Anda di halaman 1dari 27

STRATEGI

LITERASI DAN
NUMERASI
OLEH:
RUSMIZA BINTI RUSLE
M20102000759
NORAINI BINTI MOHD SOHAIMI
M20102000761

LITERASI DAN
NUMERASI
DI LUAR NEGARA

PENGENALAN STRATEGI
Dilakukan di semua negara.
Australia merancang strategi Literasi
dan Numerasi secara strategik
Kebebasan diberikan kepada pihak
sekolah untuk merancang strategi
pelaksanaan mereka sendiri.

DEFINISI
LITERASI
ACT Department of Education and Training (2007), literasi
adalah keupayaan untuk membaca, menulis dan
menggunakan bahasa yang ditulis dengan sesuai dalam
pelbagai konteks untuk pelbagai tujuan dan untuk
berkomunikasi dengan pelbagai khalayak
Membaca, menulis, mendengar dan bertutur

NUMERASI
MCEETYA Benchmarking Taskforce (1997), mendefinisikan
numerasi sebagai keberkesanan penggunaan matematik
untuk memenuhi keperluan dalam kehidupan di sekolah, di
rumah, dalam kerjaya dan dalam komuniti dan kehidupan
sivik.

STRATEGI PELAKSANAAN SECARA


UMUM
mempertingkatkan professionalisme
guru dan pentadbir sekolah.
Membina amalan-amalan mengikut
standard yang diperlukan.
Menggalakkan pentadbir meningkatkan
keberkesanan dan penambahbaikan.
Menangani cabaran-cabaran murid dan
memenuhi keperluan mereka .
Menggunakan teknologi-teknologi baru.
Berasaskan kepada pemahaman semua
guru dan murid mencapai potensi
maksimum.
Hubungan 2 hala antara antara rumah
dan sekolah.

OBJEKTIF LITERASI DAN


NUMERASI
Mengukuhkan
kapasiti kepimpinan
pihak pentadbir
sekolah.

Memperbaiki ilmu
dan kemahiran
professional guru
dalam mengajar
literasi dan
numerasi.

Memperbaiki
pembelajaran
literasi dan
numerasi setiap
murid.

Menambah
penggunaan data
dan sistem untuk
merancang,
menyelia dan
melaporkan
prestasi.

FUNGSI PIHAK YANG


TERLIBAT
Pentadb
ir
Sekolah

Mengukuhka
n
kepimpinan
sekolah

Guru

Meningkatkan
ilmu dan
kemahiran
guru dalam
pengajaran
literasi dan
numerasi

Murid

Meningkatka
n literasi dan
numerasi
setiap murid

BAGAIMANA
MELAKSANAKAN
STRATEGI
Menyediaka
n budaya
dan
persekitaran
sekolah
Amalan
pengajaran
Menyediaka
n sumber
yang
strategik

PENTADBI
R

GURU
Pembelajara
n
professional
Pelaporan
data
Pendekatan
berasaskan
penyelidikan

Kepelbagaia
n keperluan
Kumpulan
sasaran
Transisi

MURID

LITERASI DAN
NUMERASI
DI MALAYSIA

RASIONAL
Masalah murid yang tidak mempunyai masalah
pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran
asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya
walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program
pemulihan. Antaranya:
Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula
dilaksanakan pada tahun 2006.
Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3
yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di
sekolah masing-masing.
Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca,
Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid
Tahap II.
PROTIM selepas UPSR.
Program-program yang dilaksanakan tidak gagal
tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.
10

OBJEKTIF
Sub-NKRA Literasi dan Numerasi
Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas
literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti
pendidikan rendah pada akhir tahun 2012
* Kanak-kanak berkeperluan khas
didefinisikan sebagai murid bermasalah
pembelajaran, masalah pendengaran, masalah
pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal,
mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya
secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi
dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas

APA ITU PROGRAM


LINUS?
LINUS adalah singkatan bagi Ujian Saringan
Literasi dan Numerasi
LINUS adalah program pemulihan yang
direka untuk memastikan pelajar
menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa
Malaysia) dan kemahiran numerasi
(Matematik) di akhir tahun 3 sekolah rendah
LINUS disasarkan kepada pelajar yang
mempunyai kesukaran dalam kemahiran 3M
(Membaca, menulis dan mengira)

MATLAMAT & DEFINISI


LITERASI?
Celik huruf.
Kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami
perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang
mudah dengan menggunakan kata hubung 'dan'
serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam
pembelajaran serta komunikasi harian.

NUMERASI?
Celik nombor.
Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik
dan memahami idea matematik yang mudah serta
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam kehidupan harian.

FAKTOR KEJAYAAN LINUS


Guru Pemulihan (1:15 pelajar)
Pelantikan FasiLINUS (1:20 sekolah)
Jururawat di sekolah (1:700 pelajar)
Peningkatan Kemahiran Pedagogi Guru
melalui latihan dalam perkhidmatan
dan latihan pra-perkhidmatan.
Semua sekolah mesti mengambil
bahagian tanpa gagal dalam Program
LINUS.

6 strategi pelaksanaan Program LINUS


untuk mencapai sasaran 90% pada
2010
Saringan

Pembentuka
n FasiLINUS
(Fasilitator
LINUS)

Pemantaua
n,
Penyeliaan
& Penilaian

Murid
(Tahun 1,
Tahun 2
dan Tahun
3)

Program LINUS
untuk
mencapai
sasaran 90%
Literasi dan
Numerasi pada
tahun 2010
untuk murid
Tahun 1
Program
Kesedaran
sekolah &
Komuniti

Pembangu
nan Bahan

Pengukuha
n
Kemahiran
Pedagogi
Guru

Strategi 1:
Saringan Murid
(Tahun 1, Tahun 2 dan
Tahun 3)
Saringan untuk pelajar-pelajar di Tahun 1
(2010) akan dijalankan pada bulan Mac, Jun
dan September
Pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti
kanak-kanak dengan keperluan khas
Pelajar yang tidak mencapai sasaran saringan
akan diletakkan di dalam Program LINUS
Pelajar yang dikenal pasti dengan masalah
pembelajaran disalurkan kepada kelas
pendidikan khas

Strategi 2:
Pembangunan Bahan

Pembangunan Modul Pembelajaran


Pembangunan Panduan Guru

Strategi 3:
Pengukuhan Kemahiran Pedagogi Guru

Latihan dalam perkhidmatan untuk Guru


Program LINUS
Peningkatan Kemahiran Pedagogi
Latihan Insitu di Sekolah dan Peringkat
Daerah

Perkhidmatan Latihan Pra


Semak semula kurikulum memasukkan p &
p literasi dan numerasi
Bengkel Kerja Modul "Add On"

Strategi 4:
Program Kesedaran Sekolah & Komuniti

Penyebaran Maklumat program LINUS


kepada Sekolah dan Masyarakat
Penyebaran Brosur Program LINUS pada
orang ramai
Promosi Program LINUS kepada orang
awam
Pameran
Media massa (contohnya: Surat khabar, Radio
& Televisyen, Eduweb)
Hari literasi & numerasi di Sekolah

Strategi 5:
Pemantauan, Penyeliaan & Penilaian

Pembangunan Instrumen
Pemantauan
Metodologi Pengajaran dan
Pembelajaran
Penilaian Pelajar
Pengurusan LINUS di Sekolah

Pemantauan dan Penyeliaan


Sekolah
Institut Latihan Guru

Penilaian Program LINUS


Kajian Penilaian

Strategi 6:
Pembentukan FasiLINUS

(Fasilitator LINUS)

Pelantikan guru mengikut opsyen


Pembangunan FasiLINUS
Penyebaran LINUS kepada Guru
Besar dan guru-guru
Latihan dan bimbingan oleh
FasiLINUS
Pelan Tindakan Sokongan Profesional

Tahun
Tahun 1
1

Tid
Tid
ak
ak

Saringan
Saringan 1
1
(Mac)
(Mac)

Tid
Tid
LIN
ak
LIN ak
US
US

YY
aa

Saringan
Saringan 2
2
(Jun)
(Jun)

Tid
Tid
ak
ak
Tid
Tid
ak
LIN
LIN ak
US
US

Murid
Murid
YY
Berkeperluan
Berkeperluan
aa
Khas
Khas
Tid
Tid
ak
ak

Tid
Tid
ak
ak

Pemeriksa
Pemeriksa
an
an
Perubatan
Perubatan

YY
aa

Saringan
Saringan 3
3
(September)
(September)

Tid
Tid
ak
ak

LIN
LIN
US
US

Tid
Tid
ak
ak

Tahun
Tahun 2
2

YY
aa

Arus
Arus
Perdana
Perdana

Proses Cadangan Penempatan Ke


Program Pendidikan Khas
Tahun
Tahun11
Mencapai 2 atau kurang
konstruk Saringan

Saringan
Saringan1/2/3
1/2/3
(Mac/Jun/Sept)
(Mac/Jun/Sept)

Perlu Melalui Proses:


IPP: Instrumen Penentu Penempatan
Borang Cadangan Penenpatan Pelajar
Berkeperluan Khas.
(Diperolehi
daripada
Pegawai
Khas,
Pendidikan Khas, PPD)
Murid
Murid
Berkeperluan
Berkeperluan
Khas
Khas

Ya

Tidak

Tidak

Pemeriksaan
Pemeriksaan
Perubatan
Perubatan

23

LINUS
LINUS

KANDUNGAN MODUL LITERASI


TAHUN

1
2
3

Keupayaan Literasi
Perkataan

Ayat

Menguasai dan
memahami minimum
500 perkataan mudah

Membaca, menulis dan


memahami ayat tunggal

Menguasai dan
memahami minimum
800 perkataan mudah

Membaca, menulis dan


memahami ayat tunggal
dan ayat majmuk
(menggunakan kata
hubung dan)

Menguasai dan
memahami minimum
1000 perkataan mudah

Membaca, menulis dan


memahami ayat tunggal
dan ayat majmuk
(menggunakan kata
hubung dan) dalam
satu perenggan

KONSTRUK YANG DIUJI DALAM


LITERASI

Konstruk 1

Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

Konstruk 2

Keupayaan membaca dan menulis huruf suku kata terbuka

Konstruk 3

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka

Konstruk 4

Keupayaan membaca dan menulis huruf suku kata tertutup

Konstruk 5

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup

Konstruk 6

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi


suku kata tertutup ng

Konstruk 7

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi


diftong

Konstruk 8

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi


vokal berganding

Konstruk 9

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi


digraf dan konsonan bergabung

Konstruk
10

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan


awalan dan akhiran

Konstruk
11

Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

Konstruk
12

Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan


bahan rangsangan

KANDUNGAN MODUL NUMERASI


TAHUN

Nombor Bulat

Operasi Asas Aplikasi

Membaca,
menulis,
membilang dan
menyusun
nombor hingga
20.

Menyatakan
fakta asas
tambah dan
tolak.

Mata wang Malaysia


hingga RM10

Membaca,
menulis,
membilang dan
menyusun
nombor hingga
100.

Menyatakan
fakta asas
tambah dan
tolak, darab dan
bahagi (2, 10, 5
dan 4).

Mata wang Malaysia


hingga RM50

Membaca,
menulis,
membilang dan
menyusun
nombor hingga

Menyatakan
fakta asas
tambah dan
tolak, darab dan
bahagi (3, 6, 7,

Mata wang Malaysia


hingga RM100

Menyatakan bahagian
dalam sehari.
Mengenal bentuk
3-dimensi dan 2dimensi.

Menyatakan waktu
dalam jam.
Mengelas bentuk 3dimensi dan 2dimensi.

Menyatakan waktu
dalam jam dan minit.
Menamakan bentuk 3dimensi dan 2-

KONSTRUK YANG DIUJI DALAM


NUMERASI
Konstruk 1

Keupayaan pranombor dan mengenal angka

Konstruk 2

Keupayaan membilang

Konstruk 3

Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 4

Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Konstruk 6

Keupayaan menyatakan waktu

Konstruk 7

Keupayaan mengendalikan operasi asas

Konstruk 8

Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata


wang Malaysia

Konstruk 9

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Konstruk
10

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik


dan sebaliknya

Konstruk
11

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam


kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Konstruk
12

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam


kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran
panjang