Anda di halaman 1dari 19

2.

1 ISU STRATEGIK
2.1.1
KURIKULUM
BIL

ISU STRATEGIK
Masih ada murid Tahap 1 yang tidak
mengenal abjad

Masih ada murid yang sukar untuk


mengeja dan membaca perkataan
yang mempunyai suku kata terbuka
dan tertutup
Masih ada murid yang lemah dalam
kemahiran membina ayat mudah
yang betul strukturnya dan
penggunaan tanda baca yang betul
untuk Tahap 1 dan ayat gramatis
untuk Tahap 2
Masih ada murid yang tidak
mengenalpasti dan menguasai
jenis,format dan teknik menulis
karangan yang betul
Lemah dalam bahagian B khususnya
penggunaan kata kunci Sains
Rendah
Murid tidak menguasai dan
menghafal sifir

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan peratus murid
Tahap 1 yang celik huruf

OBJEKTIF
Semua murid dapat mengenal
huruf-huruf abjad selepas
tamat transisi

Semua murid dapat


membunyikan suku kata
tertutup dan terbuka ,dapat
Meningkatkan peratus murid
membaca perkataan yang
Tahap 1 yang celik bacaan
mempunyai diftong,vokal
bergandingdan konsonsn
bergabung
Semua murid Tahap 1 dapat
Meningkatkan peratus murid yang membina dan menulis ayat
mahir membina ayat mudah bagi
mudah manakala murid Tahap
Tahap 1 dan ayat gramatis untuk 2 membina ayat gramatis
Tahap 2
mengikut struktur dan pola
ayat yang betul
Semua murid dapat
Semua murid dapat menulis
menguasai kemahiran
karangan berformat dan tidak
menulis karangan berformat
berformat dengan betul
dan tidak berformat
Mencapai 100% kelulusan
Meningkatkan pemahaman murid tahap 2 menjelang 2015
dalam kata kunci
Meningkatkan peratus murid
Tahap 2 menguasai dan
menghafal sifir

Semua murid tahap 2 wajib


menghafal dan menguasai
sifir 2 hingga 12

KPI

SASARAN
2013

2014

2015

Semua
murid tahap
1 celik huruf

80

90

100

Semua
murid celik
bacaan

81

90

100

Semua
murid dapat
membina
ayat yang
lengkap

85

95

100

GPMP

80

90

100

GPI
GPMP

90

95

100

GPMP

80

90

100

Murid lemah dalam kemahiran


menjawab soalan penyelesaian
masalah yang melibatkan kemahiran
KBKK

Meningkatkan peratus
pencapaian murid Tahap 2 dalam
ujian dan peperiksaan

Lemah dalam penguasaan


Vocabulary dan ejaan Bahasa
Inggeris

Meningkatkan pemahaman dalam


perbendaharaan kata yang tepat
dan ejaan yang betul

Mencapai kelulusan 90 %
dalam ujian dan peperiksaan

Lemah dalam penguasaan


pembacaan jawi

Meningkatkan penguasaan
Pembacaan jawi dengan
mengadakan pelbagai aktiviti
Mengadakan pelbagai aktiviti
seperti memperdengarkan bacaan
solat 5 minit waktu PDP,amali
solat setiap hari waktu zohor dan
sebagainya.

80% murid boleh membaca


jawi dengan baik

10

40% murid belum menguasai


sepenuhnya bacaan di dalam solat
fardhu

Nota : Selepas proses SWOT

22

Mengurangkan bilangan
murid yang gagal dalam ujian
dan peperiksaan

98% murid mampu


melaksanakan solat fardhu
dengan sempurna

GPMP

70

80

90

GPI
GPMP

78

85

90

GPI
GPMP

80

90

100

GPMP

60

80

100

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.2
KOKURIKULUM
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Pencapaian kurang menyerlah Meningkatkan pencapaian


dalam persatuan dan kelab
dalam aktiviti persatuan dan
kelab
Pencapaian murid kurang
menyerlah dalam olahraga dan
balapan di peringkat daerah

Melahirkan atlit sehingga


berjaya ke peringkat daerah
dan seterusnya mewakili
daerah

OBJEKTIF

KPI

Meningkatkan penglibatan murid


dalam aktiviti persatuan dan kelab

Peningkatan bilangan
murid ke peringkat daerah

Meningkatkan pencapaian murid


sekurang-kurangnya naib johan
dalam dua acara olahraga atau
balapan di peringkat daerah

Nota : Selepas proses SWOT

23

Peningkatan bilangan
murid di peringkat daerah

2013

2014

2015

50%

65%

80%

30%

60%

80%

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.3
HEM
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Kurang menghargai harta


benda sekolah

Meningkatkan kesedaran
murid menyayangi dan
menjaga harta benda
sekolah

Kelas kurang bersih dan


kurang ceria

Mewujudkan kelas yang


kondusif untuk p&p

OBJEKTIF
Kurang kerosakan harta
benda sekolah

Kelas bersih dan ceria


3

Murid kurang disiplin ketika


waktu rehat

Meningkatkan disiplin murid


ketika waktu rehat

Murid dapat mengisi


waktu rehat dengan
aktiviti yang berfaedah

Nota : Selepas proses SWOT

24

KPI

2013

2014

2015

Harta benda sekolah


selamat dan tidak rosak

70%

80%

90%

Setiap kelas berpeluang


mendapat anugerah
kelas terbersih setiap
minggu

60%

80%

90%

Disiplin ketika waktu


rehat terkawal

70 %

80 %

90%

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.4
KEWANGAN
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

Nota : Selepas proses SWOT

25

KPI

2013

2014

2015

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.5
PEJABAT
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK
Sistem fail yang kurang
lengkap

MATLAMAT STRATEGIK
Melengkapkan sistem fail
pejabat supaya mudah di
akses

OBJEKTIF
Memudahkan urusan
pentadbiran kerana
sistem fail mudah diakses

Nota : Selepas proses SWOT

26

KPI
Urusan pejabat
berjalan lancar

2013

2014

2015

70 %

80%

90%

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.6
STAF
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK

Kekurangan kemahiran dalam


penyampaian ilmu dan pengaplikasian
keberkesanan idea

MATLAMAT STRATEGIK
Menambah bilangan guru pakar
subjek

Nota : Selepas proses SWOT

27

OBJEKTIF

KPI

Menjelang 2015 50 % dari staf


Pemantauan
ialah guru pakar dan
dan LDP
cemerlang dalam subjek

2013
10%

2014
30%

2015
50%

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.7
KOMUNITI
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Kelemahan PIBG dan


sekolah sebagai penyebar
maklumat

Meningkatkan keberkesanan
komunikasi antara sekolah
PIBG dan komuniti

Kekurangan sumber
kewangan PIBG

Meningkatkan jumlah dana


PIBG

Pihak sekolah dan PIBG


terlalu bergantung kepada
sumbangan ahli politik

Mempelbagaikan aktiviti
menambah dana

OBJEKTIF

KPI

Menjelang 2015 100 %saluran


komunikasi PIBG dan sekolah
dapat ditingkatkan
Menjelang 2015 dana PIBG
akan lebih stabil
Menjelang 2015 akan
mempunyaI senarai penaja
program PIBG dari pihak
syarikat dan individu

Nota : Selepas proses SWOT

28

2013

2014

2015

Saluran komunikasi
melalui talian, dan papan
kenyataan

80%

90%

100%

Perancangan jumlah
dana dan projek
Mengumpul dana PIBG

RM 3
ribu

RM 5
ribu

RM 10
ribu

Hubungan baik dengan


pihak luar

1
penaja

2
penaja

3
penaja

2.1 ISU STRATEGIK


2.1.8
FIZIKAL
SASARAN
BIL

ISU STRATEGIK

Longkang selalu tersumbat

Tiada gelanggang sepak


takraw

MATLAMAT STRATEGIK
Menyelesaikan masalah
longkang tersumbat
Membina gelanggang
sepak takraw

OBJEKTIF
Menjelang 2015 tiada lagi
masalah longkang tersumbat
Menjelang 2015 sekolah
mempunyai gelanggang
sepak takraw

KPI
Laporan dan
Tindakan
Permohonan
Dan kelulusan

2013

2014

2015

Laporan
1

Laporan
2

Selesai

Permohonan
1

Permohonan
2 dan
kelulusan

Lulus

Nota : Selepas proses SWOT

29

22

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.1
BIL

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

KURIKULUM
MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGIK
1. Penubuhan unit khas
kecemerlangan akedemik.
2. Pemantauan berterusan
pencapaian pelajaran
dalam setiap ujian/
peperiksaan
3. Program peningkatan
P&P yang lebih kemas dan
teratur

Memastikan pencapaian
yang cemerlang dalam
peperiksaan dari segi
kuantiti dan kualiti

1. Mengurangkan bilangan murid


yang gagal dalam matapelajaran
2. Meningkatkan pencapaian
semua subjek 100%
3. Meningkatkan bil. pelajar yang
mendapat A dalam semua mata
pelajaran

GPS
PROGRAM
MIFTAHUL
IMTIYAZ
PROGRAM
MENTOR
MANTEE

2.

Memastikankan semua
pelajar lancar sifir

Murid lancar sifir 1 hingga 9 pada


Tahun 3 dan 1 hingga 12 di
Tahun 6

GPMP
Program Bijak
Sifir

Menubuhkan program
Rakan Sifir di Tahap 2
dalam aktiviti Bulan panitia
Matematik

3.

Memastikan pelajar
mempunyai keyakinan diri
yang tinggi dalam
komunikasi di khalayak
ramai

Meningkatkan kemahiran
berkomunikasi dan mempunyai
keyakinan diri

Ujian lisan
Penglibatan
murid dalam
aktiviti panitia

Menambah bilangan aktiviti


yang berteraskan
komunikasi yang berkesan
dalam bulan-bulan panitia

32

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.2
BIL

1.

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

KOKURIKULUM
MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Meningkatkan pencapaian Meningkatkan pencapaian murid Penambahan


murid dalam olahraga
di tahap daerah dalam olahraga
penyertaan di
peringkat daerah

33

STRATEGIK

Latihan Intensif

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.3
BIL

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

HEM
ISU

Kurang menghargai harta benda


sekolah

OBJEKTIF
Meningkatkan kesedaran murid
menyayangi dan menjaga harta benda
sekolah

KPI

STRATEGIK

Kurang kerosakan harta


benda sekolah

Program Sekolahku Rumahku

Kelas kurang bersih dan kurang


ceria

Mewujudkan kelas yang kondusif untuk


p&p

Kelas bersih dan ceria

Anugerah Kelas Terbersih Mingguan

Murid kurang beradap

Melahirklan pelajar yang bersopan santun,


bertatasusila dan beradap

Tiada masalah buli

Program Budaya Beradap &


Anugerah Lencana Smile

34

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.4

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

KEWANGAN

BIL

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGIK

Meningkatkan kesedaran ibubapa


penerima kwapm supaya lebih
bertanggungjawab

Meningkatkan keberkesanan hubungan


anatara sekolah dan penerima kwapm

Senarai semak
pembayaran

JK KWAPM bekerjasama dengan


JKKK untuk mengesan dan
mememantau penerima KWAPM

35

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.5

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

PEJABAT

BIL

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGIK

Sistem fail yang kurang lengkap

Melengkapkan sistem fail pejabat supaya


mudah di akses

Fail mudah diakses

Sehari sebuah fail

Meningkatkan kefahaman staf dan


kakitangan tentang visi dan misi sekolah

Semua staf dan


kakitangan faham dan
bersedia melaksanakan
visi dan misi sekolah
dalam tempoh 5 tahun

Kempen dan penerangan

Kakatangan dan staf kurang


memahami visi dan misi sekolah

36

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.6
BIL

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

STAF
MATLAMAT

Menambah bilangan guru pakar


subjek

OBJEKTIF

Menjelang 2015 50% dari staf ialah guru


pakar dan cemerlang dalam subjek

37

KPI

STRATEGIK

50 % guru dilantik
menjadi guru pakar

Mewujudkan unit khas dalam


merancang,melatih dan
melaksanakan perkongsian kepakaran
dari dalam dan luar

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.7

KOMUNITI

BIL

MATLAMAT

Meningkatkan keberkesanan
komunikasi antara sekolah PIBG
dan komuniti

Kekurangan sumber kewangan


PIBG

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

Pihak sekolah dan PIBG terlalu


bergantung kepada sumbangan ahli
politik

OBJEKTIF

Menjelang 2015 100 %saluran komunikasi


PIBG dan sekolah dapat ditingkatkan

Meningkatkan jumlah dana PIBG

Mempelbagaikan aktiviti menambah dana

38

KPI

STRATEGIK

Semua ahli PIBG


mempunyai akses
kepada pihak sekolah
dan PIBG

Program Sukaneka Sekolah bersama


Masyarakat Setempat
Program Motivasi di Masjid

Menjelang 2015 dana


PIBG akan lebih stabil

Menjelang 2015 akan


mempunyaI senarai
penaja program PIBG
dari pihak syarikat dan
individu

Projek Mengumpul dana PIBG

Hubungan baik dengan pihak luar

3.1 PELAN STRATEGIK


3.1.8

(Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

FIZIKAL

BIL

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

Longkang selalu tersumbat

Menyelesaikan masalah longkang


tersumbat

Menjelang 2015 tiada


lagi masalah longkang
tersumbat

Tiada gelanggang sepak takraw

Membina gelanggang sepak takraw

39

Menjelang 2015
sekolah mempunyai
sepak takraw

STRATEGIK

Gotong Royong

Permohonan
Dan kelulusan

PELAN TAKTIKAL

3.2

BIL

PELAN
TAKTIKAL

Program MIFTAHUL
IMTIYAZ

T/JAWAB

GPK 1 dan Ketua


Panitia dan semua
guru

Anugerah Kelas
Terbersih

GPK HEM dan


semua pengerusi
unit HEM

Program Latihan
Intensif Olahraga

GPK KOKO dan


Semua guru PJK

TEMPOH
(MULA
AKHIR)

Sepanjang
Tahun
( Januari )

Sepanjang
tahun

Sepanjang
Tahun

KOS / SUMBER
Jika ada

PELAN
KONTIGENSI /
CATATAN

Ogos

RM 2520.00

Sepanjang
tahun

RM 1,000.00

AJK Keceriaan
Sekolah

RM 500.00

Khidmat Murid-murid
Tua
Guru guru PJK

Sepanjang
Tahun

40
Lampiran A

Nota : Pelan Operasi dibuat 3 minggu sebelum pelaksanaan program. Tidak perlu dimasukkan dalam
Perancangan Strategik. Masukkan dalam fail khas Pelan Operasi Program.

3.3

PELAN OPERASI (Contoh Format)

Nama Projek
:
Objektif
:
Tarikh dan tempoh pelaksanaan :
Sasaran
:
Bilangan Murid
:
LANGKAH

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

PROSES KERJA

T/JAWAB

42

TEMPOH

STATUS/
Senarai semak