Anda di halaman 1dari 7

SMK DARULAMAN

05100 ALOR SETAR, KEDAH.


UJIAN BULAN MAC 2015
PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
NAMA:_______________________________

TINGKATAN: 1 _____

Bahagian A : Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan
yang terbaik.
1. Mengapakah Tuhan mencipta manusia?
10.II.
menghormati orang yang lebih
A. Untuk berkuasa di muka bumi
tua
B. Untuk mentadbir alam dengan baik
11.III.
bercakap dengan lemah lembut
C. Untuk menjadi generasi yang akan
12.IV.
tidak
bersikap
angkuh
dan
datang
sombong
D. Supaya
manusia
hidup
dalam
A. I, II dan III
keadaan senang.
B. I, II dan IV
2.
C. I, III dan IV
3. Mengapakah
sifat
amanah
perlu
D. II, III dan IV
dipraktikkan dalam kehidupan?
13.
A. Untuk
menunjuk-nunjuk
kepada
14.Perlakuan manakah menunjukkan nilai
orang lain
hemah tinggi?
B. Untuk mendapat simpati daripada
A. Halimah makan sambil berdiri
orang lain
B. Zaki tidak bertegur sapa apabila
C. Untuk meraih kepercayaan daripada
bertemu dengan gurunya
orang lain
C. Sofea
memberi
salam
apabila
D. Untuk mewujudkan suasana yang
hendak masuk ke dalam rumah
harmoni sesama pelajar
D. Suriani
menunjuk-nunjuk
cincin
4.
yang baru dibeli kepada kawan5. Yang berikut menggambarkan ciri-ciri
kawannya
harga diri kecuali
15.
A. Sentiasa berpakaian sopan
16.Apakah kebaikan mengamalkan nilai
B. Menjaga diri di mana sahaja berada
toleransi?
C. Menjaga nama baik diri dan
A. Dapat menilai kekurangan orang lain
keluarga
B. Dapat mengetahui kelemahan orang
D. Mudah terpengaruh dengan unsure
lain
negatif
C. Dapat menerima dan memahami
6.
cara hidup orang lain
7. Mengapakah pengambilan makanan
D. Dapat menyesuaikan diri dalam
yang seimbang penting untuk kebaikan
pelbagai situasi
manusia?
17.
A. Untuk mengelakkan demam
18.Usaha seseorang itu tidak akan berjaya
B. Untuk mengurangkan berat badan
sekiranya
C. Untuk
membantu
pertumbuhan
A. Besikap sambil lewa
badan
B. Dapat menerima pendapat orang
D. Untuk
mengurangkan
kolesterol
lain
dalam badan
C. Melakukan
kerja
secara
8.
berkumpulan
9. Antara
berikut
yang
manakah
D. Melakukan sesuatu kerja dengan
menunjukkan seseorang itu berhemah
bersungguh-sungguh
tinggi?
19.
I.
Suka mengasingkan diri

20.Mengapakah sikap boros berbelanja


tidak baik untuk diamalkan?
I.
Meningkatkan jumlah hutang
II.
Meningkatkan inflasi
III.
Meningkatkan ekonomi negara
IV.
Hidup dalam kesusahan
21.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
22.
23.
24.
25.
26.Yang
berikut
adalah
kelebihan
melancong dalam negara kecuali
A. Meningkatkan kos perbelanjaan
B. Meningkatkan ekonomi negara
C. Mengelakkan
pengaliran
keluar
matawang
D. Mengurangkan pembaziran
27.
28.Individu yang mengamalkan nilai kasih
sayang terhadap keluarga akan
A. Menyayangi keluarganya dengan
hati yang ikhlas
B. Memastikan anak-anak mendapat
apa-apa
sahaja
yang
mereka
inginkan
C. Sanggup menghantar anak-anak ke
sekolah swasta
D. Menyerahkan tugas menjaga ibu
dan ayah yang sudah tidak upaya
kepada pembantu rumah
29.
30.Yang
manakah
antara
berikut
merupakan kesan negatif
kepada
individu
yang
dibesarkan
dalam
keluarga yang tiada kasih sayang?
A. Hidup bahagia dan gembira
B. Terlibat dengan masalah disiplin di
sekolah
C. Mesra dan saling bermaafan antara
adik-beradik
D. Cemerlang dalam pelajaran dan
berjaya dalam hidup
31.
32.Mengapakah kita perlu memelihara dan
memulihara alam sekitar?
A. Untuk
memperkenalkan
negara
keseluruh dunia
B. Agar keseimbangan ekosistem akan
terpelihara
C. Kerana alam sekitar adalah hak kita
D. Supaya Negara maju dan aman
33.

34.Pembakaran secara terbuka akan


menyebabkan pencemaran
A. Air
B. Bau
C. Bunyi
D. Udara
35.
36.Parit dan longkang yang tersumbat
disebabkan oleh pembuangan sampah
sarap secara tidak bersistem akan
menyebabkan
A. Banjir kilat
B. Hakisan tanah
C. Pencemaran bunyi
D. Pembangunan terbantut
37.
38.
39.Kementerian yang bertanggungjawab
terhadap alam sekitar ialah
A. Kementerian Pelajaran
B. Kementerian Kesihatan
C. Kementerian Kerja Raya
D. Kementerian Sains, Teknologi dan
Alam sekitar
40.
41.
Nilai
cinta
akan
negara
ditafsirkan sebagai
A. Sayang kepada kedaulatan negara
dan
berusaha
untuk
mempertahankannya.
B. Mengharumkan nama negara di luar
negara
untuk
mendapat
pengiktirafan
C. Perasaan
sayang
dan
bangga
kepada negara serta meletakkan
kepentingan
negara
melebihi
kepentingan diri
D. Sikap
prihatin
terhadap
pembangunan negara dan bersamasama memberikan sumbangan
42.
43.
Apakah lambang dan identiti
sesebuah negeri yang perlu dihormati?
44.
45.
I bendera
46.
II Jata negeri
47.
III Maskot negeri
48.
IV Lagu negeri
49.
A. I, II dan III
B. II, III dan IV
C. I, II dan IV
D. I, III dan IV
50.
51.
Taat setia kepada raja dan
negara bermaksud
52.

A. Menunaikan kewajipan terhadap raja


dan negara melebihi diri sendiri
B. Kepatuhan dan kesetiaan yang
berkekalan kepada raja dan negara
C. Mengenali
keistimewaan
yang
dimiliki oleh raja dan negara
D. Memastikan masyarakat mematuhi
undang-undang negara
53.
54.
Rakyat yang setia kepada raja
dan negara akan mengamalkan
A. Prinsip-prinsip Rukun Negara
B. Kepercayaan nenek moyang
C. Sikap ramah dengan pelancong
asing
D. Semangat patriotik ketika sambutan
Hari Kemerdekaan diadakan
55.
56.
57.
58.Ketika mendengar lagu Negaraku
berkumandang, kita hendaklah
A. Duduk dan menundukkan kepala
B. Menyanyi dengan sekuat-kuat hati
C. Mengibar-ngibar bendera Malaysia
D. Berdiri tegak dan menghormati lagu
59.
60.Seseorang yang sanggup berkorban
untuk negara akan
A. Mempelajari
cara-cara
menggunakan senjata api
B. Mengutamakan kepentingan negara
melebihi kepentingan diri
C. Menyertai pasukan unit beruniform
di sekolah
D. Berani bertindak dalam apa jua
keadaan
61.
62.Ketika negara dalam keadaan aman,
TLDM berperanan
A. Mengawasi pelantar minyak
B. Mengawal keselamatan di laut
C. Melindungi sumber luar pantai
D. Melindungi kapal-kapal negara jiran
63.
64.Mengapakah kita perlu menghargai jasa
pahlawan negara?
A. Mereka amat memerlukan bantuan
B. Mereka banyak menolong orang
susah
C. Mereka sanggup berkorban nyawa
demi negara
D. Mereka tidak berpeluang untuk
mendapat anugerah
65.
66.Abang anda berminat untuk menjadi
seorang askar. Bagaimanakah reaksi
yang sepatutnya anda tunjukkan?

A. Mendorong dia mencapai citacitanya


B. Memintanya memikirkan perkara itu
masak-masak
C. Menyuruhnya
mendapatkan
pandangan ibu bapa
D. Menasihatinya
agar
mencari
pekerjaan yang sesuai dengan
kebolehan diri
67.
68.Apakah maksud melindungi hak kanakkanak?
A. Mendidik
kanak-kanak
agar
mengetahui hak mereka dalam
masyarakat
B. Menjaga kanak-kanak yang terabai
dan ditinggalkan oleh ibu bapa
C. Mengasuh, mengajar dan mendidik
kanak-kanak agar mengetahui hakhak mereka
D. Membela, memberi naungan dan
memelihara hak kanak-kanak bagi
menjamin kehidupan mereka yang
sempurna
69.
70.Persekitaran mesra kanak-kanak dapat
menjamin _____________ mental, fizikal
dan sahsiah mereka.
A. Peluasan
B. Pengekalan
C. Pertambahan
D. Pertumbuhan
71.
72.Apakah
nama
pertubuhan
antarabangsa yang aktif melindungi
golongan kanak-kanak?
A. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
(PBB)
B. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
C. Tabung
Darurat
Kanak-Kanak
Antarabangsa
Bangsa-Bangsa
Bersatu (UNICEF)
D. Pertubuhan
Kesihatan
Sedunia
(WHO)
73.
74.Individu yang menghormati hak wanita
lazimnya
A. menyanjung
tinggi
kemampuan
wanita dalam mentadbir negara
B. memberi
pengiktirafan
kepada
golongan wanita yang berjaya
dalam hidup
C. melayan wanita dengan sopansantun, lemah lembut dan tidak
menganiaya golongan tersebut.
D. Mengiktiraf wanita sebagai individu
yang boleh memberi sumbangan

dalam
pembangunan
masyarakat dan negara.

keluarga,

75.
76.Apakah peranan pihak media dalam
melindungi hak wanita?
A. Menyiarkan kes-kes yang melanggar
hak seorang wanita
B. Menerbitkan
rancangan
yang
menepati citarasa wanita
C. Mendedahkan kisah-kisah wanita
yang berjaya dalam kerjaya
D. Mengelakkan penyiaran iklan atau
rancangan yang boleh menjatuhkan
imej wanita
77.
78.Pilih situasi yang mengamalkan sikap
menghormati hak wanita.
A. Encik
Balan
menyerahkan
tanggungjawab
menguruskan
keluarga kepada isterinya
B. Roger
Lee
menentang
hasrat
isterinya
untuk
melanjutkan
pelajaran keluar negara
C. Encik Kwan menaikkan pangkat
Puan Murni kerana berpuas hati
dengan prestasi kerjanya
D. Encik Hamid tidak menggalakkan
isterinya
menceburi
bidang
perniagaan
79.
80.
81.
82.Apakah faedah penubuhan Pertubuhan
Keselamatan Sosial?
A. Membantu pekerja mendapatkan
kenaikan gaji
B. Meningkatkan
kadar
caruman
majikan daripada gaji pekerja
C. Memastikan para pekerja tidak
dianiaya oleh majikan
D. Memupuk kesedaran keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja
83.
84.Berikut merupakan cuti umum bagi
semua pekerja di Malaysia, kecuali
A. Hari Pekerja
B. Hari Wanita
C. Hari kebangsaan
D. Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan
Agong
85.
86.Kita perlu melayan golongan kurang
upaya dengan sopan supaya
A. Mereka dapat hidup senang
B. Mereka dapat sembuh sepenuhnya
C. Mereka tidak tersisih daripada
masyarakat

D. Mereka
bantuan

mudah

mendapatkan

87.
88.Kecacatan yang dimiliki oleh seseorang
individu tidak harus dipandang hina
kerana
A. Mereka juga insan ciptaan tuhan
B. Mereka sentiasa berusaha untuk
hidup
C. Mereka
banyak
menyumbang
kepada ekonomi negara
D. Mereka lebih menderita daripada
insan normal
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Yang berikut tidak termasuk
dalam kategori kurang upaya anggota
A. Polio
B. Spastik
C. Lumpuh
D. Lembam
110.
111.
Apakah
faktor
yang
mempengaruhi kemerosotan disiplin
pelajar?
A. Tiada guru kaunseling yang baik
B. Pengaruh rakan sekeliling
C. Kurang kawalan daripada guru
D. Keprihatinan guru dan pengetua
112.
113.
Siapakah
yang paling awal
membentuk
akhlak
dan
peribadi
pelajar?
A. Guru
B. Ibu bapa
C. Diri sendiri
D. Sekolah
114.

115.
Apakah kesan terhadap pelajar
jika terus terlibat dengan masalah
disiplin?
A. Pelajaran akan terjejas
B. Prestasi pelajaran akan meningkat
C. Guru-guru akan mendapat imbuhan
D. Diri akan menjadi terkenal
116.
117.
Antara contoh masalah disiplin
pelajar ialah
A. Belajar sambil lewa
B. Tertinggal buku latihan
C. Bertumbuk sesama pelajar
D. Terlupa membuat kerja sekolah
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
Situasi
yang
berikut
menunjukkan
keharmonian
hidup
bermasyarakat kecuali
A. Mengadakan rondaan keselamatan
di kawasan taman perumahan
B. Mengutip derma untuk mangsa
kebakaran
C. Berkaraoke bersama-sama keluarga
sehingga lewat malam
D. Mengunjungi rumah terbuka jiran
tetangga ketika perayaan
140.
141.
Keamanan
dan
keharmonian
negara dapat memberikan anggapan
bahawa
A. Warganegaranya mengamalkan cara
hidup bertoleransi dan bersatu padu
B. Pemimpinnya
mengarahkan
rakyatnya berbuat demikian
C. Faktor
ekonomi
memberikan
kemakmuran

D. Negara itu bebas daripada ancaman


lanun yang sering mengancam
nelayan
142.
143.
Pilih definisi yang paling tepat
tentang kebebasan bersuara
A. Bebas berucap dan mengeluarkan
idea demi kepentingan diri
B. Bebas berucap dan mengemukakan
cadangan
untuk
menjamin
keselamatan ahli keluarga
C. Bebas berucap dan mengeluarkan
fikiran dengan batasan tertentu bagi
menjaga
keselamatan
dan
ketenteraman
D. Bebas
berucap
dan
memberi
cadangan dengan batasan tertentu
bagi menjamin keselamatan dan
keamanan
144.
145.
Pilih pernyataan yang tepat
menggambarkan
rakyat
Malaysia
menikmati kebebasan beragama
A. Menghormati agama yang dianuti
oleh rakan
B. Memaksa rakan memeluk agama
yang kita anuti
C. Menghormati rakan yang sama
agama sahaja
D. Melarang rakan beribadat di tempattempat keagamaan
146.
Pilih definisi yang paling tepat
tentang sikap keterbukaan
A. Bersedia menerima pandangan dan
pembaharuan
dan
abaikan
kebenaran
fakta
dan
norma
masyarakat
B. Bersedia memberi dan menerima
pandangan
dan
melakukan
pembaharuan demi keuntungan diri
C. Bersedia memberi dan menerima
pandangan dan menolak kritikan
D. Bersedia memberi dan menerima
pandangan,
pembaharuan
dan
kritikan selaras dengan kebenaran
fakta
dan
norma
masyarakat
Malaysia
147.
148.
Pilih maksud yang paling tepat
tentang
nilai saling menghormati
antara Negara
A. Menghargai dan memuji hubungan
antara negara-negara Barat
B. Menghargai dan menyanjung tinggi
hubungan antara negara demi
keselamatan diri

C. Menghargai
dan
memuliakan
hubungan antara negara untuk
menjamin kesejahteraan sejagat
D. Menghargai
dan
memuliakan
hubungan dengan satu negara
sahaja
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Seseorang yang mengamalkan
nilai hidup bersama secara aman
A. Suka bertegur sapa
B. Suka timbulkan konflik
C. Suka mencetuskan perbalahan
D. Akan
gembira
hanya
apabila
menerima kebaikan daripada orang
lain
156.
157.
Pilih sikap yang menunjukkan
nilai saling membantu dan bekerjasama
A. Membantu melakukan kerja gotongroyong
B. Duduk sahaja sementara orang lain
sedang sibuk

C. Tidak menghiraukan jiran yang


berada dalam kesusahan
D. Membantu seseorang jika bantuan
itu mendatangkan kebaikan kepada
diri sendiri
158.
159.
Apabila berada di negara lain
kita perlu
A. Membuat kacau untuk menarik
perhatian orang
B. Mengkritik kemudahan-kemudahan
yang
disediakan
di
negara
berkenaan
C. Mencuri benda yang luar biasa dan
unik sebagai kenangan
D. Mematuhi peraturan dan undangundang Negara berkenaan
160.
161.
Kaum Melayu, Cina dan India di
Malaysia perlu
A. Saling membenci antara satu sama
lain
B. Hidup berbaik-baik dan bertolak
ansur
C. Mengkritik agama masing-masing
D. Mengetawakan cara makan masingmasing

162.
163.
164.
Disediakan Oleh,
Dilihat Oleh,
165.
166.

..
167.
(En. Shahizar Md Salleh)
168.

169.

Disemak oleh,
....
(Pn. Kartini Yaakub)