Anda di halaman 1dari 2

Abstrak

Tujuan kerja kursus ini dibuat adalah untuk membincangkan tentang


proses pembentukan KSSR serta lebih memahami konsepnya, iaitu Kurikulum
Standard Sekolah Rendah. Selain itu, dalam kerja kursus ini ia juga bertujuan untuk
menghubungkaitkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan pembentukan KSSR.
Kerja kursus ini menjelaskan tentang elemen-elemen yang terdapat dalam KSSR dan
cara seorang guru melaksanakan dan mengaplikasikan elemen-elemen tersebut dalam
bilik darjah untuk membantu perkembangan seseorang murid dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi. Kaedah yang digunakan untuk menyiapkan kerja kursus ini adalah
melalui pemerhatian, rujukan dari pelbagai sumber iaitu buku, internet dan catatan.

Dedikasi
Ibu dan ayah
kaulah insan terbaik buatku,
saatku jatuh dan hampir tenggelam,
kau hulurkan tanganmu,
kau hulurkan azimatmu,
kau tunjulkkan arahku,
dan tega menungguku pulang.
Khusus buat ayahanda dan bonda yang tercinta iaitu serta seisi keluarga yang telah
banyak memberi sokongan, dorongan dan nasihat yang berguna kepada saya. Tidak
lupa juga kepada saudara mara yang turut member nasihat dan bimbingan yang
berguna dan
laporan ini.

membantu secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan