Anda di halaman 1dari 16

NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM TAMADUN

DEFINISI NILAI
Kamus Dewan:

Satu kualiti sama ada baik( positif) atau buruk yang

menghasilkan sesuatu yang dikehendaki


Dasar-dasar moral, prinsip, piawai ataupun suatu
ideal yang dijunjung tinggi oleh sesebuah masyarakat
Matlamat dan tindakan seseorang ditentukan oleh
nilai kerana ia adalah satu prinsip yang disediakan
oleh anggota masyarakat untuk menjalani kehidupan
Merupakan suatu piawaian yang berkekalan yang
bermaksud piawai yang mengatur satu sistem
perlakuan

KATEGORI NILAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nilai agama (contoh: Kesucian, kesyukuran)


Nilai ekonomi (Contoh: Produktiviti, kejayaan)
Nilai etika (Contoh: Kejujuran, pemurah)
Nilai estetika ( Contoh: Keindahan, keselesaan)
Nilai politik ( Contoh: Hak asasi, patriotisme)
Nilai sosial (Contoh: Kejiranan, budi pekerti)

SISTEM NILAI DALAM TAMADUN ISLAM


Tersimpul pada satu skima yang tersedia dalam ajaran dan
tradisi agama Islam

Sistem nilai dalam tamadun Islam sepertimana berikut:


1. Wajib: nilai yang dilakukan mendapat pahala dan
meninggalkan berdosa
2. Sunat: nilai yang dilakukan mendapat pahala dan jika
ditinggal tidak berdosa
3. Haram: Nilai yang wajib ditinggalkan dan jika melakukan
mendapat dosa
4. Makruh: Perkara yang dibenci, sekiranya ditinggalkan
mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa
5. Harus: Nilai yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan

NILAI ASIA DAN NILAI UNIVERSAL


Nilai Asia
Nilai dalam tamadun Asia bersifat kolektif manakala nilai
dalam tamadun Barat bersifat individualistik
Kajian: nilai kolektif yang menjadi sifat tamadun Asia
masih dipegang kuat oleh masyarakat Timur seperti
kesopanan, kasih sayang, sederhana, menghormati
tradisi, ketaatan, berpegang kepada agama serta
menghormati orang tua
Nilai Universal
Laporan UNESCO, nilai yang patut dikembangkan adalah:
a. Nilai kedamaian
b. Nilai kebebasan dan hak asasi manusia
c. Nilai demokrasi
d Nilai pembangunan

NILAI-NILAI UNIVERSAL ASIA


Tamadun-tamadun Timur mempunyai keserasian antara
satu sama lain yang memudahkan interaksi

Menurut Prof. Syed Naquib al-Attas, ia bermaksud nilai

kesejajaran. Beliau mengatakan tamadun-tamadun Asia


hanyalah satu kesejajaran tetapi bukan satu keselarian
ataupun persamaan yang hakiki.

Kesejajaran ini tidak membawa kepada pluralisme dalam


nilai hidup dan agama sehingga semua agama dianggap
sama

Ciri dan identiti khusus setiap agama khususnya aspek


teologi akan tetap berbeza

NILAI-NILAI UNIVERSAL TAMADUN ASIA


Tertanam dalam ajaran-ajaran keagamaan yang berkembang di
seluruh Asia sama ada Islam, Hindu dan Buddha
Ia diringkaskan kepada prinsip-prinsip berikut:

1. Kepercayaan dan keagamaan


- Penting kerana membantu memantapkan struktur sosial dan
intelektual sesebuah tamadun
- Semua tamadun di Asia sama ada berasaskan agama samawi atau
budaya menjunjung tinggi doktrin keagamaan, malahan dari agama
inilah lahirnya sains dan kebudayaan
- Contoh: Tamadun Islam berasaskan konsep Tauhid yang bermaksud
Tauhid merupakan intipati dalam kehidupan bertamadun masyarakat
Islam. Asasnya adalah akidah, syariah dan akhlak yang juga
merupakan komponen dalam ajaran Islam
- Bersumberkan sumber naqli (wahyu) dan aqli ( akal) yang
merupakan sumber sekunder yang tidak bercanggah dengan naqli
- Aspek kerohanian dalam tamadun Islam diutamakan dan kerohanian
(spiritual) serta kebendaaan (material) mesti seimbang dan bersepadu
- Kesepaduan ini akan membentuk matlamat tamadun Islam iaitu
mencapai keredaan Allah

- Contoh: Tamadun China yang masih mempercayai konsep


ketuhanan walaupun menganut berbagai agama
- Contoh agama masyarakat Cina: Menyembah roh nenek
moyang, Konfusius, Daoisme atau Taoisme dan Buddisme
- kesemua agama menekankan konsep ketuhanan dan
kerohanian yang menjanjikan balasan baik bagi perbuatan baik
dan sebaliknya, kecuali Buddhisme
- dalam kosmologi Cina, terdapat konsep Tian iaitu merujuk
kepada sewa langit yang mengatur perjalanan hidup dan nasib
seseorang, menentukan keamanan dan kesejahteraan serta
memberi balasan baik dan buruk yang boleh menyebabkan
kemudaratan terhadap mereka yang bersalah. Kesannya,
masyarakat mengawal tingkah laku bagi mengelakkan
pembalasan dari Tian
- Tamadun India: kepercayaan Hindu menekankan konsep
ketuhanan dan kerohanian. Antaranya kepercayaan kepada
konsep Trimurti iaitu percaya kepada tuhan Brahma ( Tuhan
Pencipta), Vishnu (Tuhan Pemelihara) dan Siva ( Tuhan
Pemusnah)

2. Keilmuan

Dalam Islam, konsep ulama berkait rapat antara orang berilmu

dan tidak berilmu dan akan dianggap ulama sekiranya terserlah


keilmuan dan penguasaan seseorang dalam ilmu pengetahuan
selain tercermin kewibawaan personaliti diri dalam segenap aspek
Firman Allah yang bermaksud:
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambahambaNya hanyalah ulama (al-Fatir: 28)
Katakanlah (wahai Muhammad) adakah sama orang yang
mengetahui dan orang yang tidak mengetahui.
Bahawasanya
yang
mengingati ialah orang yang
menggunakan fikirannya (ulul-albab) (al- Zumar: 9)

Ulama memainkan peranan yang besar dalam Islam. Antaranya

sebagai pembimbing umat, pakar rujuk, penyelesai masalah dan


contoh tauladan dalam masyarakat Islam
Rasullullah S.A.W. bersabda:
Ulama merupakan pewaris nabi

Ajaran Konfusius: terdapat konsep jun zhi ( orang budiman) yang


bermaksud orang yang berilmu dan tahu kewajaran sesuatu.
Ajaran Hindu: salah satu tingkat dalam empat perjalanan hidup
(asramas) ialah bramacarya yang memerlukan pengisian ilmu
pengetahuan.

3. Kekeluargaan dan kemanusiaan


Tamadun Asia: penuh dengan adat istiadat dari saat kelahiran
sehingga kematian
Ikatan kekeluargaan ditekankan
Islam: Institusi kekeluargaan ada konsep munakahat yang mengatur
pembinaan keluarga bermula dari mencari pasangan dan
tanggungjawab suami isteri
Konsep hubungan yang baik dengan Allah (Hablum mina Allah) dan
hubungan yang baik sesama manusia (hablum mina al-Nas)
diperkuatkan dengan kosep Ukhuwah Islamiyah bermaksud semua
umat Islam bersaudara dan sama disisi Allah kecuali orang yang
bertakwa
Menjaga perilaku dan akhlak dengan ibubapa, guru, rakan, jiran dan
lain-lain

Pergaulan: syariat Islam telah diturunkan agar kepentingan hak

asasi manusia ( maqasid al-syariah) terlaksana iaitu menjaga


agama, harta, akal, nyawa dan maruah diri
Tamadun China: konsep ren yang bermaksud kasih sayang. Ia
merujuk kepada sifat kemanusiaan
Tamadun India: konsep ahimsa iaitu belas kasihan yang membawa
kepada tiadanya kekejaman terhadap semua makhluk sama ada
manusia atau binatang
4. Etika dan akhlak
Etika lahir dari penghayatan syariat yang diutuskan Allah kepada
Nabi Muhammad S.A.W. sebagai panduan dan mengatur kehidupan
yang harmoni
Syariat mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadat
dan dengan manusia melalui muamalat, munakahat dan jinayat
Syariat Islam juga merangkumi akhlak iaitu sistem nilai yang
menjamin kehidupan yang beretika yang merangkumi akhlak
dengan Allah, Rasul, manusia,ibubapa, guru dan jiran termasuk
dengan bukan Islam. Termasuk juga akhlak dengan makhluk lain
seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan

Rasullullah S.A.W. adalah model akhlak yang terbaik kepada

manusia dan penegasan soal etika dan akhlak dalam Islam


menjadi faktor utama baginda diutuskan oleh Allah. Firman
Allah yang bermaksud:
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasullullah S.A.W. contoh
ikutan yang baik bagimu iaitu bagi orang yang mengharapkan
rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak
mengingati Allah (al-Ahzab: 21)
Sabda Rasullullah S.A.W. yang bermaksud:
Sesungguhnya aku diutuskan bagi menerapkan nilai-nilai
akhlak yang mulia
Tamadun China: konsep dao (jalan) dan pemikiran tentang li
( tatasusila). Berdasarkan konsep ini, Konfusius menekankan
peraturan akhlak dan kehidupan berasaskan kepada:
1. Peraturan hubungan manusia dengan Allah
2. manusia dengan manusia
3. perhubungan politik
Konfusius juga menekankan konsep zhong yong iaitu
kesederhaan iaitu perlakuan manusia mesti sederhana dan
menolak kekerasan

Tamadun India: ajaran Hindu menerapkan idea dharma

(tanggungjawab) dan karma iaitu doktrin perbuatan, baik akan


mendapat balasan baik dan buruk dibalas buruk. Masyarakat perlu
mematuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan lebih baik

5. Alam sekitar
Islam: menekankan hubungan yang harmoni dengan alam dan
melarang perbuatan fasad (kemusnahan)
Penggunaan alam sekitar dikawal oleh hukum Islam terutama
konsep halal dan haram kerana alam sekitar adalah amanah Allah
untuk dimanfaatkan. Firman Allah yang bermaksud:
Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi
sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka
siapakah antara mereka yang terbaik perbuatannya ( al-Kahfi:
7)
Tamadun China: ajaran Tao, alam dianggap sebagai ibu atau dao
yang menunjukkan bumi perlu dimuliakan
Buddha dan Shinto: hubungan harmoni alam dan manusia
diterapkan melalui konsep esho fui iaitu manusia dan alam saling
memerlukan

Masyarakat peribumi Malaysia: kepercayaan bahawa alam

mempunyai kuasa ghaib dan petir sebagai penjaga haiwam dan


tumbuhan. Justeru,mereka melarang menebang pokok tanpa niat
untuk digunakan atau membunuh binatang tanpa niat untuk
dimakan yang boleh menurunkan bala Tuhan bukan sahaja kepada
pesalaha, tetapi seluruh komuniti

6. Politik
Islam: Manusia dan pemimpin adalah khalifah Allah di bumi. Politik
Islam menggariskan corak pemerintahan Islam seperti asas
berpolitik adalah tauhid, risalah dan khilafah
Prinsip politik Islam: keadilan, persamaan, syura dan akauntabiliti
Sumber politik Islam: al-Quran, al-Sunnah serta ijma dan ijtihad
ulama
Tamadun China: Konfusius menekankan ajara moral antaranya
membantu pemerintah yang baik. Sifat baik merupakan satu harta
yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai
Raja-raja mengaitkan diri mereka dengan konsep anak syurga
atau mandat dari syurga yang merujuk raja adalah wakil tuhan di
bumi dan mereka perlu memerintah dengan adil

Konfusius juga menekankan pemerintahan berdasarkan

prinsip zheng ming yang bertujuan membezakan antara


perkara betul dan salah.
Pemerintah juga perlu membaiki diri sendiri atau istilahnya
zheng ji
Buddha dan Hindu: konsep dharma sebagai panduan
tingkah laku yang wajar dari raja kepada rakyat. Dharma
menekankan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu dan
mengamalkan toleransi

KESIMPULAN
Tamadun di Asia mempunyai suatu kekuatan yang telah diwarisi sejak

Asia didiami oleh beberapa kelompok masyarakat


Kekuatan itu ialah nilai kesejagatan dan nilai sepunya antara
tamadun di Asia
Nilai kesejagatan telah membentuk jalinan interaksi yang harmoni
antara tamadun walaupun dasar agama yang berbeza
Peranan Islam sangat besar dalam menjadikan nilai-nilai dari ajaran
agama diiktiraf sebagai pendorong kepada pembinaan tamadun
dalam zaman moden ini
Umat Islam sebagai umat pertengahan (ummatan wasata) boleh
menjadi perantara yang baik dalam berinteraksi dengan tamadun
moden mahupun tradisional
Nilai pertengahan ini termasuk tidak terlalu bersifat kebendaan dan
tidak menolak dunia secara total
Tamadun Islam mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang dapat
dilihat pada nilai-nilai transendent (kudus) yang merentas batas
daerah dan budaya. Nilai ini mampu menjadi nilai universal tamadun
manusia

RUJUKAN

FAIRUZAH HJ. BASRI (E.D.) (2008),

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN


MELAYU: PERKEMBANGAN DAN ISU
KONTEMPORARI. SHAH ALAM: UPENA
UiTM