Anda di halaman 1dari 8

Moral Kognitif Piaget dan Moral Kohlberg

Pengenalan tentang Moral Kognitif Piaget dan Moral Kohlberg


Pendekatan perkembangan kognitif dikemukakan oleh Dewey. Seterusnya dikembangkan oleh
Jean Piaget dan Kohlberg.
Piaget berusaha mendefinisikan tingkat perkembangan moral pada kanak-kanak melalui
pengamatan dan wawancara. Hasil pengamatannya, atas pertanyaan mengapa mereka patuh
kepada peraturan, Piaget dapat kesimpulan bahawa perkembangan kemampuan kognitif pada
kanak-kanak mempengaruhi pertimbangan moral mereka.
Teori Perkembangan Moral Kognitif Piaget.
Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya Mereka
mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi
kefahaman tentang sesuatu perkara.
Piaget menyatakan, perkembangan kanak-kanak dan remaja mempunyai dua peringkat iaitu
peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). Pada peringkat ini, beliau menganggap kanakkanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah. Peringkat kedua adalah autonomus
iaitu perkembangan moral yang ditunjukkan oleh kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas. Pada
peringkat ini, mereka sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh
manusia juga.
Teori ini menekankan perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu merujuk kepada aktiviti-aktiviti
mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan
sebagainya.
Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak adalah mengikut siri urutan yang
berperingkat. Piaget membahagikan perkembangan itu kepada empat peringkat iaitu:
1. Sensori motor
2. Operasi
3. Operasi yang konkrit
4. Operasi formal
Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat:
1. Sensori motor: 0 - 2 tahun.
Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain
untuk memahami dunia mereka.
2. Pra-operasi: 2 - 7 tahun.
Penggunaan simbol dan bahasa. Kanak-kanak pra sekolah menggunakan keupayaan berfikir

secara simbolik untuk menyelesaikan masalah, tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut
logik dan mudah diperdaya oleh pandangan yang berlainan.
3. Operasi konkrit: 7-11 tahun.
Zaman persekolahan, boleh membuat klasifikasi, reversibiliti, hukum keabadian. Berfikir secara
logik dan konkrit. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya.
4. Operasi Formal: 12 tahun ke atas.
Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka
panjang sesuatu aksi. Boleh membuat penakulan abstrak, mengawal pembolehubah ,menguji
hipotesis, menyelesaikan masalah.
Kesimpulan tentang Teori Perkembangan Moral Kognitif Piaget.
Pendekatan perkembangan kognitif piaget mudah digunakan dalam proses
pendidikan di sekolah, kerana pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek
perkembangan kemampuan berfikir. Oleh kerana pendekatan ini memberikan
perhatian sepenuh kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubung
dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat, penggunaan pendekatan ini
menjadi menarik. Penggunaannya dapat menghidupkan suasana kelas.
Kelemahan Teori Piaget.
Pendekatan ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahannya
dikemukakan oleh Hersh, et. al. (1980), pendekatan ini menampilkan bias budaya
barat. Antara lain kelemahan ialah sangat menjunjung tinggi kebebasan peribadi
yang berdasarkan filsafat liberal. Dalam proses pendidikan dan pengajaran,
pendekatan ini juga tidak mementingkan kriteria benar salah untuk suatu
perbuatan. Yang dipentingkan adalah alasan yang dikemukakan atau pertimbangan
moralnya.
Teori Perkembangan Kognitif Piaget terhadap pengajaran dan pembelajaran.
Daripada teori ini, seseorang guru perlu sedar bahawa pada peringkat awal, kanakkanak seperti di kelas tadika perlu didedahkan kepada bahan-bahan pelajaran yang
terdiri daripada objek-objek besar iaitu yang senang dilihat dan disentuh. Manakala
pada peringkat Tahun Dua dan Tiga, kanak-kanak bersifat egosentrik. Oleh itu,
tajuk-tajuk seperti Rumah Saya, Keluarga Saya adalah sesuai disediakan sebagai
bahan bacaan dan tulisan. Pelbagai jenis alat bantu mengajar diperlukan untuk
mengajar kanak-kanak di peringkat sekolah rendah disebabkan perkembangan
kognitif yang terhad.
Murid-murid di peringkat sekolah rendah juga masih belum bersedia menyelesaikan
masalah abstrak atau dalam bentuk hipotesis. Oleh itu, banyak contoh konkrit dan
analogi diperlukan untuk memudahkan pemahaman murid-murid sekolah rendah. Isi

pelajaran dan aktiviti pelajaran yang disediakan perlu selaras dengan peringkat
perkembangan kognitif murid-murid. Sekiranya tidak, bahan atau aktiviti pelajaran
tersebut mungkin akan membosankan murid-murid atau terlalu sukar bagi mereka.
Setiap tajuk pelajaran perlu disusun dan dipertingkatkan. Ini membolehkan
penyampaian tajuk pelajaran daripada peringkat yang senang kepada peringkat
yang susah. Cara seperti ini akan menjamin murid-murid memperolehi hasil
pembelajaran yang maksimum.

2.2.TEORI PERKEMBANGAN MORAL


2.2.1 Pengertian Moral
Secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa latin yaitu mores yang
merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus umum
bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan
kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan,
kelakuan, sifat dan perangai yang dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak,
patut maupun tidak patut. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai:
prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk.
kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.
ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.
Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Moral terbagi menjadi dua yaitu:
Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik.
Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk.
Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar
mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal, yang mengatur
aktifitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial dan dimensi interpersonal yang
mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. (Santrock, 2007 ;Gibbs,2003 ; Power,2004 ;
Walker &Pitts,1998). Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-atuaran dan ketentuan
tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.
2.2.2

Teori Perkembangan Moral Piaget


Jean Piaget (1896-1980) menyusun teori perkembangan moralnya yang dikenal sebagai
teori struktural-kognitif. Teori ini melihat perkembangan moral sebagai suatu hasil interaksi
antara pelaksana aturan, pengikut atau pembuatnya secara individual dengan kerangka
jalinan aturan yang bersangkutan yang menunjukkan esensi moralitas itu. Fokus teori ini ada

pada sikap, perasaan (afeksi), serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang
bersangkutan (Kurtines, 1992: 513).
Piaget melakukan penelitiannya yang menunjukkan adanya kontradiksi yang jelas antara
perubahan persepsi yang berkaitan dengan usia dan ketaatan terhadap aturan. Kontradiksi
yang dimaksud diselesaikan dengan jalan mengklasifikasikan penalaran moral dan anak-anak
yang agak kecil dan yang agak besar (Burton, 1992: 323-324). Berdasarkan penelitian itu
dirumuskan

dua buah

urutan

perkembangan

yang

paralel:

satu

rumusan

urutan

perkembangan berkenaan dengan pelaksanaan aturan, sedang rumusan lainnya berkenaan


dengan kesadaran akan peraturan. Masing-masing urutan perkembangan melukiskan adanya
peralihan dari orientasi yang bersifat eksternal, egosentris dan heteronom, ke arah
orientasi yang menunjukkan adanya keinginan untuk bekerjasama dan berpegang pada aturan
itu sebagai hasil perjanjian bersama (Turiel dan Smetana, 1992:459). Pengamatan Piaget
tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut :
Pada Level I
Pada anak sekitar usia 1 sampai 2 tahun, pelaksanaan peraturan masih bersiifat
motor acitivity, belum ada kesadaran akan adanya peraturan. Semua geraknya masih
belum dibimbing oleh pikiran tentang adanya peraturan yang harus ditaatinya.
Pada Level II
Pada usia sekitar 2 sampai 6 tahun, sudah mulai ada kesadaran akan adanya
peraturan, namun menganggap peraturan itu bersifat suci, tidak boleh diganggu gugat oleh
siapapun, merubah peraturan merupakan kesalahan besar. Dalam pelaksanaan peraturan
mereka ini masih bersifat egosentrik, berpusat pada dirinya.
Pada Level III
Pada usia sekitar 7 sampai 10 tahun pelaksanaan peraturan sudah mulai bersifat sebagai
aktivitas sosial, sifat egosentrik sudah mulai ditinggalkan. Dalam tahap ini sudah ada keinginan
yang kuat untuk memahami peraturan, dan setia mengikuti peraturan tersebut.

Sifat

heteronomi mulai bergeser pada sifat otonomi.


Pada Tahap IV
Pada usia sekitar 11 sampai 12 tahun kemampuan berpikir anak sudah mulai berkembang.
Pada tahap ini sudah ada kemampuan untuk berpikir abstrak, sudah ada kesadaran bahwa
peraturan merupakan hasil kesepakatan bersama. Tahap ini merupakan tahap kodifikasi atau
tahap pemantapan peraturan (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 34-35).
Dari skema di atas tampak bahwa keputusan moral anak berubah seiring dengan
pertumbuhan usianya (Conn, 1982: 378). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

perkembangan moral terdapat pergeseran yang sifatnya alami, yang terjadi secara bersamaan
dengan atau segera setelah peralihan kognitif dari pemikiran pra-operasional ke arah
pemikiran operasional, di sekitar usia tujuh tahun. Pergeseran tersebut berlangsung
sedemikian, sehingga anak yang bersangkutan untuk pertamakalinya mulai menyadari
maksudnya sendiri serta memanfaatkan informasi ini dalam mengadakan pertimbangan moral
yang menyangkut orang lain (Liebert, 1992: 291).
Pada bagian lain, pertimbangan moral berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar
Piaget

tentang

konflik moral-kognitif

dengan organisasi tahapan

urutan.

Tahapan

perkembangan pertimbangan moral Piaget mengandung suatu proses berjalur tunggal.


Artinya, pertimbangan moral tidak timbul dari tindakan moral itu sendiri. Suatu tahapan dari
pertimbangan moral mungkin mengandung suatu perilaku baru, demikian pula halnya suatu
tindakan yang mengandung konflik dan pilihan mungkin membawa orang untuk menata suatu
tahapan baru dari pertimbangan moral.

Masalah disiplin pelajar merujuk kepada perbuatan salah laku yang melanggar peraturan yang
telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Menurut kajian yang dijalankan, antara punca utama
kemerosotan disiplin pelajar ialah faktor diri pelajar, institusi kekeluargaan, persekitaran dan
sekolah.
Kemerosotan disiplin pelajar yang berpunca daripada faktor diri pelajar boleh dibahagikan
kepada dua aspek, iaitu sikap diri pelajar sendiri dan pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan
sebaya ke atas diri pelajar memang diakui amat kuat. Perkembangan kongsi gelap atau kes buli
dan peras ugut di kebanyakan sekolah menengah di seluruh negara berpunca daripada
keterlibatan pelajar dalam kumpulan sebaya.
Kemerosotan disiplin pelajar juga berpunca daripada latar belakang keluarga pelajar sendiri.
Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan institusi keluarga yang goyang merupakan salah satu
punca utama pelajar terlibat dalam salah laku di sekolah. Ini kerana sesetengah pelajar terpaksa
bekerja untuk meringankan beban keluarga. Keadaan hidup yang susah ini menyebabkan pelajar
alpa akan pentingnya pelajaran. Ada di kalangan mereka mempunyai pandangan yang negatif
terhadap persekolahan. Sebaliknya, bagi pelajar yang mewah pula, mereka terlalu mudah
mendapat wang. Ini menyebabkan mereka bebas melakukan apa sahaja yang diingini seperti
menghabiskan masa berpeleseran di tempat-tempat hiburan dan melepak serta membeli-belah.
Hal ini menyemarakkan lagi gejala ponteng sekolah, antara kes salah laku pelajar yang paling
utama.

Pengaruh persekitaran juga merupakan antara faktor wujudnya salah laku di kalangan pelajar.
Tayangan filem yang diimport khususnya dari Barat yang mengandungi elemen yang tidak
bermoral, berunsur ganas dan seks boleh mempengaruhi pemikiran dan membangkitkan
keinginan pelajar untuk meniru perbuatan yang dipaparkan melalui rancangan televisyen atau
filem. Hal ini sedikit sebanyak menjadi punca keterlibatan pelajar dalam kes-kes salah laku di
sekolah.
Pengaruh budaya hidup moden, terutamanya di bandar besar merupakan bentuk pengaruh negatif
yang datang ke dalam hidup pelajar. Oleh itu, terdapat percanggahan di antara budaya sekolah
yang bersifat murni dengan budaya di luar sekolah yang memberi pengaruh besar serta mencabar
tingkah laku dan perlakuan pelajar. Pertentangan ini boleh menyebabkan berlakunya salah laku
pelajar.
Kemerosotan disiplin di kalangan pelajar tidak boleh dipandang ringan malah perlu diberi
perhatian yang serius. Antara langkah menanganinya ialah melalui institusi keluarga. Institusi
keluarga merupakan institusi asas sebelum pelajar menjejakkan kaki ke alam persekolahan.
Keluarga merupakan pihak yang bertanggungjawab memperkenalkan nilai- nilai murni dalam
kehidupan anak-anak. Biasanya, pelajar yang berasal daripada keluarga yang harmoni dan
mendapat kasih sayang adalah lebih bertanggungjawab serta kurang terbabit dalam kes salah
laku di sekolah.
Selain itu, pihak sekolah juga hares menangani kemerosotan disiplin pelajar dengan bijak dan
bersungguh-sungguh. Pihak pentadbir sekolah perlu memperketat pelaksanaan peraturan sekolah
kepada mereka yang terlibat supaya menjadi teladan kepada pelajar lain dan memberi kuasa
sepenuhnya kepada semua guru untuk melaksanakan peraturan sekolah. Pihak pentadbir sekolah
juga mesti bekerjasama sepenuhnya dengan PIBG agar kedua-dua pihak sentiasa prihatin
mengenai masalah disiplin pelajar. Di samping itu, pihak pentadbir sekolah perlu sentiasa
menjalankan kempen Sekolah Penyayang, `Sekolahku Rumahku dan Disiplin Sifar secara
berterusan untuk menanam kesedaran dalam diri pelajar tentang betapa pentingnya disiplin
kepada manusia. Guru pula harus mempunyai kesedaran yang mendalam akan tanggungjawab
mereka. Guru bukan sahaja sekadar mengajar dan menghabiskan sukatan pelajaran yang diberi,
sebaliknya harus peka mengenai perkembangan murid di dalam atau di luar kelas.
Kesimpulannya, gejala salah laku dan kemerosotan disiplin pelajar akan berterusan sekiranya
pihak yang terlibat enggan berganding bahu untuk mengorak langkah bersama menangani
masalah ini.

Selamat bertemu kembali. Semoga pada hari ini anda sentiasa ceria dan dapat melaksanakan
tugas harian dengan sebaik mungkin. Terima kasih kerana anda masih sudi mengunjungi laman
ini.

Topik yang hendak saya sentuh pada hari ini adalah mengenai pembentukan disiplin murid
secara umum. Semoga isu yang saya kupas pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda
dan diri saya sendiri dalam perkongsian ilmu secara maya.
Pagi tadi, sebelum ke tempat kerja saya sempat membelek sebuah majalah berbahasa Melayu.
Saya membaca satu topik am yang menyentuh mengenai gejala disiplin murid sama ada di
sekolah atau pun di luar kawasan sekolah.
Di mana-mana pun jika seseorang guru itu pergi, soalan-soalan wajib berkaitan masalah disiplin
murid di sekolah pasti akan disentuh. Saya sendiri ketika bertandang ke rumah rakan untuk
beraya, kenduri atau majlis jamuan tidak terkecuali dari soalan ini.
Setiap kali isu disiplin dibangkitkan, hanya dua pihak ini sahaja yang selalu dipersalahkan, guru
ibu bapa. Tidak dinafikan, segala perubahan tingkah laku anak bermula dari rumah dan ibu
bapa adalah orang pertama yang dipertanggungjawabkan memberi didikan yang sempurna
kepada anak.
Namun, bukan semua ibu bapa boleh memberi pendidikan asas ini sebaik mungkin kepada anakanak. Banyak faktor yang perlu dilihat dalam pembentukan disiplin kendiri anak-anak dalam
sesebuah keluarga itu.
Guru pula adalah orang kedua yang bertanggungjawab menanam asas kemanusiaan dalam diri
murid. Tanggungjawab tidak hanya kepada mengajar untuk murid pandai semata-mata kerana
bukan semua murid mempunyai bakat dan potensi yang sama.
Namun, bukan semua guru mampu menjadikan diri seseorang murid itu benar-benar sempurna
sebaik murid itu keluar dari perkarangan sekolah. Latar belakang murid berbeza. Begitu juga
budaya dan cara hidup mereka. Penerimaan asas didikan di rumah yang diterima berbeza dengan
asas didikan yang diterima di sekolah.
Itu belum lagi dicampur dengan asas didikan yang diterima semasa berada bersama rakan
sebaya atau masyarakat sekeliling. Saya sendiri kerap kali terserempak dengan murid tahun
enam yang suka memaki hamun makanan yang dibeli di kantin. Entah dari mana mereka belajar
perkataan yang tidak senonoh itu saya sendiri tidak pasti
Setiap murid mempunyai perwatakan diri yang berbeza dan sentiasa berubah-ubah. Di rumah,
lain perangainya. Di sekolah juga lain. Di luar rumah atau luar sekolah kita tidak tahu macam
mana. Murid akan melalui proses perkembangan diri dan mereka tahu apa yang mereka buat
sebenarnya. Mereka inginkan keinginan dipenuhi tanpa syarat.
Bagi sesetengah murid yang matang berfikir, ada kalanya keinginan tidak dipenuhi tidak
mengapa kerana mereka faham mengapa keinginan itu tidak dapat dipenuhi. Bagaimana pula

bagi murid-murid yang tidak faham atau buat-buat tidak faham? Saya rasa guru-guru yang
mengajar kelas hujung tahu apa jawapannya.
Saya mengajar di kelas LINUS. Murid-murid saya sentiasa bermasalah dari segi kehadiran,
tingkah laku, emosi dan banyak lagi. Semua ini perlu ditangani dengan segera sebelum ianya
menular sehingga mereka tamat darjah enam. Pernahkah anda perhatikan bahawa dalam tempoh
6 tahun murid belajar di sekolah dari usia 7 hingga 12 tahun, mereka melalui proses
perkembangan yang berbeza.
Murid tahun satu dilihat begitu baik, naik tahun dua sudah pandai melanggar peraturan. Masuk
darjah tiga sudah pandai membuli dan mencuri. Naik darjah empat sudah tahu ponteng sekolah,
mencuri makanan di kantin. Ketika di darjah lima sudah pandai merokok, menyertai kumpulan
luar supaya nampak hebat dan digeruni. Naik darjah enam sudah pandai menengking guru. Itu
belum lagi melihat proses perkembangan mereka ketika di tingkatan satu dan seterusnya.
Memanglah bukan semua murid itu bermasalah. Tetapi bagaimanakah cara penyelesaian terbaik
untuk mengurangkan apa yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan di sekolah sekarang?
Mungkin salah satu cara adalah pihak pentadbir sekolah dan ibu bapa perlu bekerjasama dan
serius menangani isu ini. Janganlah apabila ibu bapa dipanggil ke sekolah untuk berkongsi
pandangan, mereka hanya tahu mencari salah guru itu, salah guru ini. Pihak sekolah pula
menyalahkan ibu bapa macam itu dan macam ini. Sudahnya, satu kata sepakat takkan tercapai
pun.

Anda mungkin juga menyukai