Anda di halaman 1dari 26

Perkembangan sejarah

kurikulum sains
pendidikan rendah

Yahya Sedik
IPGKBL

Sains Sekolah Rendah:


Mengimbas kembali

Perubahan kurikulum adalah satu


inovasi
(Kementerian Pelajaran dan
UNESCO, 1988; SEAMEO-RECSAM,
1983; SEAMEO-RECSAM, 1973)

Sains Sekolah Rendah:


Mengimbas kembali
Perubahan kurikulum ini merupakan multidimensi
(Fullan, 1991)

Bahan kurikulum

Pendekatan

Kepercayaan

(1) Kajian Alam


Semulajadi

Pada akhir abad ke-19 hingga


pertengahan abad ke-20, sains
diajar di sekolah rendah sebagai
Kajian Alam Semulajadi.

Melibatkan pengetahuan tentang


fakta-fakta dan hukum-hukum alam
semula jadi sebagai asas penyiasatan
saintifik

(2) Projek Khas

Sukatan pelajaran Sains Rendah


dilaksanakan pada tahun 1965.

Kurikulum berasaskan subjek, di


mana tumpuan adalah pada
penguasaan pengetahuan saintifik

Projek Khas

Kementerian Pelajaran telah


memperkenalkan Projek Sains Rendah
Khas (Projek Khas) pada tahun 1968.

Menggunakan pendekatan baharu


untuk pengajaran sains bagi sukatan
pelajaran yang sedia ada.

Projek Khas

Projek khas menekankan :

pengajaran berpusatkan murid,


berorientasikan aktiviti, dan
pembelajaran penemuan melalui
penggunaan buku kerja

Projek Khas

Pada tahun 1970 Pusat Sains, kini


Pusat Perkembangan Kurikulum
(CDC) diwujudkan sebagai pusat
untuk menulis dan menyediakan
buku panduan guru.

(3) Alam dan Manusia


It does provide for what might be called science
literacy, but the orientation of the syllabus is towards
mastery of scientific facts with little emphasis on social
and religious meaning and significance of scientific
discoveries. In other words, the syllabus is
cognitively orientated with little attention given to the
affective domain of educational objectives... The
orientation of the textbooks reinforces memory work
and encourages very little, if at all, enquiry skills. ..
The teaching of science subjects seems to be guided
almost entirely by two powerful variables, namely,
examination and textbooks.
(Awang Had Salleh, 1983; p. 63 - 64)

Alam dan Manusia

Mata pelajaran Alam dan Manusia


diperkenalkan pada tahun 1982.

Penekanan diberi kepada kemahiran


asas dalam pendidikan dan sains yang
merupakan sebahagian daripada isi
kandungan dalam mata pelajaran.

Alam dan Manusia


Komponen mata pelajaran
Alam dan Manusia

Manusia

Alam sekitar

Interaksi manusia dan alam sekitar

Alam dan Manusia

Mata pelajaran ini menekankan tiga aspek:

Pertama, membangunkan pengetahuan murid


mengenai manusia, alam sekitar, masyarakat
dan interaksi antara mereka.
Kedua, meningkatkan kemahiran siasatan dan
pemikiran dan penggunaan kemahiran ini dalam
menyelesaikan masalah.
Ketiga, menerapkan nilai-nilai moral dan sikap
murid-murid ke arah hidup yang harmoni dalam
masyarakat majmuk
(' Alam dan Manusia ' sukatan pelajaran, 1984).

(4) Sains KBSR

Digubal berpandukan Falsafah


Pendidikan Kebangsaan dan prinsipprinsip Rukunegara.

Pendekatan bersepadu kepada


pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai,
pembangunan keseluruhan individu,
peluang sama rata untuk pendidikan
dan pendidikan sepanjang hayat.

Sains KBSR

Tujuan utama KBSR adalah untuk


menyediakan pendidikan asas
untuk semua murid-murid dan
memastikan perkembangan potensi
murid-murid.secara menyeluruh.

Matlamat KBSR

Memupuk budaya sains dan teknologi


dengan memberi tumpuan kepada
pembangunan individu yang dapat
menguasai pengetahuan dan kemahiran
saintifik, memiliki nilai-nilai moral, dinamik
dan progresif supaya ada tanggungjawab
terhadap alam sekitar dan menghargai alam
semula jadi.

(Buku Panduan KBSR , Kementerian Pelajaran, 1993).

Objektif KBSR
Dibahagi kepada:

Objektif umum
- Kenyataan untuk menerangkan pencapaian objektif
yang ingin dicapai dalam domain kognitif,afektif dan
psikomotor

Objektif khusus
- huraian kepada objektif umum dan dinyatakan dalam
bentuk
tingkahlaku yang boleh diukur

Kemahiran saintifik dan


kemahiran berfikir

Penguasaan kemahiran proses,


kemahiran manipulatif dan kemahiran
berfikir adalah ditekankan dalam
sukatan PSS (Primary School Science/
Sains Sekolah Rendah).

Sikap dan nilai

Sukatan PSS menyemai sikap


saintifik dan nilai yang positif ke
dalam diri murid

Isi kandungan

Pendekatan inkuiri

Pada tahap I sekolah rendah , isi kandungan dibahagikan


kepada bahagian A dan B .

Pada Tahap II sekolah rendah, tema dibina mengenai


manusia dan penerokaan persekitaran.
Lima bidang penyiasatan adalah:

Alam Hidupan
Alam Fizikal
Alam Bahan
Bumi Dan Alam Semesta
Dunia Teknologi

Strategi pengajaran

Strategi pengajaran yang


digunakan untuk pengajaran dan
pembelajaran sains adalah
pembelajaran secara penemuan di
mana hasil pembelajaran adalah
akiviti-aktiviti murid-murid dan
bukan berpusatkan guru.

Bahan kurikulum

Tahap 1:

Pakej yang mengandungi buku panduan guru ,buku


aktiviti untuk murid, huraian sukatan untuk guru dan
CD-ROMs sebagai sokongan dalam pengajaran dan
pembelajaran.

Tahap 2

Pakej yang mengandungi buku teks guru,buku teks


murid, buku pukal bimbingan dan latihan (PULSAR)

Kumpulan sasaran

Wajib bagi semua murid-murid di


sekolah rendah

Peruntukan masa

Di sekolah rendah, matapelajaran


sains diperuntukan 3 waktu
seminggu selama 30 minit setiap
waktu

Di sekolah menengah
diperuntukkan 5 waktu seminggu
selama 30 minit setiap waktu

Pentaksiran

Pentaksiran formatif dan


pentaksiran sumatif.

Pentaksiran formatif adalah


pentaksiran berasaskan sekolah
dalam bentuk ujian bertulis,ujian
amali,projek,portfolio, kerja lisan
dan kerja kumpulan.

Pentaksiran

Pentaksiran sumatif biasanya


terbahagi kepada dua iaitu
pentaksiran kerja amali (PEKA) dan
UPSR.

Anda mungkin juga menyukai