Anda di halaman 1dari 6

4.

0 RANCANGAN PENGAJARAN SLOT


Kelas: Prasekolah Tunas Madani
Tarikh: 19 Februari 2014
Masa : 10.30 11.30 pagi (30 minit)
Bilangan murid: 25 orang
Umur : 4 tahun dan 5 tahun
Modul : Bertema
Tema : Alam Bahan (air)
Tunjang utama: Sains dan Teknologi
Standard kandungan : (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas
Standard pembelajaran : (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku
berdasarkan pengalaman lepas (objek mana
yang akan tenggelam timbul)
Kesepaduan tunjang

:(PSE 3..2.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa

menjalankan aktiviti
Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


i)
ii)
iii)

Menyebut objek yang tenggelam dan timbul dengan bimbingan guru


Mengelaskan objek yang tenggelam dan timbul dengan betul
Menunjukkan sikap tolak ansur semasa menajalankan aktiviti Saintis kecil

Pengetahuan sedia ada

: Kanak-kanak telah didedahkan dengan sifat-sifat umum

bahan di persekitaran
Kemahiran

Berfikir

(KB)

masalah,menghubungkait, menaakul

:Mengelas,meramal,menyelesaikan

Penerapan Nilai (PN) : Bekerjasama, bertolak ansur,berdisiplin,hemah tinggi,


keberanian
Bahan Bantu mengajar (BBM):- Bekas air, air, daun, plastik, sudu plastik, kunci,
cincin, batu, syiling, kertas,klip kertas, getah, penutup botol, papan keputusan
Fokus

Kecerdasan

Interpersonal,Naturalis

Pelbagai

(MI):

Linguistik,

Logik-matematik,

Langkah /
masa
Set induksi

Isi pembelajaran
-

(5 minit)

Guru menunjukkan

Aktiviti P &P
1) Murid

Catatan
BBM: sampan

sampan yang

mendengar

kertas

diperbuat daripada

penerangan

PN: berdisplin

kertas kepada

yang diberikan

(mendengar

kanak-kanak
Kemudian guru

dengan tekun.
2) Murid membuat

meletakkan sampan

sampan

ke dalam air
Guru menanyakan

daripada kertas

soalan kepada murid


sama ada sampan

arahan)

dan
memasukkanny
a ke dalam air.

tenggelam atau
-

timbul
Guru menerangkan
konsep tenggelam
dan timbul

Langkah 1

Demonstrasi Eksperimen

(5 minit)

Tenggelam- Timbul
-

Guru memberi
penerangan yang
ringkas tentang
konsep tenggelam

dan timbul
Guru membuat
demnonstrasi
eksperimen

1) Kanak kanak

BBM:

mendengar
penerangan yang
diberikan oleh guru
2) Kanak-kanak

Bekas air
Air
Straw
Guli

Interperson

al
Linguistik

Hemah

MI:

memerhati
demonstrasi yang
dilakukan oleh guru
PN

tenggelam timbul
-

dengan menggunakn

tinggi
berdisiplin

beberapa bahan
yang disediakan
( straw, guli)
Langkah 2
(10 minit)

Eksperimen Saintis Kecil


-

1) Guru

Tenggelam atau

membahagikan

timbul?

murid kepada 5

BBM:

kumpulan
2) Guru menerangkan

Bekas air
Air
Daun
Plastic
Sudu

plastic
Kunci
Cincin
Batu
Syiling
Kertas
Klip kertas
Getah
Penutup

botol
Papan

langkah-langkah
untuk menjalankan
eksperimen
3) Murid mendengar
penerangan yang
diberikan oleh guru
untuk menjlana
eksperimen
4) Murid dibekalkan

Langkah eksperimen
-

Murid memasukkan

dengan bahan-

objek yang

bahan untuk

disediakan secara

menjalankan

dalam bekas air


Objek tersebut
dimasukkkan secara
perlahan-lahan ke

selesai

murid
membuat

perlu
gambar

objek yang telah


dikaji dan
melekatkannya
pada papan
keputusan yang

mencari

telah disediakan.

objek

memadankan

dan
pada

Memerhati
Mengelas
Meramal
Menyelesai
kan

berkumpulan
6) Murid mengambil

murid

eksperimen,

eksperimen secara

perlulah

dalam air
Apabila

KB:

eksperimen
5) Murid melakukan

bergilir gilir ke
-

keputusan

masalah
Menaakul

Linguistik

MI:
PN:
-

Kerjasama

papan

keputusan

yang

disediakan

mengikut

ciri

tenggelam
langkah 3
( 5 minit)

ciri
dan

timbul
Sesi Mari Semak
-

1. Murid berkumpul di

Hasil

eksperimen

objek

tenggelam

timbul

pada

papan

BBM:

hadapan guru
2. Guru memberi
arahan kepada

keputusan
MI:

setiap kumpulan

keputusan

untuk menghantar

Timbul

1.

1.

2.

2.

mencertakan hasil
daripada

Linguistik

PN :

wakil untuk
Tenggelam

Papan

Yakin diri
Berani

KB:

eksperimen yang

dilakukan
3. Guru meminta

Membandi
ng beza

murid membuat
perbandingan
jawapan yang
tertera pada papan
keputusan setiap
kumpulan
4. Guru menyemak
papan keputusan
bersama sama
Penutup
(5 minit)

Peneguhan

murid.
1) Murid murid

KB:

kembali semula ke

tempat masing-

kan

masing
2) Murid murid

diminta meyebut
kembali objek yang
timbul dan objek
yang tenggelam.

Menyelesai
masalah
Membandi
ng beza

MI:
-

Linguistik
Spatial

3) Murid murid
memberikan
pendapat dan
berkongsi
pengalaman
mereka sepanjnag
menjalankan
aktiviti.