Anda di halaman 1dari 24

Pengenalan

Seni dalam pendidikan telah mula diajar di sekolah rendah mulai daripada
tahun 1 dan berterusan hingga ke tingkatan lima. Tiga cabang utama seni dalam
pendidikan ialah Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni
Pergerakan. Namun, di peringkat sekolah rendah ketiga-tiga cabang seni ini
telah dipecahkan dan pengajaran berlangsung secara berasingan. Pembahagian
masa juga melibatkan tempoh yang berasingan. Pemberatan pengajaran dan
pembelajaran di sekolah rendah adalah sama iaitu 60 minit seminggu diajarkan
sebanyak 2 masa berganda dalam seminggu.
Penggabungjalinan atau pengubungkaitan antara ketiga-tiganya bolah
dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
Penerapan ketiga-tiga unsur dapat meningkatkan pemahaman pelajar disamping
menambahkan minat kepada murid terutama aktiviti yang dirancang akan lebih
menarik.
Pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dan
pembelajaran terancang dapat dilakukan terutama yang melibatkan pengajaran
bertema. Penggunaan ketiga-tiga unsur menerbitkan keinginan murid untuk
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

2.

Pembahagian bidang dalam Seni Dalam Pendidikan


Terdapat tiga cabang seni dalam Seni dalam Pendidikan iaitu:

2.1

i.

Pendidikan Seni Visual

ii.

Pendidikan Muzik

iii.

Pendidikan Seni Pergerakan

Pendidikan Seni Visual


Seni dalam pendidikan adalah mendidik seni dalam Pengajaran dan
pembelajaran yang dimulakan dari tahap 1 lagi di institusi-institusi
pendidikan seperti di sekolah-sekolah atau di Institusi-institusi Pengajian
Tinggi. Setiap tahapnya ada pendekatan yang berbeza serta objektif dan
matlamatnya yang khusus.
Seni dalam pendidikan dimulakan dari Pra-Sekolah yang
mengambil pendekatan bermain-main sambil menghasilkan kerja-kerja
seni.
Di sekolah rendah aktiviti-aktiviti seni mula diperkenalkan dengan
memfokus ke[pada 4 bidang:
i.

Melukis dan menggambar

ii.

Mereka dan mencorak

iii.

Kraf tradisional

iv.

Membentuk dan membuat binaan

Di Sekolah Menengah pula asas-asas seni secara teori dan praktik mula
di dedahkan kepada murid-murid. Antara yang penting ialah unsur-unsur asas
seni seperti garisan,rupa,bentuk,jalinan,warna dan ruang. Dengan mengenali
asas-asas ini barulah seseorang pelajar itu mampu untuk menghasilkan kerja
seni atau menghayati hasil seni.

Seni Dalam Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk teori dan


amali. Tumpuan

diberi

kepada

aktiviti

yang

mendorong

murid-murid

menggunakan imaginasi, ekspresi. Inkuiri dan kecerdasan pelbagai.


Penekanan juga diberi kepada aspek penglibatan secara aktif dan
menyeronokan serta

pembelajaran

dan

pemindahan

pembelajaran

yang

berkesan untuk meningkatkan perkembangan individu yang menyeluruh.


Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual.
Berkepekaan terhadap warna, garis, bentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual
secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Contoh aktiviti:
melukis, mengecat, skema warna, garis rentuk dan ruang, mencipta gambaran
mental, imaginasi aktif, peta minda, menvisual secara spatial dan mengorientasi
diri dalam matriks ruang.
2.2

Pendidikan Muzik

Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan


melalui muzik. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi
atau kelangsingan suatu hasil muzik.
Contoh aktiviti: Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian
dan drama lagu. Muzik adalah sebahagian daripada alam kehidupan pelajar
yang tidak boleh

dipisahkan. Tanpa muzik bererti kehidupan pelajar kurang

sempurna. Muzik juga satu cabang budaya dan akan menimbulkan respon yang
baik kepada pelajar terutama mata pelajaran muzik.
Guru memainkan pernan untuk memperkembangkan bakat dan minat
pelajar. Murid-murid telah mempunyai sifat emosi, kreativiti, nilai estetika dan
etika tertentu.

2.3

Pendidikan Seni Pergerakan


Matapelajaran ini mendedahkan kepada pelajar tentang kepentingan

kecergasan fizikal dalam kehidupan seharian, ia juga memberi tunjuk ajar


tentang aktiviti fizikal yang boleh dijalankan untuk mengekalkan kehidupan yang
sihat dan cergas.
Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi,
keseimbangan dan kelenturan badan. Menggunakan anggota badan untuk
meluahkan idea dan perasaan.
Contoh aktiviti: Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani,
latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri.
Tubuh badan menjadi satu-satunya peralatan dan aktiviti disiplin ini boleh
dilakukan sesiapa saja kerana ia membabitkan semua kemahiran semula jadi
yang boleh dilakukan manusia iaitu berlari, melompat juga memanjat.
Ia juga dilihat sebagai suatu cara yang membolehkan seseorang
meneroka potensi tubuh badan mereka sama ada mampu untuk menghadapi
halangan menggunakan pergerakan yang menggabungkan kawalan dan
keaktifan. Kelengkapan dan peralatan juga diperlukan untuk menjalankan
pelbagai aktivitiseperti merangkak, melompat, berguling dan bergayut dari suatu
tempat serta mengseimbangkan diri adalah perkara asas dalam aktiviti ini.

3.

Kesan Positif Tiga Cabang Seni dalam Pendidikan


Seni Dalam Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk teori dan amali.

Tumpuan diberi kepada aktiviti yang mendorong murid-murid menggunakan


imaginasi, ekspresi. Inkuiri dan kecerdasan pelbagai.
Penekanan juga diberi kepada aspek penglibatan secara aktif dan
menyeronokan serta

pembelajaran

dan

pemindahan

pembelajaran

yang

berkesan untuk meningkatkan perkembangan individu yang menyeluruh. Antara


kesan positif penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran ialah:
1.

Memperoleh pengalaman seni visual, muzik dan pergerakan serta

menggunakannya sebagai asas perhubungan pengetahuan dalam proses


pembelajaran;
2.

Mengaplikasikan

menghubungkaitkan
3.

konsep

pengalaman

pembelajaran
Seni

Visual,

melalui
Muzik

seni

dan

dengan

Pergerakan;

Membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran

kreatif dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan;


4.

Meneroka ketiga-tiga komponen iaitu Seni Visual, Muzik dan Pergerakan

untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman


5.

Mengintegrasikan aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dengan

mata pelajaran lain


6.

Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman

Seni Visual, Muzik dan Pergerakan.

Merangkumi 3 bidang iaitu Seni visual, Muzik dan Pergerakan dalam


pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak.Kefahaman dalam ketiga tiga
bidang ini boleh dicapai melalui penerokaan, memperoleh pengalaman dan
ekspresi.
Aktiviti-aktiviti seni dalam pendidikan ini kemudiannya diintegrasikan ke
dalam mata pelajaran lain. Setiap insan berhak menerima pendidikan dan
pemahaman tentang seni tanpa mengira latar belakang, bakat atau kebolehan.
Integrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan meningkatkan perkembangan insan
dan minda secara holistik dan membantu meningkatkan kreativiti dan ekspresi
kendiri seseorang.
Teori-teori

dari

ahli

psikologi

kognitif

dan

konstruktivisme

telah

membuktikan kanak-kanak tidak memperolehi pengetahuan secara pasif, tetapi


mereka membina pengetahuan secara aktif. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh
Howard Gardner telah menyokong seni diberi peranan yang lebih penting dalam
kurikulum; ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan
yang pelbagai
Aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai.
Melalui aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan, kanak-kanak dapat
melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. Integrasi
ketiga-tiga

bidang

ini

dengan

mata

pelajaran

lain

membantu

dalam

mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan.


Pengalaman optima melalui Seni membawa kepada keyakinan diri dan
kemahiran

belajar

disamping

itu

dapat

memperkembangkan

kemahiran

meneroka, pengalaman dan ekspresi. Penggunaan seni dalam pendidikan ini


juga akan menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh.
Pelajar juga dapat belajar cara belajar iaitu aplikasi informasi secara berkesan

dengan melibatkan penghubungkaitan, gerak hati, celik akal dan kecerdasan


yang ada pada diri pelajar.
4.

Pelaksanaan hubungkait ketiga-tiga bidang


Seni merupakan asas kepada perkembangan individu. Jika diajar dengan

baik, maka dapat meransang kepekaan deria kerana semua deria merupakan
ruang bagi pembelajaran.
Kanak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan
pengetahuan yang mereka temui. Suara keriangan kanak-kanak yang jelas
kedengaran dalam bilik darjah patut digalakkan semasa pembelajaran.
Justeru itu seni membolehkan kanak-kanak menyertai proses
pendidikan sepenuhnya tanpa merasa sebarang perbezaan.Melalui aktiviti seni,
daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya, menggunakan
lagu untuk memperkenalkan tajuk Lebah. Semasa kanak-kanak menyanyikan
lagu, mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang.
Seterusnya kanak-kanak menghasilkan gambar lebah. Ini membantu
pembelajaran terhadap tajuk tersebut. Semasa belajar bersama-sama, mereka
membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum.
5.

Peranan guru dan murid dalam pelaksanaan hubung kait


Kerap kali didapati guru-guru yang mengajar Pendidikan seni di sekolah

menggunakan pendekatan dan bimbingan yang sama seperti mengajar mata


pelajaran akademik yang lain. Sebagai contoh, penyampaian maklumat untuk
murid-murid mereka lulus peperiksaan lebih diutamakan daripada soal
pembentukan peribadi yang seimbang. Tanggapan bahawa pendekatan kepada
pengajaran
pelajaran

mata pelajaran Pendidikan Seni adalah serupa dengan mata


lain

adalah

salah.

Walaupun

tumpuan

utama

adalah

untuk

mendapatkan keputusan yang terbaik dalam peperiksaan namun pembentukan


peribadi murid tidak harus diabaikan terutamanya di peringkat kanak-kanak.
Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.
1. Keinginan untuk bergerak.
Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri
dalam sebarang kegiatan fizikal
2. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf
Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu
dihargai
3. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya

dan sebagai ahli

dalam masyarakat
Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima disanjung, dihargai dan dihormati
oleh orang lain
4. Keinginan untuk bersaing
Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan
fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya.
5. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik.
Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk penampilan diri atau
harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat.

6. Keinginan untuk meneroka


Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar
biasa tetapi menyeronokkan
7. Keinginan untuk pencapaian kreatif.
Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif
8. Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan.
Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea
mengenai diri dan persekitaran mereka.
9. Keinginan untuk kefahaman.
Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan
kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Justeru itu mereka dapat
meneroka, menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan
persekitaran.
Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri
mereka. Untuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan bergantung
kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan
yang mereka gunakan. Kefahaman yang baik tentang perkembangan kanakkanak dapat membantu kita mengatur bahan-bahan pembelajaran secara
berperingkat dan juga bersepadu supaya kanak-kanak boleh belajar mengikut
pengalaman lama

Sifat kanak-kanak pada peringkat ini lebih berdasarkan interaksi mereka


dengan alam sekeliling melalui pancaindera masing-masing. Kanak-kanak sedar
akan kewujudan sesuatu benda hanya jika benda itu boleh dikesan oleh salah
satu deria pancaindera. Kanak-kanak mula memperoleh kebolehan pengekalan
iaitu kebolehan untuk menyimpan imej-imej mental tentang sesuatu konsep
abstrak atau objek fizikal.
Pengetahuan sedia ada boleh dikaitkan melalui cara-cara yang sesuai
kepada tahap perkembangan kanak-kanak. Antaranya ialah menggunakan aksi
kanak-kanak, objek yang konkrit dan isi kandungan yang ada kaitan dengan
kehidupan seharian di peringkat itu. Apabila pengetahuan pasif diaktifkan,
persepsi, kognisi dan pembelajaran berlaku secara semulajadinya.
Peranan pergerakan dalam perkembangan kanak-kanak dengan memberi
contoh aktiviti pergerakan di bilik darjah. Pergerakan boleh diintegrasikan
menerusi kurikulum dalam mata pelajaran yang tertentu seperti Sains,
Matematik, Bahasa,Seni dan Kajian Sosial.
Pelaksanaan Penghubungkaitan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Penguhubungkaitan merupakan satu jaringan yang saling berkait antara
satu sama lain. Untuk meningkatkan tahap kefahaman sesuatu mata pelajaran
maka satu jaringan yang khusus perlu diadakan terutamanya dari segi
penghubungkaitan kemahiran-kemahiran pada setiap mata pelajaran.
Bagi

menjelaskan

penguhubngkaitan

ketiga-tiga

bidang

ini

maka

penggabungan pendidikan seni visual, pendidikan seni muzik dan pendidikan


seni pergerakan saya terapkan dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang
bertema Alam Sekitar dan bertajuk Sayangi Bumi. Bagi memperkenalkan tajuk
satu sesi soaljawab mengenai tempat-tempat perkelahan, atau kawasan

10

perkelahan yang menarik telah diadakan. Dari sini guru dapat mencungkil bakat,
dan pengetahuan sedia ada pelajar.
Seterusnya bagi mengukuhkan pengetahuan asas pelajar maka, satu sesi
tayangan video telah diadakan. Dalam tayangan ini pelajar ditunjukkan kawasankawasan perkelahan yang menarik yang terdapat di negara ini. Pelajar
memberikan respon terhadap tayangan video ini. Disini kita menjana idea
mereka melalui seni muzik yang sama-sama dimainkan dalam tayangan
tersebut.

Perkembangan

pelajaran

diteruskan

dengan

pelajar-pelajar

membentuk kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru. Setiap kumpulan akan
mengeluarkan bahan-bahan untuk membina model kawasan pergunungan yang
mengandungi gunung, sungai, pokok dan kawasan pertanian atau petempatan.
Oleh kerana masa yang diperuntukkan adalah terhad maka, pelajar akan saling
Bantu-membantu menyiapkan tugasan ini. Hal ini secara tidak langsung
menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran saya.
Berdasarkan kumpulan yang telah dibentuk maka pelajar akan beraksi
mengikut lagu yang dimainkan. Berdasarkan lagu Hijau nyanyian Zainal Abidin
yang dimainkan maka pelajar akan menggayakan Suasana di kawasan
perkelahan, hutan, aktiviti menebang pokok dan akibat yang berlaku apabila
banyak pokok telah ditebang atau dimusnahkan. Secara tidak langsung pelajar
telah diterapkan Pendidikan Seni Lakonan dalam pembelajaran mereka.
Dalam lakonan atau aksi yang ditunjukkan oleh pelajar pelajar telah
melakukan

pergerakan

yang

bebas.

Di

sinilah

berlakunya

penerapan

Pendidikan Seni Pergerakan Yang melibatkan pergerakan tangan, kepala, kaki


dan keseluruhan anggota badan kerana masing-masing mempunyai watak yang
telah ditentukan.

11

Peranan Guru Dalam Melaksanakan Penghubungkaitan


Perancangan yang sistematik adalah dieprlukan oleh guru untuk
menimbulkan minat pelajar. Perkara pokok dalam penyediaan rancangan
mengajar ialah penentuan objektif.

Guru perlu mengenalpasti pengetahuan

sedia ada pelajar.


Bagi memperkembangkan pengajaran, guru perlulah menentukan strategi
pengajaran yang sesuai. Pemilihan aktiviti dan pendekatan yang sesuai akan
menimbulkan minat murid dan murid dapat bertindak balas dalam pembelajaran.
Pembahagian masa yang betul juga akan mengurangkan kebosanan
pelajar semasa belajar. Aktiviti yang padat, ditambah penggunaan bahan yang
sesuai, penggunaan ruang aktiviti secara maksima menimbulkan keseronokan
pelajar.

Pemilihan sumber yang bertepatan akan memudahkan pencapaian

objektif pembelajaran. Kesesuaian bahan, alatan dalam keadaan baik dan suara
yang jelas membantu murid menunjukkan reaksi baik.
Pengawalan kelas amat dititikberatkan dalam menjalankan aktiviti seni
pergerakan. Disebabkan pergerakan yang bebas, maka pelajar akan melakukan
apa sahaja pergerakan yang sesuai dengan lagu. Justeru, kawalan oleh guru
amat penting bermula dari penerangan sebelum aktiviti dijalankan.
Penilaian di akhir proses pengajaran dan pembelajaran akan dibuat oleh
guru. Kekemasan kerja, sikap tanggungjawab dan kerjasama serta penglibatan
dalam aktiviti diambil berat.

12

Peranan Murid Dalam Menjalankan Penghubungkaitan


Murid telah tahu atau mempunyai pengetahuan sedia ada yang kukuh
tentang isi pelajaran.

Contohnya apabila guru menayangkan video tentang

kawasan perkelahan yang menarik, pelajar segera memberikan respon.


Pelajar telah bersedia dengan bahan untuk membuat model kerana telah
diberitahu lebih awal oleh guru. Persediaan bahan ini akan banyak dilakukan di
rumah kerana melibatkan kertas yang ditumbuk dang am yang bayak.
Pembahagian tugas dan bahan yang diperlukan dilakukan oleh ahli dalam
kumpulan itu. Penglibatan diri secara aktif akan memberikan pengalaman yang
baik kepada pelajar. Pelajar yang pasif dibantu agar bersama-sama melibatkan
diri. Kerjasama daripada guru dan pelajar terutama menyiapkan model,
menyanyi dan beraksi memmerlukan komitmen tinggi dari pelajar.
Pelajar juga harus ada kemahiran social kerana utnuk menjayakan aktiviti
ini komunikasi antara murid-murid amat penting agar timbul keserasian di
samping mendedahkan semangat kerjasama.
Akhirnya penglibatan, penguasaan dan pencapaian objektif hanya akan
ditentukan dalam masa penilaian yang dijalankan oleh guru. Guru akan menilai
dan memberi maklumbalas yang positif terhadap pelajar sepanjang proses
pengajaran dan pembelajaran.

13

6.

Pengajaran Bertema
Menurut Abdul Rahim(2006), Pengajaran bertema adalah guru memilih

satu topik atau perkara sebagai tema pengajarannya seperti kasih sayang,
hidupan laut atau ikan, melawat zoo dan lain-lain. Sekiranya guru memilih tema
kasih sayang , pengajarannya akan berkisar kepada tema ini melalui persediaan
mengajar, bahan Bantu mengajar, aktiviti pembelajaran seperti main peranan
atau lakonan, tayangan video dan berbagi-bagai aktiviti yang boleh menerapkan
nilai kasih saying di dalam diri murid.
Pendekatan Bertema selalu digunapakai oleh para pendidik kerana ia
memenuhi keperluan asas dalam pembelajaran. Pendekatan ini memenuhi
keperluan kanak-kanak kerana menggabungjalinkan pelbagai aspek. Tema
merangkumi isi pengajaran yang hendak disampaikan. Tema memberi makna
dan tujuan untuk pembelajaran.
Pendekatan bertema merangkumi

bahan, aktiviti dan teknik yang

dirancang secara tersusun mengikut tema. Ia memberi peluang kepada guru


menghubung jalinkan isi pengajaran dengan mata pelajaran lain.
pelajar diberi peluang meneroka, mengalami dan mencari peluang.

14

Melaluinya

Pemilihan Pendekatan Bertema.


Tarikh

: 3 Julai 2007

Masa

: 7.45 8.45 pagi

Kelas

: 6 Anggerik

Mata pelajaran

: Bahasa Melayu

Tema

: Alam Sekitar

Tajuk

: Sayangi Bumi

Objektif

: Di harap murid dapat:


1. Menyiapkan model gunung serta kawasan hutan
2. Melakonkan aksi bagi mengiringi lagu yang dimainkan
3. Bersama-sama menyanyikan lagu Hijau ( Lampiran )

Aktiviti

:
1. Bersoaljawab tentang aktiviti yang pernah disertai oleh
murid seperti berkelah, perkhemahan atau kembara.
2. Membina model gunung serta pokok-pokok daripada
kertas yang ditumbuk atau tanah liat
3. Menyediakan kumpulan untuk lakonan berdasarkan lagu
Hijau
4. Bersama-sama menyanyikan lagi Hijau sambil berlakon
atau menyiapkan model
5. Membuat kolaj daripada guntingan akhbar atau majalah.

BBM

; 1.

Radio

2.

Cakera Padat Tayangan Video

3.

Kertas Tumbuk

4.

Warna

5.

Lembaran Kerja

15

7.

Perkara penting dalam pengajaran bertema yang dipilih


Terdapat beberapa perkara penting yang terdapat dalam pemilihan tema

di atas. Memandangkan keadaan alam sekitar yang semakin tercemar maka


adalah bertepatan tema yang dipilih. Ia untuk menyedarkan pelajar keperluan
memelihara, menjaga alam sekitar.
Bukan sesekali isu mengenai alam sekitar diperbincangkan. Tidak hanya
di kalangan masyarakat setempat bahkan menjadi isu hangat di peringkat global.
Bagi masyarakat, apa yang diperbincangkan mungkin sekadar menyentuh
persoalan asas seperti kebersihan saja dan di peringkat sejagat pula banyak
membabitkan isu yang lebih serius, misalnya apa sedang diperkatakan di sanasini ketika ini iaitu isu pemanasan global dan perubahan iklim dunia.
Namun, perbincangan mengenai alam sekitar dilihat seolah-olah
tenggelam-timbul. Ia cuma diberi perhatian bila berlakunya kerosakan atau
insiden buruk membabit alam sekitar yang memberi kesan kepada kehidupan
manusia seperti bencana alam atau kekurangan sumber semula jadi.
Apabila terjadi perkara sebegini, barulah orang ramai akan menilai
semula tindakan mereka terhadap alam sekitar selama ini namun ramai juga
yang sekadar `hangat-hangat tahi ayam. Bila isu berkenaan `sejuk, masingmasing kembali ke perangai lama.
Benarlah pendapat yang dikongsi sesetengah pihak; kesedaran dan
tanggungjawab terhadap alam sekitar seharusnya tersemat pada diri setiap
individu tanpa perlu disuruh-suruh.

16

Secara ringkasnya isi pengajaran bertema :


i. Kepentingan menjaga alam sekitar
ii. Kesedaran tentang kepentingan alam sekitar
iii. Isu yang telah lama dipersoalkan tetapi masih tiada jalan penyelesaian
iv. Cara-cara menjaga alam sekitar
8.

Aktiviti pengintegrasian mata pelajaran


Terdapat pelbagai aktiviti yang cuba diselitkan dalam proses pengajaran

dan pembelajaran yang dijalankan. Penggabungjalinan antara ketiga-tiga bidang


telah menimbulkan satu suasana pembelajaran yang baik dan menyeronokkan.
Pengintegrasian aktiviti yang telah dijalnkan adalah diperincikan seperti dibawah:
1.

Aktiviti melibatkan Pendidikan Seni Visual


Aktiviti

pengintegrasian

melibatkan

Pendidikan

Seni

Visual

telah

diterapkan dalam pengajaran saya. Ia melibatkan pembinaan model gunungganang dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Penggunaan
bahan terbuang untuk digunakan semula telah saya terapkan dalam penyediaan
bahan membina model. Penyediaan model memerlukan kerjasama antara
semua ahli kumpulan kerana aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan.
Penglibatan semua ahli menjadi asas kepada penyediaan model.
Secara tidak langsung saya telah menerapkan unsur nilai-nilai murni
dalam pengajaran saya. Saya telah menambahkan satu lagi kemahiran nilai-nilai
murni di samping kemahiran yang lain.

17

2.

Aktiviti Pendidikan Seni Muzik


Pengintegrasian dalam Pendidikan Seni Muzik telah saya lakukan dengan

menyanyikan lagu Hijau secara beramai-ramai. Kaedah ini memberikan peluang


kepada pelajar untuk melahirkan perasaan setelah lama menyiapkan model.
Disebabkan aktiviti pertama memakan masa yang agak lama maka, pelajar pasti
berasa bosan dan guru memberi peluang kepada pelajar untuk bersama-sama
menyanyi lagu sama ada mengikut radio atau bersendirian.
3.

Pendidikan Seni Pergerakan


Semasa muzik dimainkan oleh guru dan pelajar-pelajar bersama-sama

menyanyikan

lagi

Hijau,

pelajar

telah

melakukan

pergerakan

dengan

menggayakan pergerakan bebas seperti burung atau pokok yang bergoyang.


Penerapan aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar utnuk meluahkan
perasaan secara pergerakan terancang. Guru mengawal pergerakan pelajar.

9. Keberkesanan pengajaran kepada proses pembelajaran murid


Seni Visual merupakan satu kaedah pengajaran di mana kita mengajar
student kita ke arah mengenal objek-objek alam semulajadi dan alam benda. Ia
lebih kepada hasilan garisan ke arah membentuk rupa dan kesenian.
Muzik dan pergerakan pula merupakan satu subjek khas yang banyak
memberi kesan di dalam kerohanian umpamanya seperti sayang menyayangi,
kejiwaan yang akan digambarkan semasa menghayati muzik dan lirik, malah
pelajar lebih senang untuk diserapkan dengan nilai-nilai murni di dalam proses
pembelajaran.

18

Kesan positif kepada guru ialah kita akan saling memahami perasaan
(guru dan pelajar) ketika kita menyertai proses pengajaran dan pembelajaran
ketiga-tiga subjek di atas. Malah pelajar lebih senang berbicara dari hati ke hati
antara guru yang mengajar subjek berikut.
Mata pelajaran Bahasa Melayu meliputi skop yang amat luas. Justeru,
penggunaan alatan, pemilihan bahan, aktiviti dan penghubungkaitan yang
berkesan akan menimbulkan suasana pembelajaran yang kondusif. Pemilihan
kaedah pengajaran bukan hanya berpusatkan guru tetapi menumpukan kepada
penglibatan pelajar.
Melalui aktiviti yang dijalankan, secara tidak langsung murid telah tahu
akan tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar. Puncapunca kerosakan alam sekitar dan akibat yang timbul dari kerosakan alam
sekitar. Perasaan Sayangi Bumi akan timbul semasa mereka menyiapkan model
walaupun aktiviti ini akan memakan masa yang panjang, namun sepanjang
proses menyiapkan tugasan ini perasaan saying akan alam sekitar akan timbul.
Dewasa ini, pelajar-pelajar banyak didedahkan dengan kerosakan alam
sekitar. Penebangan hutan secara berleluasa dan isu-isu yang melibatkan
pencemaran banyak dipertontonkan di media massa. Melalui tayangan video
mereka akan tahu masih ada lagi kawasan yang kekal seperti asal dan boleh
dikunjungi oleh mereka.
Melalui aktiviti lakonan atau beraksi dalam pergerakan yang bebas,
pelajar memahami keperluan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia untuk
hidup.

Semua hidupan ini perlu bebas menentukan kehidupan sendiri

sebagaimana bebasnya aktiviti yang mereka jalani. Murid akan bergerak, berfikir
dan merasai sesuatu secara langsung. Pada masa yang sama mereka
berpeluang menggunakan domain kognitif, psikomotor dan afektif.

19

Dalam aktiviti nyanyian yang dijalankan, penghayatan terhadap lirik yang


menumpukan kepada kehijauan memberikan kesedaran tentang kepentingan
alam sekitar. Suasana yang meriah dan penglibatan pelajar secara menyeluruh
menimbulkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan penglibatan
nurid yang aktif dalam muzik, mereka akan dapat membina pertumbuhan dan
perkembangan fizikal, emosi dan sosial. Ini akan dapat membantu meningkatkan
minat murid terhadap mata pelajaran lain.
Murid tidak hanya duduk statik di satu titik sahaja, tetapi bergerak bebas
meliputi keseluruhan kawasan kelas. Perlakuan pelbagai aksi, penglibatan dalam
menyiapkan model menunjukkan sikap Bantu-membantu di kalangan pelajar.
10.

Jenis alatan yang sesuai digunakan dan kesan penggunaan alatan

10.1 Melalui aktiviti penerokaan


Murid telah mengalami pengalaman penerokaan semasa menjalankan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penerokaan adalah mencari maksud atau
menyelidik sesuatu untuk mendapatkan maklumat yang baru.

Peranan guru

adalah terhad dalam menjalankan aktiviti ini. Guru hanya bertindak sebagai
pemudahcara dan memberi bimbingan kepada pelajar yang menghadapi
masalah. Contohnya dalam menyiapkan model pelajar telah berbincang dalam
kumpulan utnuk mendapatakan hasil terbaik. Hasil perbincangan melibatkan
penyediaan bahan, perancangan dan bentuk penghasilan projek nanti.
Murid telah meneroka dengan melakukan bebrepa ujikaji atau projek,
menyelidik dan mengeluarkan banyak idea dan pandangan bagi membantu ahli
yang lain.

Penjanaan idea yang bertrusan ini akan menyebabkan pelajar

menjadi kreatif dan imaginatif

20

Melalui aktiviti yang telah dijalankan, murid telah melakukan penerokaan


dalam menghasilkan model, penerokaan terhadap bunyi yang diperdengarkan.
Kefahaman pelajar terhadap lirik dan melodi lagu memudahkan pelajar mengikut
rentak lagu yang dimainkan.
Dalam tayangan video yang dilakukan murid meneroka keindahan alam
sekitar yang belum tercemar. Pelajar dibiarkan meneroka tayangan video tanpa
bantuan guru. Catatan yang dilakukan oleh mereka membantu pemahaman atau
semasa menjawab soalan di akhir sesi pembelajaran.
Dalam aktiviti menyiapakan model pelajar dibiarkan bebas bergerak dan
meneroka pengalaman masing-masing. Ada antara mereka pernah mengikuti
keluarga

berkelah

atau

melalui

kawasan

pergunungan.

Pelajar

cuba

mengimaginasikan pengalaman mereka terhadap bentuk yang akan dihasilkan.


Di sinilah nilai murni tolak ansur diperlukan.
Dalam pergerakan mengikut rentak muzik pelajar berpeluang untuk
meneroka menggunakan anggota badan seperti tangan dengan mendepakan
tangan seperti burung terbang, berdiri di satu tempat sambil menggoyanggoyangkan badan seperti pokok yang ditiup angin dan sebagainya.
10.2

Melalui pemerolehan pengalaman


Melalui

penghubungkaitan

Pendidikan

Seni

pelajar

memperolehi

pengalaman untuk menghasilkan sesuatu yang pernah dilihat atau dirasai.


Pencetusan idea ini menggambarkan kesediaan pelajar untuk meluahkan idea
secara bersama-sama. Pengalaman ini memberikan peluang kepada pelajar
untuk menyelesaikan masalah antara ahli, melakukan gerak tangan, melakukan
penciptaan dan membuat penilaian secara bijak, cekap dan teratur.

21

Melalui muzik pelajar dapat meluahkan perasaan mereka. Mereka


mendapat pengalaman menyanyikan lagu secara bersama-sama, menghayati
lirik lagu dan cuba untuk menonjolkan diri dalam setiap baris yang dinyanyikan.
Melalui aktiviti ini pelajar merasai keseronokan, kepuasan, kegembiraan dan
kejayaan dalam menghasilkan model atau semasa menyanyi.
Melalui seni pergerakan pelajar mendapat pengalaman untuk menjiwai
perasaan dan gaya seperti unggas yang terbang, pokok yang bergoyang dan
sebagainya. Pengalaman ini berguna untuk melahirkan perasaan cintakan alam
sekitar.
10.3

Mengalami Ekspresi
Berbagai cara untuk melahirkan ekspresi. Pelajar melakukan pellbagai

ekspresi muka dan gerak badan untk memenuhi setiap pergerakan. Dalam seni
visual pelajar melakukan ekspresi dengan membina model melalui pengalaman
yang telah dialami.

Pelbagai ekspresi dilakukan dalam menyiapkan tugasan

termasuk gerak badan dan pengeluaran idea.


Dalam seni muzik pelajar melahirkan ekspresi wajah dan senyuman
semasa menyanyikan lagu yang dimainkan. Jelas kelihatan wajah kegembiraan
dan keriangan pada diri pelajar.
Dalam penghubungkaitan seni pergerakan pelajar melakukan ekspresi
dengan menggayakan gaya seperti burung terbang, pokok yang bergoyang dan
sebagainya. Ekspresi ini menggambarkan kegembiraan dan peluahan perasaan
pelajar yang telah mengalami kebosanan semasa melakukan aktiviti pendidikan
seni.

22

10.3

Kesan Penggunaan alatan


Proses pengajaran dan pembelajaran adalah proses yang lama dan

memerlukan kesabaran untuk menguasai kemahiran. Walau apa sahaja aktiviti


yang dirang dan akan dilaksanakan semuanya mestilah menjurus kepada
pencapaian objektif pengajaran oleh guru.
Penggunaan alatan dan kepelbagaian bahan yang digunakan ditambah
dengan pemilihan kaedah dan pendekatan memudahkan pencapaian objektif.
Penglibatan pelajar tidak terhad jika melakukan gabungjalin mata pelajaran atau
hubungkait kemahiran dalam pengajaran guru.

Penggunaan alatan akan

menarik perhatian pelajar mengikuti pelajaran.


Penglibatan pelajar ditambah pengetahuan sedia ada pelajar menjadikan
pelajar lebih mudah menguasai isi pengajaran. Bahan-bahan yang disediakan
serta aktiviti yang dirancang teliti dapat memenuhi keperluan murid dari segi
kognitif, psikomotor, social dan emosi. Setiap murid digalkkan mengembangkan
bakat dan kebolehan yang ada dalam bidang lukisan, membentuk, muzik dan
pergerakan.
Seseorang guru perlu mempelbagaikan peranan dalam mengendalikan
pengajaran agar pembelajaran berlangsung dengan berkesan. Dalam aktiviti
yang dilakukan kaedah nyanyian, lukisan dan pergerakan membantu guru
merancang aktiviti yang banyak berpusatkan kepada murid. Guru lebih bertindak
hanya sebagai fasilitator.
Keseluruhannya semua aktiviti dan pergerakan yang dirancang lebih
mementingkan murid. Murid berasa seronok dan ingin mengalami pengalaman
yang sama pada masa hadapan. Terpulanglah kepada guru untuk merancang
aktiviti yang menarik sepanjang pengajaran dan pembelajaran.

23

12.

Penutup
Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penghubungkaitan ketiga-

tiga bidang dalam Seni Dalam Pendidikan akan memudahkan pencapaian


objektif pembelajaran. Dalam bidang Seni Visual, pelajar berpeluang untuk
menunjukkan sikap kerjasama, kerativiti, penerapan nilai-nilai murni serta proses
pembelajaran

yang

menyeronokkan.

Semua

pelajar

berpeluang

untuk

mengembangkan bakat dan minat mereka dalam bidang seni visual. Pendekatan
dalam bidang Pendidikan Seni Muzik memberi peluang kepada pelajar untuk
melepaskan perasaan terhadap tajuk. Mereka akan menyanyikan lagu dengan
nada dan penghayatn yang baik. Dalam penggunaan seni pergerakan pula
pelajar banyak melakukan aktiviti psikomotor untuk menggambarkan keadaan
sebagaimana lirik lagu. Keseluruhannya penggabungjalinan ketiga-tiga bidang
akan meningkatkan pemahaman pelajar.

24

Anda mungkin juga menyukai