RANCANGAN TAHUNAN PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 TAHUN 2010 TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Bulan Minggu / Tarikh Bidang

Pembelajaran J A N U A R I 1 4/1 - 8/1 1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan Hasil Pembelajaran (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.

J A N U A R I

1 4/1 – 8/1

1.2

Sejarah Perakaunan

(a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu (c) Perkembangan Sistem Perakaunan: (i) Falsafah Perakaunan Islam Dan Konvensional Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery) (ii) Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama (Historical dan Fair Value Reporting) (iii) Proses Perakaunan (Manual Dan Berkomputer) (d) Perakaunan Sebagai Profesion: (i) Maksud Profesional (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin (iii) Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan

J A N U A R I

1 4/1 – 8/1

1.3

Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi

2 11/1 - 15/1 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) Perakaunan Kewangan (ii) Perakaunan Pengurusan (iii) Audit (iv) Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan dan betul.

J A N U A R I

2 11/1 - 15/1

1.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (iii) Badan Profesional – (Professional Body)

(a) Sejarah perakaunan di Malaysia

(b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal Selia – MIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian – MASB (Standard Setting Body)

J A N U A R I

2 11/1 - 15/1

1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu

(a) Konsep, Prinsip Dan Andaian Perakaunan: (i) Entiti Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah Usaha Berterusan (ii) Berasingan (iii)

J A N U A R I

2 11/1 - 15/1

(x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) Kebolehfahaman (ii) Relevan (iii) Masa (Timeliness) Kebolehpercayaan (iv) Tepat Kebolehbandingan (v)

3 18/1 - 22/1

1.7

Kitaran Perakaunan

(a) Definisi kitaran perakaunan

(b) Proses dalam kitaran perakaunan

TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA DAN AKAUN KONTRA 3 J 2.1 Aset (a) Definisi aset 18/1 - 22/1 A (b) Pengelasan aset: N (i) Semasa U (ii) Bukan Semasa A R I 4 2.2 Liabiliti 25/1 - 29/1 (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 2.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik

CUTI HARI THAIPUSAM(30/1)

F E B

5 1/2 - 5/2

2.4 Hasil

(a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian

F E B R U A R I

2.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian

6 8/2 - 12/2

2.6 Akaun Kontra

(a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun (a) (b) (c) (d) Definisi Carta Akaun Fungsi Carta Akaun Penyediaan Carta Akaun Inventori : (i) Sistem Inventori Berkala (ii) Sistem Inventori Berterusan

7 15/2 - 19/2

CUTI TAHUN BARU CINA(14&15/2) 2.7 Carta Akaun

F E B R U A R I

8 22/2 - 25/2

2.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: ● ● ● Perubahan kepada aset Perubahan kepada liabiliti

Perubahan kepada ekuiti pemilik (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja Iaitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil – Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: Perubahan kepada hasil ● Perubahan kepada belanja

8 22/2 - 25/2

2.9 Sistem Catatan Bergu

 Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW(26/2)

TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT M A C 9 1/3 - 5/3 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan

(a) Fungsi dokumen perniagaan (b) Jenis dokumen perniagaan Pesanan Belian Bil Tunai Cek atau tunai Resit Keratan Cek Baucer Bayaran termasuk Penyata Gaji (vii) Slip Daftar Tunai (viii) Slip Bank (ix) Makluman Debit (x) Makluman Kredit (xi) Memo (xii) Nota Serahan (xiii) Invois (xiv) Folio Pelanggan (Guest Folio) (xv) Nota Debit (xvi) Nota Kredit (xvii) Bil Bayaran (xviii) Slip Pindahan Wang (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

10 8/3 - 10/3 3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli Dan Penjual

.

10 10/3 -12/3 Ujian Mac 11 13/3 - 21/3 Cuti

TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA M A C 12 22/3 - 26/3 4.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal (a) Fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama

M A C

13 29/3 - 2/4

(b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ● Jurnal Belian ● Jurnal Pulangan Belian ● Jurnal Jualan ● Jurnal Pulangan Jualan ● Jurnal Penerimaan Tunai ● Jurnal Pembayaran Tunai (ii) Jurnal Am (c) Format jurnal

14 5/4 - 9/4 A P R I L

(d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: (i) Dokumen perniagaan ● Secara manual ● Secara berkomputer (ii) Pernyataan urus niaga ● Secara manual ● Secara berkomputer

TAJUK 5 : LEJAR 15 A 12/4 - 16/4 P R I L

5.1 Fungsi Dan Jenis Lejar

(a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ● Buku Tunai

16 19/4 - 23/4

(c) Perekodan urus niaga dalam lejar (termasuk Buku Tunai) berdasarkan: (i) Dokumen perniagaan (ii) Pernyataan urus niaga ● Secara manual ● Secara berkomputer (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) HARI BURUH (1/5)

17 26/4 - 30/4

I

M E I

18 3/5 - 7/5

(f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System)

19 10/5 - 14/5

(ii) Perekodan Buku Tunai Runcit menggunakan maklumat: a. Dokumen perniagaan b. Pernyataan urus niaga ● Secara manual ● Secara berkomputer Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Pertengahan Tahun

20 17/5 - 21/5 21 24/5 - 28/5 22 31/5 - 4/6 J U N 23 5/6 - 11/6 24 12/6 - 20/6

Peperiksaan Pertengahan Tahun Cuti Pertengahan Tahun

TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA J U N 26 28/6 - 2/7 25 21/6 - 25/6 5.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. (Secara manual dan berkomputer) (a) Fungsi dan kekangan Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara berkomputer (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar

J U L A I

27 5/7 - 9/7

6.1 Fungsi Imbangan Duga

J U L A I

28 12/7 - 16/7

J U L A I

29 19/7 - 23/7

6.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan

(a) Penyata Pendapatan (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ● Bentuk T ● Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ● Secara manual ● Secara berkomputer (iv) Kesan perekodan sistem inventori ke atas Penyata Pendapatan (b) Kunci Kira-kira (i) (ii) Tujuan Kunci Kira-kira Format Kunci Kira-kira ● Bentuk T ● Bentuk penyata Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ● Secara manual

(iii)

30 26/7 - 30/7

Ujian Julai

TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN - MILIKAN TUNGGAL O G O S 31 2/8 - 6/8 7.1 Pelarasan Akaun

(a)
akruan.

Perakaunan asas tunai dan

32 9/8 - 13/8

(b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru

33

16/8 - 20/8

(iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk, Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul

O G O S

34 23/8 - 27/8

7.2

Penutupan Akaun :

● ● ● ● ●

Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu, Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir

● ●

CUTI NUZUL QURAN (27/8) S E P T E M B E R 35 30/8 - 3/9 CUTI HARI KEBANGSAAN (31/8) ● Pelupusan Aset Bukan Semasa

36 6/9 - 10/9 37 13/9 - 17/9 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 7.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ● Bentuk T ● 38 20/9 - 24/9 Bentuk penyata

(ii) Berkomputer

39 27/9 - 1/10

O K T O B E R

40 4/10 - 8/10 7.4 Kunci Kira-Kira:

(a) Penyediaan secara: (i) Manual ● Bentuk T ● Bentuk penyata (ii) Berkomputer

41 11/10 - 15/10

42 18/10 - 22/10 ULANGKAJI

43 25/10 - 29/10 N O V E M B E R 46 15/11 - 19/11 45 8/11 - 12/11 44 1/11 - 5/11

PEPERIKSAAAN AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAAN AKHIR TAHUN CUTI HARI DEEPAVALI(5/11)

PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIRTAHUN

CUTI HARI RAYA HAJI(17/11)

20/11/2010 - 2/1/2011

CUTI AKHIR TAHUN