Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

COVER ...............................................................................................................

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................

ii

ABSTRAK ..........................................................................................................

iii

DAFTAR ISI .......................................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................

DAFTAR TABEL................................................................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

Latar Belakang ................................................................................


Maksud Dan Tujuan ........................................................................
Batasan Masalah ..............................................................................
Metodologi Penulisan ......................................................................
Kerangka Pikir..................................................................................

1
1
2
2
2

BAB II PENGENALAN BATUBARA ..............................................................

2.1 Pengertian Batubara ........................................................................

2.2 Proses Pembentukan Batubara ........................................................

2.3 Faktor Pembentuk Batubara ............................................................

BAB III STRUKTUR GEOLOGI ......................................................................

12

3.1 Definisi Kekar, Sesar Dan Lipatan ..................................................

12

3.2 Klasifikasi Kekar .............................................................................

13

3.3 Sesar ................................................................................................

16

3.4 Lipatan .............................................................................................

19

BAB IV PENGARUH STRUKTUR GEOLOGI DAN FAKTOR LAINYA


YANG MEMPENGARUHI KUALITAS BATUBARA ......................
...........................................................................................................23
BAB V KESIMPULAN ....................................................................................
DAFTAR PUSTAKA

30