Anda di halaman 1dari 34

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR


SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN
( PISMP )
AMBILAN JUN 2013
UNIT: PENDIDIKAN JASMANI
KESIHATAN
( SEMESTER 4)

TEKNOLOGI PENDIDIKAN (TP)


(EDU 3053)
NAMA PENSYARAH :EN.SAFIAN BIN ABDUL RASHID
DISEDIAKAN OLEH :ANNIE MARIA A/P JOHIN BIN
MEGALA A/P POOMALAI

Teknologi Pendidikan

Konsep
Domain-domain
Prinsip-prinsip
Peranan dan kepentingan Teknologi
Pendidikan dalam pengajaran dan
pembelajaran

Teknologi

Teknologi boleh diterangkan sebagai


aplikasi pengetahuan sains dalam mereka
cipta alat-alat yang dapat meningkatkan
keupayaan manusia.

Teknologi
perkataan latin
Teknos Teknik/cara/kaedah
Logos _ Kaji/belajar/ Study

Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara


atau

Teknologi bermaksud kaedah, cara, idea


untuk menghasilkan sesuatu dengan
mudah dan berkesan.

Teknologi
Kata Galbraith (1967)
the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to
practical tasks.

kemahiran menggunakan pengetahuan


(saintifik mahupun tidak) secara sistematik
sehingga terbit satu amalan yang praktikal
bagi melaksanakan sesuatu tugas.

Teknologi
Kata Heinich, Molenda dan Rusell (1969)

Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja.


Ia merangkumi proses dan idea.
Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea,
manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif
terletak pada alat.
Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan
awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk
teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan
proses yang terpenting.
Alat pula merupakan pemangkin ke arah mencapai kejayaan.

Teknologi
Kata Evans dan Nation (2000),
Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan
alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.
(Technology is not a tool it is an art or science of how to use a tool for a
purpose.)

Pengajaran
Kajian Wan Zah Wan Ali (2000)
4 Kategori pengertian pengajaran:

Pengajaran
Kata Ramsden,(1993); Trigwel, Prosser & Lyons,(1997)
Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka
berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar.

Ia melibatkan:
mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu
yang diajarkan,
mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan
mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat
secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.

Pengajaran
Pembelajaran di sekolah seharusnya
merupakan :
Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang
berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks,
mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep
sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang
dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan
masalah di luar kelas.

Pengajaran
Kata Ramsden,(1998)
Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir
dunia yang kita diami ini.
Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah
kefahaman seseorang mengenai sesuatu.

Pengajaran
Pullias dan Young (1968),
Manusia boleh menjadi pemikir, pemaham,
pembangun dan pencari penuh daya gerak jika
mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran,
bukan dengan kebencian dan tengking herdik .

Pengajaran
Kesimpulannya, pengajaran membebaskan
manusia daripada ikatan pandangan yang
sempit dan terbatas.

Pengajaran
Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee, 1991
Dari segi pendidikan, pengajaran merupakan
suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk
mengubah tingkah laku, sikap atau kepercayaan
pelajar. Proses pengajaran melibatkan aktivitiaktiviti seperti penghuraian, demonstrasi,
penggunaan alat bantu mengajar, bersoal jawab
dan sebagainya.

Teknologi Pengajaran

Satu bidang yang berusaha ke arah


meningkatkan kualiti atau keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.

Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan ialah gabungan


manusia, idea, alat-alat, teknik dan
peristiwa yang bertujuan untuk memberi
kesan baik kepada proses pendidikan

Crowell (1971)
Encyclopedia of Education

Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsipprinsip saintifik untuk mereka dan


membina sesuatu bagi menjalankan
sistem pengajaran dan pembelajaran
Good (1973)
Dictionary or Education

Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan ialah penggunaan


kemahiran dan teknik moden dalam keperluan
pendidikan dan latihan, yang meliputi
kemudahan belajar dengan menggunakan
persekitaran setakat mana ia menimbulkan
pembelajaran

Uhwin, Derek (1976)


Applying Educational Technology

Teknologi Pendidikan
Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks
dalam menganalisis keperluan pendidikan secara
sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk
mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara
sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan
tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan
proses pengajaran dan pembelajaran.
Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988)

Teknologi Pendidikan
Teknologi pendidikan ialah aplikasi media,
sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke
arah pencapaian pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.
Bahagian Teknologi Pendidikan (1991)

Teknologi Pendidikan :
Sesuatu yang digunakan untuk
membantu dalam pengajaran guru
atau pembelajaran murid

Domain Teknologi Dalam P-P


Domain
Teknologi
Dalam P-P
Fasa 1

Domain
Teknologi
Dalam P-P
Fasa 2

Mewujudkan keberkesanan proses


P-P yang cemerlang

Domain Teknologi Dalam


P&P Fasa 1
(1977, oleh AECT)

Pengurusan Pengajaran
Pengembangan pengajaran
Sumber pembelajarn

Domain Teknologi Dalam P-P


Fungsi
Pengurusan
Pengajaran

Fungsi
Pengembangan
Pengajaran

Fungsi
Sumber
Pembelajaran

Pengurusan
organisasi

Penyelidikan
teori

Mesej

Reka bentuk
Pengurusan
kakitangan

Penerbitan
Penilaian
Pemilihan
Logistik
Penggunaan
Pengedaran

Manusia
Bahan
Peralatan
Teknik
Seting

A
J
A
R

Fungsi Pengurusan Pengajaran

Mengarah, menyelaras dan mengawal


fungsi-fungsi pengembangan pengajaran
& sumber pengajaran
Bertanggungjawab untuk pastikan
teknologi dalam pengajaran berjalan
lancar dan berkesan

Fungsi Pengurusan Pengajaran


Pengurusan
organisasi
Mengenal pasti
keperluan organisasi
Menentukan
matlamat dan
objektif
Anggaran
perbelajaan
Urusan pembelian
Prosedur
pentadbiran

Pengurusan
kakitangan
Pengambilan
Penyeliaan
Penilaian pekerja
Pastikan hubungan
baik antara pekerja
dengan cara
mewujudkan
keberkesanan
komunikasi

Fungsi Pengembangan Pengajaran

Menganalisis masalah-masalah pembelajaran


Mereka bentuk, melaksana, dan melakukan
penilaian dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi

Fungsi Pengembangan Pengajaran


melalui peringkat-peringkat berikut:
1.
Penyelidikan

2. Mereka
bentuk
pengajaran

3. Penerbitan

4. Penilaian &
pemilihan

5.
Penggunaan

6. Logistik

Fungsi Sumber Pembelajaran

Pihak atau bahan-bahan dan media yang


berupaya untuk meneyelesaikan masalah
Contoh: mesej, manusia, peralatan, teknik
atau seting

Domain Teknologi Dalam


P&P Fasa 2 (1994)

Peranan yang dmainkan oleh teknologi


dalam P-P lebih luas

Pembangunan

Pengurusan

Teknologi percetakan

Teori

Teknologi audiovisual

dan

Pengurusan sumber

Teknologi berasaskan
komputer

Amalan

Pengurusan sistem
penyampaian

Teknologi bersepadu

Penilaian
Analisis masalah
Pengukuran rujukan
kriteria
Penilaian formatif
Penilaian sumatif

Pengurusan projek

Ppengurusan maklumat

Penggunaan
Penggunaan media
difusi dan inovasi

Reka Bentuk

Pelaksanaan

Reka bentuk sistem


pengajaran

Polisi dan peraturan

Reka bentuk mesej


Strategi pengajaran
Ciri-ciri pelajar

Peranan dan Kepentingan Teknologi


dalam P&P

Pembelajaran kendiri
Meningkatkan keberkesanan pembelajaran
Peluang belajar kepada semua
Meningkat motivasi untuk belajar
Memupuk kerja pasukan
Membolehkan pembelajaran pada kadar sendiri
Mengoptimakan penggunaan sumber yang
terhad

SEKIAN
TERIMA KASIH