Anda di halaman 1dari 35

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH

36400 HUTAN MELINTANG PERAK

MINGGU
1

TEMA / UNIT
TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 1 :
Cerita Huda

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1
STANDARD
STANDARD
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
1.1 Asas mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam
respons dengan betul terhadap persekitaran dengan teliti dan betul.
pelbagai bunyi dalam persekitaran.
1.1.2 Mengecam dan mengajuk
pelbagai bunyi dalam persekitaran
yang didengar dengan betul.
1.1.3 Mendengar dan menentukan arah
bunyi dalam persekitaran dengan betul.
2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad
dan membunyikan huruf vokal dengan
2.1 Asas membaca dengan sebutan sebutan yang betul.
yang betul.

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 1 :
Cerita Huda

1.1 Asas mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengecam dan mengajuk


respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran
pelbagai bunyi dalam persekitaran.
yang didengar dengan betul.
2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad
yang betul.
dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
3.1 Asas menulis dengan cara yang 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau
betul.
corak dengan kemas dan jelas.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

3.1.2 Membentuk garisan yang


menyerupai bentuk huruf dengan
kemas dan jelas.
3

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 2 :
Keluarga Huda

1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut nama abjad dengan betul
suku kata, perkataan, frasa dan ayat dan tepat.
dengan betul.
1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi
vokal dan suku kata terbuka dengan
betul dan tepat.
2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad
yang betul.
dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.

UNIT 2 :
Keluarga Huda

1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, vokal dan suku kata terbuka dengan
suku kata, perkataan, frasa dan
betul dan tepat.
ayat dengan betul.
2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.2 Mengeja dan membatang suku
yang betul.
kata terbuka dengan sebutan yang
betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
seni dalam lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur.
secara didik hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 3 :
Kasih Ibu

2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad


yang betul.
dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.
2.1.2 Mengeja dan membatang suku
kata terbuka dengan sebutan yang
betul.
3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf
berdasarkan bahan yang diberi dengan besar dan huruf kecil dengan cara yang
betul dan kemas
betul serta tulisan yang kemas.
3.2.2 Menulis suku kata terbuka
dengan cara yang betul dan tulisan
yang kemas.

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 4 :
Sayang Ayah

1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, vokal dan suku kata tertutup dengan
suku kata, perkataan, frasa dan ayat betul dan tepat.
dengan betul.
2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.3 Mengeja dan membatang suku
yang betul.
kata tertutup dengan sebutan yang
betul.
3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.3 Menulis suku kata tertutup
berdasarkan bahan yang diberi dengan dengan cara yang betul dan tulisan
betul dan kemas.
yang kemas.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 4 :
Sayang Ayah

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.3 Menulis suku kata tertutup
berdasarkan bahan yang diberi dengan dengan cara yang betul dan tulisan
betul dan kemas.
yang kemas.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
seni dalam lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur.
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata nama am yang mudah dengan
konteks.
betul mengikut konteks.
8

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 5 :
Saudara-Mara Huda

1.2 Mendengar, mengecam, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.4
Mendengar,
memahami,
menyebut, dan mengeja perkataan
yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul dan tepat
1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut frasa dan ayat tunggal
dengan betul dan tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.4 Menulis perkataan yang


3.2
Menulis
secara
mekanis mengandungi dua atau tiga suku kata,
berdasarkan bahan yang diberi dengan diftong , vokal bergading, digraf dan
betul dan kemas.
konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas.
9

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 5 :
Saudara-Mara Huda

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan
berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas.
betul dan kemas.
4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan
intonasi
yang
betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata nama khas yang mudah dengan
konteks.
betul mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

10

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 6 :
Bersihkan Diri

1.2 Mendengar, mengecam, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.5
Mendengar,
memahami,
menyebut, dan mengeja perkataan
yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul
dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


yang mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi
berdasarkan bahan yang diberi dengan perkataan dua atau tiga suku kata,
betul dan kemas.
diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas.
11

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 6 :
Bersihkan Diri

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri
pertama dan kedua dengan betul
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan
intonasi
yang
betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama diri pertama dan kedua
konteks.
dalam pelbagai konteks dengan betul.
12

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 7 :
Rumah Bersih

1.2 Mendengar, mengecam, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,
suku kata, perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.5
Mendengar,
memahami,
menyebut, dan mengeja perkataan
yang mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul
dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


yang mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul

3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi
berdasarkan bahan yang
perkataan dua atau tiga suku kata,
diberi dengan betul dan kemas.
diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
5.1 Memahami dan menggunakan tulisan yang kemas.
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja dengan betul mengikut
konteks.
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

13

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 7 :
Rumah Bersih

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi ahli keluarga asas dalam
situasi
tidak
formal
secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


yang mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi
berdasarkan bahan yang diberi dengan perkataan dua atau tiga suku kata,
betul dan kemas.
diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata kerja dengan betul mengikut
konteks.
konteks.
14

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 8 :
Kelas Ceria

1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut frasa dan ayat tunggal
suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul dan tepat.
dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat
perkataan, frasa dan ayat daripada tunggal daripada pelbagai bahan
pelbagai sumber dengan sebutan
bacaan dengan sebutan yang betul.
yang betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul.
3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan
berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas
betul dan kemas.

15

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 9 :
Badan Cergas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara melalui
lakonan secara didik hibur.

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap sesuatu
arahan secara lisan atau gerak laku
dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat


perkataan, frasa dan ayat daripada tunggal daripada pelbagai bahan
pelbagai sumber dengan sebutan yang bacaan dengan sebutan yang betul.
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betu
yang betul.
3.2
Menulis
secara
mekanis 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan
berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas.
betul dan kemas.
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat
yang mengandungi suku kata terbuka
dengan betul.
dan tertutup dengan betul dan kemas
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata kerja dengan betul mengikut
konteks.
konteks.
16

TEMA 2 :
BERSIH DAN SIHAT
UNIT 10 :
Makanan Berzat

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap sesuatu
arahan secara lisan atau gerak laku
dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang bet

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat dengan betul.
yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul dan kemas
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

17

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 11 :
SIMPAN DENGAN SELAMAT

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui penceritaan
secara didik hibur.

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap sesuatu
arahan secara lisan atau gerak laku
dengan betul.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami
memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan.
betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat dengan betul.
yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul dan kemas
3.3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

18

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 12 :
Pastikan Selamat

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat
yang mengandungi diftong, vokal
dengan betul.
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks.
mengikut konteks.

19

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 12 :
Pastikan Selamat

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul
secara lisan terhadap pelbagai soalan
bertumpu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks.
mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

20

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 13 :
Berhati-Hati Kawan

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul
secara lisan terhadap pelbagai soalan
bertumpu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai bahan dengan
tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat dengan betul.
yang mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks.
mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

21

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 14 :
Saya Selamat Di Sini

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan


memberi respons terhadap sesuatu dan memberikan respons secara gerak
arahan, soalan dan pesanan yang laku yang betul.
didengar dengan betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai bahan dengan
tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis frasa
frasa, dan ayat dengan betul.
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumbr.e
pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berdasarkan
bahan
yang
diberi
dengan
menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
seni dalam lagu melalui nyanyian memahami seni kata lagu melalui
secara didik hibur.
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

22

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 15 :
Berhati-Hati Di Jalan Raya

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai bahan dengan
tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks.
mengikut konteks.

23

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 15 :
Berhati-Hati Di Jalan Raya

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca.
hibur untuk memperkaya kosa kata.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

3.4.2 Menulis imlak frasa yang


mengandungi perkataan suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara melalui
lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif warna dengan betul
konteks.
mengikut konteks.
24

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 16:
Taman Kita

1.3 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul
secara lisan terhadap pelbagai soalan
bertumpu.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

2.2.2 Membaca dan memahami frasa


yang mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada pelbagai bahan
bacaan untuk membuat klasifikasi
dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca.
hibur untuk memperkaya kosa kata.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
pelbagai sumber.
sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata tanya merujuk manusia dan benda
konteks.
dengan betul.

25

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 17 :
Rakan Karib

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi ahli keluarga asas dalam
situasi
tidak
formal
secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada pelbagai bahan
bacaan untuk membuat klasifikasi
dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
sumber.
26

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 17 :
Rakan Karib

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

frasa, dan ayat dengan betul.

tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang


mengandungi perkataan suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui penceritaan secara didik
hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan
intonasi
yang
betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul.
betul dalam pelbagai konteks.
27

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 18 :
Jiran Huda

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasus
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi ahli keluarga asas dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan
perkataan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan.
memberi respons dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang


mengandungi perkataan suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber
pelbagai sumber.
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul.
betul dalam pelbagai konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

28

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 19 :
Hidup Saling Membantu

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama diri
pertama dan kedua dengan betul
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila
1.4.4 Bertutur dan menyatakan
permintaan untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.

2.4.3 Membaca dan memahami


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat
maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan.
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama diri pertama dan kedua
konteks.
dalam pelbagai konteks dengan betul.
29

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 20 :
Meriahnya

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami
memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan.
betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
pelbagai sumber.
sumber.
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi.
dasar menggunakan pola ayat FN +
FN, FN + FK dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

30

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 21:
Kebun Datuk Anas

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat daripada pelbagai bahan
bacaan untuk membuat klasifikasi
dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan.
betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
sumber.
5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi.
dasar menggunakan pola ayat FN +
FN, FN + FK dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

31

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 22 :
Buah-Buahan Tempatan

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan.
memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami
memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan.
betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berdasarkan
bahan
yang
diberi
dengan
menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
seni dalam lagu melalui nyanyian memahami seni kata lagu melalui
secara didik hibur.
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

32

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 23 :
Ternakan Ayam

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat yang
didengar
dengan
betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan
memindahkan maklumat yang terdapat menaakul maklumat dalam bahan
dalam pelbagai bahan.
grafik dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berdasarkan
bahan
yang
diberi
dengan
menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


sebutan yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui penceritaan
secara didik hibur.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata kerja dengan betul mengikut
konteks.
konteks.
33

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 24 :
Ternakan Ikan

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
sesuatu perkara semula dengan tepat yang
didengar
dengan
betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan
memindahkan maklumat yang terdapat menaakul maklumat dalam bahan
dalam pelbagai bahan.
grafik dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun.
santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

34

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 25 :
Seronoknya Bercucuk Tanam

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara melalui
lakonan secara didik hibur.

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang
didengar
dengan
betul
menggunakan ayat tunggal

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila.
tepat secara bertatasusila.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat memindahkan maklumat daripada
dalam pelbagai bahan.
bahan grafik kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan bahasa
menggunakan bahasa yang santun.
yang santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah


dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul.
betul dalam pelbagai konteks.

35

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN SELAMAT
UNIT 26 :
Sungai Kita

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila.
tepat secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat memindahkan maklumat daripada
dalam pelbagai bahan.
bahan grafik kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca
hibur untuk memperkaya kosa kata.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1
Menghasilkan
penulisan
dalam pelbagai genre dengan betul.
berbentuk naratif secara terkawal
dengan betul.
4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan
intonasi
yang
betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul.
betul dalam pelbagai konteks

36

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN SELAMAT
UNIT 27 :
Mari Berkelah

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila.
tepat secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul.
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca.
hibur untuk memperkaya kosa kata.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif
dalam pelbagai genre dengan betul.
dan bukan naratif secara terkawal
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.
37

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN SELAMAT
UNIT 27 :
Mari Berkelah

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara melalui
lakonan secara didik hibur.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan.
memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami
memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan.
betul.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif
dalam pelbagai genre dengan betul.
dan bukan naratif secara terkawal
dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.2 Melafazkan pantun dua


dengan
intonasi
yang
betul dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah memahami maksud pantun
secara didik hibur.
dilafaz menggunakan bahasa
indah secara didik hibur.

kerat
serta
yang
yang

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul.
betul dalam pelbagai konteks.
38

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN SELAMAT
UNIT 28 :
Fikir Dahulu Sebelum Buang

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat yang
didengar
dengan
betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila
tepat secara bertatasusila.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca.
hibur untuk memperkaya kosa kata.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul berdasarkan
bahan
yang
diberi
dengan
menggunakan bahasa yang santun

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit hasil


penulisan.
daripada aspek ejaan.

penulisan

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul.
betul dalam pelbagai konteks.
39

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN SELAMAT
UNIT 29 :
Cekap Dan Jimat

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan
perkataan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai bahan dengan
tepat.

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan.
betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami
dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca.
hibur
untuk
menambahkan
pengetahuan.
3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul.
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1
Menghasilkan
penulisan
dalam pelbagai genre dengan betul.
berbentuk naratif secara terkawal
dengan betul.
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit hasil
penulisan.
daripada aspek ejaan.

penulisan

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi.
dasar menggunakan pola ayat FN +
FN, FN + FK dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

40

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN SELAMAT
UNIT 30 :
Bercuti Di Kampung

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan
perkataan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca.
hibur
untuk
menambahkan
pengetahuan.
3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan bahasa
menggunakan bahasa yang santun.
yang santun.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif
dalam pelbagai genre dengan betul.
dan bukan naratif secara terkawal
dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH


36400 HUTAN MELINTANG PERAK

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan.
penulisan daripada aspek ejaan.
4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
seni dalam lagu melalui nyanyian memahami seni kata lagu melalui
secara didik hibur.
nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.
CATATAN :

Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

Anda mungkin juga menyukai