

dalam

menjalankan

pelajaran.

Terma

supraordinat,

koordinat dan subordinat mungkin terlalu kompleks bagi sesetengah


pelajar, terutamanya mereka yang kurang perbendaharaan kata.
Guru boleh menggunakan istilah-istilah seperti yang lebih umum,
sama dan lebih khusus untuk memastikan bahawa strategi ini akan
berkesan.
Thelen (1982) juga telah mengetengahkan tujuh langkah
yang boleh digunakan untuk melaksanakan teknik peta perkataan
dengan berkesan. Pertama ialah membangunkan sesuatu konsep
sasaran. Maksudnya hierarki atau ciri-ciri sesuatu konsep tersebut
haruslah menggabungkan supraordinat, koordinat dan subordinat
yang didukung oleh konsep tersebut, misalnya konsep sasaran ialah

reptilia maka konsep supraordinat yang diketengahkan mungkin


vertebra. Jadinya, dalam pecahan itu nanti, murid-murid boleh
melihat haiwan yang termasuk dalam kumpulan reptilia dan
vertebra. Dalam langkah pertama ini nanti, murid-murid dapat
diajar kemahiran mengelaskan sesuatu perkataan mengikut ciri-ciri
dan konsep yang didukung oleh perkataan tersebut.
Langkah kedua pula ialah mentakrifkan konsep yang
diperolehi dalam langkah pertama tadi. Sebelum menyampaikan
konsep,

pastikan

kita

menggambarkan

ciri-ciri

konsep

yang

berkaitan untuk perbincangan. Sifat-sifat yang berkaitan boleh


ditakrifkan sebagai ciri-ciri yang menggambarkan konsep sasaran
kita. Contohnya, sifat-sifat yang berkaitan reptilia mungkin vertebra,
mempunyai sisik, bertelur, dan berdarah sejuk. Ciri-ciri yang
berkaitan konsep tersebut yang membawa pelajar untuk melihat
contoh-contoh yang relevan atau tidak relevan dengan ciri-ciri
konsep tersebut. Sebagai contoh, manusia tidak boleh menjadi
contoh dalam kumpulan reptilia kerana manusia tidak mempunyai
sisik, tidak bertelur, dan berdarah panas. Jadi, perkara inilah yang
memberikan peluang kepada pelajar untuk melihat persamaan dan
perbezaan yang dibawa oleh sesuatu perkataan tersebut. Dalam
pengajaran

bahasa

Melayu,

langkah

ini

boleh

dilihat

dalam

pemilihan perkataan untuk membina ayat, contohnya perkataan


meninggal dunia tidak sesuai digunakan untuk menunjukkan
haiwan yang telah mati. Perkataan meninggal dunia hanya sesuai
digunakan terhadap manusia sahaja.
Langkah seterusnya ialah menyampaikan dapatan daripada
konsep tersebut. Perkara ini boleh dilakukan secara berkumpulan
atau

individu

oleh

murid.

Guru

boleh

meminta

murid-murid

menyenaraikan maklumat yang didapati di papan tulis. Jadinya,


murid-murid boleh melihat setiap contoh yang diperolehi rakan-

rakan mereka dan guru berbincang dengan murid contoh yang


paling sesuai.
Langkah keempat pula guru hendaklah menjelaskan sebab
sesuatu contoh tersebut dikatakan sesuai dan tidak sesuai untuk
kefahaman mereka. Murid-murid perlulah terlibat secara aktif dalam
perbincangan

tersebut

untuk

memastikan mereka

memahami

sesuatu konsep tersebut dengan baik. Di sini, murid-murid dapat


menambahkan kosa kata atau perbendaharaan kata mereka.
Langkah kelima, guru hanya perlu membimbing murid untuk
melihat

ciri-ciri

konsep

yang

relevan

sahaja.

Pada

langkah

seterusnya barulah guru membawa murid melihat kepada contoh


yang tidak relevan yang telah ditulis oleh murid. Di sini guru telah
membina pengetahuan murid secara teratur dengan menjelaskan
ciri-ciri yang relevan dahulu kemudian membawa murid melihat ciri
yang tidak relevan. Maksudnya, murid akan dapat membandingkan
perbezaan ciri-ciri sesuatu konsep tersebut dengan baik.
Langkah terakhir ialah guru boleh menambah contoh-contoh
yang telah diberikan oleh murid berkaitan ciri-ciri tersebut. Di sini
murid-murid dapat melihat perkataan-perkataan baharu yang tidak
difikirkan oleh mereka sebelumnya. Hal ini membantu mengukuhkan
kefahaman murid di samping menambah perbendaharaan kata
mereka. Di akhir langkah ini murid-murid boleh melihat keseluruhan
maklumat yang berkaitan dengan konsep yang dibincangkan. Muridmurid telah terdedah dengan banyak perkataan baharu dan hal ini
membantu menambahkan kefahaman selain pengetahuan mereka.

2.3

Cadangan Aktiviti Pengajaran Menggunakan Teknik

Peta Kata
v Petaan Semantik

Petaan

semantik

ialah

teknik

menyusun

dan

mengelaskan

perkataan atau frasa dalam bentuk grafik. Secara mudahnya,


petaan semantik boleh disamakan dengan sebuah rangka, pelan
atau rajah yang mempunyai perkataan tersusun secara tertentu
bagi menunjukkan perkaitan yang wujud antara perkataan. Prosedur
pembentukan petaan semantik adalah seperti berikut:
Langkah 1:
Pilih satu perkataan atau konsep yang bersabit dengan pelajaran.
Sebagai contoh, perkataan sekolah.
Langkah 2:
Tulis perkataan atau konsep itu pada papan tulis atau pada sekeping
kertas.
Langkah 3:
Minta murid memikirkan seberapa banyak perkataan yang diketahui
berkaitan dengan perkataan yang dipilih, misalnya perkataan
sekolah itu tadi. Perkataan yang mungkin dapat diberikan oleh
murid adalah seperti berikut :
matematik

pembaris

papan tulis

kapur

perpustakaan
tadika
tukang kebun

bermain

melukis

meja

ilmu sains

kantin

bangunan

kerusi
guru
buku

makmal
bosan
gunting

pen
batu
beg

bersukan
gembira
kasut

sejarah

Bagi menggerakan pemikiran murid kepada perkataan yang mereka


ketahui, guru perlu memberi soalan dorongan.
Langkah 4:
Minta murid mengumpulkan perkataan yang diberi mengikut
kategori tertentu. Kegiatan ini boleh dilakukan oleh guru bersamasama dengan murid. Di samping itu, guru perlu menggalakkan
perbincangan dalam kalangan murid. Mereka patut digalakkan
memberi ulasan dan juga sebab mengapa mereka menyenaraikan
perkataan-perkataan tersebut dalam satu kumpulan. Kegiatan ini
sangat

penting

bagi

memperlihatkan

kepada

murid

makna

perkataan baharu dan sukar, makna baharu bagi perkataan yang


telah diketahui maknanya dan perkaitan atau pertalian antara
perkataan yang disenaraikan dalam lingkungan satu perkataan atau
sebuah konsep.
Langkah 5:
Dengan bimbingan guru, minta murid memberi nama atau kategori
kepada

senarai

perkataan

yang

dikumpulkan.

Misalnya,

bagi

perkataan sekolah tadi, kategori di bawah mungkin dapat


diberikan, iaitu mata pelajaran yang diajar di sekolah, benda-benda
yang digunakan di sekolah, tempat-tempat yang terdapat di
sekolah, jenis sekolah, tujuan ke sekolah dan orang yang didapati di
sekolah dan sebagainya.
Langkah 6:
Minta murid menggambarkan kategori yang dihasilkan dalam
bentuk grafik. Rajah yang dihasilkan perlu dapat menunjukkan
jalinan perkaitan yang wujud dan juga maksud perkataan itu dengan
lebih mendalam.

3.0

Konsep Kosa Kata

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2007:825),


kosa kata ialah keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa atau
perbendaharaan kata. Kosa kata merupakan aset terpenting dalam
mempelajari sesuatu bahasa. Bahasa yang baik bergantung kepada
penguasaan kosa

kata

yang baik. Makna tidak akan dapat

diungkapkan dengan sempurna melainkan melalui bahasa yang


mengandungi kosa kata. Tahap penguasaan bahasa terletak kepada
penguasaan kosa kata. Begitu juga percakapan dalam bahasa tidak
akan dapat dicapai melainkan dengan adanya kosa kata yang
mencukupi untuk menerangkan sesuatu hal dalam sesuatu situasi.
Penguasaan kosa kata akan dapat dicapai melalui pengumpulan
perkataan yang terdapat dalam ayat. Tetapi perlu diingat bahawa
menghimpun perkataan semata-mata tidak dapat membantu untuk
berkomunikasi dengan baik. Kosa kata hendaklah diambil daripada
ayat

yang

menunjukkan

makna

penggunaannya

dan

selalu

digunakan. Penguasaan kosa kata yang baik akan menghasilkan


satu pembacaan yang berkesan dan komunikasi yang berkualiti.
3.1 Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kosa
kata
Bagi meningkatkan penguasaan sesuatu bahasa dengan baik,
pendedahan kosa kata hendaklah diutamakan. Proses pembelajaran
hendaklah diberi penekanan kepada pengumpulan kosa kata dalam
pelbagai bidang. Guru hendaklah membimbing murid-murid dalam
aktiviti-aktiviti yang dijalankan bagi meningkatkan penguasaan kosa
kata yang dapat dipertingkatkan melalui kepelbagaian pendekatan
pembelajaran. Guru tidaklah hanya menterjemah teks bacaan
semata-mata, tetapi hendaklah melibatkan murid bersamanya bagi
mencari makna perkataan dalam teks bacaan. Dengan adanya
interaksi ini, murid akan dapat berfikir dan menerima pelajaran
dengan mudah, khususnya dalam menguasai kosa kata.

Menurut Virginia (1983), murid tidak boleh mengumpul semua


perkataan yang terdapat dalam teks bacaan. Mereka hendaklah
mengumpul perkataan yang selalu berulang sahaja. Seterusnya
perkataan yang kurang dan perkataan yang ganjil. Perkataan yang
selalu berulang hendaklah dikumpul dan dihafal bersama ayatnya
bagi memudahkan mengingatinya. Kosa kata ini penting bagi
membekalkan bahasa yang baik. Berikut antara pendekatan yang
boleh digunakan oleh seseorang guru dalam pengajaran dan
pembelajaran kosa kata:
1.
Soal Jawab
Rosni Samah (2009:62) membincangkan beberapa pendekatan yang
boleh

digunakan

bagi

menggalakkan

penguasaan

kosa

kata.

Antaranya ialah memperbanyakkan persoalan dan jawapan supaya


murid

boleh

menggunakannya

setiap

masa,

mengemukakan

pelbagai situasi dialog dan cerita yang berkisar di sekitar kehidupan


murid,

mendedahkan

situasi

berhubung

dengan

aktiviti

kemasyarakatan dan situasi-situasi yang boleh membantu murid


dalam penggunaan bahasa.
2.

Mengumpul Perkataan Yang Mempunyai Hubungan

Terus Dengan Situasi


Dalam penguasaan kosa kata ini, murid akan menghadapi masalah
utama dalam pembelajaran mereka. Masalah ini adalah disebabkan
murid menghadapi kesukaran untuk mengingat perkataan dan
menggunakannya ketika hendak bercakap. Namun begitu, masalah
ini sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa pendekatan seperti
mengumpul perkataan yang mempunyai hubungan terus dengan
situasi yang selalu digunakan oleh murid, memberi peluang kepada
murid untuk sentiasa berlatih dalam menggunakan perkataanperkataan yang dikuasainya, sentiasa memberi dan mengingatkan
murid dengan perkataan yang dikuasainya secara berkala.

3.

Memperbanyakkan

Bacaan

dan

Memperluaskan

Bidang Bacaan
Melalui pendekatan ini murid hendaklah sentiasa mendengar ayatayat yang mudah dan senang difahami. Dengan membaca, murid
sentiasa bertemu dengan perkataan baharu yang terdapat dalam
teks bacaannya. Setiap kali membaca, murid akan bertemu dengan
perkataan yang sentiasa ditemuinya dan juga perkataan baharu.
Perkataan yang selalu ditemuinya akan dapat diingati dengan baik.
Perkataan baharu pula dengan sentiasa berjumpa akan menjadi
biasa. Akhirnya dengan proses bacaan berkala ini, murid dapat
mengumpul kosa kata dan menguasai bahasa dengan baik.
4.

Mendengar dan Menonton Rancangan Berita


Murid-murid hendaklah sentiasa mendengar ayat-ayat yang mudah
dan

senang

difahami.

Pendengaran

ini

juga

akan

dapat

menambahkan kosa kata mereka. Aktiviti seperti mendengar berita


merupakan latihan yang baik bagi menambah kosa kata. Berita
yang didengarnya itu mempunyai kosa kata yang selalu digunakan.
Murid akan dapat mengingati kosa kata yang selalu didengarinya
dan

menguasai

kosa

kata

yang

baharu.

Bagi

menambah

penguasaan kosa kata, murid hendaklah mendengar pelbagai bahan


berita.
5.

Merujuk Kamus
Penggunaan kamus juga banyak membantu murid dalam menguasai
kosa kata. Mereka boleh menggunakan pelbagai kamus bahasa
seperti Kamus Dewan. Penggunaan kamus ini bergantung kepada
kemahiran murid. Jika murid kerap merujuk kamus, murid akan
dapat menambahkan penguasaan kosa kata, misalnya apabila
menggunakan Kamus Dewan, murid dapat menambahkan kosa kata
dalam bahasa Melayu. Perkataan atau kosa kata baharu hendaklah
dicatat dan seharusnya digunakan dalam komunikasi seharian. Hal
ini tidak bermakna murid menghafal kamus, tetapi menghafal

perkataan yang sentiasa digunakan sahaja dan perkara ini secara


tidak langsung akan membantu menambahkan kosa kata murid.
Selain itu, jika murid kerap merujuk kamus tidak mustahil ketika
mencari sesuatu perkataan dalam kamus, mereka mungkin akan
terbaca tentang perkataan lain secara tidak sengaja dan perkara ini
akan mendedahkan mereka dengan banyak perkataan-perkataan
baharu.
3.2 Kepentingan Pengajaran Kosa Kata
Menurut Hasnah Hamzah (1999) dalam kajiannya Penguasaan
Perbendaharaan Kata Bahasa Malaysia murid di

luar bandar

mempunyai keupayaan yang terhad dalam menulis karangan dan


karangan

yang

dihasilkan

mempunyai

kualiti

yang

rendah

berdasarkan umur berbanding dengan murid-murid yang tinggal di


bandar. Fenomena ini berlaku adalah disebabkan oleh masalah
penguasaan kosa kata bahasa tersebut. Tidak hanya murid sekolah,
bahkan masyarakat dewasa sekalipun tidak akan mampu membina
karangan yang berkualiti dan penulisan yang baik sekiranya
masalah penguasaan kosa kata tidak diatasi. Kenyataan yang
dikeluarkan oleh Hasnah Hamzah ini jelas menunjukkan kepada kita
kepentingan untuk kita mempertingkatkan penguasaan kosa kata.
Antara kepentingan yang dapat di simpulkan ialah:

1.

Asas Utama yang perlu ada untuk Mempelajari Sesuatu Bahasa


Tuaimah (1989:194) membincangkan kepentingan pengajaran kosa
kata dengan menegaskan bahawa pengajaran kosa kata dalam
pengajaran bahasa merupakan asas utama dan keperluan dalam
mempelajari sesuatu bahasa. Menguasai kosa kata bermakna murid
mampu

menyebut

perkataan

dengan

sebutan

yang

betul,

memahami maknanya dengan tepat mengikut kehendak ayat,

mengetahui pola pecahan dan terbitannya serta mengetahui


kaedah membina ayat lengkap. Perkara utama, murid

mampu

memilih kosa kata yang tepat bagi makna yang diungkapkannya.


Namun begitu tidak bermaksud murid hanya menghafal kamus dan
tidak mampu menggunakan perkataan tersebut dalam membina
ayat.

Murid-murid

hendaklah

memilih

perkataan

yang

selalu

digunakan supaya dapat menggunakannya ketika perlu dengan


lebih mudah. Kadar minima bilangan tertentu tidak menjadi kayu
ukur dalam menguasai kosa kata ini. Perkara yang penting ialah
murid-murid menguasai kosa kata utama yang sentiasa digunakan
dan

beliau

mampu

menggunakannya

ketika

menggambarkan

sesuatu peristiwa atau situasi.


Asas pemilihan kosa kata. Antaranya ialah:

Perkataan yang sentiasa berulang dalam penggunaan.


Perkataan yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang.
Perkataan yang senang diperolehi dan diingati.
Perkataan yang familiar atau menjadi kebiasaan dalam

penggunaan.
Perkataan yang boleh merangkumi pelbagai bidang kegunaan

dan makna yang luas.


Perkataan yang mempunyai kepentingan bidang keperluan
murid.
Beberapa kaedah untuk menerangkan makna pola. Antaranya ialah:

Menjelaskan dengan menunjukkan objek yang memberi maknanya


seperti makna pensil hendaklah ditunjukkan pensil.
Menerangkan makna dengan melakonkan perbuatan, seperti makna
menutup pintu, guru hendaklah melakukan perbuatan menutup
pintu.
Menerangkan makna dengan memainkan peranan makna tersebut,
seperti menerangkan makna pesakit, guru hendaklah melakonkan
dirinya sebagai pesakit.
Menerang dengan menyebut perkataan berlawanan.
Menerang dengan menyebut perkataan sama makna.

Menerang dengan menyebut perkataan yang terkandung di


dalamnya. Seperti menerang makna keluarga dengan menyebut

anggota keluarga.
Menerang makna dengan membincangkan asal usul perkataan atau
pola terbitan.
Menerangkan maksud makna perkataan.
Menerang dengan mengulanggi bacaan bagi perkataan yang
berulang.
Mencari makna melalui kamus.
Menerangkan makna dengan menterjemahkan makna perkataan
dalam bahasa ibunda pelajar.
2.

Langkah Awal dalam Mempelajari Sesuatu Bahasa


Al-Naqah (1985:161) membincangkan kepentingan penguasaan
kosa kata di kalangan murid asing. Ia merupakan langkah pertama
dalam mempelajari bahasa tersebut. Hal ini kerana kosa kata
merupakan alat yang membawa makna dan kaedah untuk berfikir.
Dengan

kosa

kata

ini,

seseorang

mampu

berfikir

kemudian

menterjemahkan pemikirannya kepada ayat-ayat yang memberi


makna yang dikehendakinya. Pada kebiasaannya, kosa kata dapat
dikuasai melalui kemahiran mendengar dan membaca, seterus
melalui kemahiran bercakap dan menulis.Perkara ini menunjukkan
bahawa kosa kata hendaklah dipelajari melalui ayat atau ungkapan.
Beliau turut membincangkan pendekatan menguasai kosa kata
dengan dipelajari melalui tema-tema yang selalu digunakan oleh
pelajar dalam kehidupan seharian mereka.
Beliau mencadangkan beberapa pendekatan dalam meningkatkan
penguasaan kosa kata. Antaranya ialah:
v Mengemukakan perkataan yang mempunyai hubungan rapat dengan
v

situasi yang selalu diungkap dan dibualkan oleh murid.


Memberi peluang untuk mempraktiskan penggunaan kosa kata

dalam berkomunikasi.
Cuba mengulangi perkataan dalam jangka masa tertentu yang

sistematik supaya murid tidak melupainya.


v Banyakkan membaca pelbagai bahan bacaan.
v Menganalisis makna perkataan melalui ayat dan rangkap.

v Menggunakan pelbagai ungkapan dan juga kamus.


Para

sarjana

membincangkan

kepentingan

kosa

kata

dalam

penguasaan bahasa. Mereka mendedahkan beberapa pendekatan


dalam pengajaran kosa kata. Begitu juga mereka menjelaskan
semata-mata kosa kata, penguasaan bahasa tidak akan berlaku.
Kosa kata yang dimaksudkan ini, ialah kosa kata dengan kemahiran
membina

ayat.

Murid-murid

yang

mampu

membina

ayat

berdasarkan kosa kata yang dipelajari, mampu menguasai bahasa


dengan baik.
3.

Meningkatkan Keupayaan Murid untuk Berkomunikasi dengan


Baik
Penekanan

tentang

pentingnya

pengajaran

kosa

kata

atau

perbendaharaan kata ialah bagi melatih murid untuk mengungkap


ke dalam ayat yang lebih kompleks. Hal ini kerana, kosa kata
merupakan faktor penting yang mempengaruhi keupayaan murid
dalam pertuturan mereka.
4.

Menghasilkan Sebuah Penulisan yang Baik


Aspek penguasaan kosa kata dalam sesuatu penulisan sangat
penting untuk menghasilkan sebuah penulisan yang baik. Kegagalan
murid menguasai kosa kata yang luas dan menepati konteks
menyebabkannya tidak dapat menyampaikan isi dengan baiknya. Isi
yang

mantap

dan

huraian

yang

baik

penyampaiannya. Penguasaan bahasa


soalan

merupakan

dua

kriteria

asas

dipengaruhi

dan strategi
yang

cara

menjawab

akan menentukan

kejayaan murid. Tanpa penguasaan kedua-dua aspek itu, murid


tidak

mungkin

dapat

menghasilkan

jawapan

yang

tepat

dan mantap. Oleh itu, aspek penguasaan bahasa dari segi kosa kata
amat

penting

kerana

memberikan

kesan

terhadap

karangan.
3.3 Cadangan Aktiviti Pengajaran Kosa Kata

penulisan

Pengajaran Kosa Kata Menggunakan Visual Cues


Langkah 1:
Dalam aktiviti yang pertama, guru memberi murid sekeping gambar
untuk merangsang murid menjana

perkataan

yang berkaitan

dengan gambar itu. Berpandukan gambar tersebut, murid menulis


kosa kata yang sesuai. Aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan
untuk memastikan setiap murid mendapat peluang untuk menjana
sekurang-kurangnya satu idea.
Langkah 2:
Kemudian, setiap kumpulan tampil kehadapan dan berkongsi
sekurang-kurangnya satu perkataan. Setelah selesai membina
perkataan bersama rakan-rakan yang lain, guru menyuruh pelajar
mengenal pasti perkataan yang tergolong dalam kumpulan yang
sama.
Langkah 3:
Guru

memulakan

aktiviti

berkumpulan

yang

kedua.

Murid

menuliskan perkataan yang seerti atau seiras dengan perkataan


yang mereka tulis. Mereka perlu membina roda perkataan, iaitu
memberikan
menyertakan

kata

seerti

maknanya

atau
sekali.

seiras
Setiap

dengan

perkataan

kumpulan

dan

dibenarkan

menggunakan Kamus Dewan atau Kamus Pelajar untuk membantu


mereka mencari makna perkataan serta menjana lebih banyak kata
seerti.
Langkah 4:
Setelah

itu,

guru

memilih

beberapa

kumpulan

untuk

mempersembahkan dapatan mereka. Guru meminta murid-murid


yang lain menyumbangkan perkataan yang tidak disebutkan oleh
kumpulan yang telah membuat pembentangan. Setelah guru
mendapatkan semua perkataan yang seerti ataupun seiras pelajar
di minta utnuk menghuraikan maksud kedua-dua perkataan yang
mereka pilih.

4.0

KESIMPULAN

Pengetahuan tentang perbendaharaan kata merupakan salah satu


faktor terpenting untuk memahami sesebuah teks yang dibaca.
Ketidakupayaan seseorang pembaca memahami maksud sesuatu
perkataan atau konsep yang ditemui dalam pembacaan, dapat
mewujudkan kesukaran dan membantutkan pemahaman murid
tentang bahan bacaan.
Justeru, dalam pengajaran bacaan dan kefahaman komponen
pengajaran perbendaharaan kata penting dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Memang tidak ddapat dinafikan, untuk segera
memahami sesuatu yang diibaca, murid terlebih dahulu mengecam
dan memahami perkataan yang ditemuinya dalam pembacaan.
Dalam pengajaran bacaan dan kefahaman khususnya, pembinaan
pengetahuandan pengalaman sedia ada murid diperlukan bagi
membantu pemahaman murid dalam proses membaca.
Pengetahuan

dan

pengalaman

sedia

ada

murid

boleh

diibaratkan sebagai jambatan bagi menghubungkan sesuatu yang


telah diketahui dengan sesuatu yang baharu. Peta perkataan
merupakan salah satu teknik yang amat berkesan untuk diterapkan
dalam pengajaran bacaan dan kefaham kerana ia melihat sesuatu
konsep secara hierarki atau berlandaskan ciri-ciri yang dipunyai oleh
sesuatu konsep tersebut.
Terdapat banyak kajian terdahulu yang memperkatakan
berkenaan dengan model, teori, pendekatan, kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa. Hasil kajian
tersebut menemui pelbagai model, teori, pendekatan, kaedah dan
teknik

pengajaran

dan

pembelajaran

subjek

bahasa

Melayu

terutamanya berkaitan kata cuma, tidak ada satu pun daripada


model dan teori tersebut yang di katakan unggul kerana arus
pendidikan kita sentiasa berubah-ubah mengikut arus pendidikan
global. Sebenarnya, untuk mengajar murid dalam pengumpulan
kosa kata ini, guru itu sendiri perlu untuk mempersiapkan diri

dengan

pengetahuan

kosa

kata

yang

luas.

Hal

ini

untuk

memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang di lakukan


kelak.

BIBLIOGRAFI
Abdullah

Hassan

(2009). Diperoleh

pada

April

2,

2013

daripada

http://koleksikertaskerja1.blogspot.com/2009/03/11-beberapamasalah-dalam-pengajaran.html
Anderson, R.C dan Freebody, P.(1981). Vocabulary Knowledge dalam
John T. Gutrie (ed)Comprehension and Teaching Research Reviews.
Delaware : International Reading Assoc.Inc. Newark.
Cunningham, J.W, Cunningham, S.V, & Arthur S.V(1981). middle and
secondary school reading. New York : Longman Inc.
Durkin, D. (1980). Teaching young children to read. Boston : Allyn and
Bacon Inc.
Harris, A.J and Sipay, E.R (1980). How to increase reading ability. New
York : Longman Inc.
Kennedy, Eddie (1981). Methods in teaching developmental reading.
Illinois : F.E. Peacock Publishers Inc.
Marohaini

Yusoff

(1986).

Penggunaan

skema

bagi

meningkatkan

kefahaman murid dalam bacaan: Pengajaran perbendaharaan kata.


Dalam Jurnal Dewan Bahasa Jil.30. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Mahoraini Yusoff (1999). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman : Ke


arah kemantapan pembelajaran di Sekolah Menengah. Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamad Nasir Omar (1996). Pengajaran bahasa arab kepada
pelajar-pelajar peringkat permulaan di pusat Matrikulasi Universiti
Islam Antarabangsa Malaysia. Kuala Lumpur : Universiti Malaya.
Pearson,

P.D&

Johnson,

D.D

comprehension. New York : Holt,

(1978).

Teaching

reading

Rinehart& Winston.

Rosni bin Samah (2009). Isu pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia.


Nilai : USIM.
Rosni bin Samah (2009). Pendekatan pengajaran kosa kata bahasa
Arab di peringkat Menengah Rendah : kajian kepada guru Bahasa
Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
(Smkakl).

Diperoleh

pada

April

2,

2013

Kuala Lumpur
daripada

http://www.fp.utm.my/medc/journals/volume%206/g)%20Artikel
%20Kosa%20Kata.pdf
Sawai Haskanbancha@Abdul Hadi Ibrahim (1995).
pertuturan Bahasa Arab di

Pengajaran

kalangan pelajar Thai. Kuala

Lumpur : Universiti Malaya.


Taimah, Rushdi Ahmad (1989). Talu, al-Arabiyyah li Ghairi alNatiqenabiha. Ribath : ISISCO
Thelen, J.N (1986). Vocabulary Instruction and meaningful learning.
Dalam Journal of Reading, Jil. 29. Delaware : International Reading .
Virginia French Allen (1993). Techniques in teaching vocabulary.
American : Oxford University Press.

1.0

1.0

Pengenalan

Pengajaran perbendaharaan kata merupakan satu bahagian penting


dalam kegiatan membaca. Memang tidak dapat dinafikan bahawa
tugas atau tanggungjawab besar dalam pengajaran bacaan adalah
untuk menolong pelajar membina saiz perbendaharaan kata. Hal ini
penting dalam menentukan pengetahuan murid tentang makna
sesuatu perkataan dan memahami mesej bahan bacaan.
Terdapat pelbagai teknik perbendaharaan kata yang boleh
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran,guru perlu
dapat menggunakannya dengan bijak. Oleh itu, guru sangat perlu
mengetahui berbagai-bagai cara untuk memperkenalkan perkataan
baharu dan memberi peluang yang banyak bagi murid berlatih
menggunakannya (Cunningham dan Arthur,1981), mengikut mereka
lagi, untuk mengetahui makna sesuatu perkataan dalam erti kata
yang

sebenarnya

memerlukan

banyak

pertembungan

dalam

konteks yang berbeza dalam tempoh yang tertentu.Bukti-bukti


daripada

penyelidikan

juga

telah

menunjukkan

bahawa

pengetahuan yang sedia ada tentang sesuatu tajuk , khususnya


pemahaman tentang perkataan-perkataan utama ialah pengukur
kefahaman. Memang tidak dapat disangkal lagi, untuk segera
memahami sesuatu yang dibaca, terlebih dahulu seseorang pelajar
perlu mengenal atau mengecam dan memahami makna perkataan
yang

ditemuinya

dalam

pembacaan.

Di

samping

itu

juga,

pemahaman yang tepat tentang maksud perkataan adalah perlu


dan merupakan prasyarat kepada pembacaan yang bermakna.

Selain itu perbendaharaan kata juga amat penting bagi kita


untuk memahami apa yang dibaca. Justeru itu kita perlulah
membuat perancangan atau proses dalam penambahan bilangan
perbendaharaan kata dalam kamus peribadi sama ada dalam
bahasa melayu mahupun bahasa inggeris. Hal ini penting kerana ia
dapat

membantu

pelajar

dalam

menambahkan

pengetahuan

tentang makna sesuatu perkataan dan memahami mesej bahan


bacaan yang dibaca. Oleh itu,guru perlu menggunakan teknik atau
gabungan teknik yang sesuai bagi mengajar makna sesuatu
perkataan dan konsep.
2.

2.0 Ayat yang sesuai


Ayat-ayat yang sesuai seolah-olah berkongsi dengan beberapa ciriciri perbendaharaan kata yang berkesan yang terdiri daripada dua
iaitu teknik pengajaran dan strategi pra membaca yang berkesan.
Seperti pemetaan semantik dan analisis ciri semantik, ia terhasil
daripada pengetahuan asas terhadap sesuatu topik itu. Dengan
membuat ramalan-ramalan tentang ayat yang sesuai, pelajar
dikehendaki untuk menggunakan sebahagian daripada pengetahuan
sedia ada mengenai perkataan dan pengetahuan mengenai topik
ini. Dengan melibatkan sekurang-kurangnya 2 penggunaan. Ayat
yang sesuai memerlukan pelajar berfikir tentang hubungan antara
konsep perkataan, dan bukannya tentang setiap perkataan sebagai
entiti yang berasingan.
Terdapat pelbagai teknik mengajar perbendaharaan kata yang boleh
digunakan dalam sesuatu proses P&P yang secara tidak langsung
menarik perhatian murid dan meningkatkan tahap kefahaman
murid. Antara salah satu teknik yang boleh digunakan adalah teknik
ayat yang sesuai.
2.1

Makna perkataan

Ayat-ayat yang sesuai telah direka sebagai satu cara untuk


membolehkan pelajar untuk menentukan secara bebas makna dan
hubungan kata-kata yang tidak dikenali dalam tugasan membaca
teks. Pelajar membuat ramalan-ramalan tentang hubungan antara
perkataan yang tidak diketahui, membaca untuk mengesahkan
ketepatan hubungan diramalkan, dan menggunakan teks untuk
menilai dan memperbaiki ramalan mereka. Oleh itu, ramalan
digunakan

untuk

membuat

faedah

dan

untuk

menumpukan

perhatian pelajar terhadap makna dan konsep yang akan diperolehi.


2.2

Tujuan pelaksanaan dalam sesuatu P&P bacaan

Proses P&P adalah proses dimana interaksi dua hala antara guru
dan murid berlaku,antara cara guru menarik perhatian pelajar untuk
sesi pembelajaran yang lebih kreatif adalah dengan menggunakan
teknik-teknik yang berkesan. Rajah 1.0 memperlihatkan mengenai
tujuan

ayat

yang

sesuai

digunakan.

Daripada

pengajaran

perbendaharaan kata guru boleh menggunakan teknik pengajaran


ayat yang sesuai untuk meningkatkan kefahaman murid.Ayat-ayat
yang sesuai (Moore dan Moore, 1986) direka untuk membantu
pelajar belajar perbendaharaan kata baru yang akan dihadapi dalam
tugasan bacaan .Selain itu, ayat yang sesuai boleh digunakan di
dalam membuat ramalan tentang ayat yang terdapat pada bacaan
mereka, menyediakan tujuan untuk membaca dan membangkitkan
rasa ingin tahu mereka mengenai teks yang akan dibaca. Moore dan
Moore (1986) menyatakan bahawa ayat-ayat yang sesuai boleh
digunakan apabila pelajar jarang melihat perbendaharaan kata yang
digunakan semasa membaca tugasan di dalam kelas . Oleh itu,ayat
yang sesuai boleh digunakan bersama pelajar pertengahan dan
menengah di dalam bidang pengetahuan. Walau bagaimanapun,
strategi ini mungkin sesuai untuk semua peringkat pelajar membaca
dan belajar daripada penerangan teks.
2.3

Kelebihan

Teknik ini amat mudah digunakan dan diamalkan.teknik ini juga


berkait rapat dengan kefahaman bacaan dan disukai oleh ramai
pembaca.kebanyakan

pembaca

dapat

menggunakannya

untuk

mendapatkan makna perkataan baharu yang ditemui oleh mereka


dalam pembacaan.
Selain itu,Ia dapat menjimatkan masa dan tenaga kerana semua
maklumat boleh disampaikan kepada sekumpulan murid yang ramai
dalam masa yang singkat. Selain itu, cara ini dapat menyumbang
bahan-bahan tambahan yang tidak boleh diperoleh oleh muridmurid melalui buku teks. Kelas lebih mudah dikawal dan sesetengah
murid akan merasa lebih puas dengan bentuk penyampaian yang
lebih

distrukturkan.

menginterpretasi,

dan

Mereka

lebih

mensintesis

mudah

bahan-bahan

menganalisa,
pembelajaran

apabila disampaikan secara langsung.


2.4

Kekurangan

Disebalik kelebihan terdapat juga kekurangan dalam menggunakan


teknik ini contohnya pembaziran masa. Oleh itu, banyak masa
diperlukan untuk membuat telahan selepas menerima kuliah.
Pengajaran

secara

kuliah

kadangkala

tidak

boleh

mencapai

sesetengah jenis objektif kerana ia tidak boleh menolong kita


mencapai objektif pemikiran kritikal atau kreatif atau penguasaan
sesuatu kemahiran psikomotor kognitif. Ia juga tidak berupaya
mengubah nilai atau sikap dan tidak akan boleh menghasilkan
penganut baru. Cara ini biasanya memerlukan guru yang pandai
bercakap dan boleh bertutur dengan baik.
1.0
Senarai-Kumpul-Label

Teknik

ini

dapat membantu murid memperluaskan saiz

perbendaharaan

kata

dan

mempertingkat

kemahiran

pengelasan mereka. Guru boleh menjalankan teknik ini dalam


kumpulan kecil atau secara keseluruhan kelas.

3.1

Makna perkataan

Pengajaran Senarai-Kumpul-Label pada asalnya diilhamkan oleh


Taba sebagai salah satu cara atau kaedah bagi membantu para
pelajar memahami perkataan teknikal (khusus) dan perkataan am
yang terdapat dalam bahan bacaan terutamanya dalam bidang
sains sosial dan sains. Ia adalah berdasarkan tanggapan bahawa
pengkategorian perkataan boleh membantu pelajar menyusun
konsep dan pengalaman baru yang mempunyai hubung kait dengan
konsep-konsep yang dipelajari sebelum ini. Pada umumnya, teknik
ini diperkenalkanadalah untuk memperbaiki cara bagaimana pelajar
belajar dan mengingati tentang suatu konsep baru.
3.2

Tujuan pelaksanaan dalam sesuatu P&P bacaan

Teknik Senarai-Kumpul-Label digunakan bagi memperluas saiz


perbendaharaan kata dan mempertingkat kemahiran pengelasan
para pelajar. Guru boleh melaksanakan teknik ini dalam proses
pengajaran

dan

pembelajaran

samada

melalui

pembentukan

kumpulan kecil mahupun penglibatan keseluruhan pelajar di dalam


kelas. Ia sesuai untuk dipraktikkan kepada semu golongan pelajar
tidak kira sama ada di peringkat sekolah menengah atau rendah.
1.0

Aktiviti lengkap untuk menjalankan aktiviti bagi teknik


senarai-kumpul-label
Pelbagai cara untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap
pengajaran perbendaharaan kata antaranya teknik Ayat yang
sesuai, Senarai-Kumpul-Label, Definisi semula konteks, Analisis fitur,
Peta kata, Strategi pengumpulan kosa kata, Kaedah Levin . Selain
itu, pelbagai strategi yang lain yang menggunakan prinsip teori
skema yang memberi penekanan kepada pembinaan pengetahuan
sedia ada untuk mengajar perbendaharaan kata. Ciri-ciri senarai-

kumpul-label

merupakan

antara

beberapa

strategi

yang

memudahkan pelajar mengenal makna perkataan baru. Penggunaan


strategi ini boleh dilakukan secara berpasangan, kumpulan atau
secara keseluruhan kelas.Teknik senarai-kumpul-label lebih senang
untuk dilaksanakan di dalam proses P&P dengan menggunakan tiga
strategi, iaitu
1.

Mendengar.

Guru memulakan pengajaran teknik senarai-kumpul-label dengan


memilih tajuk

yang

terdiri daripada

satu perkataan sebagai

rangsangan kepada pengajaran perbendaharaan kata. Tajuk ini


bolehlah diambil daripada pelbagai jenis bahan bacaan seperti,
peristiwa di sekolah, petikan, cerpen, sajak, novel, atau bahan
bacaan lain yang berkaitan dengan perkara yang akan diajarkan.
Bagi tujuan penulisan ini, tajuk gunung berapi dipilih.
Para pelajar perlu menulis tajuk tersebut pada sehelai kertas
sekiranya ia diajar dalam kumpulan kecil dan jika sebaliknya,
mereka hendaklah menulisnya atas papan putih. Galakkan pelajar
memikirkan pernyataan atau ungkapan yang dapat dikaitkan
dengan tajuk berkenaan. Sebarang penilaian atau komentar tidak
digalakkan

daripada

guru

semasa

kegiatan

perbincangan

ini

dijalankan. Tujuannya adalah untuk menggalakkan para pelajar


menjana kepelbagaian jawapan dan jawapan yang kreatif. Sebagai
tindak balas atas tindakan gunung berapi yang dipilih tadi, pelajar
mungkin akan memberi pernyataan berikut:
Gunung Berapi
Lava

Mt.St. Helens

Letusan

Letupan

Bara

Lebur

Kemusnahan

Asap

Haba

Kebakaran

Kematian

gempa bumi

Krakatoa

Magma

Pompeii

Habuk

Abu

Batu

2.

Perkumpulan / pelabelan

Bagi menjadikan kaedah ini sebahagian daripada pembelajaran,


pelajar perlu membaca senarai di atas secara lisan sambil
menunjukkan ke setiap patah perkataan sama seperti yang
dilafazkan. Cara sebegini mungkin tidak bersesuian sekiranya
dipraktikkan kepada pelajar proaktif melainkan kepada pelajar yang
mempunyi tahap IQ rendah. Pelajar kemudiannya diminta untuk
membuat pengelasan mengikut kategori yang betul dan berkaitan
antara satu sama lain berdasarkan perkataan-perkataan yang telah
disenaraikan tadi.
3.

Susulan

Dengan berpandukan idea yang dicurahkan oleh pelajar pada papan


putih atau kertas yang mereka gunakan, guru dapat merekodkan
kategori perkataan dan label yang dihasilkan. Seterusnya, pelajar
mesti menerangkan kepada pelajar lain mengapa ia dinyatakan atau
dikelaskan sedemikian. Dengan cara ini, semua pelajar boleh
melihat kemungkinan kategori yang tidak terdapat dalam kumpulan
mereka

dan

secara

tidak

langsung

dapat

menambahkan

pengetahuan serta mendapat gambaran yang jelas terhadap topik


yang dibincangkan.
Berikut adalah kumpulan yang mungkin boleh dijana dari senarai
besar perkataan gunung berapi:
1. lava, abu, batu, habuk, asap = perkara yang dipancarkan dari
gunung berapi
2. Mt. St Helens, Krakatoa, Pompeii = gunung berapi terkenal
3. letupan, kemusnahan, kematian, gempa bumi = hasil letusan
gunung berapi
4. lava, api, bara, lebur, magma = panas bahagian gunung berapi

Kesimpulan
Secara

kesimpulannya,pengajaran

perbendaharaan

kata

merupakan satu bahagian penting dalam kegiatan membaca.


Memang tidak dapat dinafikan bahawa tugas atau tanggungjawab
yang besar dalam pengajaran bacaan adalah untuk menolong murid
membina

saiz

perbendaharaan

kata.

Hal

ini

penting

dalam

menentukan pengetahuan murid dalam menentukan makna sesuatu


perkataan dan memahami mesej bahan bacaan.
Sejak dari tahun 1940-an sehingga 1980-an, penyelidik dari
eropah seperti davis (1944), spearit (1972), pearson dan johnson
(1987) dan lain lain merupakan antara penyelidik yang acap kali
menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan perbendaharaan
kata (maksud perkataan) sebagai satu komponen bacaan dan
pemahaman dalam proses p&p ini. Memang tidak dapat disangkal
lagi,

untuk

seseorang

segera
murid

memahami

itu

terlebih

sesuatu
dahulu

bahan
perlu

yang

dibaca,

mengenal

atau

mengencam dan memahami makna perkataan yang ditemuinya


dalam pembacaan. Selain itu pengecaman juga penting dalam
pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata ini. Hal ini
kerana

pengecaman

tanpa

pemahaman

kurang

nilainya.

Pemahaman yang tepat tentang maksud perkataan adalah perlu


dan merupakan prasyarat kepada pembacaan yang bermakna.
Selain

itu,Pengajaran

Perbendaharaan

Kata

mampu

mengembangkan dan memperkaya idea yang dijana pelajar,


membolehkan murid mendengar, bertutur, membaca dan menulis
secara berkesan , memperkuat diksi (murid boleh menyampaikan
maklumat dengan berkesan) kaitannya dengan Kefahaman dan
pengukur tahap kefahaman.
P&P perbendaharaan kata ini juga adalah penting untuk
membantu murid mengaitkan makna perkataan baharu dengan
makna makna (pengetahuan dan pengalaman) sedia ada murid.
Pembelajaran ini bermakna apabila guru dapat mengaitkan makna

perkataan baharu dengan perkara yang telah mereka ketahui. Oleh


itu, pelajar akan dapat mengaitkan makna perkataan baharu
dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, membantu murid
membina

pengetahuan

yang

luas

dan

rapi

tentang

makna

perkataan, melahirkan penglibatan murid yang aktif dan membantu


murid membina strategi dan konsep baharu secara bebas.

6.0

Rujukan

Mohd Taib Ariffin. (2011). Wacana Akademik Bahasa Melayu. Tanjung


Malim:
Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan
Idris
Marohaini

Yusoff.

(1999).

Strategi

pengajaran

bacaan

dan

kefahaman. Kuala Lumpur:


Dewan Bahasa dan Pustaka.
Steven A.Stahl et.al. Predicting word meanings to teach content
area vocabulary.
International Reading Association.
Nik Safiah Karim,Farid M. Onn, Hashim Haji Musa & Abdul Hamid
Mahmood (2008)
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Dewan
Bahasa dan Pustaka