Anda di halaman 1dari 13

Do'a Mohon Keberkahan

Rabu, 06 April 05

‫عَلى‬
َ ‫ي‬
ْ ِ ‫حَيات‬ ْ ِ‫وأ َط‬
َ ‫ل‬ َ ،‫ي‬ ْ َ ‫ما أ‬
ْ ِ ‫عطَي ْت َن‬ َ ْ ‫في‬ ْ ‫ر‬
ِ ‫ك ِلي‬ ِ ‫وَبا‬َ ،‫ي‬ْ ‫د‬
ِ ِ ‫ول‬َ ‫و‬َ ‫ماِلي‬
َ
َ ‫م أك ْث ِْر‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫َالل‬
.‫فْرِلي‬ ْ ‫وا‬
ِ ‫غ‬ َ َ ِ ‫عت‬ َ
َ ،‫مِلي‬ َ ‫ع‬َ ‫ن‬ْ ‫س‬
ِ ‫ح‬ْ ‫وأ‬َ ،‫ك‬ َ ‫طا‬

“Ya Allah, perbanyaklah harta kekayaanku dan juga anakku serta berikanlah berkah kepadaku atas
apa yang telah Engkau karuniakan kepadaku. (Dan panjangkanlah kehidupanku pada ketaatan)”
(HR.At-Tirmidzi no.3604)

Do’a Ketika Ziarah Kubur


Kamis, 03 Februari 05

ْ ُ ‫ه ب ِك‬
‫م‬ ُ ‫ءالل‬ َ ‫شا‬ َ ‫ن‬ ْ ِ ‫وإ ِّنا إ‬َ ،‫ن‬ َ ْ ‫مي‬
ِ ِ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫وال‬
َ ‫ن‬ َ ْ ‫من ِي‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ؤ‬ ُ ْ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ل الدَّيا‬ ْ َ‫م أ‬
َ ‫ه‬ ْ ُ ‫عل َي ْك‬
َ ‫م‬ ُ َ ‫سل‬ ّ ‫َال‬
‫م‬ ُ ‫ك‬َ ‫ل‬ ‫و‬ ‫نا‬ َ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ُ َ ‫أ‬ ‫س‬ َ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ْ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫نا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ق‬ْ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ُ ِ َ‫ل‬
ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ ّ ِ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ‫ح‬
‫ق‬
.‫ة‬َ َ ‫في‬
ِ ‫عا‬ َ ْ ‫ال‬
Assalamu’alaikum ahladdiyaari minal mu’miniina wal muslimiina, wa inna insyaa Alloohu bikum
laahiquuna wa yarhamulloohul mustaqdimiina minnaa wal musta’khiriina as alullooha lanaa walakumul
‘aafiyata.

“Semoga kesejahteraan untukmu, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin.
Sesungguhnya kami Insya Alloh akan menyusul, ( semoga Allah Ta’ala memberikan rahmat kepada
orang-orang yang (telah meninggal) terlebih dahulu diantara kami dan orang-orang yang akan datang)

Do'a Berlindung Dari Kebinasaan dan Kehancuran


Selasa, 28 Desember 04

‫ك‬َ ِ ‫وذُب‬ْ ‫ع‬ ُ َ ‫وأ‬


َ ،‫ق‬
ِ ْ ‫ري‬ َ ْ ‫وال‬
ِ ‫ح‬ َ ،‫ق‬ ِ َ ‫غَر‬َ ْ ‫وال‬
َ ،‫م‬
ِ ْ‫هـد‬ َ ْ ‫وال‬
َ ،‫ي‬ ْ ّ‫ن الت َّرد‬ َ ‫م‬ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذُب‬ ْ ‫ع‬ُ َ ‫م إ ِّني أ‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫َالل‬
َ َ َ َ ْ َ ّ ‫ي ال‬ َ َ َ ‫أ َن ْي َت‬
،‫مدْب ًِر‬ُ ‫سبي ْل ِك‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ت‬ َ ‫و‬ْ ‫م‬
ُ ‫نأ‬ ْ ‫وذُب ِك أ‬ ْ ‫ع‬
ُ ‫وأ‬ َ ،‫ت‬ ِ ‫و‬
ْ ‫م‬
َ ‫عن ْدَ ال‬ِ ‫ن‬ ُ ‫شي ْطا‬ َ ِ ‫خب ّطن‬
َ َ َ ‫عوذُب‬ َ
.‫غا‬ ِ َ‫ت ل‬
ً ْ ‫دي‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫نأ‬ ْ ‫كأ‬ ِ ْ ُ ‫وأ‬ َ
"Allohumma innii a'uudzubika minattaroddii, wal hadmi, wal ghoroqi, wal hariiqi , wa a'uudzubika
ayyatakhobbathoniyasy syaithoonu 'indal mauti, wa a'uudzubika an amuuta fii sabiilika mudbiron, wa
a'uudzubika an amuuta ladiighon.

Artinya :
"Ya, Alloh, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebinasaan (jatuh), kehancuran (tertimpa),
tenggelam, kebakaran, dan aku berlindung kepada-Mu dari rasukan syaitan pada saat mati, dan aku
berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan berpaling dari jalan-Mu, dan aku berlindung kepada-
Mu dari mati dalam keadaan tersengat.

HR.An-Nasa'i dan Abu Dawud no. 1552 juga Shahih an-Nasa'i(3/1123)

Doa Apabila Ada Angin Kencang / Angin Ribut


Rabu, 24 Nopember 04

.‫ها‬ َ ‫ن‬
َ ‫شّر‬ ْ ‫م‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬
ِ ‫ك‬ ُ َ ‫وأ‬
ْ ‫ع‬ َ ‫ها‬
َ ‫خي َْر‬ َ ُ ‫سأ َل‬
َ ‫ك‬ َ
ْ ‫يأ‬ْ ّ ‫م إ ِن‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepadaMu dari
kejelekannya.”
HR. Abu Dawud 4/326, Ibnu Majah 2/1228, dan lihatlah kitab Shahih Ibnu Majah 2/305

‫ن‬
ْ ‫م‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬
ِ ‫ك‬ ُ َ ‫وأ‬
ْ ‫ع‬ َ ،‫ه‬ َ ْ ‫سل‬
ِ ِ‫ت ب‬
ُ
ِ ‫ما أْر‬
َ ‫خي َْر‬
َ ‫و‬
َ ‫ها‬ َ ْ ‫في‬ِ ‫ما‬ َ ‫خي َْر‬
َ ‫و‬
َ ‫ها‬َ ‫خي َْر‬
َ ‫ك‬ َ ُ ‫سأ َل‬ َ
ْ ‫يأ‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬
ّ ‫ه‬ُ ّ ‫َالل‬
.‫ه‬ ْ ُ َ ‫و‬ َ ‫و‬ َ
ِ ِ‫ت ب‬ َ ‫سل‬ ِ ‫ما أْر‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ها‬ َ ْ ‫في‬
ِ ‫ما‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ها‬ َ ‫شّر‬
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu kebaikan angin (ribut ini), kebaikan apa yang di
dalamnya dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Aku berlindung kepadaMu dari keja-hatan angin
ini, kejahatan apa yang di dalamnya dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.” HR. Muslim 2/616 dan
Al-Bukhari 4/76.
Do'a Ingin Mendapatkan Keturunan yang Shalih
Kamis, 28 Oktober 04

َ ‫فردا‬
‫ن‬
َ ْ ‫رث ِي‬ َ ْ ‫خي ُْرال‬
ِ ‫و‬ َ ‫ت‬ َ ً ْ َ ‫ب ل َ ت َذَْرِنى‬
َ ْ ‫وأن‬ ّ ‫َر‬
( Rabbi la tadzarnii fardan wa anta khairul warisiin )
“Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling
baik” (QS.Al-Anbiyaa’: 89)

‫ن‬
َ ْ ‫حي‬
ِ ِ ‫صل‬
ّ ‫ن ال‬
َ ‫م‬
ِ ‫ب ِلى‬
ْ ‫ه‬
َ ‫ب‬
ّ ‫َر‬
( Rabbi habli minash shaalihiin )
“Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku( seorang anak) yang termasuk orang-orang yg Shaalih”
(QS.Ash-shaaffat: 100)

‫ء‬
ِ ‫عا‬
َ ّ‫ع الد‬
ُ ْ ‫مي‬
ِ ‫س‬
َ ‫ك‬ ً َ ‫ة طَي ّب‬
َ ّ ‫ة إ ِن‬ ًً ّ ‫ك ذُّري‬
َ ْ ‫ن ل ّدُن‬
َ ‫م‬
ِ ‫ب ِلى‬
ْ ‫ه‬
َ ‫ب‬
ّ ‫َر‬
( Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibatan, innaka samii’uddu’aa’ )
“Ya Rabbku, berikanlah aku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha
pendengar do’a” (QS.Al-Imran: 38)

‫ما‬
ً ‫ما‬
َ ِ‫ن إ‬
َ ْ ‫قي‬ ُ ْ ‫عل َْنا ل ِل‬
ِ ّ ‫مت‬ َ ‫ج‬
ْ ‫و‬
َ ‫ن‬ ْ َ ‫قّرةَ أ‬
ٍ ُ ‫عي‬ ُ ‫وذُّري َت َُنا‬
َ ‫جَنا‬
ِ ‫و‬
َ
َ ‫ن أْز‬ ِ ‫ب ل ََنا‬
ْ ‫م‬ ْ ‫ه‬
َ ‫َرب َّنا‬
( Rabbana hablanaa min azwajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata a’yunin waj’alnaa lilmuttaqiina imaa
maa )
“Ya Rabb kami, anegerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai
penyenang hati ( kami ), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. ( QS.Al-Furqaan:
74 )

Do'a Agar Tergolong Orang-Orang yang BerIman


Senin, 25 Oktober 04

‫ن‬
َ ْ ‫ري‬ ِ َ ‫فىا ْل‬
ِ ‫خ‬ ِ ‫ق‬
ٍ ْ‫صد‬
ِ ‫ن‬
َ ‫سا‬َ ِ ‫ل ّلي ل‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ج‬ْ ‫وا‬
َ ‫ن‬َ ْ ‫حي‬ِ ِ ‫صل‬
ّ ‫قِنى ِبال‬ ْ ‫ح‬ِْ ‫وَأل‬
َ ‫ما‬ ً ْ ‫حك‬ُ ‫ب ِلى‬ْ ‫ه‬ َ ‫ب‬ ّ ‫َر‬
‫ن‬
َ ‫و‬ْ ُ ‫عث‬
َ ْ ‫م ي ُب‬َ ‫و‬
ْ َ ‫زِنى ي‬
ِ ‫خ‬ َ
ْ ُ ‫ول ت‬ َ ِ ‫عي ْم‬
ِ ّ ‫ة الن‬
ِ ّ ‫جن‬َ ‫ة‬ِ َ ‫وَرث‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ
ِ ‫علِنى‬ َ ‫ج‬
ْ ‫وا‬
َ
( Rabbi Hablii hukman wa alhiqni bish shaalihiina waj’allii lisaana sidqin fil akhiriina waj’alnii
miwwaratsati jannatin na’iim wa laa tukhzinii yauma yub’atsuun )

Artinya :
“Ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku kedalam golongan orang-orang yang
shalih. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang dating kemudian, serta
jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan janganlah
Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan” ( QS.Asy-Syu’araa’ : 83-85 dan 87 )

Do'a Agar diberi ilmu yg bermanfa'at dan berlindung dari ilmu yg tak
manfa'at
Jumat, 15 Oktober 04

ً ْ ‫عل‬
.‫ما‬ ِ ‫ي‬
ْ ‫زدِْنـ‬
ِ ‫و‬
َ ،‫ي‬
ْ ِ ‫عن‬ َ ْ ‫ما ي َن‬
ُ ‫ف‬ َ ‫ي‬ ْ ّ ‫عل‬
ْ ِ ‫من‬ َ ‫و‬
َ ،‫ي‬ ْ ّ ‫عل‬
ْ ِ ‫مت َن‬ َ ‫ما‬
َ ِ‫ي ب‬
ْ ِ ‫عن‬ َ ْ ‫م ا َن‬
ْ ‫ف‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah, berikanlah manfa’at kepadaku atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan
ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfa’at bagiku, serta tambahkanlah ilmu bagiku”(HR.At-Tirmidzi
no.3599)

ً ّ ‫قب‬
.‫ل‬ ُ ً ‫مل‬
َ َ ‫مت‬ َ ‫ع‬ َ ،‫قا طَي ًّبا‬
َ ‫و‬ ً ‫رْز‬
ِ ‫و‬
َ ،‫عا‬
ً ‫ف‬ ً ْ ‫عل‬
ِ ‫ما َنا‬ َ ُ ‫سأ َل‬
ِ ‫ك‬ َ
ْ ‫يأ‬ْ ّ ‫م إ ِن‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
”Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfa’at, rizki yang baik dan amal
yang diterima”(HR.Ibnu Majah)

Do'a Berlindung Dari Sifat Yang Jelek Dan Mohon dibersihkan Hati
Kamis, 14 Oktober 04
،‫م‬
َِ ‫هـَر‬ َ ْ ‫وال‬ َ ،‫ل‬ ِ ‫خ‬ْ ُ ‫وال ْب‬
َ ،‫ن‬ ِ َ ْ ‫جب‬ ُ ‫واْلـ‬ َ ،‫ل‬ ِ ‫سـ‬ َ َ ‫وال ْك‬َ ،‫ز‬ ِ ‫جـ‬ ْ ‫ع‬َ ْ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذُب‬ ْ ‫عـ‬ُ َ‫ي أ‬ ْ ‫م إ ِّنـ‬ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫الل‬
‫ت‬َ ْ ‫ أن‬،‫ها‬ ّ
َ ‫ن َزكـ‬ ْ ‫م‬ َ ‫خي َْر‬ َ ‫ت‬ َ ْ ‫ها أن‬ ّ
َ ‫وَزكـ‬ َ ،‫هـا‬ َ ‫وا‬
َ ‫ق‬ ْ َ‫ي ت‬ ْ ‫س‬ ِ ‫ف‬ ْ َ‫ت ن‬ ِ ‫ما‬ ّ ‫ه‬ ّ َ
ُ ‫ الل‬،‫ر‬ ِ ْ ‫قـب‬ ْ
َ ‫ب ال‬ ِ ‫ذا‬ َ ‫ع‬َ ‫و‬ َ
،‫ع‬ ‫ش‬َ ‫خ‬
ْ ‫ي‬ َ ‫ل‬ ‫ب‬ ْ ‫ل‬‫ق‬َ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ،‫ع‬ ‫ف‬َ ْ ‫ن‬ ‫ي‬َ ‫ل‬ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ‫ع‬
ِ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬َ ‫بـ‬ُ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬ُ َ ‫ َالل ّهم إِني أ‬،‫ها‬ َ َ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫يـ‬ ِ ‫ل‬ ‫و‬
ُ َ ٍ ْ ِ َ ُ َ ٍ ْ ِ ِ ْ ِ ّ ُ ْ َ َ َ ْ ٍ
.‫هـا‬ َ َ‫ب ل‬ ُ ‫جا‬ ْ َ‫ة ل َ ي‬
َ َ ‫ست‬ ٍ ‫و‬َ ‫ع‬ َ َ‫ن د‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬
َ ،‫ع‬ ْ َ‫س ل َ ت‬
ُ َ ‫شب‬ ٍ ‫ف‬ ْ َ‫ن ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬ َ
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat
pengecut, kekikiran, pikun, dan adzab kubur.

YaAllah, berikanlah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah ia, karena engkaulah sebaik-baik dzat yang
menyucikannya, Engkau pelindung dan pemeliharanya.

Ya Allah, Sesungguh aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak
khusu’, nafsu yang tidak pernah puas dan do’a yang tidak dikabulkan”

Doa memohon Kekuatan Iman Dan Berbagai Kebaikan


Kamis, 07 Oktober 04

‫صّلىالله‬
َ ‫د‬
ٍ ‫م‬
ّ ‫ح‬
َ ‫م‬
ُ ‫قة‬ َ ‫مَرا‬
َ ‫ف‬ ُ ‫و‬
َ ،‫د‬ َ ْ ‫ما ل َي َن‬
ُ ‫ف‬ َ ْ ‫عي‬
ِ َ ‫ون‬
َ ،‫د‬ ّ َ ‫ماًنا ل َي َْرت‬
َ ْ ‫ك إ ِي‬ َ ُ ‫سأ َل‬ َ
ْ ‫يأ‬ْ ّ ‫م إ ِن‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
َ
ِ ْ ‫خل‬
.‫د‬ ُ ْ ‫ةال‬ َ ‫عَلى‬
ِ ّ ‫جن‬ ْ ‫عليه وسلم في أ‬

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu iman yang tidak akan lepas, nikmat yang tidak
akan habis dan menyertai Muhammad SAW di surga yang paling tinggi selama-lamanya” *1

َ َ ُ ‫سأ َل‬ َ
.‫ت‬ َ ُ ‫مل ِك‬
َ ْ ‫ها إ ِل ّ أن‬ ْ َ ‫ه ل َي‬
ُ ّ ‫فإ ِن‬ َ ِ ‫مت‬
َ ،‫ك‬ َ ‫ح‬
ْ ‫وَر‬ َ ِ ‫ضل‬
َ ‫ك‬ َ ‫ن‬
ْ ‫ف‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ك‬ ْ ‫م إ ِّني أ‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu karunia Mu dan rahmat Mu, karena tidak ada yang
memilikinya kecuali hanya Engkau. *2

*1) HR.Ibnu Hibban *2) HR.Abu Nu’aim

Do’a Mohon menjadi Orang Yang Banyak Berdzikir,Bersyukur Dan Taat


Rabu, 29 September 04

َ ِ ‫عَبادَت‬
‫ك‬ ِ ‫ن‬
ِ ‫س‬
ْ ‫ح‬
ُ ‫و‬
َ ،‫ك‬ ِ ْ ‫شك‬
َ ‫ر‬ ُ ‫و‬ َ ‫ر‬
َ ،‫ك‬ ْ َ ‫عل‬
ِ ْ ‫ى ِذك‬ َ ‫ى‬
ْ ّ ‫عن‬
ِ ‫مأ‬ ُ ّ ‫الل‬
ّ ‫ه‬
( Allaahumma A’innii ‘ala dzikrika, wa syukrika, wa husni ‘ibaadatika )

“Ya Allah, tolonglah kami untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan
baik kepada-Mu”

Bacaan Untuk Menolak Gangguan Setan


Jumat, 03 September 04

َ َ ‫خل‬
،‫ق‬ َ ‫ما‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫جٌر‬ ِ ‫فا‬َ َ ‫ول‬ َ ‫ن ب ِّر‬ ّ ‫ه‬
ُ ‫وُز‬ ِ ‫جا‬ َ ُ‫ي ل َ ي‬ْ ِ ‫ت ال ّت‬ ِ ‫ما‬ ّ ‫ه الّتا‬ ِ ‫ت الل‬ ِ ‫ما‬ َ ِ ‫وذُ ب ِك َل‬ ُ َ‫أ‬
ْ ‫ع‬
َ ‫ن‬ ُ ‫ز‬ َ ‫ن‬ َ َ
‫ن‬
ْ ‫م‬ ِ ‫و‬َ ،‫ها‬ َ ْ ‫في‬ِ ‫ج‬ ُ ‫عُر‬ ْ َ ‫ما ي‬
َ ‫شّر‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬َ ،‫ء‬ ِ ‫ما‬َ ‫س‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ ِ ‫ل‬ ِ ْ ‫ما ي َن‬َ ‫شّر‬ ْ ‫م‬
ِ ‫و‬ َ ،‫وذََرأ‬ َ ‫وب ََرأ‬ َ
َ َ
ِ ْ ‫ن الل ّي‬
‫ل‬ ِ َ ‫فت‬ِ ‫شّر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬َ ،‫ها‬ َ ْ ‫من‬ِ ‫ج‬ ُ ‫خُر‬ ْ َ ‫ما ي‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬َ ،‫ض‬ ِ ‫في ا ْلْر‬ ِ ‫ما ذََرأ‬ َ ‫شّر‬ َ
.‫ن‬ُ ‫ما‬ َ ‫ح‬ْ ‫ر َيا َر‬ ٍ ْ ‫خي‬َ ِ ‫قا ي َطُْرقُ ب‬ ً ‫ر‬ َ ّ ‫ق إ ِل‬
ِ ‫طا‬ ٍ ‫ر‬ ِ ‫طا‬ َ ‫ل‬ ّ ُ ‫شّر ك‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬ َ ،‫ر‬ ِ ‫ها‬ َ ّ ‫والن‬ َ
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orang
baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikanNya, dari kejahatan apa
yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang
keluar daripadanya, dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan-kejahatan yang
datang (di waktu ma-lam) kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih.”
( HR. Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih, Ibnus Sunni no. 637, lihat pula Majma’uz Zawa’id
10/127 dan Takhrijuth Thahawiyah lil Arnauth 133.)

Do'a Bepergian
Kamis, 29 Juli 04
َ ‫ الل‬،‫ الله أ َك ْبر‬،‫الله أ َك ْبر‬
‫ه‬ُ َ ‫ما ك ُّنا ل‬ َ ‫و‬ َ ‫ذا‬ َ ‫ه‬ َ ‫خَر ل ََنا‬ ّ ‫س‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ذ‬ ِ ّ ‫ن ال‬ َ ‫حا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ } ،‫ه أك ْب َُر‬ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ
‫ذا ال ْب ِّر‬ َ ‫ه‬َ ‫رَنا‬ ‫ف‬ َ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ك‬ َ ُ ‫ل‬ َ ‫قل ِبون{ الل ّهم إّنا ن َسأ‬ َ ‫ن‬ ‫م‬ َ ‫ل‬ ‫نا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫لى‬ َ ‫إ‬ ‫نا‬ ‫إ‬ ‫و‬ .‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ْ ‫م‬
ِ َ ْ ِ ْ ِ ّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ّ َ ِ ِ ّ َ َ ْ ِ ِ ‫ق‬ ُ
‫عّنا‬َ ‫و‬ ِ ْ ‫ط‬ ‫وا‬
َ ‫ذا‬َ ‫ه‬
َ ‫نا‬
َ ‫ر‬ َ َ َ
‫ف‬ ‫س‬ ‫نا‬ َ ْ ‫ي‬ َ ‫ل‬ ‫ع‬
َ ‫ن‬ ْ ّ ‫و‬ ‫ه‬َ ‫م‬
ّ ُ‫ه‬ ّ ‫ل‬ ‫ال‬ ،‫ضى‬ َ ‫ر‬ ْ َ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫ل‬
َ ِ َ َ ‫م‬ ‫ع‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬َ ِ َ ‫م‬ ‫و‬ ،‫وى‬ َ ‫ق‬ ْ ّ ‫ت‬ ‫وال‬ َ
‫ي‬ ّ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ّ ‫ل‬ ‫ال‬ ،‫ل‬ ‫ه‬
ْ َ ‫في ا ْل‬ ِ ‫ة‬
ُ َ
‫ف‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ‫خ‬
َ ْ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ر‬ َ
‫ف‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫في‬ ِ ‫ب‬ ‫ح‬ِ ‫صا‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ْ ‫ن‬ َ ‫ الل ّهم أ‬،‫بعده‬
ْ ِ ّ ُ ِ ْ َ ِ ّ ُ ّ َ ّ ُ ُ َ ْ ُ
‫ل‬ ‫ما‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫ب‬ َ ‫ل‬ ‫ق‬َ ‫ن‬ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ء‬ِ ‫و‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ر‬ َ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ب‬ َ
‫كآ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬َ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ء‬
ِ ‫ثا‬ َ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬َ ُ َ
ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ِ ْ َ ِ َ َ ِ ّ ْ َ ْ ِ ِ ْ ‫أ‬
‫ب‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬
ُ
.‫ن‬
َ ‫و‬
ْ ُ‫مد‬ ِ ‫حا‬ َ ‫ن ل َِرب َّنا‬ َ ‫و‬ ْ ُ‫عاب ِد‬ َ ‫ن‬ َ ‫و‬ ْ ُ ‫ن َتائ ِب‬ َ ‫و‬ ْ ُ ‫ آي ِب‬:‫ن‬ ّ ‫ه‬ ِ ْ ‫في‬ ِ َ‫وَزاد‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ه‬ ُ َ ‫قال‬ َ ‫ع‬ َ ‫ج‬ َ ‫ذا َر‬ َ ِ ‫وإ‬َ .‫ل‬ ِ ‫ه‬ ْ َ ‫وا ْل‬ َ
“Allah Maha Besar (3x). Maha Suci Tuhan yang menundukkan kenda-raan ini untuk kami, sedang
sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari
Kiamat). Ya Allah! Sesungguh-nya kami memohon kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini, kami
mohon per-buatan yang meridhakanMu. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan
jaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkau-lah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga(ku).
Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan
yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.”
Apabila kembali, doa di atas dibaca, dan ditambah: “Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah
dan selalu memuji kepada Tuhan kami.”( HR. Muslim 2/998 )

Doa Menolak Firasat Buruk / Sial


Rabu, 07 Juli 04

َ ‫غي ُْر‬
.‫ك‬ َ ‫ول َ إ َِلـ‬
َ ‫ه‬ َ ‫خي ُْر‬
َ ،‫ك‬ َ ّ ‫خي َْر إ ِل‬
َ َ ‫ول‬ َ ‫م ل َ طَي َْر إ ِل ّ طَي ُْر‬
َ ،‫ك‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬

“Ya Allah! Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan, dan Tidak ada kebaikan kecuali
keba-ikanMu, serta tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau.” (HR. Ahmad 2/220, Ibnus Sunni
no. 292, dan lihat Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 1065)

Do'a Kepada Pengantin


Selasa, 29 Juni 04

.‫ر‬
ٍ ْ ‫خي‬
َ ‫ي‬
ْ ‫ف‬ َ ُ ‫ع ب َي ْن َك‬
ِ ‫ما‬ َ ‫م‬
َ ‫ج‬
َ ‫و‬ َ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ك‬ َ ‫وَباَر‬
َ ‫ك‬ َ َ‫ه ل‬
َ ‫ك‬ َ ‫َباَر‬
ُ ‫ك الل‬
“Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengum-pulkan kamu berdua
(pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan.”
(HR. Penyusun-penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai dan lihat Shahih At-Tirmidzi 1/316)

Doa Melihat Bulan Tanggal Satu


Selasa, 08 Juni 04

َ َ َ ‫الل‬
ْ ِ ‫وا ْل‬
ِ َ ‫سل‬
،‫م‬ َ ‫ة‬ َ َ ‫سل‬
ِ ‫م‬ ّ ‫وال‬َ ،‫ن‬ِ ‫ما‬ َ ْ ‫وا ْل ِي‬ َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ْ ‫عل َي َْنا ب ِا ْل‬
َ ‫ه‬ ُ ّ ‫هل‬
ِ ‫مأ‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫ َالل‬،‫ه أك ْب َُر‬ ُ
.‫ه‬
ُ ‫الل‬ ‫ك‬َ ‫ب‬ ‫ر‬
ّ َ َ ‫و‬ ‫نا‬َ ‫ب‬
ّ َ‫ر‬ ،‫ضى‬ َ ‫ر‬ َ
ْ َ‫ت‬‫و‬ ‫نا‬
َ ‫ب‬ ‫ر‬
ّ َ ّ ‫ب‬ ‫ح‬
ِ ُ ‫ت‬ ‫ما‬ َ ِ ْ ْ ‫وال‬
ِ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ف‬
ِ ‫و‬ّ ‫ت‬ َ
“Allah Maha Besar. Ya Allah! Tampakkan bulan tanggal satu itu ke-pada kami dengan membawa
keaman-an dan keimanan, keselamatan dan Islam serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang
Engkau senang dan rela. Tuhan kami dan Tuhanmu (wahai bulan sabit) adalah Allah.”
( HR. At-Tirmidzi 5/504, Ad-Darimi dengan lafazh hadits yang sama 1/336 dan lihat Shahihut Tirmidzi
3/157 )

Doa Agar Hujan Berhenti


Jumat, 09 April 04

َ
‫ة‬ ْ ‫ن ا ْل‬
ِ َ ‫وِدي‬ ْ ُ‫وب ُط‬
ِ ‫و‬ ِ ‫والظَّرا‬
َ ،‫ب‬ َ ‫عَلى ْال‬
َ ِ ‫كام‬ َ ‫م‬ ُ ّ ‫ َالل‬،‫عل َي َْنا‬
ّ ‫ه‬ َ ‫وال َي َْنا‬
َ َ ‫ول‬ َ ‫ح‬
َ ‫م‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
‫ر‬
ِ ‫ج‬
َ ‫ش‬ ّ ‫ت ال‬ ِ ِ ‫مَناب‬َ ‫و‬
َ
“Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya, Allah! Berilah hujan ke daratan tinggi,
bebe-rapa anak bukit perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan.”
( HR. Al-Bukhari 1/224 dan Muslim 2/614)

Bacaan Setelah Turun Hujan


Jumat, 09 April 04
‫ه‬
ِ ِ ‫مت‬
َ ‫ح‬
ْ ‫وَر‬
َ ‫ه‬
ِ ‫ل الل‬
ِ ‫ض‬ َ ِ ‫مطِْرَنا ب‬
ْ ‫ف‬ ُ
“Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.”
( HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 2/518)

Jumat, 09 April 04

َ
.‫ل‬
ٍ ‫ج‬ َ ً ‫جل‬
ِ ‫غي َْر آ‬ ِ ‫عا‬
َ ،‫ضاّر‬ َ ‫عا‬
َ ‫غي َْر‬ ً ‫ف‬
ِ ‫ َنا‬،‫عا‬
ً ْ ‫ري‬ َ ‫ري ًْئا‬
ِ ‫م‬ َ ‫غي ًْثا‬
ِ ‫م‬ ِ ‫م‬ َ ‫قَنا‬
ُ ‫غي ًْثا‬ ِ ‫س‬
ْ ‫مأ‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyu-burkan tanaman,
bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, tidak ditunda-tunda.”
( HR. Abu Dawud 1/303, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud 1/216)

ِ َ‫م أ‬
.‫غث َْنا‬ ّ ‫ه‬ ِ َ‫م أ‬
ُ ّ ‫ َالل‬،‫غث َْنا‬ ّ ‫ه‬ ِ َ‫م أ‬
ُ ّ ‫ َالل‬،‫غث َْنا‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah! Berilah kami hujan. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Ya Allah! Hujanilah kami,”

َ ،‫ك‬
.‫ت‬ َ ْ ‫ك ال‬
َ ّ ‫مي‬ َ َ‫حِيي ب َل َد‬ َ َ َ ‫مت‬
ْ ‫وأ‬ َ ‫ح‬ ُ ْ ‫وان‬
ْ ‫شْر َر‬ َ ‫م‬
َ ،‫ك‬ َ ِ ‫هائ‬
َ َ ‫وب‬ َ َ‫عَباد‬
َ ‫ك‬ ِ ‫ق‬
ِ ‫س‬
ْ ‫ما‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah! Berilah hujan kepada hamba-hambaMu, ternak-ternakMu, berilah rahmatMu dengan merata,
dan suburkan tanahMu yang tandus.”
( HR. Abu Dawud 1/305 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud 1/218)

Doa Ketika Ada Halilintar


Jumat, 09 April 04

.‫ه‬ َ ْ ‫خي‬
ِ ِ ‫فت‬ ِ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫ة‬ َ ْ ‫وال‬
ُ َ ‫مل َئ ِك‬ َ ‫ه‬
ِ ‫د‬
ِ ‫م‬
ِ ‫ح‬
َ ِ ‫عدُ ب‬
ْ ‫ح الّر‬
ُ ّ ‫سب‬
َ ُ‫ي ي‬ ِ ّ ‫ن ال‬
ْ ‫ذ‬ َ ‫حا‬
َ ْ ‫سب‬
ُ
“Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujiNya, begitu juga para malaikat, karena takut
kepadaNya.”

Al-Muwaththa’ 2/992. Al-Albani berkata: Hadits di atas mauquf yang shahih sanadnya

Doa Ketika Mengunjungi orang Sakit


Jumat, 09 April 04

ْ
.‫ه‬ َ ‫ن‬
ُ ‫شاءَ الل‬ ْ ِ ‫وٌر إ‬ ُ َ‫س ط‬
ْ ‫ه‬ َ ‫ل َ ب َأ‬
“Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah.”

َ ُ َ ‫سأ‬ َ
َ َ ‫في‬
(×7) .‫ك‬ ْ َ‫ن ي‬
ِ ‫ش‬ َ ْ ‫ش ال‬
ْ ‫عظِي ْم ِ أ‬ َ ْ ‫ب ال‬
ِ ‫عْر‬ ّ ‫م َر‬ َ ْ ‫ه ال‬
َ ْ ‫عظِي‬ َ ‫ل الل‬ ْ ‫أ‬
“Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang agung, agar
menyembuhkan penyakitmu”

Doa Perlindungan Kepada Anak


Jumat, 09 April 04

Adalah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berdoa untuk perlindungan Hasan dan Husain, beliau
membaca:

‫ن‬
ٍ ْ ‫عي‬ ّ ُ‫ن ك‬
َ ‫ل‬ ْ ‫م‬
ِ ‫و‬
َ ،‫ة‬
ٍ ‫م‬
ّ ‫ها‬
َ ‫و‬
َ ‫ن‬ َ ْ ‫شي‬
ٍ ‫طا‬ ّ ُ‫ن ك‬
َ ‫ل‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ة‬
ِ ‫م‬
ّ ‫ه الّتا‬
ِ ‫ت الل‬ َ ِ ‫ما ب ِك َل‬
ِ ‫ما‬ َ ُ ‫عي ْذُك‬ِ ُ ‫))أ‬
((‫ة‬ ٍ ‫م‬ ّ َ‫ل‬
“Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari
segala setan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat.”
Do'a Orang Yang Mengalami Kesulitan
Jumat, 09 April 04

َ ً ‫ل إل ّ ما جعل ْت َه سهل‬
ً ‫ه‬
.‫ل‬ ْ ‫س‬ َ ْ ‫شئ‬
َ ‫ت‬ َ ِ‫ن إ‬
ِ ‫ذا‬ َ ْ ‫ل ال‬
َ ‫حْز‬ ُ ‫ع‬
َ ‫ج‬
ْ َ‫ت ت‬
َ ْ ‫وأن‬
َ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ ‫ه‬ َ َ‫م ل‬
ْ ‫س‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
Ya Allah! Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa
Engkau jadikan mudah, apabila Engkau meng-hendakinya.” *)

*) HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya no. 2427 (Mawaarid), Ibnus Sunni no. 351. Al-Hafizh
berkata: Hadits di atas sahih, dan dinyatakan shahih pula oleh Abdul Qadir Al-Arnauth dalam Takhrij
Al-Adzkar oleh Imam An-Nawawi, h. 106

Do'a Agar Bisa Melunasi Hutang


Jumat, 09 April 04

َ ‫وا‬
.‫ك‬ َ ‫س‬
ِ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ّ ‫ع‬ َ ِ ‫ضل‬
َ ‫ك‬ َ ِ‫ي ب‬
ْ ‫ف‬ ْ َ ‫وأ‬
ْ ِ ‫غن ِن‬ َ ‫م‬
َ ‫ك‬ ِ ‫حَرا‬
َ ‫ن‬
ْ ‫ع‬ َ ِ ‫حل َل‬
َ ‫ك‬ َ ِ‫ي ب‬ ِ ْ ‫م اك‬
ْ ِ ‫فن‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah! Cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram.
Perkayalah aku dengan karuniaMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu. HR. At-Tirmidzi 5/560,
dan lihat kitab Shahihut Tirmidzi 3/180.”

،‫ن‬ ُ ْ ‫وال‬
ِ ْ ‫جب‬ َ ‫ل‬ ْ ُ ‫وال ْب‬
ِ ‫خ‬ َ ،‫ل‬ َ َ ‫وال ْك‬
ِ ‫س‬ َ ‫ز‬
ِ ‫ج‬ َ ْ ‫وال‬
ْ ‫ع‬ َ ،‫ن‬ ُ ْ ‫وال‬
ِ ‫حْز‬ َ ‫م‬
ّ ‫ه‬َ ْ ‫ن ال‬َ ‫م‬
ِ ‫ك‬َ ِ ‫وذ ُ ب‬ ْ ‫ع‬ُ َ‫ي أ‬ْ ّ ‫م إ ِن‬ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
.‫ل‬ِ ‫جا‬ َ ‫ة الّر‬ِ َ ‫غل َب‬
َ ‫و‬َ ‫ن‬ ِ ْ ‫ع الدّي‬ ِ َ ‫ضل‬َ ‫و‬ َ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan menyusahkan,
lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.” HR. Al-Bukhari 7/158

Do'a Orang yang Takut Kezaliman Penguasa


Jumat, 09 April 04

ٍ َ ‫فل‬
‫ن‬ ُ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫جاًرا‬ َ ‫ي‬ ْ ِ‫ن ل‬ْ ُ ‫ ك‬،‫م‬
ِ ْ ‫عظِ َي‬َ ْ ‫ش ال‬
ِ ‫عْر‬َ ْ ‫ب ال‬ّ ‫وَر‬ َ ،‫ع‬ ِ ْ ‫سب‬ ّ ‫ت ال‬ ِ ‫وا‬ َ ‫ما‬ َ ‫س‬ ّ ‫ب ال‬ ّ ‫م َر‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫َالل‬
َ ْ‫و ي َط‬ َ َ َ
‫عّز‬
َ ،‫غى‬ ْ ‫مأ‬ ْ ‫ه‬
ُ ْ ‫من‬
ِ ٌ‫حد‬َ ‫يأ‬ ّ َ ‫عل‬َ ‫ط‬َ ‫فُر‬ْ َ‫ن ي‬ْ ‫ أ‬،‫ك‬
َ
َ ‫ق‬ِ ِ ‫خل َئ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ه‬ ِ ِ ‫حَزاب‬ ْ ‫وأ‬ َ ،‫ن‬ ٍ َ ‫فل‬ ُ ‫ن‬ ْ ِ‫ب‬
.‫ت‬َ ْ ‫ه إ ِل ّ أن‬
َ ِ َ
‫لـ‬ ‫إ‬ َ ‫ل‬ ‫و‬
َ َ
،‫ك‬ ‫ؤ‬ُ ‫نا‬
َ َ ‫ث‬ ّ
‫ل‬ ‫ج‬
َ ‫و‬َ َ
،‫ك‬ ‫ر‬
ُ ‫جا‬َ
Ya Allah, Tuhan Penguasa tujuh langit, Tuhan Penguasa ‘Arsy yang agung. Jadilah Engkau pelindung
bagiku dari Fulan bin Fulan, dan para kelompoknya dari makhlukMu. Jangan ada seorang pun dari
mereka menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Sungguh kuat perlindunganMu, dan agunglah
pujiMu. Tiada Tuhan yang hak selain Engkau.

ِ ‫وذُ ِبالل‬
‫ه‬ ْ ‫ع‬ ُ َ ‫ أ‬،‫حذَُر‬ َ ‫ف‬
ْ ‫وأ‬ َ ُ ‫خا‬ َ َ ‫ما أ‬
ّ ‫م‬ ِ ‫عّز‬ َ َ‫ه أ‬ ُ ‫ الل‬،‫عا‬ ً ْ ‫مي‬ِ ‫ج‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ق‬ِ ْ ‫خل‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫عّز‬ َ َ‫ه أ‬ُ ‫ الل‬،‫ه أك ْب َُر‬
َ ‫الل‬
ُ
َ ْ َ َ ْ َ
ّ ‫ض إ ِل‬ِ ْ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫لى‬ ‫ع‬
َ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ق‬َ
َ ْ َ ْ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ع‬ ‫ب‬
ِ ْ ّ‫س‬ ‫ال‬ ‫ت‬ِ َ َ ّ ‫وا‬ ‫ما‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫ك‬ ‫س‬
ِ ِ ْ ُ ‫م‬‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ،‫و‬َ ُ ‫ه‬ ّ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ه‬
ِ َ ِ ‫لـ‬ ‫إ‬ َ ‫ل‬ ‫ي‬
ْ ‫ذ‬ ِ ّ ‫ال‬
ْ ْ ْ ‫وأ‬ َ َ َ ُ ‫دك‬ َ َ ‫ن‬
،‫س‬ ِ ْ ‫وال ِن‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ج‬ ِ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ِ ،‫ه‬ِ ‫ع‬ ِ ‫شَيا‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ع‬ِ ‫وأت َْبا‬ َ ‫ه‬ ِ ‫وِد‬ ْ ُ ‫جن‬ُ ‫و‬
َ ،‫ن‬ ٍ ‫فل‬ ِ ْ ‫عب‬َ ‫شّر‬ ْ ‫م‬ ِ ،‫ه‬ ِ ِ ‫ب ِإ ِذْن‬
َ ‫ول‬َ ،‫ك‬ َ ‫م‬
ُ ْ‫س‬ ‫ا‬ َ
‫ك‬ ‫ر‬ ‫با‬
َ َ َ َ ‫ت‬ ‫و‬ َ
،‫ك‬ ‫ر‬ ‫جا‬
ُ َ ّ َ ‫ز‬ ‫ع‬
َ ‫و‬ َ
‫ك‬ ُ
‫ؤ‬ ‫نا‬َ َ ‫ث‬ ‫ل‬ّ ‫ج‬ ‫و‬
َ َ ْ ِ ّ،‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ش‬َ ‫ن‬ ‫م‬ ‫را‬
ْ ِ ً َ ْ ِ ْ ‫جا‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ُ ‫ك‬ ‫م‬ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
(×3) .‫غي ُْرك‬ َ َ ‫ه‬ َ ‫إ َِلـ‬
Allah Maha Besar. Allah Maha Perkasa dari segala makhlukNya. Allah Maha Perkasa dari apa yang aku
takutkan dan khawatirkan. Aku berlindung kepada Allah, yang tiada Tuhan yang hak selain Dia, yang
menahan tujuh langit agar tidak menjatuhi bumi kecuali dengan izinNya, dari kejahatan hamba-Mu
Fulan, serta para pembatunya, pengikutnya dan pendukungnya, dari jenis jin dan manusia. Ya Allah,
jadilah Engkau pelindungku dari kejahatan mereka. Agunglah pujiMu, kuatlah perlindunganMu dan
Maha Suci asmaMu. Tiada Tuhan yang hak selain Engkau. (Dibaca 3 kali)

Do'a Untuk Kesedihan Yang Mendalam


Jumat, 09 April 04

َ ‫ ل َ إ َِلـ‬،‫م‬
‫ه‬ َ ْ ‫ش ال‬
ُ ْ ‫عظِي‬ ِ ‫عْر‬ َ ْ ‫ب ال‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬
ّ ‫ه َر‬ َ ‫ ل َ إ َِلـ‬،‫م‬ َ ْ ‫م ال‬
ُ ْ ‫حل ِي‬ ُ ْ ‫عظِي‬ َ ْ ‫ه ال‬
ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬َ ‫ل َ إ َِلـ‬
َ
.‫م‬ ِ َ ‫ش ال ْك‬
ُ ْ ‫ري‬ ِ ‫عْر‬ َ ْ ‫ب ال‬
ّ ‫وَر‬َ ‫ض‬ ِ ‫ب ا ْلْر‬ ّ ‫وَر‬ َ ‫ت‬ِ ‫وا‬ َ ‫ما‬َ ‫س‬ ّ ‫ب ال‬ّ ‫ه َر‬ ُ ‫إ ِل ّ الل‬
“Tiada Tuhan yang hak selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Tiada Tuhan yang hak
selain Allah, Tuhan yang menguasai arasy, yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang hak selain Allah,
Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan Yang menguasai arasy, lagi Maha Mulia.”

ْ َ ‫ وأ َصل ِح ل ِي‬،‫عين‬ َ ‫ي طَْر‬ ْ َ ‫ي إ َِلى ن‬ َ َ َ ‫َالل ّهم رحمت‬


‫ي‬
ْ ِ ‫شأن‬ ْ ْ ْ َ ٍ ْ َ ‫ة‬ َ ‫ف‬ ْ ‫س‬
ِ ‫ف‬ ْ ِ ‫فل َ ت َك ِل ْن‬
َ ‫جو‬ ُ ‫ك أْر‬ َ ْ َ ّ ُ
َ ‫ ل َ إَلـه إل ّ أ‬،‫ك ُل ّه‬
.‫ت‬
َ ْ ‫ن‬ ِ َ ِ ُ
“Ya Allah! Aku mengharapkan (mendapat) rahmatMu, oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku
sekejap mata (tanpa pertolongan atau rahmat dariMu). Perbaikilah seluruh urusanku, tiada Tuhan
yang hak selain Engkau.”

ّ ‫ن ال‬ َ
.‫ن‬
َ ْ ‫مي‬
ِ ِ ‫ظال‬ َ ‫م‬ ُ ْ ‫ي ك ُن‬
ِ ‫ت‬ َ َ ‫حان‬
ْ ّ ‫ك إ ِن‬ َ ْ ‫سب‬
ُ ‫ت‬ َ ‫ل َ إ َِلـ‬
َ ْ ‫ه إ ِل ّ أن‬
“Tiada Tuhan yang hak selain Eng-kau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang
yang zhalim.”

.‫شي ًْئا‬
َ ‫ه‬ ُ ‫ر‬
ِ ِ‫ك ب‬ ْ ُ ‫ه َرّبي ل َ أ‬
ِ ‫ش‬ ُ ‫ه الل‬
ُ ‫الل‬
“Allah-Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu.”

Do'a Penawar Hati yang Duka


Jumat, 09 April 04

َ
،‫ك‬َ ‫م‬ ُ ْ ‫حك‬ ُ ‫ي‬ ّ ‫ف‬
ِ ‫ض‬ ٍ ‫ما‬َ ،‫ك‬ َ ‫د‬ ِ َ ‫ي ب ِي‬ ْ ِ ‫صي َت‬ ِ ‫ َنا‬،‫ك‬ َ ِ ‫مت‬ َ ‫نأ‬ ُ ْ ‫ اب‬،‫ك‬ َ ‫د‬ ِ ْ ‫عب‬
َ ‫ن‬ ُ ْ ‫ اب‬،‫ك‬ َ ُ‫عب ْد‬ َ ‫ي‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫َالل‬
‫ه‬ ْ َ َ َ ‫س‬ ْ َ‫ه ن‬ َ
َ ‫ول‬ ُ
ّ ‫ك ب ِك‬ ُ
َ ‫سأل‬ َ َ َ ‫ؤ‬ ُ ‫ضا‬ َ ‫ي‬ ٌ ْ‫عد‬
ُ َ ‫و أن َْزلت‬ ْ ‫ أ‬،‫ك‬ َ ‫ف‬ ِ ِ‫ت ب‬ َ ْ ‫مي‬ ّ ‫س‬ َ ،‫ك‬ َ ‫ه‬ ُ ٍ ‫سم‬ ْ ‫لا‬ ْ ‫ أ‬،‫ك‬ َ ‫ق‬ ّ ‫ف‬ ِ ‫ل‬ َ
‫ب‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ َ ‫ث‬ ْ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫و‬ َ ‫أ‬ ،‫ك‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ّ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫و‬ َ ‫أ‬ َ
،‫ك‬
ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ً َ ُ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ‫ف‬
‫ب‬ ‫تا‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ِ
‫ب‬ َ َ‫وذ‬ َ ْ َ ُ ْ َ َ ‫ أ‬،‫ك‬َ
َ ‫ها‬ َ ْ ،‫ي‬ ِ ‫ن‬ ‫ز‬
ْ ‫ح‬
ُ َ ‫ء‬ ‫ل‬ ‫ج‬
َ ‫و‬
َ ،‫ي‬ ْ ‫ر‬ ْ ‫د‬ ‫ص‬
ِ َ َ ْ َ ْ ِ ‫ر‬ ‫و‬ ُ ‫ن‬ ‫و‬ ،‫ي‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ع‬
َ ْ ‫ي‬ ‫ب‬
ِ َ‫ر‬ ‫ن‬ َ ‫رآ‬ ْ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ع‬
َ ‫ج‬
ْ َ ‫ت‬ ‫ن‬
ْ َ ‫د‬ ْ ‫ن‬ ‫ع‬ ِ
.‫ي‬ ْ ‫م‬ ّ ‫ه‬ َ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu (Adam) dan anak hamba
perempuanMu (Hawa). Ubun-ubunku di tanganMu, keputusan-Mu berlaku padaku, qadhaMu kepadaku
adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk
diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau
yang Engkau khusus-kan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya Engkau jadikan Al-
Qur’an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku.”

Bacaan Pagi Dan Sore


Jumat, 09 April 04

َ ‫أ َصبحَنا‬
ُ َ ‫ ل‬،‫ه‬
‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ َ ْ ‫ري‬
ِ ‫ش‬ َ َ ‫حدَهُ ل‬ ْ ‫و‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلـ‬،‫ه‬ ِ ّ ‫مدُ ل ِل‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫وال‬ َ ،‫ه‬ ِ ّ ‫ك ل ِل‬ ُ ْ ‫مل‬ُ ْ ‫ح ال‬ َ َ ‫صب‬ ْ ‫وأ‬ َ ْ َ ْ
ُ َ ‫ رب أ َسأ‬.‫قدير‬ َ ْ َ ْ ‫مل‬
‫ذا‬ َ ‫ه‬
َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ِ ‫ما‬
َ َ ‫ر‬ ْ ‫ي‬ ‫خ‬
َ ‫ك‬َ ‫ل‬ ْ ّ َ ُ ْ ِ َ ‫ء‬
ٍ ‫ي‬
ْ ‫ش‬َ ‫ل‬ّ ُ ‫ك‬ ‫لى‬ ‫ع‬ َ ‫و‬ ‫ه‬
ُ
َ َ ‫و‬ ُ ‫د‬‫م‬ْ ‫ح‬
َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬
ُ َ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ُ ُ ْ ‫ال‬
ْ َ
،‫ه‬ُ َ‫عد‬
ْ َ ‫ما ب‬ َ ‫شّر‬ َ ‫و‬َ ِ ‫وم‬ ْ َ ‫ذا الي‬ َ ‫ه‬َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ما‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ َ
ِ ‫وذُ ب ِك‬ ْ ‫ع‬ ُ ‫وأ‬ َ ،‫ه‬ ُ َ‫عد‬ ْ َ ‫ما ب‬ َ ‫خي َْر‬ َ ‫و‬ َ ِ ‫وم‬ ْ َ ‫ال ْي‬
َ َ
‫ر‬
ِ ‫في الّنا‬ ِ ‫ب‬ٍ ‫ذا‬ َ ‫ع‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ْ ‫ع‬ ُ ‫بأ‬ ّ ‫ َر‬،‫ر‬ ِ َ ‫ء ال ْك ِب‬ِ ‫و‬ ْ ‫س‬ ُ ‫و‬َ ‫ل‬ ِ ‫س‬ َ َ ‫ن ال ْك‬ َ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ ْ ‫ع‬ُ ‫بأ‬ ّ ‫َر‬
.‫ر‬ َ
ِ ْ ‫في القب‬ ْ ِ ‫ب‬ ٍ ‫ذا‬ َ ‫ع‬ َ ‫و‬َ
“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku mohon kepada-Mu
kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan hari ini dan
kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari
tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepadaMu dari siksaan di Neraka dan kubur.”

‫أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‬

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

( Ayat Kursi )

Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Baqarah: 255).

( Al-ikhlas, Annas, Al-falaq )

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah,
Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan
tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dengan menyebut nama
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang
menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari
kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sem-bahan
manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke
dalam dada manusia, dari jin dan manusia.

َ ‫أ َصبحَنا‬
ُ َ ‫ ل‬،‫ه‬
‫ه‬ ُ َ‫ك ل‬ َ ْ ‫ري‬
ِ ‫ش‬ َ َ ‫حدَهُ ل‬ ْ ‫و‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬ َ ‫ ل َ إ َِلـ‬،‫ه‬ ِ ّ ‫مدُ ل ِل‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫وال‬ َ ،‫ه‬ ِ ّ ‫ك ل ِل‬ ُ ْ ‫مل‬ُ ْ ‫ح ال‬ َ َ ‫صب‬ ْ ‫وأ‬ َ ْ َ ْ
ُ َ ‫ رب أ َسأ‬.‫قدير‬ َ ْ َ ْ ‫مل‬
‫ذا‬ َ ‫ه‬
َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ِ ‫ما‬
َ َ ‫ر‬ ْ ‫ي‬ ‫خ‬
َ ‫ك‬َ ‫ل‬ ْ ّ َ ُ ْ ِ َ ‫ء‬
ٍ ‫ي‬
ْ ‫ش‬َ ‫ل‬ّ ُ ‫ك‬ ‫لى‬ ‫ع‬ َ ‫و‬ ‫ه‬
ُ
َ َ ‫و‬ ُ ‫د‬‫م‬ْ ‫ح‬
َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬
ُ َ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ك‬ُ ُ ْ ‫ال‬
ْ َ
،‫ه‬ُ َ‫عد‬
ْ َ ‫ما ب‬ َ ‫شّر‬ َ ‫و‬َ ِ ‫وم‬ ْ َ ‫ذا الي‬ َ ‫ه‬َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ما‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ َ
ِ ‫وذُ ب ِك‬ ْ ‫ع‬ ُ ‫وأ‬ َ ،‫ه‬ ُ َ‫عد‬ ْ َ ‫ما ب‬ َ ‫خي َْر‬ َ ‫و‬ َ ِ ‫وم‬ ْ َ ‫ال ْي‬
َ َ
‫ر‬
ِ ‫في الّنا‬ ِ ‫ب‬ٍ ‫ذا‬ َ ‫ع‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ْ ‫ع‬ ُ ‫بأ‬ ّ ‫ َر‬،‫ر‬ ِ َ ‫ء ال ْك ِب‬ِ ‫و‬ ْ ‫س‬ ُ ‫و‬َ ‫ل‬ ِ ‫س‬ َ َ ‫ن ال ْك‬ َ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ ْ ‫ع‬ُ ‫بأ‬ ّ ‫َر‬
.‫ر‬ َ
ِ ْ ‫في القب‬ ْ ِ ‫ب‬ ٍ ‫ذا‬ َ ‫ع‬ َ ‫و‬َ
“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagiNya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku mohon kepada-Mu
kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan hari ini dan
kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari
tua. Wahai Tuhan! Aku berlindung kepadaMu dari siksaan di Neraka dan kubur.”

َ ْ ‫وإ ِل َي‬ َ َ ‫ وب‬،‫ك أ َصبحَنا‬


.‫وُر‬ ُ ّ ‫ك الن‬
ْ ‫ش‬ َ ‫ت‬
ُ ‫و‬
ْ ‫م‬ َ ِ ‫وب‬
ُ َ‫ك ن‬ َ ،‫حَيا‬ َ ِ ‫وب‬
ْ َ‫ك ن‬ َ ،‫سي َْنا‬
َ ‫م‬
ْ ‫كأ‬ ِ َ ْ َ ْ َ ِ‫م ب‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganMu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan
pertolonganMu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan
dengan kehendakMu kami mati. Dan kepadaMu kebangkitan (bagi semua makhluk).”

َ ‫د‬
‫ك‬ ِ ‫ه‬
ْ ‫ع‬َ ‫عَلى‬ َ ‫وأ ََنا‬َ ،‫ك‬ َ ُ‫عب ْد‬َ ‫وأ ََنا‬َ ‫ي‬ ْ ْ َ ‫خل‬
ِ ‫قت َن‬ َ ،‫ت‬ َ
َ ْ ‫ه إ ِل ّ أن‬ َ ‫ي ل َ إ َِلـ‬ ْ ّ ‫ت َرب‬
َ
َ ْ ‫م أن‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
،‫ي‬ َ َ ِ ‫مت‬ َ
َ ‫وءُ ل‬ َ َ ‫ن‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ َ َ َ ‫د‬
ّ ‫عل‬َ ‫ك‬ َ ‫ع‬ْ ِ ‫ك ب ِن‬ ْ ُ ‫ أب‬،‫ت‬
َ
ُ ‫ع‬ْ َ ‫صن‬
َ ‫ما‬ َ ‫شّر‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ك‬ ْ ‫ع‬ُ ‫ أ‬،‫ت‬ ُ ‫ع‬ ْ ‫ست َط‬ ْ ‫ما ا‬ َ ‫ك‬ ِ ‫ع‬ْ ‫و‬ َ ‫و‬
َ
َ
.‫ت‬ ّ
َ ْ ‫ب إ ِل أن‬ َ ‫و‬ ّ
ْ ُ ‫فُر الذن‬ ِ ‫غ‬ َ
ْ َ‫ه ل ي‬ َ
ُ ّ ‫ي فإ ِن‬ ْ ِ ‫فْر ل‬ ْ
ِ ‫ي فاغ‬ َ َ
ْ ِ ‫وءُ ب ِذن ْب‬ ْ ُ ‫وأب‬ َ
“Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau-
lah yang mencip-takan aku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu
semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatMu
kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang
mengampuni dosa kecuali Engkau.”

ِ ْ ‫خل‬
َ ‫ق‬
،‫ك‬ َ ‫ع‬
َ ْ ‫مي‬
ِ ‫ج‬
َ ‫و‬َ ‫ك‬ َ َ ‫مل َئ ِك َت‬ َ ‫و‬َ ،‫ك‬َ ‫ش‬ِ ‫عْر‬ َ ‫ة‬َ َ ‫مل‬
َ ‫ح‬
َ ُ‫هد‬ِ ْ ُ ‫وأ‬
‫ش‬ َ ُ‫هد‬ ِ ‫ش‬ْ ُ‫ت أ‬ُ ‫ح‬ ْ َ ‫صب‬
َ
ْ ‫يأ‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
َ َ َ‫ك ل‬ َ َ َ ّ ‫أ َن‬
‫دا‬ً ‫م‬
ّ ‫ح‬َ ‫م‬ ُ ‫ن‬ ّ ‫وأ‬ َ ،‫ك‬ َ ْ ‫ري‬
ِ ‫ش‬َ َ‫ك ل‬ َ َ‫حد‬ ْ ‫و‬َ ‫ت‬ َ ‫ه ل َ إ َِلـ‬
َ ْ ‫ه إ ِل ّ أن‬ ُ ‫ت الل‬ َ ْ ‫ك أن‬
(×4) .‫ك‬ َ ُ ‫ول‬ْ ‫س‬ُ ‫وَر‬ َ َ ‫عب ْدُك‬َ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul
arasyMu, malai-kat-malaikat dan seluruh makhlukMu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada
Tuhan yang berhak disem-bah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiMu dan sesungguhnya
Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.” (Dibaca empat kali waktu pagi dan sore).

َ َ‫ك ل‬
،‫ك‬ َ ْ ‫ري‬ َ َ‫ك ل‬
َ َ‫حد‬ َ ْ ‫من‬ ِ ْ ‫خل‬
َ ‫ق‬
َ ‫ك‬ َ َ ‫َالل ّهم ما أ َصبح بي من ن ِعم‬
ِ ‫ش‬ ْ ‫و‬
َ ‫ك‬ ِ ‫ف‬ َ ‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫د‬
ٍ ‫ح‬
َ ‫و ب ِأ‬
ْ ‫ةأ‬ٍ َ ْ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ َ ّ ُ
.‫شك ُْر‬ َ َ ‫ول‬
ّ ‫ك ال‬ َ ُ ‫د‬‫م‬ْ ْ ‫ك ال‬
‫ح‬َ َ َ ‫فل‬
َ
“Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhlukMu di pagi ini adalah
dariMu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. BagiMu segala puji dan kepadaMu panjatan syukur
(dari seluruh makhluk-Mu).”

‫ي‬
ْ ‫ف‬ ِ ‫ي‬ ْ ِ ‫فن‬
ِ ‫عا‬َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫ َالل‬،‫ي‬ ْ ‫ع‬ ِ ‫م‬
ْ ‫س‬َ ‫ي‬ْ ‫ف‬ ِ ‫ي‬ ْ ِ ‫فن‬ ِ ‫عا‬
َ ‫م‬ّ ‫ه‬ُ ّ ‫ َالل‬،‫ي‬ ْ ِ ‫ي َب َدَن‬
ْ ‫ف‬ ِ ‫ي‬ ْ ِ ‫فن‬ ِ ‫عا‬َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫َالل‬
َ َ ْ ‫وال‬ ْ ُ ‫ن ال ْك‬ َ
َ ِ ‫وذ ُ ب‬
‫ك‬ ْ ‫ع‬
ُ ‫وأ‬ َ ،‫ر‬ ِ ‫ق‬ْ ‫ف‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ف‬ َ ‫م‬ِ ‫ك‬َ ِ ‫وذ ُ ب‬ْ ‫ع‬
ُ ‫م إ ِّني أ‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫ َالل‬.‫ت‬ َ ْ ‫ه إ ِل ّ أن‬َ ‫ ل َ إ َِلـ‬،‫ي‬ْ ‫ر‬ ِ ‫ص‬ َ َ‫ب‬
(×3) .‫ت‬ َ ّ َ َ ْ
َ ‫ب ال‬ َ ‫ع‬
َ ْ ‫ه إ ِل أن‬ َ ‫ ل إ ِلـ‬،‫ر‬ ِ ْ ‫قب‬ ِ ‫ذا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ِ
“Ya Allah! Selamatkan tubuhku (da-ri penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan
pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah,
selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Eng-kau. Ya Allah!
Sesungguhnya aku berlin-dung kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadaMu
dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau.” (Dibaca tiga kali di waktu pagi
dan sore).

(×7) .‫م‬ َ ْ ‫ش ال‬


ِ ْ ‫عظِي‬ َ ْ ‫ب ال‬
ِ ‫عْر‬ ّ ‫و َر‬
َ ‫ه‬
ُ ‫و‬ ُ ْ ‫وك ّل‬
َ ‫ت‬ ِ ْ ‫عل َي‬
َ َ‫ه ت‬ َ ‫و‬
َ ‫ه‬ َ ‫ه ل َ إ َِلـ‬
ُ ّ ‫ه إ ِل‬ ُ ‫ي الل‬
َ ِ ‫سب‬
ْ ‫ح‬
َ
“Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia,
kepadaNya aku bertawakal. Dia-lah Tuhan yang menguasai ‘Arsy yang agung.” (Dibaca tujuh kali
waktu pagi dan sore).

‫ك‬َ ُ ‫سأ َل‬ ْ ‫يأ‬


َ
ْ ّ ‫م إ ِن‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫ َالل‬،‫ة‬ ِ ‫خَر‬ِ ‫وْال‬ َ ‫في الدّن َْيا‬ ِ ‫ة‬ َ َ ‫في‬
ِ ‫عا‬َ ْ ‫وال‬َ ‫و‬َ ‫ف‬ْ ‫ع‬ َ ْ ‫ك ال‬ َ ُ ‫سأ َل‬ َ
ْ ‫يأ‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
َ
‫ن‬ِ ْ ‫ن ب َي‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ي‬ ْ ِ ‫فظَْن‬ َ ‫ح‬ْ ‫ما‬ ّ ‫ه‬ُ ّ ‫ َالل‬.‫ي‬ ْ ِ ‫مال‬َ ‫و‬
َ ‫ي‬ ْ ِ ‫هل‬
ْ ‫وأ‬ َ ‫ي‬ َ ‫ودُن َْيا‬ َ ‫ي‬ ْ ِ ‫في ِدي ْن‬ ِ ‫ة‬ َ َ ‫في‬ ِ ‫عا‬ َ ْ ‫وال‬ َ ‫و‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ع‬ َ ْ ‫ال‬
َ‫مت ِك‬
َ ‫عظ‬َ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ْ ‫ع‬
ُ ‫وأ‬ َ ،‫ي‬ ْ ‫ق‬ ِ ‫و‬ َ
ْ ‫نف‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬َ ،‫ي‬ ْ ِ ‫مال‬َ ‫ش‬ِ ‫ن‬ ْ ‫ع‬َ ‫و‬ َ ‫ي‬ ْ ِ ‫مي ْن‬
ِ َ‫ن ي‬ْ ‫ع‬ َ ‫و‬ َ ،‫ي‬ ْ ‫ف‬ ْ
ِ ‫خل‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬َ ،‫ي‬ ّ َ‫ي َد‬
.‫ي‬ ِ ‫ت‬ ‫ح‬ َ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬َ ‫تا‬َ ‫غ‬ْ ُ ‫أ َن أ‬
ْ ْ ْ ِ ْ
“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah,
sesung-guhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, ke-luarga dan
hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan
tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah! Peli-haralah aku dari muka, belakang, ka-nan, kiri dan
atasku. Aku berlindung dengan kebesaranMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ulat atau
bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”

َ
‫ء‬
ٍ ‫ي‬
ْ ‫ش‬ َ ‫ل‬ ّ ُ‫ب ك‬ ّ ‫ َر‬،‫ض‬ ِ ‫وا ْلْر‬ َ ‫ت‬ ِ ‫وا‬ َ ‫ما‬ َ ‫س‬
ّ ‫فاطَِر ال‬
َ
َ ‫ة‬
َ
ِ َ‫هاد‬ َ ‫ش‬ ّ ‫وال‬ َ ‫ب‬ ِ ْ ‫غي‬
َ
َ ْ ‫م ال‬ َ ِ ‫عال‬
َ
َ ‫م‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
‫شّر‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ِ ‫و‬ َ ،‫ي‬ ْ ‫س‬ ِ ‫ف‬ ْ َ ‫شّر ن‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ِ ‫ك‬ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ ْ ‫ع‬
ُ ‫ أ‬،‫ت‬ َ ْ ‫ه إ ِل ّ أن‬ َ ‫ن ل َ إ َِلـ‬ ْ ‫هدُ أ‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ أ‬،‫ه‬ ُ َ ‫مل ِي ْك‬َ ‫و‬
َ
.‫م‬ ِ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫لى‬ َ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ج‬ َ ‫أ‬ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫ءا‬
ً ‫و‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ف‬ْ َ ‫ن‬ ‫لى‬ َ ‫ع‬
َ ‫ف‬َ ‫ر‬ َ ‫ت‬ ْ
‫ق‬ َ ‫أ‬ ‫ن‬ َ ‫أ‬‫و‬ ،‫ه‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫طا‬َ ‫ي‬ ‫ش‬ّ ‫ال‬
ٍ ْ ُ ِ ُ ّ ُ ْ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ ْ
“Ya Allah! Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi,
Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali
Engkau. Aku berlin-dung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku
(berlindung kepadaMu) dari berbuat ke-jelekan terhadap diriku atau menyeret-nya kepada seorang
muslim.”

َ
‫ع‬
ُ ْ ‫مي‬
ِ ‫س‬
ّ ‫و ال‬
َ ‫ه‬
ُ ‫و‬
َ ‫ء‬
ِ ‫ما‬
َ ‫س‬ ِ َ ‫ول‬
ّ ‫في ال‬ ِ ‫في ا ْلْر‬
َ ‫ض‬ ِ ٌ‫يء‬ َ ‫ه‬
ْ ‫ش‬ ِ ‫م‬
ِ ‫س‬
ْ ‫عا‬
َ ‫م‬ ُ َ‫ه ل َ ي‬
َ ‫ضّر‬ ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ِ‫ب‬
(×3) .‫م‬ ُ ْ َ ْ ‫ال‬
‫ي‬ِ ‫ل‬ ‫ع‬

“Dengan nama Allah yang bila dise-but, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-
lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dibaca tiga kali).

َ ّ ‫سل‬
(×3) .‫م ن َب ِّيا‬ َ ‫و‬ ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ ُ ‫صّلى الل‬
َ ‫ه‬ َ ‫د‬
ٍ ‫م‬
ّ ‫ح‬
َ ‫م‬
ُ ِ ‫وب‬ ْ ِ ‫وب ِا ْل‬
َ ،‫سل َم ِ ِدي ًْنا‬ َ ،‫ه َرّبا‬
ِ ‫ت ِبالل‬
ُ ْ ‫ضي‬
ِ ‫َر‬
“Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi (yang diutus oleh
Allah).” (Dibaca tiga kali).

‫ي إ َِلى‬ ْ َ ‫ أ َصل ِح ل ِي‬،‫ث‬ َ َ ِ ‫قيوم برحمت‬


ْ ِ ‫ول َ ت َك ِل ْن‬ ُ ّ ‫ي ك ُل‬
َ ‫ه‬ ْ ِ ‫شأن‬ ْ ْ ْ ُ ْ ‫غي‬
ِ َ ‫ست‬
ْ ‫كأ‬ َ ْ َ ِ ُ ْ ّ َ ‫ي َيا‬ ّ ‫ح‬ َ ‫َيا‬
.‫ن‬ ْ ‫ي‬ ‫ع‬
َ ‫ة‬
َ َ
‫ف‬ ‫ر‬
ْ َ ‫ط‬ ‫ي‬
ْ ‫س‬
ِ ْ َ‫ن‬
‫ف‬
ٍ
“Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu),
dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan
kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu).”

:‫م‬
ِ ‫و‬ْ َ ‫ذا ال ْي‬َ ‫ه‬
َ ‫خي َْر‬
َ ‫ك‬َ ُ ‫سأ َل‬ َ
ْ ‫يأ‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫ َالل‬،‫ن‬ ِ َ ‫عال‬
َ ْ ‫مي‬ َ ْ ‫ب ال‬
ّ ‫ه َر‬ ِ ّ ‫ك ل ِل‬ُ ْ ‫مل‬
ُ ْ ‫ح ال‬ َ َ ‫صب‬
َ ‫أ َصبحَنا‬
ْ ‫وأ‬ َ ْ َ ْ
‫ما‬ ‫ر‬ ‫ش‬َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫ش‬ َ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬َ ‫ب‬ ُ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ع‬ َ ‫ وأ‬،‫هداه‬ ‫و‬ ،‫ه‬ ‫ت‬َ ‫ك‬ ‫ر‬ َ
َ ّ َ ِ ْ ِ َ ّ ْ ِ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ‫ح‬
‫ب‬ ‫و‬ ،‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ُ ‫ن‬‫و‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ص‬ َ ‫ن‬ ‫و‬ ،‫ه‬ َ ْ ‫فت‬
.‫ه‬
ُ َ‫عد‬ ْ َ‫ب‬
”Kami masuk pagi, sedang kerajaan hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kepadaMu agar memperoleh ke-baikan, pembuka (rahmat), pertolongan,
cahaya, berkah dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kpadaMu dari kejelekan apa yang ada di
dalamnya dan kejahatan sesudahnya.”

َ
‫د‬
ٍ ‫م‬ّ ‫ح‬َ ‫م‬ ِ ْ ‫عَلى ِدي‬
ُ ‫ن ن َب ِي َّنا‬ َ ‫و‬َ ،‫ص‬ ِ َ ‫خل‬ ْ ِ ‫ة ا ْل‬ َ ِ ‫عَلى ك َل‬
ِ ‫م‬ َ ِ ‫سل َم‬
َ ‫و‬
َ ّ ‫عَلى مل‬
ْ ِ ‫ة ا ْل‬ِ ‫فطَْر‬ ِ ‫عَلى‬ َ ‫حَنا‬ ْ َ ‫صب‬ْ ‫أ‬
‫ن‬
َ ‫م‬ِ ‫ن‬ َ ‫كا‬َ ‫ما‬َ ‫و‬ َ ‫ما‬ ً ِ ‫سل‬ْ ‫م‬
ُ ‫فا‬ً ْ ‫حن ِي‬
َ ،‫م‬
َ ْ ‫هي‬ِ ‫ة أب ِي َْنا إ ِب َْرا‬
ِ ِ َ ‫و‬
َ ،‫م‬ َ ّ ‫سل‬َ ‫و‬ ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫ه‬ َ ‫ه‬ ُ ‫صّلى الل‬ َ
.‫ن‬
َ ْ ‫رك ِي‬
ِ ‫ش‬ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ال‬
“Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad
Shallallaahu alaihi wa Sallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus,
muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”

(×100) .‫ه‬
ِ ‫د‬
ِ ‫م‬
ْ ‫ح‬
َ ِ ‫وب‬
َ ‫ه‬
ِ ‫ن الل‬
َ ‫حا‬
َ ْ ‫سب‬
ُ
“Maha Suci Allah, aku memujiNya.” (Dibaca seratus kali).

‫ء‬
ٍ ‫ي‬
ْ ‫ش‬ ّ ُ ‫عَلى ك‬
َ ‫ل‬ َ ‫و‬
َ ‫ه‬
ُ ‫و‬
َ ُ‫مد‬ َ ْ ‫ه ال‬
ْ ‫ح‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫مل‬
َ ‫ك‬ ُ ْ ‫ه ال‬
ُ َ ‫ ل‬،‫ه‬
ُ َ‫ك ل‬
َ ْ ‫ري‬ َ َ ‫حدَهُ ل‬
ِ ‫ش‬ ْ ‫و‬
َ ‫ه‬ َ ‫ل َ إ َِلـ‬
ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬
(‫× عند الكسل‬1 ‫× أو‬10) .‫دي ُْر‬ ِ ‫ق‬َ

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya.
BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca sepuluh kali,
atau cukup sekali dalam keadaan malas).

‫ء‬
ٍ ‫ي‬
ْ ‫ش‬ ّ ُ ‫عَلى ك‬
َ ‫ل‬ َ ‫و‬
َ ‫ه‬
ُ ‫و‬
َ ُ‫مد‬ َ ْ ‫ه ال‬
ْ ‫ح‬ ُ َ ‫ول‬ ُ ْ ‫مل‬
َ ‫ك‬ ُ ْ ‫ه ال‬
ُ َ ‫ ل‬،‫ه‬
ُ َ‫ك ل‬
َ ْ ‫ري‬ َ َ ‫حدَهُ ل‬
ِ ‫ش‬ ْ ‫و‬
َ ‫ه‬ َ ‫ل َ إ َِلـ‬
ُ ‫ه إ ِل ّ الل‬
(‫× إذا أصبح‬100) .‫دي ُْر‬ ِ ‫ق‬َ

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya.
BagiNya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca seratus kali
setiap pagi hari).

.‫ه‬ َ ِ ‫دادَ ك َل‬


ِ ِ ‫مات‬ َ ‫م‬
ِ ‫و‬
َ ‫ه‬
ِ ‫ش‬
ِ ‫عْر‬
َ ‫ة‬
َ َ ‫زن‬
ِ ‫و‬
َ ،‫ه‬
ِ ‫س‬ ْ َ ‫ضا ن‬
ِ ‫ف‬ َ ‫ر‬
ِ ‫و‬
َ ،‫ه‬ ِ ْ ‫خل‬
ِ ‫ق‬ َ َ‫عدَد‬
َ :‫ه‬
ِ ‫د‬
ِ ‫م‬
ْ ‫ح‬
َ ِ ‫وب‬
َ ‫ه‬
ِ ‫ن الل‬
َ ‫حا‬
َ ْ ‫سب‬
ُ
(‫× إذا أصبح‬3)

“Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhlukNya, sejauh kerela-anNya, seberat timbangan
arasyNya dan sebanyak tinta tulisan kalimatNya.” (Dibaca tiga kali setiap pagi hari).

ً ّ ‫قب‬
(‫ )إذا أصبح‬.‫ل‬ ُ ً ‫مل‬
َ َ ‫مت‬ َ ‫ع‬ َ ،‫قا طَي ًّبا‬
َ ‫و‬ ً ‫رْز‬
ِ ‫و‬
َ ،‫عا‬
ً ‫ف‬ ً ْ ‫عل‬
ِ ‫ما َنا‬ َ ُ ‫سأ َل‬
ِ ‫ك‬ َ
ْ ‫يأ‬ْ ّ ‫م إ ِن‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang
diterima. (Dibaca pagi hari).

َ ‫فر الله‬ َ
ِ ْ ‫ب إ ِل َي‬
(‫× في اليوم‬100) .‫ه‬ ُ ‫و‬
ْ ُ ‫وأت‬
َ َ ُ ِ ‫غ‬
ْ َ ‫ست‬
ْ ‫أ‬
Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadaNya. (Dibaca 100 kali dalam sehari).

َ َ ‫خل‬
(‫× إذا أمسى‬3) .‫ق‬ َ ‫ما‬ َ ‫ن‬
َ ‫شّر‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫ما‬
ّ ‫ه الّتا‬
ِ ‫ت الل‬ َ ِ ‫وذُ ب ِك َل‬
ِ ‫ما‬ ُ َ‫أ‬
ْ ‫ع‬
Aku berlindung dengan kalimat-kali-mat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang
diciptakanNya. (Dibaca 3 kali pada sore hari).

(×10) .‫د‬
ٍ ‫م‬
ّ ‫ح‬ ُ ‫عَلى ن َب ِي َّنا‬
َ ‫م‬ ْ ّ ‫سل‬
َ ‫م‬ َ ‫و‬ ّ ‫ص‬
َ ‫ل‬ َ ‫م‬ ُ ّ ‫َالل‬
ّ ‫ه‬
Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. (Dibaca 10 kali).

Do'a Shalat Istikarah


Jumat, 09 April 04

Jabir bin Abdillah Radhiallaahu anhu berkata: Adalah Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam
mengajari kami shalat Istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari surah Al-
Qur-an. Beliau bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan
sesuatu, hendaknya melakukan shalat sunah (Istikharah) dua rakaat, kemudian baca-lah doa ini:

‫ك‬ َ ِ ‫ضل‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ك‬ َ ُ ‫سأ َل‬ ْ ‫وأ‬


َ ،‫ك‬
َ َ ِ ‫قدَْرت‬ ُ ِ‫ك ب‬ َ ‫دُر‬ ِ ‫ق‬ ْ َ ‫ست‬ ْ ‫وأ‬
َ ،‫ك‬
َ َ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ ِ ِ‫ك ب‬ َ ‫خي ُْر‬ ِ َ ‫ست‬ ْ ‫يأ‬
َ
ْ ّ ‫م إ ِن‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫))َالل‬
َ َ َ
‫م‬
ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫ َالل‬.‫ب‬ ِ ‫و‬ ْ ُ ‫غي‬ ُ ْ ‫م ال‬ ُ ّ ‫عل‬ َ ‫ت‬ َ ْ ‫وأن‬ َ ،‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ْ ‫ول َ أ‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫عل‬ ْ َ ‫وت‬َ ،‫دُر‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫ول َ أ‬ َ ‫دُر‬ ِ ‫ق‬ ْ َ‫ك ت‬ َ ّ ‫فإ ِن‬ َ ،‫م‬ ِ ْ ‫عظِي‬ َ ْ ‫ال‬
‫ي‬ َ ْ َ ‫ه‬ َ َ ُ
ْ ‫ش‬ ِ ‫عا‬ َ ‫م‬َ ‫و‬َ ‫ي‬ ْ ِ ‫ي ِدي ْن‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ي‬ ْ ِ ‫خي ٌْر ل‬ َ -‫ه‬ ُ َ ‫جت‬ َ ‫حا‬ َ ‫مى‬ ّ ‫س‬ َ ُ ‫وي‬ َ - ‫مَر‬ ْ ‫ذا ال‬ َ ‫ن‬ ّ ‫مأ‬
َ ‫أ‬- ‫قبة أ َمري‬
ُ ‫عل‬ ْ َ‫ت ت‬ َ ْ ‫ن كن‬ ْ ِ‫إ‬
‫ي‬
ْ ِ ‫ل‬ ْ
‫ك‬ ‫ر‬ ‫با‬
ِ َ ّ ْ ‫م‬ ُ ‫ث‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬
ُ ْ ّ َ َ ْ ‫س‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ‫ه‬
ُ ْ ُ ‫ر‬ ‫د‬ ْ
‫ق‬ َ
‫فا‬ -‫ه‬ ِ ‫ل‬
ِ ِ َ ِ ِ ‫ج‬ ‫وآ‬ ‫ه‬ ِ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫عا‬ َ :‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫و‬ْ ْ ِ ْ ِ َ ِ ‫عا‬ َ ‫و‬ َ
‫ة‬ َ َ ْ َ َ َ ُ
ِ َ ‫قب‬ِ ‫عا‬َ ‫و‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ش‬ ِ ‫عا‬ َ ‫م‬َ ‫و‬
َ ‫ي‬ْ ِ ‫ن‬ ْ ‫ي‬ ‫د‬
ِ ‫ي‬ ْ ‫ف‬
ِ ‫ي‬
ْ ِ ‫ل‬ ‫ر‬
ّ ‫ش‬ ‫ر‬
َ ‫م‬ْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذا‬ ‫ه‬َ ‫ن‬
ّ ‫أ‬ ‫م‬ُ ‫ل‬ ‫ع‬ ْ َ ‫ت‬ ‫ت‬
َ ْ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ن‬ْ ‫إ‬‫و‬َ ،‫ه‬
ِ ْ ‫ي‬ ‫ف‬
ِ
‫ي‬ ْ ‫وا‬ ْ ‫ر‬ ْ ‫ر‬ َ -‫ه‬ َ ‫قا‬ َ ‫و‬ َِ َ
َ ِ ‫قدُْر ل‬ َ ‫ه‬ ُ ْ ‫عن‬ َ ‫ي‬ ْ ِ ‫فن‬ ِ ‫ص‬ ْ ‫وا‬ َ ‫ي‬ ْ ّ ‫عن‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ف‬ ِ ‫ص‬ ْ ‫فا‬ ِ ِ ‫جل‬ ِ ‫وآ‬ َ ‫ه‬ ِ ِ ‫جل‬
َ
ِ ‫عا‬ َ :‫ل‬ ْ ‫أ‬- ‫ي‬ ْ ‫ر‬ ِ ‫م‬
ْ ‫أ‬
.((‫ه‬ ِ ِ‫ي ب‬ ْ ِ ‫ضن‬ ِ ‫م أْر‬ ّ ُ‫ن ث‬ َ ‫كا‬ َ ‫ث‬ ُ ْ ‫حي‬ َ ‫خي َْر‬ َ ْ ‫ال‬

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu dan
aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaanMu. Aku mohon
kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang
aku tidak kuasa, Engkau mengeta-hui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha
Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang
mempunyai hajat hendak-nya menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya
terha-dap diriku atau -Nabi bersabda: …di dunia atau akhirat- sukseskanlah untuk-ku, mudahkan
jalannya, kemudian beri-lah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih
berbahaya bagiku dalam agama, per-ekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan
persoalan tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja keba-ikan
itu berada, kemudian berilah kere-laanMu kepadaku.

Tidak menyesal orang yang beristi-kharah kepada Al Khaliq dan bermusyawarah dengan orang-orang
mukmin dan berhati-hati dalam menangani persoalannya. Allah Ta’ala berfirman:

“… dan bermusyawarahlah kepada mereka (para sahabat) dalam urusan itu (peperangan,
perekonomian, politik dan lain-lain). Bila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada
Allah…” (Ali Imran, 3: 159)

Doa Masuk Masjid


Jumat, 09 April 04

‫ن‬
ِ ‫طا‬ َ ْ ‫شي‬ّ ‫ن ال‬ َ ‫م‬
ِ ،‫م‬ِ ْ ‫دي‬
ِ ‫ق‬َ ْ ‫ه ال‬ َ ْ ‫سل‬
ِ ِ ‫طان‬ ُ ‫و‬َ ،‫م‬ ِ َ ‫ه ال ْك‬
ِ ْ ‫ري‬ ِ ‫ه‬ِ ‫ج‬ْ ‫و‬
َ ِ ‫وب‬َ ،‫م‬
ِ ْ ‫عظِي‬َ ْ ‫ه ال‬ِ ‫وذُ ِبالل‬ ْ ‫ع‬ ُ َ‫أ‬
‫ي‬
ْ ِ‫ح ل‬ْ َ ‫فت‬ْ ‫ما‬ّ ‫ه‬ُ ّ ‫ه[ َالل‬ِ ‫ل الل‬ ِ ‫و‬ْ ‫س‬ ُ ‫عَلى َر‬ َ ‫م‬ُ َ ‫سل‬ّ ‫وال‬ َ ][‫ة‬ ُ َ ‫صل‬ ّ ‫وال‬ َ ،‫ه‬
ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ِ ‫ ]ب‬،‫م‬ ِ ْ ‫جي‬ِ ‫الّر‬
َ
.‫مت ِك‬ َ
َ ‫ح‬ ْ ‫ب َر‬ َ ‫وا‬ َ ْ ‫أب‬

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya
yang abadi, dari setan yang terkutuk. ( HR. Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami’ no.4591. ) Dengan nama
Allah dan semoga shalawat( HR. Ibnu As-Sunni no.88, dinyatakan Al-Albani “hasan” . )
dan salam tercurahkan kepada Rasulullah( HR. Abu Dawud, lihat Shahih Al-Jami’ 1/528. . ) Ya Allah,
bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.” ( HR. Muslim 1/494. Dalam Sunan Ibnu Majah, dari hadits
Fathimah x “Allahummagh fir li dzunubi waftahli abwaba rahmatik”, Al-Albani menshahihkannya
karena beberapa shahid. Lihat Shahih Ibnu Majah 1/128-129. )

Doa Pergi Ke Masjid


Jumat, 09 April 04
،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ‫ع‬ِ ‫م‬ ْ ‫س‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫و‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫سان‬ َ ِ‫ي ل‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫و‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫قل ْب‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ل‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ج‬ ْ ‫ما‬ ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫حت‬ ْ َ‫ن ت‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ ‫قي ن‬ ِ ‫و‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫و‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ‫ر‬ ِ ‫ص‬ َ َ‫ي ب‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫و‬ َ
،‫وًرا‬ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ِ ْ ‫ل‬ ‫خ‬
َ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫و‬ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ما‬ َ ‫ ومن أ‬،‫شمال ِ ْي ن ُورا‬ َ ‫ن‬ ‫ع‬َ ‫و‬ ،‫را‬ ‫و‬ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ع‬
َ ‫و‬
ْ ْ ْ ِ َ ً ْ ْ ِ َ ْ ِ َ ً ْ ْ َ ْ َ ً ْ ْ ْ ِ َ ْ َ
‫ي‬ ِ ‫ل‬ ‫ل‬ ْ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫وا‬ ،‫را‬ ‫و‬ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ‫م‬ ّ ‫ظ‬ ‫ع‬
َ ‫و‬ ،‫را‬ ‫و‬ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ظ‬ ‫ع‬
ْ َ ‫ وأ‬،‫فسي ن ُورا‬ ْ َ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ِ ْ
‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫وا‬
ْ َ ْ َ ً ْ ْ ْ َ ً ْ ْ ْ ِ َ ً ْ ْ ِ ْ َ ْ َ
،‫وًرا‬ ْ ُ‫ن‬
‫ي‬ َ ْ ‫ع‬ َ ّ َ ْ
ْ ‫م‬ِ ‫ح‬ ْ ‫يل‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫و‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫صب‬ َ ‫ع‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ج‬ ْ ‫وا‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫عطِن‬ ْ ‫مأ‬ ّ ‫ه‬ ُ ‫ الل‬،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫علن‬ َ ‫ج‬ ْ ‫وا‬ َ
،‫وًرا‬ ُ ‫ن‬
ْ ْ ِ ْ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ش‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ف‬
ِ ‫و‬ َ ،‫را‬ ‫و‬
ً ْ ْ ِ َ ْ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ِ ‫و‬
َ ،‫را‬ ً ْ ُ‫ن‬‫و‬
.‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ‫ر‬ ِ ‫ش‬ َ َ‫ي ب‬ ْ ‫ف‬ ِ ‫و‬ َ
،‫وًرا‬ ُ ‫ن‬
ْ ْ ْ ِ َ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫و‬ ] [ ‫ي‬ْ ِ ‫م‬ ‫ظا‬ َ ‫ع‬
ِ ‫ي‬ ْ ‫ف‬ِ ‫را‬ ً ْ‫و‬ ُ ‫ن‬ ‫و‬ … ‫ي‬
ْ ِ ْ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ق‬َ ‫ي‬
ْ ‫ف‬
ِ ‫را‬ ً ْ ْ ‫و‬ ُ ‫ن‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ْ
‫ل‬ ‫ع‬
َ ْ ّ ُ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ّ ‫ل‬ ‫ال‬َ ]
.[‫ر‬ ٍ ‫و‬ ْ ُ ‫على ن‬ َ َ ‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ‫ب ل‬ ْ ‫ه‬ َ ‫و‬ َ ] [‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫زدْن‬ ِ ‫و‬ َ ،‫وًرا‬ ْ ُ‫ي ن‬ ْ ِ ‫زدْن‬ ِ ‫و‬ َ

“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di
penglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di
sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku,
per-besarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untuk-ku, dan jadikanlah
aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya
dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambut-ku, dan cahaya di kulitku”( Hal ini
semuanya disebutkan dalam Al-Bukhari 11/116 no.6316, dan Muslim 1/526, 529, 530, no. 763 ) [Ya
Allah, ciptakan-lah cahaya untukku dalam kuburku … dan cahaya dalam tulangku”]( HR. At-Tirmidzi
no.3419, 5/483. )
, [“Tambahkanlah cahaya untukku, tam-bahkanlah cahaya untukku, tambahkan-lah cahaya untukku”]
( HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, no. 695, hal.258. Al-Albani menyatakan isnadnya shahih,
dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad, no. 536. ) , [“dan karunia-kanlah bagiku cahaya di atas cahaya”]
( Disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dengan menisbatkannya kepada Ibnu Abi ‘Ashim dalam
kitab Ad-Du’a. Lihat Fathul Bari 11/118. Katanya: “Dari berbagai macam riwayat, maka terkumpullah
sebanyak dua puluh lima pekerti”. )

Bacaan Apabila Masuk Rumah


Jumat, 09 April 04

‫عَلى‬ ْ ّ ‫سل‬
َ ‫م‬ ّ ُ ‫ ث‬،‫وك ّل َْنا‬
َ ُ ‫م ل ِي‬ َ َ ‫عَلى َرب َّنا ت‬
َ ‫و‬
َ ،‫جَنا‬
ْ ‫خَر‬
َ ‫ه‬
ِ ‫سم ِ الل‬
ْ ِ ‫وب‬ ْ َ ‫ول‬
َ ،‫جَنا‬ َ ‫ه‬
ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ِ‫ب‬
.‫ه‬ ْ َ‫أ‬
ِ ِ ‫هل‬

“Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada
Tuhan kami, kami bertawakkal”. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarganya.
( HR. Abu Dawud 4/325,dan Al-‘Allamah Ibnu Baaz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam
Tuhfatul Akhyar, no. 28. Dalam Kitab Shahih: “Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu berdzikir
kepada Allah ketika masuk rumah dan makan, syaitan berkata (kepada teman-temannya), ‘Tiada
tempat tinggal dan makanan bagi kalian (malam ini)’.” Muslim, no. 2018. )

Bacaan Ketika Keluar Dari Rumah


Jumat, 09 April 04

َ ‫ول‬ َ ‫و‬
َ ‫ل‬ َ َ ‫ول‬
ْ ‫ح‬ ِ ‫عَلى الل‬
َ ،‫ه‬ ُ ْ ‫وك ّل‬
َ ‫ت‬ َ َ ‫ ت‬،‫ه‬
ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ِ‫ب‬
.‫ه‬ِ ‫وةَ إ ِل ّ ِبالل‬ ُ
ّ ‫ق‬
“Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepada-Nya, dan tiada daya dan upaya kecuali
karena perto-longan Allah”.
( HR. Abu Dawud 4/325, At-Tirmidzi 5/490, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/151. )

َ ّ ‫ض‬ َ ُ‫و أ‬ َ ّ ‫ك أ َن أ َض‬ ُ َ‫ي أ‬


‫و‬ْ ‫ أ‬،‫ل‬ ْ ‫ أ‬،‫ل‬ ِ ْ َ ِ ‫وذ ُ ب‬ْ ‫ع‬ ْ ّ ‫م إ ِن‬ّ ‫ه‬ ُ ّ ‫َالل‬
َ ‫ه‬
،‫ل‬ َ َ ‫ أ‬،‫ أ َو أ ُظْل َم‬،‫ أ َو أ َظْل ِم‬،‫ل‬ ّ ُ ‫ أ َو أ‬،‫ل‬ ّ َ‫أ‬
َ ‫ج‬ْ ‫وأ‬ْ َ ْ َ ْ ‫ز‬
َ ْ ‫ز‬ِ َ
.‫ي‬ ّ ‫عل‬ َ َ ‫ل‬ َ ‫ه‬ َ ‫ج‬ْ ُ‫و ي‬ ْ ‫أ‬
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlin-dung kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan (setan
atau orang yang berwatak setan), berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang),
dan berbuat bodoh atau dibo-dohi”.
( HR. Abu Dawud 4/325, At-Tirmidzi 5/490, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/151. )