Anda di halaman 1dari 35

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA
TAHUN 6

UNIT /
KEL.

HASIL PEMBELAJARAN

1
KELUARGA
KREATIF

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara


berkaitan kehidupan
sehariandengan menggunakan
kata, ungkapan, ayat,
sebutan, intonasi dan nada
yang sesuai

Bahagian 1

Menggapai
Impian
Bahagian 2

Nenekku
Kreatif
Bahagian 3

Impian
Menjadi
Kenyataan

1.4 Menyatakan permintaan secara


berterus terang dan meyakinkan
dengan menggunakan intonasi
dan unsur paralinguistik yang
sesuai untuk menguatkan
permintaan

4.4

Menyatakan pilihan untuk


menerima atau menolak
pendapat dalam
perundingan untuk
mencapai kata sepakat.

ARAS
Aras 1 ( i )
Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

Aras 1 ( i )
Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk
menyatakan sesuatu permintaan.
Aras 1 ( ii )
Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
Aras 3 ( i )
Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk
pihak lain.
Aras 3 ( ii )
Melahirkan rasa hati dengan berterus terang dan berhemah
Aras 1 ( i )
Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

5.1 Membaca kuat perkataan dan


ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

Aras 1 ( i )
Membaca perkataan rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang betul.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa :
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Kata hubung
Penanda wacana
Ayat penyata
Ayat seruan
Ayat perintah

Ilmu :
Kajian Tempatan
PSK
Pend.Moral

Kosa Kata :
Jualan murah
Harga runtuh
Diskaun
Jurujual
Harga mati
Kaunter
Melanggan
Promosi

KBT :
KB :
Menjana idea
Mengesan
kecondongan
pendapat

Peribahasa :
Simpulan Bahasa
Ringan tulang
Berpeluk tubuh
Bekas tangan
Mata pencarian

Nilai :
Tolong menolong
Kerajian

BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

UNIT /
KEL.

HASIL PEMBELAJARAN
6.3

7.1

8.1

Membaca dan mengenalpasti


isi utama dan isi sampingan
daripada teks
Membaca dan menerangkan
maksud kandungan
teks yang tersurat dan
tersirat
Membina dan menulis
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.

10.1 Menghasilkan pelbagai


genre (prosa dan puisi)

ARAS
Aras 1 ( i )
Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
Aras 1 ( ii )
Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

SISTEM
BAHASA
Penulisan:
Bahagian B
Karangan
Keperihalan
Bahagian C
Nilai Murni dan
pengajaran

Aras 1 ( i)
Menulis pelbagai jenis ayat.
Aras 2 ( i )
Membina ayat majmuk dengan kata hubung.
Aras 2 ( i )
Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.
Aras 2 ( ii )

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

PENGISIAN
KURIKULUM

termasuk e-mel yang mudah,


menarik dan bermakna.

11.2

Mengulas karya bukan sastera


dari aspek penggunaan
perkataan, idea, ayat,
wacana, nilai dan pengajaran.

Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Aras 1 ( i )
Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik
dalam karya yang dibaca.

UNIT /
KEL.
2
DATUK
DI IBU KOTA

HASIL PEMBELAJARAN
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara
berkaitan kehidupan seharian
dengan menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi dan nada yang sesuai.

ARAS
Aras 2 ( i )
Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam
perbualan.
Aras 3 ( i )
Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

Bahagian 1

Berkunjung ke
Ibu Kota

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara
bertatasusila

Bahagian 2

Hani Berkarya
4.3

Bahagian 3

Menonton

Mengemukakan hujah untuk


menyokong atau menentang
pendirian dengan

Aras 1 ( i )
Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.
Aras 2 ( i )
Mengemukan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.
Aras 2 (ii )
Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.
Aras 2 ( i )
Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa :
Kata tanya
Tanda baca
Kata nama
Kata adjektif
Kata hubung
Ayat majmuk

Kosa Kata :
Bertaraf
Aksesori
Hartanah
Saham
Gedung
Teater
IPTA

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
PSK
Nilai :
Semangat
Patriotisme
Hormatmenghormati
Kerjasama
KBT :
KB :
Mengumpul
maklumat
KMD :
Membuat ramalan

Konsert di
Dewan
Merdeka

memberikan alasan yang


sesuai secara sopan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan
ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit.

Aras 1 ( i )
Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Aras 1 ( ii )
Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

UNIT /
KEL.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

6.3 Membaca dan mengenal pasti


isi utama dan isi sampingan
daripada teks

Aras 2 ( i )
Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada
intonasi berdasarkan tanda baca.

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.

Aras 1 ( i )
Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
Aras 2 ( i )
Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

10.1 Menghasilkan pelbagai


genre (prosa dan puisi)
termasuk e-mel yang mudah,
menarik dan bermakna.

Aras 1 ( i )
Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk
Aras 2 ( i )
Membina ayat majmuk dengan kata hubung.
Aras 2 ( ii )
Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

IPTS
Bersantai
Khazanah silam
gimnasium

BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

Bahasa istana :
keberangkatan
dirgahayu
tuanku
baginda

SISTEM
BAHASA
Penulisan:
Bahagian B
Karangan Dialog
keperihalan

PENGISIAN
KURIKULUM

11.4 Memberikan komen dan


pandangan tentang pendapat
yang disampaikan oleh pihak
lain.

UNIT /
KEL.

HASIL PEMBELAJARAN

3
SEKOLAHKU

1.2 Bertanya dan menjawab tentang


sesuatu perkara secara
bertatasusila

Bahagian 2
Hari
Kecemerlangan
Sekolah
Bahagian 3

Menonton
Konsert di
Dewan

ARAS
Aras 1 ( i )
Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.
Aras 1 ( ii )
Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya
untuk mendapatkan huraian dan penerangan.

Bahagian 1

Sekolahku
Ceria

Aras 1 ( i )
Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu
bahan.

1.3

Memberikan dan memahami


arahan serta pesanan sesuatu
perkara

Aras 1 ( i )
Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan
menggunakan intonasi yang betul dan bersopan.
Aras 1 ( ii )
Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.

4.2 Mengemukakan komen yang


sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman dan
maklumat yang disampaikan
oleh pihak lain

Aras 3 ( i )
Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu
perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa :
Kata tanya
Kata pinjaman
Kata sapaan
Kata arah
Kosa Kata :
anugerah
singkatan
kosa kata
merujuki
mengesan
mendadak
Peribahasa :
ulat buku
seperti katak di
bawah tempurung

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
PSK
Nilai :
Kerajinan
Hormatmenghormati
Kesyukuran
KBT :
KB :
Mengumpul
maklumat
KMD :
Membuat ramalan
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

Merdeka

5.1 Membaca kuat perkataan dan


ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

Aras 3 ( i )
Menganalisis maklumat yang etrdapat dalam teks untuk mendapatakan
kewajaran ramalan.

6.3 Membaca dan mengenal pasti


isi utama dan isi sampingan
daripada teks

Aras 3 ( i )
Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

6.5

Membaca pantas secara


imbasan untuk mendapatkan
maklumat khusus.

Aras 1 ( i )
Membaca dan mencari fakta yang relewan dengan perkataan yang
dikehendaki dalam teks.

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.

Aras 3 ( i )
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan
predikat.

9.3 Menyusun maklumat secara


kohesif daripada nota atau
catatan hasil daripada bahan
yang didengar atau dibaca

Aras 1 ( i )
Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Penulisan:
Bahagian B
Karangan laporan
Dialog
Ucapan

UNIT /
KEL.
4
SENTIASA
BERHEMAT
SEMUA
SELAMAT

HASIL PEMBELAJARAN
1.3 Memberikan dan memahami
arahan serta pesanan sesuatu
perkara

ARAS
Aras 2 ( i )
Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan
wajar.
Aras 2 ( ii )
Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang.
Aras 3 ( i )
Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

Bahagian 1

Pendidikan
lalu lintas
Bahagian 2

Cara selamat
menunggang
basikal
Bahagian 3

3.1 Menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara atau
tajuk dengan menggunkan
kata, istilah, frasa., ayat yang
tepat dan laras bahasa yang
sesuai.
5.1 Membaca kuat perkataan dan
ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

Aras 2 ( i )
Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 3 ( i )
Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 3 ( i )
Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Aras 3 ( ii )
Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa :
Kata sendi nama

Kosa Kata :
Tragedi
Berhemah
Ingkari
baran
Peribahasa :
Malang tidak
berbau
Ibarat mencurah air
ke daun keladi
Sudah terhantuk
baru terngadah

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan,
PJK
Nilai : Kerjasama /
kebersihan fizikal
dan mental,
Hemah tinggi
KBT :
KB :
menjana idea,
menganalisis
KMD : Kontekstual
Menghubung kait.
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

Pandu cermat
jiwa selamat

UNIT /
KEL.

Penulisan:
6.5 Membaca pantas secara
imbasan untuk mendapatkan
maklumat khusus.

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 ( i )
Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan
untuk mengukuhkan maklumat .

ARAS

7.1 Membaca dan menerangkan


maksud kandungan
teks yang tersurat dan
tersirat

Aras 2 ( i )
Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan
bukan grafik.
Aras 3 ( i )
Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan
bahan grafik dan bukan grafik.

8.3 Menulis perkataan dan ayat


dengan tulisan berangkai yang
kemas

Aras 1 ( i )
Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

9.3 Menyusun maklumat secara


kohesif daripada nota atau
catatan hasil daripada bahan
yang didengar atau dibaca
11.2 Mengulas karya bukan
sastera dari aspek
penggunaan perkataan,
idea,ayat,wacana, nilai dan
pengajaran

Aras 3 ( i )
Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan
alasan.

Aras 1 ( i )
Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang
menarik.
Aras 1 ( ii )
Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Bahagian C
Nilai Murni dan
pengajaran

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

10

nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

UNIT /
KEL.
5
WARISAN
ALAM

HASIL PEMBELAJARAN
.
1.6 Menyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transaksi untuk
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan

Bahagian 1

Menerokai
rahsia alam
Bahagian 2

Alam penuh
misteri

5.2

Membaca kuat teks prosa dan


puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar
serta mamahami perkara yang
dibaca.

Bahagian 3

Mensyukuri
nikmat alam
6.6 Membaca dan membuat
ramalan berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat yang
diberikan.

ARAS
Aras 1 ( i )
Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan
yang diperlukan.
Aras 1 ( ii )
Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.
Aras 2 ( i )
Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk
meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.
Aras 3 ( i )
Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa
Penanda Wacana
Ayat majmuk
Kata ganda
Kata Adjektif

Aras 1 ( i )
Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Aras 1 ( ii )
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca

Kosa kata
mergastua
bergayut
wang cagaran
damar
ekspedisi

Aras 3 ( i )
Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar , sebutan dan
intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Penulisan

Aras 3 ( i )
Menganalisis maklumat yang etrdapat dalam teks untuk mendapatakan
kewajaran ramalan.

Surat kiriiman tidak


rasmi (membalas
surat)
Laporan aktiviti

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan,
Sains
Nilai : Kerjasama /
kesyukuran,
Kasih-sayang
KBT :
KB :
Mengenal pasti
idea utama dan
idea sokongan
Menjana idea
BCB
Mendengar
Mencatat nota
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

11

8.2 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.

8.6

Membina wacana yang


sempurna bagi keseluruhan
karangan

Aras 1( i )
Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Aras 3 ( i )
Menulis karangan yang lengkap menepati cirri cirri wacana yang baik.

10.3 Membuat ringkasan daripada


bahan yang didengar dan
dibaca.

Aras 1 ( i )
Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat
ringkasan.

11.3

Aras 3 ( i )
Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.

Mengulas karya bukan sastera


dari aspek penggunaan
perkataan, idea, ayat,
wacana, nilai dan pengajaran.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

12

UNIT /
KEL.

6
RENCAM
NYA
BUDAYA
KITA

Bahagian 1
Foto tanda
persahabatan
Bahagian 2

Warkah dari
Sabah

HASIL PEMBELAJARAN
1.2 Bertanya dan menjawab tentang
sesuatu perkara secara
bertatasusila
3.2 Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara atau
tajuk dengan menggunkan
kata, istilah, frasa., ayat yang
tepat dan laras bahasa yang
sesuai.
4.2 Mengemukakan komen yang
sesuai berdasarkan
pemerhatian, pengalaman dan
maklumat yang disampaikan
oleh pihak lain

Aras 3 ( i )
Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai aras.

Aras 3 ( i )
Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1 ( i )
Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang
sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain
secara bersopan.
Aras 2 ( i )
Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu
perkara berdasarkan pemerhatian.

Bahagian 3

Satu negara
pelbagai

ARAS

5.2

Membaca kuat teks prosa dan


puisi dengan sebutan dan

Aras 2 ( i )

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa :
Ayat Tunggal
Ayat Majmuk

Kosa Kata :
generasi
budaya bangsa
budaya moden
hemat
luput
daya tarikan
warisan

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian tempatan
PSK
Nilai : Kesyukuran
Semangat
bermasyarakat
Hormat
menghormati
KBT :
KB :
merumus
meringkas
Konstruktivisme
meneroka

Penulisan:
Bahagian B
Laporan

BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

13

intonasi yang betul dan lancar


serta mamahami perkara yang
dibaca.

perayaan

UNIT /
KEL.

HASIL PEMBELAJARAN
6.4

Membaca pantas secara


luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang menyeluruh .

Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.


Aras 2 ( ii )
Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca

ARAS
Aras 2 ( i )
Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

8.3 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.

Aras 2 ( i )
Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan


mencatat nota daripada bahan
yang didengar atau dibaca.

Aras 3 ( i )
Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

9.3 Menyusun maklumat secara


kohesi daripada nota atau
catatan hasil daripada bahan
yang didengar atau dibaca.

Aras 2 ( i )
Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan
mengikut keutamaan.

11.4

Memberikan komen dan

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

14

pandangan tentang pendapat


yang disampaikan oleh pihak
lain.

UNIT /
KEL.
7
JAUH
PERJALANAN

LUAS
PANDANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.4 Menyatakan permintaan secara


berterus terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan intonasi dan
unsur paralinguistik yang
sesuai untuk menguatkan
permintaan

Bahagian 1
Potret
Kenangan
Bahagian 2
Seronoknya
Melancong
Bahagian 3
Merakamkan
Kisah
Perjalanan

Aras 2 ( i )
Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kritis
dan kreatif.

SISTEM
BAHASA

ARAS
Aras 1 ( i )
Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai
menyatakan sesuatu permintaan.

untuk

Aras 1 ( ii )
Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
Aras 2 ( i )
Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan
Aras 2 ( ii )
Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi dan gaya yang sesuai.

3.3 Menyampaikan maklumat


kepada pihak lain dalam aktiviti
terancang.

Aras 1 ( i )
Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi,
sebutan dan gaya bersahaja.
Aras 1 ( ii )
Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan
bahasa.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Peribahasa
Ke bukit sama
didaki, ke luarah
sama dituruni
Tatabahasa :
Penanda Wacana
Ragam ayat
Kosa Kata :
menonjolkan
budaya
warisan
mencerminkan
memanfaatkan
keunikan
domestik
menikmati
menyelerakan
Penulisan:
Bahagian B

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
PSK
Nilai :
Kasih sayang
Syukur
Patriotisme
Berani
KBT :
KB
Menyenarai isi
BCB
Mendengar
Membaca
Menulis
Kontekstual
Hubung kait

15

6.1 Membaca dan merujuk


pelbagai sumber untuk
mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji
termasuk maklumat daripada
internet.

Aras 1 ( i )
Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yan betul, ejaan dan
penggunaan perkataan yang tepat.

6.4 Membaca pantas secara


luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang menyeluruh.

Aras 1 ( i )
Membaca tajuk tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran
umum

7.1 Membaca dan menerangkan


maksud kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.

Aras 1 ( i )
Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan
maklumat yang tersurat.
Aras 3 ( i )
Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan
bahan grafik dan bukan grafik.

8.2 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang
sesuatu tajuk

8.5 Mengenalpasti dan


menggunakan penanda
wacana yang sesuai
dalam satu perenggan
atau antara perenggan
bagi sesebuah
karangan.

Aras 3 ( i )
Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai
jenis ayat.

Aras 3 ( i )
Menghubung kaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan
menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang
koheran dan kohesi

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Cerita
Catatan
Perbahasan

Konstruktivisme
menghuraikan

BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

16

UNIT /
KEL.
8

10.3 Membuat ringkasan daripada


bahan yang didengar dan
dibaca.

Aras 2 ( i )
Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang
dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan


tentang perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.

Aras 3 ( i )
Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara
kritis.

HASIL PEMBELAJARAN
1.5

CERITA
RAKYAT
Bahagian 1
Cerita Asal
Usul

Tatabahasa:

Aras 1 ( i )
Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat
berdasarkan intonasi.
Aras 2 ( i )
Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu
pengucapan.

3.1

Menyampaikan maklumat
kepada pihak lain dengan
pengucapan yang mudah,
betul, menarik dan berkesan.

Aras 2 ( i )
Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 2 ( ii )
Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras
bahasa yang sesuai.

4.1

Mengemukakan idea,
pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara
secara terperinci, tepat dan
tersusun.

Aras 1 ( i )
Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan
meyakinkan
Aras 1 ( ii )
Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

Bahagian 2
Cerita Teladan
Bahagian 3
Cerita Luar
Negara

Memberikan penjelasan
tentang sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat dengan
menggunkan kata, ungkapan
dan ayat yang sesuai.

SISTEM
BAHASA

ARAS

yang

Aras 3 ( i )
Menganalisis persoalan untuk memberikan maklumbalas.
Aras 3 ( ii )

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Kata kerja
Kata Seru
Imbuhan awalan
Penanda Wacana
Kosa Kata:
Gagah
Hayat
Berdagang
Kawah
Sabak
Secupak
Peribahasa:
Simpulan bahasa

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Nilai :
Hormatmenghormati
Kasih sayang
Baik hati
Kerajinan
KBT :

Puisi:
Pantun

KB
Mengesan
kecondongan
Menghubung kait
Menjana Idea

Penulisan
Bahagian B

BCB :
Membaca Intensif

17

Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul.


Melengkapkan
Cerita
5.1 Membaca kuat perkataan dan
ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yang
dibaca.

Aras 2 ( i )
Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada
intonasi berdasarkan tanda baca

5.2

Aras 2 ( i )
Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Membaca kuat teks


prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan lancar
serta mamahami
perkara yang dibaca

6.6 Membaca dan membuat


ramalan berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat yang
diberikan
7.2

8.4

Aras 2 ( i )
Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaiatan dengan cerita dan
isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca.

Membaca dan mengenalpasti


perkataan, pelbagai jenis
ayat dan gaya bahasa yang
terdapat dalam teks sastera
dan bukan sastera yang
dapat membawa kesan
tertentu kepada pembaca.

Aras 2 ( i )
Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan
puisi dengan menyatakan alasan.

Mengenalpasti dan
menggunakan penanda
wacana yang sesuai dalam

Aras 1 ( i )
Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda
wacana yang sesuai.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Mendengar Dengan
Berkesan

18

satu perenggan atau antara


perenggan bagi sesebuah
karangan.

11.2 Mengulas karya


bukan sastera dari
aspek penggunaan
perkataan, idea,
ayat, wacana, nilai
dan pengajaran

11.3 Mengulas karya sastera yang


mudah secara umum dari
aspek tema dan persolan,
watak dan perwatakan, nilai
dan pengajaran dan gaya
bahasa.

Aras 2 ( i )
Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan
pemerenganan yang kohesi.

Aras 2 ( i )
Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada
aspek penggunaan perkataan, ayat, penanda wacana, nilai dan
pengajaran.

Aras 2 (i )
Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya
sastera.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

19

UNIT /
KEL.

HASIL PEMBELAJARAN
1.2

SEJAHTERA
SEPANJANG
USIA
Bahagian 1
Makanan
Dijaga
Kesihatan
Terpelihara
Bahagian 2
Sihat Tanpa
Rokok
Bahagian 3
Tangan
Penentu
Kesihatan

3.1

Bertanya dan menjawab


tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.

Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
atau
tajuk dengan
menggunkan kata,
istilah, frasa., ayat yang
tepat dan laras bahasa
yang sesuai.

4.1 Mengemukakan idea,


pandangan dan pendapat
tentang sesuatu
perkara secara terperinci,
tepat dan tersusun.

ARAS

SISTEM
BAHASA

Aras 1 ( i )
Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.
Aras 1 ( ii )
Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk
mendapatkan huraian dan penerangan.
Aras 1 (iii )
Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

Tatabahasa:
Kata majmuk

Aras 1 ( i )
Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.

Peribahasa:

Aras 1 ( ii )
Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

Aras 1 ( i )
Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang
meyakinkan.
Aras 1 ( ii )
Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Kosa Kata:
Obes, koronari,
Toksik,nutrian,
Telefon dail terus,

Penulisan
Mengenal pasti
Kesilapan
penggunaan kata,
ejaan, tanda baca
dan
Struktur ayat.

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
PJK
Sains
Nilai :
Kasih sayang
Kebersihan Fizikal
dan Mental
Kerajinan
KBT :
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan

Tulisan berangkai
Kontekstual
Menghubungkait
Bahagian C
TKP

20

Naturalis
5.2 Membaca kuat teks prosa
dan puisi dengan sebutan
dan intonasi yang betul
dan lancar serta
mamahami perkara yang
dibaca.

6.5

Membaca pantas secara


imbasan untuk
mendapatkan
maklumat khusus.

6.6 Membaca dan membuat


ramalan berdasarkan
sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan.
8.3 Menulis perkataan dan
ayat dengan tulisan
berangkai yang kemas.

10.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan.

Aras 3 ( i )
Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan
yang betul serta gaya yang sesuai.

intonasi

Aras 3 (ii )
Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

Aras 3 ( i )
Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk
membuat kesimpulan.

Aras 1 ( i )
Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat
ramalan.

Aras 2 (i )
Menulis ayat dalam tulisan berangkai yang cantik dan kemas.

Aras 2 ( i )
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur
ayat.
Aras 3 ( i )
Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

KB
Menjana Idea
Menganalisa

21

11.4Memberikan komen
dan pandangan tentang
pendapat
yang disampaikan
oleh pihak lain

UNIT /
KEL.
10
SEJARAH
SUMBER
PENGAJARAN
Bahagian 1
Kembara
Sejarah
Bahagian 2
Bahan
Sejarah
Bahagian 3
Kesan
Sejarah

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3 ( i )
Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang

disampaikan.

ARAS

1.5 Memberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara yang
tersurat dan tersirat
dengan menggunkan
kata, ungkapan dan
ayat yang sesuai.

Aras 3 ( i )
Menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang terdapat dalam bahan
secara analitis.

3.2 Menyampaikan

Aras 1 ( i )
Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang
rasional

maklumat tentang
sesuatu perkara atau
tajuk dengan
menggunkan kata,
istilah, frasa., ayat
yang tepat dan laras
bahasa yang sesuai.

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:
Kata penegas
Ayat penyata
Ayat seruan
Kata penguat
Kosa Kata:
Misi,bangsawan
hikayat,artifak,
Diwartakan.
Peribahasa:
Simpulan
bahasa
Atas angin,hati
Waja
Puisi
Syair.

4.1 Mengemukakan idea,

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kajian Tempatan
PSK
Nilai :
Kerjasama
Keberanian
Kerajinan
Patriotisme
KBT :
Konstruktivisme
Meneroka
KB
Menjana idea
Menegsan
Kecondongan

22

pandangan dan
pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat dan
tersusun.
4.3 Mengemukakan hujah
untuk menyokong atau
menentang pendirian
dengan memberikan
alasan yang sesuai
secara

Aras 2 ( i )
Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi yang
terperinci.

Aras 3 ( i )
Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.

6.1 Membaca dan merujuk


pelbagai sumber untuk
mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat
daripada internet.
6.4 Membaca pantas secara
luncuran untuk
mendapatkan maklumat
yang menyeluruh

Aras 3 ( i )
Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.
Aras 3 ( ii )
Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

Aras 1 ( i )
Membaca tajuk tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran
umum
Aras 1 ( ii )
Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi
mendapatkan maklumat umum.

7.2

Membaca dan
menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yang berkualiti
untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.

Aras 3 ( i )
Mengenal pasti perkara menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan
minat membaca.
Aras 3 ( ii )

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Penulisan
Bahagian B
Berita,gambaran
Tulisan
berangkai
Bahagian C
Pengajaran
daripada
rencana.

BCB :
Membaca
Intensif
Mendengar
Dengan Berkesan

23

Merumuskan isi isi menarik dalam teks yang dibaca.

7.3

Membaca dan
menghayati pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk.
8.3 Menulis perkataan dan
ayat dengan tulisan
berangkai yang kemas.
9.2 Menyusun maklumat
secara kohesi daripada
nota atau catatan hasil
daripada bahan yang
didengar atau dibaca.
10.1 Menghasilkan pelbagai
genre, prosa dan puisi
termasuk e-mail yang
mudah menaraik dan
bermakna

Aras 1 ( i )
Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca.

Aras 2 ( i )
Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

Aras 3 ( i )
Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang
kemas dan cantik.
Aras 2 ( i )
Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang
mengikut keutamaan

dikemukakan

Aras 2(i)
Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.
Aras 2 (ii)
Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.
Aras 3 ( i )
Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan
menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

24

11.2 Mengulas karya bukan


sastera dari aspek
penggunaan perkataan,
idea, ayat, wacana,
nilai dan pengajaran.

UNIT /
KEL.
11
SERBA
TAHU
Bahagian 1
Pelik Tapi
Benar
Bahagian 2
Seronoknya
Membaca
Bahagian 3
Indahnya
Seni Bina

HASIL PEMBELAJARAN

1.2

Bertanya dan menjawab


tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

3.2 Menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara
atau tajuk dengan
menggunkan kata, istilah,
frasa., ayat yang tepat
dan laras bahasa yang
sesuai

5.2 Membaca kuat teks prosa


dan puisi dengan sebutan
dan intonasi yang betul
dan lancar serta

Aras 3 ( i )
Merumus perkara menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada
bacaan secara kritis

SISTEM
BAHASA

ARAS
Aras 2 ( i )
Mengemukan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.
Aras 2 (ii )
Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.

Aras 2 ( i )
Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan
yang sahih.

mengemukakan bukti

Aras 1 ( i )
Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa:
Kata pemeri,kata
ganda, kata
pembenda.

Ilmu :
Sains
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

Kosa Kata:
Peneroka,
berteleku
Metafizik,
Dinasti,
Ensiklopedia
Teroleng-oleng
Anatomi,
Bungkam,
Oseanografi

Nilai :
Kerajinan
Kesyukuran
Berdikari

Peribahasa:
Simpulan bahasa,
perumpamaan,

KBT :
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar Dengan
Berkesan
KB
Membuat

25

mamahami perkara yang


dibaca.

Bidalan, pepatah.
Penulisan
Berdasarkan
gambar
Mengambil imlak

6.6 Membaca dan membuat


ramalan berdasarkan
sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan

7.3

Membaca dan
menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yang berkualiti
untuk meningkatkan dan
memperkukuh
minat membaca.

8.6 Membina wacana yang


sempurna bagi
keseluruhan karangan

9.1

Mengambil imlak teks


yang diperdengarkan.

11.1 Menyatakan pandangan


tentang perkara yang

Aras 1 ( i )
Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat
ramalan.
Aras 1 ( ii )
Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang
diperolehi.

Aras 3 ( i )
Mengenal pasti perkara menarik dalam teks yang dibaca untuk
minat membaca.

meningkatkan

Aras 2 ( i )
Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis
perenggan isi.

Aras 1 ( i )
Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Aras 1 ( i )
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

gambaran Mental
Menjana Idea
Membuat inferens
Membanding beza

26

menarik dalam sesebuah


karya.

UNIT /
KEL.
12
PERTANIAN
PENJANA KESEJAHTERAAN

Bahagian 1
Lembah
Buahbuahan

HASIL PEMBELAJARAN
2.1 Bercerita dengan
mengggunakan kata,
frasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik
dan jelas.

2.2 Melaporkan sesuatu


perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan tepat.

Bahagian 2
Penternakan
Bahagian 3
Envo Diesel

ARAS
Aras 1 ( i )
Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi
dan gaya yang sesuai.

Aras 2 ( i )
Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa
yang sesuai.
Aras 3 ( i )
Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan.

3.1

Menyampaikan maklumat
kepada pihak lain dengan
pengucapan yang

Aras 1 ( i )
Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.
Aras 1 ( ii )

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:
Kata kerja
transitif,kata
kerja tak transtif
Ayat majmuk,
Kata hubung,
ayat pasif,
kata nafi
Kosa Kata:
Spesies,fasa,
Tanaman
kontan,organik,
kompos
Peribahasa:

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Kemahiran
Hidup
Sains
Nilai :
Kerjasama
Kerajinan
Kesederhanaan
KBT :

BCB :
Membaca
Intensif
Mendengar

27

mudah, betul, menarik


dan berkesan.
3.2

Menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
atau
tajuk dengan
menggunkan kata,
istilah, frasa., ayat yang
tepat dan laras bahasa
yang sesuai.

Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas

Aras 3 ( i )
Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang
wajar.

Memerah otak
Membuka jalan
Titik peluh
Harapan cerah
Membuka mata
Penulisan
Meringkaskan
teks
Mengambil
imlak
Bahagian C
Nilai murni

6.1 Membaca dan merujuk


pelbagai sumber untuk
mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat
daripada internet.
6.3

Membaca dan
mengenalpasti isi utama
dan isi sampingan
daripada teks

7.3 Membaca dan


menghayati pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.

Aras 2 ( i )
Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang
dikaji.

Aras 3 ( i )
Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam
teks.

Aras 3 ( i )
Mengenal pasti perkara menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan
minat membaca.
Aras 3 ( ii )
Merumuskan isi isi menarik dalam teks yang dibaca.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Dengan Berkesan
TKP
Naturalis
KB
Menjana Idea
Mengumpul dan
mengelas

28

8.1 Membina dan menulis


perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk.

Aras 2 ( i )
Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

8.4Membina dan menulis


ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu
perkara.

Aras 1 ( i )
Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

9.1 Mengambil imlak teks


yang diperdengarkan.

Aras 3 ( i )
Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda
baca yang betul.

9.2

Mengenalpasti maklumat
dan mencatat nota
daripada bahan yang
didengar atau dibaca.

10.3 Membuat ringkasan


daripada bahan yang
didengar dan dibaca.

Aras 2 ( i )
Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

Aras 3 ( i )
Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

29

UNIT /
KEL.
13

HASIL PEMBELAJARAN
1.3

CIPTAAN
SAINS

Memberikan dan
memahami arahan serta
pesanan sesuatu perkara

MEMUDAHKAN

MANUSIA
Bahagian 1
Sains Dalam
Kehidupan

1.4

Bahagian 2
Robot
Membantu
Manusia
Bahagian 3
Teknologi
Baharu

3.1

Menyatakan
permintaan secara
berterus terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan intonasi
dan unsur paralinguistik
yang
sesuai untuk
menguatkan permintaan
Menyampaikan
maklumat kepada

ARAS
Aras 3 ( i )
Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.
Aras 3 ( ii )
Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang
tepat
Aras 3 ( iii )
Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan
peraturan peraturan tertentu

Aras 3 ( i )
Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak
lain.

SISTEM
BAHASA
Tatabahasa:
Ayat tunggal,
ayat majmuk,
ayat tanya,
ayat perintah,
ayat penyata
Kosa Kata:
Keluli,
Medan elektrik,
Inovasi,akses,
Naluri,reaksi,
indikator
Peribahasa:

Aras 2 ( i )
Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Penulisan
Bahagian A

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Sains
Pendidikan Seni
Dan Visual
Pendidikan Sivik
Nilai :
Kerajinan
Keberanian
Kerjasama
KBT :
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar
Dengan
Berkesan

30

Menguasai
Desa

pihak lain dengan


pengucapan yang
mudah, betul,
menarik dan
berkesan.

4.2 Mengemukakan komen


yang sesuai berdasarkan
pemerhatian,
pengalaman dan
maklumat yang
disampaikan oleh pihak
lain

6.2 Membaca dan mengenal


pasti pelbagai genre
penulisan

7.2 Membaca dan


mengenal pasti perkataan,
pelbagai jenis ayat dan
gaya bahasa yang terdapat
dalam teks sastera dan
bukan sastera yang dapat
membawa kesan tertentu
kepada pembaca.

8.2 Membina dan menulis ayat

Aras 2 ( ii )
Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa
yang sesuai.

Membina
lima ayat
Bahagian B
Cerita,syarahan,
Temu ramah

Aras 3 ( i )
Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu
perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan

KB
Menjana idea
Membuat
inferens
Membuat
Kesimpulan
KMD
TKP
Logik Matematik

Aras 2 ( i )
Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.
Aras 3 ( i )
Memberikan pandangan tentang ciri ciri penulisan
Aras 1 ( i )
Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan
menyatakan sebab.

Aras 1 ( i )
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

tunggal dan ayat majmuk


dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 2 ( i )

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

31

8.4Membina dan menulis


ayat topik dan ayat
huraian berdasarkan
sesuatu perkara.
8.6 Membina wacana yang
sempurna bagi
keseluruhan karangan.

11.4 Memberikan komen dan


pandangan tentang
pendapat yang
disampaikan oleh pihak
lain.

UNIT /
KEL.
14
JIRAN
SERANTAU
Bahagian 1
Misi

HASIL PEMBELAJARAN
2.1 Bercerita dengan
mengggunakan kata,
frasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik
dan jelas.

Kemanusiaan
Bahagian 2
Jiran Bestari
Bahagian 3
Negara
Serantau

4.3

Mengemukakan hujah
untuk menyokong atau
menentang pendirian
dengan memberikan

Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan


supaya menjadi ayat yang gramatis.

Aras 1 ( i )
Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenalpasti isi yang sesuai untuk
membuat kerangka penulisan.
Aras 1 ( ii )
Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.
Aras 1 ( i )
Memberikan pandangan tehadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan.

ARAS
Aras 1 ( i )
Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi
dan gaya yang sesuai.
Aras 1 ( ii )
Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.
Aras 2 ( i )
Menceritakan peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa,
gaya dan intonasi yang baik.
Aras 3 ( i )
Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan
menggunakan bahasa yang betul.
Aras 1 ( i )
Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan
mengemukakan hujah yang rasional.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa:
Kata Sendi
Ayat Tunggal
Ayat Majmuk
Imbuhan
Sisipan
Kata Penekan

Ilmu :
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik
Pendidikan
Islam
Pendidikan
Moral

Kosa Kata:
Gemilang
Telunjuk
Dokumentari
Bantuan
Kemanusiaan

Nilai :
Kesyukuran
Baik hati
Kasih sayang
Kesyukuran

32

Pangsapuri

alasan yang sesuai


secara sopan.
4.4 Menyatakan pilihan untuk
menerima atau pendapat
atau
menolak
pendapat dalam
perundingan untuk
mencapai kata sepakat.

6.2 Membaca dan mengenal


pasti pelbagai genre
penulisan
7.3

Membaca dan
menghayati pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.

8.4 Membina dan menulis


ayat topik dan ayat
huraian berdasarkan
sesuatu perkara.
9.2 Menyusun maklumat
secara kohesi daripada
nota atau catatan hasil
daripada bahan yang
didengar atau dibaca.
10.2Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan.

Aras 3 ( i )
Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional
dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan.

Aras 1 ( i )
Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat
dalam sesuatu genre.
Aras 2 ( i )
Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca.

Peribahasa:
Simpulan
Bahasa
Penulisan
Membina
perenggan
Mencatat
maklumat
Meringkaskan
teks
Membina ayat

Bahagian B
Surat kiriman
tidak rasmi
Perbahasan
Bahagian C
Mengulas berita

Aras 3 ( i )
Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang
koheran.
Aras 1 ( i )
Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi

Aras 1 ( i )
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Kerajinan
Patriotisme
KBT :
BCB :
Membaca Intensif
Mendengar
Dengan
Berkesan

KB :
Menjana idea
Mengumpul dan
mengelas
Membuat
kesimpulan

33

baca dalam teks.


11.1 Menyatakan pandangan
tentang perkara yang
menarik dalam sesebuah
karya.

UNIT /
KEL.

15
SATU
PENEROKAAN

Bahagian 1
Bijak
Berkomunikasi

HASIL PEMBELAJARAN
2.2 Melaporkan sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan tepat.
3.3 Menyampaikan maklumat
kepada pihak lain dalam
aktiviti terancang.

Bahagian 2
Pencinta
Angkasa
Bahagian 3

4.4 Menyatakan pilihan


untuk menerima atau

Aras 2 ( i )
Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya

ARAS
Aras 1 ( i )
Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan
menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Aras 2 ( i )
Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan
menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai.
Aras 3( i )
Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu
tema.
Aras 2 ( i )
Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

SISTEM
BAHASA

Tatabahasa:
Penanda
Wacana
Kata bantu
Ayat tanya
Ayat seru
Kosa Kata:
Astronomi
Orbit
Jirim
Asteroid

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu :
Sains
Kajian Tempatan
Nilai :
Kerajinan
Keberanian
Rasional
Kerjasama
KBT :

34

Alam
Angkasa

pendapat atau
menolak pendapat dalam
perundingan untuk
mencapai kata sepakat.

bahasa memujuk.

Atmosfera
Komet
Peribahasa:

6.1 Membaca dan merujuk


pelbagai sumber untuk
mendapatkan maklumat
bagi tajuk yang sedang
dikaji termasuk maklumat
daripada internet.

Aras 3 ( i )
Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.
Aras 3 ( ii )
Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

6.4 Membaca pantas secara


luncuran untuk
mendapatkan maklumat
yang menyeluruh.

Aras 3 ( i )
Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk
mendapatkan gambaran umum.

Penulisan
Mengambil
imlak
Membetulkan
kesilapan
Membina ayat
Bahagian B
Karangan fakta

BCB :
Membaca
Intensif
Mendengar
Dengan Berkesan
KB :
Meramal
Menjada idea
Membuat
hipotesis
ICT
Penerokaan
KMD

8.4Membina dan menulis


ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu
perkara.

9.1 Mengambil imlak teks


yang diperdengarkan.
10.2 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan.

Aras 3 ( i )
Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheran
Aras 3 ( ii )
Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk
menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian.

Aras 2 ( i )
Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
Aras 1 ( i )
Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda
baca dalam teks.

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

35

Rancangan Tahunan Bahasa Malaysia Tahun Enam SK Kapit

Anda mungkin juga menyukai