Anda di halaman 1dari 10

Koleksi Assignment: HBEF1403: SENI DALAM PENDIDIKAN

Koleksi Assignment: HBEF1403: SENI DALAM PENDIDIKAN (Contoh)


Jawapan:
1.0 Kesan positif terhadap ketiga-tiga bidang utama mata pelajaran ini, , iaitu Seni visual,
Muzik dan Pergerakan.
Seni Dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.
Kursus ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi,
persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Guru akan memberi murid untuk menjalankan aktiviti
untuk meneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera. Murid diharapkan dapat
mengamalkan pertimbangan seni visual, seni muzik dan seni pergerakan dalam meningkatkan
lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi untuk
mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.
Kursus ini meliputi pengetahuan asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan serta konsep
Seni Dalam Pendidikan. Mata pelajaran ini memberi pengenalan kepada kepentingan Seni
Dalam Pendidikan bagi mengembangkan proses pembelajaran di kalangan kanak-kanak untuk
mencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan. Ia menekankan
kepentingan aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan
yang melibatkan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kepelbagaian kecerdasan. Mata pelajaran ini
juga membantu guru-guru menjalankan aktiviti untuk meneroka, mengalami dan ekspresi yang
melibatkan kepekaan deria kanak-kanak
Kursus ini juga memberi peluang kepada anda untuk memahami kepentingan seni dan
kaitannya dengan keinginan dan keperluan asas kanak-kanak dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan mereka secara menyeluruh. Justeru, salah satu cara asas untuk memenuhi
perasaan ingin tahu dan kehendak kanak-kanak adalah melalui seni yang mampu
membangunkan potensi mereka untuk menjadi insan yang kreatif dan imaginatif.
Kursus ini juga dapat menyedarkan tentang kepentingan deria yang dianugerahkan tuhan
kepada setiap insan untuk mengetahui, memahami dan mengenalpasti apa yang terdapat
disekelilingnya. Dengan menggunakan deria pelajar akan dapat kefahaman yang jelas tentang
sesuatu perkara atau aktiviti yang dilakukannya. Untuk itu kefahaman tentang deria adalah
penting. Deria terdiri daripada pancaindera lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu. Kelima-lima
deria ini adalah penting dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual.
Pada masa ini Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai subjek yang
berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentasi kurikulum
dalam subjek-subjek lain. Dalam pengajaran guru, Pendidikan Seni Visual menjadi asas alat
bantu mengajar yang baik melalui penampilan grafik yang efisyen, pemilihan warna
harmoni,dan reka bentuk maujud yang cantik. Di kalangan pelajar, Pendidikan Seni Visual
menjadi subjek penting untuk berkreativiti bagi melahirkan insanyang celik seni dan
berbudaya.
Pendedahan tentang Pendekatan Bertema dalam kursus ini banyak membantu kerana seringkali
digunapakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas dalam perkembangan kanak-kanak.
Program ini mantap dan efektif kerana ia menggabungjalinkan pelbagai perspektif budaya,
pengalaman dan kepakaran artistic.Pendekatan ini sesuai dengan gaya pembelajaran,
mencerminkan budaya dan minat murid dan guru. Ia merupakan kandungan maklumat dan
memberi peluang kepadapelajar untuk memindahkan maklumat kepada ilmu melalui proses
individu. Tema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran.
Kursus ini membantu anda memahami pendekatan bertema dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan
dengan tema serta dapat membantu pelajar untuk meningkatkan tahap kefahaman dan

kesedaran untuk lebih mendalami tentang tema-tema yang ada serta dapat membantu untuk
meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi muzik, pergerakan dan seni visual.
2.0 Cara dan peranan guru dan murid dalam melaksanakan penghububungkaitan tersebut
dalam pengajaran dan pembelajaran
Penghubungkaitan dan pautan di dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan programprogram antara disiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Ia boleh
dilakukan dengan beberapa cara seperti
1. Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran, Proses penghubungkaitan
pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah brfokuskan kepada matlamat terakhirnya.
Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata
pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat
2. Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran
Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat
mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.
Penghubungkaitan ini berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk
membantu melahirkan pembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial
agar dapat membentuk supaya setiap insan itu akan terus dihormati; menggalakkan sikap
kepimpinan yang terpuji, berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan
bersikap inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat merangsang
setiap pelajar untuk mencapai kecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun
kokurikulum. Ia secara tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah, sains
dan teknologi, kajian sosial, bahasa danfizikal dan pembangunan sosial, meletakkan
keseluruhan kurikulum kedalam konteks kehidupan yang sebenar. Setiap pelajar berhak
memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai bentuk walau pun mereka
datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang berbeza dan mempunyai
sebarang kekurangan. Untuk itu seni visual memainkan peranan yang penting dalam pendidikan
keseluruhan dan pembangunan minda pelajar.
Sebagai seorang guru peranan yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah untuk merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik.
Untuk mencapai matlamat ini, guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian
dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar.
Selain itu guru berperanan memberi motivasi kepada pelajar.Motivasi bermakna seni praktik
menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar
menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini.
Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang
diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian. Dengan melibatkan diri secara aktif
ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat
penilaian, pandangan, tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri
sendiri.
Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan
menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam
tingkahlaku yang positif. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar
memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang
dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka.
3.0 Pilih SATU (1) bidang mata pelajaran di sekolah rendah untuk anda gunakan dalam

pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema.


Mata Pelajaran : Sains Tahun Empat
Tajuk : 3.1 Basic needs of Plants
Tema Persekitaran : Pokok
Murid diperkenalkan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan sekolah dengan cara
membawa murid-murid melawat kawasan sekolah dan sebagainya. Selepas itu, murid diminta
melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok diiringi muzik yang dihasilkan dengan pelbagai
alat muzik.
Pergerakan : (a) Cara dahan-dahan bergerak semasa angin bertiup,
(b) Memungut daun-daun yang gugur pada aras yang berbeza tinggi, rendah, berterbangan.
Muzik : (a) Bunyi yang kuat --- pokok tumbang
(b) Bunyi yang lembut --- daun gugur,angin bertiup
Seni Visual : (a) Mewarna danmenggambarkan perasaan seperti gembira,marah dengan
menggunakan sapuan berus dengan pelbagai warna.
Pelajaran diteruskan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti penerangan dalam kumpulan,
sumbangsaran tentang aktiviti yang telah dibuat.
Kesimpulan dari aktiviti-aktiviti itu secara tidak langsung akan dapat membantu,
- untuk mengesan bahagian-bahagian pokok (Sains)
- mengeluarkan sati urutan bunyi berkaitan dengan persekitaran (muzik)
- menunjukkan perasaan melalui sapuan berus dengan warna yang berbeza-beza
(seni visual)
- melakukan pergerakan lokomotor (pendidikan jasmani)

3.1 Perkara penting yang terdapat pada tema yang dipilih;


Tema Persekitaran : Pokok yang dipilih selain daripada mata pelajaran Sains, ia juga boleh
digunakan kepada semua matapelajaran. Dalam mata pelajaran matematik, pelajar boleh
menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. Manakala
dalam matapelajaran muzik, pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan
seperti pokok bergoyang, pokok tumbang dan sebagainya.
Tema Pokok ini juga berkaitan dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. Ini akan
memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat
dijalankan dengan berkesan.
Tema Pokok juga bersesuaian dengan keadaan situasi, masa dan peristiwa yang berlaku pada
masa kini. Secara tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara
perkara yang diajar dengan kedaan situasi yang sebenar.
Penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran mudah didapati di persekitaran sekolah. Tema yang
dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan
langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar.
3.2 Aktiviti pengintegrasian mata pelajaran yang boleh dijalankan dalam P&P
a)Penggabungjalinan
Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan
suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Melalui strategi penggabungjalinan ini
berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmonidan bersepadu,

sama ada dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Strategi
penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang
lebih berkesan. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa
kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.
2)Penyerapan
Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi
pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata
pelajaran yang diajar. Proses penyerapan lebih kepada unsure pengetahuan. Penyerapan
merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata
pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Contohnya, daripada mata pelajaran sains guru akan
mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa
mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu.
3)Penerapan
Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam
pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilainilai murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai
kemanusiaan, ketuhanan dan sebagainya.
4)Pemulihan
Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang
mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Aktiviti
pemulihan pula merupakan aktiviti yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi
masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran.
5)Pengayaan
Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat
kadar penerimaannya, oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi
sederhana atau pintar cerdas.
3.3 Bagaimanakah aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran?
Saranan mengintegrasikan seni dalam pendidikan ke dalam bidang-bidang kurikulum yang lain
mempunyai kebaikan dan kelebihan. Antaranya :
(a)Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. Apabila
seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja, maka bertambahlah peluang
pelajar untuk menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. Dengan ini tahap kebolehan mereka
untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka
telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam
menyelesaikan maslah Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan
menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan.
(b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. Apabila
setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses
penyelesaian masalah, secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang baik bagi
menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan.
c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Apabila Seni dalam
pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain, akan terbit suatu tanggapan,
baik di kalangan guru mahupun pelajar, bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada
program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing dan terpisah
3.4 . Apakah alat/bahan yang sesuai dengan aktiviti tersebut untuk murid meneroka,

memperolehi pengalaman dan mengalami ekspresi? Apakah kesan penggunaan alat/bahan ini
kepada proses pengajaran dan pembelajaran?
Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka
pelbagai sudut yang mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir dengan
setiap aktiviti pembelajaran.
Dalam pengajaran dan pembelajaran bertema persekitaran pokok ini pelajar menggunakan
persekitaran sebenar iaitu melihat, merasai dan menjiwai keindahan pokok-pokok di kawasan
sekolah. Ini dapat meneydiakan cara tambahan untuk belajar membaca, menulis dan mengira
bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka
berfikir secara kreatif, imaginative dan kritis. Bukan itu sahaja, bahkan Seni dalam Pendidikan
dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah.
Pelajar digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen, menyelidik dan mencipta
menggunakan pelbagai idea dan bahan. Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi
seorang yang benar-benar lebih berimaginatif.
Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran
kinestetik yang mendalam, kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan
memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah, membuat
eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara kreatif, membuat penilaian dan
bijak membuat pilihan.
Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada
pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan, bunyi, pergerakan dan visual
mereka. Bahasa-bahasa simbol yang digunakan untuk membuat ekspresi dalamaktiviti-aktiviti
seni. Ini akan membatu para pelajar untuk merasa, menyentuh, mendengar dan melihat secara
langsung dunia mereka dengan cara tersendiri. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka
dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain.
Penerokaan, memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang
penting pada seni dalam pendidikan. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi
peluang pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan
dan memanipulasi sesuatu aktiviti. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan
mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk
menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri.
Rujukan
MALAYSIA, Open University. (2007). HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: UNITEM
Sdn. Bhd
Salmah, Ayob. (1994). Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif panduan pengajar. Petaling Jaya: Flo
Enterprise Sdn. Bhd.
http://www..school net.my

Punca Berlakunya Pencemaran Alam Sekitar

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 mengandungi peruntukan yang bertujuan


mencegah,

menghapus,

sekeliling dan

dari

mengawal

aspek

yang

pencemaran
sering

serta

dikaitkan

memperbaiki

dengan

alam

kualiti

alam

sekitar

iaitu

pencemaran yang membawa kepada maksud apa-apa perubahan secara langsung


dan tidak langsung terhadap sifat-sifat fizikal, haba dan kimia termasuk kesan
biologikal terhadap alam sekeliling yang meliputi pencemaran air, udara, bunyi, tanah
dan laut dan untuk masalah ini, pelbagai punca telah dapat dikenal pasti yang
menyumbang kepada pencemaran alam sekitar.

Antara punca yang telah dapat dikenal pasti yang membawa kepada masalah
pencemaran alam sekitar ini ialah masalah sikap individu dan organisasi yang tidak
bertanggungjawab. Hal ini jelas kerana tiada kesedaran sivik dalam diri mereka untuk
menjaga alam sekitar kerana bagi sesetengah individu, mereka akan sewenangwenangnya membuang sampah merata-rata tanpa menghiraukan keadaan persekitaran
dan mungkin mereka merasakan itu adalah perkara remeh apabila mencampakkan
secebis tisu atau sisa makanan di tepi jalan. Walhal, jika direnungkan andai ada

seratus orang pengguna yang bersikap sedemikian sudah semestinya jalan raya akan
menjadi kotor dan dipenuhi dengan sampah-sarap. Manakala untuk organisasi seperti
kilang yang menjalankan operasi pengeluaran yang melibatkan sisa toksik dalam
penghasilan keluaran mereka, pada kebiasaannya kilang itu akan mengambil langkah
mudah apabila membuang sisa toksik tersebut terus ke dalam laut dan sungai jika
kilang itu didirikan berdekatan dengan kawasan tersebut. Ini akan mengakibatkan
pencemaran air dan kilang yang melepaskan asap tanpa pemasangan alat penapis
udara akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini berikutan sikap
individu dan pemilik kilang yang tidak bertanggungjawab dan peka pada persekitaran
sekeliling hasil dari pencemaran alam sekitar yang mereka cipta sendiri.

Selain itu, antara punca lain ialah pembangunan secara tidak sistematik. Apabila
pihak kerajaan atau pihak swasta merancang untuk membangunkan sesuatu kawasan,
mereka seharusnya memikirkan secara terperinci kesan-kesan negatif yang akan
timbul terutama yang melibatkan alam sekitar dan bukan tertumpu kepada kebaikan
dan keuntungan pembangunan semata-mata kerana akibat dari pembangunan yang
akan dijalankan boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air, udara, tanah dan
bunyi yang akan dihasilkan. Mungkin disebabkan penggunaan jentera yang terlalu
banyak akan menghasilkan pencemaran bunyi dan pencemaran udara jika jentera-

jentera

berteknologi tinggi

tersebut

mengeluarkan

asap

yang

berlebihan.

Akibat

daripada projek-projek pembangunan itu, ia juga boleh terjadinya pencemaran air


terutama pada waktu hujan jika tanah lapang yang telah dibersihkan untuk projek
pembangunan itu iaitu tanah merah mengalir terus ke dalam sungai atau laut yang
berdekatan . Hal ini boleh menjejaskan tahap kebersihan kualiti air dan boleh
mengancam kehidupan ekosistem dalam air yang seterusnya membawa kepada
pencemaran alam sekitar.

Di samping itu, penggunaan kenderaan bermotor seperti kereta, motosikal, lori


dan kapal terbang juga merupakan salah satu dari penyumbang kepada berlakunya
pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Hal ini
kerana setiap kenderaan akan melepaskan asap kenderaan yang mengandungi gas
yang berbahaya. Hal ini jika peningkatan taraf hidup masyarakat terus meningkat
pada zaman sekarang maka tahap pencemaran juga akan turut meningkat berikutan
semakin bertambah jumlah penggunaan bilangan pengguna jalan raya yang selesa
menggunakan kenderaan mereka sendiri untuk bergerak ke destinasi yang ingin dituju
berbanding beramai-ramai menggunakan kenderaan awam yang semestinya dapat
mengurangkan
pencemaran

bilangan

udara

dan

kenderaan
seterusnya

di

jalan

raya. Hal

menjejaskan

sistem

ini

akan

menyebabkan

pernafasan

dan

daya

penglihatan manusia serta pencemaran bunyi yang terhasil oleh kapal terbang yang
berlepas atau mendarat terutama dikawasan perumahan yang berhampiran dengan
lapangan terbang

boleh menjejaskan daya pendengaran manusia. Hal ini jelas

menerangkan bahawa penggunaan kenderaan bermotor juga menjadi salah satu


punca berlakunya pencemaran alam sekitar.

Antara punca lain penyebab berlakunya pencemaran alam sekitar ialah pembakaran
secara terbuka. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di
kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. Jika dilihat dari satu
sudut,

penanaman semula

sememangnya

sangat

baik

tetapi

akibat

daripada

pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh
menyebabkan

berlakunya

pencemaran

udara.

Di

samping

turut

memusnahkan

kehidupan flora dan fauna disekitarnya. Disebabkan pembakaran secara terbuka ini
jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin
panas.

Inilah

sebenarnya

akibat

daripada

pembakaran

secara

terbuka

yang

dijalankan yang akhirnya membawa kepada pencemaran alam sekitar serta sekali
gus turut menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia.

Tambahan pula, kurangnya peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan juga
menjadi salah satu punca terus berlakunya pencemaran alam sekitar pada masa ini.
Pihak kerajaan seharusnya membuka mata dan lebih peka terhadap pembangunan
yang dijalankan oleh semua pihak dengan mengambil kira masalah pencemaran
yang bakal terjadi dari setiap projek pembangunan tersebut dan bukan hanya
melihat kepada peningkatan taraf hidup masyarakat sahaja. Perkara ini sangat
penting untuk membantu mengurangkan pencemaran udara, air, tanah dan bunyi,
hasil

daripada

sesetengah

pembangunan

organisasi

dan

pesat

yang

masyarakat

giat

yang

dijalankan
kurang

dan

kesedaran

tingkah

laku

sivik.

Oleh

disebabkan kerajaan kurang memainkan peranan dalam menilai aspek-aspek inilah


yang

menyebabkan

masalah

membimbangkan pada masa kini.

pencemaran

berada

ditahap

yang

semakin

Kesimpulannya, punca-punca pencemaran yang telah dikenal pasti ini harus


diambil langkah

serius

oleh

semua

pihak

dan

organisasi

untuk

mengurangkan

masalah pencemaran alam sekitar baik daripada pencemaran air, udara, tanah dan
bunyi. Ia penting demi memastikan kehidupan dibumi ini terjamin dan terhindar dari
masalah pencemaran yang semestinya membahayakan dan mengancam kesihatan
serta kehidupan flora dan fauna untuk generasi akan datang yang lebih baik dan
sihat serta bebas dari pencemaran alam sekitar.