Anda di halaman 1dari 35

DINASTI-DINASTI DI

AFRIKA DAN MESIR


OLEH :
SAEPUL ANWAR

DINASTI-DINASTI DI AFRIKA
Dinasti

Murabbitun (448 541 H / 1056


1147 M)
Dinasti Muwahhidun (515 667 H / 1121
1269 M)

DINASTI MURABBITUN
(448 541 H / 1056 1147 M)

Kondisi Politik

Dinasti Abbasiyyah dibawah pimpinan Al Qaim (1031


1075 M) saat itu berada pada masa disintegrasi dan di
bawah pengaruh Turki Seljuk.
Andalusia yang saat itu di bawah kekuasaan Muluk AtTawaif (Cordoba, Seville, dan Toledo) diserang oleh
kaum Nasrani Andalusia.
Dinasti Fatimiyah di Mesir mulai melemah dan kondisi ini
dimanfaatkan oleh kaum Nasrani Erofa untuk
menggencarkan Perang Salib guna merebut Palestina.
Kemunculan
Dinasti
Murabbitun
berhasil
menyelamatkan kekuasaan Islam di wilayah Andalusia
dan Afrika Utara saat itu.

Mengenal Dinasti Murabbitun

Dinasti ini berasal dari Kabilah Lemtuna (Berber) digurun


pasir Magribi di daerah Maroko.
Berawal dari sebuah gerakan keagamaan berpusat di
Senegal yang didirikan oleh Yahya bin Ibrahim Al Jadal,
dan Abdullah bin Yasin di sebuah ribath.
Dikenal juga dengan nama Al Murabith dan Al
Mulassimun.
Tunduk secara politis kepada khalifah abbasiyah di
Bagdad.
Madzhab resmi bidang fiqih Malikiyyah.
Gelar Amir Almuslimin.
Ibukota Maroko dan Seville.

Penguasa Dinasti Murabbitun


Abu Bakr bin Umar

Abdullan Ibn Yasin

Yusuf Ibn Tasyfin


(M 1106 1061. )1
Ali Ibn Yusuf
2. )1106 1143 M(

Tasyfin bin Ali


3. )1143 1145 M(

Ibrahim bin Tasyfin


4. )1146 M(

Ishak bin Ali


5. )1146 1147 M(

Wilayah Kekuasaan Dinasti Murabbitun


Selatan
Utara
Barat
Timur

: Sudan.
: Pegunungan Pirenia Andalusia.
: Samudra Atlantik.
: Tunisia.

Peradaban Dinasti Murabbitun


Bidang

Politik
Bidang Dakwah Islam
Bidang Ilmu Pengetahuan
Bidang Ekonomi
Dll.

Kemunduran Dinasti Murabbitun


Serangan

dari Dinasti Muwahhidun pada tahun


1147 M terhadap benteng Murabbitun.
Perubahan pola dan sikap hidup para penguasa
Murabbitun sepeninggal Ali bin Yusuf.
Ada salah satu keturunan yang menikah dengan
wanita nasrani menyebabkan simpati dari
masyarakat muslim menurun.
Pengkafiran
terhadap Al Ghazali karena
dianggap menghina para teolog dan tokoh
madzhab Maliki.

DINASTI MUWAHHIDUN
(515 667 H / 1121 1269 M)

Mengenal Dinasti Muwahhidun


Berasal

dari sebuah komunitas keagamaan yang


hendak mengesakan Allah dan menentang fahan
Antropomorfism atau mujassimat, serta menyeru
kepada Amr Al Maruf Nahyi Al Munkar dibawah
pimpinan Yusuf Ibn Tumart dari Kabilah
Masmudah.
Yusuf Ibn Tumart mengaku sebagai keturunan
Nabi Muhammad SAW dan bergelar Al Mahdi.
Bersifat Independen dan terlepas dari Dinasti
Abbasiyah.
Ibu kota Dinasti Muwahhidun di Marakesy
Maroko.

Penguasa Dinasti Muwahhidun


Ibn Tumart

Abdul Mumin

1. )1121-30 M(

2. )1130-63 M(
Gubernur Sevilla

Yusuf
3. )1163-84 M(

Yaqub Al Mansur
4. )1184-98 M(

Muh. An Nasr
5. )1198-214 M(

Yusuf Al Muntansir
6. )1214-24 M(

Wahid Al Makhlu
7. )1224 M(

Idris Al Mamun
9. )1227-32 M(

Ar Rasyid
10. )1232-42 M(

As Said
11. )1242-48 M(

Muh. Al Adol
8. )1224-27 M(

Al Murtadha
12. )1248-66 M(

Al Wasiq
13. )1266-69 M(

Peradaban Dinasti Muwahhidun


Perluasan

Wilayah mencakup semua


wilayah yang sebelumnya dikuasai Dinasti
Murabbitun.
Bidang Politik Pemerintahan : Bersamasama dengan Dinasti Ayyubiyyah di Mesir
memerangi tentara Salib.
Bidang Ilmu Pengetahuan
Bidang Ekonomi
Dll.

Organisasi Kenegaraan Muwahhidun

Dewan Sepuluh (al Asyrah) terdiri atas sepuluh orang


murid utama Ibn Tumart bergelar Ahl al Jamaah dan
berkedudukan sebagai menteri.
Dewan Lima Puluh (Ahl Al Khamsin). Berkedudukan
sebagai majelis tinggi atau senat.
Dewan Tujuh Puluh (Ahl As Sabin). Berkedudukan
sebagai wakil dari kabilah-kabilah atau Dewan Rakyat.
At Thalabat, yakni para ulama atau Dewan Ahli.
Al Huffazh yakni pera pelajar dan mahasiswa.
Ahl Al Tainmal, yakni pasukan inti yang mewakili sukusuku.
Al-Ghirat, yakni Rakyat Biasa.

Ilmuan Masa Dinasti Muwahhidun


Ibnu

Rusydi (Ahli Filsafat)


Ibnu Tufail (Ahli Filsafat)
Ibn Malik (Ahli Nahwu)
Hafizh Abu Bakar al Jadd (Ahli Fiqih)
Abi Bakar Ibn Zhuhr (Ahli Ilmu Kesehatan)

Kemunduran Dinasti Muwahidun


Pengkhianatan

sekutu
Dinasti
Muwahhidun yaitu Bani Marrin yang
berhasil membunuh Amir terakhir yaitu
Abu Ula Idris al Wasiq pada tahun 1269
M.
Lemahnya
amir sehingga kekuasaan
pemerintahan berada di tangan Mentri
yang mengakibatkan persaingan di antara
mereka.

DINASTI DINASTI DI MESIR


Dinasti

Fatimiyyah (297 567 H / 909


1160 M)
Dinasti Ayyubiyah (569 650 H / 1174
1252 M)
Dinasti Mamluk (648 922 H / 1250
1517 M)

DINASTI FATIMIYYAH
(297 567 H / 909 1160 M)

Mengenal Dinasti Fatimiyyah


Dinasti

Fatimiyyah didirikan di Tunisia


pada tahun 909 M setelah mengalahkan
Dinasti Aglabiyyah.
Madzhab negara Syiah Ismailiyyah.
Ibukota kekhilafahan di Mesir
Didirikan oleh Said bin Husain yang
menurut sebagian ahli sejarah beliau
keturunan Fatimah Az Zahra.

Penguasa Dinasti Fatimiyyah


Al Mahdi

Al Zhahir

1. )909-934 M(

7. )1021-1035 M(

Al Qaim

Al Muntanshir

2. )934-946 M(

8. )1035-1094 M(

Al Manshur

Al Mustali

3. )946-952 M(

9. )1094-1101 M(

Al Muiz

Al Amir

Al Hafizh

4. )952-975 M(

10. )1101-1130 M(

11. )1130-1149 M(

Muhammad

Al Aziz
5. )975-996 M(

Al Hakim
6. )996-1021 M(

Yusuf

Al Zhafir
12. )1149-1154 M(

Al Adhid

Al Faiz

14. )1160-1171 M(

13. )1154-1160 M(

Peradaban Masa Dinasti Fatimiyyah


Wilayah

kekuasaan meliputi seluruh wilayah


Afrika Utara termasuk Mesir.
Kemajuan dinasti fatimiyyah mulai ketika ibu
kota pindah ke Mesir.
Puncak kejayaan pada masa khalifah yang ke
lima Abu Manshur Nizal Al Aziz.
Bidang Keagamaan.
Perkembangan di bidang administrasi, militer,
dan politik.
Perkembangan Pengetahuan (Dar Alhikmah;
Dar al Ilmu), Seni dan Arsitektur.

Ilmuan Masa Dinasti Fatimiyyah


Ali

ibn Yunus seorang Astronom.


Abu Ali Al Hasan dan Ibn Haitsam Ahli
Fisika dan Optik.
Ammar ibn Ali Al Maushili seorang Ahli
Mata., dll.
Al Kindi ahli sejarah dan filsafat.

Kemunduran Dinasti Fatimiyah

Sistem kemasyarakatan berdasarkan strata dimana


orang-orang Fatimiyyah strata pertama.
Kelemahan khalifah Fatimiyyah karena faktor usia yang
terlalu muda ketika diangkat menjadi khalifah.
Kebijakan setelah khalifah Al Aziz untuk mengimpor
tentara-tentara dari Turki dan Negro.
Serangan dari Turki Saljuk.
Kebijakan para khalifah setelah Al Aziz terhitung kejam.
Pertentangan dengan paham Sunni
Takluknya khalifah terakhir Fatimiyyah Al Adid kepada
Salahudin Al Ayyubi pada tahun 1171 M.

DINASTI AYYUBIYYAH
(569 650 H / 1174 1252 M)

Mengenal Dinasti Ayyubiyah


Pendiri

dinasti adalah Saladin atau Sultan


Salahuddin Yusuf al Ayyubi.
Pengganti disnasti Fatimiyyah di Mesir.
Madzhab negara adalah Sunni.
Secara
politis mendapat pengakuan dari
Abbasiyah yaitu khalifah Al Muhtadi di Bagdad
dan bergelar Sultan.
Dinasti ini dengan dibantu Dinasti Muwahhidun
berjasa dalam mempertahankan kedaulatan
Islam pada saat perang Salib.

Para Sultan Dinasti Ayyubiyah


Ayyub

Al Afdhal

Shalah al Din

Al- Adil I

1. )1169-1193 M(

4. )1199-1218 M(

Al Aziz
2. )1193-1198 M(

Al Zhahir

Al Kamil
5. )1218-1238 M(

Al Aziz

Al Aziz

Al Adil II

3. )1198-1199 M(

9. )1250-1252 M(

6. )1238-1240 M(

Ismail

Al Shalih Ayyub +
Syajar Al Durr
7. )1240-1249 M(

Turan Syah
8. )1250 M(

Kemajuan Peradaban Dinasti Ayyubiyah


Wilayah

kekuasaan melilputi Afrika Utara,


Mesir, Nubia, Suriah Tengah, dan
Hedzhaz.
Mewarisi peradaban pada masa dinasti
Fatimiyyah.
Perubahan orientasi dari pengembangan
madzhab Syiah jadi Sunni.
Mendirikan sekolah tinggi al Kamiliyyah
pada masa Al Kamil.

Kemunduran Dinasti Ayyubiyah


Pertentangan

dari para Mamluk (Budak


yang memegang kekuasaan di tentara
Ayyubiyah) yang berbangsa Turki dan
Kurdi.
Kudeta yang dilakukan oleh Mamluk al
Bahri terhadap Turansyah dan Al Aziz
penggantinya.

DINASTI MAMLUK
(648 922 H / 1250 1517 M)

Mengenal Dinasti Mamluk

Didirikan oleh para budak (Mamluk) yang dilatih


kecakapan militer pada masa dinasti sebelumnya.
Berasal dari beragam suku yang berbeda.
Tidak mengenal putra mahkota, mereka berpendapat
siapa yang mampu dan memiliki kompetensi bisa
menjadi sultan.
Mamluk Bahri adalah para mamluk yang tinggal di pulau
Raudah di tepi sungai nil yang dibeli pada masa As Salih
Ayyub.
Mamluk Burji adalah para mamluk yang dibeli pada
masa sultan mamluk Qalawun dan ditempatkan di
benteng yang mempunyai banyak menara (buruj).

Para Sultan Dinasti Mamluk


Para

sultan berasal dari dua dinasti Mamluk,


yaitu mamluk Bahri dan mamluk Burji.
Sultan dari mamluk Bahri sebanyak 24 orang
mulai dari Aybak (1250-1257 M) sampai Al
Shalih Hajji (1381-1382 M)
Sultan mamluk Burji sebanyak 23 orang mulai
dari Az Zahir Barquq (1382-1389 M) sampai al
Asyraf Tuman Bai (1516 1517 M).
Khalifah Abbasiyah yang berkuasa di Mesir saat
itu sebanyak 22 orang mulai dari al Muntasir
(1261 M) sampai al Mutawakkil (1517 M).

Peradaban Islam Masa Dinasti Mamluk


Mewarisi

wilayah

kekuasaan

dinasti

Ayyubiyah.
Mengangkat
khalifah dari kalangan
Abbasiyyah dan berkuasa di mesir.
Pembagian tugas antara khalifah dan
sultan.
Perkembangan di bidang politik dan
militer.
Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.

Jasa Monumental di Bidang Politik


Kemenangan

atas Nasrani Eropa yang


ingin menguasai Syam dan Mesir.
Kemenangan atas bangsa Mongol.
Kemenagan
atas
Kerajaan
Nubia
sekaligus mengislamkannya.
Menguasai pulai Cyprus dan Rhodos.

Ilmuan Masa Dinasti Mamluk

Mesir merupakan tempat pelarian para ilmuan dari


Bagdad karena serangan tentara Mongol.
Ibn Khaldul, Ibn Khalikan, Ibn Tagribardi, Ibn Kalsun ahli
sejarah.
Al Thusi ahli Astronomi.
Al Ibri ahli Matematika.
An Nafis Ahli Kedokteran penemu susunan dan
peredaran darah paru-paru manusia.
Ad Dimyathi ahli kedokteran hewan.
Al Razi ahli Psikoterapi.
Di bidang agama ada Ibnu Taimiah, Jalaluddin al Suyuthi,
Ibn Hajar al Asqalani, dan Ibnu Qayyim.
Dll.

Kemunduran Dinasti Mamluk


Para

sultan dari Mamluk Burji tidak cakap


dalam bidang manajerial.
Kendala bahasa, ketika ada salah seorang
sultan yang tidak menguasai bahasa Arab.
Ketidaksukaan kebanyakan sultan Mamluk
Burji
terhadap
pengembangan
ilmu
pengetahuan.
Serangan dari Turki Utsmani.