Anda di halaman 1dari 15

DOMAIN DAN OBJEKTIF STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK
IPG KAMPUS KENT 2015
DOMAIN 1:
BIL
1

INSTITUSI

OBJEKTIF
STRATEGIK
Memtransformasi
kan keunggulan
IPGK Kent

High Profile
Marketing
Kampus Kent

Memperkasa
pelaksanaan
Teaching School

INISIATIF STRATEGIK

CATATAN

Penarafan
Sistem Star Rating.
Akreditasi MQF
MS ISO .

Pusat Penandaarasan
Pusat kebitaraan
Pusat Penataran
Profesionalisme Keguruan
Promosi melalui media
elektronik dan media cetak.
Galeri Pendidikan
Pusat Rujukan Pedagogi
Meningkatkan profil
korporat
Perkongsian pintar dengan
agensi-agensi luar yang lain
(kerajaan atau swasta)

Kebitaraan
BM dan
BKD &
Hari
Terbuka

Memantapkan pelaksanaan
Tadika Kent sebagai Teaching
School
Program Sekolah Angkat

Pelaksana
an
Teaching
School
mematuhi
konsep
sebenar

Buletin
Bulanan

Promosi
melalui
media

Program
Motivasi,
Bimbingan
UPSR

Memperluaskan
Sistem ePengurusan
Kampus

Pemerkasaan
kebitaraan IPG
(Sumber Manusia)
(Penyelidikan)

Menyediakan ruang dan


peluang untuk mewujudkan
pakar rujuk

Mewujudkan
pusat
kecemerlangan
Pedagogi Kritikal
(Pedagogi
Setempat) di IPG

Pusat KBAT
Konsep TAMU
Indigenous pedagogy

Mewujudkan
Pusat
Pembangunan
Objek
Pembelajaran di
IPGK

Menjadi Pusat Pembangunan


Objek Pembelajaran

DOMAIN 2:
BIL

e
e
e
e
e
e
e
e
e

Ppraktikum
OLL
Persepsi
Jadual waktu
SGM
Rujukan
Kerja kursus
Sistem pergerakan staf
Aset
Mempun
yai PHD
Lainlain
pengikti
rafan
kepakar
an

Meng
ikut
kebitara
an

SUMBER MANUSIA

OBJEKTIF

INISIATIF STRATEGIK

CATATAN

STRATEGIK
Penyediaan Pelan
Pemantapan Kriteria
dan Mekanisme
pelantikan Pemimpin
IPG
Kriteria kualiti
pemimpin yang
spesifik terhasil

LPS berdasarkan elemen


kompetensi kepimpinan
instructional dan kepimpinan
organisasi. Contoh- Kursus
Kepimpinan Ketua Jabatan/Unit
(IPGM, INTAN & IAB)
LPS / Kursus Refreshment
ketrampilan diri, integriti,
personaliti unggul dan dasar
kerajaan, sumber manusia dan
kewangan, dan Culture of
Professional Excellence,
Thinking Skills, Leadership
Skills, Ethics & Spirituality, dan
National Identity.
Job Rotation /penggiliran kerja
& tanggungjawab.
Program
mentoring/shadowing. Contohmentoring dalam subjek dan
praktikum.
Benchmarking/kursus pendek
dengan institusi pendidikan
lain dalam dan luar Negara
untuk program Best Practice.
Mengadakan program
peningkatan bahasa
antarabangsa dalam kalangan
pensyarah dan staf. ContohBahasa Inggeris, Arab,
Mandarin.

Memaksimum dan
memperluas khidmat
kepakaran
pensyarah / pegawai
pengurusan kepada
institusi lain
menerusi jaringan
kolaboratif yang
mantap.

Berkongsi khidmat kepakaran


dengan institusi pendidikan
lain/agensi kerajaan/IPTA/IPTS
(contoh : MOU dengan DBP,
UMS, JPN, JAKIM, IPGK) Luar
Negara- UBD, UNPAD, UNISBA,
PNB, GAPENA, IIM, SPRM).
Contoh program kolaboratif

MOU / Smart
Partnership dengan
institusi lain

kepakaran pensyarah/pegawai
pengurusan, penganjuran
kursus atau seminar, aktiviti
bukan akademik atau kokum
dan pentadbiran.
Memberi khidmat bantu atau
kepakaran pedagogi
/pengurusan dalam kursus
profesionlisme guru / pegawai
pengurusan Contoh- CPD, PLC,
SISC+, Master Trainer, SME,
KPKJ & Visiting lecturer/officer.
Menyediakan modul
pembangunan profesionalisme
guru bagi JHEINS, PITO &
KEMAS & PERPADUAN.
Memberi khidmat konsultansi,
kepakaran kejurulatihan dan
kepengadilan. Contoh- hakim,
jurulatih, penceramah,
fasilitator, program motivasi.
Membuat kajian impak
berjadual tentang kepakaran
pensyarah/ pegawai
pengurusan.
Menganalisa keberkesanan
kursus yang dihadiri oleh
pensyarah/pegawai
pengurusan/ staf sokongan.
Kolaboratif dengan 5 sekolah
kluster Daerah Tuaran.

Pemantapan
Program

Mengemaskini online database


/ direktori kepakaran/
pensyarah/staf untuk tujuan
promosi kepakaran peringkat
dalam dan luar negara.
Contoh- Sistem Pengurusan
Latihan (SPL KPM), Sistem
Mykompetens dan HRMIS.
Menambah
pengambilan
pensyarah
baharu/pegawai

Pensarjanaan
Pensyarah Dan
Pegawai Pengurusan.
Peningkatan Peratus
Pensyarah dan
Pegawai Pengurusan
yang memiliki PHD
dan Master

pengurusan yang mempunyai


master dan PhD.
Mengambil pensyarah / staf
sambilan untuk bidang kritikal.
Contoh- KDC, LPBS.
Memperluaskan
Program
Sokongan
Pensarjanaan
Pensyarah (ProSPen).
Menggalakkan pensyarah dan
pegawai pengurusan untuk
mengikuti
kursus
jangka
pendek atau pengajian di
peringkat
sarjana
yang
dipromosikan
oleh
pihak
IPGM/IPTA.

Memantapkan
kriteria pemilihan
pensyarah baharu.
kriteria kualiti
pemimpin yang
spesifik terhasil

Mengenal pasti kriteria kualiti


pensyarah yang spesifik.
Contoh : memiliki sekurang
kurangnya master dalam
bidang, memiliki sekurang
kurangnya 5 tahun
pengalaman di sekolah,
berada dalam zon Gred DG44,
kebolehan dwibahasa BM & BI,
kebolehan dalam penyelidikan,
penulisan dan syarahan serta .
Memperluaskan program
sandaran pensyarah di
institusi pendidikan. Contoh :
mengendalikan Teaching
School & Sekolah Angkat.

Pemurnian Program
Induksi Pensyarah
baharu IPG
1 Kertas cadangan
dihasilkan

Penyediaan Modul Induksi


Pensyarah baharu.
Pemantauan berterusan dari
Ketua Jabatan /unit dan SME.
Program mentoring berterusan
dari Ketua Jabatan /unit dan
SME.

Membangunkan

Menyedia Pelan Penggantian

Pelan Pembangunan
Pemimpin Pelapis
Mewujudkan dasar
mobiliti pensyarah
1 Kertas cadangan
dihasilkan

Mewujudkan dasar
mobiliti pensyarah
1 Kertas cadangan
dihasilkan

Menyediakan dan
melaksanakan
Program Induksi
Pegawai Pengurusan
1 Modul Lengkap
dihasilkan

Pemimpin yang sistematik.


Contoh menyediakan garis
panduan penggantian jawatan
kepimpinan pelapis.
(Kebolehan dan keupayaan,
memiliki ijazah lanjutan,
kebolehan dwibahasa,
penulisan, penyelidikan dan
syarahan serta telah mengikuti
kursus intensif Senior
Management).
Memantapkan
kekananan/kepakaran
pensyarah. Contoh :
Meningkatkan bilangan
pensyarah kanan/IEE/SME.
Menyedia Kertas Dasar
Mobiliti, Contoh : Menyediakan
garispanduan mobiliti
pensyarah.
Mempelbagai kemahiran
bidang pensyarah.Contoh:
Sastera dan bahasa. Psikologi
dan ilmu pendidikan.
Memantapkan Modul Program
Induksi Pegawai Pengurusan.
Melaksanakan simulasi &
pemantapan profesionalisme
pegawai pengurusan melalui
kursus.

DOMAIN 3:
BIL
1

KURIKULUM

OBJEKTIF
STRATEGIK
Memperkasa
Kurikulum
Pendidikan Guru
Praperkhidmatan

INISIATIF STRATEGIK
Semakan semula jadual 3
bagi subjek yang ditawarkan
di IPGK Kent , (curiculum
review)

Meningkatkan
penguasaan
Kemahiran
Berfikir Aras
Tinggi pelajar

JSU disemak semula,


Garis Panduan Pentaksiran
disemak semula dan
dimantapkan,
Program Peningkatan
Kompetensi KBAT dan
pentaksiran
Penambahbaikan Borang
Penyeliaan Praktikum.

Memantapkan
penilaian &
pentaksiran,
peperiksaan serta
kerja kursus
berdasarkan
pentaksiran
holistik
Meningkatkan

Menyediakan rubrik
penilaian & pentaksiran
holistik secara terperinci

Penggubalan soalan & Kerja

CATATAN

kemahiran dan
kefahaman
penilaian &
pentaksiran ,
peperiksaan serta
kerja kursus
berdasarkan
pentaksiran
holistik
Memantapkan
penguasaan
kemahiran:
Berbahasa
Inggeris,
Berkomunikasi,
Keusahawanan,
Kreativiti &
Inovasi,
TMK,
Penyelesaian
Masalah,
Pengurusan Kew
Peribadi
Meningkatkan
tahap profesional
Pensyarah ke
tahap Sarjana &
Doktor Falsafah

Kursus mengikut piawaian


yang telah ditetapkan
berdasarkan Buku Panduan
Penggubalan Soalan
Peperiksaan dan Kerja
Kursus

Meningkatkan Peratus
penguasaan kemahiran:

Menjalinkan kerjasama
dengan universiti tempatan
dan luar negara.

Menyediakan
tenaga pengajar
pasca siswazah

DOMAIN 4:
BIL
1

PELAJAR

OBJEKTIF
STRATEGIK
Pemilihan calon
berprestasi
tinggi menyertai
profesion
keguruan.

INISIATIF STRATEGIK
Menawarkan temuduga secara
automatik kepada pelajar
cemerlang SPM dan
menyediakan laluan khas
kepada subjek kritikal dan
pelajar berbakat istimewa.
Meningkatkan syarat kelayakan
akademik sebagai syarat asas
permohonan, aktif dalam
bidang ko-kurikulum dan ekstra

CATATAN

ko-kurikulum.
2

Pembentukan
Guru Unggul

Membangun dan
mengembangkan kemahiran
insaniah serta kemenjadian
guru.
Mencapai min yang ditetapkan
di dalam Standard Guru
Malaysia .

Penghasilan
graduan yang
menepati
kehendak
pasaran
(employable
graduates)dan
pembinaan
persepsi positif
dalam kalangan
masyarakat
terhadap
graduan IPG

Menguasai sekurang
kurangnya dua bahasa selain
daripada bahasa ibunda.
memperkasa kemahiran dan
kebolehan menyesuaikan diri
terhadap persekitaran dan
menangani perubahan
Menggiatkankan usaha
pengembangan
bakat/kebolehan/kemahiran/pen
getahuan pelajar - Keberanian
untuk melakukan sesuatu yang
berbeza dan luar biasa
Menyediakan pelajar sebagai
pemimpin dan pengurus bilik
darjah & kokurikulum yang
dinamik dan berkesan.
Memperkasakan ALUMNI

Meningkatkan
enrolmen
pelajar
antarabangsa

mempergiatkan promosi dan


pemasaran latihan keguruan.
Memperluaskan hubungan
kolaboratif dengan institusi
pengajian tinggi luar negara
dalam bidang latihan keguruan

DOMAIN 5:
BI
OBJEKTIF
L
STRATEGIK
1 Menyediaka
n&
menambah
baik
Kemudahan
infrastruktu
r asas di
setiap IPG
yang setara
dengan IPT

PRASARANA
INISIATIF STRATEGIK
Melaksanakan projek gantian, tambahan
dan baharu di semua IPG & IPGK berserta
peralatan & keperluan PdP.
Melaksanakan perolehan aset untuk
meningkatkan kemudahan proses PdP
dan kemudahan pengurusan.

CATAT
AN

Membudaya
kan IPG
Lestari
Memastikan
infrastruktu
r asas
berada
pada
standard
setara
dengan IPT
Melakukan
penyelengg
araan
segera bagi
IPG yang
mempunyai
keperluan
kritikal
untuk
pembaikan
Melaksanak
an
penggantia
n dan
menaik
taraf
system
rangkaian
pengurusan
kampus
Mengujudka
n 1Bestari
net dan
memperkas
akan Virtual
Learning
Environmen
t (VLE)
untuk PdP

Menyediakan projek ubah suai dan naik


taraf.

Melaksanakan projek penyelenggaran


bangunan, asset dan peralatan.

Membangunkan projek system rangkaian.


Melaksanakan perolehan aset ICT

Melaksanakan projek penyelenggaraan


aset infostruktur di semua IPGK & IPG
Melaksanakan penggantian dan naik taraf
sistem rangkaian di semua IPGK.

Memperkas
akan e-Kent
Sentral
sebagai
e-One Stop
Centre

Menyediakan kemudahan internet


Menyediakan antaramuka laman web
mengikut standard MAMPU
Menyediakan antaramuka yang mesra
pengguna
Menaiktaraf laman web
Menyediakan capaian laman web melalui
mobile
Meningkatkan kesedaran tentang 1kent
Sentral melalui...
Mengadakan LPS penggunaan 1 Kent
Sentral
Meningkatkan pengurusan masa
eBerita IPGK Kent
eMaklumat
eJadual Waktu
ePersepsi P&P
eMaklum Balas Pelanggan
eSistem Pergerakan Staf
eSurat
myKentLMS v2
OLL PPG V2
eKolaborasi Kajian
ePemantauan Praktikum
eAset Kent
eKerja Kursus
eKuiz
eDokumen
eRujukan
eFail Kursus
ePersepsi Makmal
ePersepsi Mentoring
ePersepsi Praktikum

Merancang
dan
membangun
Academic
library
peringkat
Kampus

1. Membangunkan projek sistem


rangkaian di semua IPGK
2. Melaksanakan perolehan aset
perpustakaan disemua IPGK
3. Melaksanakan projek penyelenggaraan
aset perpustakaan di semua IPGK
4. Melaksanakan penggantian dan naik
taraf sistem rangkaian perpustakaan
5. Meningkatkan akses kepada sumber
pengetahuan dengan menambah pelbagai
koleksi & sumber dalam talian

DOMAIN 6:
BIL
1

PENYELIDIKAN & INOVASI

OBJEKTIF
STRATEGIK
Mewujudkan Pusat
Penyelidikan
Kebitaraan
Pendidikan (PPKP)
di IPGK

INISIATIF STRATEGIK
Menghasilkan satu
penyelidikan kerjasama antara
ahli-ahli jabatan setiap tahun
Bitara penyelidikan - Bahasa
Melayu dan Sains & Matematik
.

Membudayakan
penyelidikan
sebagai dimensi
tugas pensyarah

Mewujudkan pasukan
penyelidikan di peringkat IPGK
Kent
Menjadikan penyelidikan
pendidikan sebagai salah satu
sasaran kerja tahunan
pensyarah
Memberi penghargaan kepada
penyelidik di malam Anugerah
Kent
Memperkasakan mekanisme
pemantauan kemajuan
penyelidikan Pensyarah dan
pelajar:
1)Menganjurkan kolokium
penyelidikan
2)Menganjurkan seminar
penyelidikan peringkat Kent,
Zon, Kebangsaan, serantau
dan antarabangsa

Meluaskan
peluang penataran
hasil
penyelidikan/penu
lisan di peringkat
kebangsaan dan
antarabangsa
(Jurnal, Buletin,
Prosiding, Buku,

Mewujudkan Jawatankuasa
mengumpul dan menyelaras
artikel untuk penerbitan Jurnal
Penyelidikan Kent dan Koleksi
Inovasi
Mewujudkan ruang pameran
bahan-bahan penerbitan IPGK
Kent, IPGK dan IPGM di

CATATAN

Terjemahan Buku,
Manuskrip) A=
Akses; K=Kualiti

perpustakaan IPG (Red Spot)


Menyediakan akses bahanbahan penerbitan/penulisan
secara elektronik -dalam
laman web IPGK Kent.

Membudayakan
amalan inovasi
dalam pendidikan
guru (Kualiti,
Akses dan
Kecekapan)

Menganjurkan Pertandingan
Inovasi & Kreativiti Pensyarah
IPGK Kent
Menganjurkan Pertandingan
Inovasi Pedagogi Pelajar IPGK
Kent
Menyertai Pertandingan
Inovasi Peringkat Zon Sabah
dan Kebangsaan.
Menyertai Pertandingan
Penyelidikan Tindakan
Peringkat IPGM.

Menghasilkan
jurnal berwasit
(Kualiti,
Kecekapan)

Melantik editor dalaman untuk


review artikel.
Kolaborasi dengan guru-guru
sekolah untuk menghasilkan
penyelidikan berimpak.
Memberi penghargaan kepada
penyelidik di malam Anugerah
Kent.

Melaksanakan
Kajian Pasaran
(kualiti)

Membentuk pasukan
penyelidik untuk mengkaji
keperluan dan keberkesanan
latihan (SSKP) dan
mencadangkan
penambahbaikan.
Ke arah menjawab SSKP
secara online.