Anda di halaman 1dari 178

SENARAI NAMA PANEL PENGGUBAL MODUL CAKNA AKADEMIK PERLIS

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU UPSR 2013


1.ZULKIFLI BIN ISMAIL
GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SRK.PUTERA (KETUA)

2.AZHAR BIN DARUS

3.SALIMAH BINTI DAUD

4.SHAHIDA BINTI BASIR

MODUL BAHASA MELAYU UPSR

PENGENALAN
Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman dan
Bahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistem
bahasa. Penerangan dan nota ringkas tentang topik-topik sistem bahasa disertakan. Setiap
topik disertakan soalan-soalan sebagai latihan kepada murid-murid.
Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagai
bentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Bagi soalan
penulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalan
latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran
Malaysia.

OBJEKTIF MODUL
1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang
dipelajari.
3. Bahan yang terarah mengikut topik-topik kemahiran sistem bahasa supaya murid-murid
berpengetahuan tentang sistem bahasa Bahasa Melayu.
4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa.
5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan.
6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif.
7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran
dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera.
8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan
penulisan.

RASIONAL
Daripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut;
1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu.
2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman
teks.
2

3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu.
4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu.
5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan.
6. Murid tidak mengingati format-format penulisan.
7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat.
8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan.
Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik dan
menguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yang
ditetapkan.

SASARAN
Modul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khusus
kepada calon-calon UPSR seluruh Perlis.

TEMPOH PELAKSANAAN
Modul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalah
menjelang UPSR.

TEKNIK MENJAWAB KEFAHAMAN


Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR
1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T).
2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja.
3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman.
A. Morfologi
i. Bentuk kata
kata tunggal
kata terbitan
kata majmuk
kata ganda
* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:
pengimbuhan
penggandaan
pemajmukan
ii. Golongan kata
kata nama
kata kerja
kata adjektif
kata tugas
B. Sintaksis
Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang
sesuai.
Ayat soalan
Ayat jawapan
Ayat sama maksud
Ayat aktif / Ayat pasif
Struktur ayat
Cakap ajuk / pindah
Ayat yang betul
Ketepatan kata
Kesalahan tatabahasa dalam ayat

C. Peribahasa
Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau
penulisan.

D. Sistem ejaan
Perkara yang diberi penekanan ialah :
i. Kata asli Bahasa Melayu
ii. Ejaan kata pinjaman
iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan
4. Baca setiap soalan dengan teliti.
5. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang
disertakan.
6. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Jenis soalan ialah;

a. Aneka pilihan mudah. Soalan memerlukan calon memilih satu jawapan betul
atau terbaik.
i. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D
b. Aneka pilihan kompleks. Soalan memerlukan murid memilih satu gabungan
jawapan yang betul atau terbaik.
i. Empat pilihan jawapan bernombor roman
ii. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D

7. Kata tugas dalam soalan.


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
Perkataan seerti bagi
Perkataan berlawan bagi
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
Pilih ayat yang betul.

8. Jawab soalan yang mudah dahulu.

Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR


1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang
dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang
disoal.
2. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami.
3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.
4. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda /
menggaris isi dalam teks.
5. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam
petikan.
6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu
benar-benar menepati kehendak soalan.
7. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan
kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas:
Bil

Kata Tugas

Respons yang Diharapkan

Apakah

Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik

Siapakah

Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu

Bilakah

Di manakah

Bagaimanakah

Mengapakah

Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa


Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu
peristiwa
Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/
keadaan/ langkah/ kejadian
Memberi sebab

Berapakah

Menyatakan kuantiti

Manakah

Menyatakan pilihan

Tuliskan

10

Nyatakan

11

Ulaskan

Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan


Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan
huraian lanjut/huraian/sokongan
Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik

12

Pilih

Membuat pilihan jawapan

13

Isikan

14

Bezakan

15

Bincangkan

16

Catatkan

Memasukkan jawapan yang sesuai


Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau
lebih perkara
Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai
aspek
Merakam sesuatu maklumat

8. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik


penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar,
lawan, seerti dan sebagainya.
9. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa
merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata,
maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan
konteks ayat dalam petikan.
10. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang
bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang
paling tepat dan logik.
11. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu
memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISAN


Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR
A. Memindahkan Maklumat
1. Bacalah arahan denga teliti.
2. Teliti bahan rangsangan yang diberikan, sama ada berupa gambar tunggal atau gambar
bersiri.
3. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam
gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja.
4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut, anda akan dapat mengenal pasti idea
keseluruhan gambar tersebut.
5. Binalah lima ayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk.
6. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian.
7. Nomborkan setiap ayat yang dibina.
8. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat, penggunaan kata, ejaan,
imbuhan dan tanda baca.

B. Menulis Karangan
1. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan.
2. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai.
3. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang
sempurna.
4. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang.
5. Pastikan terdapat pendahuluan, isi-isi penting dan penutup pada karangan anda.
6. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk.
7. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Setiap perenggan
seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain.
8. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya.
9. Karangan anda mestilah mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk.
10. Setelah selesai menulis karangan, semaklah karangan yang tertinggal, contoh yang
kurang tepat, kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.

C. Membina ulasan
1. Bacalah arahan soalan denga teliti dan kenal pasti kehendak soalan.
2. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Misalnya,
pengajaran, nilai murni, amalan baik, kebaikkan, faedah dan sebagainya.
3. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih
daripada 50 patah perkataan.
4. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda.
5. Pastikan ayat-ayat gramatis.
6. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan
sebagainya.

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


1. KATA NAMA AM
KETERANGAN:
Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan,
benda, tempat dan sebagainya secara am atau umum
Kata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan.
Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan.
Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan pada
sesuatu kata dasar.
LATIHAN 1 : KATA NAMA AM
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

__________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan.


A Kebun
C Buah
B Pokok
D Tumbuhan

2.

Mak Sena mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang.
A tajak
C parang
B gunting
D pisau

3.

Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah
ke muka pengadilan.
A tentera
C rela
B polis
D kastam

4.

_________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima
tahun.
A Orang
C Atlet
B Pasukan
D pemain

5.

Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi.
A perumah
C perumahan
B rumah
D berumah

6.

Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan
rakan-rakannya.
A pekerja
C pegawai
B peniaga
D usahawan

7.

Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini.


A ketuaan
C mengetua
B ketua
D pengetua

8.

Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini.


A pelancung
C pelancong
B pendatang
D pelawat

9.

Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan
akan diadakan lusa.
A taman
C kantin
B dewan
D kedai

10.

Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan.
A pengurus
C penjual
B penjaja
D pedagang

11.

__________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin.
A Bas
C Basikal
B Kereta
D Motosikal

Soalan 12 berdasarkan gambar 1

12.

Gambar 1
Elsalina Imani mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu.
A subang
C kerongsang
B gelang
D cincin

13.

Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh.


A tikar
C kotak
B bakul
D bekas

14.

Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Acer.


A jam
C radio
B komputer
D gitar

15.

Arman dan Zain Hakimi belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini.
A dewan
C tadika
B sekolah
D balai

10

16.

Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga
sembilan tahun.
A cerpen
C skrip
B cerita
D novel

17.

__________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu.
A Penari
C Penyair
B Penyajak
D Penyanyi

18.

Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam.
A pekan
C kampung
B negeri
D negara

Soalan 19 berdasarkan gambar 2

Gambar 2
19.

Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung.
A jejentik
C lelabah
B riang-riang
D umang-umang

20.

Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar.


A kad
C nota
B kertas
D surat

11

2. KATA NAMA KHAS

KETERANGAN:
Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus
dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.

LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS


Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ .


A Sony
C Inspira
B Nokia
D Dell

2.

Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ .


A Mejar Amran
C Inspektor Haris
B Hakim Saljit Singh
D Peguam Bala

3.

Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kepada anak
kesayangannya.
A Pilot
C Darlie
B Rolex
D Satria

4.

Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah.
A Pasar Raya Tesco
C Hotel Perdana
B Stesen KLIA
D Bangunan Petronas

5.

Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ .


A Masjid Negara
C Taman Negara
B Zoo Negara
D Muzium Negara

6.

Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________


peringkat sekolah setiap tahun.
A Hari Ibu
C Hari Guru
B Hari Bapa
D Hari Pekerja

7.

Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ .


A Bapa Keamanan
C Bapa Pemodenan
B Bapa Kemerdekaan
D Bapa Perpaduan

8.

Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia.


A Johor
C Kelantan
B Pahang
D Kedah

12

9. Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari.


A Bangunan KLCC
C Planetarium Negara
B Menara Kuala Lumpur
D Pusat Dagangan Dunia
10.

Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan
Agung.
A Istana Negeri
C Dewan Merdeka
B Istana Negara
D Bangunan Parlimen

11.

Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu.
A Peguam Kamal
C Perdana Menteri
B Ketua Polis
D Hakim Gopal Singam

12.

Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________.


A Pulau Pinang
C Pulau Pangkor
B Pulau Langkawi
D Pulau Redang

13.

Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan
di ________ .
A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi
B Institut Jantung Negara
D Institut Perguruan

14.

Seekor lembu peliharaan Pak Samad telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput
di hujung kampung.
A Sang Kancil
C Sang Rangkak
B Pak Belang
D Pak Bedal
Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan.
A Pusat Sivik
C Dewan Pleno
B Pawagam Odeon
D Taman Tasik

15.

16.

________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu.
A Tok Dalang
C Hang Li Po
B Tok Selampit
D Hang Tuah

17.

Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas.
A Chikungunya
C Tsunami
B Malaria
D Gerhana

18.

Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan .


A Pesta Ria
C Pesta Tani
B Pesta Air
D Pesta Heboh

19.

Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman .
A Piala Emas
C Piala Dunia
B Piala Agung
D Piala Thomas

20.

Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang.


A Bahasa Jiwa Bangsa
C Cintai Bahasa
B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita
13

3. KATA GANTI NAMA DIRI


KETERANGAN:
Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang.
Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian :
1. Kata Ganti Nama Diri Pertama contohnya aku, saya, hamba, patik, beta, kami,
kita.
2. Kata Ganti Nama Diri Kedua contohnya kamu, awak, engkau, anda, saudari,
saudara.
3. Kata Ganti Nama Diri Ketiga contohnya dia, beliau, baginda, mereka.

LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI


Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1. Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke sana? tanya Tuah kepada Sultan
Mahmud Shah.
A betahamba
C yang muliabeta
B bagindahamba
D tuankupatik
2._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________, kata ketua pasukan
kepada sahabatnya.
A awak mereka
C Kita mereka
B Anda aku
D Awak saya
3. Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi, kata Ali kepada
kawan-kawannya.
A awak mereka
C aku kita
B engkau beliau
D kita dia
4. Ampun _______, apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap? sembah Bendahara
Tun Perak
A baginda tuanku hamba
C tuanku beta patik
B beta baginda hamba
D tuanku tuanku patik
5. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.
A Kami awak
C Mereka beliau
B Beta dia
D Mu kami
6. Perbuatan ________memang tidak ________gemari, kata Irfan kepada budak-budak itu.
A anda dia
C kita beliau
B kamu ku
D awak saya
14

7. Pen ini________hadiahkan kepada__________, kata Ani kepada Ayuni.


A nya awak
C aku kami
B kita anda
D ku mu
8. Iqmal bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.
A Mereka
C Kami
B Dia
D Engkau
9. Pukul berapa________akan sampai di rumah? tanya Puan Aini kepada Hafiz..
A kami
C mereka
B awak
D kamu
10. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.
A kita
C mereka
B awak
D kami
11. Datuk Hamidi telah meninggal dunia. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan perkuburan
Kampung Ai.
A beliau
C dia
B baginda
D nya
12.________ yang melakukan kesalahan, bukan saya, kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah Ah
Hong.
A Saya
C Dia
B Kami
D Mereka
13. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.
A Baginda
C Beta
B Aku
D Hamba
14. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. _________ ingin belajar dalam suasana
yang ceria.
A Mereka
C Kita
B Kalian
D Kamu
15.________ telah dirompak oleh ________, rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arah
perompak yang melarikan diri.
A Hamba, dia
C Kami, mereka
B Kita, nya
D Saya, dia
16.Selva ialah anak angkat Encik Murugiah. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu.
A kami
C kita
B mereka
D -nya
17. Ayah Amin sakit. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.
A -nya
C mereka
B dia
D beliau

15

18.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kangar sejak dua tahun yang lalu.
A ia
C -nya
B kami
D dia
19.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan penduduk
kampung.
A kita
C saudara
B kami
D ianya
20.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.
A dia
C kalian
B baginda
D beliau

4. KATA GANTI NAMA TANYA

KETERANGAN:
1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat.
2. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda
dan tempat
Contoh : apa, mana , siapa
LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA TANYA
Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul.
1. Boleh saya tahu, yang datang semalam itu _______ ? tanya Airel kepada Alissa.
A bila
C siapa
B apa
D mana
2. Tolong buka beg , saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya,
Kata Cikgu Aidil kepada Amira.
A bila
C siapa
B apa
D berapa
3. ________ Pak Amir dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? tanya Haji Mansor kepada isterinya.
A Bilakah
C Di manakah
B Siapakah
D Bagaimanakah
4. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ?
A Bagaimanakah
C Berapakah
B Mengapakah
D Bilakah
5. ________ harga sekilogram buah duku ini ?
A Di manakah
C Bilakah
B Berapakah
D Adakah
16

6. Selamat pagi, ________pesanan encik?


A bilakah
C apakah
B adakah
D di manakah
7. _______ kamu akan bertolak ke Paris?
A Bilakah
C Siapakah
B Berapakah
D Di manakah
8. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ?
A Bilakah
C Berapakah
B Siapakah
D Bagaimanakah

9. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______?


A bila
C siapa
B apa
D berapa
10. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ?
A siapa
C apa
B mana
D berapa
11. Harga buku yang kamu beli itu _____ ?
A mana
C kenapa
B berapa
D bagaimana
12. Beg yang kamu beli itu untuk ______?
A berapa
C siapa
B mana
D apa
13. ______ lagi yang tidak kena ,Amin ?tanya ibu.
A Apa
C siapa
B Bila
D Mengapa
14. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Kuala Lumpur?
A bila
C apa
B mana
D berapa
15. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti?
A bagaimana
B mana
D apa
16. Cara untuk menenun kain songket _____?
A bagaimana
C berapa
B mengapa
D siapa
17. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____?
A apa
C siapa
B mana
D mengapa
17

18. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____?


A berapa
C apa
B siapa
D bila
19. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____?
A apa
C bila
B berapa
D siapa
20. Adik-beradik awak _____ orang?
A apa
C siapa
C berapa
D bagaimana

5. Kata Ganti Nama Tempat dan Tunjuk


KETERANGAN:
Kata Ganti Nama Tempat
Digunakan untuk mengganti nama tempat.
Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu:
Sana tempat yang jauh dan tidak kelihatan.
Sini tempat yang dekat
Situ tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan.
Kata ganti nama tunjuk
Kata Ganti Nama Tunjuk
Digunakan untuk menunjukkan manusia, haiwan, benda dan tempat
Terdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu:
Ini menunjukkan sesuatu yang dekat.
Itu menunjukkan sesuatu yang jauh.
LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1. Mesin basuh yang baru tiba itu ___________? tanya Fatihah kepada jurujual itu.
A mana
C ini
B apa
D siapa
2. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Mihad.
A ini
C sini
B itu
D situ
3. Ulang tahun kemerdekaan negara kita pada tahun ini _____________ jatuh pada hari Jumaat.
A itu
C sana
B ini
D sini
18

4. Suriati tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu.


A apa apa
C mana mana
B bila bila
D siapa siapa
5. Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi, kata ketua kampung kepada
pemuda di sebelahnya.
A sana
C sini
B ini
D itu
6. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong.
A mana mana
C apa apa
B mana
D sesiapa
7. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang, kata guru
disiplin kepada murid murid.
A mana mana
C siapa siapa
B bila bila
D apa apa
8. Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya? tanya Encik Amri kepada lelaki itu.
A mana
C berapa
B apa
9. Awak berasal dari ______________? tanya Umaira kepada jiran barunya.
A apa
C mana
B siapa
10. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan, mulalah menjawab soalan itu.
A mana mana
C bila bila
B apa apa
D siapa siapa
11. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama lamanya,
kata Mira Edora.
A sini
C itu
B sana
D ini
12. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.
A itu
C sana
B ini
D begitu
13. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnya
meninggal dunia.
A ini
C sini
B begitu
D begini
14. Perbuatan pemuda itu mencuri barang barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di
_____________.
A ini
C begitu
B situ
D demikian
19

15. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini, sila maklumkan segera kepada pihak polis.
A apa apa
C bila bila
B mana mana
D siapa - siapa
16. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Siti secara percuma semasa acara
cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Utama.
A situ
C ini
B sini
D itu
17. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu.
A siapa - siapa
C bila bila
B mana mana
D apa apa

18. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu.
A begini
C situ
B begitu
D sini
19. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu.
A ini
C sana
B itu
D sini
20. Kita perlu berusaha gigih, rezeki ada di ______________ .
A bila bila
C siapa siapa
B apa apa
D mana mana

20

6. KATA GANTI NAMA TAK TENTU


KETERANGAN:
1. Kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau
seseorang secara tidak tentu.
2. Contoh : apa-apa, mana-mana, masing-masing, seseorang, sesuatu dan siapasiapa atau sesiapa
LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

_________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu, dikehendaki membuat
pendaftaran.
A Apa-apa
C Siapa-siapa
B Bila-bila
D Mana-mana

2.

Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku! kata
perompak itu kepada Mak Minah.
A mana-mana
C siapa-siapa
B apa-apa
D bila-bila

3.

Saimi tidak menjamah _________ makanan pun hari ini.


A apa-apa
C siapa-siapa
B mana-mana
D bila-bila

4.

Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung.


A mana-mana
C apa-apa
B bila-bila
D siapa-siapa

5.

Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter.
A mana-mana
C siapa-siapa
B bila-bila
D apa-apa
__________ yang kehilangan jam tangan, sila berjumpa dengan saya.
A Mana-mana
C Siapa-siapa
B Bila-bila
D Apa-apa

6.

7.

Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan.


A apa-apa
C siapa-siapa
B bila-bila
D mana-mana

8.

Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita?


A bila-bila
C mana-mana
B apa-apa
D siapa-siapa
21

9.

Pesanlah __________ makanan yang awak hendak.


A mana-mana
C siapa-siapa
B apa-apa
D bila-bila

10.

Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya.


A bila-bila
C siapa-siapa
B mana-mana
D apa-apa

11.

Kami akan tiba __________ masa sahaja.


A bila-bila
C siapa-siapa
B mana-mana
D apa-apa

12.

_________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu.


A Apa-apa
C Mana-mana
B Bila-bila
D Siapa-siapa

13.

Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan.
A apa-apa
C mana-mana
B sesiapa

14.

Pilihlah _________ kuih yang adik suka, kata Puan Azie kepada
anak bongsunya.
A mana-mana
C siapa-siapa
B apa-apa
D bila-bila

Soalan 15 berdasarkan gambar 1

gambar 1
15.

__________ pun pandangan kita tentang vandalisme, fenomena ini wajar dibanteras.
A Mana-mana
C Sesiapa
B Apa-apa
D Bila-bila

16.

__________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan.


A Siapa-siapa
C Bila-bila
B Apa-apa
D Mana-mana

17.

__________ yang tidak faham, tolong angkat tangan.


A Siapa-siapa
C Bila-bila
B Mana-mana
D Apa-apa

22

18.

Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian.


A apa-apa
C bila-bila
B mana-mana
D siapa-siapa

19.

Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor.
A apa-apa
C mana-mana
B bila-bila
D siapa-siapa

20.

Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan.
A mana-mana
C bil-bila
B siapa-siapa
D apa-apa

7. KATA KERJA
KETERANGAN:
Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu
perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.
Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu :
i. Kata Kerja Transitif menebas, menyidai, menulis
ii. Kata Kerja Tak Transitif bangun, lihat, lulus
iii. Kata Kerja Pasif ditebas, disidai, ditulis
LATIHAN 7 : KATA KERJA
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai.
A menghulurkan
C meletakkan
B melontarkan
D melabuhkan

2.

Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu.
A mencapai
C menggarap
B menduduki
D merangkul

3.

Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Tahan telah _________ di kawasan hutan tebal di
kaki bukit.
A terjumpa
C berjumpa
B dijumpai
D menjumpai

4.

Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan.


A menumbangkan
C menewaskan
B menundukkan
D menumpaskan
23

5.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan.
A penghapusan
C penerokaan
B pembersihan
D pembasmian

6.Pak Cik Amran ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya.
A mengikis
C meraut
B menarah
D mengupas
Pilih ayat kata kerja transitif yang betul.
7.

A
B
C
D

Amin suka membaca buku.


Dia pancing ikan di sungai.
Aidil tendang bola itu.
Farid dan Kamil baca cerita di perpustakaan.

8.

A
B
C
D

Adik saya suka menangis.


Air sungai itu mengalir deras.
Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Australia.
Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi.

Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul .


9.

A
B
C
D

Pak Mat sedang membelah kayu.


Ruzila sedang memasak kuih.
Noraini sedang makan buah rambutan.
Datuk sedang tidur dengan nyenyak.

10.

A
B
C
D

Jangan melompat.
Dia lompat jauh.
Dia senyum kepada saya.
Ani bersalam dengan saya.

Pilih jawapan yang paling sesuai.


11. Anjing liar itu ________ seketul tulang.
A mengepit
C menjamah
B mengonggong
D memakan
12. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.
A ditipu
C ditegur
B disapa
D dikunjungi
13. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya.
A mencabut
C memotong
B mencukur
D menggunting

24

14. Shafiqa dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu.
A melancong
C menziarahi
B mendatangi
D menemui

15. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelum
membakarnya.
A meraut
C memasuk
B menjolok
D mencucuk
16. Puan Sofia seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya.
A menyanyikan
C mengalunkan
B mempamerkan
D mendendangkan
17. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan Taman
Megah.
A diangkat
C dipegang
B disambut
D dijulang
18. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek.
A menyudu
C menyodok
B meminum
D mencedok
19. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah.
A tergelincir
C terbabas
B tersangkut
D tersangkut
20. Mak Cik Zakiah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya.
A menenun
C menyirat
B menganyam
D menyulam

25

8. KATA ADJEKTIF
KETERANGAN:
Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda, tempat dan
orang. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna :
1.
sifat dan keadaan
5.
bau
2.
warna
6.
ukuran
3.
rasa
7.
pandang
4.
bentuk
LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIF
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.


A hapak
C kering
B hanyir
D haring

2.

Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan
________.
A baiklambat
C selesakuat
B lemahderas
D selesacepat

3.

Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain


sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol.
A membara
C menaik
B reda
D membakar

4.

Shifa terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.
A lawa
C anggun
B cantik
D jelita

5.

Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu


ditangguhkan akibat hujan sangat ________.
A kecewarenyai C hampahebat
B dukakuat
D kecewalebat

6.

Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah
yang dilemparkan terhadapnya.
A merah
C kuning
B putih
D merun

7.

Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali
orang yang tidak mempunyai _________ langsung.
A kasih sayang
C harga diri
B peri laku
D peri kemanusiaan

26

8.

Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________, kata Faiz.
A kelatrendang
C manis...tinggi
B manis...lurus
D masam...rimbun

9.

Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.


A hairan...handal
C bangga...layak
B terharu...bijak
D kagum...petah

10.

Aini berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti
Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.
I pilu
III sedih
II sayu
IV kecewa
A I dan III
C I, II dan III
B II dan III
D I, II dan IV

11.

Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada


anak__________itu.
A bakhil ... istimewa
C sedih ... cacat
B pilu ... lembab
D dungu ... nakal

12.

Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ .


A enak ... pahit
C sedap ... hanyir
B lazat ... manis
D cantik ... payau

13.

Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang.


A cekap
C tabah
B tahan
D tuntas

14.

Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.


A intim
C baik
B mesra
D rapat

15.

Bayi itu memang________________ .


A cantik
C comel
B tampan
D molek

16.

Jangan makan keropok yang___________itu.


A lemau
C hanyir
B garing
D empuk

17

Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh


pelajar-pelajar____________.
A hodoh ... sombong
C dungu ... degil
B baik ... jahat
D lurus ... nakal

18.

Belilah barangan____________ . Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu


barangannya.
A baik ... buruk
C tulen ... palsu
B baru ... lama
D klasik ... antik
27

19.

Rumah orang miskin itu__________ .


A condong
C bongkok
B bengkok
D serong

20.

Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian.


A mampan
C ceria
B padu
D mantap

9. KATA SENDI NAMA


KETERANGAN:
1. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa
dalam ayat.
2. Contoh : akan, kepada, terhadap, bagi, untuk, dari, daripada, di, dengan, hingga, sampai,
ke, kepada, oleh, pada, sejak, umpama, bak dan tentang
LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA
Pilih jawapan yang paling sesuai
1. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu.
A daripada
C antara
B akan
D dari
2. Faiznur mengirim sepucuk surat _____kawannya.
A ke
C kepada
B dari
D daripada
3. Pak Murad bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang.
A di
C pada
B ke
D kepada
4. Pegawai Daerah menyampaikan hadiah _____para pelajar.
A untuk
C kepada
B pada
D ke
5. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap.
A oleh
C dari
B dengan
D daripada
6. Anisa membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi.
A daripada
C demi
B untuk
D bagi
28

7. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun.
A di
C kepada
B dengan
D hingga
8. Cikgu Maria menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang.
A terhadap
C demi
B hingga
D oleh
9. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu, Puan Julia sanggup menjelajah seluruh negara
untuk membuat kajian.
A dalam
C akan
B untuk
D terhadap
10. Pak Ismail menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik.
A sejak
C tentang
B oleh
D dalam
11. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga bungaan mendapat sambutan yang baik
_____ peminat tembikar.
A untuk
C dengan
B antara
D daripada
12. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujung
minggu.
A di
C pada
B Kepada
D umpama
13. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satu
sama lain _____ kehidupan seharian.
A demi
C bagai
B dalam
D untuk
14. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya.
A untuk
C daripada
B sampai
D kepada
15. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang.
A pada
C antara
B akan
D kepada
16. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpai
di dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan.
A hingga
C sejak
B seperti
D antara
17. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia .
A oleh
C akan
B pada
D bagi
29

18. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidap
penyakit AIDS di rumah kebajikan itu.
A tentang
C untuk
B di
D kepada
19. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norlia _____ menjaga rumah sepanjang kami pergi
bercuti di Pulau langkawi.
A untuk
C daripada
B kepada
D dengan
20. _____ Ayu dan Ani, Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahun
pengalaman dalam permainan hoki.
A Dalam
C Antara
B Terhadap
D Tentang

10. KATA HUBUNG

KETERANGAN:
Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadi
ayat yang lengkap.
Contohnya : dan, tetapi, kerana, atau, sambil, lalu, agar, supaya, dan lain-lain.
LATIHAN 10: KATA HUBUNG
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat, beliau tidak sombong.
A Sungguhpun
C Sekalipun
B Mahupun
D Jikalaupun
2. Melati bermain main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan
ibunya.
A selepas
C supaya
B sementara
D semenjak
3. Puan Lili tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk
menghadiri konvokesyen anaknya.
A dan
C atau
B serta
D lalu
4. __________ hari telah larut malam, abang masih mengulang kaji pelajaran.
A Jikalaupun
C Ataupun
B Namunpun
D Meskipun
30

5. __________ menunggu Hani, saya sempat menggoreng keropok lekor.


A Sambil
C Sejak
B Serta
D Semenjak
6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.
A apabila
C sebelum
C sambil
D kerana
7. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Anita dijahit oleh Puan Aina.
A kecuali
C sehingga
B namun
D yang
8. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji.
A dan
C tetapi
B lalu
D kecuali
9. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran.
A supaya
C kalau
B kerana
D sungguhpun
10. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa
ditempuhi.
A manakala
C seandainya
B meskipun
D kecuali
11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11.00
malam.
A apabila
C sementara
B meskipun
D malahan
12. Banyak orang cedera ___________ berpuluh puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan
tanah itu.
A supaya
C selama
B lantaran
D manakala
13. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak.
A manakala
C semenjak
B sementara
D biarpun
14. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya.
A hingga
C sambil
B serta
D malahan
15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan
jualan murah.
A kerana
C supaya
B agar
D meskipun
31

16. Kamal Adli selalu ponteng kelas. ___________, bapanya dipanggil oleh pihak sekolah.
A Lantaran itu
C Bagaimanapun
B Meskipun
D Lagipun
17. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12.00 tengah hari.
A walhal
C lagipun
B malahan
D justeru
18. Oleh sebab hujan lebat, ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan.
A atau
C serta
B melainkan
D maka
19. Murid murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan Selamat Sejahtera kepada
Cikgu Noriah.
A supaya
C padahal
B lalu
D dan
20. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali kali dipujuk oleh rakan-rakannya.
A meskipun
C selama
B setelah
D selagi

11. KATA TANYA

KETERANGAN:
Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda, manusia, haiwan, tempat, orang,
dan bilangan. Contoh kata tanya ialah apa, siapa, di mana, mengapa, kenapa, berapa, bila, dan
bagaimana. Ia boleh diikuti dengan partikel kah mengikut kesesuaian ayat tanya.
LATIHAN 11: KATA TANYA
Pilih jawapan yang paling sesuai .
1. Cuba terangkan kepada saya, ____________ kamu menangis?
A adakah
C siapakah
B mengapakah
D bagaimanakah
2. Tan, ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini?
A apakah
C adakah
D manakah
D siapakah
3. _________yang dibela oleh Pak Amir di dalam kandang itu?
A Apakah
C Siapakah
B Adakah
D Mengapakah

32

4. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu?


A Bilakah
C Bagaimanakah
B Siapakah
D Manakah

5. Budak itu menyorokkan buku cerita Amirul________?


A manakah
C apa
B mana
D siapakah
6. Ayah kamu pergi ke Arau ____________?
A berapa
C bila
B siapa
D bilakah
7. Di ________ letaknya pejabat ayah Alissa?
A manakah
C berapakah
B mana
D apa
8. _________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ? Tanya Fareez.
A Apakah
C Mengapakah
B Adakah
D Siapakah
9. _______ warna kereta abang kamu yang baru itu? Tanya Adlan kepada Mira .
A Apakah
C Mengapakah
B Adakah
D Manakah
10. _________ Fadli dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya?
A Siapakah
C Mengapakah
B Bagaimanakah
D Berapakah
11. Dari ___________ kamu mendengar berita itu, Amalina?
A siapakah
C bilakah
B berapakah
D manakah
12. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________?
A mana
C bila
B kenapa
D siapa
13. Salsabila tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________?
A kenapa
C apa
B siapa
D bagaimana
14. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Petani, Kedah?
A Apakah
C Manakah
B Siapakah
D Adakah
15. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan?
A Bagaimanakah
C Berapakah
B Di manakah
D Mengapakah
33

16. _________yang sudi menjelaskan kepada saya,bagaimana kejadian itu boleh berlaku ?
A Siapakah
C Mengapakah
B Di manakah
D Berapakah

17. _________ Ruziah digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya?


A Adakah
C Mengapakah
B Siapakah
D Manakah
18. Mat, kamu akan ke Padang Besar __________? tanya Azrul kepada Haidi.
A apa
C siapa
B bila
D berapa
Soalan 19 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1
19. _________ kamu lulus dalam ujian itu, Hakimi? tanya ayah.
A Apakah
C Mengapakah
B Berapakah
D Adakah
20. ________warna motosikal abang kamu yang baru itu? tanya Firdaus.
A Apakah
C Adakah
B Berapakah
D Bilakah

34

12.KATA SERU
KETERANGAN:
Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira, geram, marah,
hairan, sakit , takut dan sebagainya.
Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.
Contoh:
Ah menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju.
Aduh menyatakan perasaan sakit.
Aduhai menyatakan perasaan sedih atau rintihan.
Am boi menyatakan rasa kagum atau hairan
Cis/cih - untuk menyatakan perasaan marah , mencemuh atau marah bercampur jijik.
Eh perasaan hairan atau terkejut
Hai menyapa atau menarik perhatian
Nah untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu
Oh menyatakan perasaan terkejut, hairan, sedih atau kecewa
Wah menyatakan perasaan kagum
Wahai perasaan sedih atau untuk menarik perhatian

LATIHAN 12 : KATA SERU


Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

__________, kereta lumba itu sangat laju!


A Oh
C Cis
B Ah
D Wah

2.

_________, kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas!


A Amboi
C Aduhai
B Syabas
D Nah
Soalan 3 berdasarkan gambar 1

Gambar 1
3.

_________, ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru!
A Ah
C Oh
B Eh
D Nah

35

4.

________, malang sungguh nasib orang tuan itu!


A Wahai
C Aduh
B Oh
D Aduhai

5.

_________, kamu pun turut berada di sini!


A Ah
C Eh
B Oh
D Nah

6.

_________, para pelajar, belajarlah dengan bersungguh-sungguh!


A Aduhai
C Wahai
B Aduhai
D Hai
Soalan 7 berdasarkan gambar 2

Gambar 2
7.

_________, pedihnya luka aku ini!


A Aduh
C Cis
B Aduhai
D Ah

8.

_________, cantik sungguh pakaian pengantin itu!


A Ah
C Hai
B Aduhai
D Amboi

9.

_________, lama betul kita tidak bersua!


A Hai
C Amboi
B Wah
D Eh

10.

__________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu!


A Cis
C Eh
B Nah
D Ah

11.

________, kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini!


A Wah
C Eh
B Hai
D Syabas

36

Soalan 12 berdasarkan gambar 3

Gambar 3

12.

________, hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya.
A Hai
C Wah
B Amboi
D Eh

13.

________, kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini!


A Ah
C Aduh
B Nah
D Oh

14.

_________, para pelajar, tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang!
A Syabas
C Hai
B Wahai
D Aduhai

15.

_________, keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang!


A Ah
C Aduhai
B Aduh
D Eh

16.

_________, bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci.
A Eh
C Syabas
B Oh
D Wah

17.

_________, aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi!


A Eh
C Ah
B Oh
D Aduh

Soalan 18 berdasarkan gambar 4

Gambar 4
18.

_________, cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu.
A Nah
C Aduhai
B Aduh
D Wah
37

19.

_________, bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga!


A Hoi
C Wahai
B Hai
D Eh

20.

_________, kedekut benar orang kaya itu!


A Cis
C Nah
B Oh
D Amboi

13. KATA BANTU

KETERANGAN:
Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja
Contoh : sudah, telah, pernah, sedang, masih, belum , akan

LATIHAN 13: KATA BANTU


Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu.
A telah
C masih
B mesti
D akan
2. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya.
A masih
C mesti
B sudah
D sedang
3. Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak, pesan Cikgu Azie.
A akan
C sudah
B hendak
D belum
4. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.
A sudah
C akan
B sedang
D masih
5. Sekiranya kita______berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kaji
pelajaran.
A hendak
C akan
B masih
D mesti
6. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik.
A masih
C hendak
B akan
D mesti
38

7. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan.


A telah
C sedang
B akan
D sudah
8. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya.
A sedang
C mesti
B telah
D hendak
9. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan.
A telah
C masih
B belum
D akan
10. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.
A telah
C sedang
B akan
D belum
11. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital.
A telah
C masih
B sudah
D akan
12. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan.
A sudah
C mesti
B mahu
D dapat
13. Puan Mazni________menuntut di Universiti Malaya dalam bidang perubatan.
A telah
C sudah
B pernah
D belum
14. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu.
A mesti
C masih
B boleh
D belum
15. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.
A akan
C dapat
B mahu
D masih
16. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan.
A akan
C belum
B masih
D telah
17.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Merdeka.
A sedang
C belum
B mesti
D akan
18.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Pangkor pada cuti persekolahan
nanti.
A harus
C masih
B pernah
D akan
39

19. Afini__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cenang, Pulau Langkawi.


A belum
C hendak
B sedang
D harus
20. Bas itu dijangka_________tiba dari Perak pada pukul 2.00 petang.
A masih
C sedang
B pernah
D akan

14. KATA NAFI


KETERANGAN:
Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu.
Contoh:
Bukan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama
Tidak untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.
LATIHAN 14 : KATA NAFI
Pilih jawapan yang betul.
1. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakan
sawah mereka.
A tidak
C bukan
B sudah
D pun
2. Walau apa pun yang berlaku , saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu.
A tidak
C bukan
B adalah
D pun
3. Anuar langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampung
semalam.
A bukan
C tidak
B ialah
D pun
Soalan 4 soalan 8. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya.
4. A Ayahnya bukan kedekut.
B Pisau itu bukan tajam

C Perigi itu bukan dalam.


D Hari ini abang bukan pergi

5. A Ini tidak kali pertama Zairin melarikan diri dari rumah.


B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu, warung Pak Amit.
C Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai,kata Fifi
kepada Mahat.
D Saidin tidak abang ipar Iqbal.
40

6. A Adiknya tidak pandai menari joget.


B Buah rambutan itu bukan manis.

C Kami bukan turun ke laut hari ini.


D Gurunya tidak berasal dari Perlis

7. A Anjing itu bukan lapar.


B Raju bukan suka berkawan dengan
dengan Siva.

C Maimunah bukan keberatan untuk membantu kami.


D Baju yang dipakainya itu
bukan baju adiknya.

8. A Emily tidak pandai bergaya.


B Kepala Fairus bukan botak.

C Air sungai itu bukan dalam.


D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami.

Pilih ayat ayat yang betul penggunaan kata nafinya.


9. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki
lain.
II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung
itu.
III Ali bukan anak orang berada ,ayahnya hanyalah pemandu teksi.
IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota
A I dan IV
C II, III dan IV
B I ,II dan III
D I, II, III dan IV
10 I
II
III
IV

Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu.


Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir.
Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu.
Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak
bongsunya itu.
A III sahaja
C I, II dan IV
B I dan IV
D I, II. III dan IV

11. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan.


II Kata Puan Devi kepada Rajan, Tidak baik kamu membantah cakap orang tua.
III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya.
IV Oleh sebab tidak ada persefahaman,pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk
berpisah sahaja.
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
12. I Puan Hazlin bukan sombong.
II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit.
III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas.
IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja.
A I dan II
C I, II dan IV
B III dan IV
D I, III dan IV

41

13. I Menurut Doktor Khiri, anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi
penyakit gangguan mental.
II Alias tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan
ibunya.
III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang
persediaan.
IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu
mendengar nasihatnya.
A I dan II
C II, III dan IV
B III dan IV
D I, II, III dan IV
14. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia.
A tidak
C bukan
C adalah
D pun
15. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik.
A bukan
C tidak
B pun
D adalah
16. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada kali ini.
A bukan
C pun
B tidak
D iadalah
17. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan
A akan
C pun
B tidak
B bukan

segera.

18. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara.


A tidak
C pun
B bukan
D ialah
19. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam.
A adalah
C pun
B bukan
D ialah
20. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.
A bukan
C tidak
B akan
D pun

42

15. KATA PENEGAS


KETERANGAN:
Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud
sesuatu pernyataan dalam ayat..
Contoh : kah, lah, pun, tah
LATIHAN 15: KATA PENEGAS
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati?
A tah
C lah
B kah
D pun
2. Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh, kata pegawai sukan.
A lah
C pun
B tah
D kah
3. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini, itu____________ jika dia berminat.
A kah
C pun
B tah
D lah
4. Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?
tanya Puan Syanjana kepada Fairina.
A kah
C pun
B lah
D tah
5. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.
A tah
C kah
B pun
D lah
6. Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas, kata Khairi Adha di dalam hatinya.
A jua
C pun
B tah
D kah
7. Kita mesti mengamalkan budaya timur, apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.
A lagi
C tah
B jua
D lah

8. Budak itu__________ yang handal bermain boling padang?


A lah
C pun
B kah
D jua

43

9. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini?
A kah
C pun
B tah
D tah
10. _____________ kami tidak nafikan, kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak.
A Juga
C Memang
B pun
D Jika
11. Siapa_________ yang melukis buku ini?
A pun
C nah
B kah
D lah
12. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu.
A lah
C wah
B kah
D tah
13. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi pagi ini.
A tah
C lah
B jua
D juga
14. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________?
A kah
C jua
B lah
D pun
15. Apa__________ dayaku yang miskin ini, keluh lelaki tua itu.
A pun
C lah
B jua
D kah
16. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah.
A juga
C hanya
B lagi
D sahaja
17. Apa________ rancangan kamu, mereka tetap tidak menerimanya.
A memang
C pun
B tah
D jua
18. Selain menyulam, Azura _______________ pandai menggubah bunga.
A juga
C sahaja
B lagi
D memang
19. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu?
A kah
C pun
B tah
D lah

20. Apa___________ punca pergaduhan antara Chong Wei dengan Nathan?


A juga
C memang
B tah
D kah
44

16. KATA PEMERI


KETERANGAN:
Merupakan unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan
frasa-frasa utama dan predikat.
Contoh:
Ialah digunakan di hadapan frasa nama
Adalah digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.
LATIHAN 16 : KATA PEMERI
Pilih jawapan yang paling sesuai
1.

Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya.
A adapun
C ialah
B benar
D adalah

2.

Novel yang bertajuk Bunga-bunga Berguguran itu __________ novel terbaru penulis wanita itu.
A hanya
C adalah
B ialah
D juga

3.

Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya.
A adalah
C nian
B ialah
D sebenar

4.

Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar.


A ialah
C jika
B adalah
D nian

5. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya.
A juga
C adalah
B adapun
D ialah
6.

Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Batu Pahat.
A ialah
C juga
B adalah
D sekali

7.

Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.


A ialah
C nian
B adalah
D juga

8.

Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis.
A tetapi
C adalah
B biar
D ialah
45

9. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru.
A ialah
C biar
B adalah
D nian
10. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya.
A adalah
C nian
B ialah
D sisi
11. Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu, kata Danish kepada Samuel .
A adalah
C jika
B ialah
D nian
12. Zamarul Hisyam itu __________ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Excel .
A ialah
C apatah
B adalah
D apapun
13. Adiknya ________ penyanyi cilik yang diminati ramai.
A ialah
C apapun
B adalah
D biar
14. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital .
A nian
C adalah
B adapun
D ialah
15. Tuan punya kedai emas itu bapa saudara Luqman Hakim..
A adalah
C nian
B ialah
D adapun
16. Kereta Proton Preve itu _________ kepunyaan bapa Ashmal.
A ialah
C adalah
B adapun
D apapun
17. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya.
A adalah
C adapun
B ialah
D nian
18. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya.
A adapun
C ialah
B adalah
D iaitu
19. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami
oleh rakyat Palestin.
A ialah
C adalah
B adapun
D nian
20. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia.
A adapun
C ialah
B adalah
D juga
46

17. KATA PENGUAT


KETERANGAN:
1. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata
penguat boleh diletakkan sebelum atau selepas kata adjektif dalam ayat
2. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan , kata penguat belakang dan
kata penguat bebas
3. Contoh :
Penguat hadapan agak,paling, terlalu, begitu
Penguat Belakang sekali, betul
Penguat bebas
sungguh, amat
LATIHAN 17 : KATA PENGUAT
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
Soalan 1 berdasarkan gambar 1

gambar 1
1. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya.
A sangat
C nian
B benar
D sekali
2. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara pesertapeserta yang bertanding.
A sungguh
C paling
B sekali
D begitu
3. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik.
A begitu
C sekali
B agak
D betul
4. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.
A demikian
C sekali
B agak
D nian

47

Soalan 5 berdasarkan gambar 2

Gambar 2
5. Cendol pulut Pak Ghani __________ sehingga terkenal di pekan ini.
A nian enak
C paling enak sekali
B sekali enak
D sungguh enak sekali
6. Kakak saya sedih ______ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecil lagi.
A benar
C lebih
B makin
D cukup
7. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.
A amat
C nian
B benar
D sekali
8. Kediamannya terletak _________ jauh dari pekan itu.
A nian
C benar
B agak
D paling
9. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka
_________ letih.
A amat
C paling
B agak
D nian
10. ________ tidak disangka bahawa Hasnol pandai memasak makanan tradisional Melayu.
A Amat
C Paling
B Terlalu
D Sungguh
11. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran.
A paling
C sungguh
B nian
D agak
12. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu.
A sekali
C agak
B lebih
D terlalu
13. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu _________meyakinkan.
A paling
C makin
B agak
D amat

48

14. Hamzahlah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti
tahunan persatuan Bahasa Melayu.
A paling
C terlalu
B sekali
D nian
15. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang
hebatnya.
A terlalu
C paling
B sangat
D cukup
16. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu.
A nian
C paling
B terlalu
D agak
17. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi.
A cukup
C makin
B amat
D kurang
18. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk.
A sekali
C terlalu
B cukup
D nian
19. Junaidi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudah
lewat.
A sekali
C agak
B paling
D kurang
20. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja.
A terlalu
C paling
B benar
D agak

49

18. KATA BILANGAN


KETERANGAN:
Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu
Contoh : beberapa, separuh, sebahagian

LATIHAN 18 : KATA BILANGAN


Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.

2.

_________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki
negara
ini tanpa dokumen yang sah.
A Seorang
C Seratus
B Beberapa
D Sebilangan

__________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan, namun sesetengah orang
tidak pandai untuk menghargainya.
A Semua
C Pelbagai
B Kesemua
D Banyak

3.

Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan
berlakunya pencemaran alam di negara ini.
A setengah
C seluruh
B sebahagian
D sekalian

4.

Dalam pertandingan itu, Hazami hanya mampu menduduki tempat yang ke _________.
A kedua
C pertama
B akhir
D tiga

5. Apabila Cikgu Rosman masuk ke dalam kelas, murid-murid pun mengeluarkan buku Bahasa Melayu
_________.
A setiap
C tiap-tiap
B sebahagian
D masing-masing
6.

7.

_________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan.
A Tiga suku
C Semua
B Sedikit
D Seluruh
Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandingan
badminton peringkat dunia.
A ketiga-tiga
C pertama
B akhir
D satu

8. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yang sah.
A Berbagai-bagai C Sebahagian
50

B Sekalian
9.

D Setiap

_________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu.
A Sebahagian
C Semua
B Segala
D Setengah

10. Setelah diberikan _________ biji buah manggis, budak itu pun beredar dari situ.
A beberapa
C seluruh
B kedua
D pelbagai
11. Bulan April mempunyai ________ hari.
A tiga
C tiga puluh
B tiga belas
D tiga ratus
12. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggu
lalu.
A semua
C sebilangan
B sekalian
D sepuluh ribu
13. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih.
A Semua
C Sekalian
B Seluruh
D Sebahagian
14. Ah Chai memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu.
A para
C kelima-lima
B separuh
D dua pertiga
15. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi.
A Setiap
C Sekalian
B Seluruh
D Segala
16. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________
A sendiri
C beribu-ribu
B tiap-tiap
D masing-masing
17. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia Syazana.
A Setiap
C Dua pertiga
B Seluruh
D Sesetengah
18. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.
A tiap-tiap
C beberapa
B setengah
D sekalian
19. Kata Guru Besar, Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian Kemajuan
Sekolah Rendah.
A segala
C seluruh
B setiap
D sekalian
20. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu.
A Beribu-ribu
C Berkotak-kotak
51

B Berpuluh-puluh

D Berjuta-juta

19. KATA PERINTAH

KETERANGAN:
1. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan,
permintaan dan sebagainya.
2. Contoh: harap, jangan, jemput, minta , sila, tolong , usah
LATIHAN 19 : KATA PERINTAH
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.____________lah menangis lagi, Anis Athirah. Saya pasti adik awak akan selamat.
A Tolong
C Minta
B Harap
D Usah
2. ____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu, kata kakak.
A Jangan
C Harap
B Tolong
D Sila
3. ______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi, kata kerani itu.
A Harap
C Usah
B Minta
D Sila
4. _______________makan kuih itu, kawan-kawan, kata Ayu Izzati..
A Sila
C Minta
B Usah
D Tolong
5. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.
A Jangan
C Harap
B Jemput
D Sila
6. _________berpeluk tubuh sahaja. Bantulah mereka mencuci pinggan itu, kata Arina Syaza.
A Tolong
C Usah
B Minta
D Sila
7. __________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti, kata Ketua Pengawas itu.
A Jemput
C Usah
B Jangan
D Minta
8. ________berikan wang ini kepada kakak awak, kata Mariana.
A Sila
C Tolong
B Harap
D Jemput
52

9. _________lah duduk, datuk. Nanti saya ambilkan air, kata Mastura Izara
A Tolong
C Jangan
B Sila
D Minta
10. ___________sepak tong sampah itu, kata emak kepada budak itu.
A Tolong
C Harap
B Sila
D Jangan
11. _________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu, Irwan, kata Raqif.
A Tolong
C Usah
B Jangan
D Sila
12. Ali,__________ambilkan ibu serai, pinta ibu.
A usah
C jangan
B tolong
D harap
13. Kalau datang ke Kuala Perlis, __________lah ke rumah saya.
A jemput
C tolong
B mari
D usah
14. ___________biarkan makanan terdedah, nanti akan dihinggapi lalat.
A Tolong
C Jangan
B Harap
D Minta
15. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah.
A Sila
C Usah
B Jangan
D Tolong
16. Salmi, __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu, jerit ibu.
A jemput
C usah
B sila
D tolong
17. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah.
A Jangan
C Sila
B Tolong
D Harap
18. __________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu, kata Mimi Maizah kepada Norah.
A Sila
C Tolong
B Jangan
D Usah
19. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan ini
A Jangan
C Tolong
B Sila
D Harap
20. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti.
A tolong
C usah
B minta
D harap
53

20. MEMILIH JAWAPAN


LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.
1. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu?
A Mereka memang suka berkerumun di situ.
B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu.
C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu.
2. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis?
A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit.
B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya.
C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir.
D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat.
3. Apakah yang dilakukan oleh ayah?
A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak.
B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak.
C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak.
D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi.
4. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan?
A
B
C
D

Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka.


Murid murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu.
Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka.
Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu.

5. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak kanak itu?


A Kanak kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak.
B Kanak kanak itu bermain congkak pada waktu petang.
C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu.
D Kanak kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah.
6. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh sungguh?
A Jika kita belajar bersungguh sungguh, kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat
menjejakkan kaki ke menara gading.
B Jika kita belajar bersungguh sungguh, kita tidak akan ke mana mana.
54

C Belajar bersungguh sungguh adalah satu usaha untuk berjaya.


7. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk?
A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya.
B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya.
C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat.
8. Ke manakah Faizul hendak pergi?
A Ya, dia hendak ke Terengganu.
B Faizul baru pulang dari Terengganu.
C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas.
D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu.
9. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung?
A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel.
B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam.
C Tidak, pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan.
D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju.
10. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam?
A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot.
B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang.
C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam.
D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong.
11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti?
A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu.
B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti.
C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti.
D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan.
12. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Sains itu kepada cikgu awak?
A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan
yang diberi.
B Tidak, saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu.
C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya.
D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi.
13. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat?
A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat.
B Ya. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat.
C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara.
55

D Ya. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu.


14. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga?
A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur.
B Mana boleh, saya tidak hendak ke sana.
C Boleh, saya yakin boleh menyiapakannya.
D Boleh, nanti saya jelaskan kepada awak.
15. Apakah yang dilakukan oleh Encik Danish?
A Beliau sedang membelah buah kelapa muda.
B Ya, beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu.
C Tidak, beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu.
D Tangannya sakit digigit beruk.
16. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu?
A Ya, polis itu menangkapnya di rumah kosong itu.
B Ya, ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya.
C Ya, dialah yang dikehendaki polis selama ini.
17. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini?
A Saya yakin dengan keselamatan di sini.
B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini.
C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini.
D Ibu merestui semua program yang saya sertai.
18. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya?
A Boleh juga, nanti saya minta izin daripada kedua dua orang tua saya.
B Boleh, nanti saya ajak Zailan temankan saya.
C Esok, selepas kelas tambahan selesai.
D Mana boleh, saya tidak ada masa sekarang.
19. Mengapakah adik kamu menangis?
A Adik saya menangis sejak tadi lagi.
B Kaki adik digigit semut api.
C Adik baru sahaja bangun tidur.
D Adik berada dengan ibu di dapur.
20. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi?
A Ya, saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku.
B Tidak, saya sebenarnya berada di dapur ketika itu.
C Saya tidak mahu menjawab soalan itu.
D Tidak, saya berada di dalam tandas pada masa itu.
56

21. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF

KETERANGAN:
Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang
berawalan meAyat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau
kata kerja berawalan di- beserta dengan kata sendi nama oleh
LATIHAN 21 : AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF
Soalan 1 hingga soalan 10
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.
1. Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi.
A Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi.
B Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah.
C Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita.
D Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk.
2. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana
mereka akan berpindah ke
rumah baru.
A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah
baru.
B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah
ke rumah baru.
C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke
rumah baru.
D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke
rumah baru.
3. Hashim menaikkan bendera sekolah.
A Hashim dinaikkan bendera sekolah.
B Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim.
C Bendera sekolah dinaikkan Hashim.
D Hashim menaiki bendera sekolah.
4. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya.
A Abang saya menghadiahkan kamera itu.
B Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera.
C Saya menghadiahkan kamera kepada abang.
D Abang menghadiahkan kamera saya.

57

5. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.
A Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.
B Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.
C Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.
D Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.
6. Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia.
A Puan itu menjahit baju kurung Julia.
B Puan Julia menjahit baju kurung itu.
C Julia menjahit baju kurung puan itu.
D Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia.
7. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah.
A Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu.
B Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam.
C Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah.
D Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam.
8. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar.
A Apabila Salman ternampak anjing liar, dia pun berlari tidak tentu hala.
B Apabila Salman berlari tidak tentu hala, anjing liar mengejarnya.
C Apabila dikejar anjing liar, Salman berlari tidak tentu hala.
D Apabila Salman dikejar, anjing liar itu berlari tidak tentu hala.
9. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki.
A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah
dibaiki.
B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki.
C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula.
D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun
sudah dibaiki.
10. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal.
A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu.
B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu.
C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu.
D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal.
Soalan 11 hingga soalan 15
Pilih ayat pasif yang betul.
11. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.
A
Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.
B
Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang
sekolah.
C
Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang
sekolah.
D
Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang
58

sekolah.
12. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas.
A
Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas.
B
Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas.
C
Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan.
D
Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas.

13. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung.


A
Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya.
B
Sebelum pulang ke kampung, kamu patut mencuci kereta ini.
C
Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung.
D
Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung.
14. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak.
A
Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak.
B
Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu.
C
Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu.
D
Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan.
15. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen.
A
Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.
B
Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.
C
Kerana memandu kereta tanpa lesen, Encik Lee telah menyaman polis trafik itu.
D
Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu.

Soalan 16 hingga soalan 20


Pilih ayat aktif yang betul.
16. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.
A
Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.
B
Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.
C
Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.
D
Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya.
17. Kanak-kanak OKU itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan.
A
Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak OKU itu.
B
Pekerja di rumah OKU mendukung kebajikan kanak-kanak itu.
C
Pekerja OKU mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu.
D
Di rumah kebajikan, pekerja kanak-kanak mendukung OKU itu.
18. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera.
A
Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah.
B
Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu.
C
Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu.
D
Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu.
59

19. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya.
A
Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya.
B
Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu.
C
Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur.
D
Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur.

20. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi.
A
Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi.
B
Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi.
C
Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah.
D
Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi.

22. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH


KETERANGAN:
1. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya.
2. Dalam penulisan, tanda petik () dugunakan untuk cakap ajuk.
3. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah
maksudnya
4. Tanda petik (.) tidak digunakan dalam cakap pindah.
LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH
Pilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi.
1. Jangan dibunuh semut-semut itu, kata nenek kepada Amirul.
A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu.
B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu
C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu.
D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu.
2. Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami, Anis, kata Amira dan Anum.
A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka.
B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka.
C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka.
D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka
3. Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ? kata Cikgu Nasir kepada Ayub.
A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya.
B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya.
C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya.
60

D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya.


4. Wah , cantik sungguh tudung awak Nani, berkilau-kilau labucinya ! kata Nanu kepada Nina.
A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani.
B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani.
C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani.
D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik.

5. Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu, kata Rina Kepada Ailin.
A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet.
B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet.
C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu.
D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu.
6. Di manakah Stesen Komuter Serdang ? tanya pelancong dari Jepun.
A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang.
B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang.
C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang.
D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang.
7. Pada pendapat saya, penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan, kata Ramzi kepada Ramli.
A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman.
B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan.
C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili.
D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu.
8. Tolong naik ke darat, ombak besar sedang menuju ke pantai, tegas pengawal pantai kepada para
pengunjung.
A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat.
B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba.
C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar.
D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai .
9. Kalau hendak membeli sayur, pilihlah yang bebas daripada racun , pesan Puan Wee kepada
jirannya.
A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar.
B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur.
C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya.
D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun.
10. Sebelum hantar ,pastikan kamu telah menyemak semua soalan, kata ketua pengawas kepada
murid-murid.
A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab.
B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya.
C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar.
D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka.
61

11. Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik, kata penjual kepada
pelanggannya.
A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal.
B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal.
C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik.
D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus.
12. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah.
A Kata Suria, Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah.
B Kata emak, Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.
C Kata emak, Rajin-rajinlah belajar,nanti masa depan kamu akan cerah.
D Kata Suria, Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.
13. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa.
A Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu, tegas Raden.
B Maafkan saya cikgu.Saya tidak ada apa-apa, kata Raden.
C Saya tidak mengetahui apa-apa ,cikgu . kata Cikgu Salina.
D Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden? kata Cikgu Salina.
14. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka.
A Marilah kita bermain bersama-sama,Nancy. Kata Arini dan Raj.
B Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj, pelawa Nancy.
C Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ? tanya Nancy.
D Raj, mari kita bermain bersama-sama Nancy, kata Arini.
Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.
15. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya.
A Kata Naim, Ayah, ini Bidin. Kawan lama saya di sekolah.
B Kata Naim, Ayah, Bidin ada seorang rakan di sekolah.
C Kata Naim, Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.
D Kata Naim, Ayah, Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.
16. Mariam mengajak Maimun ke kantin.
A Ajaklah Maimun ke kantin, kata Mariam.
B Maimun, mari kita ke kantin, kata Mariam.
C Saya ingin mengajak kamu ke kantin,kata Mariam.
D Maimun mengajak saya ke kantin, kata Mariam.
17. Salmi mempersilakan Devi duduk.
A Sila duduk, kata Salmi kepada Devi.
B Janganlah duduk, kata Salmi kepada Devi.
C Silalah duduk Salmi,kata Devi kepada Salmi.
D Harap kamu duduk, kata Devi kepada Salmi.
18. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi.
A Amboi, indah sungguh pemandangan di sini, kata Nabil.
B Oh, cantiknya keindahan di Pulau Langkawi, kata Nabil.
C Wah, indahnya pemandangan Pulau Langkawi, kata Nabil.
62

D Nah, pemandangan di Pulau Langkawi indah nian, kata Nabil.


19. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya.
A Silalah berikan buku cerita itu kepada saya, pinta Murad.
B Tolong berikan buku cerita itu kepada saya, pinta Murad.
C Imran,kamu berikan buku cerita kepada saya, pinta Murad.
D Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya, pinta Murad.
20. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah.
A Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah? tanya Pak Usin.
B Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah, Amat ? tanya Pak Usin.
C Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah, Amat ? tanya Pak Usin.
D Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ? tanya Pak Usin.

23. IMBUHAN
KETERANGAN:
Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan, akhiran dan apitan.
Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. Imbuhan akhiran pula
diberikan kepada akhir kata dasar. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir
kata dasar.
Contoh imbuhan awalan ialah :
pe-, per-, pen-, peng-, pengeter-, ber-, beme-, mem-, men-, meng-, mengedi-, ke-, seContoh imbuhan akhiran ialah; -an, -i, -kan
Contoh imbuhan apitan ; di ... an, per ...kan, mem ... i
di ...kan, me ... kan, di ... i
LATIHAN 23 : IMBUHAN
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket.
A berpindah
C berpusing
B beratur
D berkhemah
2. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies.
A membaham
C memburu
B membawa
D membaling
63

3. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.


A berjalan
C bercakap
B berdiam
D bersabar
4. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.
A membuka
C membawa
B mempamerkan
D membantah

5. Anggota polis itu________________dengan pistol.


A bersenjata
C disenjatakan
B bersenjatakan
D tersenjata
6. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________.
A Berpandang ... difahamkan
C berpandangan ... difahami
B Terpandang ... difaham
D terpandangkan ... berfahaman
7.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam.
A mempamer
C membawa
B memburu
D membentuk
8. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.
A Berdua
C bersatu
B Bergaduh
D berdiam
9. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk.
A meratah
C membasuh
B membakar
D membaling
10. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.
A berjalan
C berdiam
B berbaris
D berkawan
11. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah.
A menggigit
C mengunyah
B membaham
D menjilat
12. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu.
A beransur
C berpindah
B bertolak
D beralih
13. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian.
A beranak
C bertunas
B bertaut
D berputik
14. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan.
A bertasbih
C bertafakur
B berdoa
D berhajat
64

15. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasan
itu.
A memulau
C menarik
B memukau
D membuta
16.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________.
A berlari
C berjalan
B bergaduh
D berdalih
17. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang.
A menimang
C meminang
B mencolek
D membunuh
18.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan.
A jutawan
C angkasawan
B seniman
D budayawan
19. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.
A budiman
C peragawan
B karyawan
D seniman
20.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur.
A menuruni
C menduduki
B menaiki
D menyusuri

24. TANDA BACA


KETERANGAN:
1. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat
2. Contoh: koma, noktah, tanya, seru, titik bertindih, koma bertindih, sempang dan lain-lain.
LATIHAN 24 : TANDA BACA
Pilih ayat yang betul menggunakan tanda baca.
1. A
B
C
D

Wah, besarnya Stadium Negara, kata Rina.


Wah! Besarnya Stadium Negara, kata Rina.
Wah. Besarnya Stadium Negara, kata Rina.
Wah, besarnya Stadium Negara! kata Rina.

2. A
B
C

Kelmarin, seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu.


Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu.
Kelmarin, seorang budak perempuan, ditemui mati di lombong itu.

65

3. A
B
C
D

Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara.
Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat, setia, dan cinta kepada negara!
Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat, setia dan cinta kepada negara?
Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat, setia, dan cinta kepada negara.

4. A
B
C

Buluh, tali, kertas, gam, dan gunting, digunakan untuk membuat layang layang.
Buluh, tali, kertas, gam dan gunting digunakan untuk membuat layang layang.
Buluh, tali, kertas, gam, dan gunting digunakan untuk membuat layang layang.

5. A
B
C
D

Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat!


Cis, besarnya kayu yang disepak engkau?
Aduh, kenapa sampai begini nasibku!
Wah, malang sungguh nasib engkau.

6. A
B
C
D

Diakah yang menyampaikan ucapan, sebentar tadi? tanya Ng.


Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Tanya Ng.
Diakah, yang menyampaikan ucapan sebentar tadi! tanya Ng.
Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi? tanya Ng.

7. A
B
C
D

Sebagai, ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid murid yang lain.
Sebagai ketua murid, kamu mesti menjadi contoh kepada murid murid yang lain.
Sebagai ketua murid, kamu mesti menjadi contoh, kepada murid murid yang lain.
Sebagai ketua, murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid murid yang lain.

8. A
B
C
D

Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman.


Ya. Saya yang memanggil kamu tadi! kata Lokman.
Ya, saya yang memanggil kamu tadi, kata Lokman.
Ya! Saya yang memanggil kamu tadi. Kata Lokman.

9. A
B
C
D

Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi, mahalnya! kata Raju.


Baju itu berharga seratus ringgit, amboi, mahalnya! kata Raju.
Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya! kata Raju.
Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya, kata Raju.

10. A
B
C
D

Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar, kata Rafidah.
Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar, kata Rafidah.
Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar! kata Rafidah.
Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar? kata Rafidah.

11. A
B
C
D

Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini! tanya abang kepada Arshad?
Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini, tanya abang kepada Arshad?
Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini? tanya abang kepada Arshad.
Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini, tanya abang kepada Arshad.

66

12. A
B
C
D

Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya! kata Emilia kepada Nora.
Eh, kamu belum tidur lagi rupanya! kata Emilia kepada Nora.
Eh, kamu belum tidur lagi rupanya, kata Emilia kepada Nora.
Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya, kata Emilia kepada Nora.

13. A
B
C
D

Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh, Perak lusa.


Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh, Perak lusa!
Saya mula bertugas, sebagai guru di Ipoh Perak lusa.
Saya mula bertugas sebagai guru, di Ipoh, Perak, lusa.

14. A
B
C
D

Jamilah berkata dengan nada yang keras, Jangan usik barang barang saya.
Jamilah berkata dengan nada yang keras. Jangan usik barang barang saya?
Jamilah berkata dengan nada yang keras, jangan usik barang barang saya!
Jamilah berkata dengan nada yang keras, Jangan usik barang barang saya!

15. A
B
C
D

Saya ingin memesan barang barang yang berikut: ayam, asam jawa, dan serai.
Saya ingin memesan barang barang yang berikut ayam, asam jawa, dan serai.
Saya ingin memesan barang barang yang berikut! Ayam, asam jawa, dan serai.
Saya ingin memesan barang barang yang berikut? Ayam, asam jawa, dan serai.

16. A
B
C
D

Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku.
Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku.
Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala, rakannya yang lain membaca buku.
Hayati sedang membuat kerja sekolah, manakala rakannya yang lain membaca buku?

17. A
B
C
D

Amboi, baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong, sindir Norman.
Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong, sindir Norman.
Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong. sindir Norman.
Amboi, baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong! sindir Norman.

18. A
B
C
D

Eh! duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin.
Eh, duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin.
Eh, duit RM10.00. Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin.
Eh! Duit RM10.00. Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin.

19. A
B
C
D

Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu, tanya Hanim.
Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu. tanya Hanim.
Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu! tanya Hanim.
Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu? tanya Hanim.

20. A
B
C
D

Rahman! Apakah nama kucing kamu?


Rahman, apakah nama kucing kamu?
Rahman? Apakah nama kucing kamu?
Rahman! Apakah nama kucing kamu.

67

25. PENANDA WACANA


KETERANGAN:
1.

Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan


untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain.

2.

Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat, malahan
antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.

3.

Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita


salah memilih penanda wacana.

LATIHAN 25 : PENANDA WACANA


Pilih jawapan yang paling sesuai .
1. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketua
pasukan.
A sungguhpun
C selain itu
B oleh itu
D namun demikian
2.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan, tetapi rakannya itu tidak datang. ________, dia
pulang ke rumah.
A Kalau begitu
C Akhirnya
B Lepas itu
D Di samping itu
3. Abang Irfan membuka sebuah restoran. ________, dia juga berniaga pakaian.
A Dengan itu
C Lagipun
B Lantaran itu
D Dalam pada itu
4. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam .
A Jadi
C Lebih-lebih lagi
B Justeru
D Biarpun demikian
5. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. __________, goreng keropok itu sehingga garing .
A Semenjak itu
C Kemudian
B Walaupun begitu D Sebelum itu
6. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. __________, beliau menunjukkan proses
membuat tayar kepada kami .
A Selanjutnya
C Selain itu
B Lebih-lebih lagi D Namun begitu
68

7. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. ________, dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bola
sepak sekolahnya .
A Mungkin
C Justeru
B Walau bagaimanapun
D Kalau begitu
8. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. __________ tiada sesiapa pun yang
mendengarnya .
A Malangnya
C Tambahan pula
B Lebih-lebih lagi
D Dalam pada itu
9. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. ___________, dia berazam hendak
mengubah sikapnya.
A Namun begitu
C Selanjutnya
B Kemudian
D Oleh sebab itu
10. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. _________ wajahnya muram sahaja.
A Oleh itu
C Semenjak itu
B Sebaliknya
D Selepas itu
11. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. ___________, usaha tersebut
tidak berjaya kerana api terlalu marak.
A Di samping itu
C Selain itu
B Namun demikian
D Lebih-lebih lagi
12. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . __________dia bermain badminton dengan rakannya.
A Sebaliknya
C Dalam pada itu
B Meskipun begitu
D Malangnya
13. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang.__________,dia mendapat galakan daripada ibu dan
ayahnya.
A Namun
C Tambahan pula
B sungguhpun demikian
D Walaupun begitu
14. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya._________, dia tidak berputus asa untuk terus
berusaha.
A Meskipun
C Oleh itu
B Sungguhpun begitu
D Selain itu
15. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha._________, dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yang
lain.
A Lantaran itu
C Lepas itu
B Dengan itu
D Namun begitu
16. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. harganya berpatutan.
A Lagipun
C Jadi
B Sebaliknya
D Padahal

69

17. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. __________ mereka berbaik-baik semula.
A Justeru
C Kalau begitu
B Akhirnya
D Selain itu
18. Ibu mengisar lada di dapur. _______, dia membancuh air minuman.
A Lebih-lebih lagi
C Biarpun demikian
B Semenjak itu
D Dalam pada itu
19. Semua orang telah hadir. ___________, bolehlah kita mulakan mesyuarat ini.
A Dengan itu
C Tambahan pula
B Selanjutnya
D Walaupun begitu
20. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . _________ dia ada hal.
A Jadi
C Di samping itu
B Mungkin
D Sungguhpun demikian

LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASA


Pilih ayat-ayat yang betul.
1.

I
II
III
IV

2.

I
II
III
IV

70

Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata


dunia.
Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan.
Dengan langkah yang tenang, dia keluar dari rumah itu.
Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam.
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV
Setiap pagi, Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja.
Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak.
Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya.
Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang.
A I, II dan III
C II, III dan IV
B I, II dan IV
D I, II, III dan IV

3.

I
II
III
IV

Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat
di sekitarnya.
Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu.
Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja.
Setiap kali ibu menasihatinya, dia hanya mendiamkan diri.
A I dan II
C I, II dan IV
B II dan II
D II, III dan IV

4.

I
II
III
IV

Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya.
Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan.
Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan.
Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya.
A I, III dan IV
C IV sahaja
B II, III dan IV
D I, II, III dan IV

5.

I
II

Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari.
Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri
Kedah.
Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih.
Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya.
A I dan II
C III dan IV
B I dan III
D IV sahaja

III
IV

6.

I
II
III
IV

Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh.


Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara.
Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya.
Wah! Besarnya rumah Dato Mazlan!
A I dan IV
C I, II dan III
B II dan III
D II, III dan IV

7.

I
II
III
IV

Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik.
Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu.
Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur.
Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia.
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

8.

Selagi hayat dikandung badan, selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan
kepada keluarga saya.
Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu.
Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru.
Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang.
A I dan II
C II dan IV
B I dan III
D III dan IV

II
III
IV

71

9.

I
II
III
IV

Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang.


Pada musim tengkujuh, para nelayan tidak pergi ke laut.
Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti.
Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang.
A I dan IV
C I, II dan III
B I dan III
D II, III dan IV

10.

I
II
III
IV

Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini.


Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis.
Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu?
Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo.
A I dan II
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

11.

I
II
III
IV

Entah betul entah tidak tuduhannya itu.


Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara.
Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya.
Oleh sebab deman, saya tidak ke sekolah hari ini.
A I, II dan III
C II, III dan IV
B I, III dan IV
D I, II, III dan IV

12.

I
II
III
IV

Rumah itu kami diam di tahun lepas.


Kakak saya baik hati, malahan sombong.
Para wartawan sedang menemu bual Mawi.
Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja.
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

13.

I
II
III
IV

Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan.


Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan.
Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup.
Ayah benar sayang akan adik.
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

14.

I
II
III
IV

Markah saya lebih tinggi dari Azlin.


Adik kecil saya sangat petah bercakap.
Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan.
Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar.
A I dan II
C II dan III
B I dan III
D III dan IV

15.

I
II
III
IV

Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut.


Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu.
Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung.
Awas, selekoh berbahaya di hadapan!
A I dan II
C I dan IV
B I dan III
D II, III dan IV

72

16.

I
II
III
IV

Saya hendak menemukan Musalmah petang ini.


Cara Kumar bercakap terlalu meninggi.
Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya.
Pada masa itu, saya sedang tidur.
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I, III, dan IV

17.

I
II
III
IV

Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru.


Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya.
Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya.
Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon.
A I dan II
C II dan IV
B II dan III
D I, III, dan IV

18.

I
II
III

Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan.


Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan.
Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka
malam tadi.
Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu.
A I dan II
C I, II, dan III
B II dan IV
D I, II, III, dan IV

IV

19.

I
II
III
IV

Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari.


Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah.
Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang.
Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada.
A I dan II
C III dan IV
B II, III dan IV
D I, II dan III

20.

I
II
III
IV

Rantai tangan itu dibuat dari suasa.


Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan.
Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani.
Ibu sedang membuat puding durian di dapur.
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I, III, dan IV

73

27. PENJODOH BILANGAN

KETERANGAN:
Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang, haiwan,
benda dan tempat. Ia digunakan selepas kata bilangan. Contohnya ialah batang, bentuk, biji,
bilah, buah, ekor, helai, keping, kuntum, orang, pasang, tangkai, butir, pucuk, bentuk, buku.

LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGAN


Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam.
A biji
C jambak
B helai
D batang
2. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara.
A sekeping
C sehelai
B sepucuk
D senaskah
3. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau.
A sebaris
C sepatah
B sebuah
D serangkap
4. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak.
A pucuk
C batang
C ikat
D cekak
5. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya.
A keping
C bidang
B kajang
D rawan
6. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan.
A kaki
C batang
B buah
D bentuk
7. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir.
A sebentuk
C seutas
B sepasang
D sebuah
8. ________ lembu sedang meragut rumput di padang.
A sekawan
C sekumpulan
B segerombolan
D sepasukan

74

9. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena
sambutan Malam Kemerdekaan.
A cebis
C naskhah
B patah
D rangkap
10. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan.
A biji
C buah
B butir
D laras
11. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api.
A ketul
C berkas
B pucuk
D keping
12. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara.
A sepotong
C selembar
B sebidang
D sebuah
13. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya.
A biji
C buah
B batang
D tongkol
14. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat.
A sebuah
C serangkap
B seuntai
D serangkai
15. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan
para peniaga.
A biji
C baris
B butir
D batang
16. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci.
A butir
C kuntum
B berkas
D helai
17. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena
habuk.
A kaki
C lembar
B buku
D gulung
18. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok.
A buah
C pohon
B dahan
D batang
19. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi.
A kepal
C genggam
B ketul
D cubit
20. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam.
A butir
C rawan
75

B kepal

D papan

28. PERIBAHASA
KETERANGAN:
Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. Biasanya hanya dua
patah perkataan. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yang
membentuknya.

LATIHAN 28 : PERIBAHASA
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.
1. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka.
A rambang mata
C mata duitan
B besar mata
D putih mata
2. Ani seorang yang________________. Oleh sebab itu, dia tidak suka membuang masa.
A mulut murai
C ringan tulang
B malu-malu kucing D patah kandar
3. Usahlah seperti_______________, bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa.
A mulut murai
C kera sumbang
B tin kosong
D mulut tempayan
4. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya.
A buka mulut
C keras hati
B putih hati
D gila-gila bahasa
5. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya.
A keras hati
C buka mulut
B naik darah
D tahan hati
6. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera.
A Mandi kerbau
C adu domba
B lipas kudung
D cepat tangan
7. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai.
A lidah bercabang
C kucing bertanduk
B rambang mata
D atas angin
8. Orang yang______jangan di sangka bodoh.
A ringan tulang
C berat mulut
B kaki judi
C kaki bangku

76

9. Ahmad ______________pasukan kami.


A titik peluh
C tulang keting
B batu loncatan
D tulang belakang
10. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai.
A lidah bercabang
C lidah keras
B lidah rasmi
D lidah pendita
11. Dia___________hendak belajar di luar negara.
A ada hati
C iri hari
B besar hati
D isi hati
12. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja.
A ringan mulut
C kaki ayam
B ajak-ajak ayam
D ringan tulang
13. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya.
A bunga dedap
C besar kepala
B naik angin
D jauh hati
14. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah.
A ayam didik
C bapak ayam
B naik angin
D ayam tambatan
15. Harga di pasar raya itu_______________.
A paku belanda
C senapang bambu
B buta hati
D atas angin
16. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu.
A putih hati
C panas hati
B kepala angin
D bawah angin
Soalan 17 hingga 20
Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat.
17. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya.
A jauh hati
C panas hati
B iri hati
D berat hati
18. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak.
A bulat hati
C buah hati
B buta hati
D isi hati
19. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu.
A senapang bambu
C paku belanda
B otak cair
D otak kering

77

20. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi.
A kecil hati
C tawar hati
B tarik diri
D ambil hati

29. SINONIM
KETERANGAN:
Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atau
perkataan seerti. Contohnya :
Sejuk ertinya dingin
Cantik ertinya lawa
Gembira ertinya riang
LATIHAN 29 : SINONIM
Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.
1. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang.
A pahlawan
C majikan
B pekilang
D pekerja
2. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali kali oleh gurunya.
A dungu
C pandai
B bijak
D pintar
3. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam.
A ceruk
C sudut
B cerun
D lereng
4. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita.
A jangka
C saat
B masa
D waktu
5. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya.
A bekerjasama
C membahagi
B berpadu
D bercantum
6. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar.
A disental
C dicuci
B diberus
D digosok
7. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari.
A jelita
C hodoh
B tampan
D comot
78

8. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah.


A tumbang
C gugur
B jatuh
D berkecai
9. Azmi disukai kawan kawannya kerana pandai berjenaka.
A bermain
C bergurau
B bertengkar
D berbual
10. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk.
A cepat
C pendek
B perlahan
D singkat

30. ANTONIM

KETERANGAN:
Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan.
Contoh antonim ialah
dekat lawannya jauh
sakit lawannya sembuh
malam lawannya siang
LATIHAN 30 : ANTONIM
Pilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.
1. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan.
A mendap
C timbul
B tohor
D luntur
2. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM.
A samar
C pudar
B gelap
D kelabu
3. Lukisan kanak kanak itu dipuji kerana amat cantik.
A diumpati
C diherdik
B dibanggakan
D dicaci
4. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan.
A menanam
C mengorek
B mengcungkil
D mengambus
5. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang.
A menunduk
C menggeleng
B memaling
D mengangguk
79

6. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya.


A menyindir
C menghalau
B memanggil
D menjemput
7. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam.
A muflis
C hasil
B pendapatan
D rugi
8. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang.
A menimbus
C menimbun
B mengorek
D menampal
9. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan.
A laju
C perlahan
B cepat
D pantas
10. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk.
A kukuh
C keras
B gagah
D kebal

31. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM)

KETERANGAN:
Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu
makna. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut :
Jatuh

gugur
merosot

Daun bunga itu jatuh di atas padang.


Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini.
LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM)
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul.
1.
I
II
III
IV

Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca.


Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi
borang Amanah Saham Nasional.
Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya.
Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri.
A I dan II
C I, II dan III
B II, III dan IV
D I, II, III dan IV
80

2.
I
II
III
IV

Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari.


Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos.
Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah?
Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya.
A I dan 11
B II dan III

3.
I
II
III
IV

4.
I
II
III
IV

5.
I
II
III
IV

6.
I
II
III
IV

C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai.


Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat.
Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah.
Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa.
A II dan IV
C II, III dan IV
B I dan III
D I, II, III dan IV

Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang, Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke
Melaka.
Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk.
Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk.
Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut.
A II dan III
C II, III dan IV
B I dan IV
D I, II, III dan IV

Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur.
Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid.
Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi.
Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan.
A I dan II sahaja
C II, III dan IV sahaja
B II dan III sahaja
D I, III dan IV sahaja

Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah.


Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang.
Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang.
Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua.
A I dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
B II dan III sahaja D I, II, III dan IV sahaja

81

7.
I
II
III
IV

Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi.
Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu.
Ayam berkokok alamat hari hendak siang.
Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara
kawalan.
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja

8.
I
II
III
IV

9.
I
II
III
IV

10.
I
II
III
IV

11.
I
II
III
IV

12.
I
II
III
IV

C I, II dan III sahaja


D II, III dan IV sahaja

Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan.


Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan.
Semasa semua murid sedang menjalani latihan, Jamil lenyap dengan tiba-tiba.
Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin.
A II dan III sahaja
C II, III dan IV sahaja
B I, II dan III sahaja D I, II, III dan IV sahaja

Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri.
Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya.
Setelah lima tahun tinggal di Muar, Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh.
Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar.
A I dan II sahaja
C. I, III dan IV sahaja
B II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV sahaja

Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim.


Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal.
Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air.
Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur.
A I dan III sahaja
C II, III dan IV sahaja
B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja

Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik.
Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu.
Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya.
Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya.
A II dan IV sahaja C I, II dan IV sahaja
B I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahaja

Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan.
Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu.
"Percakapan awak itu sudah melarat, saya tidak sanggup mendengarnya lagi," kata Fatin.
Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung.
A I dan III sahaja
C I, II dan IV sahaja
82

B II dan IV sahaja
13.
I
II
III
IV

Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan.
Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya.
Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya.
Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu.
A I dan III sahaja
B II dan IV sahaja

14.
I
II
III
IV

15.
I
II
III
IV

16.
I
II
III
IV

17.
I
II
III
IV

D II, III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja


D II, III dan IV sahaja

Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak.


Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka.
Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja.
Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu.
A I dan II sahaja
C II dan III sahaja
B I dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu.
Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai.
Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh.
Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua.
A I dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
B II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja

Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter.


Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu.
Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru.
Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri.
A I dan II sahaja
C I, II dan III sahaja
B II dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita.
Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin.
Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari.
Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu
A I dan II sahaja
C I, III dan IV sahaja
B I dan III sahaja
D I, II, III dan IV

83

18.
I
II
III
IV

19.
I
II
III
IV

20.
I
II
III
IV

Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar.


Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan.
Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib
anak bangsa.
Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora.
A I dan II sahaja
C II, III dan IV sahaja
B II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya.
Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding.
Bingkai gambar itu ada lapan segi.
Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu
lintas.
A II dan IV sahaja
C I, III dan IV sahaja
B III dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan.


Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan.
Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai.
Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar.
A II sahaja
C II dan IV sahaja
B III sahaja
D I, II dan III sahaja

LATIHAN 32 : IMBUHAN
Pilih perkataan yang paling sesuai
1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya .
A. kerja
C. sekerja
B. bekerja
D. pekerja
2. _________ salam abang kepada ibu dan ayah, pesan Amin kepada adiknya.
A. Sampai
C. Sesampai
B. Sampaikan
D. Penyampai
3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________.
A. mencabar
C. tercabar
B. cabaran
D. pencabar
4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar .
A. perawat
C. terawat
84

B. merawat

D. rawatan

5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______.


A. ternilai
C. nilaian
B. menilai
D. penilai
6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________.
A. menyelam
C. salami
B. penyelam
D. berselam
7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan .
A. angkatan
C.perangkat
B. mengangkat
D.berangkat
8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat.
A. menggiling
C. penggiling
B. bergiling
D. giling
9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam.
A. berselamat
C. terselamat
B. penyelamat
D. selamatan
10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah.
A. berjual
C. jualan
B. terjual
D. menjual
11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya.
A. hendakkan
C. berkehendak
B. kehendak
D. sekehendak
12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampung
terhadapnya.
A. sangkaan
C. prasangka
B. tersangka
D. menyangka
13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara.
A. pencakar
C. bercakar
B. mencakar
D. cakaran
14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat.
A. dalaman
C. sedalam
B. mendalam
D. memperdalam
15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra.
A. berkampung
C. kampung
B. sekampung
D. kampungan
16. Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu, kata Azhar kepada ibunya.
A. perintang
C. rintangan
85

B. terintang

D. merintang

17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________.


A. sayangi
C. tersayang
B. sayangkan
D. penyayang
18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya
_________ pada saat-saat akhir.
A. tertunggu
C. menunggu
B. penunggu
D. ditunggu
19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai.
A. membongkar
C. terbongkar
B. dibongkar
D. Pembongkar
20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas.
A. dekati
C. berdekat
B. dekatkan
D. mendekat

33. KATA MAJMUK


KETERANGAN:
1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang
menghasilkan makna yang baru
2. Kata majmuk dieja secara terpisah.
LATIHAN 33. KATA MAJMUK
Isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul.
1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakan
pensel.
A segi tiga
C bulatan
B segi empat
D bujur
2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petang
semalam.
A Kertas nama
C kertas kerja
B Kertas turas
D Kertas mahjong
3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik.
A mata pendidikan C mata ilmu
B mata pelajaran
D mata bestari
4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam .
A Reka bentuk
C Reka tinggi
B Reka acuan
D Reka rupa
86

5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan.
A Atur masa
C Atur cara
B Atur sesuai
D Atur susun
6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang.
A alat tulis
C alat padam
B alat pensel
D alat pembaris
7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapan
A nasi lemak
C nasi putih
B nasi pinggan
D nasi campur
8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang.
A Jam dinding
C Jam randik
B Jam meja
D Jam tangan
9. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini.
A luar dugaan
C luar biasa
B luar sikit
D luar perangai
10. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan
kelasnya.
A jadual harian
C jadual bertugas
B jadual mingguan D jadual tugasan
11. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu.
A jawatankuasa
C pesuruhjaya
B kakitangan
D warganegara
12. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar.
A apabila
C apakala
B apahal
D apalagi
13. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____.
A sukarela
C sediakala
B sukacita
D setiausaha
14. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas.
A dukacita
C sukarela
B sukacita
D sediakala
15. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab , Kota Bharu.
A cahaya mata
C cahaya neon
B cahaya sinar
D cahaya terang
16. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih, Kelantan.
A Orang rumah
C orang dapur
B Orang harapan
D orang atas
87

17. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____.
A yatim tunggal
C tunggal piatu
B yatim piatu
D piatu yatim
18. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu.
A jauh hati
C jauh perasaan
B kecewa hati
D resah hati
19. Walaupun nampak remeh,namun _____ berkaitan wanita bersalin
tidak boleh diambil ringan.
A pantang tok nenek C pantang tegah
B pantang larang
D pantang mundur
20. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini.
A daya tenaga
C daya saing
B reka cipta
D usaha sama

34. KATA GANDA


KETERANGAN:
1. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau
bahagian-bahagian tertentu.
2. Terdapat tiga jenis penggandaan:
a. ganda seluruh
b. ganda separa
c. ganda berima
LATIHAN 34 : KATA GANDA
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai

1. Sejak berpindah ke bandar ,Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku di
kampung itu.
A tanya-menanya
C kenal-mengenal
B tahu-menahu
D tengok menengok
2. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat.
A terkial-kial
C tercungap-cungap
B terkinja-kinja
D terkocoh-kocoh
3. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu.
A jelas-jelas
C samar-samar
B sayup-sayup
D jauh-jauh
88

4. Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu.
A berbual-bual
C bercakap-cakap
C berehat-rehat
D berbaring-baring
5. Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami.
A oleh-oleh
C abuk-abuk
B otak-otak
D sagu-sagu
6. Beberapa ekor ______ yang berwarna warni terbang di dalam rumah kami.
A kupu-kupu
C labah-labah
B pijat-pijat
D labi-labi
7. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah.
A huru-hara
C lintang-pukang
B hingar-bingar
D porak-peranda
8. Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal.
A lintang-pukang
C lekuk-lekak
B lintang-kedak
D kacau-bilau
9. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itu
kerana masalah disiplin.
A terus-menerus
C serta-merta
B pontang-panting D tunggang-langgang
10. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup.
A Tingkah-laku
C Gerak-geri
B Sorak-sorai
D Desas-desus
11. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja.
A ulang-alik
C mundar-mandir
B pindah-randah
D lalu-lalang
12. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran.
A Kumat-kamit
C Bongkar-bangkir
B Senda-gurau
D Sedu-sedan
13. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan.
A tindak-tanduk
C corat-coret
B karut-marut
D desas-desus
14. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya.
A terkebil-kebil
C terkelip-kelip
B terkial-kial
D terikut-ikut
15. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri.
A melaung-laung
C meraung-raung
B meronta-ronta
D menarik-narik
89

16. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol.
A terkial-kial
C terkebil-kebil
B terikut-ikut
D terlonjak-lonjak
17. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama
lain.
A percaya-mempercayai C perlu-memerlukan
B kasih-mengasihi D kenal-mengenal
18. Budi cikgu akan saya kenang _______ , kata Fatin.
A sekuat-kuatnya
C selama-lamanya
B semalam-malaman D sehari-harian
19. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat.
A terambil-ambil
C terikut-ikut
B tertiru-tiru
D terbuai-buai
20. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang
yang tidak bertanggungjawab.
A tertimbul-timbul C tersekat-sekat
B tertindih-tindih
D terapung-apung

35. BANDINGAN SEMACAM


KETERANGAN:
1. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda
secara bandingan.
LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAM
Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai
1. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu.
A berat
C kasar
B besar
D kesat
2. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.
A busuk
C ramai
B gelora
D bising
3. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun.
A ganas
C zalim
90

B kejam

D dahsyat

4. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik.


A tenang
C senyap
B diam
D hening
5. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87.90.
A licin
C kesat
B kasar
D keras
6. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan , badan Zarul ______ seperti lidi.
A panjang
C runcing
B kurus
D rapuh
7. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________.
A .jadam
C akar kayu
B hempedu
D kopi
8. Walaupun sudah tua seperti ______ , lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu.
A. Haji Bakhil
C lengkuas
B pendita
D mayat
9. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan.
A belut
C langau
B keldai
D cacing kepanasan
10. Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .
A pembaris
C sesiku
B bendul
D kekisi
11. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.
A limau
C cuka
B asam gelugur
D asam jawa
12. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.
A bayi
C mayat
B kulit biawak
D cacing
13. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.
A lebah
C gajah
B babi hutan
D badak
14. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.
A galah
C bangunan
B pokok
D tiang
15. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .
A buluh
C daun lalang
B terung
D keladi
91

16. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .
A ikan paus .... lalat C gajah ...tikus
B rumah...anak kucing D badan...siput
17. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .
A bidadari ...singa C pramugari
B ratu ...harimau
D model...kala jengking
18. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.
A artis ...tangkai jering C menteri...tikus
B pengurus ...keldai D jutawan ...Haji Bakhil
19. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamid
yang rajin seperti _________.
A kapas ulat
C menteri tikus
B syurga ....langau D cermin ...lebah
20. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak
_______.
A ombaktunggal C kongkang..lengkuas
B mayang ...seludang D keris ....galah

92

PETIKAN PEMAHAMAN
LATIHAN 1
BERITA

Baca berita di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.


TAPAH, Jumaat Suatu program motivasi bertajuk Jati Diri Remaja telah dianjurkan oleh
Kelab Rakan Muda Daerah Batang Padang. Program yang disertai oleh 120 orang peserta itu
telah diadakan di Lata Kinjang. Separuh daripada peserta adalah ahli Kelab Remaja Daerah
Batang Padang, manakala separuh lagi adalah pelajar daripada beberapa buah sekolah di
daerah ini.
Program tersebut diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada peserta
tentang peranan remaja terhadap pembangunan negara. Selain itu, program ini dapat juga
mengisi masa cuti para pelajar dengan kegiatan yang berfaedah serta dapat memupuk
semangat kerjasama antara mereka.
Selama empat hari program ini berjalan, pelbagai aktiviti yang menarik dijalankan.
Antaranya termasuklah sesi latihan dalam kumpulan, ceramah, sukan, dan kegiatan kembara.
Menerusi kegiatan seumpama ini para peserta dapat membina keyakinan diri, berfikir secara
kritis dan kreatif, serta menyelesaikan masalah dengan bijak.
Program ini selaras dengan usaha kerajaan untuk melahirkan generasi pemimpin yang
berwibawa dan berwawasan. Selain itu, program seumpama ini diharap dapat membantu
mengurangkan gejala penyakit sosial yang semakin serius dalam kalangan remaja.
Secara keseluruhannya, program ini memberikan faedah yang besar kepada para
peserta. Bertepatan dengan slogan Remaja Hari ini Pemimpin Hari Esok para peserta dapat
didedahkan kepada asas-asas kepimpinan dengan berkesan.
1.

Perkataan gejala dalam petikan bermaksud


A.
B.
C.
D.

2.

sikap
amalan
kelakuan
tanda-tanda

Pilih penyataan yang tidak benar.


A.
B.
C.
D.

93

Seramai 120 peserta terlibat.


Program tersebut dijalankan selama seminggu.
Para peserta terdiri daripada pelajar beberapa buah sekolah.
Program motivasi itu diadakan berhampiran kawasan air terjun.

3.

Peserta program didedahkan dengan kemahiran tentang


A.
B.
C.
D.

4.

Mengapakah Lata Kinjang dipilih sebagai tempat untuk menjalankan program ini?
A.
B.
C.
D.

5.

semangat kerjasama
latihan dalam kumpulan dan ceramah
sukan, kegiatan kembara dan menyelesaikan masalah
membina keyakinan diri, berfikir secara kritis dan kreatif dan menyelesaikan
masalah

Kawasan berhampiran dengan sumber hutan.


Mempunyai kemudahan asas yang memberi keselesaan.
Suasananya damai dengan udara yang nyaman.
Sesuai untuk perkelahan dan membawa keluarga untuk mandi-manda.

Apakah kesan yang mungkin dirasai oleh para peserta setelah mengikuti program
tersebut ?
A.
B.
C.
D.

yakin terhadap kebolehan diri sendiri


yakin akan menjadi seorang pemimpin
sukar menyelesaikan masalah yang dihadapi
tidak suka mengambil tahu masalah orang lain

LATIHAN 2

PETIKAN CERITA
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Perut saya mula berkeroncong. Alangkah leganya saya apabila loceng berdering
menandakan waktu rehat. Lantas, kami beratur di luar kelas sebelum bergerak ke kantin.
Di kantin, pelbagai makanan dan minuman dijual dengan harga yang berpatutan. Muridmurid diarahkan oleh beberapa orang pengawas agar beratur ketika membeli makanan. Yang
degil pasti diambil tindakan.
Saya dan rakan-rakan menjamu selera sambil berbual-bual. Suasana begitu riuhrendah. Terdapat juga sebilangan ibu bapa murid Tahap 1 terutamanya menemani anak-anak
mereka di kantin. Kekadang, situasi begini membuatkan ruang dan tempat makan menjadi
terhad.
Pusat sumber juga menjadi tumpuan ulat buku pada waktu rehat. Mereka mengambil
peluang untuk menelaah dan mengulang kaji pelajaran. Pustakawan pula sibuk mencatat
rekod pinjaman dan pemulangan buku.

94

Selain itu, kedai buku sekolah turut dikunjungi untuk pelajar yang ingin membeli alat
tulis, buku latihan, dan sebagainya. Tandas juga menjadi sesak untuk mereka yang mahu
melepaskan hajat masing-masing.
Loceng berbunyi menandakan waktu rehat telah habis. Kami beratur sebelum masuk ke
dalam kelas untuk meneruskan pembelajaran.
1

Beri maksud simpulan bahasa ulat buku yang terdapat di dalam petikan.
A
B
C

Apakah tindakan yang sewajarnya diambil kepada murid yang melanggar


peraturan ketika membeli makanan di kantin?
A
B
C
D

8.00 pagi
10.00 pagi
12.00 tengah hari
2.00 petan

Sebagai seorang pustakawan, apakah tugas anda ?


A
B
C
D

mereka akan diberi nasihat


mereka tidak akan dibenarkan membeli makanan
mereka akan dibawa berjumpa dengan guru besar
mereka akan dibuang sekolah

Pada pukul berapakah peristiwa dalam petikan tersebut berlaku?


A
B
C
D

membuat kerja sekolah


rajin membaca dan mengulang kaji pelajaran
suka berbincang dengan rakan

membaca buku di pusat sumber


meminjam buku di pusat sumber
merekod pemulangan dan pinjaman buku cerita
merekod pemulangan dan pinjaman buku rujukan

Antara berikut, yang manakah tempat yang bukan dikunjungi semasa waktu rehat ?
A
B
C
D

95

Perpustakaaan
Kedai koperasi
Tandas
Makmal sains

LATIHAN 3

JADUAL

Kaji jadual di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya

Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelajar


Sekolah Menengah Kebangsaan Dusun Muda

Kesalahan
Melepak di pusat beli-belah
Ponteng di kafe siber dan pusat permainan
video
Bergaduh
Mencuri
Menghisap rokok
Peras ugut

Melayu
10
8

Cina
9
20

India
11
7

Jumlah
30
35

1
2
30
2

2
4
2
4

2
3
8
8

5
9
40
14

1. Berapakah beza bilangan pelajar yang melakukan kesalahan menghisap


rokok antara kaum Melayu dan Cina di sekolah itu?
A
B
C
D

28 orang
32 orang
38 orang
40 orang

2. Berapakah bilangan pelajar Melayu yang melakukan kesalahan bergaduh dan


peras ugut di sekolah itu?
A
B
C
D

35 orang
19 orang
5 orang
3 orang

3. Pelajar kaum manakah yang paling ramai mengunjungi pusat permainan


video ?
A
B
C

Kaum Melayu
Kaum Cina
Kaum India

96

4. Berapakah jumlah pelajar yang didapati melakukan kesalahan di Sekolah


Menengah Kebangsaan Dusun Tua?
A
B
C
D

172 orang
133 orang
131 orang
120 orang

5. Jika kamu sebagai ibu bapa, apakah tindakan kamu agar masalah disiplin di
sekolah dapat dikurangkan?
A
B
C
D

Memberikan kebebasan yang mutlak kepada anak-anak


Menyediakan segala kelengkapan dirinya
Memberi wang saku yang mencukupi
Memberi didikan agama yang sempurna

LATIHAN 4

PUISI 2
Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.
Ibu,
Setiap detik nafasmu,
Adalah suatu pengorbanan,
Berusaha dengan kepayahan,
Tidak mengira siang atau malam,
Membaiki taraf kehidupan,
Demi membela nasib keluarga,
Ibu,
Demi anak-anak tersayang,
Kau rela berhempas pulas,
Asal mereka tidak menangis,
Disebabkan kelaparan,
Atau tertinggal dalam pelajaran,
Ibu,
Keyakinan mu amat kuat,
Untuk mengubah nasib,
Pada suatu hari nanti,
Dari mendung kepada cerah,
Dalam membesarkan anak-anak,
Agar berjaya ke menara gading,
Menjadi insan mulia,
Dihormati masyarakat,
Terima kasih wahai ibu.
97

Puisi di atas adalah tentang


A penderitaan ibu
B pengorbanan ibu
C penderitaan anak
D pengorbanan anak

Mengapakah ibu berusaha tanpa mengira waktu


A untuk hidup mewah
B untuk pergi melancong
C untuk membaiki taraf di mata masyarakat
D untuk membaiki taraf hidup dan membela nasib keluarga

Perkataan berhempas pulas dalam rangkap kedua bermaksud


A bekerja keras
B bekerja sederhana
C bekerja setiap masa
D bekerja kelam kabut

Pernyataan berikut berkaitan dengan pengorbanan ibu kepada anak kecuali


A menjaga makan dan minum
B memberi pendidikan sempurna
C menasihati anak agar berkelakuan baik
D tidak mengambil berat masa depan anak-anak

Apakah harapan ibu terhadap anak-anaknya


A supaya anak-anaknya berjaya dan dihormati masyarakat
B supaya anak-anaknya bangga dengan usaha ibu
C supaya anak-anaknya belajar siang dan malam
D supaya anak-anaknya membalas jasa ibu

98

LATIHAN 5

SURAT KIRIMAN

15 Jalan Bunga Mawar,


Taman Parit Jaya,
32800 Parit,
Perak Darul Ridzuan.
14 MEI 2009.
Ke hadapan sahabatku Hazirah yang berada di AU5 Taman Lembah
Keramat, Kuala Lumpur. Apa khabar saudari sekarang? Saya dan seisi
keluarga di sini, sihat-sihat sahaja. Harapan saya, semoga saudari juga dalam
situasi yang menggembirakan.
Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk mengucapkan terima kasih
kepada saudari kerana hadiah yang saudari kirimkan tempoh hari. Saya berasa
amat gembira menerima hadiah tersebut.
Saudari masih ingat akan tarikh lahir saya walaupun sudah hampir
setahun kita berpisah. Saya juga berdoa semoga persahabatan kita akan kekal
untuk selama-lamanya. Bak kata pepatah, biar jauh di mata tetapi dekat di
hati.
Novel yang saudari hadiahkan itu sangat menarik ceritanya. Jalan
ceritanya pula ada diselitkan unsur saspens, humor, seram, dan sedih. Saya
sungguh terhibur tatkala meniti baris-baris ayat dalam novel itu. Apabila saya
berada di babak-babak lucu, saya ketawa sendirian.
Cogan kata Kenang Daku Dalam Doamu yang tercatat pada buku novel
tersebut sungguh dalam pengertiannya. Saya akan jadikan cogan kata itu
sebagai mutiara kata yang akan menjalin persahabatan kita hingga ke akhir
hayat. Semoga persahabatan ini akan berkekalan.
Setakat ini dahulu yang dapat saya coretkan buat tatapan saudari. Akhir
kata, sambutlah salam mesra untuk saudari sekeluarga di sana.
Sekian, terima kasih.

Saya yang ikhlas,


Nur Fadhilah

99

Siapakah Hazirah di dalam surat itu?


A Sahabat
B Kawan baru
C Sepupu
D Saudara

Dimanakah Hazirah tinggal dahulu?


A AU5 Taman Lembah keramat
B Taman Parit Jaya
C Taman Seberang Jaya
D Taman Keramat Jaya

Mengapakah Nur Fadhilah Mengirim surat kepada Hazira?


A Mengucap selamat hari jadi
B Mengucapkan terima kasih
C Mengucap selamat tinggal
D Mengucap selamat dating

Pilih penyataan yang sama maksud dengan humor


A Suka
B Gembira
C Ketawa
D Jenaka

Antara berikut yang manakah sama maksud dengan kenang daku dalam doamu
A Selalu berdoa
B Selalu teringat kepada seseorang sambil berdoa
C Sentiasa mendoakan kebaikan seseorang yang di ingati
D Mendoakan kebaikan seseorang

LATIHAN 6
UCAPAN
Baca ucapan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.
Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan.
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Alam Sekitar kerana
memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ucapan tentang kempen kitar
semula.
Amalan kitar semula bahan-bahan buangan dapat mengurangkan masalah
pencemaran alam sekitar yang semakin hari semakin meruncing. Sikap masyarakat yang
sering memandang ringan terhadap pentingnya amalan kitar semula amatlah dikesali.
Hadirin sekalian,
100

Kempen kitar semula ini merupakan suatu langkah yang bijak. Kempen ini dapat
memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara mengitar semula
bahan-bahan buangan.
Banyak cara yang boleh dilakukan untuk menjayakan kempen ini. Bahan-bahan lama
di rumah seperti perabot buruk, bekas makanan dan botol air boleh diguna semula. Bahanbahan ini boleh dijadikan pasu bunga, pembalut hadiah, hiasan antik dan sebagainya.
Amalan ini jika dilaksanakan secara berterusan pasti akan membuahkan hasil yang
kita harapkan.
Setakat ini sahaja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap agar kempen ini akan
berjaya mencapai matlamatnya.
Sekian, terima kasih.
1

Mengapakah amalan kitar semula perlu diambil berat oleh setiap orang?
A
Sesiapa yang tidak mengitar semula akan didenda.
B
Bahan-bahan kitar semula merupakan bahan yang berharga.
C
Amalan ini perlu dilakukan untuk menjayakan kempen kitar semula.
D
Amalan kitar semula dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Objektif kempen kitar semula adalah untuk ...


A
memberi kesedaran dan pengetahuan tentang cara-cara mengitar semula
bahan-bahan buangan.
B
memberi kesedaran bahawa mengitar semula bahan buangan dapat
menambahkan pendapatan.
C
menggalakkan orang ramai menderma barang-barang terpakai.
D
menggalakkan orang ramai menyertai kempen yang dianjurkan ini.

Bahan-bahan berikut dapat dikitar semula, kecuali


A
gas
B
kertas
C
botol kaca
D
barang plastik

Rangkaikata membuahkan hasil bermaksud


A
mencapai tahap
B
memberi keburukan
C
memberikan keyakinan
D
mendatangkan sesuatu

Harapan pengucap pada akhir ucapannya agar kempen kitar semula...


A
disertai ramai.
B
berjalan lancar.
C
diadakan pada setiap tahun.
D
berjaya mencapai matlamatnya.

101

LATIHAN 7

CATATAN
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.
Pada cuti penggal yang lalu, saya telah dibawa oleh pak cik saya mengunjungi sahabatnya di
sebuah perkampungan orang asli. Yang berikut ialah catatan ringkas tentang kunjungan saya
itu.
Sabtu, 2 November 2008
Pukul 8.30 pagi bertolak dari Petaling Jaya menuju ke bandar Seremban. Bersarapan pagi di
perhentian rehat Nilai. Pukul 10.30 pagi bertolak ke Kampung Bukit Berapit.
Pukul 1.30 petang sampai di Bukit Berapit. Oleh sebab kampung orang asli itu
terlalu jauh dan terpencil, tidak ada kenderaan untuk ke sana. Kami terpaksa berjalan kaki.
Waktu itu jam telah menunjukkan pukul 6.30 petang. Kami bermalam di sebuah rumah orang
Melayu di situ.
Ahad, 3 November 2008
Pukul 8.30 pagi, kami memulakan perjalanan. Saya berasa sungguh seronok melalui sebatang
lorong yang dikelilingi belukar. Nasib kami malang apabila hujan turun dengan lebatnya. Kami
terpaksa berteduh di sebuah pondok usang. Hujan masih turun hingga ke petang. Kami
bermalam di pondok usang itu. Nasib baik kami ada membawa sedikit bekalan.
Isnin, 4 November 2008
Saya diserang demam selesema. Pak cik tidak dapat membuat keputusan sama ada hendak
meneruskan perjalanan atau pulang sahaja. Pak cik memberi saya pil demam yang
dibawanya. Beberapa jam kemudian, saya berasa segar semula. Pukul 6.00 petang selamat
sampai di Kampung Lanjut Manis.
Selasa, 5 November 2008
Berada di rumah Encik Ulung, sahabat karib pak cik. Berasa seronok tinggal
di kampung yang aman, tenang dan damai itu. Demam saya mulai reda.
Khamis, 7 November 2008
Kembali ke Petaling Jaya.

Di manakah mereka bermalam pada 2 November 2008 ?


A di Kampung Bukit Berapit
B di Kampung Lanjut Manis
C di rumah orang Melayu
D di Nilai

102

Berapa lamakah mereka berada di rumah Encik Ulung?


A dua hari
B empat hari
C lima hari
D Seminggu

Apakah keputusan yang dibuat oleh pak cik pada 4 November 2008 ?
A berpatah balik
B meneruskan perjalanan
C menunggu di tengah hutan rimba itu
D tidak dapat membuat sebarang keputusan

Mereka tidak kelaparan semasa bermalam di tengah rimba itu kerana...


A mereka diberi makan oleh penduduk kampung
B mereka ada membawa bekalan makanan
C mereka makan pucuk kayu
D mereka minum air hujan

Apakah yang dimaksudkan dengan reda di dalam petikan di atas?


A semakin bertambah
B masih di tahap yang sama
C Berhenti
D Kebah

LATIHAN 8
DIALOG

Baca dan fahami dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Milah

: Selamat petang, Mei Ling. Lama betul kita tak jumpa. Apa
Khabar?

Mei Ling

: Khabar baik, Milah. Ke mana awak menghilang selama ini?

Milah

: Oh, janganlah berkata begitu! Saya pulang ke kampung datuk


saya di Perak.

Mei Ling

: Patutlah saya tidak nampak awak. Seronokkah awak bercuti di


sana?

Milah

: Seronok. Nenek kirim salam pada awak. Saya banyak bercerita


tentang awak kepadanya. Oh, ya Mei Ling! Terlupa pula saya ! Ini
ialah buah tangan saya untuk awak.

103

Mei Ling

: Wah, cantiknya beg mengkuang ini! Milah. Tentu mahal


harganya,

Milah

: Tidaklah mahal. Nenek saya yang menganyamnya. Mei Ling,


awak tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu?

Mei Ling

: Saya tidak ke mana-mana kerana emak saya baru bersalin?

Milah

: Wah, seronoknya ! Nanti saya ingin menziarahi ibu dan adik baru
awak.

Mei Ling

: Baiklah. Kita jumpa selepas waktu sekolah nanti.

Ke manakah Milah pergi semasa cuti sekolah?


A Rumah Milah
B Rumah datuk
C Rumah tumpangan
D Rumah peranginan

Apakah kemahiran nenek Milah?


A Menangkap ikan
B Menganyam beg
C Melukis gambar
D Memasak

Mengapakah Mei Ling tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu?
A Ibunya baru melahirkan adiknya
B Bapa tidak mahu bercuti
C Mei Ling terpaksa menjaga adik

Semua pernyataan di bawah adalah benar tentang petikan, kecuali


A Milah dan Mei Ling bersahabat baik
B Nenek Milah mahir menganyam beg
C Mei Ling mendapat adik baru
D Ibu Mei Ling pandai memasak

Maksud perkataan menziarahi dalam petikan ialah


A Mempersilakan
B Melihat
C Melawat
D Mengintai

104

LATIHAN 8
DIALOG

Baca dan fahami dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Milah

: Selamat petang, Mei Ling. Lama betul kita tak jumpa. Apa
Khabar?

Mei Ling

: Khabar baik, Milah. Ke mana awak menghilang selama ini?

Milah

: Oh, janganlah berkata begitu! Saya pulang ke kampung datuk


saya di Perak.

Mei Ling

: Patutlah saya tidak nampak awak. Seronokkah awak bercuti di


sana?

Milah

: Seronok. Nenek kirim salam pada awak. Saya banyak bercerita


tentang awak kepadanya. Oh, ya Mei Ling! Terlupa pula saya ! Ini
ialah buah tangan saya untuk awak.

Mei Ling

: Wah, cantiknya beg mengkuang ini! Milah. Tentu mahal


harganya,

Milah

: Tidaklah mahal. Nenek saya yang menganyamnya. Mei Ling,


awak tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu?

Mei Ling

: Saya tidak ke mana-mana kerana emak saya baru bersalin?

Milah

: Wah, seronoknya ! Nanti saya ingin menziarahi ibu dan adik baru
awak.

Mei Ling

: Baiklah. Kita jumpa selepas waktu sekolah nanti.

Ke manakah Milah pergi semasa cuti sekolah?


A Rumah Milah
B Rumah datuk
C Rumah tumpangan
D Rumah peranginan

Apakah kemahiran nenek Milah?


A Menangkap ikan
B Menganyam beg
105

C Melukis gambar
D Memasak
Mengapakah Mei Ling tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu?
A Ibunya baru melahirkan adiknya
B Bapa tidak mahu bercuti
C Mei Ling terpaksa menjaga adik

Semua pernyataan di bawah adalah benar tentang petikan, kecuali


A Milah dan Mei Ling bersahabat baik
B Nenek Milah mahir menganyam beg
C Mei Ling mendapat adik baru
D Ibu Mei Ling pandai memasak

Maksud perkataan menziarahi dalam petikan ialah


A Mempersilakan
B Melihat
C Melawat
D Mengintai

LATIHAN 9

LAPORAN
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Laporan Perkhemahan Pengakap


Pasukan pengakap SJK (T) Tun Sambanthan, Pahang telah
menganjurkan perkhemahan pengakap di Taman Negara selama dua hari
bermula pada 4 Mei 2009. Perkhemahan ini disertai oleh 80 orang anggota
pengakap dan 5 orang guru pengiring.
Tujuan utama perkhemahan ini diadakan adalah untuk mendedahkan
murid-murid kepada suasana perkhemahan, memberi pengalaman hidup di
hutan dan menanam sikap kerjasama dalam kalangan anggota-anggota
pengakap.
Berbagai-bagai acara menarik serta mencabar telah dijalankan.
Antaranya termasuklah pertandingan memasak dan mengenal berbagai-bagai
kehidupan di hutan. Persembahan setiap kumpulan yang terdiri daripada 10
orang peserta turut menyerikan malam penutupan itu.
106

Semua anggota pengakap sangat gembira dapat berkhemah di sini.


Segala pengalaman akan terus disimpan dan terpahat dalam hati setiap
anggota.

Disediakan oleh ,

10 MEI 2009.

Mariamah
( MARIAMAH A/P VELLU )
Setiausaha ,
Pasukan Pengakap ,
SJKT Tun Sambanthan.

Perkataan menganjurkan dalam petikan bermaksud ......


A

Mengendalikan

Mengadakan

Mengajar

Membuat

Bilakah perkhemahan itu berakhir ?


A

4 Mei 2009

5 Mei 2009

6 Mei 2009

7 Mei 2009

Berapa orangkah yang terlibat dalam perkhemahan ini ?


A

75 orang

80 orang

84 orang

85 orang

Apakah tujuan utama perkhemahan diadakan ?


A

Aktiviti tahunan pasukan pengakap.

Mengisi masa lapang semasa cuti sekolah.

C
D

Mendedahkan kehidupan di hutan kepada anggota pengakap.


Mendedahkan suasana perkhemahan, memberi pengalaman dan
memupuk semangat kerjasama.

107

Pernyataan yang berikut adalah salah kecuali .


A

persembahan diadakan pada malam pertama.

B
C

perkhemahan itu berlangsung di Taman Templer.


acara menarik yang dijalankan termasuklah pertandingan
melukis.
semua anggota pengakap sangat gembira kerana dapat
berkelah di situ.

LATIHAN 10

RENCANA

Baca rencana di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Katak puru merupakan haiwan berdarah sejuk yang tergolong dalam kumpulan amfibia.
Katak puru dapat hidup di dua alam, iaitu di air dan di darat. Haiwan ini bernafas melalui paruparu dan kulitnya.
Katak puru mempunyai gigi pada bahagian atas di dalam mulutnya. Katak puru
mempunyai lidah yang kuat untuk melambung mangsanya terus ke dalam mulut. Haiwan unik
ini mampu melompat sejauh dua meter.
Katak puru melindungi tempat kediaman mereka dengan pelbagai cara termasuklah
dengan mengeluarkan bunyi, mengejar penceroboh dan menyerang dengan cara melompat.
Katak puru betina amat tertarik dengan katak puru jantan yang mampu menyediakan
makanan yang banyak di kawasan kediamannya. Seekor katak puru betina mampu
mengeluarkan kira-kira 25,000 biji telur. Telur-telur ini kemudiannya bercantum antara satu
sama lain dan terapung-apung di permukaan air. Haiwan ini akan menjaga anak-anaknya
yang dikenali sebagai berudu hinggalah usianya dua tahun. Saiz katak puru bergantung
kepada panjang berudu. Ini bermakna, berudu yang bersaiz panjang akan mempunyai
peluang hidup yang lebih besar selepas proses metamorfosis.
Pendengaran adalah deria yang paling penting bagi haiwan ini kerana katak puru jantan
berlumba-lumba mengeluarkan bunyi semasa berada di kawasan kolam yang menjadi tempat
pembiakan bagi haiwan ini. Manakala katak puru betina pula akan menyahut bunyi itu secara
agresif dan tanpa henti.

1. Bagaimanakah katak puru bernafas?


108

A
B
C
D

melalui insang
melalui paru-paru
melalui kulit
melalui paru-paru dan kulit

2. Berapakah jarak yang mampu dilompat oleh seekor katak puru?


A
B
C
D

1.0 meter
1.5 meter
2.0 meter
2.5 meter

3. Mengapakah katak puru betina sangat tertarik dengan kata puru jantan?
A
B
C
D

kata puru jantan sangat kuat


kata puru jantan lebih besar saiznya
kata puru jantan suka berlumba-lumba mengeluarkan bunyi
katak puru jantan mampu menyediakan makanan yang banyak

4. Yang manakah antara berikut benar tentang katak puru betina?


A
B
C
D

tidak dapat menghasilkan telur


dapat menghasilkan kira-kira 25 000 biji telur
tidak menyahut apabila terdengar bunyi daripada kata puru jantan
mampu menyediakan banyak makanan di kawasan kediaman

5. Penyataan berikut merupakan ciri-ciri yang ada pada katak puru, kecuali..
A
B
C
D

109

haiwan ini hidup di air dan di darat.


haiwan ini bernafas melalui paru-paru dan kulit.
gigi katak puru letaknya pada bahagian bawah di dalam mulutnya.
katak puru tergolong dalam kumpulan haiwan amfibia berdarah sejuk.

LATIHAN 11
SYARAHAN

Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.


Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijaksana,Tuan Guru Besar,
guru-guru dan rakan-rakan yang budiman. Kepentingan Air kepada Tubuh Kita ialah tajuk
syarahan saya pada pagi ini.
Hadirin yang dihormati,
Setiap hari kita memerlukan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal untuk
meneruskan kehidupan. Air merupakan keperluan asas manusia. Ketiga-tiganya saling
melengkapi antara satu sama lain. Namun begitu, air termasuk dalam kumpulan makanan
yang sangat penting dalam tubuh kita. Kita boleh hidup tanpa makan tujuh hari, tetapi akan
mati jika tidak mendapat air lebih daripada empat hari.
Hadirin yang dikasihi,
Untuk pengetahuan anda semua, tubuh kita diliputi air sebanyak 50 hingga 70 peratus
daripada berat badan. Dehidrasi atau kehilangan air dalam badan berlaku apabila kita
berpeluh. Apabila air dalam badan seseorang itu hilang sebanyak satu hingga empat peratus
daripada keseluruhan badan, prestasi seseorang itu menurun dengan mendadak. Seseorang
akan menemui ajal jika kehilangan air melebihi sepuluh peratus.
Hadirin yang dihormati,
Terdapat beberapa punca yang menyebabkan kehilangan air dari tubuh kita, antaranya
ialah suhu, cuaca, dan jangka masa latihan bagi ahli sukan. Peluh akan keluar dengan banyak
jika latihan berterusan tanpa henti dilakukan. Selain itu, kita akan berpeluh dengan banyak
untuk membebaskan tenaga apabila berada dalam suasana cuaca yang panas.
Jumlah pengambilan air dapat ditentukan dengan melihat kehilangannya melalui air
kencing. Seseorang individu dikatakan mempunyai tahap dehidrasi yang baik akan membuang
air kecil lebih kurang satu jam setengah hingga dua jam sekali. Jika seseorang hanya
membuang air kecil beberapa kali sehari, dia perlu meningkatkan pengambilan air.
Hadirin yang dihormati,
Semua atlet sukan akan kehilangan air mencapai hingga sepuluh peratus daripada
berat badan mereka. Bagi pemain hoki dan bola sepak pula akan kehilangan air antara dua
hingga empat peratus. Justeru mereka perlulah mengambil air dari semasa ke semasa. Maka
kita hendaklah minum air sekurang-kurang lapan gelas sehari untuk menjamin kesihatan.
Rakyat Sihat , Negara Maju
Sekian, terima kasih.
110

1. Pertandingan syarahan tersebut dijalankan peringkat


A.
B.
C.
D.
2.

Seseorang itu akan menemui ajal jika kehilangan air melebihi


A.
B.
C.
D.

3.

kerap buang air kecil


buang air kecil satu jam setengah hingga dua jam sekali.
sentiasa berpeluh dalam cuaca panas.
buang air kecil beberapa kali sahaja dalam sehari.

Perkataan mendadak dalam petikan bermaksud


A.
B.
C.
D.

5.

empat peratus
dua peratus
sepuluh peratus
dua belas peratus.

Dehidrasi normal berlaku apabila seseorang itu


A.
B.
C.
D.

4.

daerah
negeri
sekolah
kelas.

dengan segera
secara tiba-tiba
melonjak
banyak

Jika kamu merupakan atlet maraton, berapakah kehilangan air yang boleh
berlaku.
A.
B.
C.
D.

111

enam hingga sepuluh peratus


dua hingga empat peratus.
empat hingga enam peratus
melebihi tujuh puluh peratus.

LATIHAN 12

IKLAN
Teliti iklan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

PERADUAN MELUKIS SEMPENA HARI ALAM SEKITAR


anjuran
KEMENTERIAN ALAM SEKITAR
dengan kerjasama
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
dan
THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BHD.
Jangan lepaskan peluang untuk mengasah bakat anda serta menggondol hadiah-hadiah
yang lumayan.
Kumpulan A
Hadiah Pertama: RM300
Hadiah Kedua: RM200
Hadiah Ketiga: RM100
Lima Hadiah Sagu Hati: Buku bernilai RM50 setiap satu.
(Hadiah sumbangan Pustaka Timur)
Kumpulan B
Hadiah Pertama: RM500
Hadiah Kedua: RM350
Hadiah Ketiga: RM175
Tiga hadiah Sagu Hati: Alat Tulis bernilai RM50 setiap satu.
(Hadiah sumbangan Tinta Emas Sdn. Bhd.)
Syarat-syarat penyertaan
1. Terbuka kepada semua pelajar di negeri Selangor Darul Ehsan sahaja.
2. Pelajar hendaklah mengisi borang penyertaan yang akan disiarkan dalam akhbar
kumpulan New Straits Times Press (M) Bhd. yang akan disiarkan pada hari Selasa 14 Julai
2009.
3. Maklumat dalam borang hendaklah lengkap dan mestilah disahkan oleh ibu bapa serta
pihak sekolah.
4. Satu salinan fotokopi surat beranak atau kad pengenalan
hendaklah disertakan bersama perdaftaran tersebut.
5. Borang penyertaan hendaklah dihantar oleh pihak
sekolah.
112

6. Kumpulan A terbuka kepada pelajar berusia 9 - 12 tahun.


Kumpulan B terbuka kepada pelajar 13 - 16 tahun.
7. Tema lukisan ini akan ditentukan kemudian nanti.
8. Tarikh dan tempat pertandingan seperti di bawah:
Tempat:
Balai Seni Lukis Shah Alam
Tarikh:
2 Ogos 2009
Masa:
9.00 pagi.
9. Bahan-bahan untuk melukis tidak perlu dibawa, kecuali
kertas lukisan peserta sendiri.

1. Perkataan menggondol dalam petikan bermaksud


A. mendapat
B. mengangkat
C. membawa
D. memangkas

2. Berapakah perbezaan hadiah wang yang ditawarkan


antara dua kumpulan itu?
A. RM725
B. RM425
C. RM350
D. RM325
3. Mengapakah borang itu perlu disahkan oleh ibu bapa dan
juga pihak sekolah?
A. Untuk menentukan kesahihan maklumat dalam borang itu.
B. Untuk menentukan peserta adalah rakyat negeri Selangor.
C. Untuk memastikan pelajar itu bersekolah di negeri Selangor.
D. Untuk menentukan pelajar itu berbakat dalam lukisan.
4. Semua makluman berikut benar tentang peraduan itu
kecuali
A. peraduan itu terbuka kepada pelajar di negeri Selangor sahaja.
B. peserta diminta membawa bahan-bahan untuk melukis.
C. pihak penganjur belum lagi memutuskan tema lukisan.
D. sektor swasta turut sama menjayakan peraduan tersebut.
5. Berapakah jumlah wang yang diperolehi Daud jika dia
memenangi dua daripada hadiah utama Kumpulan B ?
A. RM 175
B. RM 350
C. RM 500
D. RM 675
113

SKEMA JAWAPAN

LATIHAN 7 : KATA KERJA


JAWAPAN

LATIHAN 1 : KATA NAMA AM

1. D
5. C
9. D
13. B
17. D

JAWAPAN
1.A
2. D
5.A
6. C
9.B
10. D
13. B
14. C
17. D
18. C

3. B
7. D
11. D
15. B
19. A

4. C
8. C
12. B
16. B
20. D

LATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS


JAWAPAN
1 C
2. C
3. B
4. A
5. D
6. C
7. B

8. D
9. C
10. B
11. D
12. B
13. B
14. B

15. B
16. D
17. C
18. B
19. C
20. B

2 C
6 B
10 B
14 A
18 C

3 D
7 D
11 B
15 C
19 B

3. B
7. A
11. B
15. D
19. A

4. D
8. C
12. A
16. C
20. B

LATIHAN 8: KATA ADJEKTIF


JAWAPAN
1.D
5.D
9.D
13 C
17 D

2. D
6. B
10. B
14 C
18 C

3. A
7. D
11. A
15 C
19 A

4. B
8. C
12 B
16 A
20 D

LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA


JAWAPAN

LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI


JAWAPAN
1 D
5 C
9 B
13 A
17 D

2D
6. B
10. B
14. C
18. A

4 D
8 B
12 C
16 D
20 D

1 A
2 C
3 B
4 C
5 D
6 B
7 D
8 A
9 C
10 B

daripada
kepada
ke
kepada
daripada
untuk
hingga
terhadap
akan
oleh

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
C
B
A
B
C
A
C
B
C

daripada
pada
dalam
untuk
akan
sejak
oleh
untuk
kepada
Antara

LATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYAAN


JAWAPAN

LATIHAN 10 : KATA HUBUNG


JAWAPAN

1. C Siapa
2. B apa
3. A Bilakah
4. B Mengapakah
5. B Berapakah
6. C apakah
7. A Bilakah
8. D Bagaimanakah
\9. D berapakah
10. A Siapa

1. C
5. A
9. A
13. B
17. A

11. B Berapa
12 .C siapa
13. A Apa
14. C apa
15. B mana
16. A bagaimana
17. C siapa
18. B siapa
19. D siapa
20. C berapa

LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK


JAWAPAN
1. A mana
2. B itu
3. B ini
4. C mana mana
5. C sini
6. A mana mana
7. A mana mana
8. A mana
9. C mana
10. B apa apa

11. D
12. C
13. C
14. B
15. A
16. C
17. B
18. B
19. A
20. D

ini
sana
sini
situ
apa apa
ini
mana mana
begitu
ini
mana mana

LATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU


JAWAPAN
1. A
5. A
9. B
13. B
17. A

2. B
6. C
10. C
14. A
18. A

114

3. A
7. D
11. A
15. B
19. C

4. B
8. B
12. C
16. A
20. D

2. B
6. C
10. B
14. C
18.D

3. C
7. D
11. B
15. A
19. B

4. D
8. C
12. D
16. A
20. A

LATIHAN 11: KATA TANYA


JAWAPAN
1. B
5. B
9. A
13. A
17. C

2. C
6. C
10. C
14. B
18. B

3. A
7. A
11. D
15. B
19. D

4. B
8. D
12. D
16. A
20. A

LATIHAN 12 : KATA SERU


JAWAPAN
1.D
5.C
9. A
13. D
17. C

2. B
6. C
10. D
14. B
18. D

3. D
7. A
11. C
15. C
19. B

4. D
8. D
12. D
16. A
20. A

LATIHAN 13: KATA BANTU


JAWAPAN
1 A
5 A
9 C
13 B
17 A

2 C
6 A
10 C
14 A
18 D

3 D
7 B
11 C
15 A
19 C

4 C
8 D
12 C
16 A
20 D

LATIHAN 14: KATA NAFI


JAWAPAN

LATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF


JAWAPAN

1 A
2 A
3 C
4 C
5 C
6 A
7 D
8 A
9 D
10 B

1C
5B
9.A
13. C
17. A

11 B
12 B
13 D
14 C
15 A
16 B
17 B
18 B
19B
20 C

2A
6D
10C
14A
18A

3C
7C
11B
15D
19A

4A
8B
12A
16C
20D

LATIHAN 16 : KATA PEMERI


JAWAPAN
1. C
5.C
9. B
13. B
17. A

2. B
6. A
10. B
14. C
18. C

3. A
7. A
11. A
15. B
19. C

4. B
8. C
12. A
16. C
20. A

LATIHAN 17 : KATA PENGUAT


JAWAPAN
1. A
2. C
3. B
4. A
5. D
6. A
7. A
8. B
9.A
10. D
11. C
12. A
13. D
14. A
15. A
16. A
17. D
18. C
19. C
20. B
LATIHAN 18 : KATA BILANGAN
JAWAPAN
1. B
5. D
9. C
13. A
17. C

2. C
6. A
10. A
14. C
18. A

3. B
7. C
11. C
15. A
19. D

4. D
8. D
12. D
16. D
20. B

LATIHAN 19 : KATA PERINTAH


JAWAPAN
1 D
5 C
9 B
13 A
17 A

2 B
6 C
10 D
14 C
18 C

3 D
7 D
11 C
15 A
19 C

4 A
8 C
12 B
16 C
20 D

LATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN


JAWAPAN
1B
5D
9D
13B
17B

2C
6A
10A
14C
18C

3C
7B
11B
15A
19B

4A
8D
12A
16C
20D

1B
5D
9D
13C
17A

4. A
8. C
12. D
16. B
20. A

2A
6D
10B
14A
18C

3C
7C
11C
15D
19B

4C
8A
12C
16B
20C

LATIHAN 23 : IMBUHAN
JAWAPAN
1 B
5 B
9 B
13 C
17 C

2 C
6 C
10 A
14 B
18 C

3 C
7 C
11 B
15 C
19 D

4 B
8 C
12 C
16 C
20 B

LATIHAN 24 : TANDA BACA


JAWAPAN
1D
5C
9A
13D
17D

2A
6D
10A
14D
18B

3A
7B
11C
15A
19D

4C
8C
12B
16A
20B

LATIHAN 25 : PENANDA WACANA


JAWAPAN
1. A
5. C
9. D
13. C
17. B

2. C
6. A
10. C
14. B
18. D

3. D
7. B
11. B
15. D
19. A

4. B
8. A
12. A
16. A
20. B

LATIHAN 26: KESALAHAN TATABAHASA


JAWAPAN
1. C
2. D
3. C
4. A
5. C
6. C
7. C
8. D
9. C
10. B
11.D
12.D
13.B
14. C
15. C
16. C
17.C
18. D
19. C
20. C
LATIHAN 27 : PENJODOH BILANGAN
JAWAPAN
1C
5D
9D
13D
17D

2B
6A
10B
14C
18D

3C
7B
11C
15C
19A

4C
8A
12B
16B
20D

LATIHAN 28 : PERIBAHASA
LATIHAN 28:JAWAPAN
1 A
5 B

115

3. B
7. A
11. B
15. A
19. B

LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH


JAWAPAN

LATIHAN 15: KATA PENEGAS


JAWAPAN
1B
5D
9A
13C
17C

2. C
6. B
10. A
14. B
18. C

2 C
6 B

3 B
7 C

4 C
8 C

9 D
13 C
17 C

10 A
14 D
18 D

11 A
15 A
19 D

12 B
16 B
20 C

13. A
17. A

14. D
18. C

15. B
19. C

16. C
20. B

LATIHAN 33 :KATA MAJMUK


JAWAPAN
LATIHAN 29 : SINONIM
JAWAPAN
1A
2A
3B
5A
6D
7A
9C
10D
LATIHAN 30 : ANTONIM
JAWAPAN
1C
2B
3D
5A
6C
7D
9C
10C
LATIHAN 31 : POLISIM
JAWAPAN
1A
2C
3A
5A
6B
7C
9A
10D
11C
13B
14C
15A
17B
18B
19B

4C
8A

4D
8A

4A
8D
12A
16D
20C

LATIHAN 32 : IMBUHAN
JAWAPAN
1. B
5. A
9. B

2. B
6. A
10. B

116

3. A
7. D
11. B

4. D
8. A
12. C

1 A
5 C
9 C
13 C
17 B

2
6
10
14
18

C
A
A
A
A

3
7
11
15
19

B
A
B
A
B

4
8
12
16
20

A
D
D
A
C

LATIHAN 34: KATA GANDA


JAWAPAN
1 B
5 A
9 C
13 D
17 D

2
6
10
14
18

D
A
C
A
B

3 B
7 B
11 A
15 B
19 C

4 A
8 C
12 D
16 D
20 D

LATIHAN 35:.BANDINGAN SEMACAM


JAWAPAN
1
5
9
13
17

A
B
D
B
A

2
6
10
14
18

D
B
B
A
A

3
7
11
15
19

D
B
C
D
C

4
8
12
16
20

A
C
C
C
B

SET SOALAN TAMBAHAN


(5 SET SOALAN)
SULIT

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6 2013

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


SET 1
50 minit

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawaban A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawaban sahaja. Hitamkan jawaban kamu pada kertas jawaban objektif yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak menukar jawaban, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawaban yang baharu.

117

Kertas soalan ini mengandungi hanya 11 halaman bercetak.


[Lihat sebelah
SULIT

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, B,
C dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.
Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

Soalan 1 hingga Soalan 19


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

________ mesti menjaga kebersihan kelas agar dapat belajar dalam keadaan selesa.
A
Kita
B
Kami
C
Beliau
D
Engkau

Maafkan saya kerana menyusahkan ________, kata Joshua kepada kawan-kawannya.


A
Anda
B
Awak
C
Kamu
D
Kalian

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah

Datuk Doktor Sheikh Muszaphar Shukor ________ sebagai


angkasawan pertama Malaysia.
A

Dikenali

Kenalan

Terkenal

Mengenali

Tahap ________ sivik dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita masih rendah.
A
Tersedar
B
Kesedaran
C
Disedarkan
D
Menyedarkan

Albert dan Siew Wei menebang se ________ buluh di belakang rumahnya untuk membuat

118

layang-layang.
A
ruas
B
pucuk
C
berkas
D
batang
6

Mesyuarat koperasi itu menjadi ________ apabila sebahagian anggotanya bertikam lidah.
A
Tenat
B
Kusut
C
Bising
D
Hangat

Saya mengalami ________ nafas kerana keadaan cuaca yang berjerebu pada petang ini.
A
Siksa
B
Sesak
C
Sebak
D
Susah

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah

Sebuah monorel sedang ________ menuju ke Hentian Jalan


Tuanku Abdul Rahman.
Meluru
A
B

Melibas

Meluncur

Memusing

Kami terpegun melihat pekerja di ladang teh itu ________ daun-daun teh dengan pantas.
A
Memetik
B
Menebas
C
Memotong
D
Mencantas

10

Adik Manisah tidak tahu sama ada hendak makan kuetiau goreng ________ mi goreng.
A
Lagipun
B
Biarpun
C
Ataupun
D
Mahupun

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah

11

119

________ menyimpan duit tunai di rumah ________ kamu


menyimpannya di bank, nasihat Farish kepada kawannya.

12

Dari ... lebih baik

Daripada ... lebih baik

C
D

Biarpun ... sudah tentu


Sungguhpun ... sudah tentu

Laporan itu ________ pencerobohan hutan yang berlaku di Hutan Simpan Rompin.
A
Akan
B
Pada
C
Tentang
D
Daripada

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah

13

Kebanyakan kuih tradisional masyarakat Melayu diperbuat


________ tepung beras, kata Chef Adu.
A

Dari

B
C

Antara
Dengan

Daripada

14

Ibu berasa pening ketika melalui jalan yang ________ dari Tapah ke Cameron Highlands.
A
licin-licau
B
lekak-lekuk
C
lintang-pukang
D
bengkang-bengkok

15

Semasa kegawatan ekonomi yang melanda dunia, banyak orang yang hilang ________
kerana diberhentikan kerja.
A
gaji pokok
B
batu loncatan
C
mata pencarian
D
ayam tambatan

16

Walaupun Sufiza tergolong dalam golongan orang kurang upaya tetapi ________nya
membuat labu sayung sangat halus.
A
air tangan
B
kerja tangan
C
buah tangan
D
campur tangan

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah

120

17

Pak Cik Wahid sedang menanam beberapa ________ anak


padi di sawahnya.
A
B

Gemal

Batang

Rumpun

Pokok

18

Dalam Persatuan Bahasa Melayu, Nurul Nadiah memegang jawatan sebagai ________.
A
Sukarela
B
Setiausaha
C
Suruhanjaya
D
Warganegara

19

Sekolah Kebangsaan Taman Jaya baru sahaja mengadakan majlis ________ dengan ibu
bapa dan penjaga murid.
A
atur cara
B
temu ramah
C
ramah mesra
D
sidang akhbar

20

Bantuan pakaian dan makanan itu akan disalurkan kepada mangsa ribut di Kuala Perlis.
Perkataan seerti bagi disalurkan ialah
A
Didermakan
B
Dihantarkan
C
Disedekahkan
D
Disumbangkan

21

Nurliyana dan adiknya membantu ibu mereka mengasingkan telur ayam mengikut saiz dan
gred yang telah ditentukan.
Perkataan berlawan bagi mengasingkan ialah
A
Menguli
B
Mengacau
C
menyisihkan
D
Menggaulkan

Soalan 22 dan Soalan 23


Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
22

I Para pesawah memetik hasil padi mereka dengan gembira.

121

II Norhan turut memetik kata-kata Sasterawan Negara yang terkenal itu.


III Haikal memetik kecapi sambil menyanyikan lagu Budi Bahasa Amalan Kita.
IV Siti Hamidah memetik minatnya dalam seni lukis semenjak dia di bangku sekolah.
A
B
C
D

23

Mazlan mengikuti kursus faedah pengawetan makanan di Serdang.

II

Encik Zaim membayar kadar faedah yang rendah untuk pinjaman keretanya.

III

Banyak faedah yang kita peroleh jika kita mengamalkan sikap suka menabung.

IV

Dia menggunakan faedah yang mudah untuk menyelesaikan masalah Matematik itu.

A
B
C
D

24

25

I dan III sahaja


II dan III sahaja
II dan IV sahaja
III dan IV sahaja

I dan II sahaja
I dan IV sahaja
II dan III sahaja
III dan IV sahaja

Sudahkah kamu menyiapkan laporan projek belia kampung kita itu?


Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat tanya di atas.
A

Laporan projek belia kampung kita itu amat sukar disiapkan.

Laporan projek belia kampung kita itu akan saya hantar sebentar lagi.

Ya, saya telah menyiapkan laporan projek belia kampung kita itu petang semalam.

Ya, saya akan menyiapkan laporan projek kampung kita itu kepada persatuan belia.

Saya serahkan buku karangan itu kepada Cikgu Farhana untuk disemak semula.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
A

Di manakah Cikgu Farhana letakkan buku karangan itu?

Bilakah kamu serahkan buku karangan itu kepada Cikgu Farhana?

Siapakah yang mengambil buku karangan itu daripada Cikgu Farhana?

Mengapakah kamu serahkan buku karangan itu kepada Cikgu Farhana?

Soalan 26 dan Soalan 27


Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.
26

Album baharu artis wanita terkenal itu akan dipasarkan sebelum Disember 2009.
A

Sebelum Disember 2009, album baharu terkenal artis wanita itu akan dipasarkan.

Sebelum Disember 2009, album artis baharu wanita terkenal itu akan dipasarkan.

Sebelum Disember 2009, album baharu artis wanita terkenal itu akan dipasarkan.

122

27

Sebelum Disember 2009, album artis baharu wanita terkenal itu akan dipasarkan.

Jemputlah ke majlis hari lahir saya pada minggu hadapan, kata Yatie kepada Suzie.
A

Yatie mempelawa Suzie ke majlis hari lahirnya pada minggu hadapan.

Yatie merayu Suzie agar datang ke majlis hari lahirnya pada minggu hadapan.

C
D

Yatie meminta Suzie bertandang ke majlis hari lahirnya pada minggu hadapan.
Yatie mengarahkan Suzie datang ke majlis hari lahirnya pada minggu hadapan.

Soalan 28 hingga Soalan 30


Pilih ayat yang betul.
28

29

30

Pemandu bas itu menafikan dia memotong garisan berkembar.

Kami sampai di kawasan rehat dan rawat itu lebih awal dari mereka.

Siapatah yang gemar membuang sampah sarap di dalam sungai tersebut.

Ibu-ibu dan anak-anak kecil masuk padang untuk memulakan acara sukan.

Emak mengkhaskan lauk untuk kakak yang masih belum pulang dari sekolah.

II

Satu rampasan terbesar minyak disel dilakukan oleh pasukan kastam pagi tadi.

III

Kamus ekabahasa yang baharu itu dijual dengan harga yang sangat berpatutan.

IV

Pertandingan mencari harta karun itu hanya terbuka kepada ahli kelab itu sahaja.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja

Oleh kerana dia berkelulusan tinggi, dia diterima bekerja di syarikat itu.

II
III

Jalan raya itu sedang diperlebar oleh pekerja-pekerja Jabatan Kerja Raya.

IV

Saya mempunyai banyak kenalan yang tinggal di taman perumahan mewah itu.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

123

Semua jejentik itu mati bila ayah membubuh racun ke dalam takungan air itu.

Soalan 31 hingga Soalan 35


Baca ucapan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

124

Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Cikgu Ahmad
Kamal, dan rakan seperjuangan sekalian.
Mulai minggu hadapan saya akan memulakan persekolahan saya di tempat baharu yang
terlalu asing bagi saya. Hari ini merupakan hari terakhir persekolahan saya di sini. Saya berasa
hiba untuk meninggalkan rakan-rakan yang begitu akrab serta guru-guru yang sangat saya
hormati. Hari ini saya faham erti persahabatan yang sebenarnya dan sukar untuk dijelaskan
dengan kata-kata.
Untuk pengetahuan kawan-kawan di sini, keluarga saya akan berpindah ke Pahang
pada hujung minggu ini kerana bapa saya perlu melaporkan diri di tempat kerja baharunya
pada minggu hadapan. Terlalu berat bagi saya untuk meninggalkan sekolah ini. Andai kata
sekolah ini mempunyai kemudahan asrama atau saya masih ada saudara mara di sini, sudah
pasti saya akan memilih untuk meneruskan persekolahan saya di sini.
Hadirin yang dihormati,
Kenangan pahit dan manis bersama-sama rakan dan guru-guru di sini akan sentiasa
dalam ingatan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ahmad Kamal kerana
segala bimbingan dan nasihat yang diberikannya. Saya menyanjung tinggi ketegasan dan
tunjuk ajar beliau serta guru-guru yang lain walaupun kadangkala tindakan mereka itu tidak
disenangi oleh pelajar. Saya tahu niat mereka murni untuk membimbing pelajar yang dikasihi.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berjaya kepada rakanrakan dalam pelajaran mereka. Akan tetapi, matlamat menginginkan kecemerlangan dalam
bidang akademik tidak bermakna kita meninggalkan aktiviti kokurikulum sama sekali.
Hadirin yang budiman,
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan
yang bersusah payah mengadakan majlis yang sangat bermakna untuk diri saya ini. Kepada
semua, saya berharap agar kita dapat terus berhubung antara satu sama lain melalui surat
ataupun telefon demi kebaikan bersama.
Akhir kata, penutup tirai bicara, saya menyusun jari sepuluh untuk memohon ampun dan
maaf daripada guru-guru dan rakan-rakan jika ada tutur kata dan tingkah laku saya yang tidak
menyenangkan selama ini.
Sekian, terima kasih.

31

Mengapakah majlis tersebut diadakan?


A
B

Untuk meraikan penulis


Untuk meraikan Cikgu Ahmad Kamal

Untuk mengalu-alukan kedatangan pelajar baharu

125

32

Untuk mengadakan majlis perpisahan kepada penulis

Mengapakah penulis berasa sedih pada hari tersebut?


A

Kerana dia akan berpindah ke tempat baharu

Kerana dia akan berpisah dengan kawan-kawannya

Kerana hari tersebut merupakan hari terakhir persekolahannya

Kerana dia akan meninggalkan rakan-rakan karib dan guru-guru

33

Apakah maksud penulis apabila dia berkata tempat baharu itu terlalu asing bagi dirinya?
A
Dia tidak pernah tinggal di Pahang.
B
Dia belum pernah bersekolah di Pahang.
C
Dia akan keseorangan di tempat baharu itu.
D
Dia hanya mengetahui tentang Pahang daripada bahan bacaan.

34

Apakah harapan penulis terhadap rakan-rakan yang akan ditinggalkannya?

35

A
B

Sentiasa berhubung antara satu sama lain


Belajar dengan bersungguh-sungguh agar mereka berjaya

Mengekalkan hubungan baik antara guru dengan para pelajar

Jangan benci akan guru-guru yang banyak membimbing para pelaja.

Frasa menyusun jari sepuluh dalam petikan di atas menunjukkan perbuatan


A

menggenggam kedua-dua belah tapak tangan

B
C

menangkupkan kedua-dua belah tapak tangan


meletakkan satu tapak tangan di atas tapak tangan yang lain

mempertemukan tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri

Soalan 36 hingga Soalan 40


Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

126

Sampai sahaja di rumah, Anis menyambut ayahnya di muka pintu. Encik Yusof tersenyum
sambil menghulurkan begnya kepada Anis. Encik Yusof meminta segelas air sejuk. Cuaca
panas tengah hari itu membuatkan dia berasa begitu haus.
Puan Marina menghulurkan segelas air sejuk kepada suaminya. Dia kasihan melihat
suaminya berkerja tidak kira siang ataupun malam. Mereka dapat menikmati kehidupan yang
selesa dengan usaha keras suaminya selama ini. Siapa kata hidup bersandarkan kerja melukis
dan kreatif tidak mampu hidup senang? Perkara yang amat penting, jika ada kemahuan dan
kesungguhan pasti beroleh kejayaan.
Datangkah pembeli lukisan abang itu? tanya Puan Marina.
Pemandunya sahaja yang datang. Datuk Kamal tidak dapat datang kerana ada
mesyuarat penting, beritahu Encik Yusof kepada isterinya.
Datuk Kamal bayar seperti dijanjikah? tanya Puan Marina.
Datuk Kamal seorang yang menepati janji. Abang suka berurusan dengannya. Dia tahu
menilai kreativiti orang seni seperti kita ini, kata Encik Yusof kepada isterinya.
Encik Yusof membuka dompet duitnya seraya menunjukkan sekeping cek kepada
isterinya. Puan Marina tersenyum memandang ke arah cek tersebut. Berbaloi juga penat lelah
suaminya selama ini.
Alhamdulilah. Berkat rezeki Tuhan berikan kepada kita sekeluarga, kata Puan Marina.
Esok abang hendak pergi ke bank. Hendak tunaikan cek tersebut. Sebahagiannya kita
simpan, sebahagian lagi kita gunakan untuk keperluan kita sekeluarga. Sambil itu, bolehlah
saya hantar awak ke klinik. Sejak kebelakangan ini, awak asyik demam sahaja, kata Encik
Yusof kepada isterinya.
Tidak payahlah. Saya demam biasa sahaja. Telan panadol sihatlah. Bukannya sakit
tenat, kata Puan Marina.
Sebelum tenatlah kita perlu bertindak. Esok kalau dah melarat tiada penawarnya, kata
Encik Yusof lagi.
Jangan buang dan membazir duitlah. Beli ubat di farmasi pun sudah memadai, kata
Puan Marina lagi.
Itu sahajalah alasan awak. Berjimat memang bagus, tetapi biar kena pada tempatnya.
Kesihatan adalah harta yang paling berharga. Kalau duit melimpah ruah tetapi kesihatan
tergadai tiada gunanya, kata Encik Yusof lagi.

36

Di manakah Anis menyambut ayahnya yang baru pulang dari tempat kerja?
A
Di muka pintu
B
Di muka rumah

127

C
D

Di muka jendela
Di muka tingkap

37

Apakah yang dihulurkan oleh Puan Marina kepada suaminya yang baru pulang kerja?
A
Segelas air oren
B
Segelas air sirap
C
Segelas air sejuk
D
Segelas air suam

38

Puan Marina mencadangkan supaya suaminya membelikan ubat untuknya di


A
klinik
B
farmasi
C
hospital
D
restoran

39

Apakah yang diterima oleh Encik Yusof daripada Datuk Kamal pada hari itu?
A
Cek
B
Wang
C
Potret
D
Hadiah

40

Yang berikut merupakan cerita tentang keluarga Encik Yusof, kecuali


A
isteri Encik Yusof, Puan Marina kurang sihat
B
bagi Encik Yusof duit lebih penting daripada kesihatan
C
anggota keluarga Encik Yusof seramai tiga orang sahaja
D
hasil pendapatan Encik Yusof bergantung kepada jualan lukisannya

- KERTAS SOALAN TAMAT -

128

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6


BAHASA MELAYU 011 - MODEL SATU

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

*Taburan Jawapan :

129

A = 8

B = 11

C = 12

D = 9

SET 2
SULIT

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6 2013

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


Set 2
50 minit

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawaban A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawaban sahaja. Hitamkan jawaban kamu pada kertas jawaban objektif yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak menukar jawaban, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawaban yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi hanya 11 halaman bercetak.

130

[Lihat sebelah
SULIT

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, B,
C dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.
Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

Soalan 1 hingga Soalan 19


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

Dua orang pekerja hospital sedang ________ seorang mangsa kemalangan jalan raya.
A
B
C
D

memikul
mengandar
mengusung
mengangkut

Puan Aina ________ sup ayam di dapur untuk hidangan makan tengah hari keluarganya.
A
B
C
D

merebus
mereneh
memasak
menjerang

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah

memarut

mengukur

membelah

mengupas

Air Sungai Baru menjadi ________ kerana musim kemarau yang berlarutan.
A
B
C
D

Cik Zakiah sedang ________ beberapa biji kelapa untuk


membuat rendang daging.

Jernih
deras
Keruh
Dangkal

Wajah perempuan tua itu menjadi ________ setelah mengetahui anaknya terperangkap
dalam tragedi tanah runtuh di Gua Kerbau.
A

131

kelat

B
C
D
6

Singa dan harimau merupakan haiwan karnivor. ________ berdarah panas.


A
B
C
D

Ceria
Pucat
Kebas

Ia
Ianya
Keduanya
Haiwan ini

Mereka tampak ________ gembira kerana dapat bertemu semula pada awal tahun ini.
A
B
C
D

terlalu amat
benar sekali
terlalu paling
sungguh nian

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah

11

Ruas

B
C

Pucuk

rumpun

Batang

________ hutan di kawasan belukar di Gua Sami itu dipenuhi onak duri.
A
B
C
D

10

Nur Saadia mengikut ayahnya mencari beberapa ________


rebung buluh di belakang rumahnya.

Lantai
Tapak
Anjung
Halaman

________ semua murid berkumpul di dewan sementara menunggu ketibaan tetamu


kehormat, kata Guru Besar.
A

Minta

Tolong

Pelawa

Jangan

Para pekerja sedang ________ parit di kawasan itu bagi mengelakkan banjir kilat berlaku
menjelang musim tengkujuh bulan hadapan.
A

Mendalami

Diperdalam

132

12

Memperdalam

Memperdalamkan

Tuan Haji Maffuz hendak memperbaharui ________ keretanya di pejabat pos.


A
B
C
D

13

Gejala ________ harus dibenteras dalam kalangan pegawai dan kakitangan kerajaan.
A
B
C
D

14

duit kopi
gaji buta
sara hidup
makan suap

Wajah warga emas itu nampak ________ setelah keluar dari hospital kerana mengidap
penyakit jantung berlubang.
A
B
C
D

15

cukai jalan
cukai pintu
cukai jualan
cukai pendapatan

susut
kusam
murung
cengkung

Pelukis muda itu berada di pantai ________ subuh ________ dapat melihat matahari terbit
di ufuk timur.
A
apabila ... bagi
B
tatkala ... untuk
C
sebelum ... agar
D
selepas ... supaya

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah

16

Kita hendaklah ________ sikap sombong dan bangga diri


terhadap kawan-kawan kita.
A

jauhkan

menjauhi

berjauhan
menjauhkan

D
17

Penjual ikan di Pasar Borong Kangar ________ beberapa baldi air ke lantai simen yang
kotor itu.
A
B

133

Menimba
Menuang

C
D
18

Harga ________ pisang emas ialah seringgit lima puluh sen manakala _______ pisang
emas pula ialah lapan ringgit.
A
B
C
D

19

sebiji ... sesisir


sebutir ... sesikat
sesisir ... setandan
sebutir ... setandan

Pokok renek yang rimbun dan berwarna-warni itu ________ rumah Mak Cik Siti.
A
B
C
D

20

Menyiram
Menyimbah

Dipagari
Memagari
Dipagarkan
Memagarkan

Sikap rakus semasa menikmati juadah merupakan suatu amalan yang kurang sihat.
Perkataan seerti bagi rakus ialah
A
B
C
D

21

Kasar
Ganas
Geram
Gelojoh

Cik Rathna berasa kekok sedikit semasa memandu kereta baharu yang baru dibelinya itu.
Perkataan berlawan bagi kekok ialah
A
B
C
D

22

Kalut
Mahir
Tekun
Gugup

Berapakah jumlah murid yang akan menyertai lawatan ke Pulau Langkawi?


Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
A
B
C
D

23

Lawatan ke Pulau Langkawi itu dianjurkan oleh Kelab Bahasa Melayu.


Lawatan ke Pulau Langkawi itu diadakan pada cuti penggal persekolahan.
Semua anggota Kelab Bahasa Melayu menyertai lawatan ke Pulau Langkawi.
Sebanyak empat puluh orang murid akan menyertai lawatan ke Pulau Langkawi.

Kertas, plastik dan barangan logam adalah antara barangan yang dapat dikitar semula.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
A
B
C

134

Apakah contoh barangan yang dapat dikitar semula?


Benarkah kertas, plastik dan barangan logam dapat dikitar semula?
Mengapakah kertas, plastik dan barangan logam perlu dikitar semula?

Bagaimanakah cara untuk mengitar semula kertas, plastik dan barangan logam?

Soalan 24 dan Soalan 25


Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
24

25

I
II
III
IV

Kari itu sangat pedas kerana dimasak dengan cili padi.


Kakinya berasa pedas setelah duduk bersila hampir tiga jam.
Tindakan artis itu mendapat kritikan pedas daripada orang ramai.
Puan Aini amat sedih setelah mendengar kata-kata pedas kawannya.

A
B
C
D

I dan IV sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
I, III dan IV sahaja

I
II
III
IV

Hanya anggota askar yang gagah dipilih menyertai pasukan komando itu.
Hang Tuah dan Hang Jebat pahlawan yang gagah pada zaman Kesultanan Melaka.
Puan Huda amat gagah kerana anaknya berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti.
Berkat usaha dan gagah pemuda itu menempuhi cabaran, akhirnya dia berjaya juga.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
I, II dan IV sahaja

Soalan 26 dan Soalan 27


Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.
26

27

Di Malaysia, istana tertua ialah Istana Air Mata di Kota Bharu.


A

Di Kota Bharu terletaknya Istana Air Mata tertua Malaysia.

B
C

Di Kota Bharu Istana Air Mata di Malaysia ialah istana tertua.


Istana tertua di Malaysia, Istana Air Mata terletak di Kota Bharu.

Istana tertua di Kota Bharu terletak di Istana Air Mata di Malaysia.

Saya tidak mampu membeli komputer riba yang mahal itu, kata Maziah kepada Aini.
A

Maziah berkata Aini tidak mampu untuk membeli komputer riba yang mahal itu.

Aini berkata Maziah tidak mampu untuk membeli komputer riba yang mahal itu.

Maziah memberitahu Aini, dia tidak mampu membeli komputer riba yang mahal itu.

Aini memberitahu Maziah, dia tidak mampu membeli komputer riba yang mahal itu.

Soalan 28 hingga Soalan 30


Pilih ayat yang betul.

135

28

A
B
C
D

Pasu bunga dan gelung simen di taman mini itu saya cat.
Banjir besar itu telah menenggelamkan beberapa buah kampung.
Program itu dapat mewujudkan semangat perpaduan di antara kaum.
Dia mengucapkan kepada kami terima kasih atas pertolongan yang dihulurkan.

29

I
II
III
IV

Restoran Seri Anjung menyediakan berbagai jenis masakan.


Sektor pertanian merupakan sektor yang penting di negara kita.
Penyakit demam denggi amat berbahaya dan boleh membawa maut.
Kita haruslah bersopan santun terhadap orang yang lebih tua daripada kita.

A
B
C
D

I dan III sahaja


III dan IV sahaja
I, III dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

I
II
III
IV

Datuk duduk di anjung rumah beralaskan tikar mengkuang.


Mini Konsert Astro akan diadakan di Dataran Menara Condong.
Majlis perkahwinan kakak saya diadakan secara besar-besaran.
Emak membahagikan kek yang dibelinya itu pada enam bahagian.

A
B
C
D

I dan II sahaja
I dan III sahaja
I, II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja

30

136

Soalan 31 hingga Soalan 35


Baca surat kiriman di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

No 36, Lorong 9,
Pekan Baru,
36000 Teluk Intan,
Perak Darul Ridzuan.
4 Ogos 2009.
Ke hadapan sahabatku, Effizatul di Rantau Panjang, Kelantan semoga saudari berada
dalam keadaan sihat sejahtera.
Saudari,
Pada cuti sekolah baru-baru ini, saya telah ke Padang, Indonesia. Saya ke sana untuk
melawat saudara mara ibu saya yang tinggal di sana.
Padang terletak di Sumatera Barat, Indonesia dan merupakan ibu kota wilayah Pantai
Barat Semenanjung Barat. Kebanyakan penduduk Padang berketurunan Minang.
Saya telah dibawa melawat beberapa tempat menarik di sana. Antaranya saya melawat
Pantai Air Manis yang terletak kira-kira tiga puluh minit perjalanan dari Kota Padang. Pantai ini
terkenal kerana terdapat sebuah batu yang menyerupai manusia sedang bersujud. Kononnya
batu yang unik itu adalah kesan sejarah Malim Kundang atau Tanggang yang disumpah oleh
ibunya menjadi batu.
Selain itu, saya juga pergi ke Bukit Tinggi, satu tempat pelancongan yang terkenal di
Padang. Di sini saya melihat lurah dalam yang terbentuk hasil hakisan angin. Nama lurah yang
saya maksudkan itu ialah Ngarai si Anok.
Di samping itu, saya dan keluarga telah pergi membeli-belah di Padang Panjang. Saya
berkesempatan menaiki bendi, kereta kuda yang dihias dengan cantik dan digunakan sebagai
kenderaan di sini. Umumnya masyarakat di sini hampir sama dengan masyarakat di tempat
kita. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.
Saya berada di sana selama seminggu sahaja. Walaupun negaranya cantik tetapi saya
berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri
sendiri, lebih baik di negeri sendiri.
Sampai di sini sahaja kandungan surat saya untuk kali ini. Sambutlah salam mesra
untuk saudari seisi keluarga.

Rakanmu yang jauh

137

Suhada

31

32

33

34

35

Berdasarkan keterangan Suhada, apakah yang menarik di Padang?


A

Kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya

Persekitaran alam semula jadinya yang indah

Mempunyai tempat yang menarik dan sejarah tersendiri

Terdapat batu besar yang disumpah pada zaman dahulu

Kata berbangga dalam petikan di atas sesuai digantikan dengan kata


A

bersyukur

berhasrat

berlagak

bergaya

Apakah maksud penulis apabila dia menyatakan bahawa masyarakat di sini hampir sama
dengan masyarakat di tempat kita.
A

Masyarakat Minang hampir sama dengan masyarakat Indonesia.

Orang-orang Minang di Padang mewarisi budaya orang Malaysia.

Budaya masyarakat di Malaysia hampir sama dengan masyarakat di Padang.

Budaya masyarakat Malaysia adalah sebahagian daripada masyarakat Indonesia.

Pilih pernyataan yang tidak benar daripada pernyataan di bawah.


A

Suhada dan keluarganya menaiki bendi ketika melawat ke Padang.

Di Bukit Tinggi terdapat kesan sejarah Malim Kundang atau Tanggang.

Ngarai si Anok ialah lurah yang terbentuk daripada hasil hakisan angin.

Masa Perjalanan hanya setengah jam dari Kota Padang ke Pantai Air Manis.

Pada pendapat anda, apakah tujuan utama Suhada menulis surat ini?
A

138

Berkongsi pendapat dengan Effizatul

Berkongsi pengalaman dengan Effizatul

Mencari pengalaman baharu dengan Effizatul

Bertukar-tukar idea dan pandangan dengan Effizatul

Soalan 36 hingga Soalan 40


Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Kisahnya bermula di sebuah negeri di bawah angin. Negeri yang bernama Gangga Negara itu
amat kaya dengan hasil buminya. Rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana. Baginda
dibantu oleh seorang bendahara yang bijak bernama Puwirajaya.
Pada suatu hari, raja telah memanggil Puwirajaya. Aduhai bendahara, telah sekian
lama bendahara berkhidmat dengan beta. Beta berhajat memberikan ganjaran atas kesetiaan
bendahara. Namun begitu, beta tidak mahu menentukan hadiahnya. Katakanlah kepada beta
permintaan bendahara, titah Raja Zarul Syah.
Puwirajaya terdiam sambil memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mendapat satu akal.
Ampun tuanku, seandainya patik diberi pilihan, sudi apatah kiranya tuanku memberi secupak
beras pada hari pertama, dua cupak beras pada hari kedua, empat cupak beras pada hari
ketiga dalam gandaan dua selama sepurnama, kata Puwirajaya.
Oh, alangkah mudahnya permintaan bendahara itu! Baiklah, akan beta tunaikan, kata
Raja Zarul Syah. Setelah sepurnama berlalu, bendahara telah datang semula ke istana dengan
membawa karung guni yang banyak.
Wahai bendahara yang bestari, untuk apa karung-karung guni yang banyak ini? tanya
Raja Zarul Syah dalam kehairanan.
Untuk mengangkat beras yang tuanku beri, jawab Puwirajaya.
Tidakkah beras yang bendahara minta pada hari pertama, dua cupak pada hari kedua
dan seterusnya selama sepurnama? tanya raja.
Memang benar tuanku, jawab Puwirajaya.
Mengapa pula begitu banyak karung yang bendahara bawa? tanya Raja Zarul Syah.
Cuba tuanku teliti, dua menjadi empat, empat menjadi lapan, lapan pula menjadi enam
belas dan seterusnya, genap sepurnama. Jumlahnya satu billion tujuh juta, tujuh ratus empat
puluh satu ribu dan lapan ratus dua puluh empat cupak beras. Beras yang sebegitu banyak
memerlukan karung yang banyak, jelas bendahara.
Raja berasa sangat terkejut mendengar penjelasan Puwirajaya. Baginda kagum akan
kepintaran bendaharanya itu.
Usahlah khuatir bendahara. Sekarang silalah ambil hadiah yang bendahara minta.
Beta gembira kerana mempunyai bendahara yang bestari itu.

139

36

Merujuk kepada petikan negeri di bawah angin bermaksud


A

Negeri Sabah

Negeri Pahang

Negeri Kelantan

Negeri Sarawak

37

Perkataan adil dalam petikan sinonim dengan


A
saksama
B
kompleks
C
sempurna
D
dermawan

38

Berapakah jumlah beras yang diterima oleh bendahara pada hari keenam?
A

32 cupak

64 cupak

128 cupak

256 cupak

39

Berikut semuanya benar berdasarkan petikan kecuali


A
Raja Zarul Syah seorang raja yang menepati janji.
B
Bendahara Puwirajaya ialah Perdana Menteri Gangga Negara.
C
Bendahara Puwirajaya menerima ganjaran hadiah selama setahun.
D
Gangga Negara menjadi kaya kerana sumber alamnya yang banyak.

40

Apakah nilai murni yang boleh dicontohi berdasarkan teks?


A
Kita hendaklah patuh dan taat kepada raja selaku ketua pemerintah.
B
Rajin dan usaha rahsia kejayaan dan keharmonian sesebuah negara.
C
Sifat baik hati serta disiplin yang tinggi merupakan amalan setiap rakyat jelata.
D
Sifat bijaksana dapat menyelesaikan masalah dan menjamin keharmonian negara.

140

- KERTAS SOALAN TAMAT -

KERTAS MODEL TUNTAS


BAHASA MELAYU 011 - MODEL DUA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

*Taburan Jawapan :

141

A = 10

B = 9

C = 10

D = 11

SET 3
SULIT

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6 2013

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


Set 3
50 minit

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawaban A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawaban sahaja. Hitamkan jawaban kamu pada kertas jawaban objektif yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak menukar jawaban, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawaban yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi hanya 11 halaman bercetak.

142

[Lihat sebelah
SULIT

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, B,
C dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.
Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

Soalan 1 hingga Soalan 19


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.
Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah

Peserta ekspedisi itu menghadapi kesukaran untuk sampai


________ kawasan pedalaman itu kerana tiada jalan raya.
A
B
C
D

Penduduk Kampung Damai telah berusaha mengumpulkan wang bagi ________ masjid.
A
B
C
D

di
ke
dari
kepada

membesar
dibesarkan
memperbesar
memperbesarkan

Adiknya mampu menghabiskan ________ biji tembikai merah yang sederhana besarnya.
A
B
C
D

setiap
seluruh
setengah
beberapa

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah

Pada tahun ini, durian di dusun Pak Cik Yazid ________


lebat buahnya.
A
B
C
D

nian
betul
benar
paling

Haji Mansor memarahi budak itu kerana mereka ________ pokok durian di dusunnya.
A

143

Mengelar

B
C
D
6

Menebang
Mencantas
memangkas

Kereta itu tersadai di bahu jalan kerana ________ petrol, kata pemuda itu kepada Raiz.
A
B
C
D

terputus
Keputusan
Pemutusan
Memutuskan

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah

Keindahan pemandangan ketika matahari hendak terbenam


di pulau itu tidak ________ olehnya.
A
B
C
D

Encik Ahmad Idham ________ isterinya sebentuk cincin emas bertatahkan berlian putih.
A
B
C
D

Dihadiahi
Terhadiah
Menghadiahi
menghadiahkan

Haris ________ menyertai lawatan ke Pahang anjuran Persatuan Bahasa Melayu jika
mendapat keizinan daripada ibu bapanya.
A
B
C
D

10

Tergambar
Digambarkan
Tergambarkan
Menggambarkan

perlu
Boleh
Dapat
Hendak

Penampilan Cikgu Waizi sempena sambutan Hari Guru tahun ini ________ anggun.
A
B
C
D

paling amat
sangat amat
teramat sangat
sungguh sekali

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah

11

Dengan rasa ________, kami terpaksa meninggalkan rumah


nenek untuk pulang semula ke kota.
A

144

sakit hati

B
C
D
12

Mesyuarat Kurikulum di Pejabat Pelajaran Perlis itu dihadiri oleh ________ sahaja.
A
B
C
D

13

bulat hati
berat hati
besar hati

guru besar
guru-guru besar
guru besar-besar
guru besar-guru besar

Ayu hendak pergi ke Seremban, ________ menaiki KTM Komuter dari Stesen Komuter KL
Sentral awal pagi lagi.
A
B
C
D

Dia
Kita
Kami
mereka

Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah

14

Puan Rozita menyediakan ________ untuk keluarganya


pada tengah hari itu.
A
B
C
D

15

Muka adik Amira nampak ________ selepas makan beberapa keping coklat Cadbury.
A
B
C
D

16

calar-balar
kusut-masai
comot-momot
compang-camping

Beberapa buah syarikat telekomunikasi terkemuka negara telah menawarkan ________.


A
B
C
D

17

Sajian
Tersaji
disajikan
menyajikan

rata kadar rendah


rendah kadar rata
kadar rata rendah
kadar rendah rata

Puteri Balqis sedang ________ di dalam kamarnya sambil ditemani oleh beberapa orang
inang yang cantik rupawan.
A

145

Bersantap

B
C
D
18

Kami sekeluarga menikmati panorama indah di Pulau Langkawi ketika berkunjung ke sana
pada hujung tahun lepas.
Perkataan sama erti bagi menikmati ialah
A
B
C
D

19

mendapati
mengingati
menghayati
menggemari

Guru Besar menyampaikan amanat kepada murid-muridnya semasa perhimpunan pagi.


Perkataan berlawan bagi amanat ialah
A
B
C
D

20

Bersiram
Bertitah
Beradu

nasihat
teguran
renungan
cadangan

Kakak tiada di rumah. Dia baharu sahaja pergi ke Padang Besar bersama-sama ibu.
Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi ayat di atas.
A
B
C
D

21

Kakak kamu dan ibu kamu pergi ke mana?


Bolehkah saya berjumpa dengan kakak kamu?
Benarkah kakak dan ibu kamu pergi ke Teluk Intan?
Sudah lamakah kakak dan ibu kamu pergi ke Teluk Intan?

Mengapakah suasana di dalam kelas Enam Inovatif itu riuh-rendah sahaja?


Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat tanya di atas.
A
B
C
D

Murid-murid di dalam kelas itu sungguh nakal.


Begitulah keadaan kelas itu apabila ketiadaan guru.
Guru jarang masuk ke dalam kelas yang riuh-rendah itu.
Suasana di dalam kelas itu riuh-rendah kerana ketiadaan guru.

Soalan 22 dan Soalan 23


Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.
22

Haji Ali berasa gembira akan kejayaan anak-anaknya kerana dapat melanjutkan pelajaran
hingga ke menara gading.
A

Kejayaan anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke universiti kegembiraan Haji Ali.

Kejayaan anak-anak Haji Ali melanjutkan pelajaran ke universiti suatu kegembiraan.

146

23

Kejayaan Haji Ali melanjutkan pelajaran ke universiti mengembirakan anak-anaknya.

Kejayaan anak-anak Haji Ali melanjutkan pelajaran ke universiti mengembirakannya.

Suhada mengikuti program sukan itu setelah mendapat keizinan daripada bapanya.
A

Suhada mendapat kebenaran bapanya setelah mengikuti program sukan itu.

Program sukan itu disertai Suhada dan mendapat kebenaran daripada bapanya.

Kebenaran daripada bapanya membolehkan Suhada menyertai program sukan itu.

Selepas mendapat surat kebenaran bapanya, Suhada menyertai program sukan itu.

Soalan 24 dan Soalan 25


Pilih penggunaan kata penguat yang betul.
24

25

A
B
C

Bunyi halilintar itu benar kuat dan menakutkan.


Buah-buahan yang dijual di gerai itu betul segar.
Komputer riba model terbaru itu mahal amat harganya.

Nian indah pemandangan sawah yang sedang menguning itu.

A
B
C

Fadhilah sungguh gemar sekali minum air kelapa muda.


Selepas hujan lebat, keadaan jalan raya terlalu licin sekali.
Kasut yang dipakai oleh adik perempuannya itu terlalu besar benar.

Sungai Kinta adalah antara sungai yang paling terpanjang di negeri Perak.

Soalan 26 hingga Soalan 28


Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
26

27

I
II
III
IV

Nazim Sirajuddin kena marah kerana mengacau abang yang sedang tidur.
Mereka bergotong royong mengacau bubur lambuk itu di dalam periuk besar.
Ibu sedang mengacau baja pada pokok-pokok bunga yang baru ditanamnya itu.
Desas-desus tentang keburukan anak lelakinya itu mengacau fikiran Puan Sabariah.

A
B
C
D

I dan IV sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
I, II dan IV sahaja

I
II
III
IV

Retak pada dinding bangunan itu semakin merisaukan orang ramai.


Dahan-dahan pohon rambutan yang retak itu dipotong lalu dibakarnya.
Pinggan-mangkuk yang sudah retak, tidak elok digunakan, kata emak.
Hubungan mereka mulai retak, setelah berlakunya perselisihan pendapat.

A
B

I dan III sahaja


II dan IV sahaja

147

28

C
D

I, III dan IV sahaja


II, III dan IV sahaja

I
II
III
IV

Pak Long Dollah menyelak kain yang membaluti buah cempedak itu.
Zahora menyelak pintu dan tingkap rumahnya sebelum keluar dari rumah.
Yusran menyelak saku seluarnya untuk mencari beberapa keping wang syiling.
Rahman masih asyik menyelak surat khabar, membaca tajuk dan melihat gambar.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, II dan III sahaja
I, II dan IV sahaja

Soalan 29 dan Soalan 30


Pilih ayat-ayat yang betul.
29

A
B
C
D

Abdul Rahim Mukmin adalah ketua pasukan bola sepak sekolah saya.
Menjaga keselamatan di jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama.
Tarian yang sungguh popular dalam suku kaum Iban adalah Tarian Ngajat.
Rumah Terbuka Malaysia adalah sambutan perayaan utama rakyat Malaysia.

30

I
II
III
IV

Puan Marina segera menyelongkar dapur kabinetnya untuk mencari panadol.


Anis bercita-cita mahu melakar kejayaan dalam bidang penulisan seperti idolanya.
Encik Yunan tersenyum puas bila menerima sekeping cek daripada pelanggannya.
Hakimi tidak tahan melihat ibunya menjeruk hati disebabkan perangai abangnya itu.

A
B
C
D

I dan III sahaja


II dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

148

Soalan 31 hingga Soalan 35


Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Tasik Kenyir merupakan empangan jana kuasa elektrik hidro terbesar di Malaysia yang meliputi
kawasan seluas 369 kilometer persegi. Empangan ini juga merupakan destinasi pelancongan
yang sangat menarik. Kawasan yang suatu ketika dahulu adalah kawasan hutan, kini telah
dibanjirkan dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga elektrik.
Tasik Kenyir mempunyai lebih 300 buah pulau yang berasal daripada puncak-puncak
bukit yang telah tenggelam. Sebanyak 30 batang sungai mengalir ke Tasik Kenyir. Perkataan
Kenyir berasal daripada nama sungai Kenyir yang telah hilang daripada pandangan mata.
Keunikan alam semula jadi yang dapat kita lihat di tasik ini ialah tunjang-tunjang pokok
mati yang berselerakan dapat ditemui di sepanjang perjalanan. Keadaan ini seperti sebuah
pengembaraan yang penuh cabaran yang terdapat dalam filem barat. Kayu-kayu balak yang
terapung seolah-olah raksasa yang menghuni dasar tasik. Namun, perasaan menyeramkan
kini hilang apabila terdengar nyanyian merdu unggas serta enjin bot memecah kesunyian.
Memancing ikan air tawar adalah salah satu aktiviti pelancongan yang terkenal di sini.
Ikan air tawar yang banyak terdapat di tasik tersebut seperti baung, toman, sebarau, kelah dan
kelisa. Spesies ikan air tawar ini menjadi buruan kaki pancing yang datangnya dari seluruh
rantau nusantara.
Jungle tracking di kawasan hutan Tasik Kenyir adalah antara aktiviti yang wajib
dilakukan. Malah Tasik Kenyir juga mempunyai 14 buah air terjun yang indah dengan deruan
air yang memecah kesunyian hutan. Di sini juga sesuai untuk bermandi-manda, berkelah dan
menangkap ikan kelah dengan menggunakan penembak.
Jangan terperanjat jika para pengunjung terserempak dengan binatang liar lagi buas
seperti harimau, seladang dan tapir di sepanjang perjalanan. Bagi peminat burung, di dalam
hutan sekitar tasik ini terdapat banyak spesies burung yang sukar dilihat di tempat-tempat lain.
Suasana sebegini amat mendamaikan.
Keunikan serta keindahan alam flora dan fauna yang diceritakan ini hanyalah dapat
dinikmati melalui khidmat perjalanan yang menyediakan kemudahan rumah dalam bot. Bot
ini akan membawa pelancong menjelajah dan menyusuri keindahan kawasan Tasik Kenyir.
Apa ditunggu lagi? Jom, Cuti-cuti Malaysia!

149

31

Tujuan utama Tasik Kenyir diwujudkan ialah


A
B
C
D

32

Bagaimanakah pulau-pulau wujud di Tasik Kenyir?


A
B
C
D

33

Pokok mati ditemui di sepanjang perjalanan


Terdapat raksasa yang menghuni dasar tasik
Terdapat tunjang pokok mati dan kayu balak yang terapung
Perjalanan seperti pengembaraan yang terdapat dalam filem barat

Apakah aktiviti pelancongan yang terkenal di Tasik Kenyir?


A
B
C
D

35

Pulau ini berasal daripada tanah daratan.


Pulau ini berasal daripada bukit yang tenggelam.
Pulau ini berasal daripada daratan yang diairi oleh Tasik Kenyir.
Pulau ini berasal daripada 30 batang sungai yang mengalir ke tasik.

Mengapakah perjalanan mengharungi Tasik Kenyir menyeramkan?


A
B
C
D

34

untuk aktiviti pelancongan


sebagai destinasi pelancongan
sebagai empangan elektrik hidro
untuk menghasilkan tenaga elektrik

Memancing ikan air tawar


Menyaksikan pelancong memancing
Menangkap ikan baung, toman, sebarau dan kelah
Menangkap ikan kelah dengan menggunakan penembak

Apakah keistimewaan air terjun yang terdapat di kawasan hutan itu?


A
B
C
D

150

Air terjun ini memecah kesunyian hutan


Airnya jernih dan sejuk, terdapat banyak ikan
Aktiviti jungle tracking boleh dijalankan di situ
Sesuai untuk bermandi-manda, berkelah dan menangkap ikan

Soalan 36 hingga Soalan 40


Baca puisi di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Pergi sekolah selepas sarapan,


Membawa buku mencari ilmu;
Wahai kawan dengarlah pesanan.
Agar hidup selamat selalu.
Wahai kawan dengarlah pesanan,
Agar hidup selamat selalu;
Ke mana pergi menjadi teladan,
Di sanjung orang setiap waktu.
Ke mana pergi menjadi teladan,
Disanjung orang setiap waktu;
Berbudi bahasa menjadi sanjungan,
Jadikan hiasan buat dirimu.
Berbudi bahasa menjadi sanjungan,
Jadikan hiasan buat dirimu;
Penuhkan dada dengan bekalan,
Carilah ia dari gurumu.
Penuhkan dada dengan bekalan,
Carilah ia dari gurumu;
Peliharalah kesucian dengan berkesan,
Banggakan ayah dan juga ibu.
Peliharalah kesucian dengan berkesan,
Banggakan ayah dan juga ibu;
Sekian sahaja pesananku teman,
Jadikan panduan ikutan bertalu.

151

36

Puisi di atas berkaitan dengan


A
B
C
D

37

Penulis menujukan pantun tersebut kepada


A
B
C
D

38

Nasihat yang baik dijadikan amalan


Dengarlah selalu nasihat yang diberikan
Ikutlah segala panduan yang menjadi amalan
Amalkan apa-apa jua nasihat yang telah didengar

Selain daripada budi bahasa dan ilmu, apakah lagi yang akan membanggakan ibu bapa?
A
B
C
D

40

ibu bapanya
adik-adiknya
anak-anaknya
rakan-rakannya

Apakah maksud Jadikan panduan ikutan bertalu pada baris akhir puisi?
A
B
C
D

39

pantun jenaka
pantun nasihat
pantun orang tua
pantun kasih sayang

Menjaga maruah diri


Sentiasa menghias peribadi
Menjadikan kejayaan kebanggaan diri
Mendengar pesanan dan nasihat yang diberi

Semua pernyataan di bawah ini adalah maksud keseluruhan pantun di atas kecuali
A
B
C
D

152

mencari ilmu adalah tanggungjawab setiap manusia


pesanan dan nasihat yang baik patut dijadikan teladan
kesempurnaan diri kunci utama kebahagiaan seseorang
berbudi bahasa dan bersopan santun menjamin kejayaan

- KERTAS SOALAN TAMAT -

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6


BAHASA MELAYU 011 - MODEL TIGA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

*Taburan Jawapan :

153

A = 9

B = 10

C = 11

D = 10

SET 4
SULIT

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6 2013

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


Set 4
50 minit

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawaban A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawaban sahaja. Hitamkan jawaban kamu pada kertas jawaban objektif yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak menukar jawaban, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawaban yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi hanya 11 halaman bercetak.

154

[Lihat sebelah
SULIT

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, B,
C dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.
Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

Soalan 1 hingga Soalan 20


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

________ bertiga akan menyertai lawatan sambil belajar ke Bukit Merah minggu hadapan.
A
B
C
D

Aku
Saya
Beliau
Mereka

Azimah diserang demam selesema. ________ dia tidak hadir ke sekolah beberapa hari.
A
B
C
D

Semenjak itu
Demikian juga
Di samping itu
Oleh sebab itu

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah

Mak Cik Mimi sedang ________ kuih seri ayu untuk


hidangan berbuka puasa keluarganya.
A
B
C
D

________ Raja Muda Perlis mahu kerja membaiki rumah-rumah yang rosak akibat ribut di
Simpang Empat itu disegerakan, lapor sebuah akhbar harian.
A
B
C
D

Merebus
Menanak
Mengukus
Menjerang

Beta
Patik
Tuanku
Baginda

Syarikat perladangan itu mengalami kerugian besar kerana ________ pengurusannya


yang tidak cekap.
A
B
C

155

Tatacara
Tataetika
Tatatertib

Tatasusila

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah

Beberapa ________ penting dibincangkan dalam mesyuarat


bulanan Pertubuhan Belia 4B(Malaysia) itu.
A
B
C
D

Siti Rohaida ________ apabila melihat cacing yang bergumpal di dalam tempurung itu.
A
B
C
D

sedu-sedan
geli-geleman
lintang-pukang
terhuyung-hayang

Muhammad Adli hampir termuntah apabila meminum ubat demam yang ________ itu.
A
B
C
D

isu
usul
item
fakta

Kelat
Masin
Maung
Masam

Dia masih ________ berkahwin ________ ingin membiayai persekolahan adik-adiknya.


A
B
C
D

akan apabila
telah supaya
mahu sambil
belum kerana

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah

10

Jangan tekan ________ adik itu kerana bahagian itu masih


lembut, kata ibu kepada kakak.
A
B
C
D

11

otot-otot
otak-otak
ubun-ubun
sendi-sendi

Seruling ________ itu dapat menghasilkan bunyi yang merdu dan bergemeresik jika ditiup
dengan cara yang betul.
A
B
C
D

156

kayu
Getah
Papan
Bambu

12

________ yang tampan itu sedang menggayakan pakaian tradisional suku kaum Bajau di
sebuah hotel terkemuka di ibu kota.
A
B
C
D

13

Kasut sekolah Sureh ________ kerana dia ditimpa hujan rintik-rintik semasa pulang dari
sekolah pada petang itu.
A
B
C
D

14

Pramugari
Pramugara
Peragawan
Peragawati

Luntur
Koyak
Lenjun
Lembap

Barangan ________ yang dihasilkan oleh orang kurang upaya sering mendapat sambutan
daripada para pelancong.
A
B
C
D

kraf tangan
seni lukis
reka cipta
daya usaha

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah

15

Dangau yang terletak di ________ sungai itu beratapkan


bertam dan berdindingkan buluh.
A
B
C
D

16

Se ________ pengantin yang baru diijabkabulkan itu diarak ke pelamin oleh se ________
kompang dari kampung tersebut.
A
B
C
D

17

sisi
tepi
luar
hulu

orang ... kumpulan


kawan ... angkatan
pasang ... pasukan
rombongan ... pasang

Umaira dan kawan-kawannya ________ yakin bahawa pasukan kriket sekolahnya akan
menang dalam pertandingan kali ini.
A
B
C

157

amat
betul
benar

sekali

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah

18

Rambut budak itu menjadi __________ semasa dia mandimanda di tepi pantai itu.
A
B
C
D

19

Datuk Malik memilih tanah tinggi untuk mendirikan banglo kerana kawasannya ________.
A
B
C
D

20

lebar
Lawas
sayup
Sesak

Ramjit berasa amat gembira kerana terpilih ________ perarakan sempena Hari
Kebangsaan pada tahun ini.
A
B
C
D

21

kejur
kesat
kelam
kusam

menjalani
menyertai
memasuki
menghadiri

Rumah usang itu senget kerana angin ribut dan hujan lebat yang berlaku petang semalam.
Perkataan seerti bagi senget ialah
A
B
C
D

22

capik
goyang
condong
tempang

Bantuan daripada kerajaan dapat membantu melicinkan pelaksanaan projek pertanian itu.
Perkataan berlawan bagi melicinkan ialah
A
B
C
D

23

merosakkan
menyukarkan
menlancarkan
membantutkan

Setiap hari Isnin murid-murid akan menyanyikan lagu Malaysia Berjaya di Anjung Ilmu.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
A
B
C
D

158

Bilakah lagu Malaysia Berjaya dinyanyikan?


Di manakah lagu Malaysia Berjaya dinyanyikan?
Bila dan di manakah lagu Malaysia Berjaya dinyanyikan?
Bila dan mengapakah lagu Malaysia Berjaya dinyanyikan?

24

Siapakah yang menang dalam pertandingan Kembara Bahasa Melayu itu?


Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
A
B
C
D

Johan bagi pertandingan Kembara Bahasa Melayu itu ialah Ummi Aida.
Kembara Bahasa Melayu merupakan Ummi Aida pemenang pertandingan itu.
Ummi Aida ialah antara pemenang pertandingan Kembara Bahasa Melayu itu.
Pemenang pertandingan Kembara Bahasa Melayu itu Ummi Aida yang umumkan.

Soalan 25 dan Soalan 26


Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.
25

Jambatan Sungai Kinta itu masih kukuh walaupun usianya sudah hampir satu abad.
A
Jambatan Sungai Kinta yang kuat itu sudah berusia hampir seratus tahun.
B
Usia jambatannya sudah hampir seratus tahun namun, Sungai Kinta masih utuh.
C
Meskipun Sungai Kinta dan jambatannya hampir seratus tahun tetapi masih kukuh.
D
Walaupun sudah berusia hampir seratus tahun, jambatan Sungai Kinta masih teguh.

26

Saya berasa seronok sungguh bercuti di Pulau Langkawi, Haniza, kata Asmadi.
A
Haniza menanyakan Asmadi seronok bercuti di Pulau Langkawi atau tidak.
B
Haniza memberitahu Asmadi bahawa dia amat seronok bercuti di Pulau Langkawi.
C
Asmadi memberitahu Haniza bahawa dia sangat seronok bercuti di Pulau Langkawi.
D
Asmadi dan Haniza menyatakan bahawa mereka seronok bercuti di Pulau Langkawi.

Soalan 27 dan Soalan 28


Pilih ayat-ayat yang betul.
27

I
II
III
IV
A
B
C
D

Samsiah suka mendengar lagu-lagu berirama keroncong.


Siapatah yang suka membuang sampah sarap di kawasan ini.
Ketiga orang pegawai Bank Bumiputra Commerce itu kawan ayah saya.
Masukkan sedikit cili sos ke dalam masakan itu, kata ibu kepada kakak.
I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

28

I
II
III
IV
A
B
C
D

Pemuda yang berkereta mewah itu berasal dari Seberang Takir.


Berbagai-bagai jenis kuih-muih dijual di bazar Ramadhan setiap hari.
Gasing ialah satu daripada permainan tradisonal masyarakat Melayu.
Di waktu malam, suasana di Kampung Rapat Jaya Tambahan sunyi sepi.

159

I dan II sahaja
I dan III sahaja
I, II dan III sahaja
I, III dan IV sahaja

Soalan 29 dan Soalan 30


Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
29

30

I
II
III
IV

Pelajarannya di sekolah pondok itu patah di tengah jalan.


Kereta kancil yang terlibat dalam kemalangan itu patah dua.
Pekerja asing dari Kemboja itu tidak patah bercakap bahasa Melayu.
Dia sempat menyebut beberapa patah perkataan sebelum meninggal dunia.

A
B
C
D

I dan III sahaja


II dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

I
II
III
IV

Ahmad Faizal rantai basikalnya pada sebatang tiang besi.


Rumah Siti Nurbaizura terletak kira-kira dua rantai dari jalan raya.
Golongan nelayan masih belum bebas daripada rantai orang tengah.
Rantai yang adik pakai itu bukan daripada emas tulen, jelas Puan Anis.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

160

Soalan 31 hingga Soalan 35


Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Kereta api merupakan pengangkutan moden yang paling awal diperkenalkan di Malaysia.
Landasan pertama dibina pada tahun 1869. Landasan ini telah menghubungkan Johor Bahru
dengan Gunung Pulai. Namun, landasan kayu ini tidak dapat berfungsi lama kerana landasan
tersebut dimusnahkan anai-anai.
Landasan besi keluli pertama dibuka pada tanggal 1 Jun 1885 yang menghubungkan
Kuala Sepetang dengan Taiping. Kedua-dua bandar ini menjadi stesen kereta api yang
pertama di Tanah Melayu pada masa itu. Bandar Kuala Sepetang diberi nama Port Weld
sempena nama Gabenor Negeri Selat ketika itu iaitu Sir Frederick Weld.
Pada mulanya, kereta api digunakan untuk mengangkut bijih timah sahaja. Namun,
lama-kelamaan perkhidmatan kereta api penumpang telah diperkenalkan kerana mendapat
permintaan. Perkhidmatan kereta api penumpang ini, memudahkan penduduk setempat untuk
berulang-alik ke bandar.
Perkembangan perancangan penggunaan kereta api menjadi terencat apabila negara
mengalami masalah ekonomi. Perkembangan pengangkutan jalan raya turut menjadi salah
satu penyebab penggunaan kereta api mengalami kemerosotan.
Perang Dunia Kedua pada tahun 1940, turut memberikan kesan negatif terhadap sistem
perhubungan negara. Banyak landasan kereta api telah dimusnahkan. Selain itu, satu pertiga
daripada lokomotif telah dipindahkan oleh tentera Jepun ke negara Thailand dan Myanmar.
Apabila pengurusan kereta api diambil alih oleh Pentadbiran Tentera British pada 1 Januari
1946, kerja-kerja pemulihan dan pembaikan giat dijalankan.
Kereta api terus bertahan sebagai satu daripada pengangkutan darat yang lebih murah
dan berkesan. Pengurusan kereta api sekali lagi mengalami perubahan apabila Perkhidmatan
Keretapi Tanah Melayu Sendirian Berhad ditubuhkan pada 1 Januari 1948.
Apabila negara kita mencapai kemerdekaan, pengurusan kereta api dikendalikan oleh
sebuah agensi di bawah Pentadbiran Keretapi Tanah Melayu. Agensi tersebut kini dikenali
sebagai Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) berikutan kesan kempen pengkorporatan yang
diterajui kerajaan pada tahun 1992. Namun, Keretapi Tanah Melayu (KTM) masih dimiliki
sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan. Tambang kereta api juga agak munasabah, namun
kelajuan kereta api antarabandar intercity yang rendah di laluan sempit sering menyebabkan
pengangkutan KTM kurang berdaya saing berbanding jenis pengangkutan yang lain.
Pada masa sekarang, KTM mengendalikan beberapa perkhidmatan antarabandar di
bawah jenama KTM Antarabandar KTM Intercity. Kebanyakan perkhidmatan ini beroperasi

161

dari Stesen Kuala Lumpur Sentral. Bagaimanapun, terdapat perkhidmatan kereta api ini yang
hanya beroperasi sepanjang laluan Pantai Timur antara Tumpat dan Gemas dan seterusnya
menuju ke Singapura. Terdapat satu perkhidmatan kereta api yang istimewa, perkhidmatan ini
merentasi sempadan yang beroperasi antara Butterworth dan Bangkok, Thailand.

31

Mengapakah landasan kereta api yang pertama tidak dapat digunakan?


A
B
C
D

32

Tujuan utama kereta api diperkenalkan sebagai pengangkutan darat adalah untuk
A
B
C
D

33

Tentera Jepun
Sri Frederick Weld
Pentadbiran Tentera British
Perkhidmatan Keretapi Tanah Melayu

Apakah yang menyebabkan bandar Kuala Sepetang ditukar nama kepada Port Weld?
A
B
C
D

35

menghantar beras
membawa pelancong
kemudahan penduduk
mengangkut bijih timah

Siapakah yang bertanggungjawab membangunkan semula perkembangan perkhidmatan


kereta api selepas tahun 1940?
A
B
C
D

34

Kereta menunggu kereta api pertama tiba


Kerana landasan kereta api itu tidak dapat disiapkan
Kerana landasan kereta api itu reput dimakan anai-anai
Kerana landasan kereta api itu menuju ke arah pergunungan

Merupakan tempat tinggal Gabenor Negeri Selat


Sempena nama Gabenor Negeri Selat iaitu Sir Fredick Weld
Ketua Stesen Kereta api Kuala Sepetang bernama Port Weld
Landasan kereta api Kuala Sepetang dibina oleh Gabenor Negeri Selat

Pernyataan berikut adalah benar tentang petikan di atas, kecuali


A
B
C
D

162

Keretapi Tanah Melayu Berhad ditubuhkan kesan pengkorporatan kerajaan.


Perkhidmatan kereta api Pantai Timur melalui Kelatan dan Negeri Sembilan.
Semua perkhidmatan kereta api beroperasi di Stesen Kuala Lumpur Sentral.
Pengurusan Keretapi Tanah Melayu dikendalikan oleh kerajaan persekutuan.

Soalan 36 hingga Soalan 40


Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Selamat sejahtera saya ucapkan kepada ibu bapa, guru-guru dan murid-murid sekalian.
Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir
pada hari ini.
Hadirin sekalian.
Ilmu pengetahuan merupakan faktor paling utama yang akan menentukan kemajuan dan
pembangunan sesuatu masyarakat. Tanpa ilmu pengetahuan nescaya kehidupan, kemajuan
dan pembangunan sesuatu masyarakat tidak akan tercapai.
Melalui ilmu, maka lahirlah kemahiran dan teknologi. Manakala darjah dan tahap
penguasaan ilmu dan kemahiran teknologi dalam kalangan masyarakat pula menjadi pengukur
kepada kemajuan sesebuah negara. Kekayaan hasil bumi semata-mata tidak dapat menjamin
kemajuan dan pembangunan sesebuah negara tanpa adanya kepandaian atau ilmu yang
dimiliki oleh masyarakat.
Atas kesedaran ini, maka soal ilmu dan pendidikan telah diberi perhatian utama.
Pembangunan dalam bidang pendidikan dijadikan asas untuk pembangunan fizikal. Kini negara
kita boleh berbangga apabila berjaya mengeluarkan kereta Proton Saga yang menjadi bukti
kejayaan tersebut.
Hadirin sekalian.
Perpaduan kaum adalah matlamat dan agenda utama dalam Dasar Pendidikan
Kebangsaan. Persefahaman adalah kunci kejayaan. Persefahaman pula timbul jika masyarakat
berilmu tinggi. Ilmu akan menjadikan anggota masyarakat yang berbilang bangsa mengenali
dengan lebih dekat antara satu dengan yang lain. Persefahaman yang terjalin mewujudkan
negara yang damai dan sejahtera.
Pada masa kini, kerajaan sedang berusaha untuk melahirkan generasi yang berfikir
secara saintifik. Perkara ini merupakan satu usaha yang berterusan bagi mencapai
kecemerlangan bangsa. Berfikir dan mengkaji adalah asas dalam budaya ilmu yang dapat
menjadikan sesuatu bangsa lebih cemerlang.
Selaku ketua pentadbir di sekolah ini, saya mengharapkan agar guru-guru dan ibu bapa
hendaklah sentiasa berusaha memupuk minat membaca dan mengkaji terhadap minat anakanak dan murid-murid di sekolah. Minat membaca dan mengkaji adalah asas utama dalam
budaya ilmu yang menekankan konsep pendidikan seumur hidup.
Akhir kata, saya memohon maaf sekiranya terdapat kekasaran dan keterlanjuran bicara

163

dalam ucapan saya sebentar tadi.


Sekian, terima kasih.

36

Siapakah yang menyampaikan ucapan tersebut?


A
Guru Besar
B
Penolong Kanan
C
Guru Kaunseling
D
Yang Dipertua PIBG

37

Antara tujuan menuntut ilmu adalah seperti berikut, kecuali


A
berfikir dan mengkaji
B
kemajuan dan pembangunan
C
perpaduan dan persefahaman
D
kedamaian dan kesejahteraan

38

Perkataan kunci dalam petikan di atas bermaksud


A
alat
B
hasil
C
asas
D
sumber

39

Ucapan di atas mempunyai hasrat dan tujuannya yang tersediri. Apakah hasrat dan tujuan
ucapan tersebut disampaikan?
A
Meminta ibu bapa, guru dan murid supaya turut serta menuntut ilmu
B
Mengingatkan ibu bapa, guru dan murid tentang perlunya menuntut ilmu
C
Merayu ibu bapa, guru dan murid supaya tidak ketinggalan menuntut ilmu
D
Menyedarkan ibu bapa, guru dan murid akan peranan orang yang berilmu

40

Ungkapan konsep pendidikan seumur hidup membawa maksud


A
Belajar selagi nyawa dikandung badan
B
Belajar sejak dari kecil sehinggga dewasa
C
Belajar dengan tekun untuk masa hadapan
D
Belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya

164

- KERTAS SOALAN TAMAT -

MODEL PEMBELAJARAN TAHUN 6


BAHASA MELAYU 011 - MODEL EMPAT

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

*Taburan Jawapan :

165

A = 9

B = 9

C = 12

D = 10

SET 5
SULIT

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6 2013

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


Set 5
50 minit

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawaban A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawaban sahaja. Hitamkan jawaban kamu pada kertas jawaban objektif yang disediakan.

4.

Jika kamu hendak menukar jawaban, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawaban yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi hanya 11 halaman bercetak.

166

[Lihat sebelah
SULIT

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, B,
C dan D. Antaranya, ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan yang betul itu.
Kemudian, tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

Soalan 1 hingga Soalan 19


Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

Pak Mohsin tidak ada selera makan ________ terlantar di hospital, kata isterinya.
A
B
C
D

Lantas
Namun
Supaya
semenjak

Puan Raihana merebus dua ________ telur masin di dalam se ________ periuk kecil.
A
B
C
D

biji ... butir


butir ... biji
biji ... buah
buah ... buah

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah

Abang menggunakan se ________ cangkul untuk menanam


beberapa ________ sampah sarap.
A
B
C
D

________ Nabil mendapat markah tertinggi, ________ dia tetap berusaha untuk
memperoleh keputusan yang cemerlang.
A
B
C
D

bilah ... bunjut


buah ... kampit
batang ... buntil
laras ... longgok

Biarpun ... oleh itu


Walaupun ... namun
Sungguhpun ... selain itu
Adapun ... lebih-lebih lagi

Setiap orang perlu berjimat-cermat. ________, dalam kegawatan ekonomi yang dihadapi
sekarang, nasihat Perdana Menteri Malaysia.
A
B

167

Lagipun
Walaupun

C
D
6

Sungguhpun
Lebih-lebih lagi

Tun Abdul Razak ialah seorang ________ yang banyak berbakti kepada pembangunan
negara Malaysia.
A
B
C
D

Jutawan
Wartawan
Karyawan
Negarawan

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah

Mereka sedang memasukkan barangan keperluan ke dalam


________ kereta sebelum bertolak ke Cameron Highland.
A
B
C
D

Para pelancong sering ________ ke Pulau Langkawi kerana pemandangannya indah nian.
A
B
C
D

Dikunjungi
Kunjungan
Berkunjung
Mengunjungi

Juragan kapal dagang itu mengarahkan awak-awak kapalnya supaya ________ sauh.
A
B
C
D

10

But
Bonet
Kokpit
Bagasi

Melabuhkan
Melontarkan
Menurunkan
Mencampakkan

Orang yang ________ sahaja tahan terhadap sikap orang yang ________ itu, kata Puan
Haryana kepada kawan-kawannya.
A
telinga lintah ... mulut murai
B
telinga kuali ... panas baran
C
telinga gajah ... mulut becok
D
telinga nipis ... panas tangan

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah

11

Amir Irfan memaut dahan pohon rambutan itu ________


supaya dia tidak terjatuh.
A
B

168

erat-erat
ketat-ketat

C
D
12

Kuiz itu diadakan bagi menguji ________ murid-murid tahap dua dalam mata pelajaran
Matematik. kata Cikgu Ruziah.
A
B
C
D

13

cepat-cepat
kemas-kemas

Kepintaran
Kecekapan
Kecergasan
Kecemerlangan

Sampah sarap ________ di atas kawasan itu setelah selesainya perniagaan pasar malam
di taman perumahan tersebut.
A
B
C
D

Bertaburan
Bertempiaran
Berterbangan
Berlonggokan

14

Kemudahan homestay yang diperkenalkan kepada pelancong dapat ________ sumber


pendapatan penduduk desa.
A
Memperoleh
B
Memantapkan
C
Memperkukuh
D
Mempertingkat

15

Demam Pak Cik Wahid telah ________ setelah makan ubat yang diberikan oleh doktor
yang merawatnya di klinik itu.
A
B
C
D

Turun
Susut
Kebah
Hilang

Soalan 16 berdasarkan gambar di bawah

16

Mak Long Hasnah ________ ikan-ikan cencaru itu sebelum


dilumuri garam dan serbuk kunyit.
A
B
C
D

17

Mengelar
Mengerat
Menghiris
Menyiang

Datin Krisha ________ tetamunya dengan pelbagai jenis kurma dari Timur Tengah
semasa majlis berbuka puasa di rumahnya.
A
dihidangi
B
hidangkan

169

C
D
18

menghidangi
menghidangkan

Ramli ________ pendapatan yang lumayan hasil usaha gigihnya menternak udang galah.
A
B
C
D

diperoleh
diperolehi
memperoleh
memperolehi

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah

19

Perlawanan bola baling peringkat negeri itu berakhir apabila


wisel ________ dibunyikan.
A
B
C
D

20

pemain
penentu
pengadil
penamat

Muhammad Zakir mengajak kawan-kawannya memancing di kawasan lombong tinggal itu.


Perkataan seerti bagi mengajak ialah
A
B
C
D

21

Memohon
Membawa
Mempelawa
mengundang

Mahadi menyiapkan kerja itu sambalewa sahaja menyebabkan hasilnya tidak sempurna.
Perkataan berlawan bagi sambalewa ialah
A
B
C
D

22

Teliti
Tekun
Tegas
Tangkas

Pernahkah awak berkunjung ke Pusat Peranginan Bukit Fraser sebelum ini?


Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
A
B
C
D

23

Ya, Saya akan ke sana pada bulan hadapan.


Belum, inilah kali pertama saya sampai di sini.
Pasti, tahun hadapan saya akan datang ke sini lagi.
Sudah, kunjungan saya ke sini dirancang setahun yang lalu.

Sudah pasti. Aku yakin kau akan berjaya kerana kau memang berbakat, kata Azhar.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
A
B

170

Bolehkah kau berjaya dalam pertandingan itu?


Adakah kau akan memasuki pertandingan tersebut?

C
D

Bagaimanakah aku boleh berjaya dalam pertandingan itu?


Bolehkah aku memenangi pertandingan yang diadakan itu?

Soalan 24 dan Soalan 25


Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.
24

Saya dan ibu saya membawa kanak-kanak yang kehilangan ibu bapanya itu ke balai polis.
A
B
C
D

25

Ibu bapa yang kehilangan itu kami bawakan anaknya ke balai polis.
Kanak-kanak yang kehilangan ibu bapanya itu kami bawa ke balai polis.
Balai polis kanak-kanak yang hilang itu kami hantar kepada ibu bapanya.
Kanak-kanak yang kehilangan itu dibawa oleh ibu bapanya ke balai polis.

Pelbagai isu semasa telah dibincangkan dalam mesyuarat bulanan PIBG kali ini.
A
B
C
D

Pada bulan ini pelbagai isu telah dibincangkan dalam mesyuarat PIBG.
PIBG telah membincangkan isu semasa dalam mesyuarat bulan kali ini.
Hanya isu semasa yang dibincangkan dalam mesyuarat bulanan PIBG kali ini.
Dalam mesyuarat bulanan kali ini, PIBG telah membincangkan pelbagai isu semasa.

Soalan 26 hingga Soalan 28


Pilih ayat-ayat yang betul.
26

27

I
II
III
IV

Setengah orang tidak mahu mengakui kesilapan sendiri.


Encik Leong memagari kebun sayurnya dengan kawat berduri.
Shahril akan meneruskan kerja-kerja menembuk dinding pejabat itu.
Ibu muda yang mengandung anak pertama itu teringin akan buah kedondong.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja

I
II

Berbagai spesies ikan mati berdamparan di dalam sungai itu.


Suzinah berdolak-dalih apabila disoal oleh guru kelasnya kerana takut.

171

28

III
IV

Kemesraan di antara Suzie dengan ayah tirinya sangat disenangi oleh ibunya.
Dia dimarahi bapanya kerana merodok sarang kerengga pada pokok rambutan itu.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan III sahaja
II dan IV sahaja
III dan IV sahaja

I
II
III
IV
A
B
C
D

Semasa hendak ke kedai, Syahmi kehujanan di pertengahan jalan.


Dia mentafsirkan hutangnya kepada bank tersebut berjumlah lima ribu ringgit.
Cerpen tentang Langit Masih Cerah itu telah dikarang oleh saudara Masri Karjah.
Kebanyakan murid-murid tahun enam menghadiri Kem Pecutan Terakhir UPSR itu.
I dan II sahaja
I dan III sahaja
I, II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja

Soalan 29 dan Soalan 30


Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
29

30

I
II
III
IV

Musim gugur juga dikenali dengan nama musim luruh.


Banyak pahlawan gugur dalam medan peperangan tersebut.
Kelab bola keranjang itu telah gugur lima pemainnya pada musim ini.
Tanpa disangka-sangka basikal Rahmat gugur di bawah pokok kelapa.

A
B
C
D

I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III sahaja
I, II dan IV sahaja

I
II
III
IV

Berat hati ibu tua itu untuk melepaskan anaknya pergi ke kota.
Lori itu bergerak perlahan kerana muatan yang dibawanya berat.
Dia belum pernah mendapat ikan pari berat itu selama menjadi nelayan.
Aisah agak berat untuk meninggalkan kedua-dua ibu bapanya di kampung.

A
B
C
D

I dan II sahaja
I dan IV sahaja
I, II dan IV sahaja
II, III dan IV sahaja

172

Soalan 31 hingga Soalan 35


Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

No. 123, Jalan Serindit 3/1B,


Taman Ampang Mewah,
68000 Ampang Tambahan,
Selangor Darul Ehsan.
29 Ogos 2009.
Menemui sahabatku, Wahidah binti Ahmad Sakhri yang berada di Tanjung Gemuk, Rompin,
Pahang dengan selamatnya.
Apa khabar saudari sekeluarga sekarang? Saya berharap agar saudari sekeluarga
berada dalam keadaan sihat. Saya dan keluarga di sini sihat-sihat sahaja.
Saya meminta maaf kerana terlewat membalas surat saudari tempoh hari. Sebenarnya
pada masa itu kami sekeluarga pergi ke Tanah Tinggi Cameron. Kami menginap selama tiga
hari dua malam di sebuah rumah tumpangan di sana. Saya berasa amat gembira ketika berada
di kawasan tanah tinggi itu. Udara yang segar, kehijauan alam sekitarnya serta bunga yang
pelbagai warna begitu menambat hati kami sekeluarga.
Tanah Tinggi Cameron terbahagi kepada tiga daerah utama, iaitu Tanah Rata, Ringlet
dan Brinchang. Pemandangan di Tanah Rata sangat indah dengan sungai, air terjun dan tasik.
Di sini juga disediakan pelbagai kemudahan seperti chalet, hotel, restoran aneka makanan,
bank, pejabat pos dan pusat beli-belah. Kami turut mengambil kesempatan untuk mandi-manda
dan berkelah di kawasan Air Terjun Robinson.
Ayah telah membawa kami melawat Ringlet dan Berinchang yang terkenal sebagai
pusat pengeluaran bunga dan teh. Suhunya yang sejuk membolehkan bunga-bunga tumbuh
subur di situ. Tanah Tinggi Cameron sememangnya terkenal dengan penanaman teh terbesar
dan terbaik di Malaysia. Di sini tedapat kilang memproses teh yang dibawa terus dari ladang.
Teh Boh merupakan satu pengeluaran teh dari Tanah Tinggi Cameron.
Kami juga turut melawat beberapa kawasan yang menarik seperti Rose Garden dan
Kea Farm. Saya diberitahu oleh salah seorang peniaga di Rose Garden bahawa di situ
terdapat 600 jenis bunga ros dengan 200 warna yang menarik. Kea Farm pula merupakan
sebuah ladang sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan seperti
tomato, kubis dan strawberi tumbuh subur di sini kerana cuaca yang dingin dan udaranya pula
segar. Sebelum kami pulang kami sempat membeli sayur-sayuran dan beberapa jenis bunga.

173

Bagaimana pula dengan percutian saudari? Pastinya saudari juga telah memanfaatkan
masa cuti dengan aktiviti yang berfaedah bersama-sama keluarga. Saya berharap agar saudari
dapat menceritakan pengalaman bercuti kepada saya dalam surat saudari yang akan datang.
Akhir kata sebelum berpisah, terimalah salam daripada saya untuk saudari sekeluarga.
Sekian, terima kasih.

Sahabatmu yang benar,

Rosmaria
31

Mengapakah penulis meminta maaf kepada sahabatnya?


A
B
C
D

32

Apakah yang dilakukan oleh penulis dan keluarganya semasa berada di Tanah Rata.
A
B
C
D

33

terharu
bangga
bahagia
gembira

Apakah maklumat yang dapat diperoleh penulis ketika melawat Rose Garden?
A
B
C
D

35

Makan di restoran pelbagai menu yang istemewa


Bermandi-manda dan berkelah di Air Terjun Robinson
Bermalam selama tiga hari dua malam di sebuah chalet
Membeli pelbagai jenis bunga mawar dan sayur-sayuran

Perasaan penulis semasa berada di kawasan peranginan tanah tinggi itu adalah
A
B
C
D

34

Dia tidak tahu sahabatnya menghantar surat kepadanya.


Dia tidak membalas surat daripada sahabatnya dengan segera.
Dia telah lama tidak menulis surat kepada sahabatnya kerana terlupa.
Dia dan keluarganya melawat Cameron Highlands tanpa pengetahuan sahabatnya.

Mempunyai 600 jenis bunga dengan 200 jenis warna.


Mempunyai pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan.
Keadaan cuaca dan udara yang segar di kawasan peranginan.
Kehijauan alam sekitar peranginan yang menambat hati para pengunjung.

Pernyataan berikut adalah benar tentang kawasan peranginan yang dilawati oleh penulis
dan keluarganya kecuali
A
B
C

174

Sayur-sayuran dan buah-buahan tumbuh subur di Kea Farm.


Rose Garden terkenal dengan tempat pelbagai jenis bungan ros.
Kehijauan ladang teh telah menambat hati penulis dan keluarganya.

Kawasan peranginan itu terletak di negeri tempat tinggal kawan penulis.

Soalan 36 hingga Soalan 40


Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Buah jambu melaka berwarna merah apabila cukup masak. Jambu ini bukan sahaja manis
tetapi rangup apabila dikunyah. Kulitnya nipis dan berlilin, manakala isinya pula berwarna putih
kemerah-merahan. Buah jambu ini sangat enak sekali dimakan dengan mencecahnya pada
gula yang dicampurkan dengan kicap. Tambah enak lagi kalau dicampurkan sedikit cili padi.
Pada zaman dahulu, kanak-kanak yang suka mengunyah daun jambu muda kononnya
seperti mengunyah sirih. Daun jambu muda rasanya agak kelat dan masam. Daun jambu muda
juga enak dibuat ulam bersama-sama sambal belacan. Manakala putik jambu melaka dapat
digunakan sebagai peluru senapang buluh atau senapang bambu.
Jambu melaka mempunyai banyak nama dalam kalangan masyarakat Melayu seperti
jambu bar, jambu bol, jambu bola, dan jambu keling tetapi yang paling popular ialah jambu
melaka. Di Thailand jambu ini dikenali sebagai chomphu saraek, di Kemboja sebagai shompuh
kraham, dan di Vietnam pula sebagai man hurong tau. Sementara penduduk di Indonesia
memanggilnya dengan nama dardana atau jambu tersana.
Bagi masyarakat Barat, mereka memakan jambu ini dengan cara memanggangnya.
Jambu yang telah dibubuh perasa yang disukai akan dipanggang, kemudian dihidangkan
dengan krim sebagai pencuci mulut. Masyarakat Guyaba pula mengasingkan kulit jambu
daripada isinya untuk dibuat sirap. Kajian oleh Haiwaii Herbs of Medicinal Valeu mendapati
bahawa serat daun jambu ini banyak digunakan sebagai ubat tradisional. Contohnya ubat luka,
sembelit dan ubat lidah serta bibir yang pecah-pecah. Akar jambu juga dapat mengubati
penyakit gatal-gatal dan meringankan pesakit yang menghidap edema atau bengkak-bengkak
pada kulit badan manusia.
Walaupun pokok jambu ini mudah didapati di negara ini tetapi khasiat yang ada pada
pokok ini amat perlu dihargai kerana banyak memberikan faedah kepada kehidupan manusia.
Mungkin suatu hari nanti, jambu ini boleh dikomersialkan sebagai satu lagi hasil pertanian yang
bertaraf dunia di negara kita.

36

Bagaimanakah rasa buah jambu melaka apabila telah ranum?


A
Manis
B
Payau
C
Maung

175

Masam

37

Masyarakat di Negara Barat memakan jambu dengan cara


A
mengupas kulitnya sebelum memakan isinya
B
memanggang dan membubuh perasa yang digemari
C
mencecahnya pada gula yang dicampur dengan kicap
D
menghancurkan jambu tersebut untuk dibuat jus minuman

38

Mengapakah pokok jambu melaka mempunyai berbagai-bagai nama mengikut sesebuah


negara pokok jambu itu ditanam?
A
B
C
D

Pokok jambu ini tidak serupa saiz buahnya


Pokok jambu mempunyai bentuk yang berbeza
Mengikut kesesuaian bahasa bagi tempat tertentu
Pokok jambu mempunyai buah yang pelbagai rasa

39

Mengapakah kanak-kanak pada masa dahulu mudah mengenali jambu ini?


A
Mereka suka memakan jambu yang sudah ranum
B
Bahagian tertentu pokok jambu dapat dijadikan ubat
C
Buah jambu banyak terdapat di sekeliling rumah mereka
D
Mereka menggunakan putik jambu sebagai alat permainan

40

Berpandukan petikan, kita perlu menghargai pokok jambu melaka ini kerana
A
kecantikan pokok dan buahnya
B
sukar didapati di bandar-bandar besar
C
kemanisan buah dan kemerahan kulitnya
D
khasiat dan kegunaannya dalam kehidupan

- KERTAS SOALAN TAMAT -

176

MODUL PEMBELAJARAN TAHUN 6


BAHASA MELAYU 011 - MODEL LIMA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

*Taburan Jawapan :

177

A = 9

B = 10

C = 9

D = 12

178