Anda di halaman 1dari 4

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES

__________________________________________________________________________________
SOAL SELIDIK
PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOSA KATA BAHASA ARAB
BERBANTUKAN TMK DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI TERENGGANU (SMANT)
__________________________________________________________________________________

Assalamualaikum WBT.
Para Ustaz/Ustazah yang dihormati,

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat


1. Pendekatan yang digunakan oleh para guru bahasa Arab di dalam mengajar Kosa
kata/Mufradat di sekolah
2. Tahap penggunaan ICT di dalam mengajar Mufradat Bahasa Arab di Sekolah-Sekolah
Menengah Agama Negeri Terengganu (SMANT).
Penggunaan ICT di dalam kajian ini merujuk kepada penggunaan ICT sebagai Bahan Bantu Mengajar
(BBM) yang terkini di dalam membantu guru dan pelajar menguasai kosa kata bahasa Arab dengan
lebih mudah dan efisien.
Kajian ini merupakan kajian akademik semata-mata. Semua maklumat yang diberikan akan
dirahsiakan. Semoga kerjasama yang diberikan akan dapat menyumbang kepada penyempurnaan
kajian ini. Secara tidak langsung akan menyumbang kepada peningkatan mutu PdP subjek bahasa
Arab di negeri Terengganu.
PANDUAN PENTING
1. Sila baca semua soalan dan jawab soalan dengan ikhlas, jujur dan benar.
2. Soal selidik ini tidak mengandungi jawapan yang betul atau salah dan ia bukanlah ujian atau
peperiksaan.
3. Jawapan anda adalah rahsia.
4. Soal selidik ini mengandungi () bahagian iaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I DAN J
Segala kerjasama yang diberi amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

Othman bin Che Yusoff


Calon Master of Islamic Studies,
Faculty Of Applied Social Sciences

Open University Malaysia


013-9748736 (suraman_74@yahoo.com.my)
BAHAGIAN A: MAKLUMAT DEMOGRAFI RESPONDEN
1

Arahan: Sila baca dengan teliti penyataan di bawah. Sila tanda () pada ruangan yang disediakan
1.

Jantina

Lelaki
Perempuan

2.

Umur

Bawah 25 tahun
26 hingga 30 tahun
31 hingga 35 tahun
35 tahun ke atas

3.

Kelulusan Akademik Tertinggi

Diploma
Ijazah Sarjana Muda
Sarjana
Doktor Falsafah

4.

Bidang Pengajian

Bahasa Sastera Arab


Pendidikan Islam
Pengajian Syariah wal Qanun
Pengajian Usuluddin dan Falsafah
Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
Pengajian al-Quran dan al-Sunnah
Pengajian Sejarah dan Tamadun Islam
Lain-lain
(Nyatakan:...........................................................)

5.

Pengkhususan Profesional

Bahasa Arab
Pengajian Islam
Lain-lain
(Nyatakan:...........................................................)

6.

Pengalaman Mengajar

Kurang dari 2 tahun


2 tahun hingga 4 tahun
5 tahun hingga 7 tahun
Lebih 7 tahun

7.

Nyatakan tugas utama anda yang berkait dengan bahasa Arab


Ketua Panitia bahasa Arab
Penolong Ketua Panitia bahasa Arab
Jurulatih Utama bahasa Arab
Penyelaras bahasa Arab Daerah
Penyelaras bahasa Arab
Guru Cemerlang bahasa Arab
Guru bahasa Arab biasa
(Nyatakan:...........................................................)

8.

Nyatakan Anugerah berkaitan dengan pengajaran bahasa Arab yang pernah anda perolehi
Guru Pakar bahasa Arab
Guru Cemerlang bahasa Arab
Guru Inovasi bahasa Arab
Lain-lain anugerah
Nyatakan:...........................................................)
Bilangan kursus teknologi maklumat yang dihadiri sepanjang perkhidmatan

9.

Tidak pernah
1 hingga 2 kali
3 hingga 4 kali
5 hingga 6 kali
Lebih dari 6 kali
10
.

Bilangan kursus kaedah mengajar yang dihadiri sepanjang perkhidmatan


Tidak pernah
1 hingga 2 kali
3 hingga 4 kali
5 hingga 6 kali
Lebih dari 6 kali

11.

Bilangan kursus kaedah mengajar yang dihadiri sepanjang perkhidmatan


Tidak pernah
1 hingga 2 kali
3 hingga 4 kali
5 hingga 6 kali
Lebih dari 6 kali

BAHAGIAN B: TAHAP PENGETAHUAN ICT GURU BAHASA ARAB


Sila baca dengan teliti setiap penyataan di bawah. Tuan/puan diminta menandakan () pada ruangan
nombor berkaitan, berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah. Sila jawab semua penyataan yang
diberikan.
1. Sangat Tidak Bersetuju
2. Tidak Bersetuju
3. Tidak Pasti
4. Bersetuju
5. Sangat Bersetuju
1
B-1
B-2
B-3

Saya tahu cara mengendalikan masalah teknikal berkaitan dengan


ICT
Saya boleh belajar dengan mudah perkara yang berkaitan dengan
ICT
Saya tahu pelbagai jenis ICT