Anda di halaman 1dari 11

02 : TAKSONOMI BLOOM DAN

DOMAIN KRATHWOHL

August 12, 2011 4:01 pm

Posted in Uncategorized

TAKSONOMI BLOOM
Pengenalan :

Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.

Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.

Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan
pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.

Menekankan aspek kognitif (pengetahuan) apa yang dicari adalah seperti fakta,
teori, dan hukum.

Definisi :
Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma
berdasarkan persamaan dan perbezaaan sifat organisma itu. Kamus Dewan Keempat 2005.
Dalam bidang pendidikan, Taksonomi ialah satu model yang biasa digunakan untuk
menganalisa bidang-bidang pendidikan.
Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain, iaitu:
1. Cognitive Domain (Domain Kognitif), melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan
aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir.
Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap :
1.

i.

Pengetahuan (Knowledge)

Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta,


gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.
Ciri-ciri khusus
-

Mengingat semula apa yang telah dipelajari seperti istilah, fakta, prinsip, prosedur.

Tiada manipulasi atau interpretasi

Contoh kata kerja: melabel, melakar, melukis, memadan, memerihal, mendefinisi,


mengenal pasti, mengenalpasti, mentakrif, menulis, menyatakan, menyenarai,
Contoh :
1. Bilakah Malaysia merdeka ?
2. Berapa buah negerikah yang terdapat di Malaysia?
3. Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia?
1.

ii.

Pemahaman (Comprehension)

Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, jadual ,
diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya.
Tiga aras penting :
1. Terjemahan isi (isi kepada huraian, cth : Ibu Ali meninggal dunia.)
2. Memberi tafsiran / makna sesuatu maklumat (cth : Setiap manusia di muka bumi ini
akan menemui ajal masing-masing. )
3. Ekstrapolasi (tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan (cth : Kita
sebagai manusia biasa mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi perkara yang
berlaku pada bila-bila masa sahaja)
Tujuan :
Memahami sesuatu bahan, menjelaskan menterjemah, merumuskan,menulis, dan
membezakan.
Contoh : Membanding beza, memberikan contoh, membuat inferens, menambah,
menentukan, menerangkan, menerangkan, menganggar, mengubah, menukar, meramalkan,
merumus
1.

iii.

Aplikasi (Application)

Pada tahap ini, seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur,
metodologi , rumus, teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar.

Kebolehan menggunakan maklumat dalam situasi baru.

Menekankan penggunaan kaedah, prinsip & hukum teori.

Pembelajaran dari bahan mujarat/abstrak.

Objektif :
1. Umum : menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan

2. Khusus / spesifik : menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan,


mengendalikan.
Contoh : Soalan yang menggunakan perkataan bagaimana dan jelaskan.
1.

iv.

Analisis (Analysis)

Pada tahap analisis, seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan
mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil
untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor
penyebab dan akibat dari sebuah scenario yang rumit.
Tujuan :
Menaakul (mencari) sebab dan musabab (akibat)
Ciri khusus: Memahami perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan
melihat perkaitan antara komponen.
Contoh :
1. Berikan faktor, punca-punca, sebab-sebab, mengapakah perkara tersebut berlaku.
2. Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.
1.

v.

Sintesis (Synthesis)

Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah
senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus
didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Tujuan : Membentuk sesuatu yang baru.
Ciri khusus : Kebolehan menggabungkan/ menyusun bahagian-bahagian dan menjadikanya
satu pola, struktur, sistem yg baru yg tidak ujud sebelum ini
Contoh :
Berkomunikasi, membina, membuat gambaran mental, membuat hipotesis, mendefinisikan
secara operasi, menganalogi, mengeksperimen, menggabungkan, mengkonsepsikan,
menyelesaikan masalah, merancang, merangkakan, mereka bentuk, mereka cipta,
meringkaskan.
1.

vi.

Penilaian (Evaluation)

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian, gagasan,


metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada
untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.
Ciri-ciri khusus:

Membuat pertimbangan [judgement] nilai ke atas sesuatu bahan, idea, kaedah bagi
sesuatu tujuan.
Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah
memenuhi sesuatu kriteria.
Penggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu sama ada kriteria dari luar atau
dalam.
Contoh : membuat keputusan, menaksir, mengesan kecondongan, mengkritik, menjustifikasi,
mentafsir, menyokong, mewajarkan.

2. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek


perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.
3. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang
menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan, berenang, dan mengoperasi
mesin.
DOMAIN KRATHWOHL
Krathwohl dan rakan-rakan, (1964) adalah antara penyelidik yang julungkali menggunakan
terminologi afektif (affective) dalam memperkenalkan satu lagi domain penting dalam
hidup manusia. Ia digunakan sebagai satu lagi objektif pengajaran di samping aras-aras yang
terdapat dalam domain kognitif yang telah diperkenalkan oleh Bloom dan rakan-rakan pada
tahun 1956.
Krathwohl mengkategorikan domain afektif sebagai terdiri daripada; penerimaan (receiving),
tindak-balas (responding), menilai (valuing), menyelaraskan sistem nilai (organizing a value
set), dan mengamalkan sesuatu mengikut sistem nilai yang kompleks (characterizing by value
complex).
Konsep :
Objektif pembelajaran yang menekankan aspek perasaan, emosi dan tahap penerimaan
individu.
Dapat dinilai dalam diri seorang individu melalui watak dan perwatakan. (Luaran dan
dalaman).
-

Aspek yang terkandung dalam domain afektif:

Minat

Tingkahlaku

Penghargaan

Nilai

Emosi

Penerimaan :
-

Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian.

Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap ransangan dan
peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan domain afektif.
Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar, menanyakan soalan,
mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap.
Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras ini iaitu:
1. Kesedaran pelajar dikatakan sedar dengan objek atau peristiwa jika berlaku semasa
kehadiran mereka.
2. Kesudian untuk menerima sesuatu pengajaran harus disampaikan di dalam satu
suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik.
3. Perhatian yang terkawal atau terpilih pelajar membezakan keseluruhan keadaan
kepada 2 bahagian atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih
satu daripda aspek tertentu dan terus memberi perhatian
Bertindak Balas :
Kesanggupan untuk bertindak balas terhadap ransangan.
Boleh mengambil bahagian secara aktif.
Objektif am: Melengkapkan tugasan.
Objektif khusus: Boleh menulis tentang isi pelajaran.
3 kategori:
1. Persetujuan membalas.
2. Kesediaan membalas.
3. Kepuasan membalas.

Menilai :
Kesanggupan untuk dinilai oleh orang lain berdasarkan idea, bahan atau situasi.
Kebolehan membuat penilaian & memberi penghargaan.
Menilai berdasarkan penghayatan 1 set nilai spesifik.
3 kategori: Penerimaan, pilihan & penglibatan.
Objektif am: Menghargai orang lain
Objektif khusus: Boleh melaporkan
Organisasi :
Kesanggupan menghubungkait sesuatu perkara dengan nilai yang dipegang.
Pelajar boleh membezakan nilai & situasi yg berbeza.
Kategori: Penanggapan & organisasi.
Objektif am: Pelajar boleh mereka cipta.
Objektif khusus: Pelajar mampu membina ayat/fakta.

Perwatakan :
Kesanggupan bertindak dengan konsisten selari dengan nilai yang dipegang.
Perubahan tingkahlaku slps sesi P&P.
Objektif am: Mengekalkan nilai-nilai dalam P&P.
Objektif khusus: Disiplin dalam mengekalkan nilai.
Relevan :
Tidak membiarkan murid untuk menerima ilmu sekadar dari segi luaran yang tidak
mempunyai nilai.
Menginginkan murid untuk bertindak balas terhadap pembelajaran dengan menilai,
merancang dan membuka minda murid mereka cenderung dalam sesuatu bidang.
-

Mencari cara pengajaran yang meransang minat pembelajaran murid.

Pengajaran yang tidak hanya tertumpu pada sesuatu topik yang tidak berkait dengan
minat murid.
Topik yang terkandung dalam literasi pendidikan seperti:
1. Tingkahlaku.
2. Motivasi.
3. Komunikasi.
4. Cara Pengurusan Bilik Darjah.
5. Cara Pembelajaran.
6. Penggunaan Teknolog
aksonomi Krathwohl
Taksonomi Karathwohl termasuk di dalam domain afektif yang meliputi emosi,
sikap, dan nilai murid. Pengasas bagi taksonomi ini adalah David R.
Krathwohl.
Aras taksonomi Krathwohl
1) Penerimaan
Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian. Tindakan
pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap ransangan
dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan domain afektif.
Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar, menanyakan
soalan, mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap.
2) Gerak balas
Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. Apabila lebih daripada
satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. Pelajar
terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilainilainya.
3) Menilai
Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang
telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan. Perlakuan cenderung
menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan
itu boleh dipratikkan.

4) Organisasi
Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. Apabila lebih daripada
satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. Pelajar
terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilainilainya.

AJUK 2: TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOHL


TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAINNYA

Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam


pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaaan sifat
organisma itu. [Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ]

Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang biasa


digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan.

Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidangbidang seperti pengetahuan, kesikapan dan psikomotor.

Terdapat tiga domain utama dalam pendidikan iaitu :1. Domain Kognitif

Perkembangan pemikiran pelajar.

2. Domain Afektif

Perkembangan sikap dan nilai pelajar.

3. Domain Psikomotor

Perkembangan kemahiran fizikal pelajar.

DOMAIN KOGNITIF

Domain kognitif membincangkan pengingatan semula atau pengecaman


pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran.

Objektif kognitif berubah-ubah daripada mengingati kembali dengan


mudah bahan-bahan yang telah dipelajari hinggalah kepada menggabung
serta mensintesiskan idea dan bahan baru dengan cara yang asli dan
kreatif.

Domain yang membincangkan pengetahuan seperti mengenal fakta-fakta,


perangkaan, teori-teori dan kefahaman.

Merupakan domain yang utama berkaitan dengan kebanyakkan


perkembangan pengujian masa kini.

APA ITU TAKSONOMI BLOOM?

Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.

Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi).

Membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.

ARAS TAKSONOMI BLOOM


1. Pengetahuan
2. Kefahaman
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Penilaian
PENGETAHUAN

Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas istilah, erti,


hukum, definisi, tarikh, tempat dan nama yang telah dipelajari.

Perkataan yang biasa digunakan dalam soalan berperingkat pengetahuan


ialah namakan, berikan, nyatakan, senaraikan, siapa, apa, bila, mana dan
sebagainya.

KEFAHAMAN

Menguji kebolehan calon menterjemah, memahami,dan


mengintepretasikan fakta asas, konsep, prinsip atau bahan yang telah
dipelajari.

Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat


kefahaman ini ialah terangkan, huraikan, ringkaskan, nyatakan, tukarkan,
tuliskan, jelaskan, mengapa dan sebagai.

APLIKASI

Peringkat aplikasi menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas,


konsep, prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan
masalah.

Perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan,


kirakan, gunakan, huraikan dan sebagainya.

ANALISIS

Peringkat ini menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan


menghuraikan faktor-faktor perbezaan, kesamaan dan perhubungan.

Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan, bezakan, menganalisis,


mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan dan sebagainya.

SINTESIS

Menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau


mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang
dianalisis melalui prinsip induksi atau deduksi.

Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuat keputusan,


membuat kesimpulan, bentukkan, ciptakan, rekakan, gubahkan,
integrasikan, gabungkan dan sebagainya.

PENILAIAN

Merupakan peringkat tertinggi dan digunakan untuk menguji kebolehan


calon membuktikan mengesahkan, memberi pendapat atau hujah,
mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu penyataan, ciptaan,
karya, prinsip, teori dan sebagainya.

APA ITU TOKSONOMI KRATHWOHL?

Diasaskan oleh, David R. Krathwohl

Merupakan bidang berhubung dengan perasaan, emosi dan sikap.

Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan


satu suasana pembelajaran yang baik.

Pembelajaran dapat dijalankandengan berkesan dengan adanya murid


yang dapat membentuk sikap positif.

PENERIMAAN

Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian.

Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap


ransangan dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan
domain afektif.

Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar,


menanyakan soalan, mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab
dengan lengkap.

Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras ini iaitu :


1. Kesedaran - pelajar dikatakan sedar dengan objek atau peristiwa
jika berlaku semasa kehadiran mereka.
2. Kesudian untuk menerima - sesuatu pengajaran harus disampaikan
di dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik.
3. Perhatian yang terkawal atau terpilih pelajar membezakan
keseluruhan keadaan kepada 2 bahagian atau kepada bahagianbahagian komponen dan kemudian memilih satu daripda aspek
tertentu dan terus memberi perhatian

GERAK BALAS

Melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan


daripadanya.

Pada aras ini, pelajar bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang
mudah terhadap sesuatu objek atau situasi.

MENILAI

Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip
yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan.

Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang


berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan.

ORGANISASI

Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai.

Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan


beberapa nilai digunakan.

Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara


nilai-nilainya

Anda mungkin juga menyukai