Anda di halaman 1dari 25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

MengenalIlmuTeknikSipil

CategoryArchives:pelatlantai

Perhitunganpelatlantaisederhana(part3)
AGU6
Postedbysanggapramana

i
1Vote
Langsungsaja,tulisaninilanjutandariPart1
(https://sanggapramana.wordpress.com/2010/07/26/perhitunganpelatlantaisederhanapart1/)
danPart2(https://sanggapramana.wordpress.com/2010/07/29/perhitunganpelatlantai
sederhanapart2/).
PelatTipeB

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

1/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/pelatb1.png)
PelatTipeBpadakonstruksiinimerupakanpelatyangterjepitelastispadaketigasisinyadengan
sisipanjang(ly)=4meterdansisipendek(lx)=0,8meter.Sehinggaly/lx=5
DaritabelPBI1971diperolehperhitunganmomensebagaiberikut:
>Arahx=Mlx=Mtx=0,054*q*lx2
=0,054*0,498*0,82
=0,017tm
>Arahy=Mly=0,019*q*lx2
=0,019*0,498*0,82
=0,006tm
2
>Mty=0,056*q*lx
=0,056*0,498*0,82
=0,018tm
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

2/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Dengandemikian,pembesianpelattipeBiniadalahsebagaiberikut:
Arahx=Mlx=Mtx=0,017tm=17kgm(Momenkecil)
Arahy=Mly=0,006tm=6kgm(Momenkecil)
danMty=0,018tm18kgm

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/catatan2.png)Pustaka:Bukumenghitung
konstruksibetonbertulang,Griyakreasi
Ditulisdalampelatlantai
3Komentar

Sistempenulanganpelat
AGU3
Postedbysanggapramana

i
14Votes
Sistemperencanaantulanganpadadasarnyadibagimenjadi2macamyaitu:

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

3/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

1. Sistemperencanaanpelatdengantulanganpokoksatuarah(selanjutnyadisebut:pelatsatu
arah/onewayslab)
2. Sistemperencanaanpelatdengantulanganpokokduaarah(disebutpelatduaarah/twoway
slab)
1)Penulanganpelatsatuarah
a)Konstruksipelatsatuarah.Pelatdengantulanganpokoksatuarahiniakandijumpaijikapelat
betonlebihdominanmenahanbebanyangberupamomenlenturpadabentangsatuarah
saja.Contohpelatsatuarahadalahpelatkantilever(luifel)danpelatyangditumpuoleh2
tumpuan.
Karenamomenlenturhanyabekerjapada1arahsaja,yaitusearahbentangL(lihatgambardi
bawah),makatulanganpokokjugadipasang1arahyangsearahbentangLtersebut.Untuk
menjagaagarkedudukantulanganpokok(padasaatpengecoranbeton)tidakberubahdari
tempatsemulamakadipasangpulatulangantambahanyangarahnyategaklurustulangan
pokok.Tulangantambahaninilazimdisebut:tulanganbagi.(sepertiterlihatpadagambardi
bawah).
Kedudukantulanganpokokdantulanganbagiselalubersilangantegaklurus,tulanganpokok
dipasangdekatdengantepiluarbeton,sedangkantulanganbagidipasangdibagiandalamnya
danmenempelpadatulanganpokok.Tepatpadalokasipersilangantersebut,keduatulangan
diikatkuatdengankawatbinddraad.Fungsitulanganbagi,selainmemperkuatkedudukan
tulanganpokok,jugasebagaitulanganuntukpenahanretakbetonakibatsusutdanperbedaan
suhubeton.

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

4/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tampakdepanpelatlantai.png)

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

5/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tulanganpelatlantai.png)Gambardiatas
adalahpelatdengantulanganpokok1arah
b)Simbolgambarpenulangan.Padapelatkantilever,karenamomennyanegatif,makatulangan
pokok(dantulanganbagi)dipasangdiatas.JikadilihatgambarpenulanganTampakdepan
(gambar(a)),makatampakjelasbahwatulanganpokokdipasangpalingatas(dekatdengantepi
luarbeton),sedangkantulanganbagimenempeldibawahnya.Tetapijikadilihatpadagambar
TampakAtas(gambar(a)),padagaristersebuthanyatampaktulanganhorizontaldanvertikal
bersilangan,sehinggasulitdipahamitulanganmanayangseharusnyadipasangdiatasatau
menempeldibawahnya.Untukmengatasikesulitanini,perluaturanpenggambarandansimbol
simbolsbb:

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

6/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/popopopopo.png)2)Penulanganpelat2
arah
a)Konstruksipelat2arah.Pelatdengantulanganpokok2arahiniakandijumpaijikapelatbeton
menahanbebanyangberupamomenlenturpadabentang2arah.Contohpelat2arahadalah
pelatyangditumpuoleh4sisiyangsalingsejajar.
Karenamomenlenturbekerjapada2arah,yaitusearahdenganbentang(lx)danbentang(ly),
makatulanganpokokjugadipasangpada2arahyangsalingtegaklurus(bersilangan),sehingga
tidakperlutulanganlagi.Tetapipadapelatdidaerahtumpuanhanyabekerjamomenlentur1
arahsaja,sehinggauntukdaerahtumpuaninitetapdipasangtulanganpokokdanbagi,seperti
terlihatpadagambardibawah.Bentang(ly)selaludipilih>atau=(lx),tetapimomennyaMly
selalu<atau=Mlx,sehinggatulanganarah(lx)(momenyangbesar)dipasangdidekattepiluar
(urutanke1)

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

7/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/pelat2arah.png)

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

8/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tampakataspelat2arah.png)
Simbolgambardiatassamadengansimbolpadagambarpenulangan1arah.
Perluditegaskan:untukpelat2arah,bahwadidaerahlapanganhanyaadatulanganpokok
saja(baikarahlxmaupunarahly)yangsalingbersilangan,didaerahtumpuanadatulangan
pokokdantulanganbagi.
pustaka:Balokdanpelatbetonbertulang,AliAsroni
sampaijumpadiartikel
perencanaantulanganpelat
Ditulisdalampelatlantai
22Komentar

Pelatbetonbertulang(pemula)
AGU2
Postedbysanggapramana

i
7Votes
Pengertianpelat
Yangdimaksuddenganpelatbetonbertulangyaitustrukturtipisyangdibuatdaribeton
bertulangdenganbidangyangarahnyahorizontal,danbebanyangbekerjategakluruspada
apabilastrukturtersebut.Ketebalanbidangpelatinirelatifsangatkecilapabiladibandingkan
denganbentangpanjang/lebarbidangnya.Pelatbetoninisangatkakudanarahnyahorisontal,
sehinggapadabangunangedung,pelatiniberfungsisebagaidiafragma/unsurpengaku
horizontalyangsangatbermanfaatuntukmendukungketegaranbalokportal.
Pelatbetonbertulangbanyakdigunakanpadabangunansipil,baiksebagailantaibangunan,
lantaiatapdarisuatugedung,lantaijembatanmaupunlantaipadadermaga.Bebanyangbekerja
padapelatumumnyadiperhitungkanterhadapbebangravitasi(bebanmatidan/ataubeban
hidup).Bebantersebutmengakibatkanterjadimomenlentur(sepertipadakasusbalok).
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

9/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Tumpuanpelat
Untukmerencanakanpelatbetonbertulangyangperludipertimbangkantidakhanya
pembebanansaja,tetapijugajenisperletakandanjenispenghubungditempattumpuan.
Kekakuanhubunganantarapelatdantumpuanakanmenentukanbesarmomenlenturyang
terjadipadapelat.
Untukbangunangedung,umumnyapelattersebutditumpuolehbalokbaloksecaramonolit,
yaitupelatdanbalokdicorbersamasamasehinggamenjadisatukesatuan,sepertipadagambar
(a)atauditumpuolehdindingdindingbangunansepertipadagambar(b).Kemungkinanlainnya,
yaitupelatdidukungolehbalokbalokbajadengansistemkompositsepertipadagambar(c),atau
didukungolehkolomsecaralangsungtanpabalok,yangdikenaldenganpelatcendawan,seperti
gambar(d).

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/tumpuanpelat.png)
Jenisperletakanpelatpadabalok
Kekakuanhubunganantarapelatdankonstruksipendukungnya(balok)menjadisatubagiandari
perencanaanpelat.Ada3jenisperletakanpelatpadabalok,yaitusbb:
1)Terletakbebas
Keadaaniniterjadijikapelatdiletakkanbegitusajadiatasbalok,atauantarapelatdanbaloktidak
dicorbersamasama,sehinggapelatdapatberotasibebaspadatumpuantersebut,lihatgambar
(1).Pelatyangditumpuolehtembokjugatermasukdalamkategoriterletakbebas.
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

10/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

2)Terjepitelastis
Keadaaniniterjadijikapelatdanbalokdicorbersamasamasecaramonolit,tetapiukuranbalok
cukupkecil,sehinggabaloktidakcukupkuatuntukmencegahterjadinyarotasipelat.(lihat
gambar(2))
3)Terjepitpenuh
Keadaaniniterjadijikapelatdanbalokdicorbersamasamasecaramonolit,danukuranbalok
cukupbesar,sehinggamampuuntukmencegahterjadinyarotasipelat(lihatgambar(3)).

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/08/pelatterjepitelastis.png)
untukperhitungan,adaartikelsendiri
salamsipil
pustaka:Balokdanpelatbetonbertulang,AliAsroni
Ditulisdalampelatlantai
4Komentar

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

11/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Belajartentangbalokdanpelatbetonbertulang(
untukpemula)
JUL30
Postedbysanggapramana

i
19Votes
Yah,kitaketemulagi,sekarangsayaakanmembahastentangBalokbetonbertulang,nitulisan
sayabersumberdaribukuBalokdanpelatbetonbertulangolehAliAsronipenerbitgrahailmubagi
yangmaubelibukunyasilahkan,bagiyangmaubelajardarisinijugabisa.maafuntuksimbol2
adayangtidakdapatdimasukkankarenaketerbatasanfiturini.Letsstart.....
Baloktanpatulangan
Kitatausifatbetonyaitukuatterhadapgayatekantetapilemahterhadapgayatarik.Olehkarena
itu,betondapatmengalamiretakjikabebanyangdipikulnyamenimbulkantegangantarikyang
melebihikuattariknya.
Jikasebuahbalokbeton(tanpatulangan)ditumpuolehtumpuansederhana(sendidanrol),dan
diatasbaloktersebutbekerjabebanterpusatPsertabebanmerataq,makaakantimbulmomen
luarsehinggabalokakanmelengkungkebawah.

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

12/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/portal11.jpg)Padabalokyangmelengkung
kebawahakibatbebanluarinipadadasarnyaditahanolehkopelgayagayadalamyangberupa
tegangantekandantarik.Jadipadaseratseratbalokbagiantepiatasakanmenahantegangan
tekan,dansemakinkebawahtegangantersebutakansemakinkecil.Sebaliknya,padaseratserat
bagiantepibawahakanmenahantegangantarik,dansemakinkeatastegangantariknyaakan
semakinkecilpula.
Padatengahbentang(garisnetral),seratseratbetontidakmengalamitegangansamasekali
(tegangantekandantarik=0).
Jikabebandiatasbalokterlalubesarmakagarisnetralbagianbawahakanmengalamitegangan
tarikcukupbesaryangdapatmengakibatkanretakpadabetonpadabagianbawah.Keadaanini
terjaditerutamapadadaerahbetonyangmomennyabesar,yaitupadalapangan/tengahbentang.
BalokBetondengantulangan
Untukmenahangayatarikyangcukupbesarpadaseratseratbalokbagiantepibawah,maka
perludiberibajatulangansehinggadisebutdenganbetonbertulang.Padabalokbeton
bertulangini,tulanganditanamsedemikianrupa,sehinggagayatarikyangdibutuhkanuntuk
menahanmomenpadapenampangretakdapatditahanolehbajatulangan.

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/blkbeton.png)Karenasifatbetonyangtidak
kuattehadaptarik,makapadagambardiatas,tampakbahwabalokyangmenahantarik(di
bawahgarisnetral)akanditahantulangan,sedangkanbagianmenahantekan(dibagianatasgaris
netral)tetapditahanolehbeton.
Fungsiutamabetondantulangan
13/25
Dariuraiandiatasdapatdipahami,bahwabaikbetonmaupunbajatulanganpadastrukturbeton

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Dariuraiandiatasdapatdipahami,bahwabaikbetonmaupunbajatulanganpadastrukturbeton
bertulangtersebutmempunyaifungsiatautugaspokokyangberbedasesuaidengansifatbahan
yangbersangkutan.Fungsiutamabetonyaituuntuk
Fungsiutamabeton
Menahanbeban/gayatekan
Menutupbajatulanganagartidakberkarat
Fungsiutamabajatulangan
Menahangayatarik(meskipunkuatjugaterhadapgayatekan)
Mencegahretakbetonagartidakmelebar
Faktorkeamanan
Agardapatterjaminbahwasuatustrukturyangdirencankanmampumenahanbebanyang
bekerja,makapadaperencanaanstrukturdigunakanfaktorkeamanantertentu.Faktorkeamanan
initersdiridari2jenis,yaitu:
1. Faktorkeamananyangbekerjapadabebanluaryangbekerjapadastruktur,disebutfaktor
beban.
2. Faktorkeamananyangberkaitandengankekuatanstruktur(gayadalam),disebutfaktor
reduksikekuatan.
Faktorbebanluar/faktorbeban
Besarfaktorbebanyangdiberikanuntukmasingmasingbebanyangbekerjapadasuatu
penampangstrukturakanberbedabedatergantungdarikombinasibebanyangbersangkutan.
Menurutpasal11.2SNI0328472002,agarsupayastrukturdankomponenstrukturmemenuhi
syaratdanlayakpakaiterhadapbermacammacamkombinasibeban,makaharusdipenuhi
ketentuankombinasikombinasibebanberfaktorsbb:
1. JikastrukturataukomponenhanyamenahanbebanmatiD(dead)sajamakadirumuskan:U=
1,4*D
2. JikaberupakombinasibebanmatiDdanbebanhidupL(live),makadirumuskan:U=1,2*D+
1,6*L+0,5(AatauR)
3. JikaberupakombinasibebanmatiD,bebanhidupL,danbebananginW,makadiambil
pengaruhyangbesardari2macamrumusberikut:U=1,2*D+1,0*L+1,6*W+0,5(AatauR)
danrumussatunya:U=0,9*D+1,6*W
4. JikapengaruhbebangempaEdiperhitungkan,makadiambilyangbesardariduamacam
rumusberikut:U=0,9*D+1*E
Keterangan:
U=Kombinasibebanterfaktor,kN,kN/mataukNm
D=Bebanmati(Deadload),kN,kN/mataukNm
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

14/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

L=Bebanhidup(Lifeload),kN,kN/mataukNm
A=BebanhidupatapkN,kN/mataukNm
R=Bebanairhujan,kN,kN/mataukNm
W=Bebanangin(Windload),kN,kN/mataukNm
E=Bebangempa(Earthquakeload),kN,kN/mataukNm,ditetapkanberdasarkanketentuan
SNI0317261989F,TatacaraPerencanaanKetahananGempauntukRumahdanGedung,atau
penggantinya.
Untukkombinasibebanterfaktorlainnyapadapasalberikut:
1.
2.
3.
4.

Pasal11.2.4SNI0328472002,untukkombinasidengantanahlateral
Pasal11.2.5SNI0328472002,untukkombinasidengantekananhidraulik
Pasal11.2.6SNI0328472002,untukpengaruhbebankejut
Pasal11.2.7SNI0328472002,untukpengaruhsuhu(DeltaT),rangkak,susut,settlement.

Faktorreduksikekuatan
Ketidakpastiankekuatanbahanterhadappembebananpadakomponenstrukturdianggap
sebagaifaktorreduksikekuatan,yangnilainyaditentukanmenurutpasal11.3SNI0328472002
sebagaiberikut:
1. Strukturlenturtanpabebanaksial(misalnya:balok),faktorreduksi=0,8
2. Bebanaksialdanbebanaksiallentur
aksialtarikdanaksialtarikdenganlentur:0,8
aksialtekandanaksialtekandenganlentur
1. komponenstrukturdengantulanganspiralatausengkangikat:0,7
2. Komponenstrukturdengantulangansengkangbiasa:0,65
3.Geserdantorsi:0,75
4.Tumpuanpadabeton,:0,65
akhirnyaselesaijuga,malesbetulnulisyangbegituantapiakugakpapauntukkaliansemua.ntar
malahgaktaudasarnyamalahrepot...wkwkwkwk.Lanjut.....

Kekuatanbetonbertulang
1. Jeniskekuatan
MenurutSNI0328472002,padaperhitunganstrukturbetonbertulang,adabeberapaistilah
untukmenyatakankekuatansuatupenampangsebagaiberikut
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

15/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

1. Kuatnominal(pasal3.28)
2. Kuatrencana(pasal3.30)
3. Kuatperlu(pasal3.29)
Kuatnominal(Rn)diartikansebagaikekuatansuatukomponenstrukturpenampangyang
dihitungberdasarkanketentuandanasumsimetodeperencanaansebelumdikalikandengannilai
faktorreduksikekuatanyangsesuai.Padapenampangbetonbertulang,nilaikuatnominal
bergantungpada:
dimensipenampang,
jumlahdanletaktulangan
letaktulangan
mutubetondanbajatulangan
Jadipadadasarnyakuatnominaliniadalahhasilhitungankekuatanyangsebenarnyadari
keadaanstrukturbetonbertulangpadakeadaannormal.Kuatnominalinibiasanyaditulisdengan
simbolsimbolMn,Vn,Tn,danPndengansubscriptnmenunjukkanbahwanilainilai
M=Momen
V=Gayageser
T=Torsi(momenpuntir)
P=Gayaaksial(diperolehdaribebannominalsuatustrukturataukomponenstruktur)
Kuatrencana(Rr),diartikansebagaikekuatansuatukomponenstrukturataupenampangyang
diperolehdarihasilperkalianantarakuatnominalRndanfaktorreduksikekuatan.Kuatrencana
inijugadapatditulisdengansimbolMr,Vr,Tr,danPr(keterangansamasepertidiataskecualiP=
diperolehdaribebanrencanayangbolehbekerjapadasuatustrukturataukomponenstruktur.
Kuatperlu(Ru),diartikansebagaikekuatansuatukomponenstrukturataupenampangyang
diperlukanuntukmenahanbebanterfaktorataumomendangayadalamyangberkaitandengan
bebantersebutdalamkombinasibebanU.KuatperlujugabisaditulisdengansimbolsimbolMu,
Vu,Tu,danPu.
KarenapadadasarnyakuatrencanaRr,merupakankekuatangayadalam(beradadidalam
struktur),sedangkankuatperluRumerupakankekuatangayaluar(diluarstruktur)yangbekerja
padastruktur,makaagarperencanaanstrukturdapatdijaminkeamanannyaharusdipenuhi
syaratberikut:
KuatrencanaRrharus>kuatperluRu
Prinsiphitunganbetonbertulang
Hitunganstrukturbetonbertulangpadadasarnyameliputi2buahhitungan,yaituhitunganyang
berkaitandengangayaluardanhitunganyangberkaitandengangayadalam.
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

16/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Padahitungandarigayaluar,makaharusdisertaidenganfaktorkeamananyangdisebutfaktor
bebansehinggadiperolehkuatperluRu.Sedangkanpadahitungandarigayadalam,maka
disertaidenganfaktoramanyangdisebutfaktorreduksikekuatansehinggadiperolehkuat
rencanaRr=Rn*faktorreduksi,selanjutnyaagarstrukturdapatmemikulbebandariluaryang
bekerjapadastrukturtersebut,makaharusdipenuhisyaratbahwakuatrencanaRrminimal
harussamadengankuatperluRu.
Prinsiphitunganstrukturbetonbertulangyangmenyangkutgayaluardangayadalamtersebut
secarajelasdapatdilukiskandalambentukskematis,sepertigambarberikut:

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/kolo.png)
Ditulisdalampelatlantai,perhitunganbalok
72Komentar

Perhitunganpelatlantaisederhana(part2)
JUL29
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

17/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Postedbysanggapramana

i
12Votes
Assalamualikum,marikitalanjutkanperhitunganplatlantailanjutandaripart1,karenakemarin
terhalangolehseminarATWPdid3ftspITSSurabaya.Tapiperhitunganiniadakaitannyadengan
yangpart1denganadanyabebantotal,dll.Mari
1. PelatTipeA

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/pelat.jpg)
(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/pelat.png)
PelattipeAiniadalahpelatlantaiyangterjepitpadakeempatsisinya,dengansisipanjangnya
(ly)=4meter,danpanjangsisilebarnya(lx)=2,5meter,sehinggaly/lx=1,6
Nilaily/lxinidicariuntukmendapatkanmomenyangsesuaidengantabel13.32.PBI1971
MenghitungPembesianPelat
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

18/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

UntukmenghitungpembesianpelattipeA,perludihitungmomenmomenpadapelat
tersebut.Dalammenghitungmomenpelat,jarakterhadapgayaataubebanyangadadihitung
langsungkearahxdanarahy.Dengandemikian,penghitunganmomenpadapelatlantai
digunakantabel13.32.2dariPBI1971.Denganly/lx=1,6makadiperoleh
2

Momenkearahx(Mlx)=Mtx=0,058*q*lx
=0,058*0,498*2,52
=0,181tm

Momenkearahy(Myx)=Mty=0,036*q*lx
=0,036*0,498*2,52
=0,112tm
Keterangan:
Arahx=perhitungankearahlebarpelat
Arahy=perhitungankearahpanjangpelat
Mlx=momenlapangankearahx
Mtx=momentumpuankearahx
Mly=momenlapangankearahy
Mty=momentumpuankearahy

Daripembebananpelatlantaiatapyangsudahdihitungmomennyatersebut,dapatdihitungbesi
yangakandigunakanuntukpelattersebut.Pembesianpelatinidihitungpermeterpanjang
(m1).Sementaramomenkearahx(Mlx)=0,181kgm.Namun,sebelummenghitungpembesian
tersebutperhatikangambardenahpembesianpelatatap.
Tebalpelatbersih(h)diperolehdenganrumusberikut:

h=htd

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

19/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

h=htd
=101/10ht
=108=8cm

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/pelatbos.jpg)
Denahpembesianpelat
Selanjutnyadihitungdahuluperbandinganantarateganganbajatarikdannkalitegangantekan
betondiseratyangpalingtertekanpadakeadaanseimbang.Tujuannyauntukpembesiandengan
ketentuan

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/rumus.png)
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

20/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Untukmendapatkanpembesianpelatruangdapurtersebutdigunakanperhitunganlentur
dengancaransebagaiberikut:

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/kmkkk.png)

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/rumusbro.jpg)BerdasarkanPBI1971
disebutkanbahwatulanganminimumpelatialah:
Amin=0,25*b*ht
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

21/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

=0,25*100*10
2

=2,5cm

Bilamenggunakantulangan8mmatau0,8cm,makaluaspenampangtulanganadalah:
2
A=0,25*pi*d
=0,25*3,14*0,82
2

=0,502cm

Catatan:Menurutketentuan,untukrumahtinggaldigunakantulangan8mm,sedangkanruko10
mmdanuntukgedungbertingkatbanyaksepertiperkantorandanpertokoan1012mm(
tergantungluaspelatdanbesarkecilnyabebanbebanyangbekerjapadapelattersebut)
Banyaknyatulangan

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/data.png)From:bukumenghitung
konstruksibeton,griyakreasi
Ditulisdalampelatlantai
94Komentar

Perhitunganpelatlantai(sederhana)part1
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

22/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

JUL26
Postedbysanggapramana

i
8Votes
Pelatlantaiatapterbuatdaribahanbeton
Tebal=10cm
Bebanbebanyangbekerjapadapelatbetonlantaiataptersebutdihitungsetiapmeter
panjang(m1)
menjadiberattotalpelat(q)dengansatuant/m1.
Berattotalpelatmerupakanpenjumlahandari
Beratsendiripelat
Bebanhiduppadapelat
Beratsendiriplafond
Beratpenutupaspal/ubin
Adukan
a)Beratsendiripelat=0,10x1x2,4t/m1=0,240t/m1
b)Bebanhiduppadapelat=0,150t/m1(diambilbebanhidupuntuklantai)
c)

Beratsendiriplafond=0,018t/m

d)Beratpenutupaspal/ubin=(ketebalan2cm)=2x(21+24)=0,090t/m1(angka21dan24
diperolehdariPMI1971).
Jadi,berattotalpelatadalah0,498t/m

MOMEN
Selainbebandaripelatatapjugabekerjamomenmomensehinggaperludihitung.Momenadalah
gayaataubebanyangbekerjapadasuatubendakemudiandikalikanjarak,sehinggasatuanuntuk
momenadalahtonmeter(tm).Bekerjanyagayaselalutegaklurusterhadapjarak.

Sebagaimissal,disuatuperumahanterdapatportaluntukmenyaringagarkendaraan

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

23/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

Sebagaimissal,disuatuperumahanterdapatportaluntukmenyaringagarkendaraan
kendaraandengantinggitertentulahyanghanyadapatmelewatiportaltersebut,jikakita
berjalandiatasportaltersebut,bilasudahsampaiditengahbentangmakaportalakansemakin
lentur.Kelenturanportalmaximumterdapatditengahtengahportaldiantara2tiang,Dalam
istilahtekniktengahbalokportalituadalahlapangan.Lenturaninilahyangdinamakan
momenlapanganmaximum(Mlap.Max)dengansatuantonmeter(tm).Itulahsebabnya
dalamperhitungankonstruksibeton,momentersebutakanmenimbulkanpembesiansebagai
penahanlentur.Adanyamomenakanberakibatsuatubangunanlamakelamaanruntuh.

(https://sanggapramana.files.wordpress.com/2010/07/portal1.jpg)
Padasaatkitaberdiridiatassaututiangataudalamistilahteknikdinamakantumpuanmaka
mengalamipembebananadalahtiang.Bilatiangtersebutdaribetonmakatianghanyamenerima
dayatekanmurnisehinggatidakdiperlukanpembesian.Halinisesuaidengansifatbetonyang
kuatterhadapdayatekan,tetapilemahterhadapdayatarik.Namun,kenyataannyagayayang
bekerjapadatiangselaluterdapatjarakdaripusatpenampangtiangsehinggamenimbulkan
momen.OLehkarenaitu,tiangbetonperlupembesian.
masiadalanjutannyaharapsabar....!!!hehehe
From:bukumenghitungkonstruksibeton,griyakreasi
Ditulisdalampelatlantai
12Komentar
BlogdiWordPress.com.TheMystiqueTheme.
Ikuti

FollowMengenalIlmuTeknikSipil
https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

24/25

3/12/2015

pelatlantai|MengenalIlmuTeknikSipil

BuatsitusdenganWordPress.com

https://sanggapramana.wordpress.com/category/pelatlantai/

25/25