Anda di halaman 1dari 20

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

1.0

PENGENALAN
Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh nilai

estetika dan daya kreativiti individu, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang
sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni
visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana membantu murid membina keyakinan
diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri.
Membentuk dan membuat binaan adalah satu bidang yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KSSR. Bidang
ini mengandungi aktiviti untuk menghasilkan karya berbentuk tiga dimensi. Daripada aktiviti membentuk dan membuat binaan ini kita dapat
menghasilkan pelbagai jenis kraf. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi perhatian kepada perkembangan persepsi murid
terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Aktiviti membentuk peringkat sekolah rendah memainkan
peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak. Antara aktiviti membentuk, murid dapat mengubah bentuk bahan seperti plastersin tanah
liat, tepung dan paper mache.
Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku jika
dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal (Atan Long, 1980). Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah
perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) pula
berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri
kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat iaitu
perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosi dan kognitif serta bahasa.
Penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti membuat boneka berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek.
Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya.
Secara ringkasnya kepentingan membuat boneka kepada kanak-kanak dapat dilihat dari aspek sosial, fizikal dan emosi.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di
dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir. Oleh yang demikian, proses ini menyuburkan budaya
pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Selain itu, aktiviti membuat boneka menggalakkan eksplorasi dan
eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang hasil karya.
Penganjuran aktiviti boneka yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan
masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Murid juga boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan
pacaindera dan deria. Proses membuat boneka juga menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk
iaitu proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Aktiviti membuat boneka memberi peluang
kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Proses ini memberikan peluang
kepada murid untuk saling hormat-menghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan toleransi. Mata pelajaran ini juga
menganjurkan semangat bekerjasama didalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.
Membuat boneka juga dapat memenuhi keinginan dan fitrah kanak-kanak. Mereka dapat meluahkan perasaan dan emosi mereka
melalui lukisan dan hasil 3D. Kanak-kanak terlalu unik sehingga melahirkan ramai pengkaji lukisan kanak-kanak. Sebagai orang dewasa kita
hendaklah sentiasa menggalakkan dan memberi sokongan kepada mereka agar kreativiti yang ada pada mereka akan terus digilap sehingga
berjaya. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran
mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak.
Selain itu, penghasilan boneka juga meningkatkan kemahiran motor halus para murid. Apabila murid-murid sedang menghasilkan
boneka, mereka menggunkan motor halus mereka dengan tahap maximum; contohnya semasa melukis, menggunting, menggunting ikut
bentuk dan sebagainya. Ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran motor halus para murid dalam kelas seni. Secara kesimpulan, guru
boleh meningkatkan perkembangan psikomotor, motor halus,kemahiran intelek dan kemahiran sosial dan komunikasi para murid dalam kelas
seni terutama sekali aktiviti yang melibatkan bidang membentuk dan membuat binaan contohnya boneka lidi.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


2.0

KONSEP PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH KBSR/KSSR


Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Kegiatan

seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar, membuat corak dan rekaan,
membentuk dan membuat binaan, dan mengenal kraf tradisional. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan
persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Pengalaman ini juga selaras dengan
perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan,
koordinasi, manipulasi dan persepsi visual. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai
beberapa pengetahuan dan kemahiran. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknik
yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf
tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual, proses pembuatan hasil seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi,
mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah
kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara
berkesan, membuat pilihan, membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Organisasi kurikulum ini merangkumi
empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:a. pemerhatian secara aktif
b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan
c. apresiasi seni visual secara mudah
d. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

3.0

PENDEKATAN DAN STRATEGI YANG DIGUNAKAN

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


3.1

Teori Konstruktivisme
Teori Konstruktivisime sebagai satu proses pembelajaran menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda

manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, IPG
dan universiti. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan di sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid
dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran
adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar bagi pihak murid.
Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada
pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuai dan diserapkan menjadi sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah
sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka
berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Bagi aktiviti
boneka lidi, dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH), guru menanya para murid tentang pengetahuan mereka tentang boneka.
Murid akan membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing tentang boneka.
3.2

Soal jawab
Teknik ini pula merupakan teknik yang kerap digunakan oleh guru. Ia mewujudkan interaksi antara guru dengan murid. Teknik

ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan pelajar akan menjawab soalan tersebut. Setiap soalan yang ditanya
mempunyai aras kesukaran yang tertentu. Dalam RPH, guru bersoal jawab dengan para murid semasa menjalankan set induksi di
mana guru bersoal jawab tentang boneka, tentang beruang dan pengalaman sedia ada.

3.3

Tunjuk cara

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Tunjuk cara sesuai digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan pelajar bertutur dengan menggunakan
ayat-ayat yang betul dan sempurna. Di samping menunjuk cara, pelajar-pelajar juga diminta untuk menerangkannya melalui bahasa
yang baik. Sebelum pelajar menunjuk cara, guru perlulah menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus
dicakapkan. Dalam RPH, guru telah menunjuk cara membuat boneka lidi dalam langkah kedua dan guru juga telah menerangkan
maksud tunjuk cara dengan teliti kepada para murid.
4.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
DUNIA SENI VISUAL (KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun

: 4 Cempaka

Bilangan Murid : 21 orang


Tarikh

: 16 Mei 2014

Masa

: 8.30 - 9.30 pagi

Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan

Tema

: Flora

Tajuk

: Beruang

Aktiviti

: Boneka Lidi

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


EMK

: Kreativiti dan inovasi, keusahawanan, nilai murni

BBM

: Gambar beruang, contoh-contoh boneka lidi.

Alat

: Pen, pensel, pembaris, gunting, pisau, gunting, pita pelekat.

Bahan

:,Gam UHU, eva foam, kain felt, lidi, dan alat-alat perhiasan.

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau
objek buatan manusia dalam penghasilan boneka.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 Bentuk - konkrit
3.1.1.2 Jalinan - sentuh
3.1.2 Prinsisp Rekaan

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri
3.1.2.2 Penegasan - muka boneka
3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat - Pen, pensel, pembaris, gunting, pisau, gunting, pita pelekat.
3.2.1.2 Bahan Gam UHU, eva foam, kain felt, lidi, dan alat-alat perhiasan.
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan boneka.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran, murid dapat :1. Membuat bentuk dan menghasilkan boneka beruang.
2. Mengaplikasikan penggunaan media serta teknik dalam proses membuat boneka.

EMK : TMK, kreatif dan inovasi, keusahawanan dan nilai murni.

MASA /

ISI PELAJARAN

LANGKAH
Set induksi
(5 minit)

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

CATATAN

PEMBELAJARAN
Teka bunyi
-

Meneka bunyi beruang

1. Guru memperdengarkan murid bunyi

ABM

: laptop, pembesar suara

beruang.
2. Murid mendengar dan meneka bunyi

EMK

: Kreativiti dan inovasi, KBAT

TEKNIK

: Soal jawab

NILAI

: Yakin, berani dan

tersebut.
3. Guru bersoal jawab dengan murid.
4. Guru mengaitkan dengan tajuk
pembelajaran hari ini.

mendengar arahan
KBT

: TKP (verbal linguistik,


interpersonal)

Langkah 1
(10 minit)

Pengenalan tentang boneka.

1. Guru bertanya murid tentang


pengetahuan mereka tentang boneka.
2. Murid didedahkan dengan definisi dan

BBM

: Contoh-contoh gambar boneka


boneka lidi yang telah siap.

EMK

jenis-jenis boneka.
3. Murid ditunjukkan dengan contoh-

: kreativiti dan inovasi,


keusahawanan

NILAI

: Tekun, hormat-menghormati

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


contoh gambar boneka lidi dan boneka

KBT

lidi yang telah siap.


4. Guru bersoal jawab dengan murid

: TKP (verbal linguistik,


interpersonal)

tentang asas seni reka yang terdapat


pada boneka tersebut.
5. Guru memperkenalkan alat dan bahan
yang akan digunakan.

Langkah 2
(15 minit)

Tunjuk cara
Guru membuat tunjuk cara kepada
murid bagaimana menghasilkan
boneka beruang.

Langkah penghasilan:

EMK

1. Sediakan alat dan bahan.


2. Pilih gambar yang sesuai

keusahawanan
untuk

menghasilkan boneka lidi. (gambar


beruang)
3. Lukis
gambar
mengikut
dan

beruang

bahagian-bahagian

pakaian

beruang

tersebut
badan
secara

berasingan di atas kain felt yang


berlainan.
4. Potong kain felt mengikut bahagianbahagian

dan

pakaian

: Kreativiti dan inovasi,

yang telah

dilukis tadi.
5. Tampal kain felt yang yelah dipotong di
atas kertas eva foam mengikut gambar
beruang menggunakan gam UHU.
6. Hias gambar beruang dengan bahan

NILAI

: Tekun, hormat-menghormati

KBT

: TKP (verbal linguistik,


interpersonal)

TEKNIK : Demonstrasi (tunjuk cara)

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


yang sesuai.
7. Potong boneka

tersebut

bentuk eva foam.


8. Tampal lidi yang

mengikut

secukupnya

di

belakang boneka.
9. Buat kekemasan.

Langkah 3
(25 minit)

Aktiviti gerak kerja : Membentuk


dan menghias boneka beruang

1. Murid membuat aktiviti membentuk


kepala, badan dan telinga beruang
menggunakan teknik lukisan dan
potongan secara kumpulan.
2. Guru membimbing dan memantau
murid di dalam kelas.
3. Murid menghias dan membuat
kemasan pada boneka.
4. Guru menekankan nilai kebersihan dan
kekemasan serta keselamatan
menggunakan alat dan bahan dalam
menghasilkan karya.

EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan


NILAI : Tekun, bersunguh-sungguh,
kebersihan,
Keselamatan, kerjasama.
KBT : TKP (verbal linguistik, interpersonal,

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Penutup
(5 minit)

Apresiasi

1. Guru meminta setiap kumpulan

(Menggunakan laras bahasa

mempamerkan karya masing-masing.


2. Guru memanggil beberapa orang murid

visual)
Sesi apresiasi hasil karya yang
dihasilkan oleh murid.
Merumus hasil kerja murid dan
pembelajaran hari ini.
Nyanyian Lagu Beruangku yang
tercantik
Beruangku yang tercantik Eaa Eaa
ooo..
Beruangku paling comel Eaa Eaa
ooo..

bahasa visual semasa membuat


apresiasi
4. Guru memberikan penghargaan dan
pujian kepada murid.
5. Guru merumuskan dan menerangkan
kelebihan dan kekurangan tentang
hasil kerja murid serta
penambahbaikan yang boleh dilakukan.
6. Guru mengakhiri pengajaran dengan
sebuah lagu yang berkaitan dengan
boneka.

ooo..
Bersama berjalan-jalan Eaa Eaa
ooo..
Eeee aaa Eeee aaa Oooo x2.

PENGENALAN TAJUK PEMBENTANGAN - BONEKA LIDI

: Kreativiti dan inovasi,


keusahawanan

NILAI

untuk membuat apresiasi karya.


3. Murid dibimbing menggunakan laras

Marilah Kawan-kawan Eaa Eaa

5.0

EMK

: Yakin, berani, menghargai,


kerjasama.

KBT

: TKP (verbal linguistik,


interpersonal)

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Boneka (dari bahasa Portugis boneca) adalah sejenis permainan yang terdapat dalam pelbagai bentuk, terutamanya manusia atau
haiwan.

Boneka

boleh

di

katakan

salah

satu

permainan

yang

paling

tua,

kerana

permainan

ini

telah

wujud

pada

zaman Yunani,Romawi ataupun Mesir lagi. Umumnya boneka dibuat sebagai permainan kanak-kanak, namun adakalanya digunakan untuk
fungsi ritual yang berhubungan dengan alam atau hal-hal yang bersifat ghaib ataupun mistik contohnya upacara keagamaan pada zaman
dahulu. Boneka ialah benda bukan hidup atau figura berupa manusia, haiwan atau apa-apa jenis benda lain yang dianimasikan atau
dimanipulasi oleh sekurang-kurang seorang dalang untuk dipersembahkan dalam teater, filem atau televisyen. Boneka merupakan sebarang
benda atau objek yang digeraklakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.
Boneka lidi seakan sama dengan boneka wayang kulit. Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi
panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.Boneka
dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyang untuk menggerakkan anggota badan tersebut.

Contoh boneka lidi


6.0

ALAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN

Alat / Bahan

Kegunaan

Pensel

Untuk

melukis

gambar

boneka

Pen

Contoh:- Gambar beruang


Untuk tebalkan lukisan yang dihasilkan.

yang

akan

dihasilkan.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Pembaris
Gunting

Untuk membuat borderline sekiranya perlu.


Untuk kegunaan lukisan gambar.
Untuk memotong kain felt dan eva foam mengikut bentuk.

Pisau

Bagi memudahkan proses memotong yang agak kompleks.

Gam UHU
Eva foam

Untuk menampal helaian kain felt di atas eva foam.


Untuk menampal bahan hiasan.
Sebagai bahan kukuh atau latar untuk boneka.

Kain Felt

Untuk menghasilkan rupa boneka menggunakan kain felt.

Lidi

Untuk menampal di bahagian belakang boneka atau anggota

Pita pelekat

bahagian badan bagi tujuan memegang.


Untuk menampal lidi di belakang badan boneka yang dihasilkan.

Alat-alat yang lain atau perhiasan


7.0

Mata boneka (beruang)

TEMA DAN TAJUK


Tema yang diberikan ialah flora atau fauna. Saya memilih tema fauna sebab banyak murid mudah memahami tema fauna. Tajuk
yang saya dapat ialah boneka lidi. Terdapat banyak boneka seperti boneka tangan, boneka kepala, boneka lidi dan lain lain.Saya
dapat menghasilkan boneka lidi (boneka beruang) dengan masa yang ditetapkan kerana boneka lidi senang dibuat dengan
menggunakan bahan-bahan yang sedia ada.

8.0

LANGKAH PENGHASILAN
Langkah

Deskripsi

Gambar

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Langkah pertama

Pilih

gambar

menghasilkan

yang
boneka

sesuai
lidi.

untuk

Contohnya,

gambar yang telah dipilih adalah gambar


seekor beruang dalam pakaian lebah madu.

Langkah kedua

Lukiskan

gambar

beruang

tersebut

mengikut bahagian-bahagian badan dan


pakaian beruang secara berasingan di atas
kain felt yang berlainan. Contoh lukisan

yang dibuat ialah sayap beruang.


Maka terhasilnya, kepingan kain felt yang
telah

dilukis

bahagian-bahagian

dan

pakaian beruang serta dipotong pada saiz


yang diperlukan.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Langkah ketiga

Potong

kain

felt

mengikut

bahagian-

bahagian dan pakaian yang telah dilukis


tadi.

Langkah keempat

Tampal kain felt yang dipotong di atas


kertas eva foam mengikut gambar beruang

tersebut.
Seterusnya, tampal kain felt yang dipotong
itu menggunakan gam UHU. Dengan ini
terhasilnya gambar beruang yang telah siap
dibuat.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Langkah kelima

Hias gambar beruang tersebut dengan


bahan yang sesuai.

Langkah keenam

Potong boneka tersebut mengikut bentuk

eva foam.
Dengan ini, potongan boneka tersebut telah
siap dihasilkan.

Langkah ketujuh

Tampal lidi yang secukupnya di belakang

boneka.
Akhirnya boneka lidi telah siap dihasilkan
dengan jayanya.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


9.0

REFLEKSI

Apakah

masalah

yang

Mengapakah ia berlaku?

terdapat di sekolah?

Bagaimanakah

ia

boleh

dielakkan?

Apakah bentuk inovasi yang


boleh

dilakukan

untuk

mengatasi masalah ini?


Peralatan seni tidak mencukupi

Guru

tidak

peralatan
Kekurangan tenaga pengajar

menyelenggara
seni

Pihak

pengurusan

sekolah

Guru

boleh

menyediakan

dengan

boleh mewujudkan guru panitia

senarai

seragam dan konsisten


Kekurangan guru yang terlatih

yang khas untuk subjek PSV.


Meningkatkan
kuota

dan bilangan seni.


Menggalakkan

dalam bidang ini.

pengambilan

memberikan insentif

guru

pelatih

dalam bidang ini.

semak

penggunaan
dan
kepada

guru yang telah mengambil


subjek PSV sebagai subjek
minor untuk mengajar subjek

Ketiadaan

bilik

khas

untuk

Sekolah kekurangan dana dan

Penyumbangan

kemudahan infrastruktur.

kemudahan peralatan daripada

yang

Murid berasa jemu dan tidak

Persekitaran bilik seni tidak

pihak PIBG dan masyarakat.


Menceriakan bilik seni agar

digunakan sebagai bilik seni.


Menampal karya murid-murid

mempunyai

kondusif.

lebih menarik dan selesa.

di papan dan dinding-dinding

digunakan sebagai bilik seni

motivasi

untuk

dana

dan

tersebut di sekolah.
Mengubahsuai bilik
sedia

ada

darjah
untuk

belajar dalam bilik seni


Murid-murid tidak mempunyai

Guru

menekankan

Kerajaan harus mengadakan

bilik tersebut.
Mengintegrasikan

kesedaran

pengajaran subjek PSV dalam

bengkel atau kursus tentang

matapelajaran

pembelajaran harian.

kepentingan

pengajaran dan pembelajaran

kepentingan
subjek PSV

tentang
mempelajari

tidak

PSV

dalam

matapelajaran
perkembangan

subjek lain.

seni

dalam

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


emosi

dan

jasmani

murid-

murid.
10.0

KESIMPULAN
Matlamat Pendidikan Seni dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan warganegara yang berbudaya dalam
kehidupan, imaginatif, kreatif, intelek, inovatif dan afektif terhadap ciri-ciri estetika agar diamalkan untuk pembinaan insan yang
seimbang dan harmonis. Di samping untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai alam sekitar, keindahan seni
dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Jika dilihat matlamat Kurikulum Pendidikan Seni sama ada McFee (melalui penerokaan), Lansing (domain utama), Feldman
(pengajian), Efland (ekspresi dan respon) dan Kementerian Pelajaran Malaysia-KPM (aktiviti-aktiviti kreatif), semua membawa harapan
yang sama iaitu untuk melahirkan golongan pelajar seterusnya masyarakat yang seimbang dari aspek kemahiran berkarya dan juga
penguasaan pengetahuan seni. Dalam banyak perkara, matlamat Lansing yang paling hampir dengan matlamat KPM iaitu melahirkan
individu yang berimaginatif, kreatif dan berpengetahuan di samping boleh menggunakan pengetahuan seni dalam kehidupan seharian
(seni sebagai cara hidup).
Pemilihan boneka lidi adalah tepat di mana perkembangan kanak-kanak dari segi psikomotor, fizikal, mental, emosi dan jasmani
dapat ditingkatkan. Malah aktiviti boneka ini dapat meningkatkan kreativiti dan imaginasi kanak-kanak dalan usaha menghasilkan
boneka lidi ini. Proses pengajaran dan pembelajaran yang bertema boleh menimbulkan suasana di dalam kelas lebih menyeronokkan
dan kondusif.

11.0

RUJUKAN

Kreativiti Guru Pendidikan Seni. (2003). Universiti Putra Malaysia Press.

Loy Chee Luen (2011), Perkembangan Seni dan Kraf Kanak-Kanak,


Gerak Ilmu Sdn. Bhd.

PSV 3073E PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR


Ismail, S. Z. (2012). Warisan Seni Budaya Melayu. Jurnal Melayu.

Md. Nasir Ibrahim & Prof. Madya Iberahim Hassan.(2003). Pendidikan Seni untuk Maktab &
Universiti. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

(n.d.). Retrieved Februari 06, 2015, from


http://www.ppdjasin.edu.my/unitakademik/attachments/049_sp_pseni_kbsr.pdf
(n.d.). Retrieved Februari 08, 2015, from
http://www.ipislam.edu.my/uploaded/ModulPGSR/PSV3105.pdf
(n.d.). Retrieved Februari 15, 2015, from
http://web.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/seni/kbsr/hsp_pseni_y4.pdf
Yew Kam Keong. (2003). Bebaskan Kreativiti Anda. Kula Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai