Anda di halaman 1dari 1

ALAMbermaksuddunia,bumiatausegalayangterdapatdilangitdandibumi

SEKITARbermaksudditempatataudisekeliling
PerkataanalamsekitarataudalambahasaInggerisdisebutinvironmentmembawa
maksudkeadaansekelilingataulingkungan.Olehitu,sekirannyaberdasarkankepada
terjemahanliteral,makaperkataanalamsekitaradalahmenujukepadaapasahaja
yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar
merujukkepadafenomenafizikalsamaadabiotikatauabiotikyangmelingkungisuatu
organisma.Fenomenafizikalinitermasukjugafenomenayangberkaitdenganiklim
dancuaca.(MohdZuhdiMarsuku,2002)
Terdapat satu lagi definsi alam sekitar. Namun ia lebih kepada kefahaman
environmentalisme.Dijelaskanbahawaiamerupakansatuistilahgeografitentang
doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar
seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. (A. Bullock &
O.Stallybrass,1997)
Kesemuadefinisiyangdikemukakandiatassecaraumumnyamenjelaskanalamsekitar
adalahkeseluruhanfenomenasekelilingyangbolehmempengaruhikehidupansesuatu
organisma. Definisi ini adalah definisi yang diterima dalam pengajian Sains Alam
Sekitaryanghanyaterbataskepadafenomenafizikalsesuaidenganpandangansemesta
modenyangberteraskankepadametodeemperikal.(MohdNurHakimiRazana,2004)