Anda di halaman 1dari 4

Model Kitaran 5E

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5


Kelas
Tempoh
Bilangan murid
Mata pelajaran
Bidang

:
:
:
:
:

Hasil

Tahun 5 Klana
60 Minit
23 orang
Sains
Menyiasat Dunia Teknologi
1. Kestabilan dan Kekuatan Struktur
1.2 Memahami kekuatan dan kestabilan struktur

1.2.5 Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi

Pembelajaran
Umum
Hasil
Pembelajaran

kekuatan struktur

1.2.6 Membina model yang kuat dan stabil.

Khusus
Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat:

a. Menyatakan

tiga

faktor

yang

mempengaruhi

kekuatan struktur.
Pengetahuan

Sedia Ada

b. Membina model binaan yang kuat dan stabil


a. Murid mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kestabilan struktur

b. Murid mengetahui bentuk-bentuk asas struktur.


Bahan

Bantu :

Mengajar
Peralatan Aktiviti :

Tukul, pembaris kayu, tali, kad tugasan


Straw, pita pelekat, , cardboard box, gunting

Hands-On

Aras
Engage

Isi Kandungan
Tukul

yang

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
1. Guru merangsang rasa ingin

Catatan
Alat:

(penglibatan

diimbang

pada

tahu

pembaris

tidak

menggunakan

5 minit

jatuh

kerana

pelajar

peristiwa

dengan
kaedah

bercanggah.

(tukul

kedudukan titik

yang digantung pada pembaris

graviti tukul dan

tidak jatuh).
2. Murid membuat inferens.
3. Murid diminta menyatakan

pembaris.
Rajah

1:

faktor-faktor

Tukul
Pembaris
tali

kestabilan

struktur

Demo

pembaris

dan

Explore

tukul
Kekuatan

(penerokaan

struktur

disebabkan cara

30 minit

penyambungan

1. Guru
adalah

bahagianbahagiannya

mengedarkan

tugasan
model

aktiviti

kad

membina

menggunakan

straw

kepada setiap kumpulan.


setiap
kumpulan

2. Wakil

mengambil
diperlukan

bahan
untuk

yang

membuat

Teknik : aktiviti
hands-on
Alat:

straw

cardboard

box
aktiviti.
3. Murid menghasilkan model.
pita pelekat
4. Guru
membimbing
secara
Kemahiran
kumpulan.
berfikir:
Kritis & Kreatif
KPS:
Mengenalpasti
pembolehubah

5. Guru

dan

kekuatan
kumpulan
berapa

murid

menguji

model

setiap

dengan

mengira

bilangan

buku

yang

dapat ditampung oleh model.


diminta menyatakan

6. Murid

perkara yang perlu dimalarkan

semasa pengujian dilakukan.


1. Guru
bertanya
soalan:

Explain

Faktor-faktor

(peneranga

kekuatan

Mengapa ada model yang

Teknik

n)

struktur:

lebih kuat berbanding model

Sumbangsaran

10 minit

bentuk
sambungan
jenis bahan

lain?
Apakah persamaan kesemua
model itu?
Apaah
kesan

kepada

kekuatan jika straw diganti

Kaedah: Kelas

BBM:

Model

yang dibina oleh


murid

dengan rod kayu?

2. Murid diminta memerhati cara Kemahiran


penyambungan

model

yang

paling kuat dan model yang


paling

tidak

kuat.

membuat inferens.
dan murid

3. Guru

membuat

kekuatan struktur.

1. Murid

Jambatan

memberi

Kritis

Murid

rumusan tentang faktor-faktor

Elaborate

berfikir:

contoh

KPS:
Memerhati,

membuat
inferens
Teknik :

(pengolahan

berbentuk

aplikasi pengetahuan tantang

Penerangan

melengkung

kekuatan

10 minit

Perbincangan

lebih

kuat

berbanding
jambatan
rata.
Iglu

dibina

berbentuk
sfera

struktur

dalam

kehidupan harian.

2. Guru menerangkan tentang


aplikasi kekuatan dalam alam
semulajadi:
Cengkerang kura-kura
Tapak kaki manusia

.
Kemahiran
berfikir:
Kritis & Kreatif

untuk

lebih
kekuatan
Evaluation

Pembolehubah:

(penilaian)

5 minit

1. Guru menyoal semula apa yang Kemahiran

telah dipelajari.
Dimalarkan
diminta
menyatakan
- jenis bahan 2. Murid
Dimanipulasi pembolehubah yang terlibat
cara model
semasa
mereka
membina

berfikir:
Membuat
rumusan

dibina
Bergerakbalas
- Bilangan

model dan menguji kekuatan


model.

3. Guru menunjukkan satu lagi

buku dapat

demo berkaitan ketabilan iaitu

ditampung

Berdiri.

inferens.

Murid

membuat

KPS:
Membuat
inferens
Alat:

Model

Berdiri yang
dibuat
daripada lidi
Rajah 2: Demo
A Berdiri

sare
guli

dan
(rujuk

Rajah 2)
Penerangan:
Guli bertadak
sebagai
pemberat yang
memberian
edudukan pusat
graviti yang
rendah